شماره‌ 2646‏‎ ‎‏‏،‏‎ 9 Feb 2002 شنبه‌ 20بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Industry and Trade
Tourism
Thought
Metropolitan
Life
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Media
Cinama
Last Page
نرفت‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎

مراكش‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎

به‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ انتخابات‌‏‎
افتاد‏‎ تعويق‌‏‎

ايران‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ واليبال‌‏‎

ايران‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ بسكتبال‌‏‎

نرفت‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎


(ابوظبي‌‏‎)‎آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎

و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تيمي‌‏‎ تنها‏‎ استقلال‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ يا‏‎ عادت‌‏‎ اين‌‏‎.‎داراست‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ روحيه‌‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎
در‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ دو‏‎ كسب‏‎.داشت‌‏‎ وجود‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎
روحيه‌‏‎ اين‌‏‎ زيربناي‌‏‎ شايد‏‎.‎ادعاست‌‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
اينچنين‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ پي‌ريزي‌‏‎ منطقي‌‏‎ اول‌‏‎ روزهاي‌‏‎ از‏‎
سهراب‏‎.‎بزند‏‎ گل‌‏‎ پنج‌‏‎ حريف‌ ، ‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎
روحيه‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎
بارها‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ او‏‎ مثال‌زدني‌‏‎ خونسردي‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎
آنسو‏‎ در‏‎شود‏‎ متوقف‌‏‎ او‏‎ سد‏‎ در‏‎ الوحده‌‏‎ خطرناك‌‏‎ مهاجم‌‏‎ كونته‌‏‎
جدال‌‏‎ ناظر‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ بخش‌‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ نيكبخت‌زننده‌‏‎ واحدي‌‏‎
.است‌‏‎ كونته‌‏‎ با‏‎ سهراب‏‎ سخت‌‏‎
: همشهري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ خاني‌‏‎ قليچ‌‏‎ سيامك‌‏‎_ امارات‌‏‎
پرطرفدار‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ نوسانات‌‏‎ چيست‌؟‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
است‌؟‏‎ توجيه‌‏‎ قابل‌‏‎ دنيا‏‎ امروز‏‎ فوتبال‌‏‎ چارچوب‏‎ و‏‎ اصول‌‏‎ كجاي‌‏‎ در‏‎
خاكستري‌‏‎ فضاي‌‏‎ جوهر‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ راهيابي‌‏‎ عدم‌‏‎
دوستداران‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اميدي‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ شد ، ‏‎ حاكم‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎
بازيهاي‌‏‎ انگار‏‎.‎نياورد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ بي‌شمار‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎
فوتبال‌دوستان‌‏‎ آرزوهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ پايان‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎
الوحده‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ پرگل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اما‏‎.‎بود‏‎ ايران‌‏‎
مربي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ خانگي‌‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎ مالي‌ ، ‏‎ پشتوانه‌‏‎ آن‌همه‌‏‎ با‏‎ امارات‌‏‎
اين‌‏‎.‎كرد‏‎ باز‏‎ را‏‎ اميد‏‎ اوليه‌‏‎ هلندي‌ ، روزنه‌هاي‌‏‎ كاركشته‌‏‎
در‏‎ دوم‌‏‎ پيروزي‌‏‎.نيامد‏‎ بدست‌‏‎ راحت‌‏‎ و‏‎ نبود‏‎ آساني‌‏‎ كار‏‎ موفقيت‌‏‎
و‏‎ ياس‌‏‎ از‏‎ را‏‎ دوستداران‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ كارسي‌‏‎ نسف‌‏‎ مقابل‌‏‎
جام‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ آورد‏‎ بيرون‌‏‎ نااميدي‌‏‎
بازي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ تساوي‌‏‎.‎يابد‏‎ راه‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎
و‏‎ برهم‌ريخت‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ پيش‌بيني‌هارا‏‎ همه‌‏‎ احتياطآميز‏‎
.نكرد‏‎ تثبيت‌‏‎ كاملا‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ موقعيت‌‏‎
قاطعانه‌‏‎ اول‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ هميشگي‌‏‎ احتياط‏‎ پورحيدري‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ پتانسيل‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ثابت‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎
بالقوه‌‏‎ نيروي‌‏‎ آزادكردن‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ فكر‏‎ پورحيدري‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
با‏‎ تا‏‎ داد‏‎ را‏‎ شهامت‌‏‎ اين‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ به‌‏‎ الوحده‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
اسير‏‎ بسته‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ‎‏‏، بازيكنان‌‏‎ دروني‌‏‎ نگراني‌هاي‌‏‎ وجود‏‎
ضربه‌‏‎ نقطه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎.نكند‏‎
.داد‏‎ رضايت‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ برتر‏‎ كاملا‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ خورد‏‎
.كرد‏‎ آغاز‏‎ راست‌‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ پيستون‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ هجومهاي‌‏‎ استقلال‌‏‎
مانور‏‎ قدرت‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ مدافع‌‏‎ پنج‌‏‎ با‏‎ كارسي‌‏‎ نسف‌‏‎
كارسي‌‏‎ دفاع‌‏‎ قلب‏‎ از‏‎ يورش‌‏‎ چند‏‎.‎گرفت‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ هافبكهاي‌‏‎
مهاجمان‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ سرعت‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ همان‌ 25‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ صدافسوس‌‏‎ ولي‌‏‎ ندارند‏‎ استقلال‌‏‎
چون‌‏‎ سرزني‌‏‎ مهاجم‌‏‎ نبود‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ گل‌‏‎ موقعيت‌‏‎ چندين‌‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎
دربر‏‎ حاصلي‌‏‎ موقعيت‌ها‏‎ اين‌‏‎ اكثر‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎
فرصت‌هاي‌‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ و‏‎ مومن‌زاده‌‏‎ بين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎ نداشته‌‏‎
روي‌‏‎ استقلال‌‏‎ ناباوري‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎
را‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ طباطبايي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ ناهماهنگي‌‏‎
مهاجم‌‏‎ يك‌‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ شيوه‌‏‎.‎بپذيرد‏‎
نزد‏‎ در‏‎ مهاجمي‌‏‎ چنين‌‏‎ نبود‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كرد‏‎ لازم‌‏‎ را‏‎ سرزن‌‏‎
پايان‌‏‎ تا‏‎ آنكه‌‏‎ جالب‏‎.‎ كرد‏‎ آسوده‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ خيال‌‏‎ استقلالي‌ها‏‎
گل‌خورده‌‏‎ جبران‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ نحوه‌‏‎ در‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎
تك‌گل‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ متعادل‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نشد‏‎ حاصل‌‏‎ تغييري‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.‎رفتند‏‎ رختكن‌‏‎ به‌‏‎ تلادوف‌‏‎ توش‌‏‎ دقيقه‌ 29‏‎
طباطبايي‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ تغيير‏‎ سه‌‏‎ قبلي‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بازي‌‏‎
و‏‎ خرمگاه‌‏‎ برومند ، ‏‎ جانشين‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ خضيراوي‌‏‎ و‏‎ پاشازاده‌‏‎
.بودند‏‎ شده‌‏‎ اكبري‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ آغاز‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ از‏‎ هجومي‌تر‏‎ را‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ استقلال‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ رها‏‎ را‏‎ هوايي‌‏‎ توپ‌هاي‌‏‎ ارسال‌‏‎ قبلي‌‏‎ شيوه‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎
باعث‌‏‎ بارها‏‎ شيوه‌‏‎ تغيير‏‎ همين‌‏‎.‎روي‌آورد‏‎ زميني‌‏‎ توپ‌هاي‌‏‎
طي‌‏‎ كه‌‏‎ استقلالي‌ها‏‎.‎شد‏‎ نسف‌كارسي‌‏‎ دروازه‌‏‎ افتادن‌‏‎ به‌خطر‏‎
بودند‏‎ كرده‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ مضاعفي‌‏‎ فشار‏‎ دقيقه‌‏‎ پنج‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ ارسالي‌‏‎ كرنر‏‎ ضربه‌‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 57‏‎ در‏‎ سرانجام‌‏‎
صاحب‏‎ اول‌‏‎ تير‏‎ در‏‎ نيكبخت‌واحدي‌‏‎ تماشايي‌‏‎ پرواز‏‎ و‏‎ خضيراوي‌‏‎
جانشين‌‏‎ را‏‎ موسوي‌‏‎ استقلال‌‏‎ گل‌ ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎.شدند‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ مومن‌زاده‌‏‎
عجيب‏‎.‎كرد‏‎ تعويض‌‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ مساوي‌‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ نسف‌كارسي‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ افتاده‌‏‎ نفس‌‏‎ از‏‎ كاملا‏‎ نيمه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نسف‌كارسي‌‏‎ آن‌كه‌‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ پرگل‌‏‎ برتري‌‏‎ براي‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ درحالي‌‏‎
يكي‌‏‎ را‏‎ فرصت‌ها‏‎ همه‌‏‎ استقلال‌‏‎ بود ، ‏‎ فراهم‌‏‎ صعودش‌‏‎ شدن‌‏‎ قطعي‌‏‎ و‏‎
از‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ خشنودتر‏‎ حريف‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
منتظر‏‎ صعود‏‎ براي‌‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.‎باشد‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎
پايان‌‏‎ تا‏‎ اميدوار‏‎ هم‌‏‎ نسف‌كارسي‌‏‎ و‏‎ ماند‏‎ الكويت‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎
خود‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎الوحده‌‏‎ مقابل‌‏‎ آخر‏‎ روز‏‎ بازي‌‏‎
ضعيف‌ترين‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ نداشت‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎
.دهد‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ پربحث‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ تيم‌‏‎

