شماره‌ 2124‏‎ ‎‏‏،‏‎22 MAY 2000 خرداد 1379 ، ‏‎ دوشنبه‌ 2‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
استقلال‌‏‎ جوانمردانه‌‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎
ماند‏‎ باقي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎

پله‌‏‎ چهار‏‎ فيفا‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
كرد‏‎ صعود‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ آمارهاي‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎

اردن‌‏‎ راهي‌‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
مي‌شود‏‎

استقلال‌‏‎ جوانمردانه‌‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎
ماند‏‎ باقي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎


رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
ايرسوتر‏‎ و‏‎ چوكا‏‎ نفت‌ ، ‏‎ ابومسلم‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ آخر‏‎ شام‌‏‎

كريمي‌‏‎ وعلي‌‏‎ ماند‏‎ باقي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ فولاد‏‎شد‏‎ قهرمان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
حاشيه‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎ او‏‎.شد‏‎ جام‌‏‎ پديده‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ همچنان‌‏‎
شود ، ‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بزرگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ اي‌‏‎
. بدهد‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حواس‌‏‎ تمام‌‏‎ اگر‏‎
پايان‌‏‎ به‌‏‎ مقرر‏‎ موعد‏‎ در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ سرانجام‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پايان‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌مانده‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ قهرمان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎رسيد‏‎
.كرد‏‎ حفظ‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ بازيهايش‌‏‎
ابومسلم‌‏‎ چون‌‏‎ بود ، ‏‎ كافي‌‏‎ فولاد‏‎ بقاي‌‏‎ براي‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نتيجه‌‏‎
بدست‌‏‎ مساوي‌‏‎ جز‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ استقلال‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ مشهد‏‎ در‏‎
آماده‌‏‎ سايپاي‌‏‎ بر‏‎ نتوانست‌‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ نفت‌‏‎ و‏‎ نياورد‏‎
كافي‌‏‎ تساوي‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎رسيد‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ غلبه‌‏‎
جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ در‏‎ دوباره‌‏‎ زندگي‌‏‎ به‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ تا‏‎ بود‏‎
.اندازد‏‎ در‏‎ بعد‏‎ دوره‌‏‎ براي‌‏‎ نو‏‎ طرحي‌‏‎ و‏‎ گردد‏‎ باز‏‎ آزادگان‌‏‎
با‏‎ ايرسوتر‏‎ و‏‎ چوكا‏‎ نفت‌ ، ‏‎ ابومسلم‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎
بهتر‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ اقتصاد‏‎ قدر‏‎ تا‏‎ گفتند‏‎ وداع‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎
مهره‌‏‎ و‏‎ انگيزه‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ بگيرند‏‎ جدي‌تر‏‎ را‏‎ مبارزه‌‏‎ و‏‎ بدانند‏‎
و‏‎ جنوب‏‎ شمال‌ ، ‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎.‎نگذارند‏‎ بزرگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قدم‌‏‎
جام‌‏‎ به‌‏‎ وجنوب‏‎ شمال‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ كردند‏‎ سقوط‏‎ كشور‏‎ شرق‌‏‎
نماينده‌اي‌‏‎ خراسان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ استان‌‏‎ آينده‌‏‎ دوره‌‏‎ براي‌‏‎.‎آمدند‏‎
و‏‎ چوكا‏‎ بجاي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ نخواهد‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ در‏‎
جام‌‏‎ به‌‏‎ رشت‌‏‎ شهرستان‌‏‎ و‏‎ گيلان‌‏‎ استان‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ ايرسوتر‏‎
جام‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ دو‏‎ از‏‎ نام‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎مي‌آيد‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎
بر‏‎ و‏‎ بخشيد‏‎ پايان‌‏‎ شايعات‌‏‎ تمام‌‏‎ بر‏‎ پرسپوليس‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
تمام‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كشيد‏‎ بطلان‌‏‎ خط‏‎ عده‌اي‌‏‎ ذهنيات‌‏‎ و‏‎ فرضيات‌‏‎
كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ خود‏‎ بزرگ‌‏‎ ستاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ فولاد‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
"سعداوي‌‏‎ نعيم‌‏‎" با‏‎ نيز‏‎ خوزستاني‌ها‏‎زد‏‎ فولاد‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎
خود‏‎ قدرت‌‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ و‏‎ رسيدند‏‎ مي‌خواستند‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ همراه‌‏‎ فولاد‏‎ با‏‎ شانس‌‏‎ البته‌‏‎.‎دادند‏‎ نشان‌‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎
فولاد‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎.‎كردند‏‎ مساوي‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ با‏‎ نفت‌‏‎ و‏‎ ابومسلم‌‏‎
نسبت‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ برخورده‌‏‎ بي‌انگيزه‌‏‎ و‏‎ كم‌جان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ به‌‏‎
فولاد‏‎.‎شد‏‎ ظاهر‏‎ منظم‌تر‏‎ و‏‎ بهتر‏‎ گذشته‌اش‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎
دور‏‎ در‏‎ نمي‌تواند‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ بخاطر‏‎ بايد‏‎
و‏‎ بودجه‌‏‎ فولاد‏‎.باشد‏‎ اميدوار‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ ماندن‌‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎
.كند‏‎ فكر‏‎ بيشتر‏‎ فاكتور‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ مي‌خواهد‏‎ بازيكن‌‏‎
در‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ جوانمردانه‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ طي‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎
به‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ ماندن‌‏‎ براي‌‏‎ ديگر‏‎ تيمهاي‌‏‎ منافع‌‏‎ گرفتن‌‏‎ نظر‏‎
را‏‎ مشهد‏‎ نماينده‌‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ افزود ، ‏‎ خود‏‎ امتيازات‌‏‎
ستايش‌‏‎ قابل‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎.‎فرستاد‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ به‌‏‎
"مهندمهدي‌‏‎" جام‌‏‎ گلزن‌‏‎ بهترين‌‏‎ با‏‎ نفتي‌ها‏‎ آبادان‌ ، ‏‎ در‏‎.‎بود‏‎
و‏‎ دهد‏‎ رخ‌‏‎ ديگري‌‏‎ اتفاق‌‏‎ شايد‏‎ تا‏‎ افتادند‏‎ پيش‌‏‎ سايپا‏‎ از‏‎
سد‏‎ از‏‎ نتواند‏‎ نيز‏‎ ابومسلم‌‏‎ و‏‎ ببازد‏‎ پرسپوليس‌‏‎ به‌‏‎ فولاد‏‎
سرمايه‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ نفت‌‏‎ و‏‎ نشد‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ عبور‏‎ استقلال‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ اين‌‏‎.‎كرد‏‎ سقوط‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ به‌‏‎ باطنش‌‏‎ و‏‎ ظاهر‏‎
خوزستان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اعتبار‏‎ از‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ نداشت‌‏‎ تيمي‌‏‎ آبادان‌‏‎
نيز‏‎ را‏‎ حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎.‎كند‏‎ دفاع‌‏‎ درخشان‌‏‎ سابقه‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎
گرد‏‎ نتوانسته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديري‌‏‎ آبادان‌‏‎ و‏‎ خوزستان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ چهره‌‏‎ و‏‎ بزدايد‏‎ خود‏‎ از‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ عوارض‌‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ خاكستري‌‏‎
عشق‌‏‎ جادوي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ديگر‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎.‎دهد‏‎ نشان‌‏‎ جنگ‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎
!!توپ‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ نان‌‏‎ غم‌‏‎ آباداني‌ها‏‎ نيست‌‏‎
برآيند‏‎.‎كرد‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ ياوري‌‏‎ با‏‎ فجرسپاسي‌‏‎
در‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎.كرد‏‎ ارزيابي‌‏‎ مثبت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ ياوري‌‏‎ تلاش‌‏‎
قبولي‌‏‎ پرونده‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎
رخ‌‏‎ بزرگي‌‏‎ اتفاق‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎.كند‏‎ دريافت‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎
ذوب‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ و‏‎ داد‏‎
خود‏‎ و‏‎ آورد‏‎ بدست‌‏‎ جالب‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ "صاحبي‌‏‎" گل‌‏‎ تك‌‏‎ با‏‎ آهن‌‏‎
بر‏‎ خود‏‎ آخر‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ شايد‏‎ تا‏‎ كشيده‌‏‎ بالاتر‏‎ پله‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎
در‏‎ نيز‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎.‎برسد‏‎ پنجم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ غلبه‌‏‎ پيروزي‌‏‎
سقوط‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ از‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ موفقي‌‏‎ كارنامه‌‏‎ اصفهان‌‏‎
پرش‌‏‎ اين‌‏‎دارد‏‎ را‏‎ پنجمي‌‏‎ مقام‌‏‎ ادعاي‌‏‎ حالا‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ تيمي‌‏‎
.داد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎ حجازي‌‏‎ اما‏‎ نبود ، ‏‎ آساني‌‏‎ كار‏‎
و‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ قافله‌‏‎ از‏‎ نماندن‌‏‎ عقب‏‎ براي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎
را‏‎ چهارم‌‏‎ رده‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ پيروز‏‎ ايرسوتر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎
.كرد‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
زمان‌‏‎ چه‌‏‎ مي‌روند ، ‏‎ بعد‏‎ دوره‌‏‎ به‌‏‎ نماينده‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ اصفهاني‌ها‏‎
.است‌‏‎ دشواري‌‏‎ سئوال‌‏‎ مي‌رسد؟‏‎ فرا‏‎ شهرستاني‌ها‏‎ قهرماني‌‏‎ نوبت‌‏‎
نخواهد‏‎ قادر‏‎ شهرستان‌‏‎ يك‌‏‎ هرگز‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ متمركز‏‎ شرايط‏‎ با‏‎
كه‌‏‎ حال‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎.‎برسد‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎
خود‏‎ بدنبال‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ فعلي‌‏‎ نسلهاي‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎
پشت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ چه‌‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎.‎كشانده‌اند‏‎
مي‌كنند؟‏‎ جستجو‏‎ محبوبشان‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎
در‏‎ شد ، ‏‎ رفتن‌‏‎ و‏‎ ماندن‌‏‎ سرگيجه‌‏‎ دچار‏‎ كه‌‏‎ تعليق‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ بهمن‌‏‎
و‏‎ برد‏‎ بكار‏‎ را‏‎ آخرينش‌‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ تمام‌‏‎ نيز‏‎ چوكا‏‎ مقابل‌‏‎
آخر‏‎ شام‌‏‎ نيز‏‎ چوكا‏‎ و‏‎ كرد‏‎ حفظ‏‎ جدول‌‏‎ ميانه‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
علم‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ خداحافظي‌‏‎ جام‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ صرف‌‏‎ تالش‌‏‎ در‏‎ را‏‎
اثبات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بيشتر‏‎ فوتبال‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ نمي‌توان‌‏‎ خورده‌‏‎ خاك‌‏‎ و‏‎ كهنه‌‏‎ درسهاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ برساند‏‎
تيم‌‏‎ چهار‏‎ با‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎.ماند‏‎ باقي‌‏‎ تحرك‌‏‎ پر‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ رويداد‏‎
به‌‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ وداع‌‏‎ ايرسوتر‏‎ و‏‎ چوكا‏‎ نفت‌ ، ‏‎ ابومسلم‌ ، ‏‎
نيز‏‎ پرسپوليس‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ سلام‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎
.نباشيد‏‎ خسته‌‏‎.‎مي‌گوئيم‌‏‎ تبريك‌‏‎

