شماره‌ 2220‏‎ ‎‏‏،‏‎17 Sep 2000 شهريور 1379 ، ‏‎ يكشنبه‌ 27‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Free Tribune
Women
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements

و‏‎ هيجان‌‏‎ جاذبه‌‏‎ از‏‎ پر‏‎ ميداني‌‏‎ المپيك‌ ، ‏‎
...تكاپو‏‎

كداميك‌‏‎ بكارگيري‌‏‎ داخلي‌؟‏‎ يا‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎
؟‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎

راهنمايي‌‏‎ مدارس‌‏‎ دختران‌‏‎ شناي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ كرمان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎

ملي‌ 31‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شدند‏‎ دعوت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎

و‏‎ ايران‌‏‎ تساوي‌‏‎ جهان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ شطرنج‌‏‎
پنجم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ روماني‌‏‎

واليبال‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎

و‏‎ حساس‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
گرفت‌‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎

سيدني‌‏‎ -‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازي‌هاي‌‏‎

و‏‎ هيجان‌‏‎ جاذبه‌‏‎ از‏‎ پر‏‎ ‎‏‏، ميداني‌‏‎ المپيك‌‏‎
...تكاپو‏‎


المپيك‌‏‎ دوره‌‏‎ هفتمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ آغاز‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎
( سيدني‌ 2000‏‎ ) نوين‌‏‎
آنان‌‏‎ چه‌‏‎ جهانيان‌‏‎ همه‌‏‎ ونگاه‌‏‎ حواس‌‏‎ و‏‎ هوش‌‏‎ تمام‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ ورزش‌‏‎ عرصه‌‏‎ آتش‌‏‎ بر‏‎ دستي‌‏‎ كه‌‏‎
چه‌‏‎ و‏‎ مي‌بينند‏‎ قدرت‌‏‎ ابراز‏‎ و‏‎ عرض‌اندام‌‏‎ براي‌‏‎ رقابتي‌‏‎ منظر‏‎
وچه‌‏‎ دارند‏‎ دوست‌‏‎ روان‌‏‎ و‏‎ روح‌‏‎ سلامتي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ آنانكه‌‏‎
اوقات‌‏‎ كردن‌‏‎ پر‏‎ براي‌‏‎ تفريح‌‏‎ نوعي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ورزش‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎
سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎ مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ فراغت‌‏‎
كوتاه‌‏‎ نگاهي‌‏‎ مي‌آيد‏‎ زير‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎.‎است‌‏‎ معطوف‌‏‎(SYDNEY2000)‎
و‏‎ جدي‌‏‎ توجهي‌‏‎ الزام‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ گذرا‏‎ و‏‎
.مي‌شود‏‎ متذكر‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ به‌‏‎ پرمحتوا‏‎ نگاهي‌‏‎
المپيك‌‏‎ جشن‌‏‎ اولين‌‏‎
جلگه‌‏‎.‎گرديد‏‎ برگزار‏‎ (م‌‏‎.‎ق‌‏‎)‎ سال‌ 776‏‎ در‏‎ المپيك‌‏‎ جشن‌‏‎ اولين‌‏‎
چهار‏‎ هر‏‎ يونان‌ ، ‏‎ "آلينوس‌‏‎" رودخانه‌‏‎ بركناره‌‏‎ "المپيا‏‎" هموار‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ورزشكاراني‌‏‎ و‏‎ تماشاگران‌‏‎ ميزبان‌‏‎ يك‌بار‏‎ سال‌‏‎
دواني‌ ، ‏‎ اسب‏‎ به‌‏‎ جشن‌‏‎ آخر‏‎ روز‏‎ پنج‌‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ مذهبي‌‏‎ جشن‌‏‎ ماه‌‏‎ سه‌‏‎
.مي‌پرداختند‏‎ تيراندازي‌‏‎ و‏‎ طول‌‏‎ پرش‌‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ مشت‌زني‌ ، ‏‎
آنچنان‌‏‎ و‏‎ يك‌بار‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ هر‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ المپيك‌ ، ‏‎ بازيهاي‌‏‎
منظم‌‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ يونانيان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گرديد‏‎ برگزار‏‎ مستمر‏‎ و‏‎ منظم‌‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌كردند‏‎ استفاده‌‏‎ سال‌شمار‏‎ نوعي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ آنها‏‎
كشمكش‌هاي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ به‌علل‌‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 391‏‎ در‏‎ بازي‌ها‏‎
سال‌‏‎ از 1500‏‎ پس‌‏‎ آن‌‏‎ دوباره‌‏‎ شروع‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تعطيل‌‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ قومي‌‏‎
.رسيد‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎
تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎ موجز‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ تاريخچه‌‏‎ اين‌‏‎
كه‌‏‎ قرني‌‏‎.‎برسيم‌‏‎ ميلادي‌‏‎ بيستم‌‏‎ قرن‌‏‎ آغاز‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎
جهاني‌‏‎ ويرانگر‏‎ جنگ‌‏‎ دو‏‎ شاهد‏‎ آن‌‏‎ آغازين‌‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ جهانيان‌‏‎
از‏‎ حاصل‌‏‎ غبار‏‎ و‏‎ بودند‏‎ فراواني‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ و‏‎ قومي‌‏‎ جنگهاي‌‏‎ و‏‎
بود‏‎ انداخته‌‏‎ سياهي‌‏‎ سايه‌‏‎ آنها‏‎ زندگي‌‏‎ بر‏‎ آنچنان‌‏‎ جنگها‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ نهند‏‎ پي‌‏‎ را‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ گرفتند‏‎ تصميم‌‏‎ جهانيان‌‏‎ كه‌‏‎
سال‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ تبديل‌‏‎ فعل‌‏‎ به‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ تصميم‌ 55‏‎ اين‌‏‎
دست‌‏‎ كه‌‏‎ اميدي‌‏‎ به‌‏‎ يافتن‌‏‎ دست‌‏‎ اميد‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎ ملتهاي‌‏‎
ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نيم‌بند‏‎ توافقي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌نمود‏‎ نيافتني‌‏‎
آنچنان‌‏‎ نتوانست‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ هيچگاه‌‏‎ اما‏‎ يافتند‏‎ دست‌‏‎ متحد‏‎
يكديگر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اعتقادي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ دشمنان‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎
.ببرد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ و‏‎ قومي‌‏‎ تعصبهاي‌‏‎ و‏‎ سازد‏‎ نزديكتر‏‎
يك‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ مشترك‌‏‎ حس‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ورزش‌‏‎ حين‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
بر‏‎ سيطره‌اي‌‏‎ آنچنان‌‏‎ تكاپو‏‎ و‏‎ هيجان‌‏‎ و‏‎ جاذبه‌‏‎ از‏‎ پر‏‎ جهان‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ دشمنان‌‏‎ حتي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نهاد‏‎ خاص‌‏‎ و‏‎ عام‌‏‎ افكار‏‎
دست‌‏‎ جوانمردانه‌‏‎ مبارزه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ نيز‏‎ اعتقادي‌‏‎
و‏‎ شكست‌ها‏‎ شاديها ، ‏‎ و‏‎ غمها‏‎ در‏‎ آنچنان‌‏‎ و‏‎ مي‌يازيدند‏‎
و‏‎ مشاركت‌‏‎ يكديگر‏‎ ناگواراي‌‏‎ و‏‎ گوارا‏‎ رخدادهاي‌‏‎ و‏‎ پيروزيها‏‎
را‏‎ ورزش‌‏‎ دنياي‌‏‎ همگان‌ ، ‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌نمودند‏‎ همدردي‌‏‎
دنيايي‌‏‎ بدانند ، ‏‎ بازيها‏‎ دغل‌‏‎ و‏‎ دشمني‌ها‏‎ از‏‎ تهي‌‏‎ دنيايي‌‏‎
.مهرباني‌‏‎ و‏‎ نشاط‏‎ و‏‎ شور‏‎ سراسر‏‎
و‏‎ زيستگاه‌‏‎ زمين‌ ، ‏‎ تبديل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ تصور‏‎ كه‌‏‎ گفتيم‌‏‎
و‏‎ كشمكش‌ها‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كلان‌شهري‌‏‎ به‌‏‎ انسانها ، ‏‎ مشترك‌‏‎ ميراث‌‏‎
بشر‏‎ انساني‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ گذاشته‌‏‎ كنار‏‎ دشمني‌ها‏‎
كه‌‏‎ ورزش‌‏‎ موجود‏‎ واقعيت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ يابند‏‎ واقعي‌‏‎ تحققي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
براي‌‏‎ خاستگاهي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بي‌اندازه‌اش‌‏‎ كشش‌‏‎ و‏‎ جاذبه‌‏‎
آزادانه‌‏‎ ابراز‏‎ براي‌‏‎ جولانگاهي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ نقطه‌نظرات‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ تبديل‌‏‎ انديشه‌ها‏‎ و‏‎ عقايد‏‎ افكار ، ‏‎
بر‏‎ را‏‎ دوست‌داشتني‌‏‎ سلطه‌اي‌‏‎ ورزش‌‏‎ المپيك‌ ، ‏‎ برگزاري‌‏‎ سالهاي‌‏‎
پس‌‏‎ سال‌ 2000‏‎ كه‌‏‎ امسال‌‏‎ مصداق‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ كند‏‎ حكمفرما‏‎ جهان‌‏‎
هزاره‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌گذاريم‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ (‎ع‌‏‎)مسيح‌‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎
ميزبان‌‏‎ استراليا‏‎ در‏‎ سيدني‌‏‎ شهر‏‎ داريم‌‏‎ قرار‏‎ ميلادي‌‏‎ سوم‌‏‎
وميعادگاه‌ 18هزار‏‎ خاكي‌‏‎ دنياي‌‏‎ سراسر‏‎ از‏‎ ورزشكار‏‎ ‎‏‏000/10‏‎
پژوهشگر ، ‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ رهبر‏‎ ورزش‌ ، ‏‎ مدافع‌‏‎ تحليلگر ، ‏‎ خبرنگار ، ‏‎
تماشاگر‏‎ تعداد ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ زيادتر‏‎ بسيار‏‎ تعداد‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ مدير‏‎
همچنين‌ ، ‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ورزش‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مند‏‎ و‏‎ عادي‌‏‎ انسانهاي‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ باعث‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ تماشاگر‏‎ نفر‏‎ ميليارد‏‎ بازيها 7/3‏‎
تمدنهاي‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌ها‏‎ ناظر‏‎ و‏‎ شاهد‏‎ و‏‎ نمايند‏‎ پي‌گيري‌‏‎ را‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎ در‏‎ دنيا‏‎ اقصي‌نقاط‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ مختلفي‌‏‎
قالب‏‎ در‏‎ افكار‏‎ تعامل‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ گردهم‌‏‎ خاكي‌‏‎ جهان‌‏‎
.بپردازند‏‎ بدني‌‏‎ توانايي‌‏‎
و‏‎ بي‌چون‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ همگي‌‏‎ شد‏‎ ذكر‏‎ كه‌‏‎ ارقامي‌‏‎ و‏‎ آمار‏‎
عرصه‌‏‎ چرا‏‎ به‌راستي‌‏‎ اما‏‎.‎دارد‏‎ المپيك‌‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎ عرصه‌‏‎ چراي‌‏‎
اينچنين‌‏‎ مدعي‌ ، ‏‎ و‏‎ پرهياهو‏‎ عرصه‌‏‎ هزار‏‎ هزاران‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎
:است‌‏‎ ساده‌‏‎ پاسخ‌‏‎ مي‌كند؟‏‎ خودنمايي‌‏‎ قدرتمند‏‎ اينچنين‌‏‎ و‏‎ محبوب‏‎
شور‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎ عرصه‌‏‎
يا‏‎ ورزشكار‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎ چه‌‏‎ بشريت‌ ، ‏‎ تمامي‌‏‎ اشتراك‌‏‎ و‏‎ احساس‌‏‎ و‏‎
ياري‌‏‎ به‌‏‎ خويشتن‌‏‎ مادي‌‏‎ سرمايه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎ چه‌‏‎ ورزش‌دوستند ، ‏‎
سرمايه‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ عشق‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ مي‌شتابند‏‎ ورزش‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ مي‌آيند‏‎ گردهم‌‏‎ ورزش‌‏‎ همراهي‌‏‎ به‌‏‎ خويشتن‌‏‎ معنوي‌‏‎
نمايش‌‏‎ معرض‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جمعي‌‏‎ تجربه‌‏‎ يك‌‏‎ شكل‌‏‎ صميمي‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ دليل‌‏‎
