چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۳۱۲
پشت صحنه
روزهاي جشنواره شايد لذت بخش ترين روزهاي كاري عمر من بود ؛ روزهايي كه از نزديك با بزرگان سينما آشنا شدم.
به جز عكس هايي كه در صفحات اول ايرانشهر چاپ شد، تصاويري هم بود در حاشيه عكاسي من از اين بزرگان.
فكر كرديم جالب است اگر شما هم با پشت صحنه مصاحبه ها آشنا بشويد.
003108.jpg
عكس ها: ساتيار امامي
003105.jpg
003096.jpg
003102.jpg
003057.jpg
003054.jpg
003051.jpg
003099.jpg
003093.jpg

عكاس خانه
ايرانشهر
تهرانشهر
جهانشهر
حوادث
در شهر
درمانگاه
علمي
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  جهانشهر  |  حوادث  |  در شهر  |  درمانگاه  |  عكاس خانه  |  علمي  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |