شماره‌ 2877‏‎ ‎‏‏،‏‎Oct.24 ,2002 آبان‌1381 ، ‏‎ شنبه‌ 2‏‎ پنج‌‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Business
Building and Housing
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Books
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Last Page
هفته‌‏‎ بازي‌‏‎ حساسترين‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ - پرسپوليس‌‏‎

ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ كادر‏‎ در‏‎ مالكي‌‏‎ اكبر‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎

همه‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ هدفم‌‏‎ :‎رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎
است‌‏‎ جهاني‌‏‎ ركوردهاي‌‏‎

فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ اعلام‌‏‎

آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎

هفته‌‏‎ بازي‌‏‎ حساسترين‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ - پرسپوليس‌‏‎


ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎

صدقياني‌‏‎ حسين‌‏‎ استاد‏‎ مرحوم‌‏‎ از‏‎ يادي‌‏‎
مرحوم‌‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پدر‏‎ صدقياني‌‏‎ حسين‌‏‎ استاد‏‎
به‌‏‎ چشم‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ پرور‏‎ قهرمان‌‏‎ خطه‌‏‎ در‏‎ شمسي‌‏‎ هجري‌‏‎ سال‌ 1281‏‎ در‏‎ صدقياني‌‏‎ مرحوم‌‏‎
سال‌ 1320‏‎ در‏‎ و‏‎ تشكيل‌‏‎ وي‌‏‎ همت‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سال‌ 1318‏‎ در‏‎ و‏‎ گشود‏‎ جهان‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ سرمربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ صدقياني‌‏‎ استاد‏‎ حضور‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ رسمي‌‏‎ ديدار‏‎ نخستين‌‏‎
در‏‎ تا 1315‏‎ سالهاي‌ 1309‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ لژيونر‏‎ بازيكن‌‏‎ نخستين‌‏‎ وي‌‏‎
عنوان‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ عضويت‌‏‎ شارلروا‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سال‌ 1311‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بازي‌‏‎ بلژيك‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
.نمود‏‎ تصاحب‏‎ را‏‎ بلژيك‌‏‎ ليگ‌‏‎ گلي‌‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ منصوب‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ سال‌ 1355‏‎ در‏‎ صدقياني‌‏‎ استاد‏‎
.مي‌كرد‏‎ هدايت‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سمت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جهاني‌ 1978آرژانتين‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎
.باد‏‎ گرامي‌‏‎ يادش‌‏‎ و‏‎ شاد‏‎ روحش‌‏‎ شتافت‌ ، ‏‎ باقي‌‏‎ ديار‏‎ به‌‏‎ سال‌ 1360‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پدر‏‎
سپري‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آغازين‌‏‎ روزهاي‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
نويد‏‎ باشگاهها‏‎ جدي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ و‏‎ تيم‌ها‏‎ تكاپوي‌‏‎ اما‏‎ نرسيده‌‏‎ لازم‌‏‎ هارموني‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ مي‌كند ، ‏‎
.مي‌دهد‏‎ را‏‎ جاندار‏‎ و‏‎ مهيج‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ حكم‌‏‎ سليم‌‏‎ عقل‌‏‎ باشد ، ‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ نماي‌‏‎ تمام‌‏‎ آيينه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ليگ‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌پذيريم‌‏‎ اگر‏‎
مرز‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ بمنظور‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ ابزار‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ باز‏‎ ويژه‌‏‎ حساب‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ معتبر ، ‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ استاندارد‏‎ و‏‎ پويايي‌‏‎
ليگي‌‏‎ برتر ، ‏‎ ليگ‌‏‎.باشد‏‎ ما‏‎ ذهن‌‏‎ ملكه‌‏‎ مهم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ دميد‏‎ ليگ‌‏‎ كالبد‏‎ در‏‎ تازه‌اي‌‏‎ جان‌‏‎ بايد‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سال‌‏‎ دومين‌‏‎ ليگ‌‏‎ اين‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ كاشته‌‏‎ تازه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نهالي‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ است‌‏‎
.دارد‏‎ تقويت‌‏‎ و‏‎ حمايت‌‏‎ به‌‏‎ حياتي‌‏‎ نياز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎
در‏‎ صدا‏‎ به‌‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ با‏‎ امروز‏‎ از‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎ زنگ‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برپا‏‎ شهرها‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ ديدار‏‎ پنج‌‏‎ نيز‏‎ فردا‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎
درشتي‌‏‎ و‏‎ ريز‏‎ حوادث‌‏‎ اما‏‎ نبودند ، ‏‎ برخوردار‏‎ آرماني‌‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ تيم‌ها‏‎ آنكه‌‏‎ با‏‎ نخست‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎
تيم‌ها‏‎ بيشتر‏‎ شوق‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ و‏‎ جديت‌‏‎ ناظر‏‎ و‏‎ شاهد‏‎ هفته‌ ، ‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎ كه‌‏‎ خورد‏‎ رقم‌‏‎
.باشيم‌‏‎
