شماره‌ 2486‏‎ ‎‏‏،‏‎ 27 Aug2001 ‎‏‏،‏‎ دوشنبه‌5شهريور1380‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
قتل‌عمدوغيرعمد‏‎ براي‌‏‎ قسامه‌‏‎ شرايط‏‎ مجلس‌‏‎
داد‏‎ تغيير‏‎ را‏‎

راي‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ راي‌منتخبين‌‏‎ :كشور‏‎ وزير‏‎
بود‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كاركنان‌‏‎ كاركرد‏‎ به‌‏‎

رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ جداگانه‌‏‎ احكام‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
جمهوري‌ورئيس‌‏‎ اول‌رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ جمهوري‌‏‎
منصوبشدند‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ سازمان‌‏‎

لوح‌‏‎ نمونه‌‏‎ كارمند‏‎ به‌ 15‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
كرد‏‎ اهدا‏‎ سپاس‌‏‎

ملي‌‏‎ زندانيان‌‏‎ :‎اصل‌ 90مجلس‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
مي‌شوند‏‎ آزاد‏‎ مذهبي‌‏‎ -

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎

متهم‌‏‎ فساد‏‎ رواج‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ :‎راد‏‎ شكوري‌‏‎
نمي‌كنند‏‎ تعريف‌‏‎ را‏‎ فساد‏‎ اما‏‎ مي‌كنند‏‎

رياست‌جمهوري‌‏‎ اول‌‏‎ معاونت‌‏‎ در‏‎ ادغام‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ حذف‌‏‎ اجرايي‌رئيس‌جمهوري‌‏‎ معاونت‌‏‎

آزاد‏‎ مذهبي‌ها‏‎ -‎ ملي‌‏‎ پرونده‌‏‎ ديگر‏‎ متهم‌‏‎ دو‏‎
شدند‏‎

دركميسيون‌‏‎ احكام‌‏‎ علني‌‏‎ اجراي‌‏‎ آثار‏‎ بررسي‌‏‎
مجلس‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎

غيرعمد‏‎ و‏‎ قتل‌عمد‏‎ براي‌‏‎ قسامه‌‏‎ شرايط‏‎ مجلس‌‏‎
داد‏‎ تغيير‏‎ را‏‎


تريبون‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تحريك‌آميزي‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ خاطر‏‎ كروبي‌به‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ و‏‎ دانشگاهيان‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ايراد‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎
كرد‏‎ عذرخواهي‌‏‎
قانون‌‏‎ از‏‎ موادي‌‏‎ اصلاح‌‏‎" طرح‌‏‎ نهايي‌‏‎ بررسي‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ قسم‌‏‎ اداي‌‏‎ نحوه‌‏‎ مصوب 1370درباره‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎
ديروزمجلس‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ "قتل‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ جرايم‌‏‎
طرح‌‏‎ اين‌‏‎ باقيمانده‌‏‎ مواد‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
.رسيد‏‎ نمايندگان‌‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎
با‏‎ مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ مصوبات‌‏‎ براساس‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎:‎مقررشد‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 245‏‎ اصلاح‌‏‎
صرف‌‏‎ قتل‌ ، ‏‎ انتساب‏‎ به‌‏‎ ظن‌‏‎ موجب‏‎ قرائن‌‏‎ نبودن‌‏‎ صورت‌‏‎
مصاديق‌‏‎ واقعه‌از‏‎ درمحل‌‏‎ قتل‌‏‎ هنگام‌‏‎ عليه‌‏‎ مدعي‌‏‎ حضور‏‎
تبرئه‌‏‎ سوگند‏‎ اداي‌‏‎ با‏‎ عليه‌‏‎ مدعي‌‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ محسوب‏‎ لوث‌‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎
:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ يادشده‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 246‏‎ اصلاح‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎
بينه‌‏‎ خود‏‎ تبرئه‌‏‎ براي‌‏‎ عليه‌‏‎ مدعي‌‏‎ اگر‏‎ لوث‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ تبرئه‌‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ محقق‌‏‎ لوث‌‏‎ كند ، ‏‎ اقامه‌‏‎
مذكور ، ‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 248‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ اصلاحيه‌‏‎ براساس‌‏‎
ثابت‌‏‎ مرد‏‎ نفر‏‎ قسم‌ 50‏‎ با‏‎ عمد‏‎ قتل‌‏‎ لوث‌ ، ‏‎ مورد‏‎ در‏‎
نسبي‌‏‎ بستگان‌‏‎ و‏‎ خويشان‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ خوردگان‌‏‎ قسم‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
مدعي‌‏‎ خوردگان‌‏‎ قسم‌‏‎ تعداد‏‎ چنانچه‌‏‎ همچنين‌‏‎ باشند ، ‏‎ مدعي‌‏‎
مرد‏‎ ازقسم‌خورندگان‌‏‎ هريك‌‏‎ باشد‏‎ نفر‏‎ كمتراز 50‏‎ عليه‌‏‎
قسم‌‏‎ نحوي‌كه‌ 50‏‎ به‌‏‎ بخورند‏‎ قسم‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ مي‌توانند‏‎
و‏‎ خويشان‌‏‎ از‏‎ كسي‌‏‎ نتواند‏‎ عليه‌‏‎ مدعي‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ شود‏‎ كامل‌‏‎
مي‌‏‎ كند‏‎ حاضر‏‎ قسم‌‏‎ اداي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نسبي‌‏‎ بستگان‌‏‎
.شود‏‎ تبرئه‌‏‎ و‏‎ بخورد‏‎ قسم‌‏‎ خودش‌ 50‏‎ تواند‏‎
اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 252‏‎ اصلاح‌‏‎ با‏‎ نمايندگان‌‏‎
باشد‏‎ متعدد‏‎ مدعي‌‏‎ چنانچه‌‏‎ لوث‌ ، ‏‎ موارد‏‎ در‏‎:‎كردند‏‎ مصوب‏‎
مدعي‌‏‎ تعداد‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ كند‏‎ مي‌‏‎ كفايت‌‏‎ نفر‏‎ قسم‌ 50‏‎
خود‏‎ تبرئه‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ هريك‌‏‎ عليه‌ ، ‏‎
از‏‎ هريك‌‏‎ قسامه‌‏‎ عدد‏‎ نداشتن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كنند‏‎ قسامه‌‏‎ اجراي‌‏‎
.شوند‏‎ وتبرئه‌‏‎ خورده‌‏‎ قسم‌‏‎ هم‌ 50‏‎ عليه‌‏‎ مدعي‌‏‎
قانون‌‏‎ ماده‌ 253‏‎ اصلاح‌‏‎ مجلس‌ ، درخصوص‌‏‎ مصوبه‌‏‎ براساس‌‏‎
محض‌‏‎ خطاي‌‏‎ و‏‎ عمد‏‎ شبه‌‏‎ قتل‌‏‎ در‏‎ قسامه‌‏‎ نصاب‏‎ شده‌ ، ‏‎ ياد‏‎
ماده‌ 248‏‎ مطابق‌‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ مي‌باشد‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏25‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎
راي‌‏‎ نيز‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ ماده‌ 254‏‎ به‌اصلاح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
ثابت‌‏‎ قسامه‌‏‎ با‏‎ قصاص‌ ، ‏‎ جراحات‌‏‎ آن‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎ ديه‌‏‎ موجب‏‎ تنها‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎
قصاص‌‏‎ درجراحات‌‏‎ قسامه‌‏‎ نصاب‏‎ اصلاح‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ مجلس‌‏‎
مجروح‌‏‎ است‌‏‎ كامل‌‏‎ ديه‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ جراحاتي‌‏‎ در‏‎ مقرركرد ، ‏‎
ديه‌‏‎ چهارم‌‏‎ سه‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ جراحاتي‌‏‎ در‏‎ ديگر ، ‏‎ نفر‏‎ پنج‌‏‎ با‏‎
كه‌‏‎ جراحاتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ نفر‏‎ چهار‏‎ با‏‎ مجروح‌‏‎ است‌‏‎ كامل‌‏‎
ديگر‏‎ نفر‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ مجروح‌‏‎ است‌‏‎ ديه‌كامل‌‏‎ سوم‌‏‎ دو‏‎ موجب‏‎
.مي‌خورند‏‎ قسم‌‏‎
است‌‏‎ كامل‌‏‎ ديه‌‏‎ دوم‌‏‎ يك‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ جراحاتي‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
سوم‌‏‎ يك‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ جراحاتي‌‏‎ در‏‎ ديگر ، ‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ با‏‎ مجروح‌‏‎
در‏‎ نيز‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ مجروح‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كامل‌‏‎ ديه‌‏‎
به‌‏‎ مجروح‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كامل‌‏‎ ديه‌‏‎ ششم‌‏‎ يك‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ جراحاتي‌‏‎
.مي‌خورند‏‎ قسم‌‏‎ تنهايي‌‏‎
مدعي‌‏‎ لازم‌ ، ‏‎ نفرات‌‏‎ نبودن‌‏‎ درصورت‌‏‎ مواردفوق‌الذكر‏‎ در‏‎
و‏‎ كند‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ قسم‌‏‎ عدد‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ عليه‌‏‎
مقدار‏‎ در‏‎ باشد‏‎ مذكور‏‎ موارد‏‎ مابين‌‏‎ ديه‌‏‎ مقدار‏‎ چنانچه‌‏‎
به‌‏‎ جراحات‌‏‎ ديه‌‏‎ اگر‏‎ يعني‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ بيشتر‏‎ نصاب‏‎ قسم‌‏‎
براي‌‏‎ باشد‏‎ كامل‌‏‎ ديه‌‏‎ پنجم‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مقدار‏‎
.است‌‏‎ لازم‌‏‎ قسم‌‏‎ دو‏‎ يعني‌‏‎ سوم‌‏‎ يك‌‏‎ نصاب‏‎ آن‌ ، ‏‎ اثبات‌‏‎
قضايي‌‏‎ همكاري‌‏‎ موافقتنامه‌‏‎ لايحه‌‏‎ نشست‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
شخصيه‌ ، ‏‎ كيفري‌ ، احوال‌‏‎ بازرگاني‌ ، ‏‎ حقوقي‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎
وتصفيه‌‏‎ زندان‌‏‎ به‌‏‎ محكومان‌‏‎ انتقال‌‏‎ و‏‎ استردادمجرمان‌‏‎
سوريه‌‏‎ عربي‌‏‎ وجمهوري‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ تركه‌هابين‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ بررسي‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ اعاده‌‏‎
.شد‏‎ داده‌‏‎ برگشت‌‏‎ مجلس‌‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ قضائي‌‏‎ كميسيون‌‏‎
خود‏‎ قبلي‌‏‎ نظر‏‎ بر‏‎ مجلس‌‏‎ ديروز ، نمايندگان‌‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎
دادرسي‌‏‎ آئين‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 128‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ درباره‌‏‎
شده‌‏‎ ياد‏‎ طرح‌‏‎ و‏‎ ماندند‏‎ باقي‌‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاههاي‌‏‎
مجمع‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ اعاده‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
.شد‏‎ فرستاده‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ مجلس‌‏‎ آينده‌‏‎ جلسه‌‏‎
تحصيل‌كرده‌ها‏‎ از‏‎ كروبي‌‏‎ عذرخواهي‌‏‎
كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ ديروز‏‎ همچنين‌‏‎
قشر‏‎ عليه‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ تريبون‌هاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ طريق‌‏‎" از‏‎
.كرد‏‎ انتقاد‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ "است‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ كشور‏‎ كرده‌‏‎ تحصيل‌‏‎
مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎
اين‌‏‎ بايد‏‎ چرا‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ مي‌گفت‌ ، ‏‎ سخن‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
‎‏‏99‏‎:شود‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ ايجاد‏‎ نيروها‏‎ بين‌‏‎ فاصله‌‏‎ مقدار‏‎
الهي‌‏‎ احكام‌‏‎ اجراي‌‏‎ مخالف‌‏‎ كشور‏‎ تحصيل‌كرده‌هاي‌‏‎ درصد‏‎
."هستند‏‎
جمعه‌‏‎ نماز‏‎ تريبون‌‏‎ از‏‎ نبايد‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ مقننه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
