شماره‌ 2090‏‎ ‎‏‏،‏‎11 APR 2000 فروردين‌ 1379 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 23‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
بازگشت‌‏‎ خانواده‌‏‎ آغوش‌‏‎ به‌‏‎ ربوده‌شده‌‏‎ نوزاد‏‎

شدند‏‎ اعدام‌‏‎ قصر‏‎ زندان‌‏‎ در‏‎ قاتل‌‏‎ ‎‏‏5‏‎

همچنان‌‏‎ كوثر‏‎ و‏‎ خلخال‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ بازار‏‎
است‌‏‎ تعطيل‌‏‎

بازگشت‌‏‎ خانواده‌‏‎ آغوش‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ ربوده‌‏‎ نوزاد‏‎


شد‏‎ آغاز‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ ماجرا‏‎ زنجان‌‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
براي‌‏‎ زنجان‌‏‎ هيدجي‌‏‎ حكيم‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ بيجاري‌‏‎ خانم‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎
شوهر‏‎ آنجايي‌كه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ آورد‏‎ بدنيا‏‎ دختر‏‎ فرزند‏‎ بار‏‎ چندمين‌‏‎
بدنيا‏‎ دختر‏‎ نيز‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ تهديد‏‎ خانم‌‏‎ اين‌‏‎
خروج‌‏‎ هنگام‌‏‎ شوهر‏‎ از‏‎ ترس‌‏‎ بخاطر‏‎ داد‏‎ خواهد‏‎ طلاق‌‏‎ را‏‎ او‏‎ آورد‏‎
شخص‌‏‎ پسر‏‎ نوزاد‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ خود‏‎ دختر‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ ادعا‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ربوده‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ متولد‏‎ تازه‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎
واقع‌‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آورده‌‏‎ بدنيا‏‎ دوقلو‏‎ پسر‏‎ و‏‎ دختر‏‎ يك‌‏‎
خانم‌‏‎ شوهر‏‎ روز‏‎ ده‌‏‎ حدود‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎رفت‌‏‎ بيجار‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎
شناسنامه‌ ، ‏‎ دريافت‌‏‎ براي‌‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بي‌خبر‏‎ نوزاد‏‎ رباينده‌‏‎
بيجار‏‎ شهرستان‌‏‎ احوال‌‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ دختر‏‎ و‏‎ فرضي‌‏‎ پسر‏‎ براي‌‏‎
و‏‎ موضوع‌‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ مسئولان‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ مراجعه‌‏‎
والدين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پسر‏‎ نوزاد‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ پي‌‏‎ واقعيت‌‏‎ به‌‏‎ كودك‌‏‎ مشاهده‌‏‎
زنجان‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رباينده‌‏‎ خانم‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ آن‌‏‎ اصلي‌‏‎
.مي‌سپارند‏‎

شدند‏‎ اعدام‌‏‎ قصر‏‎ زندان‌‏‎ در‏‎ قاتل‌‏‎ ‎‏‏5‏‎


حيدري‌‏‎ سعيد‏‎ و‏‎ ابراهيمي‌‏‎ رضا‏‎ محمد‏‎
به‌دار‏‎ دم‌‏‎ اولياي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ قاتل‌‏‎ ‎‏‏5‏‎:‎حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ اعدام‌‏‎ نفس‌‏‎ قصاص‌‏‎ راي‌‏‎ صدور‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ محكومان‌‏‎.‎شدند‏‎ آويخته‌‏‎
به‌‏‎ قصر‏‎ زندان‌‏‎ محوطه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ تهران‌‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ سوي‌‏‎
.شدند‏‎ آويخته‌‏‎ مجازات‌‏‎ دار‏‎
.بود‏‎ ساله‌‏‎ و 21‏‎ داشت‌‏‎ نام‌‏‎ حيدري‌‏‎ قاتلان‌سعيد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
سالخورده‌‏‎ زوج‌‏‎ يك‌‏‎ شناسايي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ماه‌ 77‏‎ دي‌‏‎ ظهر 26‏‎ وي‌‏‎
(مقتول‌‏‎)‎ "امام‌‏‎ جواد‏‎" مهندس‌‏‎ منزل‌‏‎ وارد‏‎ سرقت‌‏‎ قصد‏‎ به‌‏‎ ثروتمند‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ سرقت‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ تهران‌‏‎ ظفر‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎
و‏‎ مهندس‌‏‎ هويتش‌‏‎ افشاي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ وي‌‏‎.شد‏‎ شناسايي‌‏‎ صاحبخانه‌‏‎
محكوم‌‏‎ اين‌‏‎كشت‌‏‎ چاقو‏‎ ضربات‌‏‎ با‏‎ را‏‎ "آل‌ياسين‌‏‎ سونيا‏‎" همسرش‌‏‎
جنايي‌‏‎ امور‏‎ مجتمع‌‏‎ شعبه‌ 1602‏‎ قاضي‌‏‎ اسماعيلي‌‏‎ جواد‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
سال‌‏‎ به‌ 2‏‎ سرقت‌‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ اعدام‌‏‎ نفس‌‏‎ قصاص‌‏‎ بار‏‎ به‌ 2‏‎ تهران‌‏‎
قضات‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ محكوم‌‏‎ شلاق‌‏‎ ضربه‌‏‎ تحمل‌ 74‏‎ و‏‎ حبس‌‏‎
.شد‏‎ تاييد‏‎ كشور‏‎ ديوانعالي‌‏‎ شعبه‌ 26‏‎
وي‌‏‎ است‌‏‎ حسيني‌‏‎ قاسم‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ ساله‌‏‎ جوان‌ 19‏‎ اعدامي‌‏‎ دومين‌‏‎
سرقت‌‏‎ نقشه‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ سال‌ 77‏‎ ماه‌‏‎ تير‏‎ تاريخ‌ 23‏‎ در‏‎ بود‏‎ متهم‌‏‎
جميله‌‏‎" مقتول‌‏‎ منزل‌‏‎ وارد‏‎ زور‏‎ با‏‎ دوستانش‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ همراه‌ 2‏‎ به‌‏‎
پاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ او‏‎ چاقو‏‎ ضربات‌‏‎ با‏‎ سرقت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ "دلاگي‌‏‎
.درآورد‏‎
تهران‌‏‎ جنايي‌‏‎ امور‏‎ مجتمع‌‏‎ شعبه‌ 1608‏‎ در‏‎ جنايتكار‏‎ جوان‌‏‎ اين‌‏‎
شعبه‌ 26‏‎ در‏‎ حكم‌‏‎ تاييد‏‎ با‏‎شد‏‎ محكوم‌‏‎ قصاص‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ محاكمه‌‏‎
.شد‏‎ آويخته‌‏‎ مجازات‌‏‎ به‌دار‏‎ جوان‌‏‎ اين‌‏‎ كشور‏‎ ديوان‌عالي‌‏‎
وي‌‏‎ است‌‏‎ تهران‌‏‎ "قوي‌‏‎" رستوران‌‏‎ جنايت‌‏‎ عامل‌‏‎ اعدامي‌ ، ‏‎ سومين‌‏‎
سال‌ 77‏‎ ماه‌‏‎ خرداد‏‎ روز 22‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ نام‌‏‎ ابراهيمي‌‏‎ محمدرضا‏‎
با‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ تهران‌‏‎ فرشته‌‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ رستوراني‌‏‎ به‌‏‎ سرقت‌‏‎ براي‌‏‎
درآورد‏‎ پاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ او‏‎ "موميائي‌‏‎ اكبر‏‎" مقتول‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ ضرباتي‌‏‎
.شد‏‎ متواري‌‏‎ و‏‎
جليل‌‏‎" و‏‎ "عيدمراد‏‎ حبيبالله‌‏‎" اعداميان‌ ، ‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ نفر‏‎ دو‏‎
"يارعلي‌‏‎ محمود‏‎" عمدي‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎.‎بودند‏‎ "پورجلالي‌‏‎
به‌‏‎ محكوم‌‏‎ و‏‎ محاكمه‌‏‎ تهران‌‏‎ جنايي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 1604‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
كشور‏‎ ديوان‌عالي‌‏‎ شعبه‌ 22‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ اعدام‌‏‎ نفس‌‏‎ قصاص‌‏‎
.شدند‏‎ آويخته‌‏‎ به‌دار‏‎ و‏‎ تاييد‏‎