مايه‌‏‎ قوت‌ ، ‏‎ نقاط‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مساعد‏‎ زمينهاي‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ ديديم‌ ، ‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ روز‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎
.آمد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تاريكي‌‏‎ نقطه‌‏‎ گذشته‌‏‎ فصل‌‏‎ بسان‌‏‎ داوري‌‏‎ معضل‌‏‎ اما‏‎ شد‏‎ فوتبال‌‏‎ جامعه‌‏‎ اميدواري‌‏‎
و‏‎ كنكاش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دهد‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ حساسيت‌‏‎ داوران‌‏‎ گزينش‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ ليگ‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ داوران‌‏‎ كميته‌‏‎
.كند‏‎ آنان‌‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎ مبادرت‌‏‎ عميق‌ ، ‏‎ مطالعه‌‏‎
بيراهه‌‏‎ به‌‏‎ ليگ‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ هدر‏‎ به‌‏‎ باشگاهها‏‎ زحمات‌‏‎ نشود ، ‏‎ رفع‌‏‎ ضعف‌‏‎ نقطه‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎
خواهد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ جانانه‌اي‌‏‎ بوي‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ بازيها‏‎ شود ، ‏‎ برخورد‏‎ خاطي‌‏‎ داوران‌‏‎ با‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ رفت‌‏‎ خواهد‏‎
.بود‏‎ خواهيم‌‏‎ ليگ‌‏‎ شادابي‌‏‎ شاهد‏‎ ما‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎
برتر‏‎ ليگ‌‏‎ هفته‌‏‎ دومين‌‏‎ چرخ‌‏‎ نخست‌ ، ‏‎ هفته‌‏‎ خورده‌‏‎ شكست‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ملوان‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ ديدار‏‎ با‏‎ شكل‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
خود‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ ملوان‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ مغلوب‏‎ گام‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎.‎مي‌آيد‏‎ در‏‎ به‌حركت‌‏‎
.ديد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ مقابل‌‏‎ سنگين‌‏‎ شكستي‌‏‎
مقابل‌‏‎ نخست‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎بود‏‎ خواهيم‌‏‎ مهم‌‏‎ مسابقاتي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ شاهد‏‎ جمعه‌ ، ‏‎ روز‏‎ اما‏‎
.مي‌شود‏‎ روبه‌رو‏‎ پيكان‌‏‎ با‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ شد‏‎ برتري‌‏‎ صاحب‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎
ذوبآهن‌‏‎ برابر‏‎ نخست‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ جدال‌‏‎ تيمي‌‏‎ با‏‎ قهرماني‌ ، ‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ مدافع‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.داد‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ متوقف‌‏‎ اصفهان‌‏‎
.بود‏‎ تماشايي‌‏‎ نبرد‏‎ يك‌‏‎ منتظر‏‎ بايد‏‎ لذا‏‎ است‌ ، ‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ امتيازهاي‌‏‎ تيم‌ ، ‏‎ دو‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎
به‌‏‎ اهواز‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ نخست‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ خورده‌‏‎ شكست‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎
مشكلات‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نيستند‏‎ برخوردار‏‎ خوشي‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ از‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ استقلاليها‏‎.مي‌روند‏‎ هم‌‏‎ مصاف‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ نرم‌‏‎ پنجه‌‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ مالي‌‏‎
توانست‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ دشت‌‏‎ نخست‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ممكن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ بهترين‌‏‎ كه‌‏‎ شيراز‏‎ نماينده‌‏‎ ديگر‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎
يكي‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ از‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ جمعه‌‏‎ روز ، ‏‎ كند‏‎ داغ‌‏‎ نقره‌‏‎ گل‌‏‎ چهار‏‎ با‏‎ انزلي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ملوان‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ پذيرايي‌‏‎ ليگ‌‏‎ بهترينهاي‌‏‎ از‏‎
شيرين‌‏‎ طعم‌‏‎ نخست‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌روند‏‎ هم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ مشهد‏‎ ابومسلم‌‏‎
صنعت‌‏‎ خود ، ‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ فائق‌‏‎ سايپا‏‎ بر‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ابومسلم‌‏‎.‎چشيده‌اند‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎
.كوبيد‏‎ درهم‌‏‎ را‏‎ نفت‌‏‎
روز‏‎ ايتاليايي‌‏‎ جيواني‌مربي‌‏‎ با‏‎ سايپا‏‎ و‏‎ ارمنستاني‌‏‎ مربي‌‏‎ دارابينيان‌‏‎ ساموئل‌‏‎ با‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ پيش‌رو‏‎ حساسي‌‏‎ پيكاري‌‏‎ جمعه‌‏‎
در‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ هم‌‏‎ سايپا‏‎ و‏‎ مي‌انديشد‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ ميزبان‌‏‎ كه‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ تيم‌‏‎
.برگردد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ پر‏‎ دست‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بزند‏‎ بزرگي‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ اصفهان‌‏‎

ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ كادر‏‎ در‏‎ مالكي‌‏‎ اكبر‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎


فخرالدين‌‏‎ جانشيني‌‏‎ براي‌‏‎:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كميته‌‏‎ مدير‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
باشگاه‌‏‎ به‌‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌بانهاي‌‏‎ مربي‌‏‎ بگوويچ‌‏‎ داوود‏‎
.بدهد‏‎ نظرنهايي‌‏‎ "ايوانكوويچ‌‏‎ برانكو‏‎" بايد‏‎ پيوسته‌‏‎ كرواسي‌‏‎ زاگرب‏‎ دينامو‏‎
سازي‌دروازه‌‏‎ آماده‌‏‎ در‏‎ بگوويچ‌‏‎ داوود‏‎:‎گفت‌‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ تمجيد‏‎ ضمن‌‏‎ وي‌‏‎
جزوه‌‏‎ يك‌‏‎ همه‌اينكه‌‏‎ از‏‎ مهمتر‏‎ و‏‎ كشيد‏‎ زحمت‌‏‎ بسيار‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بانهاي‌‏‎
.داد‏‎ خواهم‌‏‎ باشگاهها‏‎ به‌‏‎ آن‌را‏‎ تكثير ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ ما‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ مهم‌‏‎ آموزشي‌‏‎
.است‌‏‎ پرمحتوا‏‎ و‏‎ حائزاهميت‌‏‎ دروازه‌بان‌ها‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ تعليم‌‏‎ براي‌‏‎ كتابچه‌‏‎ اين‌‏‎ زيرا‏‎
اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ بود ، ‏‎ خواهد‏‎ فردي‌‏‎ چه‌‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎ جانشين‌‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ رنجبر‏‎
بايد‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ بستگي‌‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎ برانكو‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ مسئله‌‏‎
آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ دروازه‌بانان‌‏‎ مربي‌‏‎ مالكي‌‏‎ اكبر‏‎ ارتباطشايد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎بدهد‏‎ ايده‌‏‎
.شود‏‎ اضافه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ كادر‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ فرانسه‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ بانكوك‌‏‎ هيروشيما ، 98‏‎ ‎‏‏94‏‎

همه‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ هدفم‌‏‎ :‎رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎
است‌‏‎ جهاني‌‏‎ ركوردهاي‌‏‎


قصد‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ دسته‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ مجموع‌‏‎ و‏‎ دوضرب‏‎ ضرب ، ‏‎ يك‌‏‎ حركت‌‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ ركورددار‏‎ دارم‌‏‎
دسته‌‏‎ مجموع‌‏‎ و‏‎ ضرب‏‎ يك‌‏‎ حركت‌‏‎ ركورد‏‎ هم‌اكنون‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎باشم‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ اضافه‌ 105‏‎
جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ جهان‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ به‌اضافه‌ 105‏‎
به‌‏‎ مصمم‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎دست‌يابم‌‏‎ افتخار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ ضرب‏‎ دو‏‎ در‏‎ ورشو‏‎
تلاش‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزنه‌ 263‏‎ به‌‏‎ يورش‌‏‎ با‏‎:است‌ ، افزود‏‎ ورشو‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ركوردشكني‌‏‎
كنار‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ رضازاده‌‏‎باشم‌‏‎ افتخارآفرين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ براي‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ كرد‏‎ خواهم‌‏‎
.هستم‌‏‎ ورشو‏‎ در‏‎ ركوردشكني‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ موفق‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ دعاي‌‏‎ محتاج‌‏‎ خود ، ‏‎ تلاش‌‏‎
وزنه‌برداران‌‏‎ قدرتمندترين‌‏‎ حضور‏‎ صحنه‌‏‎ ورشو‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
ايران‌‏‎ طلايي‌‏‎ قهرمان‌‏‎.بود‏‎ خواهد‏‎ حساس‌‏‎ و‏‎ سنگين‌‏‎ صحنه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رقابت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎
آندره‌‏‎ آلماني‌ ، ‏‎ ولر‏‎ روني‌‏‎ با‏‎ سختي‌‏‎ رقابت‌‏‎ ورشو‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ رضازاده‌‏‎.داشت‌‏‎ خواهم‌‏‎ قطري‌‏‎ جابرالسالم‌‏‎ و‏‎ روسي‌‏‎ چمركين‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ مطلوب‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ ميزان‌‏‎ دارد ، ‏‎ حضور‏‎ اردبيل‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎

فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ اعلام‌‏‎


سراسر‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎ مراسم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ كشتي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ باحضور‏‎ آبان‌‏‎ هفتم‌‏‎ سه‌شنبه‌ ، ‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ سال‌ 81 ، ‏‎ در‏‎ كشور‏‎
آزاد‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ تاكنون‌‏‎.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ داوطلب‏‎ استانهاي‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
‎‏‏،‏‎(همدان‌‏‎) نهاوند‏‎ سوئيچ‌‏‎ ايران‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تهران‌‏‎) هما‏‎ ‎‏‏،‏‎(تهران‌‏‎) صنام‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎
بافق‌‏‎ مركزي‌‏‎ آهن‌‏‎ سنگ‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎مازندران‌‏‎) نارنجستان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تهران‌‏‎)‎ پاس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تهران‌‏‎)‎ گواه‌‏‎ خراسان‌ ، ‏‎ راه‌آهن‌‏‎
خوزستان‌ ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(تهران‌‏‎) استقلال‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ فرنگي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ و‏‎ (تهران‌‏‎)‎ نفت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎يزد‏‎)‎
و‏‎ اراك‌‏‎ آلومينيوم‌سازي‌‏‎ فارس‌ ، ‏‎ استان‌‏‎ كشتي‌‏‎ هيات‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تهران‌‏‎) گواه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(مازندران‌‏‎) نارنجستان‌‏‎
سال‌ 81‏‎ در‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ جهت‌‏‎ تهران‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ آمادگي‌‏‎ اعلام‌‏‎

آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎


كرد‏‎ تكرار‏‎ امان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ استقلال‌‏‎

شهر‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ الفيصلي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ برگشت‌‏‎ ديدار‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
صعود‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ امان‌‏‎
.كند‏‎
را‏‎ خود‏‎ طبيعي‌‏‎ شرايط‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ سپري‌‏‎ حريف‌‏‎ شديد‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ اوليه‌‏‎ دقايق‌‏‎ استقلال‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ مياني‌اش‌‏‎ خط‏‎ دوندگي‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ استقلال‌‏‎ اين‌‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ سي‌ام‌‏‎ دقيقه‌‏‎ از‏‎.‎يافت‌‏‎
با‏‎ مومن‌زاده‌‏‎ و‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ دوي‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ پاياني‌‏‎ ثانيه‌هاي‌‏‎ در‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ راند‏‎ عقب‏‎
.رسيد‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ سيروس‌‏‎ ضربه‌‏‎
عليرضا‏‎ و‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ نيكبخت‌واحدي‌ ، ‏‎ ورود‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ آغاز‏‎ تغيير‏‎ چند‏‎ با‏‎ را‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ استقلال‌‏‎
از‏‎ مانع‌‏‎ توانست‌‏‎ شيوه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ديد‏‎ حمله‌اش‌‏‎ خط‏‎ تقويت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ دفاع‌كردن‌‏‎ راه‌‏‎ بهترين‌‏‎ اكبرپور‏‎
جبران‌‏‎ به‌‏‎ نتواند‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ مهاجم‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ ورود‏‎.‎شود‏‎ الفيصلي‌‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ هجوم‌‏‎
يمن‌‏‎ از‏‎ بعدي‌اش‌‏‎ حريف‌‏‎ انتظار‏‎ به‌‏‎ حالا‏‎ استقلال‌‏‎.گردد‏‎ نايل‌‏‎ امان‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ خورده‌اش‌‏‎ گلهاي‌‏‎
.سازد‏‎ بعد‏‎ دور‏‎ براي‌‏‎ پيكار‏‎ آماده‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ يا‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ طباطبايي‌‏‎ هادي‌‏‎ خوب‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ سيروس‌‏‎ درخشش‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
دروازه‌‏‎ فروريختن‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ بجايي‌‏‎ واكنش‌هاي‌‏‎ الفيصلي‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ ضربات‌‏‎ روي‌‏‎ بار‏‎ چندين‌‏‎
.شد‏‎ استقلال‌‏‎
عليرضا‏‎)‎ كريملو‏‎ فيض‌‏‎ خرمگاه‌ ، ‏‎ محمد‏‎ پاشازاده‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ طباطبايي‌ ، ‏‎ هادي‌‏‎:استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
يدالله‌‏‎ دين‌محمدي‌ ، ‏‎ سيروس‌‏‎ قرباني‌ ، ‏‎ پيروز‏‎ مجيدي‌ ، ‏‎ بختياري‌زاده‌ ، فرزاد‏‎ سهراب‏‎ ‎‏‏،‏‎(اكبرپور‏‎
.(واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎)‎ مومن‌زاده‌‏‎ احمد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎موسوي‌‏‎ علي‌‏‎)‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ اكبري‌ ، ‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.