سخنان‌‏‎ چنين‌‏‎ مي‌آيد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ وحدت‌‏‎ كانون‌‏‎ كه‌‏‎
.شود‏‎ ايراد‏‎ تحريك‌آميزي‌‏‎
يار‏‎ بچه‌طلبه‌و‏‎ روحاني‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ كروبي‌‏‎
ادب‏‎ عرض‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ و‏‎ دانشگاهيان‌‏‎ تمامي‌‏‎ به‌‏‎ امام‌‏‎
.مي‌خواهم‌‏‎ عذر‏‎ آنان‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دارم‌‏‎
سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
دولت‌ ، ‏‎ هفته‌‏‎ گراميداشت‌‏‎ با‏‎ خود‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ را‏‎ دولتها‏‎ وظيفه‌‏‎ اساسي‌ترين‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ آنها‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ مشكلات‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ گرفتند‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎
.نباشند‏‎ ناراضي‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ فكر‏‎
دستور‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ نطق‌هاي‌‏‎
نطق‌هاي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ وزرا‏‎ انتخاب‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ دستور‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
از‏‎ تعدادي‌‏‎ محكوميت‌‏‎ و‏‎ احضار‏‎ و‏‎ مجريه‌‏‎ قوه‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ رفتار‏‎ و‏‎
.پرداختند‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
شود‏‎ بيان‌‏‎ بايد‏‎ وزرا‏‎ ارجحيت‌‏‎ مراتب‏‎:‎ادب‏‎
راي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ سنندج‌‏‎ نماينده‌‏‎ ادب ، ‏‎ بهاءالدين‌‏‎
خاتمي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزيران‌‏‎ تمامي‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ اعتماد‏‎
اصلاحات‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ خاتمي‌‏‎ منتخب‏‎ وزيران‌‏‎ آيا‏‎:پرسيد‏‎
و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ نوزدهم‌‏‎ اصل‌‏‎ گرفتندبرابر‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎
درپايبندي‌به‌‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ تعهد‏‎ برابر‏‎
شده‌اند؟‏‎ انتخاب‏‎ خود‏‎ شعارهاي‌‏‎
رئيس‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ وكلاي‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ ادب‏‎
براستي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ سئوال‌‏‎ خود‏‎ محبوب‏‎ و‏‎ منتخب‏‎ جمهوري‌‏‎
است‌؟‏‎ شده‌‏‎ رعايت‌‏‎ شايسته‌سالاري‌‏‎ وزيران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
مراتب‏‎ بايد‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ رعايت‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
ديگر‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ وزيران‌منتخب‏‎ ارجحيت‌‏‎ و‏‎ شايستگي‌‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ عموم‌‏‎ براي‌‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ كانديداهاي‌‏‎
.شود‏‎ بيان‌‏‎ رسانه‌ها‏‎
مي‌كنم‌‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ مدرس‌‏‎ جمله‌‏‎ من‌‏‎:‎راكعي‌‏‎
مصونيت‌‏‎ اصل‌‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ نماينده‌‏‎ راكعي‌‏‎ فاطمه‌‏‎
مردم‌‏‎ براي‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ امكاني‌‏‎ پارلماني‌‏‎
كامل‌‏‎ آزادي‌‏‎ با‏‎ بتوانند‏‎ آنان‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ قايل‌‏‎
مبناي‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ مسئوليتي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ خودسانسوري‌ ، ‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎
داخلي‌‏‎ مسائل‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ دارند‏‎ ملت‌‏‎ تمام‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ قانون‌‏‎
.كنند‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ كشور‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎
آيا‏‎:‎گفت‌‏‎ حقيقت‌جو‏‎ فاطمه‌‏‎ محكوميت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ راكعي‌‏‎
و‏‎ استنباطي‌‏‎ دانسته‌هاي‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ ندارد‏‎ حق‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
از‏‎ و‏‎ بپردازد‏‎ امور‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎ و‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ تحليل‌‏‎
پيشرفت‌‏‎ كندي‌‏‎ نهادهاكه‌سبب‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ معمول‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎
انتقاد‏‎ مي‌شود‏‎ آنها‏‎ راه‌‏‎ سد‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎ اصلاحات‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
كند؟‏‎
در‏‎ نتوانند‏‎ مردم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اگر‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ راكعي‌‏‎
روند‏‎ كندي‌‏‎ علل‌‏‎ كه‌‏‎ مردم‌‏‎ بي‌شمار‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎ مقابل‌‏‎
دهند ، ‏‎ ارائه‌‏‎ اقناعي‌‏‎ پاسخي‌‏‎ مي‌پرسند‏‎ را‏‎ خود‏‎ حقوق‌‏‎ احقاق‌‏‎
.بردارند‏‎ خود‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ عنوان‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎
گوياي‌‏‎ زبان‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ آنكه‌‏‎ نه‌‏‎ مگر‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
عضو‏‎.‎مي‌شود‏‎ شنيده‌‏‎ آنان‌‏‎ حلقوم‌‏‎ مردم‌از‏‎ فرياد‏‎ و‏‎ ملتند‏‎
درباره‌‏‎ مدرس‌‏‎ شهيد‏‎ سخنان‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎
من‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ مجلس‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ اهميت‌‏‎
عنوان‌‏‎ مابه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ مدرس‌‏‎ جمله‌‏‎ اين‌‏‎
صلاح‌‏‎ كنيم‌‏‎ تعيين‌‏‎ بايد‏‎ مردم‌‏‎ برگزيده‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.كنيم‌‏‎ فساد‏‎ و‏‎ صلاح‌‏‎ تعيين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كدام‌‏‎ فساد‏‎ و‏‎ چيست‌‏‎
مجريه‌‏‎ و‏‎ مقننه‌‏‎ قواي‌‏‎ همدلي‌‏‎ اوج‌‏‎:نوش‌آبادي‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ راي‌اعتماد‏‎ ورامين‌‏‎ نماينده‌‏‎ نوش‌آبادي‌‏‎ حسين‌‏‎
اوج‌‏‎ نشانگر‏‎ را‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزيران‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎
و‏‎ دانست‌‏‎ مجريه‌‏‎ و‏‎ مقننه‌‏‎ قواي‌‏‎ وفاق‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ همكاري‌ ، ‏‎
ساير‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎
:افزود‏‎ وي‌‏‎يابد‏‎ تعميق‌‏‎ و‏‎ گسترش‌‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ نهادهاي‌‏‎ و‏‎ قوا‏‎
در‏‎ و‏‎ باشد‏‎ صداقت‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ وحدت‌ ، ‏‎ مظهر‏‎ مي‌تواند‏‎ مجلس‌‏‎
و‏‎ برادري‌‏‎ و‏‎ ملايمت‌‏‎ قضاييه‌ ، ‏‎ و‏‎ مجريه‌‏‎ قواي‌‏‎ با‏‎ هماهنگي‌‏‎
.كند‏‎ منتقل‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ الگو‏‎ بعنوان‌‏‎ را‏‎ وفاق‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ عمران‌‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎ نوش‌آبادي‌‏‎
و‏‎ فساد‏‎ و‏‎ فقر‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ رهبرانقلاب‏‎ تاكيدات‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ كلي‌‏‎ جهت‌گيري‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ تبعيض‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ مي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ شعارهاي‌دولت‌‏‎
مسائل‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ سوق‌‏‎ واقعي‌‏‎ مبارزه‌‏‎
.گردد‏‎ پرهيز‏‎ فرعي‌‏‎ و‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎
سه‌‏‎ تعميق‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ ضرورت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ سخنانش‌‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌در‏‎
حفظ‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ "رهبري‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ دين‌ ، ‏‎" عنصر‏‎
بيهوده‌‏‎ منازعات‌‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ يكپارچگي‌‏‎
به‌‏‎ نبايستي‌‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ تذكراتي‌‏‎ سياسي‌‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قدرت‌‏‎ جنگ‌‏‎ شائبه‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ عمل‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎
.سازد‏‎ تداعي‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎

راي‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ منتخبين‌‏‎ راي‌‏‎ :وزيركشور‏‎
بود‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كاركنان‌‏‎ كاركرد‏‎ به‌‏‎


وزير‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎تهران‌‏‎
شهيدان‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ هفته‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ درمراسم‌‏‎ ديروز‏‎ كشور‏‎
و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كاركنان‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ رجايي‌‏‎ و‏‎ باهنر‏‎
بنده‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ منتخبين‌‏‎ راي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تابعه‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
.بود‏‎ شما‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ كاركرد‏‎ به‌‏‎ راي‌‏‎ درحقيقت‌‏‎
كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ واحد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كاركنان‌‏‎ عملكرد‏‎ اينكه‌‏‎ بابيان‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ تابعه‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كار‏‎ معدل‌‏‎:‎افزود‏‎ است‌‏‎ قرارگرفته‌‏‎ اسلامي‌‏‎
:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎.‎گرديده‌است‌‏‎ تلقي‌‏‎ مثبت‌‏‎ درمجموع‌‏‎
بامشكلات‌‏‎ اخير‏‎ درسه‌سال‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ حوزه‌كاري‌‏‎
اين‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ همراه‌‏‎ مختلفي‌‏‎ ودغدغه‌هاي‌‏‎
حس‌‏‎ دليلي‌‏‎ به‌‏‎ كار ، ‏‎ رواني‌‏‎ فشارهاي‌‏‎ و‏‎ مشكلات‌‏‎
اين‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ كارمندان‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ مسئوليت‌پذيري‌‏‎
.آمديم‌‏‎ فائق‌‏‎ آنان‌‏‎ برتمامي‌‏‎ وزارتخانه‌ ، ‏‎
عمراني‌ ، ‏‎ بخشهاي‌‏‎ در‏‎ صورت‌گرفته‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
امور‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ امنيتي‌ ، ‏‎ اجرا ، ‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
و‏‎ حمل‌‏‎ تحقيقات‌ ، ‏‎ و‏‎ مطالعات‌‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ مهاجرين‌‏‎ و‏‎ اتباع‌‏‎
مترقبه‌ ، ‏‎ غير‏‎ حوادث‌‏‎ بازسازي‌ ، ‏‎ و‏‎ ايمني‌‏‎ امور‏‎ نقل‌ ، ‏‎
و‏‎ قرارداد‏‎ اشاره‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ شوراها‏‎ امور‏‎ پيگيري‌‏‎ و‏‎ هماهنگي‌‏‎
دستگاههاي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كاركنان‌‏‎ اراده‌‏‎ و‏‎ برعزم‌‏‎
به‌‏‎ خدمت‌‏‎ وتعالي‌‏‎ رشد‏‎ راه‌‏‎ ادامه‌‏‎ پيمودن‌‏‎ تابعه‌براي‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ مردم‌‏‎
نمونه‌‏‎ كارمندان‌‏‎ و‏‎ كاركنان‌‏‎ مديران‌ ، ‏‎ مراسم‌ ، ‏‎ دراين‌‏‎
هدايايي‌‏‎ و‏‎ تقدير‏‎ لوح‌‏‎ تابعه‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
.كردند‏‎ دريافت‌‏‎

رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ جداگانه‌‏‎ احكام‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
جمهوري‌ورئيس‌‏‎ اول‌رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ جمهوري‌‏‎
منصوبشدند‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ سازمان‌‏‎


ستاري‌فر‏‎ محمد‏‎**عارف‌‏‎ محمدرضا‏‎
احكام‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ محمدخاتمي‌‏‎ سيد‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ محمدستاري‌فر‏‎ و‏‎ عارف‌‏‎ محمدرضا‏‎ آقايان‌‏‎ جداگانه‌‏‎
سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ ترتيب‏‎
.برگزيد‏‎ كشور‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎
:است‌‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ احكام‌‏‎ كامل‌‏‎ متن‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ بسم‌الله‌‏‎
عارف‌‏‎ محمدرضا‏‎ دكتر‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎
و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ چهارم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ و‏‎ يكصد‏‎ اصل‌‏‎ براساس‌‏‎
ارزنده‌‏‎ تجربيات‌‏‎ و‏‎ شايستگي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ دانش‌‏‎ تعهد ، ‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
تصدي‌‏‎ طولاني‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اجرايي‌‏‎ و‏‎ دانشگاهي‌‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎
اول‌‏‎ معاون‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جنابعالي‌‏‎ آورده‌ايد ، ‏‎ دست‌‏‎
نهاد‏‎ سرپرستي‌‏‎ ومسئوليت‌‏‎ برمي‌گزينم‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
.مي‌نمايم‌‏‎ واگذار‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎
جديد ، ‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ درنظر‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ ضمنا‏‎
ذيربط‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ و‏‎ وزارتخانه‌ها‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ اجرايي‌‏‎ امور‏‎
نمايندگي‌‏‎ بااعطاي‌‏‎ لذا‏‎ شود ، ‏‎ انجام‌‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ مستقيما‏‎
استخدامي‌‏‎ و‏‎ اموراداري‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 126‏‎ موضوع‌‏‎
با‏‎ است‌‏‎ مقتضي‌‏‎ عالي‌‏‎ جناب‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ نهاد‏‎
در‏‎ لازم‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ اينجانب ، ‏‎ دفتر‏‎ وهمكاري‌‏‎ هماهنگي‌‏‎
.شود‏‎ گذاشته‌‏‎ اجرا‏‎ مورد‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎ نهاد‏‎ تشكيلات‌‏‎
و‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎
در‏‎ پروردگار‏‎ عنايت‌‏‎ و‏‎ به‌لطف‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاونين‌‏‎
.باشيد‏‎ موفق‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎
محمد‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ حكم‌‏‎ كامل‌‏‎ متن‌‏‎ همچنين‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ستاري‌فر‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ بسم‌الله‌‏‎
ستاري‌فر‏‎ محمد‏‎ دكتر‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎
با‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ ششم‌‏‎ صدوبيست‌و‏‎ يك‌‏‎ اصل‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎
شما ، ‏‎ ارزنده‌‏‎ و‏‎ مفيد‏‎ سوابق‌‏‎ و‏‎ شايستگي‌‏‎ تعهد ، ‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
معاون‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ عالي‌‏‎ جناب‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎
ريزي‌‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
.برمي‌گزينم‌‏‎ كشور‏‎
و‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ به‌‏‎ اتكال‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎
آن‌‏‎ توانمند‏‎ و‏‎ صديق‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ همه‌‏‎ همراهي‌‏‎
.باشيد‏‎ مويد‏‎ و‏‎ موفق‌‏‎ محوله‌‏‎ وظايف‌‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ سازمان‌‏‎
حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎ دكتر‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ نامه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ همچنين‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
تصدي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ پيشين‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎
.كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ و‏‎ تشكر‏‎ وي‌‏‎ معاونت‌‏‎ سمت‌‏‎

لوح‌‏‎ نمونه‌‏‎ كارمند‏‎ به‌ 15‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
كرد‏‎ اهدا‏‎ سپاس‌‏‎


چهارمين‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ كارشناسان‌‏‎ مديران‌ ، ‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ به‌ 15‏‎ رجايي‌‏‎ شهيد‏‎ جشنواره‌‏‎
.كرد‏‎ اهدا‏‎ جوايزي‌‏‎ و‏‎ سپاس‌‏‎ لوح‌‏‎ كشور‏‎ نمونه‌‏‎ بازنشستگان‌‏‎
توسعه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ آصفي‌‏‎ رضا‏‎ حميد‏‎
شفاف‌ ، ‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ سيستم‌هاي‌‏‎ استقرار‏‎ و‏‎ جديد‏‎ فناوري‌هاي‌‏‎
دانش‌ ، ‏‎ ارتقاي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ براي‌‏‎ نفت‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ سروش‌‏‎ حسين‌‏‎
سازمان‌‏‎ از‏‎ طاهري‌‏‎ هوشنگ‌‏‎ حرفه‌اي‌ ، ‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ مهارتهاي‌‏‎ و‏‎ بينش‌‏‎
تدوين‌‏‎ و‏‎ خدمات‌‏‎ و‏‎ فعاليتها‏‎ مستندسازي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎
استانداري‌‏‎ از‏‎ حيدري‌‏‎ محمدرضا‏‎ كاري‌ ، ‏‎ تجربيات‌‏‎ انتقال‌‏‎ و‏‎
دبيري‌‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ پژوهش‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ خراسان‌‏‎
در‏‎ عمل‌‏‎ و‏‎ مداري‌‏‎ قانون‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفاظت‌‏‎ سازمان‌‏‎ از‏‎
جشنواره‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ كساني‌‏‎ مقررات‌ ، ‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ چارچوب‏‎
رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ دولتي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ در‏‎ نمونه‌‏‎ مديران‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
.گرفتند‏‎ قرار‏‎ تقدير‏‎ مورد‏‎ جمهور‏‎
پژوهش‌ ، ‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ براي‌‏‎ علوم‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ اصفهاني‌‏‎ پارسي‌‏‎ امير‏‎
صابريان‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ عاملي‌‏‎ جبل‌‏‎ شهناز‏‎
و‏‎ بينش‌‏‎ دانش‌ ، ‏‎ ارتقاي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ نيرو‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎
تعاون‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ اداوي‌‏‎ بيژن‌‏‎ حرفه‌اي‌ ، ‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ مهارتهاي‌‏‎
مشتريان‌‏‎ و‏‎ رجوع‌‏‎ ارباب‏‎ رضايت‌‏‎ جلب‏‎ و‏‎ مشفقانه‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ براي‌‏‎
وحدت‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ هماهنگي‌‏‎ براي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ بيات‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ دولتي‌‏‎ نمونه‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ رويه‌‏‎
بوير‏‎ بانو‏‎ جهان‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ استان‌‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌‏‎ از‏‎ رحماني‌‏‎ اصغر‏‎
مهدي‌‏‎ احمد ، ‏‎ بوير‏‎ و‏‎ كهگيلويه‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ از‏‎ فرد‏‎ احمدي‌‏‎
پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ از‏‎ چراغ‌‏‎ روشن‌‏‎ حسين‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ محقق‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كرمان‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ ارتش‌‏‎ از‏‎ نخعي‌‏‎ منوچهر‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎
.گرفتند‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ سپاس‌‏‎ لوح‌‏‎ نمونه‌ ، ‏‎ پيشكسوتان‌‏‎
نمونه‌‏‎ بازنشسته‌‏‎ و‏‎ كارشناس‌‏‎ مدير ، ‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎ ‎‏‏30‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دولتي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ در‏‎
در‏‎ سران‌‏‎ اجلاس‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ رجايي‌‏‎ شهيد‏‎ جشنواره‌‏‎ چهارمين‌‏‎
.است‌‏‎ روزه‌‏‎ چهار‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ آغاز‏‎ تهران‌‏‎

ملي‌‏‎ زندانيان‌‏‎:‎مجلس‌‏‎ اصل‌ 90‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
آزادمي‌شوند‏‎ مذهبي‌‏‎ -‎


رئيس‌‏‎ انصاري‌راد‏‎ حسين‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
آزادي‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ اصل‌ 90‏‎ كميسيون‌‏‎
.داد‏‎ مذهبي‌‏‎ -‎ ملي‌‏‎ زندانيان‌‏‎ اكثر‏‎ احتمالي‌‏‎
در‏‎ پارلماني‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ اصل‌ 90‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
:گفت‌‏‎ مذهبي‌‏‎ -‎ ملي‌‏‎ زندانيان‌‏‎ آزادي‌‏‎ درباره‌‏‎ سئوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎
آزادي‌‏‎ نهضت‌‏‎ اعضاي‌‏‎ بعضي‌‏‎ و‏‎ پيمان‌‏‎ سحابي‌ ، ‏‎ آقايان‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎
شكايت‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ راد‏‎ انصاري‌‏‎.‎شوند‏‎ آزاد‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ معطل‌‏‎ قدري‌‏‎
كميسيون‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ هاشمي‌‏‎ هادي‌‏‎ سيد‏‎ مادر‏‎ نيز‏‎ و‏‎ منتظري‌‏‎ سعيده‌‏‎
.داد‏‎ خبر‏‎
منتظري‌‏‎ سعيده‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ نيشابور‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ شكايت‌‏‎ "فيضي‌‏‎" شوهرش‌‏‎ بازداشت‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ ملكي‌‏‎ دكتر‏‎ همسر‏‎ از‏‎ نيز‏‎ نمابري‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ راد‏‎ انصاري‌‏‎
قبول‌‏‎ را‏‎ وثيقه‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ نوشته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎ كميسيون‌‏‎
امضاء‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ آزادي‌‏‎ حكم‌‏‎ حداد‏‎ قاضي‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ اطلاع‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎
.مي‌كنند‏‎ معطل‌‏‎ را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ دو‏‎ كرده‌ ، ‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎


خداحافظي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎*
و‏‎ خواند‏‎ زمين‌‏‎ مشرق‌‏‎ قرن‌‏‎ را‏‎ جديد‏‎ قرن‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ مالزي‌‏‎ سفير‏‎
در‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ آسيايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎
از‏‎ سريعتر‏‎ گذر‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ دهند ، ‏‎ قرار‏‎ اولويت‌‏‎
كشورها‏‎ اين‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاء‏‎ و‏‎ بحران‌ها‏‎
.آمد‏‎ خواهد‏‎ پديد‏‎
در‏‎ خود‏‎ ماموريت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ مسكو‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سفير‏‎ صفري‌‏‎ مهدي‌‏‎ *
ديدار‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ وزير‏‎ فرانك‌‏‎ با‏‎ روسيه‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
روابط‏‎ تقويت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎:‎گفت‌‏‎ روسيه‌‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ وزير‏‎.‎كرد‏‎
به‌‏‎ امسال‌‏‎ سپتامبر‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ است‌‏‎ مصمم‌‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ نقلي‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎
.نمايد‏‎ سفر‏‎ ايران‌‏‎

متهم‌‏‎ فساد‏‎ رواج‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎:‎راد‏‎ شكوري‌‏‎
نمي‌كنند‏‎ تعريف‌‏‎ فسادرا‏‎ اما‏‎ مي‌كنند‏‎


مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ شكوري‌راد‏‎ علي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
فساد‏‎ ترويج‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎
از‏‎ روشني‌‏‎ تعريف‌‏‎ آنان‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ انتقاد‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ متهم‌‏‎
.نمي‌كنند‏‎ ارائه‌‏‎ فساد‏‎
برداشت‌هاي‌‏‎ توصيف‌‏‎ در‏‎ شكوري‌راد‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ خبرنگار‏‎ به‌گزارش‌‏‎
را‏‎ كراوات‌‏‎ وجود‏‎ عده‌اي‌‏‎ مثلا‏‎:‎گفت‌‏‎ فساد‏‎ مقوله‌‏‎ از‏‎ مبهم‌‏‎
روشني‌‏‎ مبناي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌دانند‏‎ فساد‏‎ نوعي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ كراوات‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ اولين‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ شكوري‌راد‏‎.‎ندارد‏‎
شريف‌‏‎ صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بني‌صدر‏‎ گذاشت‌‏‎ منكرات‌‏‎ رديف‌‏‎
و‏‎ خودش‌‏‎ بين‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ صليب‏‎ همان‌‏‎ كراوات‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎
مي‌زدند‏‎ كراوات‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ موقت‌‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎ آن‌موقع‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
شرعي‌‏‎ حدود‏‎ از‏‎ ظاهري‌‏‎ تخلفات‌‏‎ برخي‌‏‎ شكوري‌راد‏‎كرد‏‎ مرزبندي‌‏‎
مي‌كند‏‎ خشك‌‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ ريشه‌‏‎ كه‌‏‎ پنهان‌‏‎ موارد‏‎ از‏‎ جزئي‌تر‏‎ را‏‎
توجه‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ ظواهر‏‎ به‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ توجه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎
.شود‏‎ ريشه‌ها‏‎ به‌‏‎ كمتري‌‏‎
نيست‌‏‎ آن‌‏‎ افزايش‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ فساد‏‎ ديدن‌‏‎ كرد‏‎ اضافه‌‏‎ شكوري‌راد‏‎
.نيست‌‏‎ فساد‏‎ وجود‏‎ عدم‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ نديدن‌‏‎ كمااينكه‌‏‎

رياست‌جمهوري‌‏‎ اول‌‏‎ معاونت‌‏‎ در‏‎ ادغام‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ حذف‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اجرايي‌‏‎ معاونت‌‏‎


خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
اجرايي‌‏‎ معاون‌‏‎ هاشمي‌‏‎ محمد‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
و‏‎ همكاري‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ نخست‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
.كرد‏‎ تشكر‏‎ و‏‎ تقدير‏‎ وي‌‏‎ خدمات‌‏‎
:است‌‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ هاشمي‌‏‎ محمد‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ نامه‌‏‎ متن‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ بسم‌الله‌‏‎
هاشمي‌‏‎ محمد‏‎ جنابآقاي‌‏‎
عزيزان‌ ، ‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ شما‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ سپاسگزارم‌‏‎ را‏‎ خداي‌‏‎
خود‏‎ تلاش‌‏‎ همه‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ به‌‏‎ خدمتگزاري‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ چهارسال‌‏‎
كوشش‌‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ تدبير ، ‏‎ ترديد ، ‏‎ بدون‌‏‎.گرفتيم‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ را‏‎
و‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ اجرايي‌‏‎ معاونت‌‏‎ در‏‎ جنابعالي‌‏‎ ارجمند‏‎
.بود‏‎ فراوان‌‏‎ خير‏‎ آثار‏‎ منشاء‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ موجود‏‎ تجربه‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ مطلعيد‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎
اول‌‏‎ معاونت‌‏‎ شدن‌‏‎ فعال‌تر‏‎ نيز‏‎ و‏‎ تداخلها‏‎ رفع‌‏‎ جهت‌‏‎ بررسي‌ ، ‏‎
بودم‌‏‎ علاقه‌مند‏‎.‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ اجرايي‌‏‎ معاونت‌‏‎ حذف‌‏‎ بر‏‎ تصميم‌‏‎
در‏‎ جنابعالي‌‏‎ شايستگي‌‏‎ و‏‎ توانايي‌‏‎ دانايي‌ ، ‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ كه‌‏‎
جنابعالي‌‏‎ حضور‏‎ پيشنهاد‏‎ دليل‌‏‎ به‌هر‏‎ اما‏‎ بگيرم‌‏‎ بهره‌‏‎ دولت‌‏‎
.نگرفت‌‏‎ قرار‏‎ شما‏‎ پذيرش‌‏‎ مورد‏‎ وزير‏‎ به‌عنوان‌‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎
عزيزاني‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ ما‏‎ قدردان‌‏‎ و‏‎ پويا‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎ مطمئنا‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ بهره‌‏‎ ديگر‏‎ مسئوليت‌‏‎ و‏‎ موقعيت‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ شما‏‎ چون‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ موفقيت‌‏‎ آرزوي‌‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ هميشه‌‏‎ برايتان‌‏‎
خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎

آزاد‏‎ مذهبي‌ها‏‎ -‎ ملي‌‏‎ پرونده‌‏‎ ديگر‏‎ متهم‌‏‎ دو‏‎
شدند‏‎


و‏‎ سرجمعي‌‏‎ علي‌اكبر‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
به‌‏‎ موسوم‌‏‎ پرونده‌‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ منصوريان‌‏‎ جمشيد‏‎
.شدند‏‎ آزاد‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ وثيقه‌‏‎ سپردن‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ مذهبي‌ها‏‎ -‎ملي‌‏‎
در‏‎ ديروز‏‎ تهران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌هاي‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
آزادي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎
از‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ مذهبي‌‏‎ -‎ملي‌‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎
وثيقه‌‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ قرار‏‎ تبديل‌‏‎ با‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ بازداشت‌شدگان‌‏‎
.شدند‏‎ آزاد‏‎
و‏‎ رجايي‌‏‎ عليرضا‏‎ رفيعي‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ عمراني‌ ، ‏‎ محمد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ نظر‏‎ با‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ متهمان‌‏‎ از‏‎ پدرام‌‏‎ مسعود‏‎
از‏‎ وثيقه‌ ، ‏‎ به‌‏‎ موقت‌‏‎ بازداشت‌‏‎ قرار‏‎ تبديل‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎
.بودند‏‎ شده‌‏‎ زندان‌آزاد‏‎

دركميسيون‌‏‎ احكام‌‏‎ علني‌‏‎ اجراي‌‏‎ آثار‏‎ بررسي‌‏‎
مجلس‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎


ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
ديروز‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ بعد‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎
تشكيل‌‏‎ قضائي‌‏‎ احكام‌‏‎ علني‌‏‎ اجراي‌‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ (يكشنبه‌‏‎)‎
.داد‏‎ جلسه‌‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ جلالي‌‏‎ كاظم‌‏‎
هادي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎
امور‏‎ وزير‏‎ خرازي‌‏‎ كمال‌‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎ مروي‌‏‎
موسوي‌‏‎ عبدالواحد‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ وزير‏‎ يونسي‌‏‎ علي‌‏‎ خارجه‌ ، ‏‎
محمد‏‎ دادگستري‌ ، ‏‎ وزير‏‎ شوشتري‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ كشور ، ‏‎ وزير‏‎ لاري‌‏‎
اعضاي‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ فرمانده‌‏‎ قاليباف‌‏‎ باقر‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎
قوه‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎ ابتدا‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
علني‌‏‎ اجراي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ را‏‎ قوه‌‏‎ اين‌‏‎ كلي‌‏‎ سياستهاي‌‏‎ قضائيه‌‏‎
اجرا‏‎ علني‌‏‎ را‏‎ احكامي‌‏‎ گفت‌‏‎ مروي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎كرد‏‎ بيان‌‏‎ احكام‌‏‎
گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ علني‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎ جرم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
كرده‌‏‎ جريحه‌دار‏‎ را‏‎ عمومي‌‏‎ عفت‌‏‎ يا‏‎ عمومي‌‏‎ احساسات‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎
.باشد‏‎
تاكيد‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مروي‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ جلالي‌‏‎
حفظ‏‎ كاملا‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ خفا‏‎ كه‌در‏‎ جرم‌هايي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
آنها‏‎ احكام‌‏‎ ملاعام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بشود‏‎ افراد‏‎ آبروي‌‏‎ و‏‎ حيثيت‌‏‎
.نشود‏‎ اجرا‏‎
رابط‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ دادگستري‌‏‎ وزير‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ گفت‌وگوهايي‌‏‎ و‏‎ جلسات‌‏‎ قضائيه‌نتيجه‌‏‎ قوه‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎
.كرد‏‎ بيان‌‏‎ داشت‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رياست‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
جلسه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ قاليباف‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ شاهرود‏‎ نماينده‌‏‎
به‌‏‎ اصل‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ بيان‌‏‎ كميسيون‌‏‎
احكام‌‏‎ تنفيذ‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ مجري‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ ضابط‏‎ عنوان‌‏‎
قاضي‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎ مواردي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
با‏‎ هماهنگي‌‏‎ بدون‌‏‎ قضائي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ احكام‌خود‏‎ اجراي‌‏‎ دايره‌‏‎
.مي‌كرد‏‎ اجرا‏‎ را‏‎ احكام‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
نيروي‌‏‎ اعتراض‌‏‎ با‏‎:‎افزود‏‎ قاليباف‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ لازم‌‏‎ هماهنگي‌هاي‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎
انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ با‏‎ كاملا‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مقرر‏‎
.گيرد‏‎ صورت‌‏‎
خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
نظرات‌‏‎ كميسيون‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ وزرا‏‎ ساير‏‎:گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎
اعلام‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎
.كردند‏‎
احكام‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ دستگاه‌‏‎ هيچ‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ مكان‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ علني‌‏‎ اجراي‌‏‎ بحث‌‏‎ اما‏‎ندارد‏‎ مخالفتي‌‏‎ الهي‌‏‎
وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ مناقشه‌‏‎ مورد‏‎ آن‌‏‎ اجراي‌‏‎ چگونگي‌‏‎
.داشتند‏‎ نظراتي‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خارجه‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ كشور ، ‏‎
كه‌‏‎ شود‏‎ احساس‌‏‎ اگر‏‎ نهايتا‏‎ شايد‏‎ كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ جلالي‌‏‎
به‌‏‎ كميسيون‌‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قانوني‌‏‎ خلاهاي‌‏‎
روشمند‏‎ قانون‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ برسد‏‎ جمعبندي‌‏‎ اين‌‏‎
.كند‏‎
نظر‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ فقهايي‌‏‎ همه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ گذاشته‌اند‏‎ اگرهايي‌‏‎ و‏‎ اما‏‎ يكسري‌‏‎ داده‌اند‏‎
چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كارشناسي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ داراي‌‏‎ اگرها ، ‏‎ و‏‎ اماها‏‎
بتواند‏‎ و‏‎ نزند‏‎ ضربه‌‏‎ دين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ اجرا‏‎ الهي‌‏‎ احكام‌‏‎
داشته‌‏‎ جامعه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ اصلاحي‌‏‎ و‏‎ تربيتي‌‏‎ اثر‏‎ بهترين‌‏‎
.باشد‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.