شماره‌ 2036‏‎ ‎‏‏،‏‎25 JAN 2000 بهمن‌ 1378 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 5‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
آشكار‏‎ احتمال‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ اصلاحيه‌‏‎ تصويب‏‎ با‏‎
شد‏‎ منتفي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ آراء‏‎ شدن‌‏‎

به‌‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ همايش‌‏‎ در‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
بايد‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ :‎قرن‌ 21‏‎ سوي‌‏‎
باشد‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎

فيلم‌‏‎ پخش‌‏‎ درباره‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎
امامي‌‏‎ سعيد‏‎ باند‏‎ اعترافات‌‏‎

احزاب‏‎ :‎نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
هماهنگ‌‏‎ كارگران‌‏‎ حقوق‌‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ كارگري‌ ، ‏‎
شوند‏‎

در‏‎ را‏‎ شادابي‌ام‌‏‎ و‏‎ نوآوري‌‏‎ همه‌‏‎ :ناطق‌نوري‌‏‎
بردم‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎

است‌‏‎ نكرده‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ كرباسچي‌‏‎

انتخاباتي‌‏‎ رويدادهاي‌‏‎

روندهاي‌‏‎ و‏‎ شخصيت‌ها‏‎ ;رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎
طبيعي‌‏‎

به‌‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ خط‏‎ نيروهاي‌‏‎ مجمع‌‏‎ انتقاد‏‎
نمايندگي‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ ردصلاحيت‌‏‎

مختلف‌‏‎ گرايش‌هاي‌‏‎ برآيند‏‎ بايد‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
باشد‏‎ جامعه‌‏‎

آشكار‏‎ احتمال‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ اصلاحيه‌‏‎ تصويب‏‎ با‏‎
شد‏‎ منتفي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ آراء‏‎ شدن‌‏‎


بر‏‎ ديگري‌‏‎ اصلاحيه‌‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ الحاق‌‏‎ با‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
امكان‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌ ، هرگونه‌زمينه‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ قانون‌انتخابات‌‏‎
مردم‌‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ آراء‏‎ شدن‌‏‎ آشكار‏‎ و‏‎ علني‌‏‎
.ماند‏‎ خواهد‏‎ مخفي‌‏‎ همچون‌گذشته‌‏‎
رياست‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ حضوربرخي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ علي‌اكبرناطق‌‏‎
ماده‌به‌‏‎ چند‏‎ الحاق‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 4‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ شد ، ‏‎ تشكيل‌‏‎
و‏‎ مصوب 9/5/65‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ نظارت‌‏‎ قانون‌‏‎
مصوب 7/9/78‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 20‏‎ به‌‏‎ تبصره‌‏‎ يك‌‏‎ الحاق‌‏‎
.نمايندگان‌گذشت‌‏‎ تصويب‏‎ از‏‎ و‏‎ مطرح‌‏‎
به‌‏‎ مجلس‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ فوريت‌‏‎ دو‏‎ قيد‏‎
ديروز‏‎ مصوبه‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎بود‏‎ تصويبرسيده‌‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ ناظران‌‏‎ و‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ شعب‏‎ اعضاي‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎
را‏‎ انتخابات‌‏‎ تعرفه‌هاي‌‏‎ مختلف‌‏‎ قسمتهاي‌‏‎ شدند‏‎ موظف‌‏‎ مشترك‌‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ ريخته‌‏‎ آراء‏‎ تعداد‏‎ چنانچه‌‏‎ آرا‏‎ ازشمارش‌‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎
صورتجلسه‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ تطبيق‌‏‎ ويژه‌نظارت‌‏‎ برگ‌‏‎ تعداد‏‎ با‏‎ راي‌‏‎ صندوق‌‏‎
را‏‎ نظارت‌‏‎ برگه‌هاي‌ويژه‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ آراء‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎ را‏‎ مربوطه‌‏‎
حوزه‌‏‎ مركز‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎
مجلس‌‏‎ قبلي‌‏‎ مصوبه‌‏‎ ماده‌ 4‏‎ در‏‎دهند‏‎ تحويل‌‏‎ انتخابيه‌مربوطه‌‏‎
در‏‎ وراي‌‏‎ نظارت‌‏‎ ويژه‌‏‎ قسمتهاي‌‏‎ پشت‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آمده‌‏‎
خواهد‏‎ درج‌‏‎ مسلسل‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ شماره‌اي‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ تعرفه‌هاي‌‏‎
راي‌‏‎ صندوق‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ريخته‌‏‎ آراء‏‎ تعداد‏‎ اختلاف‌‏‎ درصورت‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
ويژه‌‏‎ قسمت‌‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ شماره‌آراء‏‎ نظارت‌ ، ‏‎ ويژه‌‏‎ قسمت‌‏‎ با‏‎
جزء‏‎ و‏‎ خواهدشد‏‎ محسوب‏‎ زائد ، باطله‌‏‎ شماره‌هاي‌‏‎ و‏‎ تطبيق‌‏‎ نظارت‌‏‎
.بود‏‎ نخواهد‏‎ ماخوذه‌‏‎ آراء‏‎
مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 20‏‎ به‌‏‎ الحاقي‌‏‎ تبصره‌‏‎ يك‌‏‎ براساس‌‏‎
برگه‌هاي‌‏‎ با‏‎ راي‌‏‎ برگه‌هاي‌‏‎ تعداد‏‎ چنانچه‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎
تعداد‏‎ دادن‌‏‎ مبناقرار‏‎ با‏‎ نداشت‌ ، ‏‎ تطبيق‌‏‎ نظارت‌‏‎ ويژه‌‏‎
راي‌‏‎ اخذ‏‎ شعب‏‎ اعضاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ قرعه‌‏‎ قيد‏‎ به‌‏‎ نظارت‌‏‎ برگه‌هاي‌‏‎
آراء‏‎ از‏‎ تعداد‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ ونماينده‌‏‎
.بود‏‎ نخواهد‏‎ آراءماخوذه‌‏‎ جزء‏‎ و‏‎ كسر‏‎ صندوق‌‏‎
هلال‌‏‎ جمعيت‌‏‎ اساسنامه‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌20‏‎ اصلاح‌‏‎ لايحه‌‏‎ كليات‌‏‎
تصويب‏‎ از‏‎ و‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ احمرجمهوري‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ تاييد‏‎ و‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎ تصويب‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎گذشت‌‏‎
و‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ موسسات‌‏‎ و‏‎ احمر‏‎ جمعيت‌هلال‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎
جمعيت‌‏‎ به‌‏‎ آنهامتعلق‌‏‎ سهام‌‏‎ درصد‏‎ حداقل‌ 99‏‎ كه‌‏‎ شركت‌هايي‌‏‎
جمعيت‌‏‎ وظايف‌‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ درآمدهاي‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎
سود‏‎ گمركي‌ ، ‏‎ حقوق‌‏‎ عوارض‌ ، ‏‎ ماليات‌ ، ‏‎ پرداخت‌‏‎ از‏‎ برسد ، ‏‎ به‌مصرف‌‏‎
اموال‌ ، ‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ عوارض‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ حق‌الثبت‌‏‎ بازرگاني‌ ، ‏‎
و‏‎ اهدايي‌‏‎ خودروهاي‌‏‎ كالاهاو‏‎ نقليه‌ ، ‏‎ وسائط‏‎ مستغلات‌ ، ‏‎ املاك‌ ، ‏‎
حياتي‌‏‎ ضروري‌و‏‎ تجهيزات‌‏‎ واردات‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ خريدهاي‌‏‎ تمام‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ معاف‌‏‎ نجات‌‏‎ و‏‎ امداد‏‎

به‌‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ همايش‌‏‎ در‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
بايد‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ :‎قرن‌ 21‏‎ سوي‌‏‎
باشد‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎


گذشته‌‏‎ روز‏‎ "قرن‌ 21‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ خليج‌فارس‌ ، ‏‎" همايش‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مطالعات‌‏‎ سالن‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎
گشايش‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ خارجي‌‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ و‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎
ايران‌‏‎ آزاد‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ كنسولگري‌‏‎ گشايش‌‏‎ احتمال‌‏‎ خصوص‌‏‎
آمريكا‏‎ با‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎ مشخص‌‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ ما‏‎ وضعيت‌‏‎:‎گفت‌‏‎
آن‌‏‎ كنسولگري‌‏‎ گشايش‌‏‎ درباره‌‏‎ بخواهيم‌‏‎ كه‌‏‎ نداريم‌‏‎ رابطه‌اي‌‏‎
.كنيم‌‏‎ صحبت‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ كشور‏‎
آمريكا‏‎ نظامي‌‏‎ حضور‏‎ مسئله‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:افزود‏‎ خرازي‌‏‎ كمال‌‏‎
اين‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مطرح‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎
بيشتر‏‎ سلاحهاي‌‏‎ فروش‌‏‎ و‏‎ تسليحاتي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ توجيه‌‏‎ براي‌‏‎ حضور ، ‏‎
از‏‎ فراتر‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ نظامي‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ است‌‏‎ منطقه‌‏‎ به‌‏‎
آن‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ويرانگر‏‎ جنگ‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ امنيتي‌‏‎ مشكلات‌‏‎
بر‏‎ را‏‎ بنا‏‎ آمريكا‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ خرازي‌‏‎ دكتر‏‎.‎نيستيم‌‏‎ موافق‌‏‎
منطقه‌‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ تفاهم‌‏‎ ما‏‎ بگذارد‏‎ دوستي‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ صداقت‌ ، ‏‎
نهايي‌‏‎ شكل‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ خود‏‎ آنكه‌‏‎ مگر‏‎ ببيند‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پايدار‏‎ امنيت‌‏‎
خود‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ كار‏‎ لذا‏‎.‎باشند‏‎ امنيت‌‏‎ اين‌‏‎ عامل‌‏‎ منطقه‌‏‎
.سپرد‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
درباره‌‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ خارجي‌‏‎ كارشناس‌‏‎ يك‌‏‎
.كرد‏‎ سئوال‌‏‎ "امارات‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎"
همه‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎:‎ گفت‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ خرازي‌‏‎
است‌‏‎ يافته‌‏‎ زيادي‌‏‎ بهبود‏‎ گذشته‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
.نيست‌‏‎ مستثني‌‏‎ قاعده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ امارات‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎
رابا‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ تجاري‌‏‎ روابط‏‎ بهترين‌‏‎ ما‏‎ امروز‏‎:‎ افزود‏‎ وي‌‏‎
روابط‏‎.‎ است‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ سالي‌‏‎ كه‌‏‎ متحده‌داريم‌‏‎ امارات‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ هم‌‏‎ مردمي‌‏‎ غني‌‏‎
كه‌‏‎ گرفته‌است‌‏‎ تصميم‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ امارات‌‏‎ دولت‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
. است‌‏‎ تحولي‌‏‎ خود‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ اعزام‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سفيرش‌‏‎
و‏‎ خاتمي‌‏‎" آقايان‌‏‎ تماس‌هاي‌‏‎: كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ روابط‏‎ عادي‌بودن‌‏‎ نشانه‌‏‎ نيز‏‎ "زائد‏‎ شيخ‌‏‎
. است‌‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
وضع‌‏‎ درباره‌‏‎ پاسخ‌‏‎ و‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
از‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ اولين‌‏‎ ايران‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ عراقي‌‏‎ مهاجرين‌‏‎
در‏‎ مي‌كند‏‎ ميزباني‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آوارگاني‌‏‎ تعداد‏‎ نظر‏‎
جهان‌ ، ‏‎ آوارگان‌‏‎ به‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كمكهاي‌‏‎ درصد‏‎ تنها 15‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
. است‌‏‎ ايران‌‏‎ روي‌‏‎ فشار‏‎ بيشترين‌‏‎ لذا‏‎مي‌رسد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ قانوني‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كساني‌‏‎ حضور‏‎ همواره‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
ايرانيان‌‏‎ همچون‌‏‎ آنها‏‎ و‏‎ مي‌شماريم‌‏‎ محترم‌‏‎ هستند ، ‏‎ ايران‌‏‎
براي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ تردد‏‎ غيرقانوني‌‏‎ كسانيكه‌‏‎ اما‏‎ مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎
جايي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ "طبعا‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ ايجاد‏‎ زيادي‌‏‎ دشواريهاي‌‏‎ ما‏‎
عراقيان‌‏‎ اخراج‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ شايعات‌‏‎ رد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎بروند‏‎ ديگر‏‎
يافته‌‏‎ رواج‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شايعاتي‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ ساكن‌‏‎
رانده‌‏‎ بيرون‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ ساكن‌‏‎ عراقيان‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎
منجر‏‎ عراقي‌ها‏‎ خود‏‎ اختلافات‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ صحت‌‏‎ شده‌اند‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ شايعات‌‏‎ اين‌‏‎ بروز‏‎ به‌‏‎

فيلم‌‏‎ پخش‌‏‎ درباره‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎
امامي‌‏‎ سعيد‏‎ باند‏‎ اعترافات‌‏‎


قتل‌هاي‌‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ شش‌‏‎ اعترافات‌‏‎ فيلم‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ نيازي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎
.شد‏‎ گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ براي‌‏‎
در‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ ما‏‎ اوليه‌‏‎ برخوردهاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نيازي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ ابتداي‌‏‎
و‏‎ دقيق‌‏‎ آنها‏‎ بودن‌‏‎ حزباللهي‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ برداشت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ متهمان‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ متفاوت‌‏‎ ديگران‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نيز‏‎ بازجويي‌ها‏‎
گفته‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تاكيد‏‎ اعترافات‌‏‎ بودن‌‏‎ واقعي‌‏‎ بر‏‎ همچنين‌‏‎ نيازي‌‏‎
نداشته‌‏‎ وجود‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ اعتراف‌‏‎ گرفتن‌‏‎ براي‌‏‎ فشاري‌‏‎ هيچ‌‏‎ است‌‏‎
بر‏‎ منطبق‌‏‎ و‏‎ قلبي‌‏‎ "واقعا‏‎ اعترافات‌‏‎:‎است‌‏‎ گفته‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎
.باشد‏‎ حكم‌‏‎ براي‌‏‎ سندي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ "كاملا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ واقعيت‌‏‎
طيف‌هاي‌‏‎ از‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ خبرنگاران‌‏‎
.شدند‏‎ جويا‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ فيلم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ نظر‏‎ مختلف‌‏‎
طرف‌‏‎ بر‏‎ ما‏‎ ابهامات‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ گفتند‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اغلب‏‎
و‏‎ تحقيق‌‏‎ كميته‌‏‎ عضو‏‎ كه‌‏‎ قندهاري‌‏‎شد‏‎ افزوده‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ بلكه‌‏‎ نشد‏‎
موضوع‌‏‎ پيگيري‌‏‎ براي‌‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ است‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ تفحص‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ جديدي‌‏‎ درخواست‌‏‎ باشد‏‎ لازم‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ جدي‌تر‏‎ قتل‌ها‏‎
.كرد‏‎ خواهم‌‏‎ ارائه‌‏‎ زمينه‌‏‎
و‏‎ نكردند‏‎ ارزيابي‌‏‎ واقعي‌‏‎ را‏‎ اعترافات‌‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
نيز‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ سراسري‌‏‎ پخش‌‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ حقوقي‌‏‎ ارزش‌‏‎ فاقد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
.كردند‏‎ عنوان‌‏‎ كشور‏‎ مصالح‌‏‎ خلاف‌‏‎
آي‌‏‎.‎بي‌‏‎.اف‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ مدعي‌‏‎ متهمان‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
همكاري‌‏‎ موساد‏‎ و‏‎ سيا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎آمريكا‏‎ داخلي‌‏‎ امنيت‌‏‎ سازمان‌‏‎)
.داشته‌اند‏‎
نام‌‏‎ با‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ از‏‎ "بعضا‏‎ كه‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ برخي‌‏‎
اين‌‏‎ وابستگي‌‏‎ بردن‌‏‎ سئوال‌‏‎ زير‏‎ ضمن‌‏‎.‎مي‌كردند‏‎ ياد‏‎ وي‌‏‎ كوچك‌‏‎
اصلي‌‏‎ مقصر‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ موساد ، گزينش‌‏‎ و‏‎ سيا‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎
.مي‌كردند‏‎ قلمداد‏‎
شده‌‏‎ داده‌‏‎ نمايش‌‏‎ فيلم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اروميه‌‏‎ نماينده‌‏‎ غني‌زاده‌‏‎
به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎:مي‌گويد‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كاظمي‌‏‎ مصطفي‌‏‎:گفت‌‏‎
شكلي‌‏‎ به‌‏‎ سعيد‏‎ كه‌‏‎ ديديم‌‏‎ لازم‌‏‎ نيرو‏‎ جذب‏‎ و‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎
اين‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ ديگر‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ موضعگيري‌‏‎
راست‌‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ جريانات‌‏‎ عناصر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بتوانيم‌‏‎ موضعگيريها‏‎
.كنيم‌‏‎ نزديك‌‏‎
كه‌‏‎ كردند‏‎ اعتراف‌‏‎ متهمان‌‏‎:گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ غني‌زاده‌‏‎
را‏‎ محمدي‌‏‎ ناب‏‎ اسلام‌‏‎ فدائيان‌‏‎ گروه‌‏‎ تهديدآميز‏‎ اطلاعيه‌هاي‌‏‎
قصد‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ صادر‏‎ پرونده‌‏‎ پيگيري‌‏‎ روند‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ جهت‌‏‎
.كنند‏‎ ذهنيت‌‏‎ ايجاد‏‎ جامعه‌‏‎ ارزشي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ عليه‌‏‎ داشتند‏‎
تا‏‎ بودند‏‎ تلاش‌‏‎ در‏‎ قتل‌ها‏‎ عوامل‌‏‎ بازماندگان‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ دهند‏‎ انجام‌‏‎ اقداماتي‌‏‎ پرونده‌ها‏‎ پيگيري‌‏‎ از‏‎ ممانعت‌‏‎ براي‌‏‎
كنند‏‎ القاء‏‎ اينگونه‌‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ نزد‏‎ جمله‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ روحيه‌‏‎ در‏‎ سستي‌‏‎ ايجاد‏‎ باعث‌‏‎ دستگيريها‏‎ روند‏‎ كه‌‏‎
خطر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مخالفين‌‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ موجب‏‎ و‏‎ گرديده‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎
در‏‎ بمبگذاري‌‏‎ جهت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ جامعه‌‏‎ امنيت‌‏‎ افتادن‌‏‎
نيز‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ سوژه‌‏‎ تا‏‎ دادند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ مشهد‏‎
.شود‏‎ فراهم‌‏‎
فرار‏‎ عدم‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ پخش‌‏‎ فيلم‌‏‎ ابهامات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ غني‌زاده‌‏‎
سعيد‏‎ همسر‏‎ بويژه‌‏‎ موساد‏‎ و‏‎ سيا‏‎ براي‌‏‎ جاسوسي‌‏‎ به‌‏‎ متهمان‌‏‎
.كرد‏‎ عنوان‌‏‎ بوده‌‏‎ آزاد‏‎ كه‌‏‎ امامي‌‏‎
وقت‌‏‎ وزير‏‎ نجف‌آبادي‌‏‎ دري‌‏‎ دخالت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ غني‌زاده‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ اعتراف‌‏‎ كاظمي‌‏‎ مصطفي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ماجرا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎
وقت‌‏‎ وزير‏‎ از‏‎ قتل‌ها ، ‏‎ برنامه‌‏‎ قضيه‌‏‎ در‏‎ انحراف‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎
به‌‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ملاقات‌‏‎ تقاضاي‌‏‎ (نجف‌آبادي‌‏‎ دري‌‏‎)
تهاجم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ مطرح‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌روند ، ‏‎ وي‌‏‎ ديدن‌‏‎
است‌ ، ‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ ارزش‌ها‏‎ عليه‌‏‎ گسترده‌اي‌‏‎
ولي‌‏‎ مي‌كند‏‎ نگراني‌‏‎ ابراز‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ نجف‌آبادي‌‏‎ دري‌‏‎
قتل‌ها‏‎ مسئله‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كنند‏‎ جرئت‌‏‎ كاظمي‌‏‎ و‏‎ امامي‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ عليه‌‏‎ اقدام‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ مطلبي‌‏‎ نيز‏‎ دري‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎
دستگيري‌ ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ما‏‎:مي‌دهد‏‎ ادامه‌‏‎ كاظمي‌‏‎.‎نمي‌گويد‏‎ افراد‏‎
وزير‏‎ دستور‏‎ با‏‎ را‏‎ كارها‏‎ اين‌‏‎ بگوئيم‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ ذهنيت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ جلوگيري‌‏‎ قضيه‌‏‎ پيگيري‌‏‎ از‏‎ داده‌ايم‌‏‎ انجام‌‏‎
.نداشت‌‏‎ اطلاعي‌‏‎ دري‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ كرديم‌‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎
مختاري‌‏‎ و‏‎ پوينده‌‏‎ فروهر ، ‏‎ انتخاب‏‎ علت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ غني‌زاده‌‏‎
نويسندگان‌‏‎ گفتند‏‎ خود‏‎ اعترافات‌‏‎ در‏‎ متهمان‌‏‎:گفت‌‏‎ ترور‏‎ براي‌‏‎
سران‌‏‎ بين‌‏‎ آنها‏‎ قتل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ مسئله‌دار‏‎
مي‌كرديم‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ گفتند‏‎ آنها‏‎.‎شود‏‎ ايجاد‏‎ اختلاف‌‏‎ نظام‌‏‎
بگيرند‏‎ مخالف‌‏‎ موضع‌‏‎ برخي‌‏‎ افراد ، ‏‎ اين‌‏‎ بودن‌‏‎ مسئله‌دار‏‎ بخاطر‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سكوت‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ سكوت‌‏‎ ديگر‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎
صدور‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ "بعدا‏‎ و‏‎ تلقي‌‏‎ جانبدارانه‌‏‎ اقدام‌‏‎
.بزنيم‌‏‎ دامن‌‏‎ جو‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعيه‌هايي‌‏‎
رئيس‌‏‎ به‌‏‎ تذكري‌‏‎ در‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ صداوسيما‏‎ از‏‎ متهمان‌‏‎ اعترافات‌‏‎ فيلم‌‏‎ پخش‌‏‎ خواستار‏‎ جمهور‏‎

احزاب‏‎ :‎نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
هماهنگ‌‏‎ كارگران‌‏‎ حقوق‌‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ كارگري‌ ، ‏‎
شوند‏‎


تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
رفاه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎
اگر‏‎ عدالت‌ ، ‏‎ مدعي‌‏‎ نظام‌‏‎ هر‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ كارگران‌‏‎
عدالت‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ كند ، ‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ كارگران‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ سهم‌‏‎ نتواند‏‎
.ندارد‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ كارگران‌‏‎ حقوق‌‏‎ ايفاي‌‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ اهتمام‌‏‎
شرارتها ، ‏‎ برخلاف‌‏‎:گفت‌‏‎ كار‏‎ قانون‌‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ تدوين‌‏‎ جمله‌‏‎
جامعه‌‏‎ از‏‎ توانست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ دين‌‏‎ بر‏‎ متكي‌‏‎ عقيده‌‏‎
موءمن‌‏‎ لشكر‏‎ اين‌‏‎ دشمنان‌ ، ‏‎ نگذارد‏‎ و‏‎ كند‏‎ دفاع‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ كارگري‌‏‎
.كنند‏‎ جدا‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ را‏‎ پرصلابت‌‏‎ و‏‎
ارزنده‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ با‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
:گفت‌‏‎ سازندگي‌‏‎ و‏‎ تحميلي‌‏‎ جنگ‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ كارگران‌‏‎ مقدس‌‏‎ جهاد‏‎ و‏‎
بخش‌‏‎ فعال‌ترين‌‏‎ و‏‎ نشاطترين‌‏‎ با‏‎ دشوار‏‎ دوران‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كارگران‌‏‎
نقش‌‏‎ كشور‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ رونق‌‏‎ و‏‎ چرخش‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بودند‏‎ جامعه‌‏‎
.كردند‏‎ ايفا‏‎ اساسي‌‏‎
حقوق‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ در‏‎ اعتدال‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ وتوجه‌‏‎ كارگران‌‏‎
و‏‎ اسلام‌‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ مصالح‌‏‎ گرفتن‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ و‏‎ صنفي‌‏‎ تعصبهاي‌‏‎
دانست‌‏‎ كارگري‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ فعاليت‌‏‎ ضرورت‌هاي‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎
كارگري‌‏‎ احزاب‏‎ ميان‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ هماهنگي‌‏‎ وجود‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎
.كند‏‎ كمك‌‏‎ كارگران‌‏‎ حقوق‌‏‎ بهتر‏‎ هرچه‌‏‎ تامين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎
و‏‎ سرمايه‌‏‎ به‌‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ توجه‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
اقتصاد‏‎ در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ منطقي‌‏‎ و‏‎ متوازن‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ ابزار‏‎
.شد‏‎ يادآور‏‎ كشور‏‎

در‏‎ را‏‎ شادابي‌ام‌‏‎ و‏‎ نوآوري‌‏‎ همه‌‏‎ :ناطق‌نوري‌‏‎
بردم‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎


روز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ ناطق‌نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
خود‏‎ شركت‌‏‎ عدم‌‏‎ علت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎
بجز‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ پنج‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
وزير‏‎ كه‌‏‎ دوم‌‏‎ مجلس‌‏‎ نخست‌‏‎ سالهاي‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ مجلس‌‏‎ آخر‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ در‏‎
نيز‏‎ دوره‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ بودم‌‏‎ كشور‏‎
بايد‏‎ ما‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.‎داشتم‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎
باز‏‎ تازه‌نفس‌تر‏‎ و‏‎ جديدتر‏‎ نيروهاي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ و‏‎ فرصت‌‏‎
تا‏‎ دارد‏‎ نياز‏‎ جديد‏‎ نيروهاي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ زيرا‏‎ بگذاريم‌‏‎
عده‌‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ كشور‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ كسب‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎
.نشود‏‎ خاصي‌‏‎
دو‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ خبرنگار‏‎ به‌گزارش‌‏‎
محدوديت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ كافي‌‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ دوره‌‏‎
رياست‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ خوب‏‎:گفت‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ دوره‌‏‎
تصميم‌‏‎ ناطق‌نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ محدوديت‌‏‎ نيز‏‎ مجلس‌‏‎
ارزيابي‌‏‎ منطقي‌‏‎ را‏‎ آينده‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ عدم‌‏‎ جهت‌‏‎ خود‏‎
در‏‎ داشتم‌‏‎ كه‌‏‎ شادابي‌‏‎ و‏‎ ابتكار‏‎ نوآوري‌ها ، ‏‎ همه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
بعد‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎كردم‌‏‎ اعمال‌‏‎ دوره‌ها‏‎ اين‌‏‎
باشيد؟‏‎ داشته‌‏‎ مسئوليتي‌‏‎ چه‌‏‎ مي‌دهيد‏‎ ترجيح‌‏‎ مجلس‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ هستم‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ بازرسي‌‏‎ دفتر‏‎ مسئول‌‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎
.گذراند‏‎ خواهم‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ وقت‌‏‎ همه‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ در‏‎ كار‏‎ پايان‌‏‎
تصدي‌‏‎ احتمال‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ پرسشي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ ناطق‌نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎ پوتيني‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎ سرباز‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ رضوي‌‏‎ قدس‌‏‎ آستان‌‏‎ توليت‌‏‎
.هستم‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ خدمت‌‏‎

است‌‏‎ نكرده‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ كرباسچي‌‏‎


با‏‎ كارگزاران‌‏‎ تبليغات‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ معاونت‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نشريات‌‏‎ برخي‌‏‎ اخير‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎
دبير‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سخناني‌‏‎ كشور‏‎
.كرده‌اند‏‎ منتشر‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ كل‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ اصحاب‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ وسيله‌‏‎ بدين‌‏‎
هيچگونه‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسانيم‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ نقل‌‏‎ ايشان‌‏‎ از‏‎ تاكنون‌‏‎ آنچه‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ نداشته‌اند‏‎ مصاحبه‌اي‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ تكذيب‏‎

انتخاباتي‌‏‎ رويدادهاي‌‏‎


كه‌‏‎ طيف‌هايي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎:گفت‌‏‎ ايرنا‏‎ به‌‏‎ پورنجاتي‌‏‎ احمد‏‎ *
و‏‎ نكرده‌‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ خود‏‎ واقعي‌‏‎ عرضه‌‏‎ امكان‌‏‎ و‏‎ فرصت‌‏‎ هيچگاه‌‏‎
بودند‏‎ باقي‌مانده‌‏‎ سياسي‌‏‎ - محفلي‌‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎
در‏‎ مشاركت‌‏‎ داعيه‌دار‏‎ كشور‏‎ باز‏‎ سياسي‌‏‎ فضاي‌‏‎ بركت‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎
تاريخ‌‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ قدرت‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ يا‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎
در‏‎ ارزشها ، ‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ جمعيت‌‏‎ مانند‏‎ جمعيت‌هايي‌‏‎ حضور‏‎ مصرف‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ سپري‌‏‎ كنوني‌‏‎ فضاي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ :‎همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎ يزد‏‎ *
و‏‎ يابد‏‎ تحقق‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ بايد‏‎:‎گفت‌‏‎
حضور‏‎ به‌‏‎ بستگي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ برطرف‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ نظام‌‏‎ نواقص‌‏‎
.دارد‏‎ فعال‌‏‎ و‏‎ متخصص‌‏‎ متعهد ، ‏‎ مجلس‌‏‎
در‏‎ آذربايجان‌شرقي‌‏‎ استاندار‏‎ :‎همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎ تبريز‏‎ *
سياسي‌‏‎ طيف‌هاي‌‏‎ و‏‎ ديدگاهها‏‎ ورود‏‎ كه‌‏‎ اظهارنظرهايي‌‏‎ به‌‏‎ واكنش‌‏‎
قاچاقچيان‌‏‎ و‏‎ خائنان‌‏‎ همرديف‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مخالف‌‏‎
مي‌كنند‏‎ طرح‌‏‎ را‏‎ ادعاهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مي‌دانند‏‎
هرگز‏‎ نظام‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دانند‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌شناسند‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ نه‌تنها‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ متضرر‏‎ مردم‌‏‎ راي‌‏‎ به‌‏‎ احترام‌‏‎ از‏‎

روندهاي‌‏‎ و‏‎ شخصيت‌ها‏‎ ;رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎
طبيعي‌‏‎


