جمعه 17 مرداد ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۳۰
جنگ از نگاه مجيد سعيدي
بازي باخته
يادداشت عكاس
001345.jpg
001340.jpg
001335.jpg
001330.jpg
001325.jpg
001320.jpg
001315.jpg
001310.jpg
001305.jpg
عكاسي از جنگ از سخت ترين شاخه هاي عكاسي خبري است زيرا عكاس مي بايست عكس خوب و تاثير گذار را در سخت ترين شرايط ثبت كند. جان عكاس حتي از طرفين جنگ بيشتر در خطر است زيرا عكاس مي بايست جلوتر از خطر باشد .
جنگ آمريكا با عراق جنگي نا برابر بود، جنگ ظاهري جنگ نظامي و جنگ اصلي، جنگ قدرت رسانه اي بود و به من ثابت كرد كه هنر عكاسي و بهترين عكاس بودن مهم نيست.
مهم آن است كه شما چقدر پول و امكانات داري. هيچ وقت نداشتن اينقدر آزارم نداده بود كه در عراق به دلايل مختلف نتوانستم آنچنان كه بايد و شايد عكاسي كنم.
در عراق ديگر بي باكي و داشتن حداقل دانش تجربه در عكاسي مهم نبود. در جنگ نابرابر عكاسان غربي با عكاساني از نوع من آنها بازي را بردند، همان طور كه آمريكا به راحتي عراق را شكست داد .كافي بود كه تو براي آژانس هاي آمريكايي و يا انگليسي عكاسي كني تا همه درها به رويت باز باشد و لازم نيست كه تو در عكاسي بهترين باشي. گريه ها و شادي ها و ... عكس هاي خوب و لحظه هاي غير قابل تكرار و ديدني ماند براي عكاساني كه نام و عنوان آژانس هاي خبري شناخته شده را با خود حمل مي كردند.
متاسفم.
مجيد سعيدي

عكس
ادبيات
ايران
جامعه
رسانه
زمين
شهر
ورزش
صفحه آخر
|  ادبيات  |  ايران  |  جامعه  |  رسانه  |  زمين  |  شهر  |  عكس  |  ورزش  |
|  صفحه آخر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |