شماره‌ 1924‏‎ ‎‏‏،‏‎8 Sep 1999 شهريور 1378 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 17‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
رنگ‌‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ مونترآل‌‏‎ جشنواره‌‏‎ بزرگ‌‏‎ جايزه‌‏‎
شد‏‎ اهداء‏‎ خدا‏‎

عادي‌‏‎ به‌چيزهاي‌‏‎ تازه‌‏‎ نگاهي‌‏‎

چين‌‏‎ در‏‎ "ايران‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎" عكس‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

بزرگ‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ نمايشنامه‌نويسي‌‏‎ مسابقه‌‏‎
نمايش‌‏‎

بزرگ‌‏‎ جشنواره‌‏‎ متون‌‏‎ بازخواني‌‏‎ نتايج‌‏‎ اعلام‌‏‎
نمايش‌‏‎

دلهره‌آور‏‎ تصاوير‏‎ با‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎
بترسانم‌‏‎

رنگ‌‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ مونترآل‌‏‎ جشنواره‌‏‎ بزرگ‌‏‎ جايزه‌‏‎
شد‏‎ اهداء‏‎ خدا‏‎


جايزه‌‏‎ مجيدي‌ ، ‏‎ مجيد‏‎ ساخته‌‏‎ "خدا‏‎ رنگ‌‏‎" فيلم‌‏‎:هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ گروه‌‏‎
بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كانادا‏‎ مونترآل‌‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ بزرگ‌‏‎
.كرد‏‎ دريافت‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎
از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ گزارش‌‏‎ براساس‌‏‎
اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ شب‏‎ جايزه‌دوشنبه‌‏‎ اين‌‏‎ مونترآل‌ ، ‏‎
.شد‏‎ اهدا‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كارگردان‌‏‎ به‌‏‎ جشنواره‌‏‎
از‏‎ خارج‌‏‎" فيلم‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ "مشتركا‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎
منها‏‎ مرد‏‎" و‏‎ ايتاليا‏‎ از‏‎ "پيچيوني‌‏‎ گيوسه‌په‌‏‎" ساخته‌‏‎ "جهان‌‏‎
تعلق‌‏‎ آمريكا‏‎ از‏‎ "همپتون‌فانچر‏‎" ساخته‌‏‎ "(‎كوچك‌‏‎ مرد‏‎ يا‏‎)
.گرفت‌‏‎
لوئي‌‏‎" به‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ بهترين‌‏‎ جايزه‌‏‎ همچنين‌‏‎
"مورتم‌‏‎ پست‌‏‎" فيلم‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كانادايي‌‏‎ جوان‌‏‎ كارگردان‌‏‎"بلانژه‌‏‎
مادر‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ سردخانه‌‏‎ كارمند‏‎ يك‌‏‎ فيلم‌داستان‌‏‎ اين‌‏‎.شد‏‎ اهدا‏‎
كارگردان‌‏‎ اين‌‏‎ فيلم‌بلند‏‎ اولين‌‏‎ اين‌‏‎مي‌كند‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ سارق‌‏‎
.است‌‏‎
از‏‎ "هوس‌‏‎ نينا‏‎" به‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ زن‌‏‎ اول‌‏‎ نقش‌‏‎ بهترين‌‏‎ جايزه‌‏‎
جايزه‌‏‎ و‏‎ "(ولكان‌‏‎) آتشفشان‌‏‎" فيلم‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ به‌خاطر‏‎ آلمان‌‏‎
ژاپن‌‏‎ از‏‎ "تاكاهورا‏‎ كن‌‏‎" به‌‏‎ اول‌مرد‏‎ نقش‌‏‎ هنرپيشه‌‏‎ بهترين‌‏‎
.يافت‌‏‎ اختصاص‌‏‎ "پوپويا‏‎" فيلم‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ به‌خاطر‏‎
عمر‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ تقدير‏‎ براي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ همچنين‌‏‎
.گرفت‌‏‎ تعلق‌‏‎ "اسكولا‏‎ اتورا‏‎" به‌‏‎ هنري‌‏‎ فعاليت‌‏‎

عادي‌‏‎ به‌چيزهاي‌‏‎ تازه‌‏‎ نگاهي‌‏‎


تهران‌‏‎ معاصر‏‎ هنرهاي‌‏‎ موزه‌‏‎ در‏‎ "آرت‌‏‎ پاپ‌‏‎" آثار‏‎ نمايش‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎

وارهول‌‏‎ اندي‌‏‎ اثر‏‎ "جگر‏‎ مايك‌‏‎"
x 11274‏‎-‎‏‏1973‏‎

الدنبرگ‌‏‎ كلاس‌‏‎ اثر‏‎ "چاي‌‏‎ كيسه‌‏‎"
x197310070‏‎

فيليپس‌ 1962‏‎ پيتر‏‎ اثر‏‎
x5/101156‏‎
ديگ‌‏‎ از‏‎ تصويري‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ انتظار‏‎ بيننده‌اي‌‏‎ كمتر‏‎
به‌‏‎ موزه‌‏‎ دريك‌‏‎ عظيم‌‏‎ تابلوي‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آشپزخانه‌اش‌‏‎ زودپز‏‎
مستقل‌‏‎ هنري‌‏‎ اثر‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شود‏‎ گذاشته‌‏‎ ديد‏‎ معرض‌‏‎
چنين‌‏‎ "پاپ‌آرت‌‏‎" نقاشي‌هاي‌‏‎ اما‏‎.‎شود‏‎ ياد‏‎ نيز‏‎ پيشرو‏‎ و‏‎
اطراف‌‏‎ موضوعهاي‌‏‎ و‏‎ اشياء‏‎ روزمره‌ترين‌‏‎ و‏‎ عادي‌ترين‌‏‎.‎هستند‏‎
و‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎ "آرت‌‏‎ پاپ‌‏‎" هنرمند‏‎ يك‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ مي‌تواند‏‎ شما‏‎
.كند‏‎ خلق‌‏‎ شما‏‎ پستي‌‏‎ صندوق‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌ها‏‎ از‏‎ هنري‌‏‎ اثر‏‎ يك‌‏‎
مي‌خواستند‏‎ كه‌‏‎ هنرمنداني‌‏‎ براي‌‏‎ بود‏‎ بلندي‌‏‎ جهش‌‏‎ "پاپ‌آرت‌‏‎"
عمل‌ ، ‏‎ آزادي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ گذاشته‌‏‎ كنار‏‎ را‏‎ هنري‌‏‎ سبكهاي‌‏‎ محدوديت‌هاي‌‏‎
.كنند‏‎ تبديل‌‏‎ هنري‌‏‎ اثر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎
گروه‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ دهه‌ 1950‏‎ اواسط‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎ "آرت‌‏‎ پاپ‌‏‎"
نيز‏‎ تاكنون‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ شكل‌‏‎ لندن‌‏‎ معاصر‏‎ هنر‏‎ انستيتو‏‎ در‏‎ "مستقل‌‏‎"
هنر ، ‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎.‎مي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ "مستقل‌‏‎" هنري‌‏‎
جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ موضوعاتي‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ برخاسته‌‏‎
مخاطب‏‎ براي‌‏‎ بسياري‌‏‎ جذابيتهاي‌‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ مي‌تواند‏‎
.دارد‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎
و‏‎ آمده‌‏‎ بوجود‏‎ تجسمي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ اصل‌‏‎ در‏‎ "آرت‌‏‎ پاپ‌‏‎" اما‏‎
امريكايي‌‏‎ و‏‎ انگليسي‌‏‎ جريان‌‏‎ دو‏‎ وجود‏‎.‎دارد‏‎ جاي‌‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
دهه‌ 1950‏‎ در‏‎ انگليسي‌‏‎ جريان‌‏‎:‎است‌‏‎ مطرح‌‏‎ "پاپ‌‏‎" هنر‏‎ مورد‏‎ در‏‎
را‏‎ "پاپ‌‏‎" هنر‏‎ اصطلاح‌‏‎ الووي‌‏‎ لورنس‌‏‎ "ظاهرا‏‎) كرده‌‏‎ بروز‏‎
ريچارد‏‎ پائولوزي‌ ، ‏‎ پايه‌گذاران‌آن‌ ، ‏‎ مهمترين‌‏‎ و‏‎ (كرد‏‎ ابداع‌‏‎
هنرمندان‌‏‎ دوم‌‏‎ موج‌‏‎ بعدها‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ كوردل‌‏‎ ماگدا‏‎ و‏‎ هاميلتون‌‏‎
پيتر‏‎ و‏‎ دني‌‏‎ ويليام‌‏‎ كلمن‌ ، ، ‏‎ راجر‏‎ گرين‌ ، ‏‎ ويليام‌‏‎ اسميت‌ ، ‏‎ شامل‌‏‎
(‎‏‏1‏‎).شدند‏‎ ملحق‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ بليك‌‏‎
بيشتر‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ بوجود‏‎ دهه‌ 1960‏‎ در‏‎ نيز‏‎ امريكايي‌‏‎ "پاپ‌‏‎" هنر‏‎
و‏‎ تيز‏‎ لبه‌‏‎ روشهاي‌‏‎ شيوه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ متكي‌‏‎ "دوكامپ‌‏‎" به‌‏‎
(‎‏‏2‏‎).مي‌برد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اشياء‏‎ تركيب‏‎ و‏‎ كلاژ‏‎ تجاري‌ ، ‏‎ رنگهاي‌‏‎
قرار‏‎ "آرت‌‏‎ پاپ‌‏‎" شيوه‌‏‎ به‌‏‎ تابلو‏‎ يك‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎
اين‌‏‎ بودن‌‏‎ متمايز‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎ متوجه‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گيريم‌ ، ‏‎
يك‌‏‎ با‏‎ عبارتي‌ ، ‏‎ به‌‏‎.‎مي‌شويم‌‏‎ نقاشي‌‏‎ تابلوهاي‌‏‎ ساير‏‎ با‏‎ تابلو‏‎
مواجه‌‏‎ "آرت‌‏‎ پاپ‌‏‎" تابلوي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ دريابيم‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ كافي‌‏‎ نگاه‌‏‎
و‏‎ عاطفي‌‏‎ حالات‌‏‎ شاهد‏‎ كمتر‏‎ ما‏‎ "پاپ‌‏‎" آثار‏‎ در‏‎.‎شده‌ايم‌‏‎
ترسناك‌‏‎ طنزآميز ، ‏‎ آثاري‌‏‎ با‏‎ "معمولا‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ هنرمند‏‎ احساسي‌‏‎
.مي‌شويم‌‏‎ مواجه‌‏‎ تكان‌دهنده‌‏‎ يا‏‎ و‏‎
با‏‎ مي‌توان‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دريافتها‏‎ و‏‎ درك‌‏‎ اين‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎
انگليسي‌ ، ‏‎ هنرمند‏‎ از 16‏‎ درآمده‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ ديدار‏‎
موزه‌‏‎ و 9‏‎ شماره‌ 4 ، 6‏‎ گالريهاي‌‏‎ در‏‎ امريكايي‌‏‎ و‏‎ ايتاليايي‌‏‎
.كرد‏‎ تجربه‌‏‎ تهران‌‏‎ معاصر‏‎ هنرهاي‌‏‎
و‏‎ برده‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ويژه‌‏‎ زبان‌‏‎ هنرمند‏‎ هر‏‎ آثار ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
يكديگر‏‎ با‏‎ بي‌ارتباط‏‎ موضوعاتي‌‏‎ دادن‌‏‎ قرار‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ با‏‎ و‏‎
و‏‎ امريكايي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ از‏‎ نمايي‌‏‎ سينما ، ‏‎ جنگ‌ ، ‏‎ همچون‌‏‎
هشدار‏‎ بيننده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مسايلي‌‏‎ تابلو ، ‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بيجان‌‏‎ طبيعت‌‏‎
.است‌‏‎ تجسمي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ "پاپ‌‏‎" هنر‏‎ بيانگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎
تابلوهاي‌‏‎ تصاوير‏‎ دقت‌در‏‎ با‏‎ بيننده‌‏‎ نيست‌‏‎ قرار‏‎ "اصولا‏‎
درونيات‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ كند‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‎ را‏‎ موضوعي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"آرت‌‏‎ پاپ‌‏‎"
رزن‌‏‎ جيمز‏‎ ليتوگراف‌ ، ‏‎ اثر‏‎ در‏‎ مثال‌ ، ‏‎ براي‌‏‎.‎ببرد‏‎ پي‌‏‎ اثر‏‎ صاحب‏‎
از‏‎ (‎و 1974‏‎ ‎‏‏67‏‎) "شرق‌‏‎ شمال‌ ، ‏‎ غرب ، ‏‎ جنوب ، ‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ كوييست‌ ، ‏‎
و‏‎ نشسته‌‏‎ سشوار‏‎ زير‏‎ كه‌‏‎ جواني‌‏‎ دختر‏‎ تا‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ اتمي‌‏‎ بمب‏‎
.شده‌اند‏‎ كشيده‌‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ جذاب‏‎ رنگ‌آميزي‌هاي‌‏‎ با‏‎ اسپاگتي‌‏‎
"كوييست‌‏‎" از‏‎ ديگري‌‏‎ اثر‏‎ عنوان‌‏‎ "آتش‌نشاني‌‏‎ مامور‏‎" همچنين‌‏‎
را‏‎ آتش‌نشاني‌‏‎ مامور‏‎ يك‌‏‎ پاهاي‌‏‎ فقط‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
پايين‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ پيچيده‌‏‎ ميله‌اي‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎
برداشت‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎ و‏‎ ساده‌‏‎ خيلي‌‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ آمدن‌‏‎
نشان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ آتش‌نشاني‌‏‎ مامور‏‎ حرفه‌‏‎ از‏‎ هنرمند‏‎ ذهني‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ فردي‌‏‎ چنين‌‏‎ حرفه‌‏‎ از‏‎ بارز‏‎ مشخصه‌‏‎ يك‌‏‎ دادن‌‏‎
استفاده‌‏‎ و‏‎ پذيرش‌‏‎ بر‏‎ "پاپ‌‏‎" هنر‏‎ اساس‌‏‎ شد ، ‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎
گروهي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ در‏‎ رفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ مصنوعات‌‏‎ از‏‎
هنري‌‏‎ معتبر‏‎ شكلهاي‌‏‎ وهمچنين‌‏‎ معاصر‏‎ زندگي‌‏‎ فراورده‌هاي‌‏‎
هنرمند‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ مذكور‏‎ موارد‏‎ درواقع‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تدوين‌‏‎
بسياري‌‏‎ تغييرات‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ مي‌كند ، ‏‎ استفاده‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ "پاپ‌‏‎"
براي‌‏‎ موادي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ صورت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎
بي‌آنكه‌‏‎ مي‌افزايند ، ‏‎ خود‏‎ تاثير‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ هنري‌‏‎ خلاقيت‌‏‎
آگهي‌هاي‌‏‎ پوستر ، ‏‎ عكس‌ ، ‏‎.ببرند‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ شخصيت‌‏‎
زندگي‌‏‎ در‏‎ اشياء‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌ها‏‎ بريده‌‏‎ تبليغاتي‌ ، ‏‎
.مي‌روند‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ "پاپ‌‏‎" هنرمند‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ مواد‏‎ روزمره‌ ، ‏‎
فرم‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ جنبه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ واقع‌ ، ‏‎ در‏‎
است‌‏‎ ممكن‌‏‎ "آرت‌‏‎ پاپ‌‏‎" هنرمند‏‎.‎نمي‌شود‏‎ گرفته‌‏‎ ناديده‌‏‎ هنري‌ ، ‏‎
پيش‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ عمدي‌‏‎ گزينش‌‏‎ يا‏‎ نامرتب‏‎ شكل‌‏‎ با‏‎ تركيبهايي‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ او‏‎ اعمال‌‏‎ و‏‎ گيرد‏‎ الهام‌‏‎ زندگي‌‏‎ كليشه‌اي‌‏‎ و‏‎ افتاده‌‏‎ پا‏‎
.شود‏‎ تبديل‌‏‎ هنري‌‏‎ كار‏‎
بسياري‌‏‎ تاكيد‏‎ خود ، ‏‎ آثار‏‎ در‏‎ "پاپ‌‏‎" هنرمند‏‎ ديگر ، ‏‎ سويي‌‏‎ از‏‎
رنگهاي‌‏‎ با‏‎ موضوع‌‏‎ تكرار‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎دارد‏‎ "تكرار‏‎" بر‏‎
بدون‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ ديد‏‎ وسعت‌‏‎ با‏‎ بيننده‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ موجب‏‎ مختلف‌ ، ‏‎
براي‌‏‎.‎كند‏‎ مشاهده‌‏‎ را‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ موضوع‌‏‎ ذهني‌‏‎ محدوديت‌‏‎ هيچ‌‏‎
اثر‏‎ "مائو‏‎" چهره‌‏‎ تابلوي‌‏‎ چهار‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ نمونه‌‏‎
چهار‏‎ آثار ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "وارهول‌‏‎".‎كرد‏‎ اشاره‌‏‎ "وارهول‌‏‎ اندي‌‏‎"
رنگ‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ را‏‎ (كمونيست‌‏‎ چين‌‏‎ رهبر‏‎)‎ "مائو‏‎" از‏‎ پرتره‌‏‎
در‏‎ تغيير‏‎ با‏‎ دريابد‏‎ بيننده‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ كشيده‌‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎
ثابت‌‏‎ موضوع‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎ فرم‌‏‎ كلي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بافت‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎
.كرد‏‎ برداشت‌‏‎ مضمون‌‏‎ چندين‌‏‎
‎‏‏،‏‎"آرت‌‏‎ پاپ‌‏‎" آثار‏‎ در‏‎ نور‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ عنصر‏‎ دو‏‎ گفت‌ ، ‏‎ بتوان‌‏‎ شايد‏‎
شمار‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ بارز‏‎ مشخصه‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ايفا‏‎ را‏‎ نقش‌‏‎ اصلي‌ترين‌‏‎
اصل‌‏‎ امپرسيونيستها‏‎ نزد‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ متفاوت‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌روند‏‎
و‏‎ نور‏‎ وجود‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اينطور‏‎ مي‌شده‌‏‎ قلمداد‏‎
و‏‎ فرم‌‏‎ تلفيق‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ (‎درخشان‌‏‎ و‏‎ تند‏‎ رنگهاي‌‏‎)‎ رنگ‌‏‎ تنوع‌‏‎
بوجود‏‎ را‏‎ "پاپ‌‏‎" اثر‏‎ يك‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"پاپ‌‏‎" هنر‏‎ هنرمند‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ اشكال‌‏‎
.مي‌آورد‏‎
‎‏‏،‏‎"كوييست‌‏‎ رزن‌‏‎ جيمز‏‎" از‏‎ آثاري‌‏‎ در‏‎ بخصوص‌‏‎ را‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎
"وسلمن‌‏‎ تام‌‏‎" و‏‎ (‎مائو‏‎ جگر ، ‏‎ مايك‌‏‎ آثار‏‎ با‏‎) "وارهول‌‏‎ اندي‌‏‎"
.كرد‏‎ مشاهده‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ (‎كلاژ‏‎ -‎گلدان‌‏‎ اثر‏‎ با‏‎)
‎‏‏،‏‎"اشتاين‌‏‎ ليختن‌‏‎ ري‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"اينديانا‏‎ رابرت‌‏‎" از‏‎ آثاري‌‏‎ ديدن‌‏‎ با‏‎
كه‌‏‎ مي‌يابيم‌‏‎ در‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "داين‌‏‎ جيم‌‏‎" و‏‎ "جسپرجونز‏‎"
مرسوم‌‏‎ شيوه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ ملزم‌‏‎ و‏‎ محدود‏‎ را‏‎ خود‏‎ "آرت‌‏‎ پاپ‌‏‎" هنرمند‏‎
هر‏‎ از‏‎ فارغ‌‏‎ و‏‎ سبكبالي‌‏‎ حالت‌‏‎ نوعي‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ هنري‌‏‎
فقط‏‎ او‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎مي‌زند‏‎ اثر‏‎ خلق‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ قاعده‌ ، ‏‎ و‏‎ اصل‌‏‎
زندگي‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گذارد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ چيزهايي‌‏‎
زندگي‌‏‎ از‏‎ جزئي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ دارند ، ‏‎ علاقه‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
شايد‏‎.‎مي‌شناسند‏‎ را‏‎ آنها‏‎ بالاخره‌‏‎ و‏‎ مي‌دانند‏‎ روزمره‌شان‌‏‎
"مردمي‌‏‎" هنر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "پاپ‌‏‎" هنر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دلايل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
مردم‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ هنري‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برده‌‏‎ نام‌‏‎ نيز‏‎
.هستند‏‎ آن‌‏‎ مخاطب‏‎ مردم‌ ، ‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ نباشد‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ ازادانه‌‏‎"كاملا‏‎ "آرت‌‏‎ پاپ‌‏‎" هنرمند‏‎
اين‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ بهره‌‏‎ دارند ، ‏‎ وجود‏‎ اطرافش‌‏‎
هنري‌‏‎ ديد‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ هنري‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ داراي‌‏‎ چيزها‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ "الدنبرگ‌‏‎ كلاس‌‏‎" اثر‏‎ "چاي‌‏‎ كيسه‌‏‎".‎نگريست‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ مخاطبي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اثري‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ كار‏‎ "اسكرين‌‏‎ سيلك‌‏‎" تكنيك‌‏‎
.سازد‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ راحتي‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ "آرت‌‏‎ پاپ‌‏‎" آثار‏‎ مهم‌‏‎ ويژگيهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شايد‏‎
مناسب‏‎ مشابه‌‏‎ مكانهاي‌‏‎ و‏‎ موزه‌ها‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎
نگهداري‌‏‎ به‌‏‎ "معمولا‏‎ خصوصي‌‏‎ مجموعه‌داران‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.‎باشند‏‎
بسيار‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎ با‏‎ تابلوهايي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ غريب‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ اثاثيه‌‏‎
.نمي‌پردازند‏‎ بزرگ‌‏‎
نيز‏‎ تندي‌‏‎ انتقادهاي‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ حيات‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ "آرت‌‏‎ پاپ‌‏‎"
را‏‎ آن‌‏‎ هنر ، ‏‎ منتقدين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎.‎بوده‌است‌‏‎ روبه‌رو‏‎
با‏‎ "اصلا‏‎ يا‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ هنري‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ و‏‎ محتوا‏‎ از‏‎ هنري‌خالي‌‏‎
شيوه‌‏‎ اين‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.‎مخالفند‏‎ آن‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ هنر‏‎ نام‌‏‎ گذاشتن‌‏‎
كمرنگي‌‏‎ تاثيرات‌‏‎ اكنون‌‏‎ داشته‌ ، ‏‎ بسيار‏‎ رونق‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ هنري‌‏‎
.است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ باقي‌‏‎ خود‏‎ از‏‎
نياكان‌‏‎ سهيلا‏‎
:پي‌نويس‌‏‎
ليندا‏‎ و‏‎ پير‏‎ -تجسمي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ فرهنگ‌‏‎:‎ و2‏‎ ‎‏‏1‏‎
موري‌‏‎

چين‌‏‎ در‏‎ "ايران‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎" عكس‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

"ايران‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎" نام‌‏‎ با‏‎ عكسي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎:هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ پكن‌ ، ‏‎ در‏‎ چين‌‏‎ ملي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ بزودي‌‏‎
توسط‏‎ كه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ رايزني‌‏‎
بطول‌‏‎ روز‏‎ شش‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برپا‏‎ شهريور‏‎ از 25‏‎ چين‌‏‎ ملي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎
زندگي‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ بزرگ‌‏‎ عكس‌‏‎ قطعه‌‏‎ آن‌ 200‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌انجامد‏‎
و‏‎ پرجاذبه‌‏‎ مناطق‌‏‎ و‏‎ باستاني‌‏‎ آثار‏‎ اموراقتصادي‌ ، ‏‎ روزمره‌ ، ‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ نمايش‌گذاشته‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ جهانگردي‌‏‎
هرچه‌‏‎ چين‌‏‎ مردم‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ فرصتي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ برپايي‌‏‎
.شوند‏‎ آشنا‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ مختلفي‌‏‎ باجلوه‌هاي‌‏‎ بيشتر‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ موردايران‌‏‎ كتابهادر‏‎ همچنين‌برخي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ بازديدكنندگان‌عرضه‌‏‎
اين‌‏‎ برپايي‌‏‎ چين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ رايزن‌‏‎ "پور‏‎ مهدوي‌‏‎ مهدي‌‏‎"
و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مناسبات‌‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ موثري‌‏‎ عامل‌‏‎ نمايشگاه‌را‏‎
.دانست‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
و‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ هزار‏‎ چند‏‎ از‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ارتباطات‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ آثار‏‎ اساس‌‏‎ برهمين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ ابريشم‌‏‎ طريق‌جاده‌‏‎ از‏‎
از‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ چين‌وجود‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ متعددي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ ياد‏‎ نيكي‌‏‎ به‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎

بزرگ‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ نمايشنامه‌نويسي‌‏‎ مسابقه‌‏‎
نمايش‌‏‎

مسابقه‌‏‎ نمايش‌ ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ جشنواره‌‏‎ بخشهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ نمايشي‌‏‎ متون‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نمايشنامه‌نويسي‌‏‎
مضامين‌‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ تاكنون‌‏‎ انقلاب‏‎
.مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ است‌ ، ‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎
چاپ‌‏‎ نمايشنامه‌‏‎ تعداد 280‏‎ متون‌ ، ‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎
چيستايثربي‌ ، ‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ بازخواني‌‏‎ هيات‌‏‎ توسط‏‎ شده‌‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
منصور‏‎ و‏‎ آستانه‌‏‎ مسافر‏‎ حسين‌‏‎ خدايي‌ ، ‏‎ شريف‌‏‎ مجيد‏‎ رباني‌ ، ‏‎
تعداد‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ گرفتند ، ‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ ابراهيمي‌‏‎
به‌‏‎ نهايي‌‏‎ داوري‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ يافتند‏‎ راه‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ متن‌‏‎ ‎‏‏40‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ تولد‏‎ سالگرد‏‎ يكصدمين‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ ستاد‏‎
.شد‏‎ اعلام‌‏‎

بزرگ‌‏‎ جشنواره‌‏‎ متون‌‏‎ بازخواني‌‏‎ نتايج‌‏‎ اعلام‌‏‎
نمايش‌‏‎


يكصدمين‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ ستاد‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ مركز‏‎
جشنواره‌‏‎ برگزاري‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ تولد‏‎ سالگرد‏‎
(ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ خاطره‌‏‎ و‏‎ ياد‏‎ بزرگداشت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ نمايش‌‏‎ بزرگ‌‏‎
.مي‌كند‏‎ شهر‏‎ تئاتر‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ مهرماه‌‏‎ الي‌ 15‏‎ از 7‏‎
حسين‌‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ متون‌‏‎ بازخواني‌‏‎ هيات‌‏‎
اسامي‌‏‎ كشن‌فلاح‌ ، ‏‎ سعيد‏‎ و‏‎ ابراهيمي‌‏‎ منصور‏‎ مسافرآستانه‌ ، ‏‎
.كردند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ جهت‌‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ متون‌‏‎
از‏‎ متن‌‏‎ ‎‏‏30‏‎ جشنواره‌ ، ‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ ارسالي‌‏‎ نمايشنامه‌‏‎ بين‌ 80‏‎ از‏‎
به‌‏‎ و‏‎ پذيرفته‌‏‎ متن‌‏‎ تعداد 31‏‎ "شهرستان‌‏‎ از‏‎ متن‌‏‎ تهران‌ ، 50‏‎
متون‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎.كردند‏‎ پيدا‏‎ راه‌‏‎ بازبيني‌‏‎ مرحله‌‏‎
طرح‌‏‎ و 5‏‎ زنده‌‏‎ نمايشهاي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ متن‌‏‎ تعداد 26‏‎ شده‌ ، ‏‎ پذيرفته‌‏‎
كه‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ خواهند‏‎ شركت‌‏‎ عروسكي‌‏‎ نمايشهاي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎
براساس‌‏‎ و‏‎ سايه‌‏‎ تكنيك‌‏‎ با‏‎ همگي‌‏‎ كننده‌‏‎ شركت‌‏‎ عروسكي‌‏‎ نمايشهاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ اجرا‏‎ قرآن‌‏‎ قصص‌‏‎

دلهره‌آور‏‎ تصاوير‏‎ با‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎
بترسانم‌‏‎


مصري‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ السكاري‌‏‎ هشام‌‏‎ درباره‌‏‎
:اشاره‌‏‎
در‏‎ كارهايش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مصري‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ يك‌‏‎ "السكاري‌‏‎ هشام‌‏‎"
"مگزين‌‏‎ تيب‏‎" ‎‏‏،‏‎"پست‌‏‎ مورگن‌‏‎ برلينر‏‎" مثل‌‏‎ مجلاتي‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌ها‏‎
چاپ‌‏‎ به‌‏‎ فنلاند‏‎ و‏‎ غربي‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ "سانومات‌‏‎ ايلتا‏‎" و‏‎
.مي‌رسند‏‎
هلسينكي‌‏‎ و‏‎ برلين‌‏‎ در‏‎ او‏‎ انفرادي‌‏‎ نمايشگاههاي‌‏‎ سال‌ 88‏‎ در‏‎
امضاء‏‎ اسم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كارهايش‌‏‎ كه‌‏‎ -سكاري‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ برپا‏‎
قاهره‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ داروسازي‌‏‎ دكتراي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ -‎مي‌كند‏‎
تمام‌‏‎ بطور‏‎ مي‌گيرد‏‎ تصميم‌‏‎ "بعدا‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ و‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ تحصيل‌‏‎ خلال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كاريكاتور‏‎ به‌‏‎ وقت‌‏‎
او‏‎.‎بپردازد‏‎ بوده‌‏‎ مشغول‌‏‎ آن‌‏‎ كردن‌‏‎ تجربه‌‏‎ بكار‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎
و‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎
جايي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساله‌‏‎ سكاري‌ 37‏‎.‎است‌‏‎ مشغول‌‏‎ بكار‏‎ روزنامه‌نگار‏‎
:مي‌گويد‏‎ مي‌كند‏‎ زندگي‌‏‎ قاهره‌‏‎ و‏‎ هلسينكي‌‏‎ برلين‌ ، ‏‎ ميان‌‏‎
داشته‌‏‎ يكجا‏‎ را‏‎ شهر‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ مختصات‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كنم‌‏‎ پيدا‏‎ جايي‌‏‎"
Witty ورد‏‎ ويتي‌‏‎)‎ مجله‌‏‎ از‏‎ "مي‌آيد ، ‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مطلبي‌‏‎.باشد‏‎
آن‌ ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نشريه‌‏‎ (‎World
.مي‌گويد‏‎ سخن‌‏‎ كاريكاتورهايش‌‏‎ فلسفه‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ السكاري‌‏‎
ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎
-مي‌آورد‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ مادرم‌‏‎ كه‌‏‎ آنطور‏‎ -من‌‏‎ كاريكاتور‏‎ كار‏‎ شروع‌‏‎"
.بود‏‎ سالگي‌‏‎ پنج‌‏‎ سن‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ گفتم‌‏‎ و‏‎ كشيدم‌‏‎ را‏‎ نامشخصي‌‏‎ شكل‌‏‎ من‌‏‎ يكبار‏‎ مي‌گويد‏‎ او‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ وجدان‌‏‎ كه‌‏‎ فهميدم‌‏‎ بعدها‏‎ -‎آدمهاست‌‏‎ راهنماي‌‏‎ وجدان‌‏‎
!-است‌‏‎ آدميان‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ رخت‌بربستن‌‏‎
و‏‎ شوم‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌ديدم‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ خواب‏‎
بنظرم‌‏‎ خيلي‌‏‎ حالا‏‎ بشوم‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ درگير‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ دلايلي‌‏‎
شوم‌‏‎ نويس‌‏‎ داستان‌‏‎ كه‌‏‎ داشتم‌‏‎ آرزو‏‎ هميشه‌‏‎.‎مي‌رسد‏‎ خنده‌دار‏‎
خيلي‌‏‎ كردم‌‏‎ فكر‏‎ ولي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎نكرده‌ام‌‏‎ رها‏‎ را‏‎ رويا‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎)‎
داستان‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ وادار‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مشكل‌‏‎
كاريكاتوريست‌‏‎ بصورت‌‏‎ كه‌‏‎ يافتم‌‏‎ را‏‎ راهش‌‏‎ بعدها‏‎ !بخوانند‏‎ را‏‎
بعد‏‎ و‏‎ -مي‌آمد‏‎ آسانتر‏‎ بنظرم‌‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ -‎بروم‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ به‌‏‎
عاشق‌‏‎ من‌‏‎ بعدها‏‎.كنم‌‏‎ متعجب‏‎ را‏‎ همه‌‏‎ نويس‌‏‎ داستان‌‏‎ يك‌‏‎ بصورت‌‏‎
درباره‌‏‎ (‎مدتي‌‏‎ براي‌‏‎ حداقل‌‏‎)‎ را ، ‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ كاريكاتور‏‎
.كردم‌‏‎ فراموش‌‏‎ كوتاه‌‏‎ داستان‌‏‎
شايد‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ ترغيب‏‎ كار‏‎ ادامه‌‏‎ براي‌‏‎ مرا‏‎ كه‌‏‎ زمينه‌اي‌‏‎
و‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎ مصر‏‎ در‏‎ كاريكاتور‏‎ راه‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مشكلاتي‌‏‎
لازم‌‏‎ بنظر‏‎ آن‌‏‎ پيرامون‌‏‎ تصورات‌‏‎ برخي‌‏‎ تغيير‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ تلاشي‌‏‎
فلان‌‏‎ سردبير‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ ترس‌‏‎ مثل‌‏‎ زيادي‌‏‎ تصورات‌‏‎.‎مي‌آمد‏‎
چاپ‌‏‎ ناشيانه‌‏‎ تفسيرهاي‌‏‎ و‏‎ شرح‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كارهايم‌‏‎ مصري‌‏‎ روزنامه‌‏‎
در‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ آنچه‌‏‎ متوجه‌‏‎ مردم‌‏‎ بيشتر‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ ترس‌‏‎ و‏‎ كند‏‎
بر‏‎ دليلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تصوراتي‌‏‎ اينها‏‎نشوند‏‎ بگويم‌‏‎ كارم‌‏‎
تجربه‌‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ حتي‌‏‎ بالعكس‌‏‎.‎نداشت‌‏‎ وجود‏‎ آن‌‏‎ صحت‌‏‎
موفق‌‏‎ "كاملا‏‎ مصر‏‎ در‏‎ عمومي‌‏‎ نمايش‌‏‎ براي‌‏‎ من‌‏‎ شرح‌‏‎ بدون‌‏‎ كارهاي‌‏‎
.بود‏‎
منتقد‏‎ يك‌‏‎ بنظر‏‎ كه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ وضعيت‌‏‎ كردن‌‏‎ خلاصه‌‏‎
مصر‏‎ كاريكاتور‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ حادثه‌‏‎ مهمترين‌‏‎ بعنوان‌‏‎ كاريكاتور‏‎
ايده‌‏‎.‎است‌‏‎ مشكل‌‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ بشمار‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ دهه‌ 60‏‎ سالهاي‌‏‎ از‏‎
محيط‏‎ باشد‏‎ متفاوت‌‏‎ اندكي‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ عرضه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎
به‌‏‎ ايده‌‏‎ اين‌‏‎.‎وادارم‌‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مصر‏‎ در‏‎ كاريكاتور‏‎
آثار‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كارهايي‌‏‎ عرضه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ سال‌ 87‏‎ آوريل‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
.انجاميد‏‎ بود‏‎ متفاوت‌‏‎ مي‌شد‏‎ منتشر‏‎ مصر‏‎ درنشريات‌‏‎ كه‌‏‎ معمولي‌‏‎