دارد‏‎ بستگي‌‏‎ عنصر‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ "غالبا‏‎ ملت‌ها‏‎ تاريخ‌‏‎ فرود‏‎ و‏‎ فراز‏‎
.نيستند‏‎ تحولي‌‏‎ هيچ‌‏‎ تامه‌‏‎ علت‌‏‎ عنصر ، ‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ اما‏‎
.طبيعي‌‏‎ روندهاي‌‏‎ و‏‎ شخصيت‌ها‏‎:از‏‎ عبارتند‏‎ عنصر‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
پي‌ريزي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شخصيت‌هايي‌‏‎
انقلابيون‌‏‎ از‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ طيف‌‏‎ بوده‌اند‏‎ دخيل‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
به‌‏‎ بعد ، ‏‎ به‌‏‎ مرداد‏‎ كودتاي‌ 28‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ دربر‏‎ را‏‎ كشور‏‎
تغيير‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ نوميد‏‎ شاهنشاهي‌‏‎ نظام‌‏‎ اصلاح‌‏‎ از‏‎ تدريج‌‏‎
اين‌‏‎ محدودتر‏‎ حلقه‌‏‎.گرفتند‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ حكومت‌‏‎ قهرآميز‏‎
نهضت‌‏‎ پيرامون‌‏‎ دهه‌ 40‏‎ اواسط‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كساني‌اند‏‎ شخصيت‌ها‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ گروه‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ گرد‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎
عهده‌دار‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎ امين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ و‏‎ انقلابي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎.‎شدند‏‎ مناصب‏‎ و‏‎ مشاغل‌‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ فرمان‌هاي‌‏‎ براساس‌‏‎ حكومتي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ استقرار‏‎
معظم‌له‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ گزارش‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎
شكل‌دهنده‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شخصيت‌‏‎ نقش‌‏‎ مرحله‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌دادند‏‎
مي‌توانست‌‏‎ كه‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ تاثيرگذار‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎
نبودمگر‏‎ كسي‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ درخشش‌‏‎ تاريخي‌‏‎ روندهاي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎
.(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎
از‏‎ برآمده‌‏‎ نظام‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
بر‏‎ روندها‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ استقرار‏‎ كوتاه‌‏‎ زماني‌‏‎ در‏‎ انقلاب ، ‏‎
تنها‏‎ استقرار ، ‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎.‎كردند‏‎ غلبه‌‏‎ شخصي‌‏‎ تصميم‌هاي‌‏‎
روندهاي‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ ممتاز‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎ شخصيتي‌‏‎
خود‏‎ تاثيرگذاري‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ نگرفت‌ ، ‏‎ قرار‏‎ طبيعي‌‏‎
ديگر‏‎ اما‏‎.‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ پربركتش‌‏‎ حيات‌‏‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎ تا‏‎ را‏‎
كهنه‌كار‏‎ انقلابيون‌‏‎ بسياري‌شان‌از‏‎ كه‌‏‎ نظام‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎
نظام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ طبيعي‌‏‎ روندهاي‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ بودند‏‎
بر‏‎ روندها‏‎ اين‌‏‎ حاكميت‌‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ جا‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ برآمده‌‏‎ سياسي‌‏‎
.انداخت‌‏‎ سايه‌‏‎ آنها‏‎ تصميم‌هاي‌‏‎
از‏‎ برآمده‌‏‎ نظام‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ مانند‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
بر‏‎ تثبيت‌ ، ‏‎ ماقبل‌‏‎ عصر‏‎ در‏‎ -‎آنها‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎ -‎انقلاب‏‎
دشمن‌‏‎ و‏‎ ضدانقلاب‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بدگماني‌‏‎ "طبيعي‌‏‎ روند‏‎" شالوده‌‏‎
توده‌ها‏‎ اجتماعي‌‏‎ جنبش‌‏‎ مقطع‌ ، ‏‎ دراين‌‏‎.‎شد‏‎ پايه‌گذاري‌‏‎ خارجي‌‏‎
اثر‏‎ سياسيون‌‏‎ تصميم‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ بر‏‎ انقلابيون‌‏‎ تهييج‌‏‎ با‏‎
توده‌هاي‌‏‎ چشم‌‏‎ از‏‎ اصيل‌‏‎ انقلابي‌‏‎ في‌الواقع‌‏‎.‎مي‌گذاشت‌‏‎
همراهي‌‏‎ بهتر‏‎ آنها‏‎ آرمان‌هاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كسي‌‏‎ انقلابي‌ ، ‏‎
عصر‏‎ "طبيعي‌‏‎ روند‏‎" غالب‏‎ وجه‌‏‎ كه‌‏‎ انقلابي‌‏‎ شور‏‎ همين‌‏‎مي‌كرد‏‎
كه‌‏‎ نمي‌داد‏‎ مجال‌‏‎ سياسي‌‏‎ رهبران‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ بود‏‎ تثبيت‌‏‎ ماقبل‌‏‎
به‌‏‎ شايد‏‎.‎كنند‏‎ عمل‌‏‎ و‏‎ بگيرند‏‎ تصميم‌‏‎ متعارف‌‏‎ الگوهاي‌‏‎ برپايه‌‏‎
سال‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ وقتي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎
همه‌‏‎ از‏‎ جنگ‌‏‎ اندوه‌‏‎ غبار‏‎ پاك‌كردن‌‏‎ براي‌‏‎ اش‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎
مادي‌‏‎ نعمات‌‏‎ از‏‎ خواست‌‏‎ -‎سابق‌‏‎ رزمندگان‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ - مردم‌‏‎
كساني‌‏‎ گمارند ، ‏‎ همت‌‏‎ ميهن‌‏‎ آباداني‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گيرند‏‎ بهره‌‏‎ خداوند‏‎
عليه‌‏‎ شوريدن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ معمولي‌‏‎ دعوت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ برآشفته‌‏‎
سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎ تصميم‌هاي‌‏‎ ساير‏‎.‎كردند‏‎ تعبير‏‎ انقلابي‌‏‎ سنت‌هاي‌‏‎
حركت‌ها‏‎ همه‌‏‎است‌‏‎ نبوده‌‏‎ مستثني‌‏‎ قاعده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎
بي‌پروا‏‎ و‏‎ سنجيده‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ مصلحت‌انديشانه‌‏‎ و‏‎ سنجيده‌‏‎ چه‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ توده‌ها‏‎ و‏‎ رهبران‌‏‎ انقلابي‌‏‎ تعامل‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎
نحوه‌‏‎ سختگيرانه‌ ، ‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ جنگي‌ ، ‏‎ متمركز‏‎ اقتصاد‏‎ جنگ‌ ، ‏‎
مداخله‌‏‎ اداري‌ ، ‏‎ گزينش‌هاي‌‏‎ مخالف‌ ، ‏‎ گروههاي‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎
نظاير‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ خصوصي‌‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ غيرمسئول‌‏‎ و‏‎ مسئول‌‏‎ نهادهاي‌‏‎
منظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نسلي‌‏‎ و‏‎ متعارف‌‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌هاي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ اينها‏‎
و‏‎ غيرعادي‌‏‎ پديده‌هايي‌‏‎ مي‌نگرد ، ‏‎ ديروز‏‎ رويدادهاي‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎
زماني‌‏‎ كه‌‏‎ بياوريم‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ ;هستند‏‎ دل‌آزار‏‎ "بعضا‏‎
خبرچيني‌افتخاري‌‏‎ جنگيدن‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ شوق‌‏‎
افتخار‏‎ ‎‏‏،‏‎"ضدانقلاب‏‎" لودادن‌‏‎ براي‌‏‎ موءسسات‌‏‎ كاركنان‌‏‎
اصول‌‏‎ از‏‎ بيگانگان‌ ، ‏‎ عليه‌‏‎ آتشين‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ طرح‌‏‎ به‌‏‎ كردن‌همگان‌‏‎
رهبران‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ مي‌پذيريم‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ بودند ، ‏‎ انقلابيگري‌‏‎ موضوعه‌‏‎
"طبيعي‌‏‎ روندهاي‌‏‎" چارچوب‏‎ در‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ چاره‌اي‌‏‎
روزها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ غيرمنصفانه‌اي‌‏‎ نقدهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎.‎نداشته‌اند‏‎
دهه‌‏‎ "استثنايي‌‏‎ تحولات‌‏‎" خلال‌‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ عملكرد‏‎ بر‏‎
را‏‎ طبيعي‌‏‎ روندهاي‌‏‎ سايه‌گستر‏‎ واقعيت‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ وارد‏‎ ‎‏‏60‏‎
‎‏‏،‏‎"كهنه‌كار‏‎ انقلابي‌‏‎ اين‌‏‎ شخصيت‌‏‎" براي‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎ ناديده‌‏‎
تاريخ‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ مدعي‌‏‎ خود‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوند‏‎ قائل‌‏‎ را‏‎ نقشي‌‏‎
در‏‎.‎مي‌دهد‏‎ او‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ادعايي‌‏‎ چنين‌‏‎ مجال‌‏‎ "طبيعي‌‏‎ رويدادهاي‌‏‎"
.گفت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ سخن‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎
صدري‌‏‎ محمود‏‎

