شماره‌ 2144‏‎ ‎‏‏،‏‎18 JUN 2000 خرداد 1379 ، ‏‎ يكشنبه‌ 29‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
هاي‌‏‎ حوزه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ابطال‌‏‎ كشوربه‌‏‎ وزارت‌‏‎ واكنش‌‏‎
غرب‏‎ آباد‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎ خوي‌‏‎

بر‏‎ مقننه‌‏‎ و‏‎ مجريه‌‏‎ قواي‌‏‎ روساي‌‏‎ تاكيد‏‎
مردم‌‏‎ قانوني‌‏‎ حقوق‌‏‎ تامين‌‏‎

:دانشگاهها‏‎ رهبري‌در‏‎ نمايندگي‌‏‎ نهاد‏‎ رئيس‌‏‎
است‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ جهان‌‏‎ يك‌‏‎ آينده‌‏‎ جهان‌‏‎

مي‌آيد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ عنان‌‏‎ كوفي‌‏‎

در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ ارتش‌‏‎ دعوت‌‏‎
چمران‌‏‎ شهيد‏‎ بزرگداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎

رئيس‌‏‎ عارف‌‏‎ دكتر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ كشور‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ سازمان‌مديريت‌‏‎

كشور‏‎ اجرائي‌‏‎ نظام‌‏‎ : اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎
شود‏‎ متحول‌‏‎ بايد‏‎

و‏‎ امنيت‌‏‎ احساس‌‏‎ :شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
است‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ اقتدار‏‎ شرط‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎

اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ دارد‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ مجلس‌امروز‏‎
ابهام‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎

شد‏‎ جراحي‌‏‎ حجاريان‌‏‎

هاي‌‏‎ حوزه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ابطال‌‏‎ كشوربه‌‏‎ وزارت‌‏‎ واكنش‌‏‎
غرب‏‎ آباد‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎ خوي‌‏‎


ابطال‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ نظر‏‎ اعلام‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
سيد‏‎ غرب ، ‏‎ واسلام‌آباد‏‎ خوي‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎
با‏‎ گفتگويي‌‏‎ طي‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ مصطفي‌‏‎
.گفت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مطروحه‌‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ايسنا‏‎
انتخابات‌‏‎ ابطال‌‏‎ دلايل‌‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ چه‌‏‎ غرب‏‎ اسلام‌آباد‏‎ و‏‎ خوي‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎
يا‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ ارائه‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دلايلي‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ آيا‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ رسمي‌‏‎ نامه‌‏‎ تاكنون‌‏‎ گرچه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نه‌ ، ‏‎
واصل‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ به‌‏‎ حوزه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ابطال‌‏‎
اطلاعيه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شب‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ آنچه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ نشده‌‏‎
به‌‏‎ گرديد ، ‏‎ پخش‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ از‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
سلامت‌‏‎ و‏‎ موثر‏‎ انتخابات‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تخلفاتي‌‏‎ به‌‏‎ كلي‌‏‎ طور‏‎
ابطال‌‏‎ دليل‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ ساخته‌‏‎ مخدوش‌‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎
اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ اشاره‌‏‎ مذكور‏‎ حوزه‌‏‎ دو‏‎ انتخابات‌‏‎
در‏‎ موثر‏‎ تخلفات‌‏‎ اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مصاديقي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ جزئيات‌‏‎
.شود‏‎ ارائه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ سلامت‌‏‎ كننده‌‏‎ مخدوش‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ سرنوشت‌‏‎
اينكه‌‏‎ به‌‏‎ تصريح‌‏‎ با‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎
صحت‌‏‎ كمال‌‏‎ در‏‎ مذكور‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ انتخابات‌‏‎
صورت‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ و‏‎ موجود‏‎ مدارك‌‏‎ و‏‎ اسناد‏‎ و‏‎ گرديده‌‏‎ برگزار‏‎
شوراي‌‏‎ ناظرين‌‏‎ تائيد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آرا‏‎ شمارش‌‏‎ و‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ جلسات‌‏‎
است‌ ، ‏‎ حوزه‌ها‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ صحت‌‏‎ مويد‏‎ است‌ ، ‏‎ رسيده‌‏‎ نگهبان‌‏‎
انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 72‏‎ تبصره‌‏‎ طبق‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎
انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ ابطال‌‏‎)‎)‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
معتبر‏‎ مدارك‌‏‎ و‏‎ اسناد‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ مستند‏‎ بايد‏‎
شوراي‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ اينكه‌‏‎ اصلي‌‏‎ دليل‌‏‎ شايد‏‎:‎گفت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎((‎باشد‏‎
و‏‎ مشخص‌‏‎ دلايل‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎ كلي‌گويي‌‏‎ با‏‎ قانون‌ ، ‏‎ به‌رغم‌‏‎ نگهبان‌‏‎
انتخابات‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ در‏‎ موثر‏‎ تخلفات‌‏‎ معين‌‏‎ مصاديق‌‏‎ ارائه‌‏‎ يا‏‎
در‏‎ را‏‎ دلايلي‌‏‎ چنين‌‏‎ آنان‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ اين‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ خودداري‌‏‎
اعلام‌‏‎ را‏‎ دلايل‌‏‎ اين‌‏‎ صورت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ غير‏‎ در‏‎ ندارند ، ‏‎ اختيار‏‎
برطرف‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ عملكرد‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مطروحه‌‏‎ شبهات‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎
.مي‌نمودند‏‎
چرا‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎
به‌‏‎ اقدام‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ اول‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ نتيجه‌‏‎ تغيير‏‎ و‏‎ صندوق‌‏‎ ابطال‌ 9‏‎
را‏‎ حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ مجددا‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ خوي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ اول‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كرد ، ‏‎ ابطال‌‏‎
انتخابات‌‏‎ سلامت‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ مدارك‌‏‎ و‏‎ اسناد‏‎ همه‌‏‎ آنكه‌‏‎ به‌رغم‌‏‎
شد‏‎ بازشماري‌‏‎ كه‌‏‎ صندوقي‌‏‎ آراي‌ 8‏‎ نتايج‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ حوزه‌‏‎ اين‌‏‎
ابطال‌ 9‏‎ با‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ بود ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ صحت‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎
رغم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عوض‌‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ نفرات‌‏‎ جاي‌‏‎ حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ صندوق‌‏‎
صندوق‌هاي‌‏‎ ابطال‌‏‎ دلايل‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ پيگيري‌هاي‌‏‎
نه‌‏‎ صندوق‌ها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ جالب‏‎.‎نكرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ مذكور‏‎
.شد‏‎ باطل‌‏‎ وجوداين‌‏‎ با‏‎ گرديد ، ‏‎ بازشماري‌‏‎ نه‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ شكايتي‌‏‎
برگزار‏‎ آرامش‌‏‎ كمال‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ گرچه‌‏‎ نيز‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎
ويژه‌‏‎ بازرس‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ صندوق‌‏‎ بازشماري‌ 2‏‎ نتايج‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ گرديد‏‎
در‏‎ و‏‎ بود‏‎ انتخابات‌‏‎ سلامت‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
هزار‏‎ از 18‏‎ بيش‌‏‎ قريب‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ نفرات‌‏‎ راي‌‏‎ اختلاف‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ابطال‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ شورا‏‎ آن‌‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ راي‌‏‎
.نمايد‏‎ ارائه‌‏‎ معتبري‌‏‎ مدرك‌‏‎ و‏‎ مشخص‌‏‎ دليل‌‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ كرد ، ‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ نيز‏‎ غرب‏‎ اسلام‌آباد‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ ويژه‌‏‎ بازرس‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎
شده‌‏‎ اعزام‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ شكايات‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ لرستان‌‏‎ سابق‌‏‎ استاندار‏‎ محمدي‌زاده‌‏‎ آقاي‌‏‎ بود ، ‏‎
است‌ ، ‏‎ خاص‌‏‎ و‏‎ عام‌‏‎ شهره‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ دوره‌‏‎ هفتمين‌‏‎ در‏‎ عملكردش‌‏‎
صندوق‌‏‎ يك‌‏‎ حتي‌‏‎ آنكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ اينكه‌‏‎ جالب‏‎ نكته‌‏‎ اما‏‎
ناظرين‌‏‎ تائيد‏‎ به‌‏‎ شعب‏‎ جلسات‌‏‎ صورت‌‏‎ كليه‌‏‎ و‏‎ نشد‏‎ بازشماري‌‏‎
سلامت‌‏‎ شهرستان‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
نفر‏‎ فاصله‌‏‎ آنكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نموده‌‏‎ تائيد‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎
ابطال‌‏‎ حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ است‌ ، ‏‎ راي‌‏‎ هزار‏‎ حدود 7‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎
.شد‏‎
نظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎
يعني‌‏‎ مردم‌‏‎ منتخبين‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ نمايندگان‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎
حال‌‏‎ هر‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ باشند ، ‏‎ آرامي‌‏‎ اكثريت‌‏‎ حائزين‌‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ آراي‌‏‎ ابطال‌‏‎ كنم‌‏‎ عرض‌‏‎ بايد‏‎ خوانندگان‌‏‎ اطلاع‌‏‎ براي‌‏‎
آراي‌‏‎ بازشماري‌‏‎ بدون‌‏‎ ميناب‏‎ و‏‎ بندرعباس‌‏‎ مانند‏‎ حوزه‌ها‏‎ برخي‌‏‎
و‏‎ اروميه‌‏‎ سروستان‌ ، ‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ پذيرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ صندوق‌ها‏‎
آنها‏‎ از‏‎ شكايتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ابطال‌‏‎ صندوق‌هايي‌‏‎ آراي‌‏‎ خوي‌‏‎
قرار‏‎ بازشماري‌‏‎ مورد‏‎ نيز‏‎ آنها‏‎ آراي‌‏‎ طبيعتا‏‎ و‏‎ بود‏‎ نشده‌‏‎
انتخابات‌‏‎ نتايج‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ باطل‌‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ بود ، ‏‎ نگرفته‌‏‎
صندوق‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ شماره‌‏‎ اعلام‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎يافت‌‏‎ تغيير‏‎
در‏‎ مثلا‏‎.‎است‌‏‎ نپذيرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ لازم‌‏‎ دقت‌‏‎ نيز‏‎ ابطالي‌‏‎
آراي‌ 4‏‎ سروستان‌‏‎ درمورد‏‎ نگهبان‌‏‎ محترم‌‏‎ شوراي‌‏‎ رسمي‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎
اما‏‎ شدند ، ‏‎ ابطال‌‏‎ ديگر‏‎ بخش‌‏‎ از‏‎ صندوق‌‏‎ و 5‏‎ بخش‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ صندوق‌‏‎
اول‌ 5‏‎ بخش‌‏‎ از‏‎ گرديد‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ رسمي‌‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎
!است‌‏‎ شده‌‏‎ ابطال‌‏‎ سروستان‌‏‎ در‏‎ صندوق‌‏‎ دوم‌ 4‏‎ بخش‌‏‎ از‏‎ و‏‎ صندوق‌‏‎
انتخابات‌‏‎ مجري‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فعلي‌‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ ما‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تاكيد‏‎
تاسف‌‏‎ اظهار‏‎ غيرشفاف‌‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ فقط‏‎
قرار‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ نماييم‌‏‎
همين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اينجانب‏‎.‎دهيم‌‏‎
به‌‏‎ نظر‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ استفاده‌‏‎ فرصت‌‏‎ از‏‎ جا‏‎
مردم‌‏‎ آراي‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ در‏‎ نيستيم‌‏‎ قادر‏‎ قانوني‌‏‎ محدوديت‌هاي‌‏‎
همه‌‏‎ از‏‎ شويم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نتايج‌‏‎ تغيير‏‎ يا‏‎ ابطال‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ عذرخواهي‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ عزيز‏‎ شهروندان‌‏‎
اصلاح‌‏‎ با‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ محترم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ البته‌‏‎
مردم‌‏‎ آراي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ صيانت‌‏‎ امكان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎
امكان‌‏‎ نظارتي‌‏‎ يا‏‎ اجرايي‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ نهادي‌‏‎ هيچ‌‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ ميسر‏‎
مدارك‌‏‎ و‏‎ دلايل‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ وجود‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ شهروندان‌‏‎ آراي‌‏‎ ابطال‌‏‎
اعم‌‏‎ متخلفين‌‏‎ ارتكاب ، ‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ قانوني‌‏‎ مستند‏‎
مردم‌‏‎ آراي‌‏‎ تا‏‎ گيرند‏‎ قرار‏‎ تعقيب‏‎ تحت‌‏‎ مجريان‌‏‎ و‏‎ ناظران‌‏‎ از‏‎
ابراز‏‎ با‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎.‎نشود‏‎ مخدوش‌‏‎
بوشهر ، ‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ سه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ هنوز‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اينكه‌‏‎
اظهار‏‎ است‌ ، ‏‎ نكرده‌‏‎ نظر‏‎ اعلام‌‏‎ بروجن‌‏‎ و‏‎ بانه‌‏‎ و‏‎ سقز‏‎
.گردد‏‎ اعلام‌‏‎ سريع‌تر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ شورا‏‎ آن‌‏‎ نظر‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎

بر‏‎ مقننه‌‏‎ و‏‎ مجريه‌‏‎ قواي‌‏‎ روساي‌‏‎ تاكيد‏‎
مردم‌‏‎ قانوني‌‏‎ حقوق‌‏‎ تامين‌‏‎قانون‌‏‎ مدار‏‎ و‏‎ محور‏‎ بكوشند‏‎ بايد‏‎ گانه‌‏‎ سه‌‏‎ قواي‌‏‎: خاتمي‌‏‎ *
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حقوق‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ اساسي‌‏‎
آورند‏‎ دست‌‏‎
رشد‏‎ امكان‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ دفاع‌‏‎ مردم‌‏‎ مشروع‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎*
گردد‏‎ فراهم‌‏‎ شايسته‌‏‎ انسان‌‏‎
واقف‌‏‎ كاملا‏‎ مردم‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ و‏‎ خواست‌‏‎ به‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎:‎كروبي‌‏‎ *
دولت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ همكاري‌‏‎ نهايت‌‏‎ است‌و‏‎
خواهد‏‎ مردم‌‏‎ هاي‌‏‎ خواست‌‏‎ ساختن‌‏‎ برآورده‌‏‎ براي‌‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ و‏‎
داشت‌‏‎
سيدمحمدخاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎تهران‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
اعضاء‏‎ ديگر‏‎ رئيس‌و‏‎ كروبي‌‏‎ مهدي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ باحجت‌الاسلام‌‏‎
ايشان‌‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ديدار‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عنوان‌‏‎ رابه‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مسئوليت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ ضمن‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ رئيس‌جمهوردر‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
و‏‎ آشكار‏‎ مظهر‏‎ را‏‎ اسلامي‌ ، مجلس‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ سنگين‌‏‎
بر‏‎ و‏‎ خواند‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ بارز‏‎
تاكيد‏‎ مجلس‌‏‎ مصوب‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ وظيفه‌دولت‌‏‎
.كرد‏‎
و‏‎ نشاط‏‎ با‏‎ فكر ، ‏‎ جوان‌‏‎ مجلس‌‏‎ را‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
به‌‏‎ علاقه‌مند‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ درد‏‎ به‌‏‎ آشنا‏‎ و‏‎ اراده‌‏‎ از‏‎ برخاسته‌‏‎
مجلس‌‏‎ اقدامات‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ خواند‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎
نتايج‌‏‎ مردم‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ گره‌ها‏‎ گشودن‌‏‎ براي‌‏‎ قوانين‌‏‎ تدوين‌‏‎ جهت‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ مثبتي‌‏‎
عدالت‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ اقتصاد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ ضمن‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مردم‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ ازافتخارات‌‏‎:‎گفت‌‏‎
از‏‎ بايد‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ بود‏‎ قايل‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ احترام‌‏‎ حرمت‌ ، ‏‎
انسان‌‏‎ رشد‏‎ امكان‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ دفاع‌‏‎ مردم‌‏‎ مشروع‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ حقوق‌‏‎
.گردد‏‎ فراهم‌‏‎ شايسته‌‏‎
و‏‎ محور‏‎ بكوشند‏‎ بايد‏‎ گانه‌‏‎ سه‌‏‎ قواي‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
حقوق‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ اساسي‌‏‎ مدارقانون‌‏‎
.آورند‏‎ به‌دست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
و‏‎ است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ قانون‌‏‎ مطمئنا‏‎ ما‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ حفظ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎
لازم‌‏‎ را‏‎ اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ تفكيك‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
به‌‏‎ نبايد‏‎ فقط‏‎ دارندو‏‎ وآزاديهايي‌‏‎ حقوق‌‏‎ مردم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ ندانست‌‏‎
جامعه‌اي‌‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ بپردازيم‌ ، جامعه‌‏‎ آنها‏‎ معيشت‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎
.باشد‏‎ حرمت‌‏‎ و‏‎ ارزش‌‏‎ داراي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
ارزنده‌‏‎ خدمات‌‏‎ و‏‎ درخشان‌‏‎ سوابق‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ ضمن‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
رياست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ پيش‌‏‎ درسالهاي‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎
.شمرد‏‎ مغتنم‌‏‎ را‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
پنجم‌‏‎ و‏‎ چهارم‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ عملكرد‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
ناطق‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
.كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ و‏‎ تشكر‏‎ دوره‌ها‏‎ اين‌‏‎ رياست‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎
والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎
و‏‎ رهبري‌‏‎ نظرات‌‏‎ با‏‎ انتخابات‌‏‎ به‌اينكه‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ كروبي‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ مسئولان‌‏‎ همت‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ درايت‌‏‎
با‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ كرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ بموقع‌‏‎ هم‌‏‎ مجلس‌‏‎
در‏‎ مجرب‏‎ و‏‎ كارشناس‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ حضور‏‎ توجه‌به‌‏‎
.خوبي‌باشيم‌‏‎ مجلس‌‏‎ شاهد‏‎ مجلس‌‏‎
در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ خوب‏‎ توفيقات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ ضمن‌‏‎ رئيس‌مجلس‌‏‎
يكي‌‏‎ را‏‎ خارجي‌‏‎ روابط‏‎ در‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎ سياست‌‏‎ سال‌گذشته‌ ، ‏‎ چند‏‎
.برشمرد‏‎ آن‌‏‎ مثبت‌‏‎ نتايج‌‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎
رو‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ مشكلاتي‌‏‎ شما‏‎ اگرچه‌‏‎:افزود‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مساله‌‏‎ كمترين‌‏‎ ما‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ درحال‌‏‎ اما‏‎ داشته‌ايد ، ‏‎
.داريم‌‏‎ كشورها‏‎ ساير‏‎ با‏‎ را‏‎
پنجم‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ گرفته‌‏‎ انجام‌‏‎ زحمات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رئيس‌مجلس‌‏‎
با‏‎ همكاري‌‏‎ براي‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ آمادگي‌‏‎ بر‏‎ شوراي‌اسلامي‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎
هاشمي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎
ما‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ خوبي‌‏‎ مذاكره‌‏‎ رئيس‌قوه‌قضائيه‌‏‎ شاهرودي‌‏‎
دولت‌‏‎ با‏‎ مشكلي‌‏‎ گونه‌‏‎ هيچ‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎
.ندارند‏‎ نيز‏‎
مراسم‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ نطق‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ مقننه‌‏‎ رئيس‌قوه‌‏‎
انتقاد‏‎ و‏‎ نقد‏‎:شد‏‎ يادآور‏‎ مجلس‌‏‎ ششمين‌دوره‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎
است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ و‏‎ خواهدداشت‌‏‎ وجود‏‎ همكاري‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ دلسوزانه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ استفاده‌‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ اختيارات‌‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ خواست‌‏‎ به‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:‎افزود‏‎ رئيس‌مجلس‌‏‎
دولت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ همكاري‌‏‎ نهايت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كاملاواقف‌‏‎ مردم‌‏‎ نيازهاي‌‏‎
خواهد‏‎ مردم‌‏‎ ساختن‌خواست‌هاي‌‏‎ برآورده‌‏‎ براي‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ و‏‎
درحال‌‏‎ كميسيون‌هاي‌‏‎ و‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ بافت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎
بود‏‎ خواهند‏‎ همكاري‌‏‎ اين‌‏‎ پشتيبان‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ آنان‌‏‎ تشكيل‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ كمك‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ جهت‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ و‏‎
فضائي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ حاكيست‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎
براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌مجلس‌‏‎ انجام‌گرفت‌‏‎ صميمي‌‏‎ كاملا‏‎
در‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ توفيق‌خدمت‌‏‎ خدمتگزار‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ شخص‌‏‎
.كرد‏‎ آرزو‏‎ را‏‎ رهبري‌‏‎ آن‌‏‎ راس‌‏‎

:دانشگاهها‏‎ رهبري‌در‏‎ نمايندگي‌‏‎ نهاد‏‎ رئيس‌‏‎
است‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ جهان‌‏‎ يك‌‏‎ آينده‌‏‎ جهان‌‏‎


در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ نهاد‏‎ رئيس‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ جهان‌‏‎ آينده‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ دانشگاهها‏‎
است‌ ، ‏‎ آن‌متاثر‏‎ از‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ رنگ‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ معنا‏‎
به‌‏‎ نظامي‌‏‎ حملات‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ تروريسم‌‏‎ به‌‏‎ مسلحانه‌‏‎ تروريسم‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ تبديل‌‏‎ تهاجم‌فرهنگي‌‏‎
يك‌‏‎ امنيت‌‏‎ بحث‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ قمي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
به‌‏‎.‎ندارد‏‎ فرهنگي‌اهميت‌‏‎ امنيت‌‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ موضوعي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ملت‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ جانشين‌ناپذير‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ عناصر‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ دين‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎
خصوصا‏‎ ويژگي‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ است‌‏‎ كه‌شايسته‌‏‎ مي‌باشد‏‎
نسل‌‏‎ براي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎(‎اجتماعي‌‏‎ مديريت‌كلان‌‏‎ براي‌‏‎ توانمندي‌‏‎)‎)‎ و‏‎ (‎(ديني‌‏‎)‎)‎
تاكيد‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎.دهيم‌‏‎ ارائه‌‏‎ نو‏‎
عقيده‌‏‎ ابراز‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ معارف‌ديني‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ راه‌‏‎:كرد‏‎
يك‌‏‎ فقط‏‎ انديشه‌ديني‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ براي‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ ديگران‌‏‎
مواجهه‌‏‎ و‏‎ منطق‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ فهم‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ راه‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎ انديشه‌ها‏‎ ساير‏‎ با‏‎ وروشن‌‏‎ صريح‌‏‎
به‌‏‎ وي‌‏‎.مي‌باشد‏‎ دانشگاهها‏‎ معارف‌در‏‎ دروس‌‏‎ اساتيد‏‎ مسئوليت‌‏‎
در‏‎ ريشه‌‏‎ معنا‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ تمدنها‏‎ گفتگوي‌‏‎ سال‌‏‎
نشان‌‏‎ نيز‏‎ تاريخ‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اسلامي‌‏‎ كهن‌‏‎ تمدن‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ متون‌ديني‌‏‎
شكوفايي‌‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ تمدن‌‏‎ كه‌‏‎ درمقاطعي‌‏‎ به‌خصوص‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌‏‎
ساير‏‎ با‏‎ تفاهم‌‏‎ و‏‎ تبادل‌نظر‏‎ و‏‎ گفتگو‏‎ به‌‏‎ همواره‌‏‎ بوده‌ ، ‏‎
رهبري‌‏‎ مقام‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ نهاد‏‎ رئيس‌‏‎است‌‏‎ گماشته‌‏‎ همت‌‏‎ فرهنگها‏‎
مثبت‌‏‎ عناصر‏‎ باگزينش‌‏‎ موظفيم‌‏‎ ما‏‎:افزود‏‎ دانشگاهها‏‎ در‏‎
مضاعف‌‏‎ ‎‏‏، اهتمام‌‏‎ بومي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ جذب‏‎ و‏‎ فرهنگها‏‎
.باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ به‌توليد‏‎

مي‌آيد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ عنان‌‏‎ كوفي‌‏‎


امروز‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ عنان‌‏‎ كوفي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
عاليرتبه‌‏‎ مقامات‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ و‏‎ رسمي‌‏‎ يك‌سفر‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎
.تهران‌مي‌شود‏‎ وارد‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
آقاي‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ همراه‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ عنان‌‏‎ كوفي‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎
خارجه‌‏‎ وزير‏‎ خرازي‌‏‎ كمال‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ خاتمي‌رئيس‌‏‎ سيدمحمد‏‎
كوفي‌‏‎ خاورميانه‌اي‌‏‎ سفر‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎كند‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎
با‏‎ تهران‌ ، ‏‎ از‏‎ ازديدار‏‎ پس‌‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ عنان‌‏‎
و‏‎ قاهره‌ ، بيروت‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اردن‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ مصر ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ سران‌‏‎
.دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ مذاكراتي‌‏‎ امان‌‏‎
مراكش‌‏‎ پايتخت‌‏‎ رباط‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ متحد ، ‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎
مذاكرات‌‏‎ نيز‏‎ كازابلانكا‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ديدار‏‎ مراكش‌‏‎ باپادشاه‌‏‎
وليعهد‏‎ عبدالعزيز ، ‏‎ بن‌‏‎ عبدالله‌‏‎ امير‏‎ با‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎
.داشت‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎

در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ ارتش‌‏‎ دعوت‌‏‎
چمران‌‏‎ شهيد‏‎ مراسم‌بزرگداشت‌‏‎


انتشاراطلاعيه‌اي‌‏‎ با‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ كل‌‏‎ ستاد‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
بزرگداشت‌شهادت‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ شهيدپروردعوت‌‏‎ امت‌‏‎ از‏‎
.كنند‏‎ شركت‌‏‎ (‎(‎چمران‌‏‎ مصطفي‌‏‎ دكتر‏‎))
جبهه‌هاي‌‏‎ فاتح‌‏‎ سردار‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
تاكتيك‌هاي‌‏‎ اتخاذ‏‎ نيز‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ به‌كارگيري‌‏‎ جنگ‌ ، با‏‎
همانند‏‎ خوزستان‌‏‎ مهم‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ ازاشغال‌‏‎ مردمي‌‏‎ جنگ‌‏‎ پيچيده‌‏‎
خرداد‏‎ روز 29‏‎ ظهر‏‎ مقارن‌‏‎ چمران‌‏‎ شهيد‏‎.كرد‏‎ جلوگيري‌‏‎ اهواز‏‎
اثراصابت‌‏‎ بر‏‎ اهواز‏‎ عملياتي‌دهلاويه‌‏‎ درمنطقه‌‏‎ سال‌ 1360‏‎ ماه‌‏‎
.رسيد‏‎ شهادت‌‏‎ به‌‏‎ عراق‌‏‎ بعثي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ خمپاره‌‏‎ تركش‌‏‎

رئيس‌‏‎ عارف‌‏‎ دكتر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ كشور‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ سازمان‌مديريت‌‏‎


سيد‏‎ آقاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎ احكام‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
معاون‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ عارف‌‏‎ محمدرضا‏‎ دكتر‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎
كشور ، ‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
و‏‎ تلگراف‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ وزارت‌‏‎ سرپرست‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جهانگرد‏‎ نصرالله‌‏‎
سمت‌‏‎ به‌‏‎ باقريان‌‏‎ محمد‏‎ مهندس‌‏‎ و‏‎ نجفي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ دكتر‏‎ تلفن‌ ، ‏‎
.شدند‏‎ منصوب‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ مشاوران‌‏‎
حكم‌‏‎ در‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ واخبار‏‎ اطلاعات‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
قانون‌‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ و‏‎ يكصد‏‎ اصل‌‏‎ براساس‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ عارف‌‏‎ دكتر‏‎
مورخ‌ 16/12/1378‏‎ شماره‌ 450/14‏‎ مصوبه‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎
و‏‎ برنامه‌‏‎ سازمان‌‏‎ ادغام‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ اداري‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كشور ، ‏‎ استخدامي‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ امور‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎
اين‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ ارزنده‌‏‎ و‏‎ مفيد‏‎ سوابق‌‏‎ و‏‎ شايستگي‌‏‎ تعهد ، ‏‎
رئيس‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ معاون‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جنابعالي‌‏‎ حكم‌‏‎
.برمي‌گزينم‌‏‎ كشور‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ سازمان‌‏‎
وزارت‌‏‎ از‏‎ عارف‌‏‎ دكتر‏‎ استعفاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
معاون‌‏‎ جهانگرد‏‎ نصرالله‌‏‎ آقاي‌‏‎ حكمي‌‏‎ در‏‎ مخابرات‌ ، ‏‎
به‌‏‎ را‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎ پست‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
.كرد‏‎ منصوب‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ سرپرست‌‏‎ عنوان‌‏‎
آقايان‌‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎ احكام‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ همچنين‌‏‎
مشاور‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ باقريان‌‏‎ محمد‏‎ مهندس‌‏‎ و‏‎ نجفي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ دكتر‏‎
.برگزيد‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
و‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ سازمان‌‏‎ ادغام‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ احكام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
آقايان‌‏‎ زحمات‌‏‎ از‏‎ كشور ، ‏‎ استخدامي‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ امور‏‎ سازمان‌‏‎
و‏‎ برنامه‌‏‎ سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎ تصدي‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ باقريان‌‏‎ و‏‎ نجفي‌‏‎
تشكر‏‎ كشور‏‎ استخدامي‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ امور‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركلي‌‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎
بركات‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ پس‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مطمئنا‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تقدير‏‎ و‏‎
.خواهدشد‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ عرصه‌ها‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ وجود‏‎ و‏‎

كشور‏‎ اجرائي‌‏‎ نظام‌‏‎ : اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎
شود‏‎ متحول‌‏‎ بايد‏‎


نظام‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اصفهان‌‏‎ استاندار‏‎:همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎اصفهان‌‏‎
و‏‎ شود‏‎ متحول‌‏‎ بايد‏‎ موجود‏‎ واقعيتهاي‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ كشور‏‎ اجرائي‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ دولت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ مي‌بايست‌‏‎ لازم‌‏‎ قانوني‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎
رابطه‌‏‎ نيازمند‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ شعار‏‎:‎افزود‏‎ موسوي‌‏‎ جعفر‏‎ سيد‏‎
تمامي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ آگاهانه‌‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ بين‌‏‎ متقابل‌‏‎
كشور‏‎ جوان‌‏‎ جمعيت‌‏‎ پتانسيلهاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎زمينه‌هاست‌‏‎
باآرمانهاي‌‏‎ جديد‏‎ نسل‌‏‎ پيونددادن‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ هنر‏‎:‎گفت‌‏‎
متناسب‏‎ بايد‏‎ و‏‎ بود‏‎ تحول‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ خود‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ انقلاب‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ حركت‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ اراده‌‏‎ و‏‎ باخواست‌‏‎
ورزشي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ خدماتي‌ ، ‏‎ عمراني‌ ، ‏‎ پروژه‌‏‎ چند‏‎ افتتاح‌‏‎ جريان‌‏‎
اضافه‌‏‎ مي‌گفت‌‏‎ شهرضاسخن‌‏‎ در‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ هزينه‌ 67‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
فرصت‌‏‎ هزار‏‎ اصفهان‌ 45‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ سالانه‌‏‎ دو‏‎ برنامه‌‏‎ طي‌‏‎:‎كرد‏‎
.شود‏‎ ايجاد‏‎ بايد‏‎ شغلي‌‏‎ فرصت‌‏‎ هزار‏‎ كشور 840‏‎ در‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎

و‏‎ امنيت‌‏‎ احساس‌‏‎ :شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
است‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ اقتدار‏‎ شرط‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎


وارد‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎:همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ - كرمان‌‏‎
.شد‏‎ كرمان‌‏‎ شهر‏‎
جمع‌‏‎ در‏‎ كرمان‌‏‎ شهر‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
كرمان‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
امنيت‌‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ برقراري‌‏‎ براي‌‏‎ استان‌‏‎ قضايي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ بررسي‌‏‎
خود‏‎ سفر‏‎ اهداف‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كرمان‌‏‎ استان‌‏‎ مردم‌‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ و‏‎
.برشمرد‏‎
دادگستري‌‏‎ كاركنان‌‏‎ و‏‎ قضات‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ حضور‏‎ كرمان‌‏‎ استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ و‏‎
كاركنان‌‏‎ و‏‎ قضات‌‏‎ نماينده‌‏‎ پيشنهادات‌‏‎ و‏‎ نظرات‌‏‎ شنيدن‌‏‎
در‏‎ قضايي‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎ مطرح‌شدن‌‏‎ كرمان‌ ، ‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎
و‏‎ مباني‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ وبررسي‌‏‎ دانست‌‏‎ اصلاح‌‏‎ گام‌‏‎ نخستين‌‏‎ جلسات‌‏‎
وضع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ عجله‌‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎ و‏‎ كامل‌‏‎ كارشناسي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ فقه‌‏‎
.دانست‌‏‎ لازم‌‏‎ قضايي‌‏‎ قوانين‌‏‎
قوه‌‏‎ اقتدار‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
قوه‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ احساس‌‏‎ است‌ ، ‏‎ اصل‌‏‎ يك‌‏‎ قضائيه‌‏‎
و‏‎ اقتدار‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ اقتدار‏‎ شرط‏‎ را‏‎ قضائيه‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ ارتقاء‏‎

اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ دارد‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ مجلس‌امروز‏‎
ابهام‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎


به‌‏‎.‎دارد‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ امروز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
افتتاح‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ امروز‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ ديدار‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ با‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
ارائه‌‏‎ نحوه‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ بحث‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ ديگر‏‎ خبرهاي‌‏‎
دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ گروههاي‌‏‎ بين‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎
.شد‏‎ مطرح‌‏‎ خرداد‏‎
درخواست‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ طرح‌‏‎ امضاءكنندگان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ ظاهرا‏‎
در‏‎ هستند‏‎ امروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ دوفوريت‌‏‎
مناسب‏‎ را‏‎ يك‌فوريت‌‏‎ درخواست‌‏‎ ديگر‏‎ اي‌‏‎ عده‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ فرهنگ‌‏‎ كميسيون‌‏‎ در‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تا‏‎ مي‌دانند‏‎
.شود‏‎ مطرح‌‏‎ مجلس‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مخالفت‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ ظاهرا‏‎
پيشنهاد‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎
.نشود‏‎ مطرح‌‏‎ امروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ فوريت‌‏‎ درخواست‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎
در‏‎ سوم‌‏‎ نظر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ خبرها‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎ تا‏‎
گرفته‌‏‎ قرار‏‎ پذيرش‌‏‎ مورد‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ گروههاي‌‏‎ جمع‌‏‎
مطرح‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ بنابراين‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ صد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎.‎شد‏‎ نخواهد‏‎
.كرده‌اند‏‎ امضاء‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎

شد‏‎ جراحي‌‏‎ حجاريان‌‏‎


تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ تحت‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎
وي‌ ، ‏‎ معالج‌‏‎ پزشك‌‏‎ تشخيص‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ حجاريان‌‏‎ درمان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
وي‌‏‎ گردن‌‏‎ پشت‌‏‎ عضله‌هاي‌‏‎ در‏‎ ترور‏‎ حادثه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ گلوله‌اي‌‏‎
.شد‏‎ خارج‌‏‎ وي‌‏‎ گردن‌‏‎ از‏‎ موفق‌‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ باقي‌مانده‌‏‎
حال‌‏‎ حجاريان‌ ، ‏‎ پزشكي‌‏‎ تيم‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ ما ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ رضايت‌بخش‌‏‎ كاملا‏‎ وي‌‏‎ عمومي‌‏‎
در‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ شده‌‏‎ توقيف‌‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ حجاريان‌ ، ‏‎ سعيد‏‎
تروريست‌‏‎ عوامل‌‏‎ گلوله‌‏‎ اصابت‌‏‎ مورد‏‎ ماه‌ 78‏‎ اسفند‏‎ تاريخ‌ 22‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.