شماره‌2740‏‎ ‎‏‏،‏‎Jun.3,2002 دوشنبه‌13خرداد 1381 ، ‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Industry and Trade
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Informatic
Last Page
ايران‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎

آلمان‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ كشتي‌گير‏‎ ‎‏‏9‏‎

ايران‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎


رسيدند‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ به‌‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پاياني‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تساوي‌‏‎ با‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ و‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ بر‏‎ غلبه‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديروز‏‎
.يافتند‏‎ راه‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ پيكان‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ برابر‏‎
و‏‎ بودند‏‎ استقلال‌‏‎ گلهاي‌‏‎ زننده‌‏‎ مومن‌زاده‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ نوازي‌‏‎ محمد‏‎ بختياري‌زاده‌ ، ‏‎ سهراب‏‎
در‏‎ كريمي‌‏‎ و‏‎ بزيك‌‏‎ گلهاي‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎.‎آمد‏‎ بدست‌‏‎ محمدوند‏‎ عارف‌‏‎ توسط‏‎ نيز‏‎ ذوبآهن‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎
در‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نيز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ بعد‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ فولاد‏‎ براي‌‏‎ سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎ گل‌‏‎ تك‌‏‎ مقابل‌‏‎
در‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ مغلوب‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎
.شد‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ حريف‌‏‎ معدنچي‌‏‎ مهرزاد‏‎ طلايي‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ اضافه‌‏‎ وقت‌‏‎

آلمان‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ كشتي‌گير‏‎ ‎‏‏9‏‎


به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎ ديروز‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آلمان‌‏‎ لايپزيك‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ "بيندر‏‎ سيليندر‏‎ ورنر‏‎" جام‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎
.همدان‌‏‎ از‏‎ درويشي‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ كرج‌‏‎ از‏‎ اصلاني‌‏‎ محمد‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏55‏‎
جوكار‏‎ مصطفي‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏60‏‎
.ندارد‏‎ نماينده‌اي‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏66‏‎
.خراسان‌‏‎ از‏‎ عليزاده‌‏‎ مصطفي‌‏‎ و‏‎ مازندران‌‏‎ از‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏74‏‎
شكفته‌‏‎ احمد‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏84‏‎
خادم‌‏‎ رسول‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏96‏‎
.تهران‌‏‎ از‏‎ دو‏‎ هر‏‎ جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎ و‏‎ رضايي‌‏‎ عليرضا‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏120‏‎
اردبيل‌‏‎ از‏‎ (بدنساز‏‎ مربي‌‏‎)‎ بهتاج‌‏‎ ايوب‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ حميدي‌‏‎ حسن‌‏‎:مربيان‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.