شماره‌ 2862‏‎ ‎‏‏،‏‎Oct.8 ,2002 مهر 1381 ، ‏‎ شنبه‌ 16‏‎ سه‌‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Industry and Trade
Business
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Musical
Policy Globe
Cinema World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Informatic
Last Page
مي‌رسد‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ حذف‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎

دوم‌‏‎ درمجموع‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ يكضرب‏‎ در‏‎ "پانزوان‌‏‎"

!غفلت‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎

باقيمانده‌‏‎ شانس‌هاي‌‏‎ حيدري‌‏‎ و‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎
مدال‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎

بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎

مي‌رسد‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ حذف‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎


بوسان‌‏‎ -‎ فوتبال‌‏‎ نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎

رشته‌هايي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ جهان‌‏‎ قهرمانان‌‏‎.‎باشد‏‎ فاجعه‌‏‎ ديگر‏‎ فوتبال‌‏‎ شكست‌‏‎ نمي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
داريم‌‏‎ انتظار‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ امروز‏‎ و‏‎ خوردند‏‎ شكست‌‏‎ تصور‏‎ از‏‎ آسان‌تر‏‎ هستيم‌‏‎ مدعي‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ هيچ‌‏‎ است‌‏‎ سال‌‏‎ حدود 25‏‎ كه‌‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ شود ، ‏‎ آسيا‏‎ قهرمان‌‏‎ مقتدرانه‌‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ حتي‌‏‎ (اميد‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ نوجوانان‌ ، ‏‎) پايه‌‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ نمي‌خورد ، 25‏‎ چشم‌‏‎
.رسيد‏‎ شوم‌‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ زد‏‎ تازيانه‌‏‎ را‏‎ او‏‎ تاخت‌ ، ‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎.‎نشديم‌‏‎ قهرمان‌‏‎ قاره‌‏‎
مقدماتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همانهايي‌‏‎.‎رسيد‏‎ خواهد‏‎ كجا‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ ورزش‌‏‎ مثل‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ اما‏‎
تيم‌‏‎ حذف‌‏‎ آرزوي‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ كردند‏‎ تحميل‌‏‎ ملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شكست‌ها‏‎ بدترين‌‏‎ آمريكا‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎
آن‌‏‎ يا‏‎ و‏‎.‎است‌‏‎ بوسان‌‏‎ از‏‎ دايي‌‏‎ بازگشت‌‏‎ رسيده‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ خبري‌‏‎ بهترين‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ هستند‏‎ اميد‏‎
.مي‌شود‏‎ تنگ‌تر‏‎ آنها‏‎ حكومت‌‏‎ عرصه‌‏‎ خارجي‌‏‎ مربيان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ واپس‌گرا‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎
!فوتبال‌‏‎ بيچاره‌‏‎
و‏‎ گمنام‌‏‎ جوانان‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ كويت‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ صبح‌‏‎ امروز‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ بدون‌‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ كويت‌‏‎ مي‌توانند‏‎ هم‌‏‎ دايي‌‏‎ نبود‏‎ درصورت‌‏‎ حتي‌‏‎ كشورمان‌‏‎ شايسته‌‏‎
و‏‎ فوتبال‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ تاكتيك‌پذيرترين‌‏‎ از‏‎ تيم‌يكي‌‏‎ اين‌‏‎.‎كنند‏‎ صعود‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎
بازي‌‏‎ متمركز‏‎ مدافع‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اميدها‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ در‏‎.‎ است‌‏‎ كويت‌‏‎ از‏‎ برتر‏‎ لحاظ‏‎ هر‏‎ از‏‎
محدودي‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ اشتباه‌‏‎ كمترين‌‏‎ بدون‌‏‎ كاملي‌فر‏‎ و‏‎ لطفي‌‏‎ سعيد‏‎ گل‌محمدي‌ ، ‏‎ يحيي‌‏‎.مي‌كنند‏‎
و‏‎ نصرتي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ بازي‌‏‎ خط‏‎ كنار‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ مدافع‌‏‎ دو‏‎كنند‏‎ پيدا‏‎ استقرار‏‎ ميرزاپور‏‎ مقابل‌‏‎
بازي‌‏‎ را‏‎ دفاعي‌‏‎ هافبك‌‏‎ نقش‌‏‎ نكونام‌‏‎ جواد‏‎ دفاع‌ ، ‏‎ خط‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎.‎هستند‏‎ گزينه‌‏‎ بهترين‌‏‎ بداوي‌‏‎
واحدي‌نيكبخت‌‏‎ عليرضا‏‎ محور‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ جلوي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ تيم‌‏‎ محور‏‎ و‏‎ بازيساز‏‎ مبعلي‌‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ مبعلي‌‏‎ مكمل‌‏‎ كاظميان‌‏‎.‎كنند‏‎ وصل‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هافبك‌‏‎ خط‏‎ بايد‏‎ كاظميان‌‏‎ جواد‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ منطقه‌‏‎ همين‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ مشكل‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ بياتي‌نيا‏‎ محسن‌‏‎ به‌‏‎ متمايل‌‏‎ نيكبخت‌‏‎
خبردرگذشت‌‏‎ درپي‌‏‎ دايي‌‏‎.باشد‏‎ نداشته‌‏‎ را‏‎ دايي‌‏‎ جانشيني‌‏‎ شايدآمادگي‌‏‎ روحي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ بياتي‌نيا‏‎
روبرو‏‎ بامشكل‌‏‎ گل‌زدن‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ صورت‌‏‎ دراين‌‏‎.بازگردد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ داشت‌‏‎ پدرش‌ ، قصد‏‎ ناگهاني‌‏‎
.را‏‎ اميدها‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ روحي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ را‏‎ بياتي‌نيا‏‎ بايد‏‎.‎ بود‏‎ خواهد‏‎
.بگذارند‏‎ هاشمي‌طبا‏‎ و‏‎ مهرعليزاده‌‏‎ اگر‏‎ البته‌‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ دادكان‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎ نقش‌‏‎
از‏‎ بيشتر‏‎ كاري‌‏‎ انجام‌‏‎ فوتباليست‌ها‏‎ از‏‎ آنها‏‎ ورزش‌ها‏‎ ديگر‏‎ سنگين‌‏‎ شكست‌هاي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ شايد‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ حتما‏‎ باشد‏‎ كويت‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ آماده‌‏‎ روحي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ اگر‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎.‎بخواهند‏‎ توانشان‌‏‎
.باشيد‏‎ مطمئن‌‏‎ مي‌كنيم‌ ، ‏‎ صعود‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎

دوم‌‏‎ درمجموع‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ يكضرب‏‎ در‏‎ "پانزوان‌‏‎"


برداري‌‏‎ وزنه‌‏‎

ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ نصيري‌نيا‏‎ شاهين‌‏‎ قبلي‌‏‎ پيش‌بيني‌هاي‌‏‎ برخلاف‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
وزنه‌ 175‏‎ كه‌‏‎ نصيري‌نيا‏‎.‎رفت‌‏‎ كنار‏‎ مسابقه‌ها‏‎ دور‏‎ از‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 85‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎
وزنه‌ 170‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ بوسان‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ برده‌‏‎ سر‏‎ بالاي‌‏‎ سال‌ 99‏‎ در‏‎ را‏‎ يكضرب‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌‏‎
.نكرد‏‎ پيدا‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ شانسي‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مغلوب‏‎ كيلوگرمي‌‏‎
مجموع‌ 5/367‏‎ با‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ تيم‌‏‎ نماينده‌‏‎ ديگر‏‎ "پانزوان‌‏‎ سيدهادي‌‏‎" حال‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
كيلوگرم‌‏‎ و 200‏‎ يكضرب‏‎ در‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ پانزوان‌ 5/167‏‎.‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ دوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌‏‎
يكضرب‏‎ حركت‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎اندازد‏‎ گردن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ تا‏‎ برد‏‎ سر‏‎ بالاي‌‏‎ دوضرب‏‎ در‏‎ را‏‎
مجموع‌ 5/372‏‎ با‏‎ وزنه‌بردار‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ از‏‎ جون‌‏‎ سونگ‌‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ قهرمان‌‏‎.‎شد‏‎ اول‌‏‎ نفر‏‎
كاشكين‌‏‎.‎زد‏‎ وزنه‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ دوضرب 205‏‎ در‏‎ و‏‎ يكضرب 5/167‏‎ در‏‎ او‏‎.گرفت‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎
.شد‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎ (‎‏‏200165‏‎) كيلوگرم‌‏‎ مجموع‌ 365‏‎ با‏‎ نيز‏‎ ازبكستان‌‏‎ وزنه‌بردار‏‎
كوروش‌‏‎ كشورمان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ كيلوگرم‌‏‎ دسته‌ 94‏‎ در‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ امروز‏‎
.مي‌رود‏‎ تخته‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 2001‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ باقري‌‏‎

