سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۲۲ - Nov 11, 2003
عمر مفيد مجلس
اكنون كه چهار سال فعاليت منتخبين مردم در مجلس ششم در شرف پايان است حال و هواي مجلس در اين فصل كاري كه مسائل مهمي همچون بودجه و پروتكل الحاقي و كثيري از لوايح و طرح هاي معوقه درپيش است به هيچ وجه متناسب با اهميت اين وظايف نمي باشد.به اعتقاد اكثر كارشناسان مسائل سياسي متأسفانه معضلي كه همواره در اواخر دوره كاري مجالس به ويژه در مجلس ششم با آن مواجه بوده ايم، اين بود كه برخي نمايندگان در ايام پاياني فعاليت خود از هرگونه كوششي براي راي آوردن در دوره بعدي دريغ نمي كنند و حتي فعاليت هاي كلان و ملي خود را متوقف كرده و اگر هم كاري در اين رابطه مي كنند بيشتر درجهت جلب توجه راي دهندگان آتي خود است.
اين مشكلات همواره باعث شده كه عمر مفيد فعاليت مجلس در ايران به دو سال و نيم كاهش يابد. چراكه ۶ ماه اول هر دوره را نمايندگان به تصويب اعتبارنامه هاي خود مشغولند و يك سال پاياني را نيز صرف تشكيل ستاد انتخاباتي و فراهم آوردن شرايط مساعد براي كسب آراء در دوره بعدي مي كنند.بي ترديد در شرايط حساس بين المللي و داخلي كنوني اين انتظار بجاي ملت ايران است كه مجلس نقش حساس خود را ايفا كند. مشكلات اقتصادي مردم و ازجمله تورم و بيكاري نياز به تصويب قوانيني ضروري براي حل مشكلات و معضلات دارد. درحاليكه برخي از نمايندگان با مشغول شدن در ستادهاي انتخاباتي خود، اينگونه مسائل مهم را فراموش كرده و فعاليت هاي ملي خود را به حداقل رسانده اند.
حتي مي توان مشاهده كرد كه حاضرين در جلسات علني به قدري كاهش يافته اند كه با خروج چند نماينده از صحن مجلس، جلسه از رسميت مي افتد و روند طبيعي برگزاري جلسات، مختل شده است تا حدي كه در اكثر جلسات، ۹۰ نفر غايب هستند و جلسات كميسيون ها نيز وضع بهتري ندارند.
از سوي ديگر عده اي از نمايندگان كه قصد كانديداشدن در انتخابات بعدي را ندارند و از همين رو هيچ ضرورتي براي تلاش و فعاليت در زمينه مسايل كلان ملي و حتي مسائل محلي و منطقه اي نمي بينند و بيشتر به حل مشكلات شخصي خود در پايان عمر نمايندگي خود مي پردازند.مسئله اي كه به ويژه در مجلس ششم بر مشكلات مذكور اضافه شده، اين است كه در اين چندماه باقي مانده، تعداد زيادي از نمايندگان كه هويت فردي ايشان تحت الشعاع هويت حزبي و جناحي آنهاست وقت خود را صرف فعاليت هاي فراكسيوني و حزبي كرده و سعي دارند به اين طريق شكست در انتخابات آتي دامن آنها را نگيرد و در همين راستا از هيچ فعاليتي فروگذار نمي كنند.
طبق اطلاعات به دست آمده در انتخابات آتي چهره هاي جديدي قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند كه در گذشته جزء فعالان سياسي نبوده اند و اين امر باتوجه به تجربه انتخابات شوراها كه مردم چهره هاي غيرسياسي را انتخاب كرده اند و نشان دادند به دنبال افراد شايسته و كارداني مي گردند كه مارك سياسي نداشته باشند، اين موضوع باعث ايجاد نگراني در احزاب سياسي و به ويژه سياسيون مجلس شده است چراكه آنها خوب مي دانند كه علت كاهش چشمگير حضور مردم در انتخابات شوراها در واكنش به سياسي كاري هاي انجام شده در دوره قبل شوراي شهر تهران و فراموش كردن مشكلات و معضلات مردم بوده است لذا پيشنهاد ما به نمايندگان محترم مجلس اين است كه جدا از هياهو و جو سياسي موجود وقت خود را در باقيمانده عمر مجلس صرف رفع معضلات و مشكلات معيشتي، اقتصادي و اجتماعي مردم كنند كه قطعا فعاليت در اين راستا به انتخاب مجدد آنها در انتخابات آتي نيز كمك خواهد كرد چراكه مردم خادمين واقعي خود را به خوبي مي شناسند.

يادداشت
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
آموزشي
خارجي
سخنگاه آزاد
سياسي
شهري
علمي فرهنگي
محيط زيست
معلولين
موسيقي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
انفورماتيك
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   آموزشي   |   خارجي   |   سخنگاه آزاد   |   سياسي   |   شهري   |  
|  علمي فرهنگي   |   محيط زيست   |   معلولين   |   موسيقي   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |