جمعه 17 مرداد ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۳۰
كودكان و غول جعبه جادو
درطول روز كودكان و نوجوانان چند ساعت از وقت خود را به تماشاي برنامه هاي تلويزيوني مي گذرانند؟ آنان به چه نوع برنامه هايي گرايش دارند؟ كداميك از شبكه هاي تلويزيوني توانسته اند ذائقه مشكل پسند آنان را بر آورده سازند؟
001205.jpg

امروزه برنامه  سازي در حوزه كودك و نوجوان مثل ساير برنامه هاي تلويزيوني يك حوزه مستقل و دشواري است. برخي برنامه سازان تلويزيوني درگير و دار ساخت برنامه«براي كودكان» و يا« درباره كودكان» دچار سردرگمي شده اند. شايد بهترين كمك براي كاميابي برنامه تقليد تكيه كلام، ادا و اطوار بازيگران و يا گويش هاي مطرح شده در آن باشد. هيچ كس تاثيرات منفي و مثبت برنامه هاي تلويزيوني«كلاه قرمزي»، «پاورچين»، «بدون شرح» و«زير آسمان شهر» را در بين كودكان و نوجوانان كتمان نمي كند. حال بايد ديد كه چه شبكه هاي تلويزيوني در بين مخاطبان كودك و نوجوان نمره قبولي به دست آورده اند با هم اين مطلب را مي خوانيم.
محمد اميري
ارزيابي زمان بندي پخش برنامه هاي تلويزيوني در شبكه هاي اول،  دوم، سوم و پنجم سيما نشان مي دهد كه در ساعات زماني مشخص همه روزه برنامه هايي براي آنان توليد و پخش مي شود:
- در ساعات ۱۵/۹ صبح همه روزه برنامه خردسالان با عناوين كارتون، گزارش و برنامه هاي نمايشي در شبكه اول برنامه اي پخش مي شود.
- در ساعت ۱۵/۱۷ عصر هر روزه سيماي كودك، برنامه هاي متنوعي چون مسابقه پورنگ، گزارش و  كارتون را براي آنان به نمايش مي گذارد.
- شبكه دوم سيما با ۲ برنامه خردسالان در ساعت ۱۰ صبح و برنامه كودك در ساعت ۱۵ عصر برنامه هاي تركيبي مختلفي را براي آنان تدارك ديده است.
- شبكه سوم سيما به جز برنامه زنده تلويزيوني«پلك» براي مخاطبان نوجوان و جوان هيچ برنامه اي براي كودكان و نوجوانان پخش نمي كند.
- شبكه پنجم سيما صرفاً با ارائه«رنگين كمان» و «بادبادك» در ساعت ۸ صبح فضاي مناسبي را براي كودكان و نوجوانان اختصاص داده است.
يافته هاي آماري يك پژوهش ميداني از ميان كودكان ۸ تا ۱۲ ساله در سال ۸۱ نشان مي دهد كه شبكه هاي تلويزيوني اول و سوم سيما جايگاه مناسبي بين مخاطبان دارند. در اين پژوهش كه حدود ۹۲ پسر و ۸۵ دختر شركت كرده بودند نتايج قابل توجهي ارائه شده است كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:
- اوج ساعات تماشاي تلويزيون در روزهاي عادي ۹ شب و ۹ صبح.
- اوج ساعات تماشاي تلويزيون در روزهاي تعطيلي ۱۰ صبح، دو بعدازظهر و ۹ شب.
- حدود ۵۳ درصد كودكان سه ساعت و بيشتر در ساعات روز به تماشاي تلويزيون مي پردازند.
- استقبال كودكان از شبكه هاي سوم و اول به ترتيب ۸۵ و ۷۷ درصد بوده است.
اگر به يافته هاي پژوهشي از منظر ديگري نگاه كنيم شايد بتوان در عين نقد برنامه هاي مربوط به كودك و نوجوان، راهكارهاي مناسبي را براي دست اندركاران چنين برنامه هايي ارائه كرد.
اگر بار ديگر يافته هاي آماري شبكه سوم سيما را در اين پژوهش بازنگري كنيم شايد يك دليل مشاركت كودكان و نوجوانان در تماشاي برنامه هاي شبكه سوم، پخش برنامه هاي طنز آميز«زيرآسمان شهر» و «بدون شرح» باشد چون اغلب اين برنامه هاي پرطرفدار طنز در ساعات ۹ شب براي مخاطبان تلويزيوني پخش مي شد.
001200.jpg

برخلاف نگرش بزرگسالان و دست اندركاران برنامه هاي تلويزيوني، يكي از پرو پا  قرص ترين تماشاگران برنامه هاي تلويزيوني طنز آميز كودكان و نوجوانان هستند. كافي است در زمينه برنامه طنز«كوچه اقاقيا» از مخاطبان كودك و نوجوان پرسش  كنيم، بي گمان بخش زيادي از مخاطبان تهراني خردسال از اين مجموعه به نيكي ياد مي كنند شايد در اين زمان هميشه بين افراد خانواده در مورد ديدن اخبار ساعت ۹ شب از شبكه اول و يا ديدن اين برنامه طنز از شبكه تهران نوعي بگو مگوي خانوادگي رخ مي دهد،  علاوه بر آن تجربه تكيه كلام ها،  رفتارهاي طنز آميز مجموعه تلويزيوني«بدون شرح» ، «پاورچين»، «زير آسمان شهر» نشان داد كه بيشتر مقلدان چنين رفتارهاي طنز آميز كودكان و نوجوانان در سطح مدارس بوده اند.
اين يافته هاي آماري نمايانگر يك حقيقت ديگر نيز هست «شبكه دوم سيما» با توجه به حجم برنامه هاي توليدي در عرصه كودك و نوجوان نتوانسته  است آن چنان جايگاه مطلوبي را در بين مخاطبان خود كسب كند. در حالي كه اين شبكه با توجه به ديرينگي و راه اندازي خود نسبت به شبكه سوم سيما، از جايگاه خاصي در توليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني گروه كودك و نوجوان برخوردار بوده است.
با اين حال انتظار مي رود متوليان شبكه دوم سيما بتوانند در تهيه و توليد برنامه هاي خود در گروه كودك و نوجوان موفق تر عمل كنند. به عبارت ديگر برنامه هاي تلويزيوني شبكه دوم سيما شايد به خاطر عدم تنوع، فقدان سوژه هاي جذاب تلويزيوني و بالاخره توليد برنامه هاي كليشه اي دست اندركاران گروه كودك و نوجوان از جايگاه لازم بين مخاطبان برخوردار نبوده است. در حالي كه اين شبكه تلويزيوني به طور متوسط روزانه ۲۰/۲ ساعت برنامه براي مخاطبان تلويزيوني گروه سني خود توليد و پخش مي كنند.
در حالي كه شبكه اول سيما صرفاً با پخش يك برنامه ۴۵ دقيقه اي«مسابقه پورنگ» توانسته است بين مخاطبان گروه كودك و نوجوان جذبه  خاصي ايجاد كند.
البته نبايد كتمان كرد كه توجه مديران و دست اندركاران شبكه اول سيما در گزينش سوژه ها، تهيه برنامه هاي متنوع و تركيبي زنده توانسته همچنان جايگاه اين شبكه را در ميان تهيه كنندگان برنامه هاي تلويزيوني گروه كودك و نوجوان تحكيم بخشد.
همان طور كه تجربه موفقيت آميز برنامه نوجوان پسند«نيم رخ» منجر به شكل گيري خانه فرهنگ، گروه فرهنگي منسوب به اين برنامه و بالاخره معروفيت مجريان و دست اندركاران توليد اين برنامه شد. از سويي ديگر شبكه تلويزيوني شبكه پنجم سيما با برنامه«رنگين كمان» از سال ۸۱ عملاً به گروه سازندگان برنامه هاي تلويزيوني مناسب گروه كودك و نوجوان پيوسته است. اين برنامه با توجه به تجربه دست اندركاران آن در شبكه اول سيما و تركيب اجراي موفق توانست در اندك زماني جايگاه ويژه اي را در بين مخاطبان كودك و نوجوان تهراني براي خود كسب كند. البته پس از گذشت يك سال به خاطر عدم تنوع آيتم هاي برنامه، كاهش زمان پخش و درگيري دست اندركاران آن در توليد برنامه زنده تلويزيوني «پلك» كم كم دچار افول برنامه اي مي شود. اگر به زمان پخش برنامه هاي گروه كودك و نوجوان شبكه هاي اول، دوم  و پنجم نگاهي بيفكنيم متوجه اين نكته مي شويم كه همه روزه كودكان و نوجوانان حدود ۳۰/۵ ساعت برنامه هاي متنوعي را از شبكه هاي تلويزيوني ياد شده تماشا مي كنند كه اين حجم برنامه در طول يك ماه،قريب ۱۶۵ ساعت برنامه متنوع خواهد بود.
001185.jpg

اميدواريم متوليان صداوسيما براي تخصصي كردن برنامه هاي شبكه هاي تلويزيوني گروه سني كودك و نوجوان بتوانند با متمركز كردن نيروي انساني متخصص، ابزار سرمايه اي و بودجه يك شبكه مختص كودكان و نوجوانان راه اندازي كنند. بي ترديد اگر آنان بتوانند با استفاده از نگاه هاي روانشناسي و جامعه شناختي گروه كودك و نوجوان اين شبكه موثر را تاسيس كنند مطمئناً در استانداردسازي برنامه ها و عدم موازي كاري توليد چنين برنامه هايي موفق عمل خواهند كرد.
اغلب شبكه هاي دولتي در كشورهاي ديگر نيز به اهميت اين مسئله پي برده اند و به تخصصي كردن حوزه مخاطبان گروه كودك و نوجوان دست زده اند، البته نبايد تجربه موفق راه اندازي شبكه خبر، شبكه آموزش و شبكه چهارم سيما براي مخاطبان خاص را ناديده گرفت، چون با توجه به كار كارشناسي صداوسيما،  برخي مخاطبان دوست دارند در وراي شبكه هاي فراگير ملي،  شبكه هاي تلويزيوني خاص خود را داشته باشند.
امروزه شبكه هاي تلويزيوني در عرصه هاي گروه كودك و نوجوان بيشتر به سوژه هاي كليشه اي مي پردازند. به عبارت ديگر برخي از برنامه سازان به خاطر موفقيت يك برنامه تلويزيوني در بين مخاطبان كودك و نوجوان در تكاپوي آن هستند كه با تقليد دوباره برنامه ديگري را ارائه كنند، به همين خاطر برخي از برنامه ها قبل از آنكه شكل گيرند در بين مخاطبان خود افول مي كنند.
ما دوست داريم متوليان شبكه دوم سيما نيز با استفاده از يارانه هاي مردمي، بودجه دولتي و توان كارشناسان و دست اندركاران تلويزيوني برنامه هاي موفقي را طراحي و توليد كنند. حال بايد ديد كه متوليان سازمان صدا و سيما در آينده چه طرح هايي را براي مخاطبان ميليوني گروه كودك و نوجوان تدارك خواهند ديد.

نگاه
001195.jpg
«پاورچين» دوست داشتني
احمدي
مجموعه تلويزيوني طنز «پاورچين» از منظر ما بينندگان، داراي واقعيت هاي ملموس و اجتناب ناپذير زندگي ما ايرانيان بود. البته بايد پذيرفت كه اين مجموعه تلويزيوني در طول مدت زمان پخش خود باعث شادي و انبساط خاطر تمامي خانواده هاي بيننده بود، به عبارتي نوعي «خنده درماني» در طول مجموعه تلويزيوني نسبت به مخاطبان اعمال مي شد.
به هرحال همه آناني كه قصد داشتند به مدت كوتاهي فارغ از دغدغه هاي زندگي فقط و فقط به شاد زيستن فكر كنند پاي اين برنامه مي نشستند.
البته نبايد تلاش گروه خوب سازنده اين مجموعه را كتمان كرد تجربه پخش اين برنامه با توجه به شناخت نويسنده از خلق و خوي ما ايرانيان، مجموعه تلويزيوني را تا اين حد دوست داشتني كرده بود.
با اين حال انتظار مي رود با توجه به نكات مثبت در اين برنامه تلويزيوني «طنز» با متوليان شبكه هاي تلويزيوني با استفاده بجا از وقايع اجتماعي، بكارگيري بازيگران توانمند و ارائه امكان و فرصت ساخت چنين برنامه هايي، نشاط در جامعه را افزايش دهند. بدنيست نگاهي به حسن هاي اين مجموعه بيندازيم:
* مجموعه تلويزيوني به نوعي همسو با ذائقه و سليقه مخاطبان پيش مي رفت.
* از سفيد و سياه قلمداد كردن مضامين، رفتارها و كاركردهاي موضوعي مجموعه هاي تلويزيوني موجود طفره رفته بود و سعي مي كرد كه وضعيت موجود يك خانواده متعادل را به نمايش بگذارد.
* برنامه تلويزيوني سعي نكرده بود به خاطر برخي ملاحظات مالي به كش دادن قصه يا موضوع بپردازد. بنابر اين تعادل مناسب بين روند قصه و ريتم مخاطب را خسته نمي كرد.
* خوش فكري كارگردان و تهيه كننده در طول ضبط برنامه موجب شده بود كه متوليان پخش هم آنچنان دغدغه حذف از صحنه هاي برنامه را نداشته باشند.
* تنوع رعايت سليقه مخاطبان از هر نوع سني خرد و كلان، با سواد و بي سواد موجب شده بود كه كمتر دعواي انتخاب شبكه مورد علاقه در خانواده ها پيش آيد.
* مجموعه تلويزيوني درصدد تبليغ و تاكيد بر رفتارهاي جنسيتي يك جنس خاص نبود همانطور كه مرد از سوسك مي ترسيد، زن هم واهمه داشت. به هر حال بساط مردسالاري و زن سالاري را از اين برنامه برچيده بود. به هر حال قرار بود كه مرد و زن پاي تلويزيون بنشينند و اين برنامه را با هم تماشا كنند.
* تنوع لهجه ها و ارائه يك گويش خاص كه به تريج قباي كسي برنخورد از هوشمندي دست اندركاران اين مجموعه بوده است. در حالي كه به وفور در شبكه هاي تلويزيوني مي بينيم كه كارگردان و تهيه كننده با طرح برخي از مسائل تفرقه افكنانه سعي دارند مضامين مورد نظر خود را پيش ببرند؛ به همين خاطر بخش اعظم نيروي مديران صدا و سيما صرف پاسخگويي به اين ابهامات فرهنگي مي شود.
* اگر شما از مكان هاي فيلمبرداري ساير مجموعه ها خسته شديد ما هم خسته شديم ولي مجموعه تلويزيوني «پاورچين» اين مشكل بصري را حل كرده بود، به گونه اي كه با وقوع حوادث صحنه هاي مرتبط با آن شكل مي گرفت و خستگي ناشي از مكان هاي تكراري گريبان گير مخاطبان نبود.

مريم مقدس
در تلويزيون ماهواره اي ابوظبي
تلويزيون ماهواره اي ابوظبي ( امارات ) از اين هفته اقدام به پخش مجموعه تلويزيوني«مريم مقدس» محصول جمهوري اسلامي ايران كرد. به گزارش ايرنا بر اساس هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي وابستگي فرهنگي سركنسولگري ايران در دبي اين مجموعه تلويزيوني از اين هفته به روي آنتن مي رود. قرار است پس از هر نوبت نمايش اين سريال روز بعد نيز تكرار شود و به اين ترتيب هر قسمت از سريال دونوبت پخش خواهد شد .
سريال «مريم مقدس» پس از «اصحاب كهف» دومين مجموعه تلويزيوني ايران است كه در سال جاري در كشور امارات به نمايش گذاشته مي شود.

مجموعه تلويزيوني
حضرت يوسف
مجموعه تلويزيوني حضرت يوسف (ع) همچنان در مرحله پيش توليد قرار دارد. به گفته فرج اله سلحشور كارگردان مجموعه حضرت يوسف (ع) در مرحله پيش توليد قرار دارد و بازيگران هنوز مشخص نشده اند.
وي ادامه داد : سعي كرده ايم براي نگارش متن، اين سريال را دقيقاً بر اساس آيات قرآني تهيه كنيم.
به گفته سلحشور عوامل ساخت سريال حضرت يوسف (ع) عبارتند از : محسن علي اكبري تهيه كننده و كارگردان ، نويسنده : فرج الله سلحشور ، مجري طرح: روح ا... برادري، مدير هنري : مجيد مير فخرايي .
سريال حضرت يوسف در قالب ۴۰ قسمت ساخته مي شود و تاكنون براي دكورهاي اين مجموعه سازه هاي بزرگي در شهر غزالي احداث گرديده كه نمايانگر دوره باستاني مصر است.

گرايش به نمايش هاي خارجي
001215.jpg
تعداد تئاترهاي خارجي شبكه ها در پنج سال اخير بيش از دوبرابر شده است.
تلويزيون به عنوان يك رسانه جمعي مي تواند نقش بسزايي در تبليغات فرهنگي به خصوص تئاتر داشته باشد.
حسين مسافر آستانه  ـ  مدير نظارت و ارزشيابي مركز هنرهاي نمايشي ـ در گفت وگو با خبرنگار هنري ايسنا، با تاكيد بر نقش مهم تلويزيون در تبليغات تئاتر گفت: اگر بتوانيم تئاتر را به نحو درست و شايسته اي بشناسانيم بعد از اين شناخت مطمئناً  گرايش به تئاتر و رجوع به سالن هاي نمايش بيشتر خواهد شد. تبليغات درست بر ارتباط مخاطب با تئاتر مي افزايد.
كارگردان و تهيه كننده، «هنر سوم» با اشاره به اين مجموعه تلويزيوني خاطرنشان كرد: برنامه هايي از قبيل «هنر سوم» مي توانند به طور غيرمستقيم نقش بسزايي بر كليت تئاتر از لحاظ جذب مخاطب داشته باشند.
مسافر آستانه افزود: در خصوص تبليغ تئاترهاي خاصي هم كه وجود دارد، شايد يك طرح برنامه «ارتباط مردم و تئاتر» بتواند موثر واقع شود و در واقع براي جريان تئاتري كشور تبليغي غيرمستقيم به حساب آيد.
از سوي ديگر نتايج يك پايان نامه كارشناسي ارشد كارگرداني نشان داد كه ميان گسترش شبكه هاي سيما و بالارفتن ساعات پخش برنامه  هاي آن با تعداد تئاترهاي تلويزيوني تناسب معقولي برقرار نيست.
غلامحسين لطفي در پايان نامه خود با عنوان«تئاتر تلويزيوني در ايران» آورده است: با افزايش شبكه هاي تلويزيوني تغيير محسوسي در مدت زمان برنامه هاي تئاتري به چشم نمي خورد.
تئاتر تلويزيوني بيش از ديگر برنامه ها داراي وجهه هنري و ارزش هاي زيبايي شناختي است و به همين دليل تاثيري ماندگار و عميق برجا مي گذارد، اما اين امتيازات ناديده گرفته شده يا تحت تاثير مخاطب محوري و پسندعامه مغفول مانده و شبكه ها جولانگاه آثار سبك ملودراماتيك و نمايش هاي سطحي شده است.
در اين پايان نامه اضافه شده است: برقراري تعادل و تناسب ميان خواست مخاطبان، اهداف سازماني و ارزش هاي زيبايي شناختي توليدات هنري تلويزيون، مهمترين چالش پيش روي مديران و تهيه كنندگان برنامه هاي تئاتري است.
در ادامه اين پايان نامه آمده است:«تئاتر تلويزيون ايران» طي چندين سال در چارچوب اهداف سازمان صدا و سيما متاثر از شرايط سياسي- اجتماعي تاريخ معاصر، گرايش هاي ويژه اي داشته است. اين هنر بيش از آن كه از توقعات و خواست هاي مخاطبان متاثر باشد و طي فرآيند مطالعه بازخورد برنامه ها و نظرسنجي از مخاطبان طراحي و موضوع يابي شود به شيوه نظارتي و هدايتي و برحسب تشخيص هاي كارشناسي از بالا، طراحي و تهيه شده است.
سياست زدگي، اخلاق گرايي توام با موعظه و شعار و عنايت بيش از حد لزوم به محتوا، از عوارض نگاه هدايت گر به تئاتر دوران هاي گذشته تلويزيون ايران بوده است.
در ادامه اين پايان نامه كه در سال ۱۳۸۱ با راهنمايي دكتر محمدرضاخاكي در دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس تدوين شده آمده است: چنانچه رسانه براي پيشبرد اهداف و اصول از پيش تعيين شده، بر روش هاي انعطاف ناپذير متكي باشد و به ديدگاه هاي هنرشناسانه ثابتي پافشاري كند و به كاركردهاي اجتماعي برنامه و تاثيرات آن بي توجه باشد و بدون مطالعه بازخوردها و تاثيرات، برنامه ريزي كند و يا اصولاً برنامه ريزي خاصي براي نوعي از توليدات نداشته باشد، به آساني مخاطبان خود يا مخاطبان آن برنامه خاص را از دست مي دهد. ديدگاه هنرشناس و ارزياب برنامه، بايد ناظر به ماهيت توفنده و سيال هنر و خواست نوجو و نوگراي مخاطبان باشد، در غير اين صورت مخاطب به دنبال امواج ديگري، كانال، شبكه يا حتي رسانه پيش رو را عوض خواهد كرد و از دست خواهد داد.
اين پايان نامه مي افزايد: جنبه هاي روشنفكري تئاتر تلويزيوني ايران،  در سال هاي اخير در گرايش به آثار نمايشي خارجي نمود پيدا كرده است. تعداد تئاترهاي خارجي شبكه ها در پنج ساله اخير بيش از دو برابر نمايش هاي ايراني بوده است. شكل پرطمطراق اجراها، شكوه و زرق و برق دكور و لباس، بازي هاي پرتكلف و غلو آميز و مضامين پيچيده نمايش هاي اين دوره، از مهمترين اشكالات اين نوع نمايش هاست.
در خاتمه اين پايان نامه آمده است: تئاتر تلويزيوني ما ناچار است ذائقه عموم را در نظر بگيرد و جنبه هاي روشنفكرانه آثار را تعديل كند. اين امر توصيه اي به كوتاه آمدن از موازين هاي هنري و «تخفيف هنر»نيست. ويژگي تصوير تلويزيوني- دو بعدي بودن تصوير تلويزيون، كوچكي قاب، قطع مداوم تصوير بر اثر فعل و انفعالات تدوين و دكوپاژ- نيروي دماغي تماشاگر را- در مقايسه با صحنه واقعي نماي تئاتر- تحليل مي برد. تماشاگر تلويزيون بي آنكه بداند و آگاه باشد در حال ترجمه آبشار تصاوير به زبان روايي ساده و قابل دركي است كه به طور روزمره و در عرصه زندگي واقعي با آن سروكار دارد. او در معرض بمباران تصاويري است كه به سرعت از پيش چشم اش مي گذرند.
اين ويژگي ها در كنار ويژگي هاي تماشاي تلويزيون- كه مدام با مسائل درون خانه دچار وقفه مي شود- حكم مي كند، هنرمند از تعقيدهاي هنري - كه در صحنه تئاتر به آساني قابل تاويل و تفسيرند- پرهيز كند يا با اندكي توضيح و تبيين به آنها بپردازد.

اين سوي مرزها
«كمي اون ورتر»
مهر ماه راهي آنتن مي شود
مجموعه تلويزيوني«كمي اون ورتر» يك مجموعه ۶۰ قسمتي ۲۵ دقيقه اي با موضوع طنز اقتصادي است.
اكر م السادات قاري القران نويسنده اين مجموعه مي گويد: اين برنامه براي گروه اقتصاد شبكه يك سيما تهيه مي شود و در آن به مسائل اقتصادي با نگاهي طنزآلود پرداخته شده است. اكثر بازيگران هم دانشجويان حقوق، كارگرداني و... هستند. كارگردان اين مجموعه مسعود فروتن و تهيه كننده آن ابهري است.وي درباره موضوع خاص اين مجموعه گفت: جواني به نام سعيد دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق است و همسرش كه ليسانس كامپيوتر دارد با چند تن از دوستانش خانه اي را اجاره مي كنند و طبقه بالاي آن را تبديل به شركت مي كنند. در تضاد با اين بحث، صاحبخانه قصد دارد خانه را از نو بسازد و ادامه ماجرا، در واقع ما در اين مجموعه به معضل بيكاري جوانان، اقتصاد بيمار و... اشاره مي كنيم.
وي خاطرنشان كرد: اين مجموعه، هفت شخصيت ثابت دارد و لوكيشن مجموعه در خيابان دولت است و حدود پنج قسمت از اين مجموعه فيلمبرداري شده است.وي بازيگران اين مجموعه را اميدزندگاني،  معصومه كريمي، سانازسماواتي، شيوا بلوريان، سيامك مفيد، تانياجوهري و امير غفارمنش معرفي كرد.وي در پاسخ به اين پرسش كه يك مجموعه طنز بايد داراي چه خصوصياتي باشد تا بتواند مخاطب را جذب كند، گفت: من با لوده بازي مخالف هستم طنز بايد هم لبخند به لب بنشاند و هم در انديشه مخاطب نفوذ كند. طنز بايد حرفي براي گفتن داشته باشد. برخي برنامه هاي طنزي كه هم اكنون از تلويزيون پخش مي شود، از سوژه هاي نخ نما استفاده كرده اند. اما من سعي كرده ام لحظات شيرين در كار ايجاد كنم، حال بار شيريني مجموعه روي افراد جواني است كه زياد با ديد منفي جامعه را نگاه نمي كنند و خوش بين هستند.