مراكش‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎


چهارجانبه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
برگزار‏‎ سال‌جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ اسفند‏‎ تا 12‏‎ روزهاي‌ 10‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ مراكش‌‏‎
جمع‌‏‎ به‌‏‎ دروازه‌بان‌ها‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ بدنساز‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌شود‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ اضافه‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ كادر‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:گفت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كميته‌هاي‌‏‎ مدير‏‎ رنجبر‏‎
خواهد‏‎ مراكش‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
هم‌‏‎ ونزوئلا‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مراكش‌ ، ‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ به‌جز‏‎.‎رفت‌‏‎
.دارند‏‎ شركت‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎

به‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ انتخابات‌‏‎
افتاد‏‎ تعويق‌‏‎


آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ پيترولاپان‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ انتخابات‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ برگزار‏‎ مي‌‏‎ ماه‌‏‎ دهم‌‏‎ روز‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ موكول‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
اعضاي‌‏‎ نشست‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ ولاپان‌‏‎ پيتر‏‎
كنفدراسيون‌‏‎ اجرايي‌‏‎ كميته‌‏‎:گفت‌‏‎ كوالالامپور‏‎ در‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
توانايي‌‏‎ تمام‌‏‎ بايد‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎
به‌‏‎ جهاني‌ 2002‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ بهتر‏‎ برگزاري‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
.گيرد‏‎ كار‏‎
كنفدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ رياست‌‏‎ مالزي‌‏‎ از‏‎ شاه‌‏‎ احمد‏‎ سلطان‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎
اين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مجدد‏‎ نامزدي‌‏‎ هنوز‏‎ وي‌‏‎.‎دارد‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ پست‌‏‎

ايران‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ واليبال‌‏‎


گرفت‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جشن‌‏‎ زودتر‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ صنام‌‏‎

رقابتهاي‌‏‎ پانزدهم‌‏‎ هفته‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شانزدهمين‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
پياپي‌‏‎ سال‌‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ برابر‏‎ خود‏‎ پياپي‌‏‎ برد‏‎
در‏‎ صنامي‌ها‏‎ زودهنگام‌‏‎ قهرماني‌‏‎.شد‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ قهرمان‌‏‎
دو‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ حاصل‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ حالي‌‏‎
بختي‌‏‎ شكست‌‏‎ چند‏‎ با‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ جام‌‏‎ ديگر‏‎ مدعي‌‏‎
به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ حالا‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ صنام‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ صنام‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ حضور‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎
پاس‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بهتري‌‏‎ موقعيت‌‏‎ از‏‎ پيكاني‌ها‏‎ البته‌‏‎.‎هستند‏‎
.برخوردارند‏‎ قهرماني‌‏‎ نيابت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎
تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎ شانزدهم‌‏‎ هفته‌‏‎ از‏‎ باقيمانده‌‏‎ بازي‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎
با‏‎ خراساني‌ها‏‎.‎گذشت‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ پياپي‌‏‎ ست‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ صنام‌‏‎
در‏‎ و‏‎ ببازند‏‎ خوب‏‎ بودند ، ‏‎ آمده‌‏‎ فقط‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جوان‌‏‎ تيمي‌‏‎
آنها‏‎ نشينان‌‏‎ خط‏‎ پشت‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ دادن‌‏‎ ميدان‌‏‎ با‏‎ صنامي‌ها‏‎ عوض‌‏‎
.دادند‏‎ بازي‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎
همانند‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ همشهري‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ تهران‌‏‎ دوم‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جدالي‌‏‎داشتند‏‎ گيمه‌‏‎ پنج‌‏‎ جدالي‌‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎
لقب‏‎ جام‌‏‎ تيم‌‏‎ بدشانس‌ترين‌‏‎ همچنان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ برق‌‏‎ سود‏‎
شد‏‎ گنبد‏‎ نئوپان‌‏‎ بسود‏‎ هم‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ جدال‌‏‎.بگيرد‏‎
دور‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ تسخيرناپذير‏‎ دژ‏‎ همچنان‌‏‎ دوجي‌‏‎ شاگردان‌‏‎ تا‏‎
سد‏‎ از‏‎ كامل‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ نئوپان‌‏‎.‎باشند‏‎ برگشت‌‏‎
.گذشت‌‏‎ جهان‌‏‎ نصف‌‏‎ بلندبالاي‌‏‎ جوانان‌‏‎

ايران‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ بسكتبال‌‏‎


بردند‏‎ را‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ ذوبآهن‌‏‎
جام‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ حساس‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎
تيم‌‏‎ دو‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ ذوبآهن‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ پيگيري‌‏‎ تهران‌‏‎
قرار‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ يك‌قدمي‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ سپاهان‌‏‎ همشهري‌‏‎
با‏‎ فشرده‌‏‎ جدالي‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎ سيمين‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎.‎گرفتند‏‎
آزادي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ واگذار‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ بر 77‏‎ ذوبآهن‌ 79‏‎
بر‏‎ برتري‌ 85‏‎ با‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ صنام‌‏‎ تاب‏‎ و‏‎ تب‏‎ پر‏‎ ديدار‏‎ تهران‌ ، ‏‎
در‏‎ يكبار‏‎ كه‌‏‎ صنامي‌ها‏‎پذيرفت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ صنام‌‏‎ ‎‏‏80بسود‏‎
با‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ بودند ، ‏‎ باخته‌‏‎ پيكان‌‏‎ به‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ چارچوب‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ جبران‌‏‎ را‏‎ قبلي‌‏‎ شكست‌‏‎ توانستند‏‎ هوشياري‌‏‎
سعيد‏‎ و‏‎ جاني‌‏‎ عيسي‌‏‎ زوريك‌‏‎.‎برسانند‏‎ نهايي‌‏‎ بازي‌‏‎ مرز‏‎
كامراني‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ شاهسون‌‏‎ جلال‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ صنام‌‏‎ در‏‎ تابش‌نيا‏‎
.بودند‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ پيكان‌‏‎ از‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.