به‌‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ خط‏‎ نيروهاي‌‏‎ مجمع‌‏‎ انتقاد‏‎
نمايندگي‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ ردصلاحيت‌‏‎


بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ خط‏‎ نيروهاي‌‏‎ مجمع‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
توسط‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ از‏‎ شماري‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ از‏‎
.كرد‏‎ انتقاد‏‎ نظارت‌ ، ‏‎ هيات‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ همان‌گونه‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخش‌هايي‌‏‎ در‏‎
ششم‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ مي‌رفت‌ ، ‏‎ انتظار‏‎
رقابت‌‏‎ صحنه‌‏‎ از‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ با‏‎ را‏‎ داوطلبان‌‏‎ از‏‎ كثيري‌‏‎ تعداد‏‎
خاصي‌‏‎ تركيب‏‎ به‌دليل‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ ساختند ، ‏‎ خارج‌‏‎ سالم‌‏‎
بود ، ‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ هيات‌ها‏‎ اين‌‏‎ تشكيل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
هم‌‏‎ زمان‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ انتظار‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌هيچ‌وجه‌‏‎
به‌‏‎ لازم‌‏‎ تذكرات‌‏‎ ارائه‌‏‎ در‏‎ سعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ آگاهان‌‏‎ و‏‎ ناظران‌‏‎
.كردند‏‎ امر‏‎ مسئولان‌‏‎
جامعه‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ صحيح‌‏‎ اجراي‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ بي‌ترديد‏‎
شركت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎.‎دارد‏‎ مستحكمي‌‏‎ عقلاني‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎ مبناي‌‏‎
مسير‏‎ و‏‎ خود‏‎ جامعه‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ خود ، ‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
و‏‎ مهم‌‏‎ اقدام‌‏‎ چنين‌‏‎ بجاست‌‏‎ پس‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ آينده‌‏‎
مبادا‏‎ تا‏‎ گيرد ، ‏‎ قرار‏‎ شده‌‏‎ حساب‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎ نظارت‌‏‎ مورد‏‎ حساسي‌‏‎
از‏‎ شده‌‏‎ كسب‏‎ نتايج‌‏‎ مشروعيت‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ ضايع‌‏‎ جامعه‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ حقي‌‏‎
.برود‏‎ سئوال‌‏‎ زير‏‎ انتخابات‌‏‎
بر‏‎ نظارت‌‏‎ جايگاه‌‏‎ نظري‌‏‎ استحكام‌‏‎ عليرغم‌‏‎ حال‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ نظارت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اعمال‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎
بي‌نظري‌‏‎ بي‌طرفي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ نتوانسته‌اند‏‎ ناظران‌‏‎ هيچگاه‌‏‎
اصل‌‏‎ سليقه‌اي‌‏‎ تفسير‏‎ متاسفانه‌‏‎.سازند‏‎ معتقد‏‎ خود‏‎ حقانيت‌‏‎ و‏‎
حركت‌‏‎ يك‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ را‏‎ عقلاني‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎ نظارت‌ ، ‏‎ اعمال‌‏‎
انجام‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ سهم‌‏‎ افزايش‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ جناحي‌‏‎
برخوردهاي‌‏‎ كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ رتبه‌‏‎ تنزل‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎
شدن‌‏‎ مرحله‌اي‌‏‎ يك‌‏‎ پيشنهاد‏‎ نظير‏‎ ديگري‌‏‎ اقدامات‌‏‎ همتراز‏‎ حذفي‌‏‎
جناح‌‏‎ موفقيت‌كانديداهاي‌‏‎ شانس‌‏‎ افزايش‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎)‎ انتخابات‌‏‎
كاهش‌‏‎ باهدف‌‏‎)‎ راي‌‏‎ برگه‌‏‎ شدن‌‏‎ قسمتي‌‏‎ سه‌‏‎ پيشنهاد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎راست‌‏‎
‎‏‏،‏‎(خرداد‏‎ دوم‌‏‎ طرفداران‌‏‎ آراي‌‏‎ كاهش‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎
تبليغات‌‏‎ حجم‌‏‎ كاهش‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎)‎ پوستري‌‏‎ تبليغات‌‏‎ كردن‌‏‎ محدود‏‎
‎‏‏،‏‎(ندارند‏‎ رايگان‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ تبليغ‌‏‎ امكان‌‏‎ كه‌‏‎ گروههايي‌‏‎
هدف‌‏‎ با‏‎) انتخابات‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ سن‌‏‎ حداقل‌‏‎ افزايش‌‏‎ پيشنهاد‏‎
نفع‌‏‎ به‌‏‎ "معمولا‏‎ كه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ مشاركت‌‏‎ كاهش‌‏‎
تلقي‌‏‎ مردم‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ (مي‌شوند‏‎ عمل‌‏‎ وارد‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ طرفداران‌‏‎
.مي‌شود‏‎
(ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ خط‏‎ نيروهاي‌‏‎ مجمع‌‏‎ بيانيه‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
نظارت‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ اقداماتي‌‏‎ چنين‌‏‎ نتيجه‌‏‎:است‌‏‎ شده‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎
اما‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ سهم‌‏‎ افزايش‌‏‎ حدي‌‏‎ تا‏‎ اگرچه‌‏‎
را‏‎ سهمگين‌‏‎ و‏‎ سنگين‌‏‎ بسيار‏‎ بهايي‌‏‎ فزونخواهي‌‏‎ اين‌‏‎ بي‌ترديد‏‎
.مي‌كند‏‎ تحميل‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ بلكه‌‏‎ خاص‌‏‎ جناح‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎
گرانسنگترين‌‏‎ و‏‎ بزرگترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎ چراكه‌‏‎
به‌‏‎ مردم‌‏‎ خالصانه‌‏‎ اعتماد‏‎ يعني‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎
- اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ پرهزينه‌‏‎ فزونخواهي‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ تاراج‌‏‎
اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ بين‌‏‎ فاصله‌‏‎ افزايش‌‏‎ در‏‎ - به‌ويژه‌‏‎
و‏‎ ترديد‏‎ ديوار‏‎ ارتفاع‌‏‎ بر‏‎ همواره‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ شگرفي‌‏‎ تاثير‏‎
امروز‏‎ آگاه‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎.‎است‌‏‎ افزوده‌‏‎ في‌مابين‌‏‎ اعتماد‏‎ عدم‌‏‎
در‏‎ را‏‎ نظارت‌كنندگان‌‏‎ سرسختانه‌‏‎ مقاومت‌‏‎ دلايل‌‏‎ مي‌خواهد‏‎
اين‌‏‎ او‏‎.بداند‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ دلايل‌‏‎ كتبي‌‏‎ اعلام‌‏‎ درخواست‌‏‎ مقابل‌‏‎
آبروريزي‌‏‎ باعث‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ گم‌‏‎ مذكور‏‎ نامه‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ توجيه‌‏‎
طنزي‌‏‎ و‏‎ شوخي‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ چيزي‌‏‎ !گردد‏‎ شده‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ فرد‏‎
.نمي‌كند‏‎ تلقي‌‏‎ غم‌انگيز‏‎
:است‌‏‎ كرده‌‏‎ تصريح‌‏‎ خود‏‎ بيانيه‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌‏‎ اين‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ محترم‌‏‎ فقهاي‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ انتظار‏‎
انديشه‌‏‎ پاسدار‏‎ قرن‌ها‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ اسلاف‌‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎
مردم‌ ، ‏‎ امين‌‏‎ امانتداران‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بوده‌اند‏‎ اسلامي‌‏‎
با‏‎ پديدآورده‌اند ، ‏‎ مردم‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ عشق‌‏‎ با‏‎ آميخته‌‏‎ اعتمادي‌‏‎
اعمال‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ اعمال‌‏‎ روش‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ بازنگري‌‏‎
شده‌‏‎ انجام‌‏‎ كانديداها‏‎ صلاحيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جناحي‌‏‎ سليقه‌هاي‌‏‎
.شود‏‎ ضايع‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ حقي‌‏‎ نگذارند‏‎ است‌‏‎
احقاق‌‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ بازنگري‌‏‎ اين‌‏‎ مهم‌‏‎ اثر‏‎ و‏‎ دستاورد‏‎ بي‌ترديد‏‎
است‌ ، ‏‎ باارزش‌تر‏‎ و‏‎ مهم‌تر‏‎ هم‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ كانديداها‏‎ حق‌‏‎
است‌ ، ‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ بي‌اعتمادي‌‏‎ سربرآورده‌‏‎ تازه‌‏‎ ديوار‏‎ فروريختن‌‏‎
و‏‎ شيرين‌تر‏‎ نيز‏‎ كوتاه‌مدت‌‏‎ جناحي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ باارزش‌تر‏‎

مختلف‌‏‎ گرايش‌هاي‌‏‎ برآيند‏‎ بايد‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
باشد‏‎ جامعه‌‏‎


صنفي‌‏‎ انجمن‌‏‎ دبير‏‎ يگانه‌‏‎ حسيني‌‏‎ حميرا‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دانش‌آموزان‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎
در‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ ويژگي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ آبادان‌‏‎
و‏‎ تكثرگرايي‌‏‎ تبلور‏‎ بايد‏‎ آينده‌‏‎ مجلس‌‏‎:افزود‏‎ سياسي‌‏‎ تاريخ‌‏‎
قانونگذاري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎ مردم‌‏‎ آحاد‏‎ نماينده‌‏‎
.گيرد‏‎ صورت‌‏‎ ملاحظات‌‏‎ همه‌‏‎ رعايت‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎
منوط‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ پيام‌هاي‌‏‎ تحقق‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ نمايندگاني‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎
يابند‏‎ راه‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ افرادي‌‏‎:كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎
و‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ كافي‌‏‎ شناخت‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ كه‌‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ و‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‎ قدرت‌‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎
اهم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ قوانين‌‏‎ اجراي‌‏‎ حسن‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ يگانه‌‏‎ حسيني‌‏‎ حميرا‏‎
نيازمند‏‎ هم‌‏‎ خوب‏‎ قانون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ وظايف‌‏‎
در‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ نماد‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ جدي‌‏‎ و‏‎ مستمر‏‎ نظارت‌‏‎
شايسته‌‏‎ و‏‎ اصلح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ كشور‏‎
شائبه‌هاي‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ واقعي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ كرد‏‎ تلاش‌‏‎ بايد‏‎
.شود‏‎ حفظ‏‎ جناحي‌‏‎
از‏‎ را‏‎ تعهد‏‎ و‏‎ تخصص‌‏‎ كلان‌نگري‌ ، ‏‎ مطبوعات‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
كرد‏‎ تلاش‌‏‎ بايد‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ اصلح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎
نظر‏‎ و‏‎ راي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فرستاد‏‎ قانونگذاري‌‏‎ نهاد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ افرادي‌‏‎
براي‌‏‎ لازم‌‏‎ بسترهاي‌‏‎ كنند‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ باور‏‎ مردم‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ مختلف‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ حضور‏‎
.كنند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎
اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ ايران‌‏‎ زن‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ انجمن‌‏‎ دبيركل‌‏‎
شايسته‌‏‎ زنان‌‏‎ از‏‎ بيشتري‌‏‎ تعداد‏‎ حضور‏‎ شاهد‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎
.باشيم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تحصيل‌كرده‌‏‎ و‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.