هيچ‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ به‌راستي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ واقع‌‏‎ محبوب‏‎ مي‌گذارد‏‎
تاريخ‌‏‎ مختلف‌‏‎ ادوار‏‎ در‏‎ فرامنطقه‌اي‌‏‎ و‏‎ فراقومي‌‏‎ اجتماع‌‏‎
فروزان‌تر‏‎ را‏‎ دوستي‌‏‎ و‏‎ عطوفت‌‏‎ فروزان‌‏‎ شعله‌هاي‌‏‎ اينچنين‌‏‎
به‌‏‎ رادمنشانه‌‏‎ و‏‎ جوانمردانه‌‏‎ لعابي‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ننموده‌‏‎
دو‏‎ پير‏‎" كه‌‏‎ نيست‌‏‎ بي‌دليل‌‏‎ پس‌‏‎.است‌‏‎ نبخشيده‌‏‎ اجتماعات‌‏‎
را‏‎ المپيك‌‏‎ فروزان‌‏‎ مشعل‌‏‎ المپيك‌‏‎ نوين‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ پدر‏‎ "كوبرتن‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ شعله‌اي‌‏‎ فروزان‌ترين‌‏‎":‎كه‌‏‎ بكشاند‏‎ تشبيه‌‏‎ به‌‏‎ اينچنين‌‏‎
رويايي‌‏‎ و‏‎ زيباست‌‏‎ چه‌‏‎ به‌راستي‌‏‎ و‏‎ "است‌‏‎ مشتعل‌‏‎ انسانها‏‎ قلب‏‎
نيت‌‏‎ به‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ المپيك‌‏‎ مشعل‌‏‎ كه‌‏‎
خاكي‌‏‎ انسانهاي‌‏‎ و‏‎ بشريت‌‏‎ آحاد‏‎ تك‌تك‌‏‎ قلب‏‎ مهرباني‌‏‎ شعله‌هاي‌‏‎
ورزش‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ مي‌ماند‏‎ باقي‌‏‎ افروخته‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
يك‌‏‎ فن‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ وراي‌‏‎ كه‌‏‎ جنبه‌اي‌‏‎ بدهد ، ‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ جنبه‌اي‌‏‎
و‏‎ اسطوره‌‏‎ يك‌‏‎ درآمد ، ‏‎ يك‌‏‎ اشتغال‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ فراغت‌ ، ‏‎ ايام‌‏‎ فعاليت‌‏‎
را‏‎ مفهومي‌‏‎ كه‌‏‎ جنبه‌اي‌‏‎.است‌‏‎ وقت‌‏‎ گذراندن‌‏‎ براي‌‏‎ عمل‌‏‎ يك‌‏‎ حتي‌‏‎
ساله‌‏‎ هزار‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ قدمت‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌سازد‏‎ نمايان‌‏‎
به‌‏‎ است‌‏‎ نتوانسته‌‏‎ ورزش‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ پژوهشگري‌‏‎ هيچ‌‏‎ هنوز‏‎ المپيك‌‏‎
پرسشهاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ پاسخهايي‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ بدهد‏‎ درخور‏‎ پاسخي‌‏‎ آن‌‏‎
يكسويه‌ ، ‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مطرح‌‏‎ ورزش‌‏‎ مختلف‌‏‎ و‏‎ مثبت‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ فراوان‌‏‎
.است‌‏‎ سطحي‌‏‎ و‏‎ ناقص‌‏‎
كند‏‎ مي‌‏‎ جدا‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ كه‌‏‎ جنبه‌اي‌‏‎
"بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎":‎است‌‏‎ نموده‌‏‎ هبه‌‏‎ درخور‏‎ و‏‎ شريف‌‏‎ نامي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
و‏‎ فريب‏‎ و‏‎ نيرنگ‌‏‎ و‏‎ حيله‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ است‌‏‎ مجادله‌اي‌‏‎ بازي‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ امثال‌‏‎ و‏‎ "دوپينگ‌‏‎" همچون‌‏‎ شعبده‌هايي‌‏‎
و‏‎ جوانمردانه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎بايد‏‎ حتما‏‎ و‏‎) بايد‏‎ ترفند ، ‏‎ هزاران‌‏‎
تربيت‌بدني‌‏‎ جنبه‌‏‎ اما‏‎ خنديد ، ‏‎ رقيب‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ ناجوانمردانه‌‏‎
جوش‌ ، ‏‎ و‏‎ جنب‏‎ بدن‌ ، ‏‎ مختلف‌‏‎ حركات‌‏‎ و‏‎ تحرك‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ ورزش‌‏‎
آموزش‌ ، ‏‎ به‌‏‎ روحي‌‏‎ تمركز‏‎ و‏‎ بدني‌‏‎ مثبت‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ پويايي‌ ، ‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌پردازد‏‎ بدن‌‏‎ سالم‌‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ پرورش‌‏‎
سالم‌‏‎ بدن‌‏‎ در‏‎ سالم‌‏‎ عقل‌‏‎" مصداق‌‏‎ به‌‏‎ مي‌پردازند‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎
اهدا‏‎ پويا‏‎ و‏‎ كاوشگر‏‎ اصلاح‌گر ، ‏‎ سازنده‌ ، ‏‎ نو ، ‏‎ فكري‌‏‎ ".‎است‌‏‎
.نمايد‏‎
تربيت‌‏‎" ورزش‌ ، ‏‎ متعالي‌‏‎ و‏‎ عالي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ گفتيم‌‏‎
معنوي‌ ، ‏‎ ميراث‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ ورزش‌‏‎ كه‌‏‎ نگفتيم‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ "بدن‌‏‎
كه‌‏‎ نگفتيم‌‏‎.‎مي‌گردد‏‎ محسوب‏‎ نيز‏‎ بشريت‌‏‎ غيرمادي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎
و‏‎ اخلاقي‌‏‎ فضيلتهاي‌‏‎ همه‌‏‎ شتابناك‌‏‎ شكوفايي‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ ورزش‌‏‎
روان‌ساز ، ‏‎ ورزش‌‏‎ كه‌‏‎ نگفتيم‌‏‎.‎دارد‏‎ دربر‏‎ را‏‎ انسانها‏‎ نفساني‌‏‎
ورزش‌‏‎ كه‌‏‎ نگفتيم‌‏‎است‌‏‎ تعادل‌ساز‏‎ و‏‎ بخش‌‏‎ تكامل‌‏‎ شخصيت‌پرداز ، ‏‎
به‌‏‎ نگاه‌‏‎ براي‌‏‎ بشر‏‎ فرد‏‎ فرد‏‎ آموزش‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎
نگفتيم‌‏‎.‎ناكاميهايشان‌‏‎ و‏‎ بلندپروازيها‏‎ پيروزيها ، ‏‎ شكست‌ها ، ‏‎
همبستگيها ، ‏‎ همكاريها ، ‏‎ اشتياق‌‏‎ فزوني‌گردان‌‏‎ ورزش‌‏‎ كه‌‏‎
انفاق‌ها‏‎ و‏‎ ايثارها‏‎ عاطفه‌ها ، ‏‎ عشقها ، ‏‎ تفاهمها ، ‏‎ دوستيها ، ‏‎
همه‌‏‎ با‏‎ جدي‌‏‎ مبارزه‌اي‌‏‎ ورزش‌‏‎ كه‌‏‎ نگفتيم‌‏‎.‎است‌‏‎ جامعه‌‏‎ هر‏‎ در‏‎
اجحاف‌ها ، ‏‎ بي‌عدالتيها ، ‏‎ انحصارطلبي‌ها ، ‏‎ كژفهمي‌ها ، ‏‎
ورزش‌‏‎ كه‌‏‎ نگفتيم‌‏‎ بالاخره‌‏‎ و‏‎ نابسامانيهاست‌‏‎ و‏‎ ديكتاتوري‌ها‏‎
.شوند‏‎ همگاني‌‏‎ "حد‏‎" و‏‎ "حق‌‏‎" اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ مرزي‌‏‎
مكي‌آبادي‌‏‎ محمد‏‎