فيلمبرداري مجموعه از خردادماه آغاز شده و احتمالاً تا پايان تابستان ضبط آن به پايان مي رسد و از مهرماه پخش آن آغاز خواهد شد.

اين راهش نيست
001210.jpg

از اين هفته روزهاي يكشنبه به جاي سريال نيستان به كارگرداني حسين مختاري شاهد پخش سريال «اين راهش نيست» ساخته عليرضا ميهن دوست خواهيم بود.
حسين مختاري كه پيشتر نسبت به نقدهايي كه پيرامون سريال نيستان انجام شده، اعتراض خود را ابراز نموده است سرانجام با پايان يافتن اين سريال تمام اين حرف و حديث ها را خاتمه يافته مي بيند.
مختاري در آخرين يادداشتي كه با نام «حسين مختاري و نگاه منتقدان» براي ايسنا ارسال كرده است، چنين مي نويسد: «آنچه در نقد آثار تلويزيوني لازم است، به طور خاص تعبير متن و نقد محتوا نيست. بلكه ارزشيابي عمومي تر و همه جانبه تر از اثر است. در حوزه رسانه ها اين شيوه از نقد كارآمدتر است و احتياج بيشتري به اين نوع نقد داريم...»
اين بار نيز پخش سريال «اين راهش نيست» از شبكه سه سيما در حالي صورت مي گيرد كه عليرضا ميهن دوست، كارگردان، پخش آن را تا فرارسيدن فصل پاييز غيرممكن اعلام كرده بود. سريال «اين راهش نيست» به تهيه كنندگي احمدعلي حامد به داستان زندگي جواني روستايي به نام فريدون مي پردازد كه علي رغم تمايل نداشتن به ازدواج تن به اين كار مي دهد و اين ازدواج ناخواسته اساس اتفاقات و حوادث بعدي داستان مي شود.
ثريا قاسمي، حبيب دهقان نسب، اشكان خطيبي، حسين ايل بيگي، فهيمه راستكار، سوسن مقصودلو، شهرام قائدي و... از جمله بازيگراني هستند كه در اين سريال به ايفاي نقش خواهند پرداخت.همچنين مجموعه تلويزيوني «اين راهش نيست» براساس طرحي از احمدعلي حامد و بيتا شباهنگ ساخته شده و فيلمبرداري اين سريال از سال ۸۱ در يكي از روستاهاي اطراف دماوند آغاز شده است.

رضا   ايران منش
در سيماي مدرسه
سري جديد مجموعه تلويزيوني سيماي مدرسه به كارگرداني مسعود رشيدي در حال ساخت است.
اين مجموعه تلويزيوني، كه مدت ۱۵ سال است از شبكه اول سيما پخش مي شود با طرح سرفصل هايي گوناگون و به تصوير كشيدن داستان هايي در همين ارتباط به سؤالات والدين در برخورد با كودكان و نوجوانان پاسخ مي دهد. در همين ارتباط مسعود رشيدي، كارگردان كه هم اكنون مجموعه طنز «فرمان» را از وي شاهد هستيم، گفت: سيماي مدرسه مجموعه اي از فيلم هاي كوتاه با هدف آموزشي- تربيتي است كه مسائل و مشكلات نوجوانان را به تصوير مي كشد. وي ادامه داد: برنامه روتين سيماي مدرسه در قالب بيست و پنج قسمت سي دقيقه اي در گروه اجتماعي شبكه اول سيما توليد مي شود و نويسنده آن خانم دارابي است.
برنامه سيماي مدرسه هر سال طي يك يا دو ماه از شبكه اول سيما پخش مي شود و آيتم هاي نمايشي اين برنامه، براساس نامه هايي كه والدين به عوامل اين برنامه ارسال كرده اند، نوشته مي شود.

رسانه
ادبيات
ايران
جامعه
زمين
شهر
عكس
ورزش
صفحه آخر
|  ادبيات  |  ايران  |  جامعه  |  رسانه  |  زمين  |  شهر  |  عكس  |  ورزش  |
|  صفحه آخر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |