شماره‌ 1971‏‎ ‎‏‏،‏‎4 NOV 1999 آبان‌ 1378 ، ‏‎ پنج‌شنبه‌ 13‏‎
Front Page
National
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
مجمع‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
:جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ مجلس‌‏‎ ادوار‏‎ نمايندگان‌‏‎
روزنامه‌ها‏‎ بستن‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ دلسوزان‌‏‎ محاكمه‌‏‎
است‌‏‎ جامعه‌‏‎ خسران‌‏‎ مايه‌‏‎

را‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎ بررسي‌‏‎ دولت‌‏‎
كرد‏‎ آغاز‏‎

امروز‏‎ گرفتاريهاي‌‏‎ اغلب‏‎ :انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
سلطه‌‏‎ دوران‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎
انگليسي‌هاست‌‏‎ و‏‎ آمريكايي‌ها‏‎

و‏‎ گروهها‏‎ جداگانه‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
را‏‎ آبان‌‏‎ سيزدهم‌‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎
داشتند‏‎ گرامي‌‏‎

كيهان‌‏‎ :‎جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پارلماني‌‏‎ معاون‌‏‎
نكرد‏‎ عمل‌‏‎ اخلاقي‌‏‎

انتخابات‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ :‎لاريجاني‌‏‎ محمدجواد‏‎
نمي‌كند‏‎ شركت‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎

:دانشجويان‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ در‏‎ آغاجري‌‏‎ هاشم‌‏‎
از‏‎ تابعي‌‏‎ بايد‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ رابطه‌‏‎
باشد‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎

افزوده‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تعداد‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏20‏‎
شد‏‎

برقرار‏‎ ارتباط‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ :‎نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎
كرد‏‎ نخواهيم‌‏‎

:روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
درپي‌‏‎ جناحي‌‏‎ گرايش‌هاي‌‏‎ از‏‎ فارغ‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
هستند‏‎ حقيقت‌‏‎ كشف‌‏‎

مجمع‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
:جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ مجلس‌‏‎ ادوار‏‎ نمايندگان‌‏‎
روزنامه‌ها‏‎ بستن‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ دلسوزان‌‏‎ محاكمه‌‏‎
است‌‏‎ جامعه‌‏‎ خسران‌‏‎ مايه‌‏‎


ديروز‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ گرامي‌‏‎ رسول‌‏‎ بعثت‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎
شبستان‌‏‎ ‎‏‏5‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ (ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ احداث‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ مصلاي‌‏‎ از‏‎
آن‌‏‎ جامع‌‏‎ مسجد‏‎ و‏‎ باز‏‎ صحن‌‏‎ رواق‌ها ، ‏‎ جنبي‌ ، ‏‎ تاسيسات‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎
كرد‏‎ ديدن‌‏‎
ادوار‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجمع‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎ شببا‏‎ اسلامي‌سه‌شنبه‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
نقل‌‏‎ به‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎كردند‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
آقاي‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رياست‌‏‎ نهاد‏‎ اخبار‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ اداره‌‏‎ از‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎
گفتگوي‌‏‎" و‏‎ "مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎" مقوله‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ خود‏‎ انتخاباتي‌‏‎
و‏‎ امروزي‌‏‎ جامعه‌‏‎ اساسي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "تمدنها‏‎
داخل‌‏‎ در‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ بازتاب‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ زمانه‌‏‎ نياز‏‎
مثبت‌‏‎ بسيار‏‎ را‏‎ درخارج‌‏‎ تمدنها‏‎ گفتگوي‌‏‎ ايده‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎
قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎.نمود‏‎ ارزيابي‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ مناسب‏‎ حل‌هاي‌‏‎ راه‌‏‎ ارايه‌‏‎ خواستار‏‎ نيز‏‎ مطبوعات‌‏‎
حال‌‏‎ درعين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.شد‏‎ كشور‏‎ در‏‎ موجود‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎
مساوي‌‏‎ قانون‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ همگان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎
امتياز‏‎ نبايد‏‎ بهانه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎
و‏‎ سعه‌صدر‏‎ با‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎ داد ، ‏‎ فراقانوني‌‏‎
از‏‎ نيز‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ ديد‏‎ همه‌جانبه‌‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎كرد‏‎ استفاده‌‏‎ قانوني‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎
در‏‎ دلسوز‏‎ افراد‏‎ محاكمه‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ بستن‌‏‎ و‏‎ محكوم‌كردن‌‏‎
و‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ فراوان‌‏‎ خسران‌‏‎ سبب‏‎ را‏‎ كشور‏‎
رئيس‌‏‎.‎شمرد‏‎ بر‏‎ كشور‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ فضاي‌‏‎ از‏‎ دشمن‌‏‎ سوءاستفاده‌‏‎
تشكل‌هاي‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ فعال‌‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎
كشور‏‎ در‏‎ موثر‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ يك‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ سياسي‌‏‎
كشور‏‎ در‏‎ تشنج‌‏‎ و‏‎ آشفتگي‌‏‎ ايجاد‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎ بر‏‎ شرايطي‌ ، ‏‎ هر‏‎ در‏‎
حفظ‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ گرفتن‌‏‎ درنظر‏‎ و‏‎ آرامش‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎
.خواند‏‎ ضروري‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رقيبان‌‏‎ حقوق‌‏‎ رعايت‌‏‎ و‏‎
هاشميان‌‏‎ حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ادوار‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجمع‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎
مجمع‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ نحوه‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ ارايه‌‏‎ ضمن‌‏‎ اسلامي‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎
پشتيباني‌‏‎ هايي‌ ، ‏‎ پيشنهاد‏‎ ارائه‌‏‎ نيزبا‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎
و‏‎ اعلام‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ روند‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎
و‏‎ دادگاهها‏‎ برخي‌‏‎ عملكرد‏‎ به‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ ضمن‌‏‎
انتخاباتي‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ پرونده‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ روند‏‎
.كردند‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اعتراضات‌‏‎

را‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎ بررسي‌‏‎ دولت‌‏‎
كرد‏‎ آغاز‏‎


حجت‌الاسلام‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎
.داد‏‎ جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ والمسلمين‌سيدمحمد‏‎
كل‌‏‎ سال‌ 1379‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎ تبصره‌هاي‌‏‎ بررسي‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تبصره‌‏‎ به‌ 11‏‎ مربوط‏‎ اجزاء‏‎ و‏‎ تبصره‌‏‎ شدو 20‏‎ آغاز‏‎ كشور‏‎
.رسيد‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎

امروز‏‎ گرفتاريهاي‌‏‎ اغلب‏‎ :انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
سلطه‌‏‎ دوران‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎
انگليسي‌هاست‌‏‎ و‏‎ آمريكايي‌ها‏‎


انقلاب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جديدي‌‏‎ اصطلاح‌‏‎ استكبار ، ‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
مفاهيم‌‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ دنيا‏‎ سياسي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ وارد‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
همه‌‏‎ خصوصيت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ ادا‏‎ به‌درستي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎
مي‌توانند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ريشه‌دار‏‎ و‏‎ پرمغز‏‎ اصيل‌ ، ‏‎ حركت‌هاي‌‏‎
كنند‏‎ عالم‌‏‎ سياسي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎ تازه‌اي‌‏‎ واژه‌هاي‌‏‎
آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ :اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
ديدار‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎
كشور‏‎ مختلف‌‏‎ نقاط‏‎ آموزان‌‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ هزاران‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ آمريكا‏‎ رژيم‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ با‏‎
جزو‏‎ را‏‎ استكبار‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ياد‏‎ استكبار‏‎ مظهر‏‎
و‏‎ اساسي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ ذات‌‏‎
.دانستند‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ اصلي‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎
ملي‌‏‎ روز‏‎ سيزدهم‌آبان‌‏‎ به‌مناسبت‌‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
سه‌‏‎ از‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ استكبار‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
كاپيتولاسيون‌‏‎ قانون‌‏‎ تحميل‌‏‎ يعني‌‏‎ روز ، ‏‎ اين‌‏‎ مهم‌‏‎ حادثه‌‏‎
در‏‎ آموز‏‎ دانش‌‏‎ دهها‏‎ شدن‌‏‎ كشيده‌‏‎ خون‌‏‎ و‏‎ خاك‌‏‎ به‌‏‎ درسال‌ 1343 ، ‏‎
در‏‎ آمريكا‏‎ جاسوسي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ شدن‌‏‎ فعال‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ سال‌ 1357‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ مقتدرانه‌‏‎ ورود‏‎ كه‌‏‎ سال‌ 1358‏‎
براي‌‏‎ نماد‏‎ و‏‎ رمز‏‎ سه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ صحنه‌‏‎
سو‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ استكباري‌‏‎ و‏‎ سلطه‌گرانه‌‏‎ چهره‌‏‎ شناسايي‌‏‎
.بردند‏‎ نام‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ مظلوم‌‏‎ چهره‌‏‎ مشاهده‌‏‎ و‏‎
استكبار‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ ملي‌‏‎ روز‏‎ آيت‌الله‌خامنه‌اي‌‏‎ حضرت‌‏‎
تامل‌‏‎ خور‏‎ در‏‎ و‏‎ پيچيده‌‏‎ پرعمق‌ ، ‏‎ مهم‌ ، ‏‎ بسيار‏‎ عنوان‌‏‎ را‏‎
جديدي‌‏‎ اصطلاح‌‏‎ استكبار ، ‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎
تا‏‎ كرد‏‎ دنيا‏‎ سياسي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ وارد‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ ادا‏‎ به‌درستي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ مفاهيم‌‏‎ بتواند‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ ريشه‌دار‏‎ و‏‎ پرمغز‏‎ اصيل‌ ، ‏‎ حركت‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ خصوصيت‌‏‎
سياسي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎ تازه‌اي‌‏‎ واژه‌هاي‌‏‎ مي‌توانند‏‎
بايد‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ دانشجويان‌و‏‎ بنابراين‌‏‎ كنند ، ‏‎ عالم‌‏‎
درستي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مبارزه‌‏‎ و‏‎ استكبار‏‎ كلمه‌‏‎ خود ، ‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ در‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ عملي‌‏‎ مفهوم‌‏‎ عمق‌‏‎ به‌‏‎ بشكافندو‏‎
.پي‌ببرند‏‎
و‏‎ ملي‌ ، ‏‎ هويت‌‏‎ و‏‎ غيرت‌‏‎ احساس‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
با‏‎ مقابله‌‏‎ در‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ وجود‏‎ احساس‌‏‎
مهم‌‏‎ هدف‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ياد‏‎ استكباري‌‏‎ خوي‌‏‎ و‏‎ روح‌‏‎
رهگذر‏‎ از‏‎ ملي‌‏‎ هويت‌‏‎ انكار‏‎ كشور ، ‏‎ بريك‌‏‎ تسلط‏‎ از‏‎ استكبار‏‎
و‏‎ حكومت‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ اراده‌ ، ‏‎ دين‌ ، ‏‎ ‎‏‏، اعتقادات‌ ،‏‎ فرهنگ‌‏‎ سلب‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ واقعيتي‌‏‎ همان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ اقتصاد‏‎
ملت‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ ايستادگي‌‏‎ راه‌‏‎ ايران‌‏‎ مسلمان‌‏‎
كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ ملتها‏‎ امروز‏‎ و‏‎ كرد‏‎ باز‏‎ را‏‎ استكبار‏‎ مظهر‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ هويت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌ايستند‏‎ آمريكا‏‎ برابر‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎
.مي‌كنند‏‎ دفاع‌‏‎ خود‏‎ موجوديت‌‏‎
را‏‎ صهيونيسم‌‏‎ نفوذ‏‎ تحت‌‏‎ خبري‌‏‎ امپراطوري‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
برابر‏‎ در‏‎ ملتها‏‎ ايستادگي‌‏‎ صحيح‌‏‎ اخبار‏‎ پخش‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ مانعي‌‏‎
كه‌‏‎ راديوهايي‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ استعمار‏‎ و‏‎ استكبار‏‎
بخشي‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ پخش‌‏‎ برنامه‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎ زبانهاي‌‏‎ به‌‏‎
يا‏‎ صهيونيست‌ها‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ خبري‌‏‎ عظيم‌‏‎ امپراطوري‌‏‎ از‏‎
براي‌‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ مشترك‌‏‎ منافع‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ سرمايه‌داران‌‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ ايجاد‏‎ ملتها‏‎ اغفال‌‏‎
وجود‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ شوند ، ‏‎ منعكس‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ خبرها‏‎
و‏‎ جوش‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌ايستند‏‎ استكبار‏‎ دخالت‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ ملتها‏‎
.مي‌آيند‏‎ خروش‌‏‎
برابر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ ايستادگي‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎ غرور‏‎ و‏‎ عزت‌‏‎ احساس‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎
برشمردند‏‎ ايران‌‏‎ مسلمان‌‏‎ ملت‌‏‎ امتيازات‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ديني‌‏‎ مباني‌‏‎
و‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎
پشتوانه‌‏‎ برخاست‌ ، ‏‎ آمريكا‏‎ حمايت‌‏‎ مورد‏‎ فاسد‏‎ دستگاه‌‏‎
داشت‌‏‎ همراه‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ را‏‎ ديني‌‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ اعتقادات‌‏‎ از‏‎ عظيمي‌‏‎
.ببرد‏‎ پيش‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ موفق‌‏‎ را‏‎ او‏‎ توانست‌‏‎ هم‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎
ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
توهم‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ عادي‌‏‎ ارتباطات‌‏‎ برقراري‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎
گرفتاريهاي‌‏‎ اغلب‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ توصيف‌‏‎ عظيم‌‏‎ خطاي‌‏‎ و‏‎
و‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ تسلط‏‎ دوران‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ امروز‏‎
دوران‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ تجربه‌‏‎ تلخ‌ترين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ بر‏‎ انگليسي‌ها‏‎
تا‏‎ سال‌ 1332‏‎ از‏‎ مي‌شودكه‌‏‎ مربوط‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ ارتباط‏‎
و‏‎ بردند‏‎ يغما‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ دارايي‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ ‎‏‏1357 ،‏‎
اهداف‌‏‎ كه‌‏‎ دولتي‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ از‏‎ سودي‌‏‎ و‏‎ خير‏‎ هيچ‌‏‎ ترديد‏‎ بدون‌‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ عايد‏‎ دارد ، ‏‎ استكباري‌‏‎
حل‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ آمريكا‏‎ اخير‏‎ موضع‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
برقراري‌‏‎ شرط‏‎ پيش‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ مسئله‌‏‎
:فرمودند‏‎ و‏‎ شدند‏‎ آور‏‎ ياد‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎
ايران‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ برقراري‌‏‎ براي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎
را‏‎ ارتباط‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ اما‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ تمايل‌‏‎ ابراز‏‎
كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ مقامات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اخيرا‏‎ مي‌داشتند ، ‏‎ نگه‌‏‎ پوشيده‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ مساله‌‏‎ حل‌‏‎ لوحانه‌‏‎ ساده‌‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ مطرح‌‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ آمريكا‏‎ ارتباط‏‎ برقراري‌‏‎ پيش‌شرط‏‎
هر‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ از‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ هدفي‌‏‎ همان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
بلندترين‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ كشوري‌ ، ‏‎
دنبال‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ محسوب‏‎ اسرائيل‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ پايگاه‌‏‎
.مي‌كنند‏‎
به‌عنوان‌‏‎ صهيونيست‌ها‏‎ از‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ياد‏‎ آمريكا‏‎ سياست‌‏‎ گردانندگان‌‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ او‏‎ غالب‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سرطاني‌‏‎ مانند‏‎ اسراييل‌‏‎
مسلمانان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بدبختي‌ها‏‎ بزرگترين‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ ملت‌هاي‌‏‎
ارتباط ، ‏‎ داشتن‌‏‎ براي‌‏‎ آمريكا‏‎ ادعاي‌‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ به‌همراه‌‏‎
ارتباط ، ‏‎ از‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ اي‌‏‎ صادقانه‌‏‎ مساله‌‏‎
مرتب‏‎ به‌طور‏‎ را‏‎ خود‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ بتوانند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
.كنند‏‎ تحميل‌‏‎ و‏‎ ديكته‌‏‎ تكرار ، ‏‎
دستگاه‌‏‎ بودن‌‏‎ بردرمانده‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
تاكيد‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ استكباري‌‏‎
جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎
و‏‎ كند‏‎ زندگي‌‏‎ مستقل‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ اسلامي‌‏‎
آرمانهاي‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ قدرتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ از‏‎ اجازه‌‏‎ كسب‏‎ بدون‌‏‎
باقي‌‏‎ استوار‏‎ خود‏‎ موضع‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ دهد‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ بلند‏‎
خود‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ هدفهايي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎بماند‏‎
خود‏‎ آرمانهاي‌‏‎ و‏‎ منافع‌‏‎ شرف‌ ، ‏‎ از‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ تعريف‌‏‎
اراده‌‏‎ و‏‎ دخالت‌‏‎ راي‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ دفاع‌‏‎ قاطعانه‌‏‎
.نيست‌‏‎ قايل‌‏‎ وزني‌‏‎ هيچ‌‏‎ نيز‏‎ بين‌المللي‌‏‎ استبداد‏‎ قاهره‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ استكبار‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ كردن‌‏‎ رها‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ تن‌‏‎ و‏‎ بيگانه‌‏‎ دخالت‌‏‎ پذيرش‌‏‎ مفهوم‌‏‎
:فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ دوران‌‏‎ تحقيرآميز‏‎
و‏‎ مي‌دانستند‏‎ اشكال‌‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ كاپيتولاسيون‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
آمريكا‏‎ جاسوسي‌‏‎ لانه‌‏‎ تسخير‏‎ در‏‎ را‏‎ دانشجويان‌‏‎ كار‏‎ يا‏‎
و‏‎ ندارند‏‎ باور‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ عزت‌‏‎ و‏‎ غيرت‌‏‎ هويت‌ ، ‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ تخطئه‌‏‎
.نمي‌كنند‏‎ درك‌‏‎ ملت‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ استقلال‌‏‎ تاثير‏‎
از‏‎ مختلف‌‏‎ قشرهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ زبون‌ ، ‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ حقير ، ‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ ملبسين‌‏‎ و‏‎ روشنفكران‌‏‎ دستان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ قلم‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ جمله‌‏‎
آنها‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ وجود‏‎ نيز‏‎ (روحاني‌نماها‏‎) لباس‌‏‎
و‏‎ زيانبار‏‎ تاثيرات‌‏‎ نمي‌دهد‏‎ اجازه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎
درستي‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ ملت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ استكباري‌‏‎ قدرت‌‏‎ يك‌‏‎ حضور‏‎ سنگين‌‏‎
تبليغات‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ ناچيزي‌‏‎ اقليت‌‏‎ آنها‏‎.‎بفهمند‏‎
.مي‌كنند‏‎ تبليغات‌‏‎ و‏‎ فعاليت‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ دشمنان‌‏‎
قدرت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ تسليم‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎
ملت‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ اهانت‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ را‏‎ بيگانه‌‏‎ و‏‎ استكباري‌‏‎
اهل‌‏‎ كه‌‏‎ هركس‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ توصيف‌‏‎ باغيرت‌‏‎ و‏‎ زنده‌‏‎
براي‌‏‎ آمريكا‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ يابد‏‎ درمي‌‏‎ روشني‌‏‎ به‌‏‎ باشد ، ‏‎ تحليل‌‏‎
ترديدي‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ استكباري‌‏‎ نقشه‌‏‎ جز‏‎ نقشه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ايران‌‏‎
به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ توان‌ ، ‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ وضعيت‌‏‎
بيداري‌‏‎ و‏‎ هوشياري‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ دشمن‌‏‎ اهداف‌‏‎ شناسايي‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎
در‏‎ مقاومت‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آبان‌‏‎ سيزده‌‏‎ تا‏‎ تلاشند‏‎ در‏‎ برخي‌‏‎
تبديل‌‏‎ آمريكا‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ نرمش‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ آمريكاست‌ ، ‏‎ برابر‏‎
روي‌‏‎ از‏‎ لابد‏‎ است‌ ، ‏‎ خيانت‌‏‎ بگوئيم‌‏‎ نخواهيم‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎ انجام‌‏‎ غفلت‌‏‎ و‏‎ لوحي‌‏‎ ساده‌‏‎
از‏‎ اروپايي‌‏‎ دولتهاي‌‏‎ گله‌مندي‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
را‏‎ آمريكا‏‎ پول‌‏‎ مداخله‌جويانه‌‏‎ نفوذ‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ تهاجم‌‏‎
استكباري‌‏‎ قدرت‌‏‎ جويانه‌‏‎ سلطه‌‏‎ اهداف‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ نشانه‌‏‎
تطميع‌ ، ‏‎ تهديد ، ‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ هدف‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ آمريكا‏‎
راهي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ برابر‏‎ در‏‎ تبليغات‌‏‎ و‏‎ زباني‌‏‎ چرب‏‎
ديگر‏‎ بار‏‎ و‏‎ بازكند‏‎ ايران‌‏‎ داخل‌‏‎ به‌‏‎ مجدد‏‎ ورود‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
كند ، ‏‎ تكرار‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ آور‏‎ شرم‌‏‎ وضع‌‏‎
طمع‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ تمام‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ ترديد‏‎ بدون‌‏‎ اما‏‎
آمريكا‏‎ تلاشهاي‌‏‎ و‏‎ ايستاد‏‎ خواهد‏‎ استكبار‏‎ ورزي‌هاي‌‏‎
نخواهد‏‎ و‏‎ نرسيده‌‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ محاصره‌‏‎ براي‌‏‎
.رسيد‏‎
چهره‌هاي‌‏‎ شناخت‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎
سخنانشان‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ دشمن‌‏‎ مختلف‌‏‎
سعي‌‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ عوض‌‏‎ براي‌‏‎ دشمن‌‏‎:فرمودند‏‎
ضديت‌‏‎ شعار‏‎ اينكه‌‏‎ بدهد ، كما‏‎ جلوه‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مي‌كند‏‎
عرب‏‎ دولتمردان‌‏‎ و‏‎ كشورها‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ صهيونيسم‌‏‎ با‏‎
عزيز‏‎ جوانان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎كردند‏‎ تبديل‌‏‎ انحرافي‌‏‎ شعار‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎
درستي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ ترفندهاي‌‏‎ و‏‎ دشمن‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ توصيه‌‏‎ كشور‏‎
خود‏‎ شوم‌‏‎ مقاصد‏‎ به‌‏‎ دشمن‌‏‎ دستيابي‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ و‏‎ بشناسند‏‎
.شوند‏‎
رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ گزارش‌‏‎ همين‌‏‎ برپايه‌‏‎
لانه‌‏‎ تسخير‏‎ از‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزير‏‎ مظفر‏‎
استكباري‌‏‎ قدرت‌‏‎ عمر‏‎ شيشه‌‏‎ شدن‌‏‎ شكسته‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جاسوسي‌‏‎
دانش‌آموز‏‎ و‏‎ دانشجو‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎
فرزانگي‌ ، ‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خويش‌‏‎ گذشته‌‏‎ افتخارات‌‏‎ به‌‏‎ مفتخر‏‎ ما‏‎ امروز‏‎
خود ، ‏‎ گذشته‌‏‎ حماسه‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ هويت‌‏‎ و‏‎ شرافت‌‏‎ سرافرازي‌ ، ‏‎
.مي‌كند‏‎ جستجو‏‎ خود‏‎ امام‌‏‎ از‏‎ پيروي‌‏‎ و‏‎ انقلابي‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ غيرت‌‏‎

و‏‎ گروهها‏‎ جداگانه‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
را‏‎ آبان‌‏‎ سيزدهم‌‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎
داشتند‏‎ گرامي‌‏‎


آبان‌‏‎ سيزدهم‌‏‎ سالروز‏‎ فرارسيدن‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
(جهاني‌‏‎ استكبار‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ ملي‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ روزدانش‌آموز‏‎)‎
صدور‏‎ با‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ گروههاو‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
.داشتند‏‎ راگرامي‌‏‎ تاريخي‌‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ جداگانه‌‏‎ بيانيه‌هاي‌‏‎
تشكل‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ بيانيه‌‏‎ از‏‎ بخشهايي‌‏‎ به‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ اشاره‌‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ چنين‌‏‎ بانوان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجمع‌‏‎ بيانيه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
آبان‌‏‎ سيزدهم‌‏‎ يوم‌الله‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ سال‌‏‎ دربيستمين‌‏‎ اكنون‌‏‎
سه‌‏‎ گراميداشت‌‏‎ و‏‎ شهيد‏‎ ازدانش‌آموزان‌‏‎ تجليل‌‏‎ به‌منظور‏‎ و‏‎
قهرمان‌‏‎ و‏‎ سلحشور‏‎ است‌مردم‌‏‎ شايسته‌‏‎ جاودان‌ ، ‏‎ مناسبت‌‏‎
به‌عنوان‌روز‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ مناسبي‌‏‎ به‌نحو‏‎ ايران‌‏‎
گرامي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ نامگذاري‌‏‎ جهاني‌‏‎ استكبار‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
.بدارند‏‎
تصريح‌‏‎ خود‏‎ بيانيه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ همچنين‌‏‎
گرامي‌‏‎ را‏‎ آبان‌‏‎ يوم‌الله‌ 13‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎:كرده‌اند‏‎
عقبه‌هاي‌‏‎ از‏‎ گذر‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داريم‌‏‎
تكاپو ، ‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ طول‌ 20سال‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ سياسي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ سنگين‌‏‎
يك‌قدرت‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ خويش‌ ، ‏‎ اعتبار‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ تثبيت‌‏‎ با‏‎
معادلات‌‏‎ در‏‎ بين‌المللي‌ ، ‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ استراتژيك‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ مهم‌‏‎
.مي‌نمايد‏‎ نقش‌‏‎ ايفاي‌‏‎ مطلوب‏‎ به‌نحو‏‎ جهان‌‏‎ سياسي‌‏‎ عمده‌‏‎
چنين‌‏‎ خود‏‎ بيانيه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎
لانه‌‏‎ تسخير‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كلام‌‏‎ دريك‌‏‎:‎است‌‏‎ آورده‌‏‎
امام‌‏‎ خط‏‎ پيرو‏‎ دانشجويان‌مسلمان‌‏‎ توسط‏‎ آمريكا‏‎ جاسوسي‌‏‎
سال‌‏‎ از 25‏‎ برابربيش‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ واكنش‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎
ازاين‌رومورد‏‎ و‏‎ بود‏‎ آمريكا‏‎ دولت‌‏‎ توسط‏‎ ايرانيان‌‏‎ تحقير‏‎
همه‌‏‎ و‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبري‌‏‎ قاطع‌‏‎ حمايت‌‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ ملت‌‏‎ آحاد‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎
.شد‏‎ تبديل‌‏‎ فراگير‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ حركتي‌‏‎ به‌‏‎ حركت‌دانشجويي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ گروههايي‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ نيز‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎
كرده‌‏‎ تاكيد‏‎ آبان‌‏‎ سيزدهم‌‏‎ گراميداشت‌‏‎ ضمن‌‏‎ بيانيه‌خود‏‎ در‏‎
:است‌‏‎
نگرديده‌‏‎ عوض‌‏‎ بزرگ‌‏‎ شيطان‌‏‎ استكباري‌‏‎ ماهيت‌‏‎ كه‌‏‎ مادامي‌‏‎
امام‌‏‎ ضمير‏‎ روشن‌‏‎ پير‏‎ آن‌‏‎ فرموده‌‏‎ به‌‏‎ بايدباتاسي‌‏‎ است‌‏‎
آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ هدايت‌مقام‌‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ (‎ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎
سر‏‎ بر‏‎ فريادداريم‌‏‎ هرچه‌‏‎ مدظله‌العالي‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎
.بزنيم‌‏‎ آمريكا‏‎

كيهان‌‏‎ :‎جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پارلماني‌‏‎ معاون‌‏‎
نكرد‏‎ عمل‌‏‎ اخلاقي‌‏‎


پس‌گيري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ اميد‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
را‏‎ اسلامي‌‏‎ اخلاق‌‏‎ و‏‎ ادب‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ دفتر‏‎ شكايت‌‏‎
.نگرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ اينكار‏‎ متاسفانه‌‏‎ ولي‌‏‎ كند‏‎ رعايت‌‏‎
پارلماني‌‏‎ معاون‌‏‎ صدوقي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
با‏‎ مجلس‌‏‎ جمع‌خبرنگاران‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
از‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ دفتر‏‎ شكايت‌‏‎ گرفتن‌‏‎ پس‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
رياست‌‏‎ محرمانه‌‏‎ نامه‌‏‎ چاپ‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ روزنامه‌كيهان‌‏‎
براي‌‏‎ ما‏‎:بودجه‌گفت‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎
در‏‎ آن‌‏‎ رواج‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ خلاف‌‏‎ كارهاي‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ ولي‌‏‎ كرديم‌‏‎ شكايت‌‏‎ به‌طرح‌‏‎ اقدام‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎
به‌‏‎ ضمن‌اصرار‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ حرمت‌گذاشتن‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ جايگاه‌‏‎
.گرفتيم‌‏‎ پس‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ محرمانه‌‏‎ نامه‌‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎
روزنامه‌‏‎ اخير‏‎ مطالب‏‎ مورد‏‎ در‏‎ پرسشي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ صدوقي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ برخورد‏‎ نمي‌توانيم‌عكس‌العملي‌‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ كيهان‌‏‎
مطالبپاسخ‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ نيز‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ شان‌‏‎
پرسش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ پارلماني‌‏‎ معاون‌‏‎.دهد‏‎
و‏‎ كيهان‌‏‎ ازروزنامه‌‏‎ شكايت‌‏‎ پس‌گرفتن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎
دوم‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ بسته‌شدن‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ لثارات‌‏‎ نشريه‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ با‏‎ دوگانه‌‏‎ برخورد‏‎ شبهه‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خرداد‏‎
رياست‌‏‎ اين‌شبهه‌‏‎ ايجادكننده‌‏‎ ولي‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎
پاسخگو‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ ديگري‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ نيست‌‏‎ جمهوري‌‏‎
مطبوعاتي‌‏‎ جامعه‌‏‎ با‏‎ سعه‌صدر‏‎ با‏‎ مااميدواريم‌‏‎ باشند ، ‏‎
.شود‏‎ برخورد‏‎
از‏‎ شكايت‌‏‎ پيگيري‌‏‎ امكان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ صدوقي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
چاپ‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ م‌‏‎ سوي‌مدعي‌العمو‏‎ از‏‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎
به‌‏‎ بستگي‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ دولتي‌‏‎ محرمانه‌‏‎ اسناد‏‎
.دارد‏‎ قوه‌قضائيه‌‏‎

انتخابات‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ :‎لاريجاني‌‏‎ محمدجواد‏‎
نمي‌كند‏‎ شركت‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎


اردشير‏‎ محمدجواد‏‎ دكتر‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ لاريجاني‌‏‎
براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ وجود‏‎
و‏‎ مفيد‏‎ بسيار‏‎ اقدام‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ حكومتي‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ مقننه‌‏‎ قوه‌‏‎
.است‌‏‎ اهميت‌‏‎ قابل‌‏‎
شما‏‎ نظر‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ نام‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ گفته‌‏‎ اينكه‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎
ندارد ، ‏‎ قرار‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ براي‌‏‎ همسو‏‎ تشكلهاي‌‏‎ ليست‌‏‎ در‏‎
آقاي‌‏‎ خود‏‎ شخصي‌‏‎ تصميم‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ چيست‌؟‏‎
قطعي‌‏‎ تمايل‌‏‎ عدم‌‏‎ پيش‌‏‎ ازمدتها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ناطق‌نوري‌‏‎
بودندو‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎
.باشد‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎
روحانيت‌‏‎ جامعه‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ آيا‏‎ اينكه‌‏‎ درخصوص‌‏‎ وي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ جهت‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌ناطق‌‏‎ براي‌‏‎ مبارز‏‎
از‏‎ تكليف‌‏‎ بحث‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ شود؟‏‎ تكليف‌‏‎ مجلس‌‏‎
.هستند‏‎ روحانيت‌‏‎ جامعه‌‏‎ عضو‏‎ ايشان‌‏‎ نيست‌ ، خود‏‎ جامعه‌‏‎ طرف‌‏‎

:دانشجويان‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ در‏‎ آغاجري‌‏‎ هاشم‌‏‎
از‏‎ تابعي‌‏‎ بايد‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ رابطه‌‏‎
باشد‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎


دفتر‏‎ طرفدار‏‎ و‏‎ عضو‏‎ دانشجويان‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ دانش‌آموز‏‎ روز‏‎)‎ آبان‌‏‎ مناسبت‌13‏‎ به‌‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎
برابر‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ (‎آمريكا‏‎ سفارتخانه‌‏‎ اشغال‌‏‎ سالروز‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ مسجد‏‎
دانشجويان‌‏‎ ديروز‏‎ اجتماع‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
پوشش‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ خبرنگارداخلي‌‏‎ زيادي‌‏‎ شمار‏‎ كه‌‏‎
عضو‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ آغاجري‌‏‎ هاشم‌‏‎ مي‌دادند ، ‏‎
با‏‎ آغاجري‌‏‎.‎كرد‏‎ سخنراني‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎
آمريكا‏‎ مخالفان‌‏‎ برخي‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ تحليلي‌‏‎ ارائه‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ دشمن‌تراشي‌‏‎ تز‏‎ با‏‎ معتقدند‏‎ كساني‌‏‎:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
شكل‌‏‎ همبستگي‌زماني‌‏‎ آنكه‌‏‎ حال‌‏‎ ;كرد‏‎ ايجاد‏‎ همبستگي‌‏‎
كنند‏‎ احساس‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ نباشد‏‎ سياسي‌‏‎ آپارتايد‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎
خط‏‎ دانشجويان‌‏‎ انگيزه‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎.‎مساوي‌دارند‏‎ حق‌‏‎ كه‌‏‎
اشغال‌‏‎ سال‌ 58‏‎ در‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ سفارتخانه‌‏‎ كه‌‏‎ امام‌‏‎
عليه‌‏‎ كودتا‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كردند‏‎
در‏‎ شاه‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ دكترمصدق‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ نهضت‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ كودتا‏‎ براثر‏‎ انقلاب‏‎ حكومت‌‏‎ سرنگوني‌‏‎ نگران‌‏‎ آمريكا ، ‏‎
سفارتخانه‌‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎ براي‌‏‎ دانشجويان‌‏‎
اشغال‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ ما‏‎ افزود‏‎ وي‌‏‎.كردند‏‎ رااشغال‌‏‎ آمريكا‏‎
سال‌‏‎ امروز 20‏‎ اما‏‎ پرداخته‌ايم‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ سفارتخانه‌‏‎
.انداخت‌‏‎ حادثه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ تازه‌‏‎ نگاهي‌‏‎ بايد‏‎ واقعه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
با‏‎ رابطه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ رابطه‌‏‎ درباره‌‏‎ آغاجري‌‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ شرايط‏‎ اگر‏‎ و‏‎ ماست‌‏‎ منافع‌ملي‌‏‎ از‏‎ تابعي‌‏‎ آمريكا‏‎
شناختن‌حق‌‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ براساس‌‏‎ كند‏‎ ايجاب‏‎ بين‌المللي‌‏‎
رابطه‌‏‎ ايجاد‏‎ برابري‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ خود‏‎ توسط‏‎ ملت‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ تعيين‌‏‎
.است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎
و‏‎ شد‏‎ قرائت‌‏‎ ماده‌‏‎ در 5‏‎ قطعنامه‌اي‌‏‎ مراسم‌ ، ‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
در‏‎ عقلاني‌ ، ‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ برخوردما‏‎" شعار‏‎ با‏‎ گردهمايي‌‏‎
.يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ "ديپلماسي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ عرصه‌‏‎
سازمان‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
جداگانه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آبان‌‏‎ مراسم‌13‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ تبليغات‌‏‎
در‏‎ امروز‏‎ تبليغات‌‏‎ سازمان‌‏‎ مراسم‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ برگزار‏‎
بسياري‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ آمريكا‏‎ سابق‌‏‎ سفارتخانه‌‏‎ برابر‏‎
مردم‌‏‎ جمعيت‌ها‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ وبرخي‌‏‎ نهادها‏‎ و‏‎ سازمان‌ها‏‎ از‏‎
.كرده‌اند‏‎ دعوت‌‏‎ امروز‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎

افزوده‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تعداد‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏20‏‎
شد‏‎


به‌‏‎ از 270‏‎ نمايندگان‌‏‎ تعداد‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ تصويب‏‎ با‏‎
.يافت‌‏‎ افزايش‌‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏290‏‎
و‏‎ شهريار‏‎" انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ شدن‌‏‎ مستقل‌‏‎ با‏‎
‎‏‏،‏‎"نهبندان‌‏‎ و‏‎ بيرجند‏‎"‎‏‏،‏‎"پاكدشت‌‏‎ و‏‎ ورامين‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"رباطكريم‌‏‎
گرمي‌ ، ‏‎" ‎‏‏،‏‎"ملكان‌‏‎ و‏‎ بناب‏‎" ‎‏‏،‏‎"مباركه‌‏‎ و‏‎ لنجان‌‏‎"
و‏‎ اردكان‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"انديمشك‌‏‎ و‏‎ شوش‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"وبيله‌سوار‏‎ پارس‌آباد‏‎
و‏‎ تنگستان‌‏‎ دشتي‌ ، ‏‎"‎‏‏،‏‎"ابركوه‌‏‎ تفت‌ ، ‏‎ مهريز ، ‏‎ بافق‌ ، ‏‎ ميبد ، ‏‎
‎‏‏،‏‎"بويراحمد‏‎ و‏‎ كهكيلويه‌‏‎" و‏‎ "لردگان‌‏‎ و‏‎ بروجن‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"كنگان‌‏‎ دير ، ‏‎
يك‌‏‎ حوزه‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هركدام‌‏‎ ششم‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ ازيكديگر‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ نماينده‌‏‎

برقرار‏‎ ارتباط‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ :‎نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎
كرد‏‎ نخواهيم‌‏‎


كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
آمريكا‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ نيازي‌به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎"
و‏‎ اقتدار‏‎ عظمت‌ ، ‏‎ مي‌خواهند‏‎ آمريكايي‌ها‏‎:‎گفت‌‏‎ "ندارد‏‎
را‏‎ ايراني‌ها‏‎ توانستيم‌‏‎ بگويند‏‎ و‏‎ بشكنند‏‎ را‏‎ ما‏‎ آقايي‌‏‎
.بكشانيم‌‏‎ مذاكره‌‏‎ ميز‏‎ پاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ قانع‌‏‎
نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ مجلس‌شوراي‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
(خميني‌‏‎ امام‌‏‎) استاد‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ ما‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ مطلب‏‎
وجود‏‎ آمريكا‏‎ زورگويي‌‏‎ و‏‎ سلطه‌گري‌‏‎ روحيه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ آموخته‌ايم‌‏‎
.كرد‏‎ نخواهيم‌‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ دارد ، ‏‎

:روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
درپي‌‏‎ جناحي‌‏‎ گرايش‌هاي‌‏‎ از‏‎ فارغ‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
هستند‏‎ حقيقت‌‏‎ كشف‌‏‎


عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ محاكمه‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ صبح‌‏‎ نوبت‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ نوري‌‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ عصر‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ سليمي‌‏‎ محمد‏‎
اسلام‌‏‎ حجج‌‏‎ كه‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
محمدي‌‏‎ پورمحمدي‌ ، ‏‎ ابوترابي‌ ، ‏‎ نواب ، ‏‎ مهاجري‌ ، ‏‎ شبيري‌ ، ‏‎
منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايزدپناه‌‏‎ و‏‎ دعاگو‏‎ عراقي‌ ، ‏‎
دادستان‌‏‎ نكونام‌‏‎ محمدابراهيم‌‏‎ ابتدا‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎
فريبرز‏‎ با‏‎ خرداد‏‎ گوي‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ دادگاه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ مصاحبه‌شونده‌‏‎:‎گفت‌‏‎ (‎دانشگاه‌‏‎ استاد‏‎) رئيس‌دانا‏‎
حفاظت‌‏‎ فرمانده‌‏‎ نقدي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ پيرامون‌‏‎ گفتگو‏‎
را‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
استبداد‏‎ ستم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ دانسته‌‏‎ مردمي‌‏‎ براي‌‏‎ عالي‌‏‎ دستاوردي‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎
مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ رهامي‌‏‎ محسن‌‏‎ دكتر‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
ابتدا‏‎ در‏‎ نكونام‌‏‎ اتهام‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
اظهارات‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ تذكر‏‎ ضمن‌‏‎
توهين‌آميز‏‎ جنبه‌‏‎ نبايد‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ دادستان‌‏‎ و‏‎ شكات‌‏‎
:گفت‌‏‎ خرداد‏‎ در‏‎ يادشده‌‏‎ مطلب‏‎ مورد‏‎ در‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎
انتقاد‏‎ يا‏‎ تبليغ‌‏‎ با‏‎ نظام‌‏‎ عليه‌‏‎ تبليغ‌‏‎ حقوقي‌‏‎ به‌لحاظ‏‎
مساوي‌‏‎ فرد ، ‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ اساسا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ فرد‏‎ عليه‌‏‎
اساسا‏‎ كيفرخواست‌‏‎ از‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نيست‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ كل‌‏‎
.است‌‏‎ نگرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ تبليغي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ رهامي‌ ، ‏‎ سخنان‌‏‎ ايراد‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
مورد‏‎ در‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ شد‏‎ حاضر‏‎ تريبون‌‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ متهم‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ است‌‏‎ وارد‏‎ تنظيمي‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ايراداتي‌‏‎
بايد‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ و‏‎ چيز‏‎ هر‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ضروري‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎
سپس‌‏‎ و‏‎ اثبات‌‏‎ متهم‌‏‎ عليه‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ اتهامات‌‏‎
در‏‎ خرداد‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ خبر‏‎ مورد‏‎ در‏‎.‎شود‏‎ خواسته‌‏‎ توضيح‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎
بين‌‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ خبرنگار‏‎ اين‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎ خبرنگار‏‎ مورد‏‎
بر‏‎ مجددا‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ نوشته‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ جاري‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ دو‏‎
اين‌‏‎ ادعاي‌‏‎ چرا‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تاكيد‏‎ خود‏‎ مضروبشدن‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ ادعاي‌‏‎ اما‏‎ نمي‌گيرد ، ‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ فرد‏‎
قرار‏‎ نظر‏‎ دقت‌‏‎ مورد‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎ خبر‏‎ بودن‌‏‎ كذب‏‎
.مي‌گيرد‏‎
رئيس‌دانا‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎ مطلب‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خود‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ سخنان‌‏‎ تاييد‏‎ ضمن‌‏‎
بگويد‏‎ مي‌خواهد‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ گفتگو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مصاحبه‌شونده‌‏‎
مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ رسيده‌‏‎ تحولي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ قدرت‌ ، ‏‎ صاحب‏‎ افراد‏‎ براي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ با‏‎
مطلب‏‎ اين‌‏‎ كجاي‌‏‎ حال‌‏‎ كند ، ‏‎ محاكمه‌‏‎ تخلف‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎
است‌؟‏‎ غيرعقلاني‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ ضمن‌‏‎ گفتگو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مصاحبه‌شونده‌‏‎:افزود‏‎ نوري‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ نقدي‌‏‎ محاكمه‌كشيدن‌‏‎ به‌‏‎ نظام‌ ، ‏‎ استحكام‌‏‎
جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ براي‌‏‎ قوتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ شاه‌ ، ‏‎ رژيم‌‏‎ استبداد‏‎ عمق‌‏‎
قضايي‌ ، ‏‎ مقامات‌‏‎ بي‌طرفي‌‏‎ تجليل‌‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ مي‌داند‏‎ اسلامي‌‏‎
مي‌داند‏‎ آن‌‏‎ عطف‌‏‎ نقطه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ علني‌بودن‌‏‎ نفس‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ امانتي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ نزد‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ نيرو‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ و‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ بازبيني‌‏‎ مورد‏‎ بايد‏‎ همواره‌‏‎
نشريه‌‏‎ يك‌‏‎ مدير‏‎ مسئول‌بودن‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
نشريه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ چاپ‌‏‎ مطالب‏‎ تمامي‌‏‎ به‌‏‎ معتقدبودن‌‏‎ از‏‎
:گفت‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ در‏‎ مطروحه‌‏‎ موارد‏‎ درباره‌‏‎ دارد ، ‏‎ تمايز‏‎
داده‌اند‏‎ نسبت‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مصاحبه‌شونده‌‏‎ نظر‏‎ كيفرخواست‌‏‎ در‏‎
انقلاب‏‎ مصاحبه‌ ، ‏‎ فراز‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جعل‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎
برداشت‌‏‎ با‏‎ كيفرخواست‌‏‎ كه‌‏‎ نشده‌‏‎ مقايسه‌‏‎ شاه‌‏‎ نظام‌‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ وانمود‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ عكس‌‏‎ ديگري‌‏‎ جعلي‌‏‎
دادستان‌‏‎ كيفرخواست‌ ، ‏‎ از‏‎ مواردي‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
آنها‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ضميمه‌‏‎ را‏‎ روزنامه‌ها‏‎ برخي‌‏‎
قرائن‌‏‎ طبق‌‏‎:مي‌گويد‏‎ مي‌برد ، ‏‎ نام‌‏‎ جرم‌‏‎ دليل‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
طبق‌‏‎ دهند‏‎ پاسخ‌‏‎ بايد‏‎ ايشان‌‏‎ واقعا‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ موجود ، ‏‎
قرائن‌؟‏‎ كدام‌‏‎
نكونام‌‏‎ توسط‏‎ كيفرخواست‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ مورد‏‎ جلسه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ داير‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎
كه‌‏‎ كرده‌‏‎ تعريفي‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ از‏‎ مطلبي‌‏‎ چاپ‌‏‎ با‏‎ ‎‏‏4/12/77‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ ضدانقلابي‌‏‎ هيچ‌‏‎
ما‏‎:‎بود‏‎ آمده‌‏‎ كه‌‏‎ يادشده‌‏‎ مطلب‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ يك‌‏‎ ذكر‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
انقلابي‌‏‎ را‏‎ ولگردها‏‎ و‏‎ لاتها‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ توهم‌‏‎ و‏‎ توطئه‌‏‎ مردان‌‏‎
ما‏‎ از‏‎ منظور‏‎ شود‏‎ مشخص‌‏‎ بايد‏‎:پرسيد‏‎ مي‌كنيم‌ ، ‏‎ قلمداد‏‎
مي‌دانند؟‏‎ انقلابي‌‏‎ را‏‎ لات‌ها‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ چه‌‏‎ يعني‌‏‎
خود‏‎ دفاعيه‌‏‎ تشريح‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
:كرد‏‎ اظهار‏‎ كيفرخواست‌‏‎ از‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ پيرامون‌‏‎
مخالفان‌‏‎ مطالب‏‎ احتمالا‏‎ كيفرخواست‌‏‎ متن‌‏‎ تنظيم‌كننده‌‏‎
را‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بي‌خبرند‏‎ آنها‏‎ از‏‎ و‏‎ نشنيده‌اند‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎
!مي‌دانند‏‎ آنها‏‎ از‏‎ بدتر‏‎
توهين‌‏‎ متضمن‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ همچنين‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌‏‎
"كاملا‏‎ هم‌‏‎ "ما‏‎" كلمه‌‏‎ از‏‎ منظور‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎
سياسي‌‏‎ كلام‌‏‎ نقد‏‎ نوعي‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎ مطلب‏‎.است‌‏‎ مشخص‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ كلام‌‏‎ جوهر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نظام‌‏‎ برون‌‏‎ و‏‎ درون‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
روشنفكران‌‏‎ و‏‎ بدانيم‌‏‎ سلطنت‌طلب‏‎ را‏‎ كراواتي‌‏‎ هر‏‎ نبايد‏‎ ما‏‎
پروژه‌‏‎ در‏‎ داريد‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ حتما‏‎.‎بناميم‌‏‎ مزدور‏‎ نبايد‏‎ را‏‎
هويت‌‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ برنامه‌اي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ تهاجم‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
چنين‌‏‎ روشنفكران‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ پخش‌‏‎ سيما‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ شش‌‏‎
دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ مجددا‏‎..‎ و‏‎ شد‏‎ گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ تصويري‌‏‎
برنامه‌‏‎ درباره‌‏‎ خواست‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ نوري‌‏‎ سخنان‌‏‎ قطع‌كردن‌‏‎ با‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ نكند‏‎ صحبت‌‏‎ هويت‌‏‎
شود ، ‏‎ صحبت‌‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بايد‏‎ مطلب‏‎ روشن‌شدن‌‏‎ براي‌‏‎
:كرد‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ شد‏‎ مواجه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ مجدد‏‎ مخالفت‌‏‎ با‏‎
قرار‏‎ اگر‏‎ كنم‌؟‏‎ دفاع‌‏‎ خرداد‏‎ و‏‎ خود‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ نبايد‏‎ من‌‏‎ مگر‏‎
من‌‏‎ باشد ، ‏‎ من‌‏‎ حرفهاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ است‌‏‎
كردن‌‏‎ روشن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ باشم‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ امكان‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎
.كنم‌‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بيگناهي‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ ابعاد‏‎
نوري‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ مخالفت‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎
به‌‏‎ كتبا‏‎ را‏‎ خود‏‎ دفاعيه‌‏‎ لايحه‌‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ كرد‏‎ درخواست‌‏‎
براي‌‏‎ دادگاه‌‏‎:‎داد‏‎ جواب‏‎ معترضانه‌‏‎ نوري‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ تسليم‌‏‎ وي‌‏‎
شود ، ‏‎ داده‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ كتبا‏‎ دفاعيه‌‏‎ لايحه‌‏‎ كه‌‏‎ نشده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ دفاعيه‌ام‌‏‎ نمي‌دهيد‏‎ اجازه‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ چون‌‏‎ اما‏‎
دفاعيه‌‏‎ ضميمه‌‏‎ را‏‎ مطلب‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ ناگزيرم‌‏‎ بخوانم‌ ، ‏‎
.دهم‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
مرحوم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ هويت‌‏‎ برنامه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ ادبيات‌‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎ مفاخر‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ زرين‌كوب‏‎ دكتر‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ پاورقي‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ ياد‏‎ "فراماسونر‏‎" عنوان‌‏‎
كه‌‏‎ مطالب‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ عصر‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎
كردند‏‎ معرفي‌‏‎ صهيونيسم‌‏‎ مثلث‌‏‎ ضلع‌‏‎ سه‌‏‎ را‏‎ صبح‌‏‎ روزنامه‌‏‎ سه‌‏‎
همين‌‏‎ با‏‎ نويسندگان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ آيا‏‎ نبود؟‏‎ توهين‌‏‎
ديوار‏‎ و‏‎ در‏‎ بر‏‎ آيا‏‎ نرسيده‌اند؟‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ زمينه‌سازيها‏‎
جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ روشنگري‌‏‎ كه‌‏‎ شريعتي‌‏‎ مثل‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ به‌‏‎ شهرها‏‎ برخي‌‏‎
در‏‎ مگر‏‎ نشد؟‏‎ توهين‌‏‎ بارها‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ همت‌‏‎ وجهه‌‏‎ را‏‎
شريعتي‌‏‎ دانستن‌‏‎ جاسوس‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كتاب‏‎ يك‌‏‎ سالها‏‎ همين‌‏‎
روحاني‌‏‎ يك‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ پرونده‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎ نشد؟‏‎ منتشر‏‎
را‏‎ تقليد‏‎ مرجع‌‏‎ يك‌‏‎ آيا‏‎ است‌؟‏‎ نشده‌‏‎ غربزدگي‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ قم‌‏‎
كرد‏‎ مخالفت‌‏‎ تفكري‌‏‎ با‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ آيا‏‎ نناميده‌اند؟‏‎ پليد‏‎
كساني‌‏‎ چه‌‏‎ دانست‌؟‏‎ خارجي‌‏‎ مزدور‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ بايد‏‎
آمريكا‏‎ از‏‎ بودجه‌‏‎ دريافت‌كننده‌‏‎ را‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎
بدترين‌‏‎ كه‌‏‎ خاص‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ مطالب‏‎ برخي‌‏‎ ناميدند؟‏‎
اساتيد‏‎ فشار‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ روشنفكران‌‏‎ به‌‏‎ اهانتها‏‎
كسي‌‏‎ چه‌‏‎ را‏‎ مي‌دادند‏‎ قرار‏‎ هجمه‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ دانشگاه‌‏‎
اراده‌‏‎ روحاني‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ كند؟‏‎ انكار‏‎ مي‌تواند‏‎
در‏‎ معتقدم‌‏‎ و‏‎ مي‌دانم‌‏‎ بري‌‏‎ حركات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ روحانيت‌‏‎
قدر‏‎ معنوي‌‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ روشنفكران‌‏‎ بايد‏‎ جامعه‌‏‎
را‏‎ روشنفكرانش‌‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ دستاورد‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ ;ببينند‏‎
تضعيف‌‏‎ و‏‎ سرمايه‌ها ، ‏‎ هدم‌‏‎ فقط‏‎ بنامد ، ‏‎ جاسوس‌‏‎ و‏‎ مزدور‏‎
... و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎
رئيس‌‏‎ دخالت‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ سخنان‌‏‎ مجددا‏‎ هنگام‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
محدوده‌‏‎ در‏‎ خواست‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ سليمي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ قطع‌‏‎ دادگاه‌‏‎
اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎ نوري‌‏‎.‎كند‏‎ اشاره‌‏‎ اتهامي‌‏‎ مورد‏‎ به‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎
كيفرخواست‌‏‎ در‏‎ مطروحه‌‏‎ مورد‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ قطع‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎
چه‌‏‎ پرسيده‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ متن‌‏‎ تنظيم‌كننده‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎
مگر‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ مي‌دانند؟‏‎ انقلابي‌‏‎ را‏‎ لاتها‏‎ كساني‌‏‎
حزبالله‌‏‎ مقدس‌‏‎ نام‌‏‎ از‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ همان‌‏‎
به‌‏‎ اصفهان‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ و‏‎ قم‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ انقلابي‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎
زدند ، ‏‎ آتش‌‏‎ را‏‎ كتابفروشي‌ها‏‎ كردند ، ‏‎ حمله‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎
جمعه‌‏‎ امام‌‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ زدند‏‎ هم‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ نمازجمعه‌ها‏‎
نشريات‌‏‎ برخي‌‏‎ توسط‏‎ كردند‏‎ پرتاب‏‎ لنگه‌كفش‌‏‎ اصفهان‌‏‎
با‏‎ جلسه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ نكونام‌‏‎ نمي‌شوند؟‏‎ خوانده‌‏‎ انقلابي‌‏‎
مورخ‌‏‎ مطلب‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ مورد‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
پرونده‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ خرداد‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎ ‎‏‏23/10/77‏‎
افرادي‌‏‎ با‏‎ امروز‏‎ ما‏‎":‎كرده‌‏‎ اشاره‌‏‎ مصاحبه‌شونده‌‏‎ قتل‌ها‏‎
صلاحيت‌‏‎ و‏‎ خوانده‌‏‎ فقه‌‏‎ درس‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ مواجه‌‏‎
."مي‌كنند‏‎ صادر‏‎ ارتداد‏‎ فتواي‌‏‎ باشند ، ‏‎ داشته‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خرداد‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ زمينه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ خرداد‏‎ يادداشت‌‏‎
مسير‏‎ منحرف‌ساختن‌‏‎ و‏‎ اقعيت‌‏‎ و‏‎ قلب‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ اشاره‌‏‎ مورد‏‎ قتل‌ها‏‎ پرونده‌‏‎
چرا‏‎ ;شد‏‎ منتشر‏‎ سيما‏‎ از‏‎ چراغ‌‏‎ برنامه‌‏‎ پخش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ يادداشت‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ قتل‌ها‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ چراغ‌‏‎ برنامه‌‏‎ ميهمان‌‏‎ تلاش‌‏‎ كه‌‏‎
حذف‌‏‎ با‏‎ دادستان‌‏‎ اما‏‎ دهد ، ‏‎ نسبت‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ هواداران‌‏‎
در‏‎ نادرست‌‏‎ تصوري‌‏‎ كرده‌‏‎ تلاش‌‏‎ يادداشت‌‏‎ از‏‎ مهمي‌‏‎ بخش‌‏‎
كيفرخواست‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ دادستان‌‏‎.‎آورد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ اذهان‌‏‎
ودر‏‎ است‌‏‎ منتظري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ ترويج‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎:‎گفته‌‏‎ خود‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎:مي‌گويد‏‎ يادداشت‌‏‎ همين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ جاي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ حركت‌‏‎ - منتظري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ -‎ برخي‌‏‎ تخريب‏‎
نوري‌‏‎ !كرده‌ايم‌‏‎ حركت‌‏‎ جهتي‌‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ نفهميديم‌‏‎ ما‏‎ بالاخره‌‏‎
قتل‌ها‏‎ پرونده‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ آنچه‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎
قدرت‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وقت‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ پاسخگويي‌‏‎ كرده‌‏‎ مطرح‌‏‎
وزير‏‎ ما‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كرده‌ ، ‏‎ صادر‏‎ فتوا‏‎ ظاهرا‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎
چون‌‏‎ باشد‏‎ پاسخگو‏‎ قتل‌ها‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ وقت‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
.است‌‏‎ انداخته‌‏‎ خطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎
قتل‌ها‏‎ پرونده‌‏‎ افشاگر‏‎ مطبوعات‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
مسئله‌‏‎ كه‌‏‎ نشد‏‎ تلاش‌‏‎ آيا‏‎ مورد‏‎ همين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ بودند‏‎
باقي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ عادي‌‏‎ پرسنل‌‏‎ چند‏‎ حد‏‎ در‏‎ قتل‌ها‏‎ پرونده‌‏‎
برملا‏‎ عاملان‌‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎ نبود‏‎ اين‌‏‎ اوليه‌‏‎ طرح‌‏‎ آايا‏‎ بماند؟‏‎
كه‌‏‎ نمي‌شود‏‎ اين‌‏‎ صرف‌‏‎ فعلي‌‏‎ كوشش‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ آيا‏‎ نشود؟‏‎
به‌‏‎ قتل‌ها‏‎ مسئله‌‏‎ و‏‎ نرود‏‎ فراتر‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ از‏‎ مسئله‌‏‎
قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ وقتي‌‏‎ بماند؟‏‎ محدود‏‎ مقتول‌‏‎ چهار‏‎ همان‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ نقش‌‏‎ از‏‎ بيانيه‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎ در‏‎
دادستان‌‏‎ چرا‏‎ مي‌كند ، ‏‎ تشكر‏‎ قتل‌ها‏‎ پرونده‌‏‎ شدن‌‏‎ روشن‌‏‎ در‏‎
و‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ آيا‏‎ مي‌شود؟‏‎ مطبوعات‌‏‎ نقش‌‏‎ منكر‏‎ ويژه‌‏‎
مي‌كنند؟‏‎ پيگيري‌‏‎ را‏‎ جداگانه‌‏‎ هدف‌‏‎ دو‏‎ نظامي‌‏‎ دادستان‌‏‎
نوري‌‏‎ سخنان‌‏‎ قطع‌‏‎ موجب‏‎ دادستان‌‏‎ اعتراض‌‏‎ هنگام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مدعي‌‏‎ حسينيان‌‏‎ وقتي‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ اعتراض‌‏‎ ضمن‌‏‎ نوري‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
بوده‌‏‎ آگاه‌‏‎ و‏‎ مذهبي‌‏‎ متدين‌ ، ‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ است‌‏‎
مي‌كند ، ‏‎ صادر‏‎ مرتدبودن‌‏‎ و‏‎ ناصبي‌‏‎ حكم‌‏‎ حسينيان‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎
با‏‎ مشكوك‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ بسياري‌‏‎ گذشته‌‏‎ ساليان‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎
وقتي‌‏‎ زدند ، ‏‎ را‏‎ كابينه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ شد ، ‏‎ مواجه‌‏‎ سكوت‌‏‎
با‏‎ سالخورده‌‏‎ بانويي‌‏‎ وقتي‌‏‎ شد ، ‏‎ حمله‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎
اتوبوس‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ وقتي‌‏‎ شد ، ‏‎ سلاخي‌‏‎ كارد‏‎ ضربه‌‏‎ ‎‏‏25‏‎
برخي‌‏‎ وقتي‌‏‎ شود ، ‏‎ پرتاب‏‎ دره‌‏‎ اعماق‌‏‎ به‌‏‎ نويسندگان‌‏‎
رفتند ، ‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ نامعلوم‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ سني‌‏‎ و‏‎ شيعي‌‏‎ دانشمندان‌‏‎
چطور‏‎ است‌ ، ‏‎ شهروندان‌‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ مسئول‌‏‎ حاكميت‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎
نكرد؟‏‎ پيگيري‌‏‎ و‏‎ اعتراض‌‏‎ كسي‌‏‎ فجايع‌‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎
و‏‎ تفضلي‌‏‎ احمد‏‎ برازنده‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ مرگ‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ كسي‌‏‎ چطور‏‎
برخي‌‏‎ وقتي‌‏‎ چطور‏‎.ندانست‌‏‎ پاسخگو‏‎ را‏‎ خود‏‎ ميرعلايي‌‏‎ احمد‏‎
تكه‌تكه‌شدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ مسيحي‌‏‎ كشيش‌هاي‌‏‎ از‏‎
نشدند ، ‏‎ معرفي‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ قاتلان‌‏‎ شدند ، ‏‎ جاسازي‌‏‎ فريزر‏‎ در‏‎
به‌‏‎ را‏‎ محفل‌نشينان‌‏‎ رسوايي‌‏‎ كوس‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ كه‌‏‎ حال‌‏‎ اما‏‎
مسئله‌‏‎ صورت‌‏‎ پاك‌كردن‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎ برخي‌‏‎ درآورده‌اند‏‎ صدا‏‎
.هستند‏‎
مهدي‌‏‎ پرونده‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ خرداد‏‎ مديرمسئول‌‏‎
تلاش‌‏‎ بسيار‏‎ حساسيت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بودم‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ بنده‌‏‎ هاشمي‌‏‎
حقوق‌‏‎ از‏‎ جريان‌‏‎ اين‌‏‎ چركين‌‏‎ غده‌هاي‌‏‎ و‏‎ عوامل‌‏‎ كشف‌‏‎ با‏‎ كردم‌‏‎
با‏‎ مستقل‌‏‎ نشريات‌‏‎ معتقدم‌‏‎ هم‌‏‎ امروز‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ دفاع‌‏‎ شهروندان‌‏‎
حمله‌‏‎ تبهكاران‌‏‎ امنيت‌‏‎ به‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ پيگيري‌‏‎
دهه‌‏‎ در‏‎ مگر‏‎ برمي‌آشوبند؟‏‎ برخي‌‏‎ چرا‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ;مي‌كنند‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ سياست‌‏‎ عرصه‌‏‎ از‏‎ اصلاح‌طلب‏‎ نيروهاي‌‏‎ حذف‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎
نشد؟‏‎ فراهم‌‏‎ امامي‌ها‏‎ سعيد‏‎ رشد‏‎ زمينه‌‏‎ طبيعي‌‏‎
خرداد‏‎ با‏‎ كديور‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
شامل‌‏‎ كديور‏‎ سخنان‌‏‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎ توضيحاتي‌‏‎ ضمن‌‏‎ نيز‏‎
و‏‎ حوزه‌‏‎ مفاخر‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ مجرمانه‌‏‎ عناوين‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ منعكس‌‏‎ خرداد‏‎ در‏‎ نظراتش‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
به‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ نيز‏‎ دادگاه‌‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
موارد‏‎ از‏‎ مورد‏‎ سه‌‏‎ پيرامون‌‏‎ خود‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ تشريح‌‏‎
(پنجشنبه‌‏‎)‎ امروز‏‎ دادگاه‌‏‎ بعدي‌‏‎ جلسه‌‏‎پرداخت‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ بعدازظهر‏‎ و‏‎ صبح‌‏‎ دونوبت‌‏‎ در‏‎

مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎
جمع‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ بندرعباس‌‏‎ نماينده‌‏‎ عباسي‌‏‎ عباس‌‏‎ *
مبني‌‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ اخيردفتر‏‎ اطلاعيه‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ خبرنگاران‌‏‎
سابق‌‏‎ گيتي‌نورد‏‎ دفتر‏‎ آن‌‏‎:گفت‌‏‎ آمريكا‏‎ پرچم‌‏‎ آتش‌نزدن‌‏‎ بر‏‎
مطلب‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎ رسولي‌نژاد‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ منحرف‌‏‎ موضعش‌‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎
دنيا‏‎ دور‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ جهاني‌‏‎ ديگر‏‎ دفترتحكيم‌‏‎:گفت‌‏‎ عباسي‌‏‎
.مي‌گردد‏‎
آمريكا‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎ جلب‏‎ لزوم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ عباسي‌‏‎
تاريخ‌‏‎ آمريكا‏‎ ملت‌‏‎.‎هستيم‌‏‎ ومدنيت‌‏‎ عزت‌‏‎ داراي‌‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎
.ندارد‏‎
مورد‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ بندرعباس‌‏‎ نماينده‌‏‎
توسعه‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ باگناه‌‏‎ اقتصاد‏‎ مستقيم‌‏‎ رابطه‌‏‎
گناه‌نكردن‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎
مطالب‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ اشكال‌‏‎:گفت‌‏‎ آنهاست‌‏‎
.رانمي‌نويسند‏‎ خطبه‌ها‏‎ در‏‎ گفته‌شده‌‏‎
نمازجمعه‌‏‎ امامت‌‏‎ براي‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ از‏‎ *
اين‌‏‎ رد‏‎ دليل‌‏‎.است‌‏‎ نپذيرفته‌‏‎ آن‌را‏‎ وي‌‏‎ ولي‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ تهران‌‏‎
لزوم‌عدم‌‏‎ و‏‎ نمازجمعه‌‏‎ خطبه‌هاي‌‏‎ سياسي‌بودن‌‏‎ خواسته‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ عنوان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ دخالت‌‏‎
هاشمي‌ ، ‏‎ فائزه‌‏‎ بانوان‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ مجمع‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ *
و‏‎ جلودارزاده‌‏‎ رمضان‌زاده‌ ، سهيلا‏‎ فاطمه‌‏‎ كروبي‌ ، ‏‎ فاطمه‌‏‎
همه‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ نفره‌‏‎ فهرست‌ 30‏‎ در‏‎ را‏‎ دباغ‌‏‎ مرضيه‌‏‎
.هستند‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎
زنان‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ *
فياض‌بخش‌‏‎ نفيسه‌‏‎ خانم‌‏‎ تنهانام‌‏‎ مجلس‌‏‎ فعلي‌‏‎ نماينده‌‏‎
مشهد‏‎ نماينده‌‏‎ علوي‌‏‎ قدسيه‌‏‎ خانم‌‏‎ از‏‎ "ظاهرا‏‎ دارد ، ‏‎ قرار‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ مبارز‏‎ روحانيت‌‏‎ جامعه‌‏‎ ليست‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎
مرضيه‌‏‎ خانم‌ها‏‎.‎است‌‏‎ نپذيرفته‌‏‎ كه‌وي‌‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎
.قرارندارند‏‎ تهران‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ نوبخت‌‏‎ منيره‌‏‎ و‏‎ دستجردي‌‏‎
Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.