شماره‌ 1969‏‎ ‎‏‏،‏‎2 NOV 1999 آبان‌ 1378 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 11‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
را‏‎ مردم‌‏‎ خدمت‌گزاران‌‏‎ اگر‏‎ :‎صانعي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
مسئوليم‌‏‎ او‏‎ بندگان‌‏‎ و‏‎ خدا‏‎ نزد‏‎ بكوبيم‌‏‎

با‏‎ قرقيزستان‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ ديدار‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎

ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
عدل‌‏‎ محكمه‌‏‎ جز‏‎ محكمه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ از‏‎ :‎روحانيت‌‏‎
ندارم‌‏‎ هراس‌‏‎ الهي‌‏‎

منتخبين‌‏‎ :‎مجلس‌‏‎ در‏‎ كنگاور‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
هستند‏‎ خاص‌‏‎ جناح‌‏‎

جبهه‌‏‎ نشريه‌‏‎ در‏‎ تقليد‏‎ مراجع‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎

انقلاب‏‎ نيروهاي‌‏‎ تفاهم‌‏‎ خواستار‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎
شد‏‎ كارآمد‏‎ مجلس‌‏‎ تشكيل‌‏‎ براي‌‏‎

دانشجويان‌‏‎ و‏‎ استادان‌‏‎ :‎اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎
مي‌خواهند‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎

برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مواضع‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎
ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ براي‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎

تصحيح‌‏‎ و‏‎ توضيح‌‏‎

را‏‎ مردم‌‏‎ خدمت‌گزاران‌‏‎ اگر‏‎ :‎صانعي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
مسئوليم‌‏‎ او‏‎ بندگان‌‏‎ و‏‎ خدا‏‎ نزد‏‎ بكوبيم‌‏‎


در‏‎ استبداد‏‎ شدن‌‏‎ حاكم‌‏‎ مسئول‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ گناه‌‏‎ بالاترين‌‏‎ *
است‌‏‎ دستان‌‏‎ زير‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ ظلم‌‏‎ و‏‎ او‏‎ قدرت‌‏‎ زمان‌‏‎
روزنامه‌ها‏‎ تعداد‏‎ افزايش‌‏‎ از‏‎ استقبال‌‏‎ با‏‎ صانعي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ *
و‏‎ منطقي‌‏‎ انتقاد‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ گفت‌وگو‏‎ فضاي‌‏‎ شدن‌‏‎ باز‏‎ و‏‎
كرد‏‎ تاكيد‏‎ محترمانه‌‏‎
دكتر‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ صانعي‌‏‎ يوسف‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎:‎همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ - قم‌‏‎
بزرگترين‌‏‎ امروز‏‎:‎گفت‌‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ وزير‏‎ عارف‌‏‎
خوب‏‎ را‏‎ بد‏‎ افراد‏‎ و‏‎ بد‏‎ را‏‎ خوب‏‎ افراد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ خيانت‌‏‎
ضد‏‎ بشوند‏‎ ارزشمند‏‎ انسانهاي‌‏‎ مبادا‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ معرفي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎.‎ارزشها‏‎ عين‌‏‎ بشوند‏‎ ضدارزش‌‏‎ آدمهاي‌‏‎ و‏‎ ارزش‌‏‎
صانعي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎.‎خادم‌‏‎ خائن‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ معرفي‌‏‎ خائن‌‏‎ خادم‌ ، ‏‎ نبايد‏‎
شدن‌‏‎ حاكم‌‏‎ مسئول‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ گناه‌‏‎ بالاترين‌‏‎ اينكه‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎
است‌‏‎ زيردستان‌‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ ظلم‌‏‎ و‏‎ او‏‎ قدرت‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ استبداد‏‎
بگويند‏‎ سخن‌‏‎ خوش‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ موظفند‏‎ افراد‏‎ همه‌‏‎:‎افزود‏‎
به‌‏‎ واي‌‏‎كنند‏‎ جذب‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎
ظلم‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هستند‏‎ سمتي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ حال‌‏‎
اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎نرسد‏‎ مظلومان‌‏‎ فرياد‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ كسي‌‏‎ و‏‎ بشود‏‎
نزد‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ خدا‏‎ نزد‏‎ هم‌‏‎ بكوبيم‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌كنندگان‌‏‎
اجازه‌‏‎ دارد‏‎ علاقه‌‏‎ انقلاب‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ اگر‏‎.‎مسئوليم‌‏‎ خدا‏‎ بندگان‌‏‎
قرار‏‎ ظلم‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ شوند‏‎ كوبيده‌‏‎ خدوم‌‏‎ افراد‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دهد‏‎
.گيرند‏‎
افزايش‌‏‎ و‏‎ گفتگو‏‎ فضاي‌‏‎ شدن‌‏‎ باز‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ صانعي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
روزنامه‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ خواندن‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ طي‌‏‎:گفت‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ تعداد‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ قرآن‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ توجه‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ تعمق‌‏‎ و‏‎
انتقاد‏‎ و‏‎ نقد‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ رواج‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ صحيح‌‏‎
انتقاد‏‎ ضرورت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ تعاليم‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
عملكردمان‌‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ شده‌‏‎ عنوان‌‏‎ محترمانه‌‏‎
اشكال‌‏‎ اين‌‏‎ بگويند‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ شويم‌‏‎ خوشحال‌‏‎ مي‌گيرند‏‎ اشكال‌‏‎
تحت‌‏‎ "دائما‏‎ كه‌‏‎ همين‌‏‎ بخاطر‏‎ تشيع‌‏‎ مكتب‏‎.‎ترسيد‏‎ نبايد‏‎ هست‌‏‎
علمي‌‏‎ بايد‏‎ انتقاد‏‎ البته‌‏‎.‎كرد‏‎ پيشرفت‌‏‎ بود‏‎ اشكال‌‏‎ و‏‎ انتقاد‏‎
كه‌‏‎ بداريم‌‏‎ دوست‌‏‎ بايد‏‎ توهين‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ نه‌‏‎ باشد‏‎ منطقي‌‏‎ و‏‎
.كنند‏‎ انتقاد‏‎ ما‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎
وزراء‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ دولت‌‏‎ خدمات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
نبايد‏‎.‎مي‌خواهيم‌‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ عزت‌‏‎ چون‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ عظمت‌‏‎ و‏‎ عزت‌‏‎
اشكال‌‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ او‏‎ بود‏‎ ما‏‎ خط‏‎ هم‌‏‎ كسي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ اينطور‏‎
است‌‏‎ حسادت‌‏‎ اين‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ انتقاد‏‎ نبود‏‎ ما‏‎ خط‏‎ در‏‎ اگر‏‎ و‏‎ بدانيم‌‏‎
كنند‏‎ پيدا‏‎ مشكل‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ داغان‌‏‎ مملكت‌‏‎ حاضرند‏‎ كساني‌‏‎ كه‌‏‎
ضربه‌‏‎ قرآن‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎.دارند‏‎ مشكل‌‏‎ فلاني‌‏‎ با‏‎ آنها‏‎ چون‌‏‎
.نيست‌‏‎ هم‌خط‏‎ كسي‌‏‎ با‏‎ چون‌‏‎ بخورد‏‎
دوست‌‏‎ را‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ را ، ‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎ كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎ بايد‏‎
رئيس‌‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ كم‌نظير‏‎ استقبال‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎بدارند‏‎
از‏‎ فرانسه‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ خوب‏‎ استقبال‌‏‎:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎ احترام‌‏‎ ما‏‎ محبوب‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
سخن‌‏‎ نماينده‌‏‎ مقابل‌ 130‏‎ و‏‎ يونسكو‏‎ در‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎
ثمرات‌‏‎ از‏‎ اينها‏‎ همه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ تحسين‌‏‎ را‏‎ او‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ مي‌گويد‏‎
.است‌‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎
طيف‌‏‎ موسوي‌‏‎ مهندس‌‏‎ نخست‌وزيري‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ صانعي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
مي‌گفتند‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ انتقاد‏‎ ايشان‌‏‎ از‏‎ وسيعي‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ امام‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ "بگويم‌‏‎ بد‏‎" او‏‎ به‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ بمبارانها‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎ هم‌‏‎ موفق‌‏‎ بحمدالله‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ ادامه‌‏‎ كارش‌‏‎
حضرات‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ قم‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ در‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ وزير‏‎
گلپايگاني‌ ، ‏‎ صافي‌‏‎ همداني‌ ، ‏‎ نوري‌‏‎ لنكراني‌ ، ‏‎ فاضل‌‏‎ عظام‌‏‎ آيات‌‏‎
.كرد‏‎ ديدار‏‎ اردبيلي‌‏‎ موسوي‌‏‎ و‏‎ شيرازي‌‏‎ مكارم‌‏‎
از‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ لنكراني‌‏‎ فاضل‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
مقامي‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ مسئولين‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ عبادات‌‏‎ بزرگترين‌‏‎
مردم‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ خدمت‌‏‎ براي‌‏‎ فرصتها‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎
خدمت‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مردمي‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ بدانند‏‎ و‏‎ كنند‏‎ استفاده‌‏‎
كنند‏‎ رفع‌‏‎ را‏‎ قشر‏‎ اين‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ محروم‌تر‏‎ مي‌كنند‏‎
دولت‌‏‎ خدمات‌‏‎ بيان‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ بيشتر‏‎ آنها‏‎ اجر‏‎
كشور‏‎ سازندگي‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎
.كرد‏‎ موفقيت‌‏‎ آرزوي‌‏‎
پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دولت‌‏‎ خدمات‌‏‎ همداني‌‏‎ نوري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ همچنين‌‏‎
امكانات‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ محروميتها‏‎ رفع‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
و‏‎ خواند‏‎ تقدير‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎ را‏‎ ارتباطات‌‏‎ همچون‌‏‎ زيربنايي‌‏‎
و‏‎ خدا‏‎ رضايت‌‏‎ شما‏‎ هدف‌‏‎ تنها‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎:گفت‌‏‎
.باشد‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎

با‏‎ قرقيزستان‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ ديدار‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎


خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ "علي‌اف‌‏‎ ايمان‌‏‎ بيك‌‏‎ سرت‌‏‎" :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ قرقيزستان‌‏‎
.گفتگوكرد‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
ارزيابي‌‏‎ مثبت‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ دراين‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
كرد‏‎ تاكيد‏‎ قرقيزستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ روابط‏‎ كردن‌‏‎
و‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تازه‌اي‌‏‎ افق‌هاي‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ مقامات‌‏‎ تبادل‌نظر‏‎
.گشود‏‎ خواهد‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ تحكيم‌‏‎
بعد‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ عزم‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
تشكيل‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ قرقيزستان‌‏‎ عزم‌‏‎ و‏‎ انقلاباسلامي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎
همه‌‏‎ در‏‎ همكاري‌بيشتر‏‎ روند‏‎ تسريع‌‏‎ بر‏‎ مستقل‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎
تهديدهاي‌‏‎ وجود‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ اوضاع‌‏‎ خواندن‌‏‎ حساس‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
رفع‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ميانه‌‏‎ آسياي‌‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ مختلف‌ ، همكاري‌‏‎
مفيد‏‎ و‏‎ ضروري‌‏‎ افغانستان‌‏‎ بحران‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ بحرانها‏‎ و‏‎ تهديدها‏‎
. دانست‌‏‎
در‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ قاچاق‌‏‎ وتوليد‏‎ سياسي‌‏‎ آرامي‌‏‎ نا‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مشترك‌‏‎ وبرموضع‌‏‎ دانست‌‏‎ منطقه‌‏‎ كل‌‏‎ براي‌‏‎ راتهديدي‌‏‎ افغانستان‌‏‎
راه‌‏‎ جنگ‌‏‎ كه‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ قرقيزستان‌در‏‎ و‏‎ جمهوري‌اسلامي‌ايران‌‏‎
حق‌‏‎ حل‌ ، ‏‎ راه‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ افغانستان‌‏‎ بحران‌‏‎ حل‌‏‎
است‌ ، ‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎ مردم‌‏‎ خود‏‎ توسط‏‎ افغانستان‌‏‎ تعيين‌سرنوشت‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎
تقديم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ قرقيزستان‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
آقاي‌‏‎ براي‌‏‎ كشورش‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ آقايف‌‏‎ گرم‌عسكر‏‎ سلام‌هاي‌‏‎
روابط‏‎ وتحكيم‌‏‎ توسعه‌‏‎ رابراي‌‏‎ كشورش‌‏‎ مقامات‌‏‎ علاقمندي‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ قرقيزستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎

ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
عدل‌‏‎ محكمه‌‏‎ جز‏‎ محكمه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ از‏‎ :‎روحانيت‌‏‎
ندارم‌‏‎ هراس‌‏‎ الهي‌‏‎


رقابتهاي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ موضوعه‌‏‎ قوانين‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ چرا‏‎ *
مي‌شود؟‏‎ قرباني‌‏‎ سياسي‌‏‎
جفا‏‎ با‏‎ مي‌كنم‌‏‎ نصيحت‌‏‎ برادرانه‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ *
نخرند‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ شماتت‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎
نه‌‏‎ شكايات‌‏‎ برخي‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ :‎نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ وكيل‌‏‎ *
العموم‌‏‎ مدعي‌‏‎ نه‌‏‎ دارد‏‎ خصوصي‌‏‎ مدعي‌‏‎
استدلالي‌‏‎ ايراد‏‎ متهم‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ بزند‏‎ حرف‌‏‎ دارد‏‎ حق‌‏‎ متهمي‌‏‎ هر‏‎ *
برخورد‏‎ او‏‎ با‏‎ بايد‏‎ ‎‏‏،‏‎ آورد‏‎ وارد‏‎ پرونده‌‏‎ و‏‎ خواست‌‏‎ كيفر‏‎ بر‏‎
اجراي‌‏‎ مانع‌‏‎ گم‌‏‎ در‏‎ سر‏‎ اظهارات‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ كردنه‌‏‎ استدلالي‌‏‎
شد‏‎ قانون‌‏‎
والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ محاكمه‌‏‎ جلسه‌‏‎ دومين‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
سليمي‌‏‎ محمد‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎ كه‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
نواب ، ‏‎ شبيري‌ ، ‏‎ ابوترابي‌ ، ‏‎ آقايان‌‏‎ و‏‎ دادستان‌‏‎ سمت‌‏‎ در‏‎ نكونام‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايزدپناه‌‏‎ و‏‎ صديقي‌‏‎ پورمحمدي‌ ، ‏‎ دعاگو ، ‏‎ مهاجري‌ ، ‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎ داشتندابتدا‏‎ حضور‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎
رئيس‌‏‎ توضيح‌‏‎ خواستار‏‎ متهم‌‏‎ وكيل‌‏‎ رهامي‌‏‎ محسن‌‏‎ دكتر‏‎ والمسلمين‌‏‎
كردن‌‏‎ مقايسه‌‏‎ پيرامون‌‏‎ وي‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ دادگاه‌‏‎
نخست‌وزيري‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ حزب‏‎ انفجار‏‎ عاملين‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
واقعه‌‏‎ عامل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎:كرد‏‎ اظهار‏‎ سليمي‌‏‎ خصوص‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ مطلب‏‎ شدن‌‏‎ روشن‌‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎ من‌‏‎ نخست‌وزيري‌‏‎ انفجار‏‎
نداشته‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ مسئله‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ استفاده‌‏‎ مثال‌‏‎
.است‌‏‎
نيروي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ حفاظت‌‏‎ حقوقي‌‏‎ وكيل‌‏‎ الحسيني‌‏‎ خادم‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
درج‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ شكايت‌‏‎ پيرامون‌‏‎ انتظامي‌‏‎
نيروي‌‏‎ افراد‏‎ توسط‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ خبرنگار‏‎ شدن‌‏‎ مضروب‏‎ خبر‏‎
عليرغم‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎
خشونت‌‏‎ كه‌‏‎ ديده‌‏‎ فرض‌‏‎ خود‏‎ بر‏‎ فشار‏‎ گروههاي‌‏‎ عمليات‌‏‎ تقبيح‌‏‎
.دهد‏‎ نسبت‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ خبرنگار‏‎ عليه‌‏‎
خرداد‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎ خبر‏‎ كيفيت‌‏‎" كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
(خبرنگار‏‎)‎ خبر‏‎ ناقل‌‏‎ اظهارات‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ جعلي‌‏‎ "اساسا‏‎
با‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ معتقديم‌‏‎ ما‏‎:‎كرد‏‎ اظهار‏‎ "ندارد‏‎ همخواني‌‏‎
مشوش‌‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ خبر‏‎ انتقال‌‏‎ نحوه‌‏‎
اضرار‏‎ قصد‏‎ خرداد ، ‏‎ مطالب‏‎ متعدد‏‎ موارد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎
انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ حفاظت‌‏‎ وكيل‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
مخصوص‌‏‎ جايگاه‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ بحث‌‏‎ "ابتدائا‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎
پيش‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ پي‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ مطرح‌‏‎ هم‌‏‎ قبل‌‏‎ جلسه‌‏‎
دادگاه‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بحثي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎
باب‏‎ از‏‎ جانب‏‎ اين‌‏‎ ايرادات‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ داشتم‌دادستان‌‏‎
حيث‌‏‎ از‏‎ متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ مطرح‌‏‎ نكاتي‌‏‎ نبودن‌‏‎ قانوني‌‏‎
بود‏‎ اتكا‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ استقرار‏‎ مباني‌‏‎ فاقد‏‎ و‏‎ خدشه‌‏‎ محل‌‏‎ استدلالي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ تصميم‌‏‎ اخذ‏‎ و‏‎ ايرادات‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ مي‌رفت‌‏‎ انتظار‏‎ و‏‎
البته‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ دادگاه‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ تعيين‌‏‎
.دادند‏‎ ارجاع‌‏‎ دادستان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ ايشان‌‏‎
افراد‏‎ تفاوت‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ بنده‌‏‎" كه‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ تصريح‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎
"هستند‏‎ يكسان‌‏‎ قانون‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ معتقدم‌‏‎ و‏‎ نيستم‌‏‎
ديدگاه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ بر‏‎ من‌‏‎ تاكيدات‌‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎
قانون‌‏‎ مطابق‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ناشي‌‏‎
وارد‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ اتهاماتي‌‏‎ چهارچوب‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ رفتار‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ موضوعه‌‏‎ قوانين‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ چرا‏‎ است‌؟‏‎ شده‌‏‎
مي‌شود؟‏‎ قرباني‌‏‎ سياسي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
دادستان‌‏‎ پيشين‌‏‎ تاكيد‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
و‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ براي‌‏‎ سالانه‌‏‎ بودجه‌‏‎ تصويب‏‎" بود‏‎ معتقد‏‎ كه‌‏‎ را‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عواملي‌‏‎ از‏‎ كشوري‌‏‎ استخدام‌‏‎ قانون‌‏‎ وجود‏‎ نيز‏‎
قرار‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ "مي‌بخشد‏‎ قانوني‌‏‎ شان‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ موجوديت‌‏‎
براي‌‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مواردي‌‏‎ به‌‏‎ دادستان‌‏‎ استناد‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ داد‏‎
كه‌‏‎ چرا‏‎ ;نيست‌‏‎ صحيح‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ بودن‌‏‎ قانوني‌‏‎ اثبات‌‏‎
اين‌‏‎ بين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ عيني‌‏‎ ماهيت‌‏‎ ويژه‌ ، ‏‎ دادگاه‌‏‎ موجوديت‌‏‎
وجود‏‎ هماهنگي‌‏‎ آن‌‏‎ بودن‌‏‎ قانوني‌‏‎ و‏‎ مشروعيت‌‏‎ مصداق‌‏‎ و‏‎ موجوديت‌‏‎
مجمع‌‏‎ مصوبه‌‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ مصوباتي‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ وجود‏‎ مي‌جويند‏‎ تمسك‌‏‎ بودجه‌‏‎ قانون‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تشخيص‌‏‎
توسط‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ بودن‌‏‎ قانوني‌‏‎ امضاي‌‏‎ منزله‌‏‎
.دارند‏‎ نادرستي‌‏‎ باور‏‎ "قطعا‏‎ مي‌دانند‏‎ قانونگذار‏‎
است‌‏‎ نظام‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ با‏‎ تغاير‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ قانونگذار‏‎
.بخشد‏‎ رسميت‌‏‎ است‌‏‎ خارجي‌‏‎ امري‌‏‎ و‏‎
دادگاه‌‏‎ پيشين‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ نوري‌‏‎
ايراد‏‎ متهم‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ بزند‏‎ حرف‌‏‎ دارد‏‎ حق‌‏‎ متهمي‌‏‎ هر‏‎:‎گفت‌‏‎
او‏‎ با‏‎ بايد‏‎ آورد‏‎ وارد‏‎ پرونده‌‏‎ و‏‎ خواست‌‏‎ كيفر‏‎ بر‏‎ استدلالي‌‏‎
اظهارات‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ نه‌‏‎ كرد‏‎ استدلالي‌‏‎ برخورد‏‎ علمي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
بحث‌‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ مانع‌‏‎ سردرگم‌‏‎ مطالب‏‎
است‌‏‎ قانوني‌‏‎ "اساسا‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ اصلي‌‏‎
قانون‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ رهبري‌‏‎ اختيارات‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ خير‏‎ يا‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ بخواهم‌‏‎ اگر‏‎ آيا‏‎ مي‌گيرد؟‏‎ قرار‏‎ آن‌‏‎ مافوق‌‏‎ يا‏‎ باشد‏‎
....شده‌ام‌؟‏‎ مرتكب‏‎ جرمي‌‏‎ بزنم‌ ، ‏‎ حرف‌‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎
قطع‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ سخنان‌‏‎ دادستان‌‏‎ اعتراض‌‏‎ با‏‎ لحظه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
از‏‎ و‏‎ ندانست‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎ دادستان‌‏‎ اعتراض‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
:گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎.‎دهد‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ صحبت‌‏‎ به‌‏‎ خواست‌‏‎ نوري‌‏‎
زياد‏‎ بقدري‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ بر‏‎ قانوني‌‏‎ ايرادات‌‏‎ ابعاد‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ ندارد ، ‏‎ وجود‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ قانوني‌‏‎ توجيه‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
"اساسا‏‎ كه‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ دادگاه‌‏‎ مسئولين‌‏‎ اظهارات‌‏‎
مقرراتي‌‏‎ سال‌ 58‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانوني‌‏‎ لايحه‌‏‎ چون‌‏‎ است‌‏‎ مخدوش‌‏‎
كنوني‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ تعيين‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎
افكار‏‎ نماينده‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ منطبق‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎
.باشد‏‎ عمومي‌‏‎
به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ پيرامون‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 168‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
ميان‌‏‎ منازعه‌‏‎ نوعي‌‏‎ جرايم‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ چون‌‏‎:گفت‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جرايم‌‏‎
يا‏‎ حكومت‌‏‎ منصوب‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اگر‏‎ است‌ ، ‏‎ حكومت‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎
بود؟‏‎ خواهد‏‎ عادلانه‌‏‎ آنها‏‎ حكم‌‏‎ باشد‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎
امام‌‏‎" كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
موقت‌‏‎ و‏‎ استثنايي‌‏‎ را‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ خلاف‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎
قبول‌‏‎ را‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ كردن‌‏‎ دائمي‌‏‎ و‏‎ مي‌دانستند‏‎
مي‌كنم‌‏‎ اظهار‏‎ جلسات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ آنچه‌‏‎:كرد‏‎ اظهار‏‎ "نداشتند‏‎
در‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ قصد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ تحليلي‌‏‎ مباحث‌‏‎ "صرفا‏‎
برادرانه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ مسئولين‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ روي‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ميان‌‏‎
ملت‌‏‎ شماتت‌‏‎ كشوري‌‏‎ مسلم‌‏‎ قوانين‌‏‎ به‌‏‎ جفا‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ نصيحت‌‏‎
.نخرند‏‎ را‏‎
هر‏‎ اركان‌‏‎:‎افزود‏‎ همچنين‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عضو‏‎
تشكيل‌‏‎ انقلاب‏‎ آن‌‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ ايدئولوگ‌ ، ‏‎ از‏‎ انقلابي‌‏‎
انقلاب‏‎ او‏‎ بي‌نام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبر‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
وي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ ذاتي‌‏‎ جزء‏‎ وي‌‏‎ نمي‌شود ، ‏‎ شناخته‌‏‎
هستند‏‎ انقلاب‏‎ مديران‌‏‎ مي‌نشينند‏‎ رهبري‌‏‎ مسند‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ مي‌توان‌‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ چون‌‏‎
و‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ انقلاب‏‎ بنيانگذار‏‎ را‏‎ امام‌‏‎ ما‏‎ اساس‌‏‎ همين‌‏‎ بر‏‎
از‏‎ را‏‎ خود‏‎ مشروعيت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبري‌‏‎ معتقديم‌‏‎
در‏‎ وي‌‏‎اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ يا‏‎ قوانين‌‏‎ از‏‎ نه‌‏‎ باشد‏‎ گرفته‌‏‎ انقلاب‏‎
را‏‎ نظام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خود‏‎ ديدگاه‌‏‎ توضيح‌‏‎
دارد ، ‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ فرعي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ تاسيس‌‏‎ اختيار‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تاسيس‌‏‎
آن‌‏‎ قوانين‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ مشروعيت‌‏‎ انقلاب‏‎ مديران‌‏‎ اما‏‎
اعتراض‌‏‎ با‏‎ متهم‌‏‎ سخنان‌‏‎ "مجددا‏‎ لحظه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎..‎.‎و‏‎ مي‌گيرند‏‎
اعتراض‌‏‎ ندانستن‌‏‎ وارد‏‎ با‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ قطع‌‏‎ دادستان‌‏‎
و‏‎ دهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ خواست‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ دادستان‌‏‎
مقام‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ انقلاب‏‎ ذاتي‌‏‎ جزء‏‎ امام‌‏‎ رهبري‌‏‎:گفت‌‏‎ نوري‌‏‎
گرفته‌ ، ‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رهبري‌‏‎ سكان‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ براساس‌‏‎ رهبري‌‏‎
مديريت‌‏‎ رهبري‌‏‎ مقام‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ نظام‌‏‎ بنيانگذار‏‎ امام‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎
نشات‌‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ نظريه‌‏‎ همچنين‌‏‎ دارد ، ‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎
رسيد‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ به‌‏‎ امام‌‏‎ از‏‎ جامعه‌‏‎ چون‌‏‎ است‌‏‎ امام‌‏‎ از‏‎ گرفته‌‏‎
موءسس‌‏‎ براي‌‏‎ ويژه‌‏‎ حق‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ شرايطي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎.برعكس‌‏‎ نه‌‏‎
ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ تاسيس‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ قائل‌‏‎ نظام‌‏‎
جنگ‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تاريخ‌ 7/9/67‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چنان‌‏‎ نمايد ، ‏‎ روحانيت‌‏‎
دادگاه‌‏‎ تاسيس‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ امور‏‎ رفتن‌‏‎ پيش‌‏‎ خواستار‏‎ هم‌‏‎
.بودند‏‎ ويژه‌‏‎
محكمه‌‏‎ جز‏‎ محكمه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
محكمه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ خواسته‌ام‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎ ندارم‌‏‎ هراس‌‏‎ الهي‌‏‎ عدل‌‏‎
.باشد‏‎ قانوني‌‏‎
جايگاه‌‏‎ تبيين‌‏‎ در‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ سليمي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
انقلاب‏‎ گفتند‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همان‌‏‎:گفت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ پس‌‏‎ گرفت‌‏‎ امام‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ مشروعيت‌‏‎
و‏‎ گرفته‌‏‎ امام‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ مشروعيت‌‏‎ شده‌‏‎ تاسيس‌‏‎ امام‌‏‎ فرمان‌‏‎
تصريح‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎دارد‏‎ صلاحيت‌‏‎ مربوطه‌‏‎ جرايم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎
ملاك‌‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎ مصوبه‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎" كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎
ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ قانوني‌بودن‌‏‎
را‏‎ دادگاه‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ عدم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ متهم‌‏‎ اعتراض‌‏‎ "است‌‏‎ معتبر‏‎ هم‌‏‎
اظهار‏‎ "حفاناجا‏‎" شكايت‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎.‎دانست‌‏‎ مردود‏‎
صرف‌‏‎ به‌‏‎ دادستان‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎ خبرنگار‏‎ خبر‏‎ مورد‏‎ در‏‎:كرد‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ تلقي‌‏‎ محرمانه‌‏‎ عناوين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ شاكي‌‏‎ اظهارنظر‏‎
خرداد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ موضوع‌‏‎ "اساسا‏‎
"قطعا‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ درج‌‏‎ كه‌‏‎ جعل‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ را‏‎ مربوطه‌‏‎ خبر‏‎ آن‌‏‎ براساس‌‏‎
مدير‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سوءنيت‌‏‎ اثبات‌‏‎ اكاذيب‏‎ نشر‏‎ لازمه‌‏‎
را‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ "صرفا‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ خرداد‏‎ كه‌‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎
اثبات‌‏‎ سوءنيتي‌‏‎ كرده‌‏‎ نقل‌‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ خبر‏‎ از‏‎
.نمي‌شود‏‎
در‏‎ مي‌توانسته‌‏‎ شاكي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 23‏‎ طبق‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
اگر‏‎ و‏‎ بفرستد‏‎ جوابيه‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ براي‌‏‎ قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ مي‌توانست‌‏‎ بود‏‎ نكرده‌‏‎ آن‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ مبادرت‌‏‎ روزنامه‌‏‎
.كند‏‎ شكايت‌‏‎ روزنامه‌‏‎
جهان‌‏‎ خبرنگار‏‎)‎ مضروب‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ كلانتري‌‏‎ در‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ رهامي‌‏‎
تو‏‎ هستند ، ‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ از‏‎ ضاربين‌‏‎" شده‌‏‎ گفته‌‏‎ (‎اسلام‌‏‎
سازمان‌‏‎ به‌‏‎ مضروب‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ ‎‏‏،‏‎"بگير‏‎ پس‌‏‎ را‏‎ شكايتت‌‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ شكايت‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎
آن‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ چگونه‌‏‎ پس‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مفتوح‌‏‎ سازمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ نرسيده‌ ، ‏‎ نهايي‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ پرونده‌‏‎
شود؟‏‎ محاكمه‌‏‎ خرداد‏‎ مديرمسئول‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ خبر‏‎ نقل‌‏‎ براي‌‏‎
خبرنگار‏‎ حضور‏‎ خواستار‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
سليمي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ دادگاه‌‏‎ تريبون‌‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ شاهد‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مضروب‏‎
به‌‏‎ نيازي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ درخواست‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ با‏‎
.ندارد‏‎ مطلع‌‏‎ و‏‎ شاهد‏‎
مضروب‏‎ خبرنگار‏‎ اگر‏‎:كرد‏‎ اظهار‏‎ نيز‏‎ دادستان‌‏‎ نكونام‌‏‎ همچنين‌‏‎
بوده‌اند ، ‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎ ضاربان‌‏‎ كند‏‎ ثابت‌‏‎ نتواند‏‎
عناوين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ اكاذيب‏‎ نشر‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ اقدام‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ مجرمانه‌‏‎
آزادي‌‏‎ هفته‌نامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ بيات‌‏‎ رفعت‌‏‎ پرونده‌‏‎ بعدي‌‏‎ شاكي‌‏‎
قوه‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ مطلبي‌‏‎ چاپ‌‏‎ پيرامون‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
در‏‎ معدوم‌‏‎ شاه‌‏‎ همسر‏‎ از‏‎ خبري‌‏‎ چاپ‌‏‎ درپي‌‏‎:كرد‏‎ اظهار‏‎ قضائيه‌‏‎
انقلاب ، ‏‎ دادگاه‌‏‎ توسط‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎ تعطيلي‌‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ روزنامه‌‏‎
خواسته‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ از‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ چاپ‌‏‎ خرداد‏‎ در‏‎ مطلبي‌‏‎
از‏‎ بخشي‌‏‎ چاپ‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ آزادي‌‏‎ هفته‌نامه‌‏‎ اقدام‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎
زن‌‏‎ روزنامه‌‏‎ مجرمانه‌‏‎ اقدام‌‏‎ همسنگ‌‏‎ را‏‎ پهلوي‌‏‎ فرح‌‏‎ مصاحبه‌‏‎
نوشتم‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ من‌‏‎ زمينه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ دهد ، ‏‎ قرار‏‎
هشت‌‏‎ و‏‎ چهل‌‏‎ ظرف‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ بخش‌هايي‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ نشد‏‎ چاپ‌‏‎ مي‌رسيد‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ بعد‏‎ ساعت‌‏‎
.شد‏‎ چاپ‌‏‎ سانسور‏‎ با‏‎
مطلب‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎
و‏‎ بوده‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ "مستقيما‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎
خرداد‏‎ مقاله‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ آزادي‌‏‎ هفته‌نامه‌‏‎ به‌‏‎ ارتباطي‌‏‎
قائل‌شدن‌‏‎ در‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎ زير‏‎ برخي‌‏‎ تخلف‌‏‎ "صرفا‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مضاف‌‏‎ ;بود‏‎ شده‌‏‎ گوشزد‏‎ نشريه‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ تبعيض‌‏‎
قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ بيات‌‏‎ خانم‌‏‎ ارسالي‌‏‎ جوابيه‌‏‎
مي‌بود‏‎ خرداد‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎ مطلب‏‎ برابر‏‎ دو‏‎ بايد‏‎ مطبوعات‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ مهمي‌‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ برابر‏‎ پنج‌‏‎ يا‏‎ چهار‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎
به‌‏‎ ملزم‌‏‎ خرداد‏‎ "طبيعتا‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ پهلوي‌‏‎ فرح‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ تكرار‏‎
.نبود‏‎ آن‌‏‎ چاپ‌‏‎
در‏‎ پهلوي‌‏‎ فرح‌‏‎ پيام‌‏‎ انتشار‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ماهها‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ رهامي‌‏‎
چاپ‌‏‎ به‌‏‎ آزادي‌‏‎ نشريه‌‏‎ در‏‎ پهلوي‌‏‎ فرح‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ كامل‌‏‎ متن‌‏‎ خرداد ، ‏‎
روزنامه‌‏‎ در‏‎ پيام‌‏‎ چاپ‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نشد‏‎ آن‌‏‎ متعرض‌‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎
عمل‌‏‎ آيا‏‎ كرد ، ‏‎ تعطيل‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ جرم‌‏‎ زن‌‏‎
اگر‏‎ اين‌كه‌‏‎ به‌‏‎ مضاف‌‏‎ خير؟‏‎ يا‏‎ بوده‌‏‎ آن‌‏‎ همسنگ‌‏‎ آزادي‌‏‎ نشريه‌‏‎
بوده‌‏‎ اين‌‏‎ به‌خاطر‏‎ نشده‌‏‎ چاپ‌‏‎ كمال‌‏‎ و‏‎ تمام‌‏‎ بيات‌‏‎ خانم‌‏‎ پاسخ‌‏‎
ارتباط‏‎ موضوع‌‏‎ دلار ، ‏‎ قيمت‌‏‎ مسئله‌‏‎ به‌‏‎ آن‌كه‌‏‎ از‏‎ بخش‌هايي‌‏‎ كه‌‏‎
بوده‌‏‎ زايد‏‎ چنان‌‏‎ "اساسا‏‎ بوده‌‏‎ مربوط‏‎.‎.‎و‏‎ شاه‌‏‎ و‏‎ انورسادات‌‏‎
نداشته‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ منتشره‌‏‎ مطلب‏‎ به‌‏‎ ربطي‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎
در‏‎ يافت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ ظهر‏‎ اذان‌‏‎ مقارن‌‏‎ كه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎
متن‌‏‎ شنيدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رياست‌‏‎ كه‌‏‎ رفت‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ شرايطي‌‏‎
آنان‌‏‎ از‏‎ متهم‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ دفاعيات‌‏‎ و‏‎ بيات‌‏‎ رفعت‌‏‎ شكايت‌‏‎
آنان‌‏‎ ميان‌‏‎ (‎شاكي‌‏‎ از‏‎ متهم‌‏‎ عذرخواهي‌‏‎) اعتذار‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ خواست‌‏‎
شود‏‎ مختومه‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ از‏‎ بند‏‎ اين‌‏‎ موضوع‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ برقرار‏‎ صلح‌‏‎
جلسه‌‏‎.‎نرسيد‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رياست‌‏‎ درخواست‌‏‎ اين‌‏‎ "ظاهرا‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ هشت‌‏‎ ساعت‌‏‎ (چهارشنبه‌‏‎) فردا‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ بعدي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برقرار‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ بامداد‏‎ نيم‌‏‎
حاشيه‌‏‎ در‏‎
شنيده‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ *
به‌‏‎ كشور‏‎ بلندپايه‌‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ "ظاهرا‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
توصيه‌‏‎ "موءكدا‏‎ دادگاه‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ طه‌‏‎
حضور‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ به‌عنوان‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ شده‌‏‎
.كرد‏‎ خودداري‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ وي‌‏‎ اما‏‎ يابد ، ‏‎
انصاري‌ ، ‏‎ مجيد‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ نام‌‏‎ *
اين‌‏‎ دايمي‌‏‎ غايبين‌‏‎ جزء‏‎ دعايي‌‏‎ و‏‎ هاشمي‌‏‎ طه‌‏‎ نظام‌زاده‌ ، ‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ ثبت‌‏‎ هيات‌‏‎
همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ *
:گفت‌‏‎ (‎بيات‌‏‎ رفعت‌‏‎ از‏‎ نوري‌‏‎ عذرخواهي‌‏‎) اعتذار‏‎ احتمال‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎
صلح‌‏‎ برقراري‌‏‎ براي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ اعتذار‏‎ درخواست‌‏‎
اما‏‎ است‌ ، ‏‎ وي‌‏‎ مسلم‌‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ "كاملا‏‎ دعوي‌‏‎ طرفين‌‏‎ ميان‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ جرمي‌‏‎ و‏‎ خلاف‌‏‎ "اساسا‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ موضوع‌‏‎
.كند‏‎ عذرخواهي‌‏‎ بيات‌‏‎ خانم‌‏‎ از‏‎ بخواهد‏‎ كه‌‏‎ نشده‌‏‎ مرتكب‏‎ رابطه‌‏‎
كرده‌‏‎ تلاش‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ انتظامات‌‏‎ مسئولين‌‏‎ *
دادن‌‏‎ قرار‏‎ با‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ سالن‌‏‎ كوچكي‌‏‎ بودند‏‎
جا‏‎ كمبود‏‎ مسئله‌‏‎ اما‏‎ كنند ، ‏‎ جبران‌‏‎ بيشتر‏‎ صندلي‌‏‎ رديف‌‏‎ چند‏‎
انديشيده‌‏‎ تمهيد‏‎ عليرغم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انكارناپذير‏‎ و‏‎ محسوس‌‏‎ بقدري‌‏‎
و‏‎ خبرنگاران‌‏‎ منجمله‌‏‎ -‎ حاضران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ شده‌‏‎
.بودند‏‎ ايستاده‌‏‎ سرپا‏‎ - رسانه‌ها‏‎ نمايندگان‌‏‎
منتشره‌‏‎ مطلب‏‎ درخصوص‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ كه‌‏‎ محاكمه‌‏‎ اواسط‏‎ در‏‎ *
دو‏‎ هر‏‎ خبر‏‎ كپي‌‏‎ آزادي‌‏‎ نشريه‌‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ روزنامه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خرداد‏‎
و‏‎ مي‌داد‏‎ نشان‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نشريه‌‏‎
اعظم‌‏‎ بخش‌‏‎ چون‌‏‎ بخواند ، ‏‎ را‏‎ نشريه‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ مطلب‏‎ عين‌‏‎ داشت‌‏‎ قصد‏‎
رئيس‌‏‎ بود ، ‏‎ پهلوي‌‏‎ فرح‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ انعكاس‌‏‎ ازادي‌‏‎ نشريه‌‏‎ خبر‏‎
فرح‌‏‎ براي‌‏‎ تبليغ‌‏‎ قصد‏‎":‎گفت‌‏‎ وكيل‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ طنز‏‎ به‌‏‎ دادگاه‌‏‎
.شد‏‎ روبه‌رو‏‎ حضار‏‎ خنده‌‏‎ با‏‎ جمله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ " !داريد؟‏‎ را‏‎ پهلوي‌‏‎
غايب‏‎ ديروز‏‎ منصفه‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ جنجالي‌‏‎ چهره‌‏‎ حسينيان‌‏‎ روح‌الله‌‏‎ *
.بود‏‎
كامل‌‏‎ چاپ‌‏‎ عدم‌‏‎ براي‌‏‎ خرداد‏‎ دلايل‌‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎ متهم‌‏‎ وكيل‌‏‎ *
بيات‌‏‎ خانم‌‏‎ جوابيه‌‏‎:گفت‌‏‎ آزادي‌‏‎ نشريه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ جوابيه‌‏‎
سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ و‏‎ هاشمي‌‏‎ فائزه‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ شامل‌‏‎ "بعضا‏‎
چاپ‌‏‎ نبايد‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ قسمت‌‏‎ همان‌‏‎ خرداد‏‎ معتقدم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نيز‏‎
.مي‌كرد‏‎
مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ و‏‎ بيات‌‏‎ رفعت‌‏‎ از‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ *
در‏‎ حضور‏‎ دوبار‏‎ به‌لحاظ‏‎ آنها‏‎ وقت‌‏‎ اتلاف‌‏‎ بابت‌‏‎ جا‏‎ حفانا‏‎
.كرد‏‎ عذرخواهي‌‏‎ دادگاه‌‏‎
دادگاه‌ ، ‏‎ از‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ خروج‌‏‎ هنگام‌‏‎ و‏‎ دادگاه‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ *
مقابل‌‏‎ در‏‎ اجتماع‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎
به‌‏‎ شدن‌‏‎ سوار‏‎ تا‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ ساختمان‌‏‎ بيروني‌‏‎ محوطه‌‏‎
.كردند‏‎ مشايعت‌‏‎ اتومبيل‌‏‎
محسوسي‌‏‎ تفاوت‌‏‎ اول‌‏‎ جلسه‌‏‎ فضاي‌‏‎ با‏‎ دادگاه‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ فضاي‌‏‎ *
نوري‌‏‎ براي‌‏‎ زندان‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ احتمال‌‏‎ حاضران‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎
.نمي‌دانستند‏‎ بعيد‏‎ را‏‎

منتخبين‌‏‎ :‎مجلس‌‏‎ در‏‎ كنگاور‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
هستند‏‎ خاص‌‏‎ جناح‌‏‎


در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ اظهارنظر‏‎ به‌دنبال‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
كانديداهاي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ مدارك‌‏‎ و‏‎ دلايل‌‏‎ ارائه‌‏‎ عدم‌‏‎ مورد‏‎
كنگاور‏‎ نماينده‌‏‎ نظري‌نيا‏‎ قدرت‌الله‌‏‎ ششم‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎
در‏‎ مجلس‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎:گفت‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎
شكايات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ به‌‏‎ مجدد‏‎ رسيدگي‌‏‎
تاييد‏‎ را‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎ نظر‏‎ همچنان‌‏‎ شده‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ داوطلبان‌‏‎
مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ به‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ كرده‌‏‎
منتظر‏‎ بايد‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ "قاعدتا‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ واگذار‏‎ نظام‌‏‎
.بماند‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ مصوبه‌‏‎
حاكي‌‏‎ يا‏‎ مجمع‌‏‎ مصوبه‌‏‎ شدن‌‏‎ مشخص‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
شوراي‌‏‎ اينكه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قانوني‌‏‎ روند‏‎ از‏‎ اطلاع‌‏‎ عدم‌‏‎ از‏‎
نقشي‌‏‎ مجمع‌‏‎ مصوبه‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ عمل‌‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ نگهبان‌‏‎
.ندارد‏‎ آن‌‏‎ كار‏‎ در‏‎
بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ تركيب‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كنگاور‏‎ نماينده‌‏‎
افراد‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ بي‌طرفي‌‏‎ بايد‏‎ هيات‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ براي‌‏‎ بي‌طرف‌‏‎
و‏‎ مقامات‌‏‎ اظهارات‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.برساند‏‎ به‌اثبات‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ انتخابشدگان‌‏‎ اكثر‏‎ محلي‌ ، ‏‎ مسئولين‌‏‎
در‏‎ زيادي‌‏‎ افراد‏‎ حالي‌كه‌‏‎ در‏‎ هستند‏‎ خاص‌‏‎ جناح‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎
حفظ‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ مستقل‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ مختلف‌‏‎ استانهاي‌‏‎
اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ نظري‌نيا‏‎.‎مي‌باشند‏‎ خود‏‎ بي‌طرفي‌‏‎
منطقي‌‏‎ كشور‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ كرد‏‎
توجه‌‏‎ افراد‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ حساسيت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عمل‌‏‎
.كنند‏‎

جبهه‌‏‎ نشريه‌‏‎ در‏‎ تقليد‏‎ مراجع‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎


آيات‌‏‎ حضرات‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ شماره‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ جبهه‌‏‎ نشريه‌‏‎
مصاديق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نسبت‌هايي‌‏‎ صانعي‌‏‎ يوسف‌‏‎ و‏‎ موسوي‌اردبيلي‌‏‎
.است‌‏‎ تقليد‏‎ مراجع‌‏‎ به‌‏‎ اهانت‌‏‎ بارز‏‎
مياندوآب‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ محبي‌نيا‏‎ آقاي‌‏‎ زبان‌‏‎ از‏‎ نشريه‌‏‎ اين‌‏‎
ديگري‌‏‎ شمار‏‎ و‏‎ صانعي‌‏‎ و‏‎ موسوي‌اردبيلي‌‏‎ آيات‌‏‎ حضرات‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ در‏‎
متهم‌‏‎ خشونت‌طلبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ روحاني‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ بزرگان‌‏‎ از‏‎
.كرد‏‎
توهين‌‏‎ تقليد‏‎ مراجع‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نشرياتي‌‏‎ براي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ تعطيلي‌‏‎ مجازات‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
مرحوم‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ جرم‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ نشريه‌‏‎ اين‌‏‎ سلف‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
.شد‏‎ تعطيل‌‏‎ خوئي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎

انقلاب‏‎ نيروهاي‌‏‎ تفاهم‌‏‎ خواستار‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎
شد‏‎ كارآمد‏‎ مجلس‌‏‎ تشكيل‌‏‎ براي‌‏‎


از‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ ناطق‌نوري‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ تفاهم‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ به‌انقلاب‏‎ وفادار‏‎ نيروهاي‌‏‎
مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎ كارآمد‏‎ مجلسي‌‏‎ فكرتشكيل‌‏‎ به‌‏‎ تشنج‌ ، ‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎
.باشند‏‎ كشور‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎
درنخستين‌‏‎ وي‌‏‎ همسو ، ‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ پيروان‌‏‎ جبهه‌‏‎ شهرستان‌هاي‌‏‎ گردهمايي‌رابطين‌‏‎
درتهران‌‏‎ الائمه‌‏‎ حسينيه‌محبين‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ رهبري‌‏‎
كشورو‏‎ دشمنان‌‏‎ اميدهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ امروز‏‎:‎گفت‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎
مي‌كوشند‏‎ آنها‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ آينده‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ متوجه‌‏‎ انقلاب ، ‏‎
آرزوهاي‌‏‎ و‏‎ آمال‌‏‎ به‌‏‎ خودي‌ ، ‏‎ نيروهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ تفرقه‌در‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎
.يابند‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎
مكر‏‎ كردن‌‏‎ خنثي‌‏‎ راه‌‏‎ تنها‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎
وحدت‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ مقتدر‏‎ به‌عنوان‌ركن‌‏‎ مجلس‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ دشمنان‌‏‎
و‏‎ راحل‌‏‎ آرمان‌هاي‌امام‌‏‎ به‌‏‎ دلسوزان‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ تفاهم‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ رهبري‌‏‎ و‏‎ ولايت‌‏‎ به‌‏‎ معتقدين‌‏‎
داراي‌‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ مجلس‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
صاحب‏‎ كشور ، ‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ در‏‎ فراوان‌و‏‎ اختيارات‌‏‎
مجلسي‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ تلاش‌‏‎ رو ، بايد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ نقشي‌‏‎
كه‌ضمن‌‏‎ شود‏‎ تشكيل‌‏‎ نيروهايي‌‏‎ از‏‎ برخوردار‏‎ و‏‎ كارآمد‏‎ قوي‌ ، ‏‎
دستاوردهاي‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ مشكلات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
.گيرند‏‎ به‌كار‏‎ را‏‎ همت‌خود‏‎ تمامي‌‏‎ هم‌‏‎ انقلاب‏‎
شكننده‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ آفت‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ تشنج‌‏‎ و‏‎ تفرقه‌‏‎ از‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎
حداقل‌‏‎ به‌‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ انقلاب‏‎ ميان‌نيروهاي‌‏‎ در‏‎
در‏‎ غيرخودي‌‏‎ عناصر‏‎ حضور‏‎ جلوگيري‌از‏‎ براي‌‏‎ اختلافات‌‏‎ رساندن‌‏‎
.شد‏‎ آينده‌‏‎ انتخابات‌‏‎
هوشياري‌‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ خودي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
فراز‏‎ و‏‎ ناملايمات‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ برخورد‏‎ حوادث‌‏‎ و‏‎ بامسائل‌‏‎ بيشتري‌‏‎
.شود‏‎ آنها‏‎ مسئوليت‌‏‎ ايفاي‌‏‎ از‏‎ نبايدمانع‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ نشيبهاي‌‏‎ و‏‎
رهبري‌‏‎ و‏‎ ولايت‌‏‎ محور‏‎ حول‌‏‎ حقيقي‌ ، ‏‎ وحدت‌‏‎:‎افزود‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ تكليف‌‏‎ يك‌‏‎ انقلاب‏‎ همه‌دوستان‌‏‎ براي‌‏‎ امروز‏‎
وحدت‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ و‏‎ وجودداشته‌‏‎ همواره‌‏‎ سليقه‌ها‏‎ اختلاف‌‏‎ البته‌‏‎
امااختلاف‌‏‎ نيست‌‏‎ نظرات‌‏‎ تمامي‌‏‎ شدن‌‏‎ يكي‌‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎
نااميد‏‎ و‏‎ تنش‌آفرين‌‏‎ مباحث‌‏‎ طرح‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ سليقه‌هانبايد‏‎
.بشود‏‎ مردم‌‏‎ كردن‌‏‎

دانشجويان‌‏‎ و‏‎ استادان‌‏‎ :‎اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎
مي‌خواهند‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎


در‏‎ گفت‌‏‎ اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎ :همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎ اصفهان‌‏‎
.است‌‏‎ طرح‌‏‎ قابل‌‏‎ انديشه‌اي‌‏‎ و‏‎ فكر‏‎ هر‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ چهارچوب‏‎
ستاد‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ موسوي‌‏‎ جعفر‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ موءسسات‌‏‎ و‏‎ دانشگاهها‏‎ نشريات‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اجراي‌‏‎
اين‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ برگزاري‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ مي‌گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ كشور‏‎
:افزود‏‎ وي‌‏‎دانست‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ را‏‎ برگزاري‌‏‎
برگزاري‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ انتظار‏‎ كنوني‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ با‏‎ مناسب‏‎ برنامه‌هائي‌‏‎
بررسي‌‏‎ خواندن‌‏‎ ضروري‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎.‎است‌‏‎ مسئولان‌‏‎
بحث‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ فكر‏‎ نقد‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ راهكارهاي‌‏‎
برخورداري‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ و‏‎ استادان‌‏‎ توقع‌‏‎ فكر‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ آزادي‌‏‎
و‏‎ فكر‏‎ نظام‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ چهارچوب‏‎ در‏‎ تا‏‎.است‌‏‎ امنيت‌‏‎ از‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ نقد‏‎ مورد‏‎ انديشه‌‏‎
رئيس‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ موسوي‌‏‎
لازم‌‏‎:‎افزود‏‎ فكر‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎
تطابق‌‏‎ شعار ، ‏‎ و‏‎ عمل‌‏‎ بين‌‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ نقد‏‎ و‏‎ گفتگو‏‎ بحث‌‏‎ است‌‏‎
.شود‏‎ ايجاد‏‎

برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مواضع‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎
ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ براي‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎


اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ در‏‎
پرسش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تشريح‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ حزب‏‎
.دادند‏‎ پاسخ‌‏‎ آنان‌‏‎
پس‌‏‎ حزب‏‎ دبيركل‌‏‎ چمني‌‏‎ راه‌‏‎ محمدرضا‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
:گفت‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ نحوه‌‏‎ درباره‌‏‎ گزارشي‌‏‎ ارائه‌‏‎ از‏‎
و‏‎ ديانت‌‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ هر‏‎ حقوق‌‏‎ محوري‌ ، ‏‎ شعار‏‎ پنج‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ حزب‏‎
خاتمي‌‏‎ با‏‎ همراهي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ رفاه‌‏‎ قانوني‌ ، ‏‎ اصلاحات‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎
.مي‌كند‏‎ شركت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
نامزدهاي‌‏‎ درصد‏‎ پنجاه‌‏‎ حدود‏‎ تاكنون‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
معرفي‌‏‎ كانديدا‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ حزب‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎
گروههاي‌‏‎ با‏‎ ائتلاف‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ قاطع‌‏‎ تصميم‌‏‎ وي‌‏‎
جبهه‌‏‎ گروههاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎
داشت‌‏‎ خواهند‏‎ مشترك‌‏‎ كانديداي‌‏‎ درصد‏‎ هفتاد‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎
قندهاري‌‏‎ قربانعلي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ عمل‌‏‎ "مستقلا‏‎ بقيه‌‏‎ درصد‏‎ سي‌‏‎ در‏‎ و‏‎
رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ درباره‌‏‎ حزب‏‎ سياسي‌‏‎ كميته‌‏‎ دبير‏‎
مورد‏‎ در‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ حزب‏‎ موضع‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
شدن‌‏‎ داوطلب‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ قرار‏‎ و‏‎ شد‏‎ بحث‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎
.دهد‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ نام‌‏‎ حزب ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
فراجناحي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ يك‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ قندهاري‌‏‎
انتخابات‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ اينكه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ هستند‏‎
هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ مي‌شود‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ در‏‎ شكاف‌‏‎ باعث‌‏‎
قابل‌‏‎ نقش‌‏‎ ايشان‌‏‎ بلكه‌‏‎.‎نمي‌دانيم‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ مخالف‌‏‎ را‏‎
.داشتند‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ در‏‎ توجهي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ مقام‌‏‎ قائم‌‏‎ حضرتي‌‏‎ الياس‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ سوابق‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مورد‏‎
نقش‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ تاريخي‌‏‎ مقاطع‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ محوريت‌‏‎ و‏‎ انقلابي‌‏‎
موقع‌‏‎ به‌‏‎ هشدار‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ موءثر‏‎
شده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ تقلب‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎
تحولات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ براي‌‏‎
جبهه‌‏‎ ائتلاف‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ حضرتي‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ ايفا‏‎ آينده‌‏‎
حداقل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جدي‌‏‎ و‏‎ مطرح‌‏‎ نيز‏‎ كارگزاران‌‏‎ بحث‌‏‎ خرداد ، ‏‎ دوم‌‏‎
كه‌‏‎ ميانه‌روها‏‎ رهبر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
ايشان‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ و‏‎ مي‌شناسيم‌‏‎ است‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ تجلي‌‏‎
.دهيم‌‏‎ قرار‏‎ راست‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ را‏‎
همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ ديگر‏‎ عضو‏‎ سلامي‌‏‎ ابراهيمباي‌‏‎
:گفت‌‏‎ حزب‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كانديدي‌‏‎ انتخاب‏‎ چگونگي‌‏‎ درباره‌‏‎
باشند‏‎ داشته‌‏‎ موفقي‌‏‎ عملكرد‏‎ پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نمايندگاني‌‏‎
حزب‏‎ باشند‏‎ برخوردار‏‎ مقبوليت‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ چنانچه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ حمايت‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎

تصحيح‌‏‎ و‏‎ توضيح‌‏‎


"رئيس‌جمهوري‌‏‎ معاون‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ يزديها‏‎ بزرگ‌‏‎ همايش‌‏‎" خبر‏‎ در‏‎
برگزاري‌‏‎ تاريخ‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ چاپ‌‏‎ روزنامه‌‏‎ صفحه‌ 15‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎
آن‌‏‎ صحيح‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ "آذرماه‌‏‎ بيستم‌‏‎" اشتباه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎
تا 13‏‎ ساعت‌ 9‏‎ از‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ "جاري‌‏‎ سال‌‏‎ آبانماه‌‏‎ بيستم‌‏‎"
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ باهنر‏‎ شهيد‏‎ اردوگاه‌‏‎ منظريه‌‏‎ در‏‎
مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎ دعوت‌‏‎ يزديها‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ دبير‏‎
.كنند‏‎ شركت‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.