شد ، ‏‎ برپا‏‎ "قاب‏‎ چهارچوب‏‎ از‏‎ فرار‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
شرح‌‏‎ بدون‌‏‎ هاي‌‏‎(‎Cartoon Strip) استريپ‌‏‎ كارتون‌‏‎ مجموعه‌‏‎ شامل‌‏‎
تمريني‌‏‎ كاريكاتورهاي‌‏‎ و‏‎ شما‏‎ كادر‏‎ تك‌‏‎ كاريكاتورهاي‌‏‎ من‌ ، ‏‎
فرصتي‌‏‎ هم‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ لاتين‌‏‎ الفباي‌‏‎ حروف‌‏‎ از‏‎ شعبان‌‏‎
آن‌‏‎ نمي‌توانستيم‌‏‎ كه‌‏‎ ببينند‏‎ را‏‎ طرحهايي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎
فرصتي‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ بگذاريم‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ مجلات‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌ها‏‎ در‏‎ را‏‎
را‏‎ طرحهايمان‌‏‎ بيننده‌هاي‌‏‎ مستقيم‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎
. باشيم‌‏‎ شاهد‏‎
ندارم‌‏‎ عقيده‌‏‎ ولي‌‏‎ هستم‌‏‎ شرح‌‏‎ بدون‌‏‎ كاريكاتورهاي‌‏‎ طرفدار‏‎ من‌‏‎
فقط‏‎ بلكه‌‏‎ دارد ، ‏‎ مزيت‌‏‎ ديگر‏‎ انواع‌‏‎ به‌‏‎ كاريكاتور‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
من‌‏‎ بنظر‏‎ زماني‌‏‎ كاريكاتور‏‎ يك‌‏‎.‎كنم‌‏‎ تعريف‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مي‌خواهم‌‏‎
بتوانند‏‎ مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ آنرا‏‎ كه‌‏‎ عناصري‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كامل‌‏‎
ولي‌‏‎ آورند ، ‏‎ بوجود‏‎ را‏‎ عملكرد‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تلفيق‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ بخوبي‌‏‎
طرح‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ آن‌‏‎ زيرنويس‌‏‎ و‏‎ شرح‌‏‎ كاريكاتور ، ‏‎ شوخي‌‏‎ تنها‏‎ اگر‏‎
كاريكاتور‏‎ يك‌‏‎ آنرا‏‎ من‌‏‎ نكند ، ‏‎ اضافه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ هيچ‌‏‎
را‏‎ بزرگي‌‏‎ امكان‌‏‎ شرح‌‏‎ بدون‌‏‎ كاريكاتور‏‎ يك‌‏‎.نمي‌آورم‌‏‎ بحساب‏‎
بفهمند ، ‏‎ آنرا‏‎ مختلف‌‏‎ زبانهاي‌‏‎ با‏‎ مردمي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌آورد‏‎ بوجود‏‎
در‏‎.‎گرفته‌ايد‏‎ بكار‏‎ را‏‎ مصور‏‎ كليشه‌‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ غيراينصورت‌‏‎ در‏‎
بدون‌‏‎ كارهاي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ "بين‌المللي‌‏‎" لفظ‏‎ كه‌‏‎ مخالفم‌‏‎ من‌‏‎ عوض‌‏‎
مختلفي‌‏‎ معاني‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ احساس‌‏‎ چونكه‌‏‎ ببريم‌‏‎ بكار‏‎ شرح‌‏‎
به‌‏‎ گاهي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎.‎مي‌آورند‏‎ درنظر‏‎ واحد‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
به‌‏‎ اوقات‌‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎ "انتقال‌‏‎ قابل‌‏‎" يا‏‎ "فهم‌‏‎ قابل‌‏‎" معناي‌‏‎
.برد‏‎ بكار‏‎ مي‌توان‌‏‎ "شده‌‏‎ شناخته‌‏‎" معني‌‏‎
را‏‎ ايده‌‏‎ اين‌‏‎.مي‌كنم‌‏‎ طراحي‌‏‎ سفيد‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎ بصورت‌‏‎ "اكثرا‏‎
رنگ‌آميزي‌‏‎ يا‏‎ طراحي‌‏‎ نحوه‌‏‎ با‏‎ بايستي‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌پسندم‌‏‎
همراهي‌‏‎ محتوا‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ اگر‏‎ رنگ‌‏‎ حتي‌‏‎ عنصري‌ ، ‏‎ هر‏‎.كرد‏‎ جلب‏‎
