شماره‌ 2667‏‎ ‎‏‏،‏‎ 5 Mar 2002 اسفند 1380 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 14‏‎
Front Page
National
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Tourism
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Musical
Last Page
كرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎

سال‌‏‎ پاياني‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ ترافيك‌‏‎ مشكل‌‏‎

نهال‌‏‎ اصله‌‏‎ ميليون‌‏‎ طبيعي‌يك‌‏‎ منابع‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎
مي‌شود‏‎ توزيع‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎

منطقه‌‏‎ ترافيك‌‏‎ روان‌سازي‌‏‎ و‏‎ بهبود‏‎ طرح‌‏‎
مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ ‎‏‏10تهران‌‏‎

درباره‌‏‎ تهران‌‏‎ منطقه‌ 18‏‎ شهرداري‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎
اسلامشهر‏‎ شهرداري‌‏‎ شكايت‌‏‎

محيط‏‎ آلودگي‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ كودك‌‏‎ ميليون‌‏‎ سالانه‌ 3‏‎
مي‌شوند‏‎ قرباني‌‏‎ زيست‌‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎

ميوه‌‏‎ نوروزي‌‏‎ بازارچه‌‏‎ سه‌‏‎ سبز‏‎ ناحيه‌‏‎ ستاد‏‎
مي‌كند‏‎ برپا‏‎ بار‏‎ تره‌‏‎ و‏‎

كرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎


تهران‌ ، ‏‎ شهردار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مدني‌ ، ‏‎ ملك‌‏‎ حسن‌‏‎ محمد‏‎ انتصاب‏‎ حكم‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ ابلاغ‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
.كرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ رسمي‌‏‎ به‌طور‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎
شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ رادكتر‏‎ آن‌‏‎ رياست‌‏‎ كه‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تهران‌ ، ‏‎
وزير‏‎ تاييد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ انتصاب‏‎ حكم‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ برعهده‌‏‎
.شد‏‎ تفويض‌‏‎ ملك‌مدني‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ رسيده‌‏‎ كشور‏‎
شهر‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ دكتر‏‎
بايد‏‎ نظام‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ نهادها‏‎ ارگانها ، ‏‎ همه‌‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎
تهران‌‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ تا‏‎ دهند‏‎ ياري‌‏‎ را‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎
.كند‏‎ تغيير‏‎
اعضاي‌‏‎ مهم‌‏‎ مسايل‌‏‎ از‏‎ شهري‌‏‎ مسايل‌‏‎ ساماندهي‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
.دارد‏‎ تاكيد‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ هم‌‏‎ ملك‌مدني‌‏‎ مهندس‌‏‎ و‏‎ شوراست‌‏‎
تا‏‎ شد ، ‏‎ باعث‌‏‎ شورا‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ جديد‏‎ شهردار‏‎ عقايد‏‎ اشتراك‌‏‎
.دهند‏‎ راي‌‏‎ ايشان‌‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎ همدلي‌‏‎ با‏‎ شورا‏‎ اعضاي‌‏‎
