شماره‌ 2085‏‎ ‎‏‏،‏‎5 APR 2000 فروردين‌ 1379 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 17‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
ترور‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ تحقيقات‌‏‎ پيگيري‌‏‎ با‏‎
قتل‌هاي‌‏‎ و‏‎ ترور‏‎ شبكه‌‏‎ راز‏‎ :حجاريان‌‏‎
مي‌شود‏‎ آشكار‏‎ شهرري‌‏‎ در‏‎ مشكوك‌‏‎

مشهد‏‎ در‏‎ طلافروشي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مسلح‌‏‎ سارقان‌‏‎
زدند‏‎ دستبرد‏‎

محيطبان‌‏‎ قتل‌‏‎ عاملان‌‏‎ از‏‎ موءثر‏‎ سرنخ‌هاي‌‏‎
جهرمي‌‏‎

كرد‏‎ اعتراف‌‏‎ كرجي‌‏‎ پيرزن‌‏‎ قاتل‌‏‎

ماموران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ كشت‌‏‎ را‏‎ همسرش‌‏‎ مردي‌‏‎
كرد‏‎ معرفي‌‏‎

ترور‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ تحقيقات‌‏‎ پيگيري‌‏‎ با‏‎
قتل‌هاي‌‏‎ و‏‎ ترور‏‎ شبكه‌‏‎ راز‏‎ :حجاريان‌‏‎
مي‌شود‏‎ آشكار‏‎ شهرري‌‏‎ در‏‎ مشكوك‌‏‎


- مهراسبي‌‏‎ حسين‌‏‎ محمد‏‎ - قمري‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ -‎ متقي‌‏‎ مريم‌‏‎
عبداللهي‌‏‎ غلامرضا‏‎ -‎ امين‌‏‎ مجتبي‌‏‎
سعيد‏‎ ترور‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ پي‌جويي‌‏‎ :‎حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
انتظامي‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ ماموران‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سرنخ‌هايي‌‏‎ حجاريان‌‏‎
در‏‎ گلوله‌‏‎ شليك‌‏‎ با‏‎ شهروندان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ ترور‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎
بوده‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ با‏‎ شهرري‌‏‎
.است‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ در‏‎ تاكنون‌‏‎ آنچه‌‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ منتشر‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ قضايي‌ ، ‏‎ مقامات‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ مذهبي‌‏‎ متهمان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ انگيزه‌‏‎
وقوع‌‏‎ به‌‏‎ ري‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ ترورهايي‌‏‎
شده‌‏‎ قلمداد‏‎ "مذهبي‌‏‎" آشكار‏‎ و‏‎ پنهان‌‏‎ تهديدهاي‌‏‎ با‏‎ پيوسته‌‏‎
و‏‎ مهراسبي‌‏‎ محمدحسين‌‏‎ ترور‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شهرري‌‏‎ در‏‎ ترور‏‎ شبكه‌‏‎.‎است‌‏‎
بار‏‎ عزاداري‌‏‎ حجله‌‏‎ مشاهده‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ گلوله‌‏‎ سه‌‏‎ شليك‌‏‎
كار‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اعلاميه‌اي‌‏‎ و‏‎ بسته‌‏‎ رگبار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حجله‌‏‎ ديگر‏‎
مهراسبي‌ها‏‎ خانواده‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ كردند‏‎ پخش‌‏‎ مهراسبي‌‏‎
و‏‎ نمي‌گذاريم‌‏‎ راحت‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ گريزي‌‏‎ قتل‌‏‎ از‏‎ بدانند‏‎
قتل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بدانند‏‎ كنند‏‎ شركت‌‏‎ مقتول‌‏‎ ختم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎
به‌‏‎ مهراسبي‌‏‎ خانواده‌‏‎ از‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎رسيد‏‎ خواهند‏‎
اسفند‏‎ در‏‎ مهراسبي‌‏‎ قتل‌‏‎.‎بود‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ الارض‌‏‎ مفسدفي‌‏‎ عنوان‌‏‎
آن‌ها‏‎ خانواده‌‏‎ پيگيري‌هاي‌‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ سال‌ 1375‏‎
.است‌‏‎ نداشته‌‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎
ساله‌‏‎ قمري‌ 39‏‎ ابراهيم‌‏‎ همچنين‌‏‎ ترور‏‎ شبكه‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
مريم‌‏‎ عبداللهي‌ ، ‏‎ غلامرضا‏‎ ساله‌ ، ‏‎ امين‌ 28‏‎ مجتبي‌‏‎ و‏‎ شهرري‌‏‎ اهل‌‏‎
طي‌‏‎ را‏‎ كاوه‌‏‎ محمود‏‎ و‏‎ لطافت‌‏‎ هادي‌‏‎ اخلاقي‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ متقي‌ ، ‏‎
آنها‏‎ اينكه‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ سال‌ 1378‏‎ اواخر‏‎ تا‏‎ سال‌هاي‌ 1370‏‎
پاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ترور‏‎ داشته‌اند‏‎ فساد‏‎ به‌‏‎ اشتهار‏‎
حسين‌‏‎ و‏‎ لطافت‌‏‎ هادي‌‏‎ ترورها‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ درآورده‌اند‏‎
نجات‌‏‎ مرگ‌‏‎ از‏‎ گلوله‌‏‎ اصابت‌‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎ كاوه‌‏‎ محمود‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎
.يافته‌اند‏‎
كميته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شفيعي‌‏‎ ابوالقاسم‌‏‎ رسيده‌‏‎ خبر‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
وي‌‏‎ به‌‏‎ ترور‏‎ شبكه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ داشته‌‏‎ اشتغال‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ امداد‏‎
حتمي‌‏‎ مرگ‌‏‎ از‏‎ بيمارستان‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ انتقال‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ شده‌‏‎ شليك‌‏‎
قضايي‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ مراجع‌‏‎ مي‌شود‏‎ يادآوري‌‏‎.‎است‌‏‎ يافته‌‏‎ نجات‌‏‎
انجام‌‏‎ اي‌‏‎ شايسته‌‏‎ پيگيري‌‏‎ نهايي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ مذكورتا‏‎ باقتلهاي‌‏‎
گلوله‌‏‎ پوكه‌‏‎ يا‏‎ مدارك‌‏‎ و‏‎ اسناد‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ براي‌‏‎ حتي‌‏‎ نداده‌و‏‎
.نكرده‌اند‏‎ مراجعه‌‏‎ نيز‏‎ مهاجمان‌‏‎ از‏‎ مانده‌‏‎ بجاي‌‏‎
فشرده‌‏‎ و‏‎ خلاصه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ قربانيان‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ ترور‏‎ گزارش‌‏‎
:مي‌آيد‏‎ زير‏‎ در‏‎
يك‌‏‎ سرنشينان‌‏‎ سال‌ 1370‏‎ خردادماه‌‏‎ ششم‌‏‎ شب ، ‏‎ دوازده‌‏‎ ساعت‌‏‎ *
مغازه‌‏‎ جلوي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ جوان‌‏‎ سه‌‏‎ سفيدرنگ‌‏‎ پيكان‌‏‎ خودرو‏‎
سه‌‏‎ اين‌‏‎ محل‌‏‎ اهالي‌‏‎.‎بستند‏‎ گلوله‌‏‎ به‌‏‎ بودند‏‎ نشسته‌‏‎ مرغ‌فروشي‌‏‎
پزشكان‌‏‎ اما‏‎ كردند‏‎ منتقل‌‏‎ هفت‌تير‏‎ بيمارستان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جوان‌‏‎
جوان‌ها‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ جان‌‏‎ زياد‏‎ بسيار‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ توانستند‏‎ تنها‏‎
اما‏‎ دهند ، ‏‎ نجات‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ حسين‌‏‎ و‏‎ لطافت‌‏‎ هادي‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ عبداللهي‌‏‎ غلامرضا‏‎ جراحات‌‏‎ شدت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
.داد‏‎
با‏‎ پژوي‌ 405‏‎ يك‌‏‎ سال‌ 1375‏‎ اسفند‏‎ بيستم‌‏‎ روز‏‎ شب‏‎ ساعت‌ 8‏‎ *
سه‌‏‎ شد ، ‏‎ متوقف‌‏‎ روغني‌‏‎ تعويض‌‏‎ مغازه‌‏‎ مقابل‌‏‎ سرنشين‌‏‎ چهار‏‎
حركت‌‏‎ مغازه‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پياده‌‏‎ خودرو‏‎ از‏‎ شتاب‏‎ با‏‎ سرنشين‌‏‎
ديگر‏‎ فرد‏‎ دو‏‎ از‏‎ را‏‎ مهراسبي‌‏‎ مجتبي‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ آنها‏‎ كردند ، ‏‎
يك‌‏‎ سريع‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شناختند‏‎ باز‏‎ بودند‏‎ مغازه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
اسلحه‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ خالي‌‏‎ مغازه‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ مرد‏‎ دو‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ اسپري‌‏‎
او‏‎ به‌‏‎ تير‏‎ پنج‌‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ نشانه‌‏‎ مهراسبي‌‏‎ مجتبي‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.كردند‏‎ شليك‌‏‎
هنگام‌‏‎ رهگذران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ سال‌ 1376‏‎ روزهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ *
كه‌‏‎ شدند‏‎ روبرو‏‎ جواني‌‏‎ مرد‏‎ جسد‏‎ با‏‎ خود‏‎ كار‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎
ماموران‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ آنها‏‎ بود ، ‏‎ رسيده‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ فجيعي‌‏‎ طرز‏‎ به‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ حاضر‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ قاضي‌‏‎ كردند ، ‏‎ خبر‏‎ را‏‎ انتظامي‌‏‎ حوزه‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ انتقال‌‏‎ دستور‏‎ جسد ، ‏‎ معاينه‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.كرد‏‎ صادر‏‎ قانوني‌‏‎ پزشكي‌‏‎ به‌‏‎ هويت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ و‏‎ مرگ‌‏‎ علت‌‏‎ تعيين‌‏‎
ساله‌ ، ‏‎ قمري‌ 35‏‎ رضا‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ جسد‏‎ هويت‌‏‎ تحقيق‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
مجتبي‌‏‎ كه‌‏‎ اسلحه‌اي‌‏‎ همان‌‏‎ كمري‌‏‎ اسلحه‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ مشخص‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ كشته‌‏‎ مهراسبي‌‏‎
فرم‌‏‎ لباس‌‏‎ با‏‎ جوان‌‏‎ دو‏‎ فروردين‌‏‎ دقيقه‌ 25‏‎ سي‌‏‎ و‏‎ يازده‌‏‎ ساعت‌‏‎ *
كردند‏‎ ادعا‏‎ و‏‎ رفتند‏‎ متقي‌‏‎ مريم‌‏‎ پدر‏‎ متقي‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ به‌‏‎
براي‌‏‎ مريم‌‏‎ بدهند ، ‏‎ او‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ را‏‎ محرمانه‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎
چند‏‎ شليك‌‏‎ با‏‎ جوان‌‏‎ دو‏‎ اما‏‎ رفت‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ به‌‏‎ نامه‌‏‎ گرفتن‌‏‎
.آوردند‏‎ در‏‎ پاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ او‏‎ و‏‎ گفتند‏‎ پاسخ‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ گلوله‌‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ ساله‌‏‎ مردي‌ 55‏‎ مهاجمان‌‏‎ سال‌ 1378 ، ‏‎ زمستان‌‏‎ *
سوي‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ دادند‏‎ قرار‏‎ حمله‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ شفيعي‌‏‎ ابوالقاسم‌‏‎
صاحب‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ امداد‏‎ كميته‌‏‎ كارمند‏‎ كه‌‏‎ شفيعي‌‏‎ ابوالقاسم‌‏‎
شفيعي‌‏‎ اما‏‎ كردند‏‎ شليك‌‏‎ گلوله‌‏‎ هفت‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ سنگ‌‏‎ معدن‌‏‎ يك‌‏‎
.برد‏‎ در‏‎ به‌‏‎ سالم‌‏‎ جان‌‏‎ حادثه‌‏‎ ازاين‌‏‎
حمله‌‏‎ مورد‏‎ اسفند‏‎ هفتم‌‏‎ در‏‎ كاوه‌‏‎ محمود‏‎ سال‌ 1378‏‎ زمستان‌‏‎ *
نامه‌اي‌‏‎ ازاين‌‏‎ پيش‌‏‎ ترور‏‎ شبكه‌‏‎.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ ضاربان‌‏‎ گروه‌‏‎
تعمير‏‎ تابلو‏‎ خواستند‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دادند‏‎ او‏‎ به‌‏‎ تهديدآميز‏‎
عنوان‌‏‎ نامه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ برداردو‏‎ مغازه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ويدئو‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ ثبت‌‏‎ حزبالله‌‏‎
است‌‏‎ برده‌‏‎ در‏‎ به‌‏‎ سالم‌‏‎ جان‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كاوه‌‏‎ محمود‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ آمده‌‏‎ ترور‏‎ شبكه‌‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎:‎مي‌گويد‏‎
از‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ خود‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ تاريخ‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ چنانچه‌‏‎
- است‌‏‎ مغضوبين‌‏‎ و‏‎ گمراهان‌‏‎ راه‌‏‎ همانا‏‎ كه‌‏‎ -‎ خلاف‌‏‎ راه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ جاري‌‏‎ شما‏‎ مال‌‏‎ و‏‎ جان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ شرعي‌‏‎ حكم‌‏‎ برنگرديد ، ‏‎

مشهد‏‎ در‏‎ طلافروشي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مسلح‌‏‎ سارقان‌‏‎
زدند‏‎ دستبرد‏‎


طلافروشي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مسلح‌‏‎ چندسارق‌‏‎ :همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎مشهد‏‎
گلوله‌‏‎ ضرب‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مغازه‌‏‎ شاگرد‏‎ بودند ، ‏‎ برده‌‏‎ يورش‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎
.درآوردند‏‎ پاي‌‏‎ از‏‎
بر‏‎ بود‏‎ شاغل‌‏‎ طلافروشي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساله‌‏‎ جوان‌ 26‏‎ نقوي‌ ، ‏‎ غلامرضا‏‎
بر‏‎ و‏‎ شد‏‎ مجروح‌‏‎ به‌شدت‌‏‎ پيشانيش‌‏‎ چپ‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ گلوله‌‏‎ اصابت‌‏‎ اثر‏‎
.افتاد‏‎ زمين‌‏‎
ترك‌‏‎ را‏‎ محل‌‏‎ طلا‏‎ گرم‌‏‎ و 200‏‎ كيلو‏‎ يك‌‏‎ جمع‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سارقان‌‏‎
مغازه‌‏‎ وضعيت‌‏‎ همسايه‌ها‏‎ كه‌‏‎ دقيقه‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كردند ، ‏‎
شده‌‏‎ مغازه‌‏‎ وارد‏‎ سركشي‌‏‎ براي‌‏‎ ديدند‏‎ بهم‌ريخته‌‏‎ را‏‎ طلافروشي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎.‎شدند‏‎ روبرو‏‎ غلامرضا‏‎ نيمه‌جان‌‏‎ جسد‏‎ با‏‎ و‏‎
و‏‎ نكرده‌‏‎ اثر‏‎ وي‌‏‎ در‏‎ معالجات‌‏‎ ولي‌‏‎ كردند‏‎ منتقل‌‏‎ بيمارستان‌‏‎
ازدواج‌‏‎ پيش‌‏‎ ماه‌‏‎ شش‌‏‎ نقوي‌‏‎ غلامرضا‏‎.داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎

محيطبان‌‏‎ قتل‌‏‎ عاملان‌‏‎ از‏‎ موءثر‏‎ سرنخ‌هاي‌‏‎
جهرمي‌‏‎


شناسايي‌‏‎ براي‌‏‎ موءثري‌‏‎ سرنخ‌هاي‌‏‎ :همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎ شيراز‏‎
جهرم‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفاظت‌‏‎ اداره‌‏‎ محيطبانان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ قتل‌‏‎ عاملان‌‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ بدست‌‏‎
فارس‌ ، ‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفاظت‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ به‌گزارش‌‏‎
حين‌‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎ تاريخ‌ 5‏‎ در‏‎ ميرمحمدي‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ شهيد‏‎
- خاوران‌‏‎ جاده‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ طبيعت‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ مقدس‌‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎
.رسيد‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ شرور‏‎ افراد‏‎ كمين‌‏‎ در‏‎ سروستان‌‏‎
قبضه‌‏‎ يك‌‏‎ - نامبرده‌‏‎ سازماني‌‏‎ سلاح‌‏‎ همچنين‌‏‎ جنايت‌‏‎ اين‌‏‎ عاملان‌‏‎
.برده‌اند‏‎ سرقت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ موتوسيكلت‌‏‎ و‏‎ -كلاشينكوف‌‏‎