نقشي‌‏‎ رنگ‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ فقط‏‎شود‏‎ حذف‌‏‎ بايد‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ كامل‌‏‎
هنوز‏‎.‎مي‌گيرم‌‏‎ بكار‏‎ آنرا‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ كاريكاتور‏‎ در‏‎ موءثر‏‎
منظورم‌‏‎ است‌ ، ‏‎ طبعم‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ كارهايي‌‏‎ تجربه‌‏‎ مشغول‌‏‎
سياسي‌‏‎ يا‏‎ سياسي‌‏‎ ايده‌هاي‌‏‎ آنگونه‌‏‎ به‌‏‎ كاريكاتور‏‎ كردن‌‏‎ محدود‏‎
بدن‌‏‎ هستند‏‎ بومي‌‏‎ تعبيرهاي‌‏‎ ترجمان‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
بنظر‏‎ اروپايي‌‏‎ اينكه‌‏‎ ترس‌‏‎ از‏‎) بشري‌‏‎ عام‌‏‎ موضوعات‌‏‎ به‌‏‎ آنكه‌‏‎
هستيم‌‏‎ آن‌‏‎ دچار‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وضعيتي‌‏‎ اين‌‏‎.‎بزنم‌‏‎ دست‌‏‎ (‎برسند‏‎
كارهايمان‌‏‎ با‏‎ كشورمان‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ بخواهيم‌‏‎ اگر‏‎ ولي‌‏‎
.بسازيم‌‏‎ سردبيران‌‏‎ محدوديت‌هاي‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎
مختلفي‌‏‎ معاني‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ متهم‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ فرهنگ‌‏‎ اروپايي‌ها‏‎
مي‌سازد ، ‏‎ مشكل‌‏‎ آنرا‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ متغير‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ متقابل‌‏‎ اثر‏‎ فقدان‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ عقيده‌‏‎ من‌‏‎ ولي‌‏‎
زمينه‌‏‎ كمبود‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ما‏‎ ارتباطي‌‏‎ وسايل‌‏‎ كمبود‏‎ نتيجه‌‏‎
يك‌‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎ ثابت‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ بنابراين‌‏‎ !نيست‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ انديشه‌‏‎
دلمشغولي‌ها‏‎ مشكلات‌ ، ‏‎ مي‌تواند‏‎ هم‌‏‎ مصري‌‏‎ عرب‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎
شوخي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ طرح‌‏‎ را‏‎ بشري‌‏‎ معمول‌‏‎ شگفت‌انگيز‏‎ تخيلات‌‏‎ و‏‎
قابل‌‏‎ گوناگون‌‏‎ فرهنگهاي‌‏‎ با‏‎ مردمي‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ كارهايش‌‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎
.باشد‏‎ فهم‌‏‎
"سياه‌‏‎ طنز‏‎" مرا‏‎ طنز‏‎ يا‏‎ "هول‌انگيز‏‎" مرا‏‎ كاريكاتورهاي‌‏‎ برخي‌‏‎
شكلي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ خوب‏‎ كاريكاتور‏‎ يك‌‏‎ خودم‌‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎.مي‌نامند‏‎
ارزش‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ چيزهايي‌‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ تا‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ مزاياي‌‏‎
قتل‌‏‎ موضوعات‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ -مي‌كنم‌‏‎ مطرح‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ كردن‌‏‎ فكر‏‎
مسائل‌‏‎ يا‏‎ تصاوير‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ ترساندن‌‏‎ من‌‏‎ هدف‌‏‎ -‎باشد‏‎ خودكشي‌‏‎ و‏‎
.نيست‌‏‎ آلود‏‎ خون‌‏‎ و‏‎ خشونت‌آميز‏‎ كننده‌ ، ‏‎ منزجر‏‎ دلهره‌آور ، ‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.