پله‌‏‎ چهار‏‎ فيفا‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
كرد‏‎ صعود‏‎


بهترين‌‏‎ منتشره‌‏‎ فهرست‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فوتبال‌ ، ‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سوي‌فدراسيون‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
با‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ ميلادي‌ ، 12ارديبهشت‌ماه‌‏‎ مه‌‏‎ ماه‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ فيفا ، ‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ چهل‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ ‎‏‏557‏‎
فيفا ، ‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
گذشته‌ ، ‏‎ آوريل‌‏‎ ماه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎افزود‏‎
داشت‌‏‎ قرار‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎ چهل‌‏‎ درمكان‌‏‎ ارديبهشت‌ ، ‏‎ تا 12‏‎ فروردين‌‏‎ ‎‏‏13‏‎
بالاتراز‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ صعود‏‎ پله‌‏‎ اخير ، 4‏‎ رده‌بندي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
اسلووني‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ اروگوئه‌‏‎ بلغارستان‌ ، ‏‎ نظير‏‎ تيم‌هايي‌‏‎
اروپا ، ‏‎ ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ پاياني‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ تيم‌هاي‌حاضر‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
.گرفته‌است‌‏‎ قرار‏‎
تيم‌‏‎ تنها‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ رده‌بندي‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
در‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ امتياز ، ‏‎ كه‌با 560‏‎ است‌‏‎ آسيايي‌‏‎
.دارد‏‎ جاي‌‏‎ جهان‌‏‎ چهلم‌‏‎ رده‌‏‎
ديگر‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ازبكستان‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ سعودي‌ ، ‏‎ عربستان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
رتبه‌هاي‌ 46 ، 56 ، ‏‎ ترتيب ، ‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ آسيايي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.داده‌اند‏‎ اختصاص‌‏‎ بخود‏‎ را‏‎ و 62‏‎ ‎‏‏59‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ آمارهاي‌‏‎


زده‌‏‎ گل‌‏‎ با 45‏‎ پرسپوليس‌‏‎:حمله‌‏‎ خط‏‎ بهترين‌‏‎
خورده‌‏‎ گل‌‏‎ با 16‏‎ استقلال‌‏‎:دفاع‌‏‎ خط‏‎ بهترين‌‏‎
برد‏‎ با 15‏‎ پرسپوليس‌‏‎:‎پيروزي‌‏‎ بيشترين‌‏‎
شكست‌‏‎ با 17‏‎ ايرسوتر‏‎:‎شكست‌‏‎ بيشترين‌‏‎
مساوي‌‏‎ با 13‏‎ سايپا‏‎:مساوي‌‏‎ بيشترين‌‏‎
مساوي‌‏‎ با 6‏‎ ذوبآهن‌‏‎:مساوي‌‏‎ كمترين‌‏‎
گل‌زده‌‏‎ با 15‏‎ مهدي‌‏‎ مهند‏‎:‎گلزن‌‏‎ بهترين‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎


فولاد2‏‎ -‎تهران‌ 2‏‎ پرسپوليس‌‏‎ *
و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ براي‌‏‎ (پنالتي‌‏‎ ‎‏‏84‏‎) و‏‎ (‎‎‏‏17‏‎) كريمي‌‏‎ علي‌‏‎:گل‌ها‏‎
فولاد‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏49‏‎)‎ سعداوي‌‏‎ نعيم‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏43‏‎)‎ هويزه‌‏‎ رشيد‏‎
صفر‏‎ مشهد‏‎ ابومسلم‌‏‎ -‎ صفر‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ *
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ - يك‌‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎*
و‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏6‏‎)‎ النداوي‌‏‎ مهدي‌‏‎ مهند‏‎:گل‌ها‏‎
تهران‌‏‎ سايپا‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏70‏‎)‎ تقوي‌‏‎ مجتبي‌‏‎
صفر‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ *
(پنالتي‌‏‎ -‎‎‏‏82‏‎) صاحبي‌‏‎ رضا‏‎:گل‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ -شيراز 2‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎*
فجر‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏39‏‎) سامره‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏25‏‎)‎ خرم‌زي‌‏‎ محمود‏‎:گل‌ها‏‎
تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏14‏‎)‎ خطيبي‌‏‎ حسين‌‏‎ و‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎
يك‌‏‎ نوشهر‏‎ ايرسوتر‏‎ -‎ اصفهان‌ 3‏‎ سپاهان‌‏‎ *
براي‌‏‎ (‎‎‏‏47‏‎) ‎‏‏،‏‎(‎‏‏36‏‎) ‎‏‏،‏‎(‎‏‏4‏‎) دقايق‌‏‎ در‏‎ موسوي‌‏‎ سيدامين‌‏‎:گل‌ها‏‎
نوشهر‏‎ ايرسوتر‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏50‏‎)‎ سماعي‌‏‎ بهرام‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎
يك‌‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ -يك‌‏‎ تالش‌‏‎ چوكا‏‎ *
تقي‌زاده‌‏‎ صابر‏‎ و‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏30‏‎)‎ مجيدي‌‏‎ فرزاد‏‎:گل‌ها‏‎
.تالش‌‏‎ چوكا‏‎ براي‌‏‎ (پنالتي‌‏‎ -‎‏‏87‏‎)‎