طرف‌‏‎ از‏‎ قبل‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ را ، ‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ پذيرش‌‏‎ وي‌‏‎
زماني‌‏‎ در‏‎ الويري‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ فداكاري‌‏‎ يك‌‏‎ الويري‌‏‎ مهندس‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ نبود ، ‏‎ شهرداري‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ پذيرش‌‏‎ به‌‏‎ حاضر‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎
.پذيرفت‌‏‎
با‏‎ اعضا‏‎ اكثريت‌‏‎ اگر‏‎ گفته‌‏‎ بارها‏‎ الويري‌‏‎ مهندس‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎مي‌دهم‌‏‎ استعفا‏‎ خود‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ باشند‏‎ مخالف‌‏‎ من‌‏‎
مهندس‌‏‎ كردند ، ‏‎ اعلام‌‏‎ ايشان‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ مخالفت‌‏‎ اعضا‏‎ اكثريت‌‏‎
علاقه‌اي‌‏‎ الويري‌‏‎.‎داد‏‎ استعفا‏‎ خود‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ شجاعت‌‏‎ با‏‎ الويري‌‏‎
.هستم‌‏‎ وي‌‏‎ طرفداران‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ شهرداري‌‏‎ رياست‌‏‎ ميز‏‎ به‌‏‎
تعيين‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ در‏‎ مالي‌‏‎ انضباط‏‎ وي‌‏‎
اساس‌‏‎ بر‏‎ آنان‌‏‎ ارتقا‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎ پرسنل‌‏‎ جايگاه‌‏‎
مهندس‌‏‎ زيربنايي‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شايسته‌سالاري‌‏‎
خواست‌‏‎ تهران‌‏‎ جديد‏‎ شهردار‏‎ از‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ شهرداري‌‏‎ در‏‎ الويري‌‏‎
.دهند‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ اقدامات‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خسروي‌‏‎ الله‌‏‎ رحمت‌‏‎ مهندس‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
توجه‌‏‎ بايد‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهرداري‌‏‎ مهم‌‏‎ مسايل‌‏‎
با‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ تهران‌‏‎ تفصيلي‌‏‎ و‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ ارائه‌‏‎ به‌‏‎ خاصي‌‏‎
بزرگي‌‏‎ معضلات‌‏‎ مي‌تواند‏‎ شهرداري‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ تهيه‌‏‎
.كند‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ هوا‏‎ آلودگي‌‏‎ همچون‌‏‎
كه‌‏‎ تهران‌‏‎ جديد‏‎ شهردار‏‎ معارفه‌‏‎ رسمي‌‏‎ جلسه‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ خاطرنشان‌‏‎
به‌‏‎ شود ، ‏‎ برگزار‏‎ (اسفندماه‌‏‎ دوشنبه‌ 13‏‎)‎ ديروز‏‎ بود ، ‏‎ قرار‏‎
.شد‏‎ موكول‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ دوشنبه‌‏‎
سعيد‏‎ دكتر‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ ديروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
منصور‏‎ لطفي‌ ، ‏‎ شوراشامل‌مرتضي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ حجاريان‌ ، 9‏‎
وسمقي‌ ، ‏‎ صديقه‌‏‎ دكتر‏‎ عابديني‌ ، ‏‎ امير‏‎ دروديان‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ رضوي‌ ، ‏‎
احمد‏‎ خسروي‌ ، ‏‎ الله‌‏‎ رحمت‌‏‎ مهندس‌‏‎ فاطمه‌جلايي‌پور ، ‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎ طباطبايي‌‏‎ عليزاده‌‏‎ و‏‎ حكيمي‌پور‏‎

سال‌‏‎ پاياني‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ ترافيك‌‏‎ مشكل‌‏‎


كلاف‌‏‎ ماه‌‏‎ اسفند‏‎ اوايل‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ ترافيك‌‏‎:‎ايرنا‏‎
آن‌‏‎ برپيچيدگي‌‏‎ نيز‏‎ روز‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ پيچيده‌اي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ افزوده‌‏‎
مي‌شود‏‎ بيشتر‏‎ عصرها‏‎ نقليه‌‏‎ وسايل‌‏‎ ازدحام‌‏‎ و‏‎ راه‌بندان‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ خيابانها‏‎ در‏‎ عيد‏‎ شب‏‎ منظورخريد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مردمي‌‏‎ و‏‎
.گله‌مندند‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ترددند‏‎
طولاني‌‏‎ زمان‌‏‎ مسيري‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ معمولا‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ شهروندان‌‏‎
هم‌‏‎ به‌‏‎ پارچه‌‏‎ پود‏‎ و‏‎ تار‏‎ كه‌مانند‏‎ خودروهايي‌‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎
.مي‌كنند‏‎ سپري‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ باز‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تنيده‌اند‏‎
ازدحام‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شلوغ‌‏‎ هميشه‌‏‎ خيابانهاي‌‏‎ شدن‌‏‎ شلوغتر‏‎
اين‌‏‎ بزرگ‌‏‎ بازار‏‎ بخصوص‌‏‎ و‏‎ فروشگاهها ، پاساژها‏‎ در‏‎ جمعيت‌‏‎
روي‌‏‎ و‏‎ نو‏‎ سال‌‏‎ رسيدن‌‏‎ فرا‏‎ از‏‎ حكايت‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شهر ، ‏‎
.دارد‏‎ عيد‏‎ شب‏‎ خريد‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ آوردن‌‏‎
:مي‌گويد‏‎ نيز‏‎ بزرگ‌‏‎ تهران‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎ رئيس‌‏‎
عيد‏‎ خريد‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ تردد‏‎ ماه‌افزايش‌‏‎ اسفند‏‎ در‏‎ معمولا‏‎
و‏‎ مي‌افزايد‏‎ شهر‏‎ ترافيك‌‏‎ بر‏‎ نمايشگاهها‏‎ برقراري‌‏‎ و‏‎
.مي‌كند‏‎ مواجه‌‏‎ بندان‌‏‎ راه‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ را‏‎ شهروندان‌‏‎
مقررات‌‏‎ نكردن‌‏‎ رعايت‌‏‎:مي‌افزايد‏‎ نوروزي‌‏‎ زمان‌‏‎ سرهنگ‌‏‎
عرض‌‏‎ كم‌‏‎ توقفگاه‌ ، ‏‎ كمبود‏‎ رانندگان‌ ، ‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ معابر‏‎ بعضي‌‏‎ نداشتن‌‏‎ كشش‌‏‎ و‏‎ بودن‌‏‎
ترافيك‌‏‎ حجم‌‏‎ افزايش‌‏‎ باعث‌‏‎ خودروها‏‎ روزافزون‌‏‎ افزايش‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ نوروز‏‎ ايام‌‏‎ در‏‎
مشاركت‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ نيازمند‏‎ ترافيك‌‏‎ حجم‌‏‎ كاهش‌‏‎:‎مي‌افزايد‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎ مقررات‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ شهروندان‌‏‎ همه‌‏‎
.است‌‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ پرسنل‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎
:مي‌دهد‏‎ ادامه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تهران‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎ رئيس‌‏‎
نمايشگاه‌ ، ‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ عمومي‌‏‎ وسايل‌نقليه‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
كردن‌‏‎ وپياده‌‏‎ سوار‏‎ از‏‎ اجتناب‏‎ بازار ، ‏‎ و‏‎ شهر‏‎ مركز‏‎
ايستگاهها ، ‏‎ در‏‎ كردن‌‏‎ توقف‌‏‎ خيابان‌ ، ‏‎ وسط‏‎ در‏‎ مسافرين‌‏‎
نقليه‌اي‌‏‎ وسيله‌‏‎ هدايت‌‏‎ و‏‎ غيرمجاز‏‎ ازتوقفهاي‌‏‎ اجتناب‏‎
قطعا‏‎ خيابان‌ ، ‏‎ به‌حاشيه‌‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ خسارتي‌‏‎ تصادف‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ موثر‏‎ ترافيك‌‏‎ حجم‌‏‎ كاهش‌‏‎ در‏‎
نيز‏‎ بزرگ‌‏‎ تهران‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎ انتظامي‌‏‎ معاون‌‏‎
ترافيك‌‏‎ كنترل‌‏‎ براي‌‏‎ تهران‌‏‎ ورانندگي‌‏‎ راهنمايي‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎
پرسنل‌‏‎ نيمي‌از‏‎ ماه‌‏‎ اسفند‏‎ پنجم‌‏‎ از‏‎ نظم‌ ، ‏‎ برقراري‌‏‎ و‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ مستقر‏‎ انتظامي‌‏‎ عوامل‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اداري‌‏‎
.است‌‏‎ فرستاده‌‏‎ شهر‏‎
در‏‎ ماموران‌‏‎ اين‌‏‎:مي‌افزايد‏‎ اكبرزاده‌‏‎ حسن‌‏‎ سرهنگ‌‏‎
ترافيك‌‏‎ كردن‌‏‎ روان‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ مستقر‏‎ حساس‌‏‎ نقاط‏‎
.مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎ محورها‏‎ اين‌‏‎
تمامي‌‏‎ نيز‏‎ ماه‌‏‎ اسفند‏‎ دهم‌‏‎ از‏‎:‎مي‌كند‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ وي‌‏‎
دو‏‎ در‏‎ روزانه‌‏‎ تهران‌‏‎ رانندگي‌‏‎ راهنمايي‌‏‎ پرسنل‌انتظامي‌‏‎
ومرور‏‎ عبور‏‎ در‏‎ تسهيل‌‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ خدمت‌‏‎ شيفت‌‏‎
وي‌‏‎.‎نباشيم‌‏‎ مواجه‌‏‎ پرسنل‌‏‎ كمبود‏‎ با‏‎ نقليه‌‏‎ وسايل‌‏‎
چمران‌ ، ‏‎ بزرگراه‌‏‎ در‏‎ بهاره‌‏‎ فروش‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎:مي‌گويد‏‎
.است‌‏‎ ترافيك‌‏‎ علل‌‏‎ بر‏‎ نيزمزيد‏‎ تقاطع‌اوين‌‏‎
در‏‎ ترافيكي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ اكبرزاده‌‏‎
خيابان‌‏‎ و‏‎ چمران‌‏‎ بزرگراه‌‏‎ در‏‎ وتردد‏‎ نيست‌‏‎ مناسبي‌‏‎ مكان‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ روبه‌رو‏‎ كندي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ عادي‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ عصر‏‎ ولي‌‏‎
بيشتر‏‎ را‏‎ مشكل‌‏‎ مكان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نمايشگاه‌‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎
:مي‌دهد‏‎ ادامه‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎ انتظامي‌‏‎ معاون‌‏‎
كمبود‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ به‌نمايشگاه‌‏‎ مراجعه‌كنندگان‌‏‎
متوقف‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اطراف‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خودروها‏‎ توقفگاه‌ ، ‏‎
كندي‌‏‎ و‏‎ خيابانها‏‎ عرض‌‏‎ شدن‌‏‎ كم‌‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
.مي‌شود‏‎ تردد‏‎ بيشتر‏‎
و‏‎ بهاره‌‏‎ فروش‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ مكان‌‏‎ تغيير‏‎:مي‌گويد‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ بيشتر‏‎ باز‏‎ فضاي‌‏‎ مناسبتركه‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ تشكيل‌‏‎
اين‌‏‎ ترافيك‌‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ مناسبتر‏‎ توقفگاههاي‌‏‎
.كند‏‎ برطرف‌‏‎ مي‌تواند‏‎ محدوده‌را‏‎

نهال‌‏‎ اصله‌‏‎ ميليون‌‏‎ طبيعي‌يك‌‏‎ منابع‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎
مي‌شود‏‎ توزيع‌‏‎ استان‌تهران‌‏‎ در‏‎


تهران‌‏‎ استان‌‏‎ منابع‌طبيعي‌‏‎ اداره‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
اصله‌‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ منابع‌طبيعي‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎
توزيع‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎ قيمت‌‏‎ با‏‎ نهال‌‏‎
.مي‌شود‏‎
اسفند‏‎ پانزدهم‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ منابع‌طبيعي‌ ، ‏‎ هفته‌‏‎
.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎
همچنين‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ عبدي‌نژاد ، ‏‎ غلامعباس‌‏‎
تهران‌‏‎ مراتع‌استان‌‏‎ از‏‎ هكتار‏‎ هزار‏‎ مدارك‌ 70‏‎ و‏‎ اسناد‏‎
.مي‌شود‏‎ واگذار‏‎ عشاير‏‎ خانوار‏‎ حدود 40‏‎ به‌‏‎
سال‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ "سبز‏‎ نهضت‌‏‎" طرح‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
فضاي‌‏‎ سطح‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ آغاز‏‎ پاركها‏‎ سازمان‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎
هكتار‏‎ هزار‏‎ به‌ 51‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ طي‌ 20‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ سبز‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ افزايش‌‏‎
سرانه‌‏‎ سطح‌‏‎ طرح‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كامل‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
مترمربع‌افزايش‌‏‎ به‌ 30‏‎ فعلي‌‏‎ مترمربع‌‏‎ از 18‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎
.مي‌يابد‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ مترمربع‌برآورد‏‎ سبز 40‏‎ فضاي‌‏‎ جهاني‌‏‎ سرانه‌‏‎
نهادهاي‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ نژاد ، ‏‎ عبدي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ دولتي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ و‏‎ ارگانها‏‎ سازمان‌ ، ‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ مردمي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ غيردولتي‌‏‎
در‏‎ سبز‏‎ نهضت‌‏‎ طرح‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ جنگلكاري‌‏‎ هكتار‏‎ هزار‏‎ دو‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ سطح‌‏‎
شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ هكتار‏‎ جاري‌ ، 2500‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ رقم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎
جنوبي‌‏‎ دامنه‌‏‎ جنگلكاري‌‏‎ هكتاري‌‏‎ هزار‏‎ طرح‌ 10‏‎ اجراي‌‏‎ وي‌‏‎
سازمان‌‏‎ اقدام‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ را‏‎ البرز‏‎
اجرايي‌‏‎ و‏‎ تفصيلي‌‏‎ طرح‌‏‎ كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ و‏‎ برشمرد‏‎ خود‏‎ متبوع‌‏‎
و‏‎ تهيه‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ منابع‌طبيعي‌‏‎ اداره‌‏‎ را‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌كند‏‎ اجرا‏‎ فاز‏‎ پنج‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تدوين‌‏‎
فاز‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ اجرا‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ فاز‏‎ سه‌‏‎ تاكنون‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اجرا‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ چهارم‌‏‎

منطقه‌‏‎ ترافيك‌‏‎ روان‌سازي‌‏‎ و‏‎ بهبود‏‎ طرح‌‏‎
مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ ‎‏‏10تهران‌‏‎


روان‌سازي‌‏‎ و‏‎ بهبود‏‎ اجرايي‌‏‎ عمليات‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
- آزادي‌‏‎ حدفاصل‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ خيابانهاي‌‏‎ محور‏‎ در‏‎ ترافيك‌‏‎
قزوين‌‏‎ خيابانهاي‌‏‎ محور‏‎ در‏‎ ترافيك‌‏‎ ايمن‌سازي‌‏‎ و‏‎ رودكي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ آغاز‏‎ شمشيري‌‏‎ ميدان‌‏‎ تا‏‎ قپان‌‏‎ دوراهي‌‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ عمليات‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ فاز‏‎ در‏‎ مسافران‌‏‎ حال‌‏‎ رفاه‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎
پروژه‌‏‎ اين‌‏‎ بعدي‌‏‎ عمليات‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مجهز‏‎ سرپناه‌‏‎ به‌‏‎ ايستگاه‌‏‎ ‎‏‏20‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎

درباره‌‏‎ تهران‌‏‎ منطقه‌ 18‏‎ شهرداري‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎
شهرداري‌اسلامشهر‏‎ شكايت‌‏‎


دادگاه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ منطقه‌ 18‏‎ شهرداري‌‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ اسفند‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ قطعي‌‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ تجديدنظر‏‎
را‏‎ شهرداري‌‏‎ اين‌‏‎ ضد‏‎ به‌‏‎ اسلامشهر‏‎ شهرداري‌‏‎ شكايت‌‏‎ كرد ، ‏‎ صادر‏‎
.است‌‏‎ دانسته‌‏‎ مردود‏‎
محدوده‌‏‎ اين‌‏‎ شهروندان‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎:‎افزود‏‎ شهرداري‌‏‎ اين‌‏‎
برخوردار‏‎ منطقه‌ 18‏‎ شهرداري‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ مي‌توانند‏‎ كماكان‌‏‎
امور‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ و‏‎ عوارض‌‏‎ دريافت‌‏‎ آماده‌‏‎ شهرداري‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎
.است‌‏‎ جاري‌‏‎
به‌‏‎ اسلامشهر‏‎ شهرداري‌‏‎ پيش‌‏‎ مدتها‏‎ از‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
محدوده‌‏‎ از‏‎ قسمتي‌‏‎ كشور ، ‏‎ وزير‏‎ مصوبه‌‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ استناد‏‎
شده‌ ، ‏‎ الحاق‌‏‎ اسلامشهر‏‎ شهرداري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ متنزع‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ حريم‌‏‎
ارائه‌‏‎ در‏‎ منطقه‌ 18‏‎ شهرداري‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ شكايتي‌‏‎
دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ خلاف‌‏‎ مرتكب‏‎ قانوني‌‏‎ وظايف‌‏‎ ايفاي‌‏‎ و‏‎ خدمات‌‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ تقديم‌‏‎ اسلامشهر‏‎

محيط‏‎ آلودگي‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ كودك‌‏‎ ميليون‌‏‎ سالانه‌ 3‏‎
مي‌شوند‏‎ قرباني‌‏‎ زيست‌‏‎


حدود 3‏‎ سالانه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ جهاني‌‏‎ بهداشت‌‏‎ سازمان‌‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
زيست‌‏‎ محيط‏‎ آلودگي‌‏‎ براثر‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ پنج‌‏‎ زير‏‎ كودك‌‏‎ ميليون‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ قرباني‌‏‎
سال‌ 2000‏‎ در‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ گزارشي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎
براثر‏‎ توسعه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ كودك‌‏‎ ميليون‌‏‎ به‌ 3/1‏‎ نزديك‌‏‎
كمبود‏‎ و‏‎ آشاميدني‌‏‎ آب‏‎ آلودگي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ عفوني‌‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎
.باختند‏‎ جان‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ امكانات‌‏‎
كودك‌‏‎ ميليون‌‏‎ سال‌ ، 4/1‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ جهاني‌‏‎ بهداشت‌‏‎ سازمان‌‏‎
محيط‏‎ آلودگي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ تنفسي‌‏‎ خطرناك‌‏‎ بيماريهاي‌‏‎ بدليل‌‏‎ نيز‏‎
.كردند‏‎ فوت‌‏‎ زيست‌‏‎
در‏‎ كودكان‌‏‎:‎مي‌كنند‏‎ تاكيد‏‎ جهاني‌‏‎ بهداشت‌‏‎ سازمان‌‏‎ كارشناسان‌‏‎
زيست‌‏‎ محيط‏‎ آلودگي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مختلفي‌‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎ برابر‏‎
.هستند‏‎ حساس‌‏‎ بسيار‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ايجاد‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎


مجوز‏‎ صدور‏‎ انتظار‏‎ در‏‎
توسعه‌‏‎ مردمي‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ فاقد‏‎ و‏‎ غيرمصوب‏‎ طرح‌‏‎ لغو‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
شامل‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ دانشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ پيرامون‌‏‎ اماكن‌‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
و‏‎ ساخت‌‏‎ جواز‏‎ صدور‏‎ دستور‏‎ بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ قضايي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎
ولي‌‏‎ داد‏‎ را‏‎ ريزش‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ كهن‌‏‎ ساختمان‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ ساز‏‎
از‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ صادر‏‎ بناها‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ مجوز‏‎ هنوز‏‎
.هستيم‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ خواستار‏‎ تهران‌‏‎ منطقه‌ 6‏‎ شهرداري‌‏‎
تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ اطراف‌‏‎ منطقه‌‏‎ اهالي‌‏‎
دانش‌آموزان‌‏‎ روحي‌‏‎ لطمه‌‏‎
دوره‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ كارنامه‌‏‎ در‏‎
شاهد‏‎ دروس‌ ، ‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ بالا‏‎ نمرات‌‏‎ عليرغم‌‏‎ راهنمايي‌‏‎
پايين‌‏‎ نمره‌‏‎ و‏‎ پرورشي‌‏‎ درس‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بي‌مورد‏‎ سختگيري‌هاي‌‏‎
مطالعه‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ براحتي‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎.هستيم‌‏‎ درس‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ نمره‌ ، ‏‎ آشكار‏‎ تفاوت‌‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ بررسي‌‏‎ قابل‌‏‎ كارنامه‌ها‏‎
ساعي‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ روحيه‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎ لطمات‌‏‎ جاري‌‏‎ تحصيلي‌‏‎ سال‌‏‎
.مي‌كند‏‎ وارد‏‎
تهران‌‏‎ از‏‎ دانش‌آموز‏‎ پدر‏‎
شغلي‌‏‎ مبهم‌‏‎ وضعيت‌‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ فرهنگي‌‏‎ مدارك‌‏‎ سازمان‌‏‎ ادغام‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ملي‌‏‎ سال‌ 1378كتابخانه‌‏‎ آذرماه‌‏‎
زيادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مبهم‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ كاركنان‌‏‎ شغلي‌‏‎ وضعيت‌‏‎
.شود‏‎ برطرف‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ روبرو‏‎
محفوظ‏‎ نام‌‏‎