همچنان‌‏‎ كوثر‏‎ و‏‎ خلخال‌‏‎ هاي‌‏‎ شهر‏‎ بازار‏‎
است‌‏‎ تعطيل‌‏‎


حذف‌‏‎ به‌‏‎ دراعتراض‌‏‎ شهر‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ازمردم‌‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ چندين‌‏‎ *
مساجد‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ توسط‏‎ خود‏‎ منتخب‏‎ نماينده‌‏‎
كردند‏‎ تحصن‌‏‎
از‏‎ ما‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌گزارش‌‏‎ -همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎اردبيل‌‏‎
به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بازار‏‎ كوثر ، ‏‎ و‏‎ خلخال‌‏‎ شهرهاي‌‏‎
بخش‌‏‎ صندوق‌‏‎ آراي‌ 21‏‎ ابطال‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عملكرد‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎
مي‌شود ، ‏‎ خوانده‌‏‎ خلخال‌‏‎ شهرستان‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ حوزه‌‏‎ خوجين‌‏‎
هزار‏‎ چندين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ تعطيل‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎ همچون‌‏‎ نيز‏‎ ديروز‏‎
مساجد‏‎ در‏‎ خود‏‎ تحصن‌‏‎ به‌‏‎ همچنان‌‏‎ شهر‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ شهروندان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎
.دهند‏‎ مي‌‏‎ ادامه‌‏‎ جامع‌‏‎
حركت‌‏‎ ديشب‏‎ حاكيست‌‏‎ همچنين‌‏‎ كوثر‏‎ شهر‏‎ از‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎
عليه‌‏‎ تظاهرات‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ عزاداري‌‏‎ دسته‌هاي‌‏‎
از‏‎ نفر‏‎ صدها‏‎ تظاهرات‌‏‎ دراين‌‏‎ وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.شد‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
شوراي‌‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ خويش‌‏‎ انزجار‏‎ ابراز‏‎ ضمن‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ اهالي‌‏‎
راهيابي‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ كه‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎
شد ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ حمايت‌‏‎ مورد‏‎ كانديداي‌‏‎
.شدند‏‎ انتخاباتي‌‏‎ حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ آراي‌‏‎ مجدد‏‎ بازشماري‌‏‎ خواستار‏‎
برگزار‏‎ مسالمت‌آميز‏‎ بصورت‌‏‎ كه‌‏‎ تظاهرات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ راهپيمايان‌‏‎
دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ كانديداي‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ در‏‎ شعارهايي‌‏‎ همچنين‌‏‎ شد ، ‏‎
شهر‏‎ اين‌‏‎ فرهنگيان‌‏‎ مي‌افزايد ، ‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ دادند‏‎ سر‏‎ خرداد‏‎
با‏‎ شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ فرمانداري‌‏‎ مخالفت‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎
رفتن‌‏‎ از‏‎ امروز‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ آرام‌عليه‌‏‎ راهپيمايي‌‏‎ برپايي‌‏‎
.كردند‏‎ خودداري‌‏‎ درس‌‏‎ سركلاسهاي‌‏‎ به‌‏‎
شهرستان‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎
خلخال‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ از‏‎:‎داد‏‎ گزارش‌‏‎ خلخال‌‏‎
مي‌كنند‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ مسجدجامع‌‏‎ در‏‎ تحصن‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎
نتيجه‌‏‎ تغيير‏‎ واعلام‌دلايل‌‏‎ خود‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎
.داد‏‎ خواهند‏‎ ادامه‌‏‎ تحصن‌‏‎ به‌‏‎ شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ كوثر‏‎ شهرستان‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ حدود 300‏‎
.كردند‏‎ تجمع‌‏‎ شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ فرمانداري‌‏‎ ساختمان‌‏‎
مسجد‏‎ در‏‎ تحصن‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ مجوز‏‎ دريافت‌‏‎ خواستار‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎
تصميم‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ براي‌‏‎ كوثر‏‎ شهرستان‌‏‎ مركز‏‎ "گيوي‌‏‎" جامع‌‏‎
حوزه‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ نتيجه‌‏‎ تغيير‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اخير‏‎
شهرستان‌‏‎ مغازه‌هاي‌‏‎ و‏‎ بازار‏‎بودند‏‎ كوثر‏‎ و‏‎ خلخال‌‏‎ انتخابيه‌‏‎
از‏‎ دريافتي‌‏‎ خبرهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎.‎بود‏‎ تعطيل‌‏‎ امروز‏‎ نيز‏‎ كوثر‏‎
و‏‎ بوده‌‏‎ آرام‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ اوضاع‌‏‎ كه‌‏‎ حاكيست‌‏‎ كوثر‏‎ شهرستان‌‏‎
آراء‏‎ ابطال‌‏‎ با‏‎.‎دارند‏‎ كنترل‌‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ اوضاع‌‏‎ امنيتي‌‏‎ ماموران‌‏‎
نفر‏‎ كاظمي‌‏‎ مطهر‏‎ كوثر‏‎ و‏‎ خلخال‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ صندوق‌‏‎ ‎‏‏21‏‎
نماينده‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ خاكنژاد‏‎ كيكاووس‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ دوم‌‏‎
.شد‏‎ معرفي‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.