اردن‌‏‎ راهي‌‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
مي‌شود‏‎


فوتبال‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎
امروز‏‎ جوان‌‏‎ تركيبي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
قرار‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ مربيگري‌‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.مي‌شود‏‎ اردن‌‏‎ راهي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.كند‏‎ بازي‌‏‎ را‏‎ ((‎‎‏‏244‏‎) جديد‏‎ سيستم‌‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎
منچستر‏‎ همچون‌‏‎ بزرگي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ سيستم‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ اجرا‏‎ را‏‎ آن‌‏‎.‎.‎و‏‎ يوونتوس‌‏‎ لاتزيو ، ‏‎ يونايتد ، ‏‎
زنجير‏‎ مانند‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ پيدا‏‎ استقرار‏‎ مركزي‌‏‎ مدافع‌‏‎ چهار‏‎
.مي‌شوند‏‎ متصل‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎
ستار‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مياني‌‏‎ اصلي‌‏‎ مدافع‌‏‎ چهار‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
رهبري‌فر‏‎ بهروز‏‎ ميناوند ، ‏‎ مهرداد‏‎ انصاريان‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ همداني‌ ، ‏‎
.هستند‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎ سهراب‏‎ يا‏‎ و‏‎
بازي‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ آخر‏‎ نقطه‌‏‎ در‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎ سيستم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مياني‌‏‎ مدافع‌‏‎ ديگر‏‎ رهبري‌فر‏‎ يا‏‎ و‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ انصاريان‌‏‎ مركزي‌‏‎ راست‌‏‎ مدافع‌‏‎هستند‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ ميناوند‏‎ مهرداد‏‎
استقلال‌‏‎ جديد‏‎ بازيكنان‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ دچار‏‎ آينده‌‏‎ فصل‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ استقلال‌‏‎
موءمن‌زاده‌ ، ‏‎ احمد‏‎ صاحبجمعي‌ ، ‏‎ پيمان‌‏‎ نعمتي‌نژاد ، ‏‎ سيروس‌‏‎
ديگر‏‎ حسن‌زاده‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ نيك‌سيرت‌‏‎ محمدرضا‏‎ حاجي‌پور ، ‏‎ افشين‌‏‎
علي‌‏‎ با‏‎ تاكنون‌‏‎ استقلاليها‏‎.‎ندارند‏‎ جايي‌‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎
شهرام‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎)‎ فراهاني‌‏‎ سيامك‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(سپاسي‌‏‎ فجر‏‎) سامره‌‏‎
عليرضا‏‎ و‏‎ (سايپا‏‎)‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(عمان‌‏‎)‎ ظفاء‏‎ و‏‎ عطارزاده‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ امضاء‏‎ رسمي‌‏‎ قرارداد‏‎ (‎يونان‌‏‎ آپولون‌‏‎) منصوريان‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.