كرد‏‎ اعتراف‌‏‎ كرجي‌‏‎ پيرزن‌‏‎ قاتل‌‏‎


پيرزني‌‏‎ منزل‌‏‎ از‏‎ سرقت‌‏‎ حين‌‏‎ كه‌‏‎ ساله‌اي‌‏‎ مرد 38‏‎ :‎حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
ماموران‌‏‎ توسط‏‎ بود‏‎ رسانده‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ كرج‌‏‎ وردآورد‏‎ در‏‎
.شد‏‎ دستگير‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ كلانتري‌ 154‏‎
و‏‎ بازجويي‌‏‎ براي‌‏‎ ديروز‏‎ دارد‏‎ نام‌‏‎ ب‏‎ جمال‌‏‎ كه‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎
قاضي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ احضار‏‎ تهران‌‏‎ جنايي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ تحقيقات‌‏‎
.كرد‏‎ اعتراف‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ شعبه‌ 1608‏‎ رئيس‌‏‎ همتيار‏‎
صبح‌‏‎ ساعت‌ 4‏‎:‎گفت‌‏‎ جنايت‌‏‎ چگونگي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اعترافاتش‌‏‎ طي‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ ساله‌‏‎ جعفري‌ 65‏‎ خديجه‌‏‎ منزل‌‏‎ از‏‎ سرقت‌‏‎ قصد‏‎ به‌‏‎ اسفندماه‌‏‎ ‎‏‏27‏‎
.افتادم‌‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ كرج‌‏‎ مخصوص‌‏‎ جاده‌‏‎ سمت‌‏‎
زندگي‌‏‎ تنها‏‎ مي‌دانستم‌‏‎ و‏‎ مي‌شناختم‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ من‌‏‎
و‏‎ شدم‌‏‎ او‏‎ اتاق‌‏‎ وارد‏‎ منزل‌‏‎ بام‌‏‎ پشت‌‏‎ از‏‎ سرقت‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌كند‏‎
ناگهان‌‏‎ شدم‌ ، ‏‎ منزل‌‏‎ داخل‌‏‎ وقتي‌‏‎.دارد‏‎ مستاجر‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دانستم‌‏‎
و‏‎ من‌‏‎ بين‌‏‎ درگيري‌‏‎.شدم‌‏‎ درگير‏‎ او‏‎ با‏‎ ناچار‏‎ من‌‏‎ ديد‏‎ مرا‏‎ او‏‎
با‏‎ نشوند‏‎ متوجه‌‏‎ همسايه‌ها‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎گرفت‌‏‎ بالا‏‎ او‏‎
كردم‌‏‎ وارد‏‎ او‏‎ به‌‏‎ جلو‏‎ از‏‎ ضربه‌‏‎ داشتم‌ 8‏‎ همراه‌‏‎ كه‌‏‎ چاقويي‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جنازه‌‏‎ رسيده‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شدم‌‏‎ مطمئن‌‏‎ وقتي‌‏‎
از‏‎ را‏‎ النگوهايش‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ او‏‎ طلاهاي‌‏‎ سپس‌‏‎ كشاندم‌‏‎ اتاقها‏‎
.كردم‌‏‎ فرار‏‎ جنايت‌‏‎ صحنه‌‏‎ از‏‎ "فورا‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ خارج‌‏‎ دستانش‌‏‎
وي‌‏‎.‎كرد‏‎ عنوان‌‏‎ معتادبودنش‌‏‎ را‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ سرقت‌‏‎ علت‌‏‎ وي‌‏‎
مواد‏‎ مقداري‌‏‎ دوستم‌‏‎ براي‌‏‎ طلاها‏‎ فروش‌‏‎ با‏‎ مي‌خواستم‌‏‎:‎گفت‌‏‎
.كنم‌‏‎ تهيه‌‏‎
ماموران‌‏‎:‎گفت‌‏‎ قاتل‌‏‎ دستگيري‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ دادگاه‌‏‎ قاضي‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ مشكوك‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ حادثه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ كرج‌‏‎ مخصوص‌‏‎ جاده‌‏‎ كلانتري‌‏‎
مشاهده‌‏‎ پيراهنش‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ خون‌‏‎ لكه‌هاي‌‏‎ بدني‌‏‎ بازرسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
گوسفندي‌‏‎ خون‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ لكه‌ها‏‎ بود‏‎ گفته‌‏‎ ابتدا‏‎ او‏‎.‎كردند‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ ذبح‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎

ماموران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ كشت‌‏‎ را‏‎ همسرش‌‏‎ مردي‌‏‎
كرد‏‎ معرفي‌‏‎


رحيم‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ ساله‌‏‎ مردي‌ 40‏‎ :‎همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ - آذرشهر‏‎
و‏‎ سي‌‏‎ همسر‏‎ خانوادگي‌‏‎ نزاع‌‏‎ يك‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ حبيب ، ‏‎ فرزند‏‎
.رساند‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ چاقو‏‎ ضربات‌‏‎ با‏‎ حسنيه‌‏‎ به‌نام‌‏‎ را‏‎ پنجساله‌اش‌‏‎
وقوع‌‏‎ از‏‎ آگاهي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ ماموران‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
دست‌‏‎ در‏‎ با‏‎ رحيم‌‏‎ كردند‏‎ مشاهده‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ حاضر‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ حادثه‌‏‎
.است‌‏‎ ايستاده‌‏‎ جسد‏‎ كنار‏‎ در‏‎ كارد‏‎ يك‌‏‎ داشتن‌‏‎
چگونگي‌‏‎.‎كرد‏‎ تسليم‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ماموران‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ رحيم‌‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ قضايي‌‏‎ مقامهاي‌‏‎ بررسي‌‏‎ تحت‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.