كداميك‌‏‎ بكارگيري‌‏‎ داخلي‌؟‏‎ يا‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎
؟‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎


از‏‎ بهتر‏‎ خودم‌‏‎ بد‏‎":‎مي‌گويد‏‎ كشورمان‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ ضربالمثلي‌‏‎
ستايي‌‏‎ خود‏‎ بر‏‎ حمل‌‏‎ ضربالمثل‌‏‎ اين‌‏‎ پيام‌‏‎ "است‌‏‎ ديگران‌‏‎ خوب‏‎
.است‌‏‎ اتكايي‌‏‎ خود‏‎ ارزش‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ منظورش‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎
و‏‎ مساله‌‏‎ يك‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ مربي‌‏‎ انتخاب‏‎ هرازگاهي‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎.‎مي‌آيد‏‎ در‏‎ چالش‌‏‎
همه‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ فراگيرتري‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎ و‏‎ تاثيرات‌‏‎ ورزش‌ها‏‎ ديگر‏‎
علائق‌‏‎ از‏‎ به‌دور‏‎ باشند‏‎ كه‌‏‎ دنيا‏‎ كجاي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ ايرانيان‌‏‎
و‏‎ دارند‏‎ آوائي‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ قومي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎
را‏‎ خود‏‎ وحدت‌ملي‌‏‎ مهم‌‏‎ عامل‌‏‎ يك‌‏‎ مانند‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ برش‌هايي‌‏‎ در‏‎
قرار‏‎ نظر‏‎ مد‏‎ بيشتر‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ مربيگري‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎
.گيرد‏‎
و‏‎ متناقض‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎ ملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مربيگري‌‏‎ مساله‌‏‎
به‌‏‎ گرچه‌‏‎ خارجي‌‏‎ مربيان‌‏‎ كه‌‏‎ صورت‌‏‎ بدان‌‏‎درمي‌آيد‏‎ "پارادوكس‌‏‎"
پيشينه‌‏‎ اما‏‎ هستند‏‎ مجهز‏‎ علمي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دانش‌‏‎ به‌‏‎ مي‌آيند‏‎ نظر‏‎
خوبي‌‏‎ نتايج‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ بكارگيري‌‏‎
موفقيت‌هايي‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ هم‌‏‎ داخلي‌‏‎ مربيان‌‏‎.‎نداشته‌اند‏‎
حتي‌‏‎ آنان‌‏‎ وشكننده‌‏‎ ضعيف‌‏‎ نتايج‌‏‎ و‏‎ بازي‌ها‏‎ اما‏‎ داشته‌اند‏‎
كه‌‏‎ چنان‌‏‎ آن‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ بنيه‌ ، ‏‎ كم‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ روبه‌روي‌‏‎
.نيستند‏‎ فوتبال‌‏‎ روز‏‎ دانش‌‏‎ به‌‏‎ مجهز‏‎ است‌‏‎ بايسته‌‏‎
در‏‎ -‎نرسيده‌ايم‌‏‎ خوبي‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ خارجي‌‏‎ مربيان‌‏‎ با‏‎ اينكه‌‏‎
به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ -‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ چنين‌‏‎ اين‌‏‎ اغلب‏‎ نيز‏‎ كشورها‏‎ ديگر‏‎
:باشد‏‎ ذيل‌‏‎ دلايل‌‏‎
هم‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ وجودمربي‌‏‎ اصولا‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
ناجور‏‎ وصله‌‏‎ يك‌‏‎ مانند‏‎ مي‌تواند‏‎ شود‏‎ همرنگ‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ بخواهد‏‎
مخدوش‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ اردوي‌‏‎ خودماني‌‏‎ ساختار‏‎ ملي‌‏‎ يكپارچگي‌‏‎ در‏‎
.نمايد‏‎
انسجام‌‏‎ كه‌‏‎ مربي‌‏‎ و‏‎ بازيكنان‌‏‎ ميان‌‏‎ رواني‌‏‎ روحي‌‏‎ ارتباط‏‎-‎‏‏2‏‎
راحت‌‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ با‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ بدنبال‌‏‎ مي‌تواند‏‎ را‏‎ بيشتر‏‎
زبردست‌‏‎ مترجم‌‏‎ يك‌‏‎ واسطه‌‏‎ به‌‏‎ زبان‌‏‎ مشكل‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎بود‏‎ نخواهد‏‎
نيم‌‏‎ حدود‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ براي‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎.‎باشد‏‎ شده‌‏‎ حل‌‏‎
آسيا‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ درخشان‌‏‎ كارنامه‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ قرن‌‏‎
كارآزموده‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ سال‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ دارد‏‎ افت‌‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎
مربيان‌‏‎ اشكالات‌‏‎ اما‏‎.‎باشيم‌‏‎ نداشته‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ مجرب‏‎ و‏‎
:داخلي‌‏‎
يك‌دست‌ ، ‏‎ انگشتان‌‏‎ حداكثر‏‎ تعداد‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ چند‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
ضعف‌‏‎ دچار‏‎ فوتبال‌‏‎ بازي‌‏‎ گروهي‌‏‎ كار‏‎ دانش‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ اكثريت‌‏‎
.هستند‏‎ عمده‌‏‎
آنان‌‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ داخلي‌‏‎ مربيان‌‏‎ ديگر‏‎ عمده‌‏‎ اشكال‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
چيدن‌‏‎ نحوه‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ بازيكنان‌‏‎ گروهي‌‏‎ حركات‌‏‎ برنامه‌‏‎
وضعيتي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌گذارند‏‎ سيستم‌‏‎ قولي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بازيكنان‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ كليشه‌اي‌‏‎ و‏‎ تكراري‌‏‎ گروهي‌‏‎ حركات‌‏‎
برنامه‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ بازيكنان‌‏‎ مدرن‌‏‎ و‏‎ نوين‌‏‎ فوتبال‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ شكل‌‏‎ بازي‌ ، ‏‎ و‏‎ نفرات‌‏‎ سيستم‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ سازماندهي‌‏‎
.مي‌گويند‏‎ شناور‏‎ سيستم‌‏‎ آن‌‏‎
اغلب‏‎ هم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ ارتباط‏‎ يعني‌‏‎ مديريتي‌‏‎ بعد‏‎ از‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
به‌‏‎ مايل‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ را‏‎ عمده‌‏‎ اشكال‌‏‎ اين‌‏‎ داخلي‌‏‎ مربيان‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ وبر‏‎ هستند‏‎ گونه‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ قيم‌مابانه‌‏‎ سنتي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎
.بپذيرند‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ حرف‌هاي‌‏‎ چرا‏‎ و‏‎ چون‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌دانند‏‎ فرض‌‏‎
سبك‌‏‎ صاحب‏‎ كشورهاي‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خاطر‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎
به‌‏‎ يا‏‎ مربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ فقط‏‎ را‏‎ تيم‌ها‏‎ اول‌‏‎ مربي‌‏‎ كه‌‏‎ فوتبال‌‏‎
او‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎.‎مي‌شناسند‏‎ COACH آن‌‏‎ انگليسي‌‏‎ اصطلاح‌‏‎
وكمك‌هاي‌‏‎ شود‏‎ معرفي‌‏‎ HEAD COACH يا‏‎ "سرمربي‌‏‎" عنوان‌‏‎ بايدبا‏‎
.نيستند‏‎ قانع‌‏‎ مربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ او‏‎
شيوه‌‏‎ و‏‎ روش‌‏‎ از‏‎ مدرن‌‏‎ مديريت‌‏‎ همانند‏‎ مدرن‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎
مي‌بايست‌‏‎ مربيان‌‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌گيرند‏‎ بهره‌‏‎ مشاركتي‌‏‎
تشريح‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تاكتيكي‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ و‏‎ ايده‌ها‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ سوالات‌‏‎ ابهامات‌ ، ‏‎ شنيدن‌‏‎ آماده‌‏‎ متقابلا‏‎ و‏‎ نمايند‏‎
درك‌‏‎ فضايي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎.شوند‏‎ بازيكنان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ پيشنهادات‌‏‎
روح‌‏‎ يافته‌ ، ‏‎ افزايش‌‏‎ مربي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ از‏‎ بازيكنان‌‏‎
موفقيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ راندمان‌‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ بالا‏‎ را‏‎ جمعي‌‏‎ همكاري‌‏‎
.مي‌شود‏‎ حاصل‌‏‎ بيشتر‏‎
داخلي‌‏‎ مربيان‌‏‎ كه‌‏‎ وعمده‌اي‌‏‎ مهم‌‏‎ اشكالات‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ برمي‌گرديم‌‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ اصلاح‌‏‎ قابل‌‏‎ مسلما‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎
خوب‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ خودم‌‏‎ بد‏‎":‎مي‌گويد‏‎ كه‌‏‎ جنوبي‌‏‎ ضربالمثل‌‏‎ همان‌‏‎
"است‌‏‎ ديگران‌‏‎
سلطانيان‌‏‎ ستار‏‎ -‎اهواز‏‎

راهنمايي‌‏‎ مدارس‌‏‎ دختران‌‏‎ شناي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ كرمان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎


زاده‌‏‎ تقي‌‏‎ فر‏‎ نيلو‏‎
ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ جشنواره‌‏‎ شناي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شد ، ‏‎ برگزار‏‎ كرمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ راهنمايي‌‏‎ مدارس‌‏‎ دختران‌‏‎
قورباغه‌‏‎ متر‏‎ در 330‏‎ تهران‌‏‎ شهرستانهاي‌‏‎ از‏‎ تقي‌زاده‌‏‎ نيلوفر‏‎
مواد‏‎ ساير‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ (‎سال‌‏‎ تا 10‏‎ ‎‏‏8‏‎)‎
:آمد‏‎ بدست‌‏‎ نتايج‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎
از‏‎ خديو‏‎ راست‌‏‎ الهام‌‏‎:سال‌‏‎ تا 17‏‎ سينه‌ 15‏‎ كرال‌‏‎ متر‏‎ ‎‏‏100‏‎
تهران‌‏‎
تهران‌‏‎ از‏‎ پايدار‏‎ پروا‏‎:‎سال‌‏‎ تا 10‏‎ پروانه‌ 8‏‎ متر‏‎ ‎‏‏33‏‎
تهران‌‏‎ از‏‎ قدمعلي‌‏‎ نيكي‌‏‎:‎سال‌‏‎ تا 12‏‎ پروانه‌ 11‏‎ متر‏‎ ‎‏‏100‏‎
تهران‌‏‎ از‏‎ جعفري‌‏‎ نرگس‌‏‎:‎سال‌‏‎ تا 17‏‎ قورباغه‌ 15‏‎ متر‏‎ ‎‏‏200‏‎
خراسان‌‏‎ از‏‎ متجدد‏‎ وفا‏‎:‎سال‌‏‎ تا 14‏‎ پروانه‌ 13‏‎ متر‏‎ ‎‏‏100‏‎

ملي‌ 31‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شدند‏‎ دعوت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎


بازگشتند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ عابدزاده‌‏‎ احمدرضا‏‎ و‏‎ استيلي‌‏‎ حميد‏‎
روز‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ جهت‌‏‎ را‏‎ بازيكن‌‏‎ اسامي‌ 31‏‎ گذشته‌‏‎
پزشكي‌‏‎ كميته‌‏‎ نظر‏‎ بنابه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎
ناحيه‌‏‎ در‏‎ مشكلاتي‌‏‎ عابدزاده‌‏‎ احمدرضا‏‎ آپادانا ، ‏‎ بيمارستان‌‏‎
يك‌‏‎ او‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ و‏‎ دارد‏‎ زانو‏‎
تيم‌‏‎ جسماني‌‏‎ آمادگي‌‏‎ آزمون‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ و‏‎ داشتم‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ جلسه‌‏‎
محك‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ آزمون‌‏‎ اين‌‏‎ اودر‏‎ زانوي‌‏‎ تا‏‎ كرديم‌‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎
پزشكي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ عضو‏‎ رازي‌‏‎ دكتر‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ البته‌‏‎.‎بخورد‏‎
را‏‎ مطالبي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ محل‌‏‎ كه‌‏‎ ورزشي‌‏‎
دكتر‏‎ شخص‌‏‎ و‏‎ آپادانا‏‎ بيمارستان‌‏‎ متخصص‌‏‎ دكترهاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
با‏‎ عابدزاده‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بودتكذيب‏‎ شده‌‏‎ عنوان‌‏‎ صيرفي‌‏‎
.كند‏‎ شركت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ هم‌‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎:گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎
وي‌‏‎.‎ندارند‏‎ قرار‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اوليه‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ نوازي‌‏‎ محمد‏‎
ديدار‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ داديم‌‏‎ ديگر‏‎ فرصت‌‏‎ يك‌‏‎ نوازي‌‏‎ و‏‎ همداني‌‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎
دراين‌‏‎ نوازي‌‏‎ و‏‎ اگرهمداني‌‏‎.‎است‌‏‎ الوحده‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ برگشت‌‏‎
دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ برسانند‏‎ آرماني‌‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎
با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎.‎ندارند‏‎ جايي‌‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ وگرنه‌‏‎ شد‏‎ خواهند‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎ شب‏‎ جمعه‌‏‎ نوازي‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎
به‌‏‎ دعوت‌شده‌‏‎ بازيكن‌‏‎ (‎‏‏31‏‎)‎ اسامي‌‏‎ همچنين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
به‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ نفرات‌‏‎ اسامي‌‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
هادي‌‏‎ -‎برومند 3‏‎ پرويز‏‎ -‎‏‏2‏‎(‎پرسپوليس‌‏‎) فنايي‌‏‎ داود‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
(اهواز‏‎ فولاد‏‎)‎ ميرزاپور‏‎ عليرضا‏‎ -‎‏‏4‏‎(‎استقلال‌‏‎) طباطبايي‌‏‎
آمادگي‌‏‎ درصورت‌‏‎)‎ -‎ (‎پرسپوليس‌‏‎) عابدزاده‌‏‎ احمدرضا‏‎-‎‎‏‏5‏‎
مهدي‌‏‎ -‎‎‏‏7‏‎(پرسپوليس‌‏‎) رهبري‌فر‏‎ بهروز‏‎ -‎‎‏‏6‏‎(‎جسمي‌‏‎ وسلامتي‌‏‎ جسماني‌‏‎
(پرسپوليس‌‏‎)‎ امامي‌فر‏‎ عليرضا‏‎ -‎‏‏8‏‎(‎استقلال‌‏‎) هاشمي‌نسب‏‎
(پرسپوليس‌‏‎)‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ -‎‎‏‏10‏‎(پرسپوليس‌‏‎) كاويانپور‏‎ حامد‏‎-‎‎‏‏9‏‎
(استقلال‌‏‎)‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ -‎‏‏12‏‎(‎استقلال‌‏‎) يزداني‌‏‎ داريوش‌‏‎-‎‎‏‏11‏‎
(سايپا‏‎)‎ پژمان‌جمشيدي‌‏‎ -‎‎‏‏14‏‎(‎اهواز‏‎ فولاد‏‎) گل‌محمدي‌‏‎ يحيي‌‏‎-‎‎‏‏13‏‎
فجرسپاسي‌‏‎)‎ وزيري‌‏‎ اميرحسين‌‏‎ -‎‎‏‏16‏‎(‎شيراز‏‎ برق‌‏‎) شيري‌‏‎ مهدي‌‏‎ -‎‎‏‏15‏‎
مهدوي‌‏‎ محمدرضا‏‎ -‎‎‏‏18‏‎(استقلال‌‏‎) سامره‌‏‎ علي‌‏‎ -‎‎‏‏17‏‎(شيراز‏‎
سيدعباسي‌‏‎ داود‏‎ -‎‎‏‏20‏‎(پاس‌‏‎) نكونام‌‏‎ جواد‏‎ -‎‏‏19‏‎(‎استقلال‌‏‎)
عليرضا‏‎ -‎‎‏‏22‏‎(پرسپوليس‌‏‎) استيلي‌‏‎ حميد‏‎ -‎‎‏‏21‏‎(‎فجرسپاسي‌‏‎)‎
(كلش‌‏‎ خوزه‌‏‎ سن‌‏‎)‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ -‎‎‏‏23‏‎(استقلال‌‏‎)‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎
حلالي‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ -‎‎‏‏25‏‎(‎پرسپوليس‌‏‎) انصاريان‌‏‎ علي‌‏‎ -‎‏‏24‏‎
مهدوي‌كيا ، ‏‎ مهدي‌‏‎ دايي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎:افزود‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎. (‎پرسپوليس‌‏‎)‎
سهراب‏‎ و‏‎ هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎ ميناوند ، ‏‎ مهرداد‏‎ باقري‌ ، ‏‎ كريم‌‏‎
به‌‏‎ خارجي‌‏‎ ليگهاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ بازيكناني‌‏‎ نيز‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎
.مي‌پيوندند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎

و‏‎ ايران‌‏‎ تساوي‌‏‎ جهان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ شطرنج‌‏‎
پنجم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ روماني‌‏‎


جهان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ شطرنج‌‏‎ المپياد‏‎ پنجم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ متوقف‌‏‎ روماني‌‏‎ مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
همراه‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ دو‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎ روماني‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ديدار‏‎
سيدحامد‏‎ مرادي‌ ، ‏‎ الشن‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ شطرنج‌‏‎ تيم‌‏‎.‎بود‏‎
تشكيل‌‏‎ طهماسبي‌‏‎ هامون‌‏‎ و‏‎ اكبري‌نيا‏‎ آرش‌‏‎ سيد‏‎ موسويان‌ ، ‏‎
.مي‌دهند‏‎
از‏‎ بالاتر‏‎ امتيازي‌‏‎ با‏‎ روسيه‌‏‎ شطرنج‌‏‎ تيم‌‏‎ پنجم‌‏‎ دور‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ حريفان‌‏‎ ساير‏‎

واليبال‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎


افتاد‏‎ تعويق‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ قهرماني‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎
قرار‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ قهرماني‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مسافرت‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ شود ، ‏‎ برگزار‏‎ رودسر‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ همين‌‏‎ اواخر‏‎ بود‏‎
.افتاد‏‎ به‌تاخير‏‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
اعلام‌‏‎ با‏‎ گيلان‌‏‎ استان‌‏‎ واليبال‌‏‎ هيات‌‏‎ دبير‏‎ شكري‌‏‎ اسماعيل‌‏‎
المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎
اعلام‌‏‎ متعاقبا‏‎ بازي‌ها‏‎ دقيق‌‏‎ زمان‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ موكول‌‏‎ سيدني‌‏‎
.مي‌شود‏‎
تهران‌‏‎ حذفي‌‏‎ واليبال‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ تاريخ‌‏‎
نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ تاريخ‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ واليبال‌‏‎ هيات‌‏‎
اعلام‌‏‎ را‏‎ (لبلاني‌‏‎ حسن‌‏‎ شادروان‌‏‎ يادواره‌‏‎)‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎
جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ برنامه‌‏‎ براساس‌‏‎.‎كرد‏‎
دو‏‎ ساعت‌ 18‏‎ و‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ابتدا‏‎ ساعت‌ 30/16‏‎
برنده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ ديدار‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ بازيافت‌‏‎ تيم‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ راه‌پيدا‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎

و‏‎ حساس‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
گرفت‌‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎


آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎

طرف‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ هاي‌‏‎ بست‌‏‎ بن‌‏‎ از‏‎ گريز‏‎ پرسپوليس‌براي‌‏‎
متوسل‌‏‎ رافت‌‏‎ پايان‌‏‎ سرزني‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ قديمي‌‏‎ شيوه‌‏‎ به‌‏‎ حريفان‌‏‎
موثر‏‎ هميشه‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ اين‌‏‎ حاصل‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ رافت‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎.‎شد‏‎
بهتر‏‎ هوا‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ توپها‏‎ رافت‌‏‎.‎بود‏‎ وپرسپوليس‌‏‎ پروين‌‏‎ براي‌‏‎
.بيند‏‎ مي‌‏‎
در‏‎ بازي‌خود‏‎ پنجمين‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
را‏‎ ذوبآهن‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
.شود‏‎ باارزش‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ صاحب‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎
خود‏‎ برتري‌‏‎ رافت‌‏‎ پايان‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ آغاز‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
بهمن‌‏‎ ورزشگاه‌ 22‏‎ نامساعد‏‎ زمين‌‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎.داد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎
.بود‏‎ گرفته‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ از‏‎ را‏‎ تاكتيكي‌‏‎ حركات‌‏‎ فرصت‌‏‎
نداشت‌ ، ‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
هدف‌‏‎ به‌‏‎ رافت‌‏‎ آمادگي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اصرار‏‎ بلند‏‎ حركات‌‏‎ روي‌‏‎
.رسيد‏‎ خواهد‏‎
باعث‌‏‎ رهبري‌فر‏‎ بهروز‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اشتباه‌‏‎ يك‌‏‎ پنجاه‌ ، ‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎
هم‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ كشاند‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ استواري‌‏‎ رضا‏‎ تا‏‎ شد‏‎
يك‌‏‎ روي‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ رافت‌‏‎ پايان‌‏‎ و‏‎ نشد‏‎ ذوبآهن‌‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎
.كرد‏‎ باز‏‎ را‏‎ ذوبآهن‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ دوم‌‏‎ بار‏‎ براي‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎
خود‏‎ پيروزي‌‏‎ گل‌‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
انصاريان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ فر‏‎ رهبري‌‏‎داشت‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ هاي‌‏‎ مهره‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ فراوان‌‏‎ حملات‌‏‎ ها‏‎ آهني‌‏‎ ذوب‏‎ كه‌‏‎ دقايقي‌‏‎ در‏‎ پيرواني‌‏‎ و‏‎
با‏‎ ديدند‏‎ مي‌‏‎ تدارك‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
.كردند‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ حملات‌‏‎ كافي‌‏‎ نظر‏‎ دقت‌‏‎ و‏‎ هشياري‌‏‎
امتياز‏‎ (‎‎‏‏11‏‎) صاحب‏‎ بازي‌‏‎ (‎‎‏‏5‏‎)‎ از‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.كرد‏‎ صعود‏‎ دوم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
قرار‏‎ هشتم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ (‎‏‏6‏‎)‎ امتيازاز‏‎ (‎‏‏8‏‎) با‏‎ نيز‏‎ ذوبآهن‌‏‎
.گرفت‌‏‎

سيدني‌‏‎ -‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازي‌هاي‌‏‎


زنان‌ ، ‏‎ تيراندازي‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ ايراني‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎
مي‌پردازند‏‎ رقابت‌‏‎ به‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ و‏‎ ميز‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ جودو ، ‏‎
شد‏‎ حذف‌‏‎ استراليا‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎

نيجريه‌‏‎ و‏‎ ايتاليا‏‎ مقابل‌‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ استراليا‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
شد‏‎ حذف‌‏‎ المپيك‌‏‎ فوتبال‌‏‎ هاي‌‏‎ رقابت‌‏‎ از‏‎
المپيك‌ 2000‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مهمترين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ دنبال‌‏‎ ديدار‏‎ چهار‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ سيدني‌‏‎
از‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ استراليا‏‎ تيم‌‏‎ نيجريه‌‏‎ ديدارها ، ‏‎
.گذشت‌‏‎ چك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سد‏‎
مسابقه‌ها‏‎ دور‏‎ از‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استراليا‏‎ تيم‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎
به‌‏‎ صعودكننده‌‏‎ تيم‌‏‎ اولين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايتاليا‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ حذف‌‏‎
.شد‏‎ شناخته‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎
بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ شانس‌‏‎ نيز‏‎ چك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.دارند‏‎ را‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ ديدارهابه‌‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ نتايج‌‏‎
كامرون‌ 1‏‎-آمريكا 1‏‎
چك‌ 2‏‎ جمهوري‌‏‎ -‎كويت‌ 3‏‎
هندوراس‌ 1‏‎ -ايتاليا 3‏‎
استراليا 2‏‎ -نيجريه‌ 3‏‎
المپيك‌‏‎ فوتبال‌‏‎ امروز‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
‎‏‏30/13‏‎(ملبورن‌‏‎)‎ شيلي‌‏‎ -اسپانيا‏‎
‎‏‏00/12‏‎(آدلايد‏‎)‎ مراكش‌‏‎ -كره‌‏‎ جمهوري‌‏‎
‎‏‏00/13‏‎(كانبرا‏‎)‎ ژاپن‌‏‎ -اسلواكي‌‏‎
‎‏‏30/12‏‎(بين‌‏‎ بريس‌‏‎)‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ -‎برزيل‌‏‎
جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ تيراندازي‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎
يك‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ نخستين‌‏‎
بادي‌‏‎ تفنگ‌‏‎ تيراندازي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ تيرانداز‏‎
.شد‏‎ كسب‏‎ آمد ، ‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ متر‏‎ فاصله‌ 10‏‎ از‏‎ زنان‌‏‎
به‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ زن‌‏‎ تيرانداز‏‎ "جانسون‌‏‎ نانسي‌‏‎" نام‌‏‎ حساب‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
المپيك‌ 2000‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ كسبكننده‌‏‎ نخستين‌‏‎ عنوان‌‏‎
.رسيد‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ تابستاني‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ سيدني‌‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ ركورد‏‎ نخستين‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
.رسيد‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ كمان‌‏‎ با‏‎ تيراندازي‌‏‎ تيم‌‏‎ وسيله‌‏‎
را‏‎ ممكن‌‏‎ امتياز‏‎ از 720‏‎ امتياز‏‎ توانستند 671‏‎ كره‌اي‌ها‏‎
المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ حدنصاب‏‎ و‏‎ كنند‏‎ كسب‏‎
.بگذارند‏‎ برجاي‌‏‎ تابستاني‌‏‎
خورد‏‎ شكست‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ بوكسور‏‎ از‏‎ "مقيمي‌‏‎ بابك‌‏‎"
نخستين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 67‏‎ مشتزن‌‏‎ "مقيمي‌‏‎ بابك‌‏‎"
سيدني‌ ، ‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازيهاي‌‏‎ مشتزني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ روز‏‎
مسابقه‌ها‏‎ دور‏‎ از‏‎ و‏‎ شد‏‎ ازبكستان‌مغلوب‏‎ از‏‎ مشتزني‌‏‎ مقابل‌‏‎
.شد‏‎ حذف‌‏‎
برگزار‏‎ حسنوف‌‏‎ شيرزاد‏‎ مقابل‌‏‎ ديروز‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ مقيمي‌‏‎
.شد‏‎ مغلوب‏‎ بر 5‏‎ حساب 15‏‎ با‏‎ درپايان‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
شده‌‏‎ دان‌‏‎ ناك‌‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ مقابل‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ سوم‌‏‎ راند‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.بود‏‎
ايراني‌‏‎ مشتزن‌‏‎ اولين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مقيمي‌‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ بنابراين‌‏‎
قرار‏‎ مناسبي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ روحي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ بود ، ‏‎ رينگ‌رفته‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎
مي‌توانست‌‏‎ مناسب ، ‏‎ روحي‌‏‎ شرايط‏‎ داشتن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎
.كند‏‎ كسب‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎
شكست‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ ركورد‏‎ "موتلو‏‎ خليل‌‏‎"

ركورد‏‎ يك‌‏‎ برپايي‌‏‎ با‏‎ جهان‌‏‎ نامدار‏‎ بردار‏‎ وزنه‌‏‎ "موتلو‏‎ خليل‌‏‎"
سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازيهاي‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ اولين‌‏‎ جهاني‌‏‎ جديد‏‎
آورد‏‎ ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ تركيه‌‏‎ كشور‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
يك‌‏‎ حركت‌‏‎ جهاني‌‏‎ ركورد‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ وزنه‌بردار‏‎ "موتلو‏‎ خليل‌‏‎"
بود ، ‏‎ خودش‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ ضربدسته‌ 56‏‎
.بخشيد‏‎ بهبود‏‎
وزنه‌برداري‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ موتلو‏‎
وزنه‌‏‎ بلندكردن‌‏‎ با‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ قهرماني‌بازي‌هاي‌‏‎
.داد‏‎ ترقي‌‏‎ را‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ ركورد‏‎ كيلوگرم‌‏‎ نيم‌‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ ‎‏‏138‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ يونان‌‏‎ - آتن‌‏‎ جهاني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ موتلو‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ مهار‏‎ را‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزنه‌5/137‏‎ حركت‌‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ " مرادي‌‏‎ علي‌‏‎ "
نظارت‌‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ قضاوت‌‏‎ بر‏‎ داوران‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎
.كرد‏‎
نماينده‌اي‌‏‎ دسته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.نداشت‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ كشورمان‌‏‎ وزنه‌بردار‏‎ اولين‌‏‎ " پانزوان‌‏‎ سيدمهدي‌‏‎ "
.مي‌پردازد‏‎ حريفانش‌‏‎ با‏‎ رقابت‌‏‎ به‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ دردسته‌ 62‏‎ امروز‏‎
المپيك‌‏‎ بوكس‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ "كلي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎"
از‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ مشتزني‌‏‎ جاودان‌‏‎ ستاره‌‏‎ "كلي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎"
به‌شمار‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ ميهمانان‌افتخاري‌‏‎
در‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ مسابقات‌‏‎ رسمي‌‏‎ روز‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ مي‌رود ، ‏‎
حاضران‌‏‎ پرشور‏‎ استقبال‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ شد‏‎ حاضر‏‎ سيدني‌‏‎ مشتزني‌‏‎ سالن‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎
مي‌برد ، ‏‎ رنج‌‏‎ پاركينسون‌‏‎ ازبيماري‌‏‎ سالهاست‌‏‎ كه‌‏‎ ساله‌ ، ‏‎ كلي‌ 58‏‎
تا‏‎ شد‏‎ دارلينگ‌هاربور‏‎ مشتزني‌‏‎ سالن‌‏‎ وارد‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ از‏‎
مسابقه‌‏‎ رينگ‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ خود‏‎ ويژه‌‏‎ صندلي‌‏‎ برروي‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎
سالن‌‏‎ در‏‎ حاضران‌‏‎ و‏‎ تماشاچيان‌‏‎ بي‌وقفه‌‏‎ تشويق‌‏‎ مورد‏‎ مستقرشد ، ‏‎
سر‏‎ "علي‌‏‎ علي‌ ، ‏‎" هاي‌‏‎ فرياد‏‎ صدا‏‎ حاضران‌يك‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎
.مي‌دادند‏‎
شد‏‎ خارج‌‏‎ استراليا‏‎ از‏‎ سامارانش‌‏‎
المپيك‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ "سامارانش‌‏‎ آنتونيو‏‎ خوان‌‏‎"
بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ هفتمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ گشايش‌‏‎ درآيين‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
كرد‏‎ ترك‌‏‎ اسپانيا‏‎ بارسلون‌‏‎ مقصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سيدني‌‏‎ ديروز‏‎ المپيك‌ ، ‏‎
در‏‎ سرطان‌‏‎ بيماري‌‏‎ به‌‏‎ ابتلا‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ همسرش‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ تا‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ است‌ ، ‏‎ بيماري‌‏‎ بستر‏‎
كميته‌‏‎ بر‏‎ سامارانش‌‏‎ رياست‌‏‎ سال‌‏‎ طول‌ 20‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ اين‌‏‎
بازيهاي‌‏‎ مي‌شود‏‎ مجبور‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بين‌المللي‌المپيك‌‏‎
.ترك‌كند‏‎ آن‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ المپيك‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ كميته‌‏‎ مديركل‌‏‎ "كارار‏‎ فرانسوا‏‎" گفته‌‏‎ به‌‏‎
فعلي‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ "پاوند‏‎ ديك‌‏‎" غيابسامارانش‌ ، ‏‎ در‏‎ المپيك‌ ، ‏‎
بازيهاي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ او‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ كميته‌ ، عهده‌دار‏‎ اين‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.