!غفلت‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎


در‏‎ ايراني‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ جوكار‏‎ مصطفي‌‏‎ مسعود‏‎ شد‏‎ شنيده‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ نشست‌‏‎ دل‌ها‏‎ بر‏‎ تاسفي‌‏‎ و‏‎ تاثر‏‎ چه‌‏‎
از‏‎ خروج‌‏‎ و‏‎ قرقيزستاني‌‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ كشتي‌‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ اطلاع‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ سان‌‏‎ يانگ‌‏‎ شهر‏‎
!است‌‏‎ شده‌‏‎ حذف‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ جدول‌‏‎ از‏‎ راحت‌‏‎ خيلي‌‏‎ مسابقه‌ ، ‏‎ سالن‌‏‎
كشتي‌ ، ‏‎ مسئول‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ درجه‌‏‎ مردان‌‏‎ تمامي‌‏‎ تقريبا‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ بيشتر‏‎ تاسف‌‏‎ اين‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎
.هستند‏‎ ايران‌‏‎ اعزامي‌‏‎ تيم‌‏‎ نفرات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قهرمانان‌‏‎ همراه‌‏‎
دليلي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ !هستيم‌‏‎ غفلت‌‏‎ و‏‎ بي‌نظمي‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ شاهد‏‎ و‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ خود‏‎ اول‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ ورزش‌‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎
تيم‌‏‎ همراهان‌‏‎ و‏‎ مربيان‌ ، مسئولان‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ باشد ، ‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ محل‌‏‎ سالن‌‏‎ از‏‎ جوكار‏‎
و‏‎ مي‌گيرند‏‎ برگزاركننده‌‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مسابقه‌ها‏‎ جدول‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.مقصرند‏‎
مربيان‌‏‎ غفلت‌‏‎ قرباني‌‏‎ جوكار‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎.‎دهند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ برنامه‌ريزي‌هاي‌‏‎ بايد‏‎ آن‌‏‎ براساس‌‏‎
در‏‎ لازم‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎.‎است‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرستي‌‏‎ وكادر‏‎
.نيست‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ منزلت‌‏‎ و‏‎ شان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎ جايگاهي‌‏‎
كشتي‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌‏‎ صحنه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ برتري‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ ايراد‏‎ كار‏‎ كجاي‌‏‎
مثل‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ خارج‌‏‎ مسابقه‌‏‎ سالن‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ فرد‏‎ هم‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎ شود‏‎ فني‌‏‎ ضربه‌‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ رها‏‎ را‏‎
..و‏‎ هوا‏‎ و‏‎ آب‏‎ و‏‎ نامناسب‏‎ قرعه‌‏‎ و‏‎ خبرنگار‏‎ و‏‎ تماشاگر‏‎ و‏‎ داور‏‎ هم‌‏‎ اينجا‏‎ آيا‏‎ شود؟‏‎ حذف‌‏‎ خوردن‌‏‎ آب‏‎
فراهم‌‏‎ را‏‎ توجيه‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ ناكامي‌هاي‌‏‎ چنين‌‏‎ غلطشان‌‏‎ عملكرد‏‎ كه‌با‏‎ كساني‌‏‎ يا‏‎ مقصرند‏‎.‎
.آورده‌اند‏‎
:است‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ خادم‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ سخن‌‏‎ روي‌‏‎
.ندهيد‏‎ راه‌‏‎ دل‌‏‎ به‌‏‎ واقعيت‌ها‏‎ بيان‌‏‎ بابت‌‏‎ از‏‎ واهمه‌اي‌‏‎ و‏‎ ترس‌‏‎ هيچ‌‏‎:اولا‏‎
معرفي‌‏‎ مردم‌‏‎ گذاشته‌اند ، به‌‏‎ آن‌‏‎ چرخ‌‏‎ لاي‌‏‎ چوب‏‎ كشتي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كساني‌‏‎ همه‌‏‎:‎دوما‏‎
.كنيد‏‎
از‏‎ هستيد ، ‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ تحول‌‏‎ خواهان‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ بزنيد‏‎ كنار‏‎ را‏‎ بي‌تعصبها‏‎ و‏‎ خاطيان‌‏‎:سوما‏‎
شجاعانه‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ عملكرد‏‎ منتظر‏‎ همه‌‏‎.كنيد‏‎ استفاده‌‏‎ هستند‏‎ ورزيده‌تر‏‎ و‏‎ متعصبتر‏‎ كه‌‏‎ مربياني‌‏‎
.هستند‏‎ شما‏‎
منصوريان‌‏‎ محمدرضا‏‎

باقيمانده‌‏‎ شانس‌هاي‌‏‎ حيدري‌‏‎ و‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎
مدال‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎


كشتي‌‏‎ نقره‌اي‌هاي‌‏‎ جديدي‌‏‎ و‏‎ دبير‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ اول‌‏‎ وزن‌‏‎ پيكارهاي‌ 4‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ برنز‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ دو‏‎
گرفت‌‏‎ برنز‏‎ رضايي‌‏‎
كشتي‌گيران‌‏‎ برابر‏‎ خوب‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 55‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رضايي‌‏‎ محمد‏‎
منصور‏‎ دلشاد‏‎ مقابل‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ رسيده‌‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ مغولستان‌‏‎
رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خورد‏‎ شكست‌‏‎ (‎‏‏011‏‎)‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ ازبكستان‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ سال‌ 2000‏‎ قهرمان‌‏‎ اوف‌‏‎
قزاقستان‌‏‎ معروف‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ ماميروف‌‏‎ مائولين‌‏‎ رضايي‌ ، ‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎يافت‌‏‎ راه‌‏‎
با‏‎ اوف‌‏‎ منصور‏‎ نيز‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ فينال‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎.رسيد‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ را 10‏‎
.شد‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎ ژاپني‌‏‎ به‌‏‎ چيكاراتانا‏‎ مقابل‌‏‎ (‎‏‏13‏‎)‎ پيروزي‌‏‎
شد‏‎ تكرار‏‎ دبير‏‎ جهاني‌‏‎ نقره‌‏‎
آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ همچون‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 66‏‎ در‏‎ دبير‏‎ عليرضا‏‎
.كرد‏‎ قناعت‌‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خورد‏‎ شكست‌‏‎ هم‌‏‎
بود‏‎ يافته‌‏‎ راه‌‏‎ فينال‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ مغولستان‌‏‎ از‏‎ مانگالي‌‏‎ لوجين‌‏‎ مقابل‌‏‎ (‎‏‏24‏‎)‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ دبير‏‎
مسابقه‌‏‎ (‎‎‏‏13‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ بد‏‎ بسيار‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ از‏‎ كوك‌‏‎ جين‌‏‎ بيك‌‏‎ مقابل‌‏‎ كشتي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ از‏‎ چول‌‏‎ يونگ‌‏‎ مقابل‌‏‎ (‎‏‏25‏‎)‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مغولي‌‏‎ كشتي‌گير‏‎.‎كرد‏‎ واگذار‏‎ را‏‎
.شد‏‎ سوم‌‏‎
جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎ سخت‌‏‎ شكست‌‏‎
.خورد‏‎ شكست‌‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ فينال‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ كشتي‌گير 120‏‎ جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎
از 2‏‎ كمتر‏‎ در‏‎ ازبكستان‌‏‎ از‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎ قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ تايمازوف‌‏‎ آرتور‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ او‏‎
از‏‎ جرسينگ‌‏‎ شيمارا‏‎.‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ دوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باخت‌‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ (‎‏‏010‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌‏‎
.شد‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ از‏‎ هول‌‏‎ جونگ‌‏‎ شين‌‏‎ برابر‏‎ (‎‏‏010‏‎) پيروزي‌‏‎ با‏‎ هندوستان‌‏‎
كشورمان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
جوكار‏‎ مصطفي‌‏‎ مسعود‏‎ باقيمانده‌‏‎ وزن‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎.دارند‏‎ حضور‏‎ مسابقه‌ها‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ نماينده‌‏‎ دو‏‎ تنها‏‎
با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 74‏‎ در‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ حذف‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ دور‏‎ از‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 60‏‎ در‏‎
و‏‎ مي‌رود‏‎ خود‏‎ مغولي‌‏‎ حريف‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ پاكستان‌‏‎ و‏‎ هند‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ برابر‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎
هند‏‎ و‏‎ قزاقستان‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 96‏‎ در‏‎ نيز‏‎ حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎
.است‌‏‎ رسانده‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ برتر‏‎ مرد‏‎ جمع‌ 4‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎

بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎


دوچرخه‌سواري‌‏‎ براي‌‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎
رقابت‌هاي‌‏‎ تيمي‌‏‎ تعقيبي‌‏‎ كيلومتر‏‎ رشته‌ 4‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ تيم‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎
عباس‌‏‎ حقي‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎ عسگري‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ كشورمان‌‏‎ تيم‌ 4نفره‌‏‎ رشته‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
.ايستاد‏‎ نخست‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ چين‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ زرگري‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ سعيدي‌تنها‏‎
.گرفتند‏‎ قرار‏‎ سوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ مشتركا‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ و‏‎ قزاقستان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
كره‌جنوبي‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ شكست‌‏‎
آسيايي‌ 2002‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ چهارمين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.شد‏‎ پذيرا‏‎ را‏‎ شكست‌‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ كره‌جنوبي‌ ، ‏‎ بوسان‌‏‎
با‏‎ و‏‎ پياپي‌‏‎ گيم‌‏‎ در 3‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ واگذار‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ بر 12‏‎ و 25‏‎ بر 20‏‎ بر 17 ، 25‏‎ امتيازهاي‌ 25‏‎
رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ گروه‌‏‎ دوم‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ شكست‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ قبول‌‏‎ با‏‎ كشورمان‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
.گذاشتند‏‎ گام‌‏‎ نيمه‌پاياني‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌همراه‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.