ميوه‌‏‎ نوروزي‌‏‎ بازارچه‌‏‎ سه‌‏‎ سبز‏‎ ناحيه‌‏‎ ستاد‏‎
مي‌كند‏‎ باربرپا‏‎ تره‌‏‎ و‏‎


سازمان‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ سبز‏‎ ناحيه‌‏‎ ستاد‏‎:‎ايرنا‏‎
و‏‎ ميوه‌‏‎ نوروزي‌‏‎ سه‌بازارچه‌‏‎ تره‌بار ، ‏‎ و‏‎ ميوه‌‏‎ و‏‎ ميادين‌‏‎
ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎ تا 15‏‎ اسفندماه‌‏‎ از 15‏‎ را‏‎ بار‏‎ تره‌‏‎
.مي‌كند‏‎ ‎‏‏1381برپا‏‎
درناحيه‌سبز‏‎ تره‌بار‏‎ و‏‎ ميادين‌‏‎ سازمان‌‏‎ نماينده‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:‎افزود‏‎ مطلب ، ‏‎ اين‌‏‎ بابيان‌‏‎ روزدوشنبه‌‏‎
تهران‌‏‎ سبز‏‎ ناحيه‌‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ بازارچه‌ها‏‎ اين‌‏‎ اينكه‌‏‎
محصولات‌‏‎ عرضه‌كنندگان‌‏‎ فعاليت‌‏‎ كنترل‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ تشكيل‌‏‎
سبز‏‎ ناحيه‌‏‎ ستاد‏‎ و‏‎ تره‌بار‏‎ و‏‎ ميادين‌‏‎ سازمان‌‏‎ نظارت‌‏‎ تحت‌‏‎
را‏‎ بازارچه‌ها‏‎ اين‌‏‎ برپايي‌‏‎ مناطق‌‏‎ پور ، ‏‎ امان‌‏‎.‎است‌‏‎
فضاي‌‏‎ كريمخان‌ ، ‏‎ كليساي‌‏‎ روبروي‌‏‎ ويلا‏‎ خيابان‌‏‎ ابتداي‌‏‎
خيابان‌‏‎ به‌‏‎ نرسيده‌‏‎ به‌آفرين‌‏‎ خيابان‌‏‎ واقع‌در‏‎ ورزشي‌‏‎
تقاطع‌‏‎ مفتح‌‏‎ خيابان‌‏‎ واقع‌در‏‎ ورزشي‌‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ كريمخان‌‏‎
تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ منطقه‌ 6‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ ناحيه‌‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ شيرودي‌‏‎
سبز‏‎ ناحيه‌‏‎ ملي‌‏‎ طرح‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ گرفته‌‏‎ نام‌‏‎ "سبز‏‎ ناحيه‌‏‎"
و‏‎ تفكيك‌‏‎ و‏‎ شهري‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ استانداردسازي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ ناحيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بازيافت‌زباله‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.