شماره‌2898‏‎ ‎‏‏،‏‎Nov.14 ,2002 آبان‌1381 ، ‏‎ پنج‌شنبه‌ 23‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Business
Building and Housing
Transportation
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Books
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Last Page
داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ نفتچي‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎

كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ امشب‏‎ ديدارهاي‌‏‎ در‏‎ خدايي‌‏‎ و‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ جدال‌‏‎

مي‌روند‏‎ لهستان‌‏‎ به‌‏‎ مرحله‌‏‎ در 3‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎

تير‏‎ هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ برتر‏‎ باشگاههاي‌‏‎ واليبال‌‏‎

ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏15‏‎

به‌‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ دبيركل‌‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎
اعضاء‏‎ پيوند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎

اصفهان‌‏‎ جهان‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ آذر‏‎ ‎‏‏26‏‎
برزيل‌‏‎ -‎ ايران‌‏‎

و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ براي‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
مي‌شود‏‎ آماده‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎

داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ نفتچي‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎


آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ سوپر‏‎

داشته‌‏‎ مثبت‌‏‎ معناي‌‏‎ يك‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ مختلف‌‏‎ ميدان‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ مدافع‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ طي‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎
به‌‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ جدي‌‏‎ نگاه‌‏‎ و‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎ كردن‌‏‎ پاك‌‏‎ با‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ مهدي‌‏‎.‎باشد‏‎
نفتچي‌‏‎ بر‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ خود‏‎ گل‌‏‎ تك‌‏‎ با‏‎ او‏‎.كند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ حال‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ شرايطي‌‏‎
خود‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ تمرينات‌‏‎ روي‌‏‎ كامل‌‏‎ تمركز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ موفق‌‏‎ بازيكني‌‏‎ امروز‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎.‎شود‏‎ پيروز‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎
جام‌‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ سوم‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كه‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ ازبكستان‌‏‎ نفتچي‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ راهيابي‌‏‎ براي‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎(‎ الفيصلي‌‏‎) اردن‌‏‎ نماينده‌‏‎ كردن‌‏‎ حذف‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ قبلي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎
استقلال‌‏‎ تازه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ازبك‌ها‏‎.بگذرد‏‎ ازبكستان‌‏‎ نماينده‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ مي‌بايست‌‏‎ گروهي‌‏‎
نوف‌‏‎ بنام‌‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ نماينده‌‏‎ نفتچي‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ برخوردارند ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ بهتري‌‏‎ موقعيت‌‏‎ از‏‎ يافته‌‏‎
از‏‎ (‎كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ تيم‌‏‎) الاهلي‌‏‎ ميزبان‌‏‎ رفت‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ نيز‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ باخور‏‎
.بود‏‎ امارات‌‏‎
صفر‏‎ (‎ازبكستان‌‏‎)‎ نفتچي‌‏‎ - يك‌‏‎ (‎ايران‌‏‎) استقلال‌‏‎
(‎‏‏50‏‎) نسب‏‎ هاشمي‌‏‎ مهدي‌‏‎:‎گل‌‏‎
(سوريه‌‏‎)‎ كاس‌‏‎ علي‌‏‎:‎داور‏‎
يك‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ ازبكستان‌‏‎ نفتچي‌‏‎ ميزبان‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مقابل‌‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ قناعت‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ آورد ، ‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ دلخواه‌‏‎ و‏‎ گل‌‏‎ پر‏‎ پيروزي‌‏‎
.زد‏‎ رقم‌‏‎ خود‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎
در‏‎ نيز‏‎ نفتچي‌‏‎ تيم‌‏‎ ياران‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ حريف‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ بيشتر‏‎ بازي‌ ، ‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
دستور‏‎ در‏‎ هجومي‌‏‎ شيوه‌‏‎ نخست‌ ، ‏‎ دقيقه‌‏‎ سي‌‏‎ در‏‎ سبب‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌دادند ، ‏‎ نشان‌‏‎ اشتها‏‎ با‏‎ دقايق‌‏‎ اين‌‏‎
لطف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ ابتكار‏‎ رفته‌‏‎ رفته‌‏‎ استقلال‌‏‎ اما‏‎.‎نشد‏‎ ديده‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ كار‏‎
دست‌‏‎ كريملو‏‎ فيض‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ عليرضا‏‎ توپ‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎ حركات‌‏‎ و‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ عمقي‌‏‎ پاسهاي‌‏‎
.زد‏‎ پيشروي‌‏‎ به‌‏‎
تير‏‎ و‏‎ نرسيد‏‎ بجايي‌‏‎ او‏‎ ضربه‌‏‎ اما‏‎ رسيد‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ به‌‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ خوب‏‎ پاس‌‏‎ دقيقه‌ 31‏‎ در‏‎
.شد‏‎ استقلال‌‏‎ نخست‌‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ نفتچي‌‏‎ دروازه‌‏‎ افقي‌‏‎
را‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ توسط‏‎ پياپي‌‏‎ بار‏‎ دو‏‎ و 44‏‎ دقايق‌ 42‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
واكنش‌‏‎ با‏‎ حريف‌‏‎ آماده‌‏‎ و‏‎ بلندقامت‌‏‎ سنگربان‌‏‎ زابيروف‌‏‎ گئورگي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ مواجه‌‏‎ خطر‏‎ با‏‎ جدي‌‏‎ بطور‏‎
تماشاگر‏‎ هزار‏‎ حمايت‌ 15‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎.شد‏‎ نفتچي‌‏‎ دروازه‌‏‎ فروپاشي‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ تماشايي‌‏‎
استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ تلاش‌‏‎ اما‏‎ داشت‌‏‎ احاطه‌‏‎ زمين‌‏‎ و‏‎ توپ‌‏‎ بر‏‎ نيز‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ برخوردار‏‎ خودي‌‏‎
فيض‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ ارسالي‌‏‎ كرنر‏‎ ضربه‌‏‎ دقيقه‌ 50‏‎ در‏‎.‎نشست‌‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ يكبار‏‎ فقط‏‎
هاشمي‌‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎شد‏‎ تبديل‌‏‎ بازي‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ به‌‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ بموقع‌‏‎ دخالت‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ زده‌‏‎ كريملو‏‎
.چسباند‏‎ ازبكستان‌‏‎ نفتچي‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ تور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ محكم‌ ، ‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ نسب‏‎
نشان‌‏‎ شتابزده‌‏‎ آخر‏‎ ضربات‌‏‎ زدن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ عمل‌‏‎ هوشيارتر‏‎ اگر‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎
.باشد‏‎ نداشته‌‏‎ دلشوره‌‏‎ برگشت‌‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ برسد‏‎ گل‌‏‎ پر‏‎ برد‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ نمي‌داد ، ‏‎
راهي‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ فرغانه‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ آذرماه‌‏‎ دوم‌‏‎ روز‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ برگشت‌‏‎ پيكار‏‎
.شود‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎

كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ امشب‏‎ ديدارهاي‌‏‎ در‏‎ خدايي‌‏‎ و‏‎ حاجي‌زاد‏‎ جدال‌‏‎


همزمان‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ افطار‏‎ از‏‎ بعد‏‎ امشب‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ نهاوند‏‎ و‏‎ نور‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎
راه‌آهن‌‏‎ تيم‌‏‎ ميهمان‌‏‎ رقابت‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ تهران‌‏‎ صنام‌‏‎ تيم‌‏‎ تهران‌‏‎ تير‏‎ هفتم‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎
با‏‎ خراسان‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ از‏‎ بيگدلو‏‎ معراج‌‏‎ را‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ حساس‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ خراسان‌‏‎
از‏‎ -‎جهان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ -‎طلايي‌‏‎ محمد‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 55‏‎ در‏‎ صنام‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ صفايي‌‏‎ محمدجواد‏‎
رمضانزاده‌‏‎ رضا‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎ از‏‎ عابدي‌‏‎ بهرام‌‏‎ و‏‎ خراسان‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ محمدنژاد‏‎ حميد‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎
قنبري‌ ، ‏‎ فريدون‌‏‎ چون‌‏‎ ديگري‌‏‎ مطرح‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ صنام‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ خراسان‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ از‏‎
.مي‌فرستد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رضايي‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ يوسفي‌‏‎ حميد‏‎
تهران‌‏‎ هماي‌‏‎ ميزبان‌‏‎ نيز‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ تيم‌‏‎ مازندران‌ ، ‏‎ -نور‏‎ شهرستان‌‏‎ دلاوران‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎
هادي‌‏‎ و‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ بابايي‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ طيبي‌ ، ‏‎ بهنام‌‏‎ نورزاد ، ‏‎ بابك‌‏‎ رقابت‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
و‏‎ جذاب‏‎ تهران‌‏‎ هماي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ با‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ تيم‌‏‎ مطرح‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ پورعليجان‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ ديدني‌‏‎
و‏‎ برائتي‌‏‎ مهدي‌‏‎ اصلاني‌ ، ‏‎ محمد‏‎ خدايي‌ ، ‏‎ مجيد‏‎ چون‌ ، ‏‎ مطرحي‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
رقابت‌هاي‌‏‎ اوج‌‏‎ خدايي‌‏‎ و‏‎ زاده‌‏‎ حاجي‌‏‎ كشتي‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ قرباني‌‏‎ شهاب‏‎
.باشد‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎

مي‌روند‏‎ لهستان‌‏‎ به‌‏‎ مرحله‌‏‎ در 3‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎


وزنه‌برداري‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ورزشي‌‏‎ كاروان‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ لهستان‌‏‎ پايتخت‌‏‎ ورشو‏‎ عازم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در 3‏‎ جهان‌‏‎ مردان‌‏‎ قهرماني‌‏‎
لهستان‌‏‎ پايتخت‌‏‎ ورشو‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ اواخر‏‎ جهان‌‏‎ مردان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
دبير‏‎ و‏‎ رييس‌‏‎ "رياحي‌‏‎ داراب‏‎" ‎‏‏،‏‎"مرادي‌‏‎ علي‌‏‎" از‏‎ متشكل‌‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ كاروان‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ نخستين‌‏‎
"خوشدل‌‏‎ جواد‏‎ و‏‎ پانزوان‌‏‎ سيدمهدي‌‏‎" مربي‌ ، ‏‎ "فر‏‎ خورشيدي‌‏‎ اكبر‏‎" پزشك‌ ، ‏‎ "شهابي‌‏‎ اصغر‏‎" فدراسيون‌ ، ‏‎
.مي‌شوند‏‎ اعزام‌‏‎ ورشو‏‎ به‌‏‎ فردا‏‎
وزنه‌برداري‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ كنگره‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ رياحي‌‏‎ و‏‎ مرادي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ شركت‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ آينده‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎
"نيكولوف‌‏‎ اسلاو‏‎ ديميتري‌‏‎" از‏‎ متشكل‌‏‎ آتي‌‏‎ هفته‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ كاروان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ دومين‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ ورشو‏‎ عازم‌‏‎ "پانزوان‌‏‎ هادي‌‏‎" و‏‎ "نژاد‏‎ فلاحتي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎" بلغاري‌ ، ‏‎ سرمربي‌‏‎
(مربي‌‏‎)‎ "زارع‌‏‎ بهمن‌‏‎" و‏‎ "توكلي‌‏‎ حسين‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"باقري‌‏‎ كوروش‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"بيرانوند‏‎ محسن‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎"
ترك‌‏‎ ورشو‏‎ قصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ورزشي‌‏‎ كاروان‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ آخرين‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎

تير‏‎ هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ برتر‏‎ باشگاههاي‌‏‎ واليبال‌‏‎


شد‏‎ حل‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ مشكل‌‏‎
و‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ ميان‌‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ توافقات‌‏‎ با‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ تهراني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ خانگي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ از‏‎ واليبال‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تير‏‎ هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ برتر‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ واليبال‌‏‎
و‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎ "خطيب‏‎ حجت‌الله‌‏‎" ميان‌‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ توافقات‌‏‎ طبق‌‏‎
و‏‎ يكشنبه‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ تير‏‎ هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎ سالن‌‏‎ واليبال‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ "يزداني‌‏‎ محمدرضا‏‎"
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ هفته‌‏‎ هر‏‎ چهارشنبه‌‏‎
در‏‎ فوق‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ تهراني‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ خانگي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ در‏‎
.مي‌شد‏‎ برگزار‏‎ باشگاه‌ها‏‎ اين‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ سالن‌هاي‌‏‎
با‏‎ بازيها‏‎ از‏‎ هفته‌‏‎ سه‌‏‎ گذشت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ واليبال‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ مشكل‌‏‎ توافق‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
نظاره‌‏‎ به‌‏‎ آسوده‌‏‎ خيالي‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎ هفته‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ و‏‎ شد‏‎ حل‌‏‎ بودند ، ‏‎ مواجه‌‏‎ سرگرداني‌‏‎
.بنشينند‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ بازيهاي‌‏‎

ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏15‏‎


تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بسكتبال‌ 15‏‎ فدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
برپا‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ مدت‌ 4‏‎ به‌‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ روز 25‏‎ از‏‎ اردو‏‎ اين‌‏‎.‎شدند‏‎ دعوت‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎
اواخر‏‎)‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ دعوت‌شده‌‏‎ نفرات‌‏‎ اسامي‌‏‎.مي‌شود‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ آماده‌‏‎ (‎كويت‌‏‎ در‏‎ آذرماه‌‏‎
علي‌‏‎ زماني‌ ، ‏‎ نويد‏‎ ساهاكيان‌ ، ‏‎ اوشين‌‏‎ قريه‌ ، ‏‎ كاوه‌‏‎ منوري‌ ، ‏‎ سياوش‌‏‎ داودي‌ ، ‏‎ آرن‌‏‎ اميني‌ ، ‏‎ امير‏‎
روزبهاني‌ ، ‏‎ جابر‏‎ حدادي‌ ، ‏‎ حامد‏‎ مداح‌ ، ‏‎ حامد‏‎ باقري‌ ، ‏‎ طلوع‌‏‎ ساكنيان‌ ، ‏‎ پژمان‌‏‎ سعيد ، ‏‎ شمس‌الدين‌‏‎
.خبازان‌‏‎ عامل‌‏‎ محمدرضا‏‎ بهشتي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ سيستاني‌ ، ‏‎ محمد‏‎

به‌‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ دبيركل‌‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎
اعضاء‏‎ پيوند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎


بازيهاي‌‏‎ در‏‎ اخيرا‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اعضاي‌‏‎ پيوند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ موفقيت‌‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ دبيركل‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ يافتند ، ‏‎ دست‌‏‎ دوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ تايلند‏‎ آسيايي‌‏‎
مربيان‌ ، ‏‎ ورزشكاران‌ ، ‏‎ كليه‌‏‎ از‏‎ تشكر‏‎ ضمن‌‏‎ خود ، ‏‎ پيام‌‏‎ در‏‎ افشارزاده‌‏‎ بهرام‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ورزش‌‏‎ براي‌‏‎ افتخار‏‎ مايه‌‏‎ را‏‎ موفقيت‌‏‎ اين‌‏‎ كسب‏‎ همگاني‌ ، ‏‎ ورزش‌هاي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسئول‌‏‎ و‏‎ سرپرست‌‏‎
برگزار‏‎ تايلند‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آسيايي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ اعضاء‏‎ پيوند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.‎دانست‌‏‎ ايران‌‏‎
.دست‌يابد‏‎ نايبقهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ (‎برنز‏‎ و 12‏‎ نقره‌‏‎ طلا ، 14‏‎ ‎‏‏30‏‎) مدال‌‏‎ كسب 56‏‎ با‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ شد ، ‏‎
و‏‎ پنتاك‌‏‎ بولينگ‌ ، ‏‎ بدمينتون‌ ، ‏‎ شنا ، ‏‎ دووميداني‌ ، ‏‎ رشته‌‏‎ در 6‏‎ ايران‌‏‎ اعضاء‏‎ پيوند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ حضور 12‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پينگ‌پنگ‌‏‎

اصفهان‌‏‎ جهان‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ آذر‏‎ ‎‏‏26‏‎
برزيل‌‏‎ -‎ ايران‌‏‎


فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ فني‌‏‎ كادر‏‎:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كميته‌‏‎ مدير‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شود‏‎ حل‌‏‎ اسپانسر‏‎ مسئله‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ برزيل‌‏‎ با‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمايل‌‏‎ ايران‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ برزيل‌‏‎ ميزبان‌‏‎ آذرماه‌‏‎ روز 26‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎ برانكو‏‎ با‏‎ تازه‌‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ رنجبر‏‎ محمد‏‎
.شد‏‎ واقع‌‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ برزيل‌‏‎ با‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ اولويت‌‏‎ در‏‎ دعوت‌نامه‌ها‏‎ بحث‌‏‎
داده‌ ، ‏‎ پيشنهاد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آذرماه‌‏‎ تاريخ‌ 26‏‎ برزيل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ عزيمت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎ هفتم‌‏‎ روز‏‎ نيز‏‎ اسپانيا‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ مادريد‏‎
دو‏‎ ديدار‏‎ ايران‌ ، ‏‎ به‌‏‎ برزيل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سفر‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ رنجبر‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ ورزشگاهي‌‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎
برگزار‏‎ اصفهان‌‏‎ نقش‌جهان‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ برزيل‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ دارد‏‎ احتمال‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ترميم‌‏‎
.شود‏‎

و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ براي‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
مي‌شود‏‎ آماده‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎


بودجه‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليارد‏‎ چنانچه‌ 23‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بهسازي‌‏‎ جهاني‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎ سال‌‏‎ مدت‌ 3‏‎ در‏‎ را‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ باشد‏‎ اختيارمان‌‏‎ در‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎
بازسازي‌‏‎ طرح‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ريالي‌‏‎ ميليارد‏‎ ده‌‏‎ بودجه‌‏‎ وزيري‌‏‎ بهمن‌‏‎
ديگر‏‎ ريال‌‏‎ سي‌ميليارد‏‎ امسال‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ ناكافي‌‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎
نشده‌‏‎ پرداخت‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ ما‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎
.است‌‏‎
گيرد‏‎ بدني‌قرار‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎ چنانچه‌‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
.مي‌بخشيم‌‏‎ سرعت‌‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ بازسازي‌‏‎ طرح‌‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎
رفت‌‏‎ مسابقه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ زمين‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وزيري‌‏‎
دي‌ماه‌‏‎ روز 20‏‎ در‏‎ كشور‏‎ برتر‏‎ باشگاههاي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ گرفته‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ بازسازي‌‏‎ طرح‌‏‎ ادامه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ آماده‌‏‎ موقت‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ امسال‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.