يكشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۹۳۷ - Mar 5, 2006
اصلاحيه قرارداد بيع متقابل تا پايان سال
به شوراي اقتصاد مي رود
ايسنا: اميدواريم تا پايان سال، طرح اصلاح قراردادهاي بيع متقابل پيشنهادي براي تصويب به شوراي اقتصاد ارجاع شود.
دكتر سيدمحمدهادي نژادحسينيان ، معاون امور بين الملل وزارت نفت، ضمن بيان قرارداد توسعه ميدان نفتي يادآوران با چيني ها كه وابسته به قرارداد ۱۰۰ ميليارد دلاري فروش LNG ايران به چين است، افزود: طبق توافقي كه با چيني ها داشتيم، قرار بود نوع جديدي از قراردادهاي باي بك ( بيع متقابل) را با آنها به امضا برسانيم كه اين موضوع نيازمند اصلاح در قراردادهاي فعلي است و به همين دليل در مورد پيش نويس اصلاح قراردادهاي بيع متقابل پيشنهادهايي را دريافت كرده ايم و در حال كار روي متن قراردادي آن هستيم كه البته اين متن بايد پروسه تصويب خود را طي كند.
وي گفت: طبق اطلاع من (نقشه جامع توسعه) چيني ها براي توسعه ميدان يادآوران نهايي شده است.
معاون وزير نفت در امور بين الملل در مورد مشكل اصلي قراردادهاي بيع متقابل كه كوتاه مدت بودن آن عنوان مي شود، خاطرنشان كرد: اين مشكل براي هر دو طرف يعني پيمانكار و كارفرما وجود دارد. اين مشكل براي ما از اين جهت است كه پيمانكار به ما تضمين حداكثر بهره برداري صيانتي از ميدان در طول عمر ميدان را نمي دهد، دليل آن هم اين است كه گفته مي شود به دليل حاضر نبودن مستمر پيمانكار در طول مدت بهره برداري ميدان، تعهدي نيز نمي دهند؛ از سوي ديگر پيمانكاران علاقمند هستند در هر پروژه اي كه طراحي و اجراي آن را در دست دارند پس از پايان دوره اجرا، در طول مدت بهره برداري نيز براي اطلاع از نتايج فرضيات و برنامه هايي كه براي توسعه ميدان داشته اند، در طول مدت بهره برداري از ميدان نيز خودشان حضور داشته باشند.
نژادحسينيان گفت: بنابراين هر دو طرف (پيمانكار و كارفرما) براي رسيدن به خواسته خود بايد كاري كنند كه زمان همكاري طولاني تر شود، ما نيز اين امكان را با حضور و به كارگيري چند كارشناس از سوي پيمانكار در طول عمليات بهره برداري حل خواهيم كرد تا هم اين شركت ها نتايج كار خود را ارزيابي كنند و هم در جايي كه نياز به اصلاح در بهره برداري براي صيانتي بودن توليد ايجاد شود، مراتب را به ما اعلام كنند و در صورت تصويب شركت  ملي نفت، پروژه پيشنهادي شان را اجرا كنند تا در اين صورت دادن تضمين درازمدت براي حداكثر بهره برداري صيانتي از ميدان برايشان قابل قبول باشد.
او ادامه داد: البته پيمانكار خارجي پيشنهاد داده است كه در طول مدت بهره برداري از ميدان به صورت مشاركت در برداشت حضور داشته باشند كه البته ما قبول نكرديم.

وزير اقتصاد خواستار تصويب سريعتر فهرست
جديد كالاهاي مشمول تجميع عوارض شد
مهر: وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري، خواستار تصويب فهرست جديد كالاهاي مشمول تجميع عوارض با قيد دو فوريت در هيات دولت شد.
همچنين صورتجلسه كارگروه تجميع عوارض به تاييد وزير بازرگاني، رئيس سازمان مديريت، وزير صنايع و وزير كشور رسيده است.
داوود دانش جعفري در نامه  خود نوشته است:به موجب بند ه ماده ۳ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير فهرست كالاهاي توليدي(به استثناي محصولات بخش كشاورزي) كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد به پيشنهاد كارگروهي مركب از وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، صنايع و معادن و كشور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارايه گرديد.
در اين نامه تصريح شده است: بنابه اختيارات فوق و پس از بررسي هاي لازم فهرست كالاهاي مشمول ماليات و عوارض موضوع بند ه ماده ۳ قانون تجميع عوارض براي اجرا در سال ۸۵ طي نشست ۲۷ دي ماه سال  جاري به تاييد كارگروه مذكور رسيده است. بنابر نامه دانش جعفري به داوودي، با توجه به مهلت قانوني باقيمانده براي طرح و تصويب آن در هيأت وزيران، خواهشمند است دستور فرماييد طرح مزبور با قيد دوفوريت در اولين جلسه آتي هيات وزيران مطرح و مورد تصويب قرار گيرد.

روز پركار نمايندگان
مجلس ۳ پيشنهاد جايگزين
در مورد بودجه عمراني ۸۵ را رد كرد
گروه اقتصادي: مهمترين بحث لايحه بودجه سال آينده كه اختلاف نمايندگان مردم در مجلس و هيات دولت را به اوج خود رسانده است ديروز در جلسات سه گانه مجلس مورد بررسي قرار گرفت كه پس از طرح سه پيشنهاد جايگزين نمايند گان و بحث هاي طولاني به نتيجه نرسيد و تصميم گيري در مورد آن به جلسه امروز موكول شد.
به گزارش همشهري در لايحه پيشنهادي كميسيون تلفيق كل اين مبلغ از رقم ۱۲۵ هزار ميليارد ريال موردنظر دولت به ۷۶ هزار ميليارد ريال كاهش يافته بود.
در جلسه علني صبح ديروز در بررسي بند«و» تبصره ۲ لايحه بودجه، حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رييسه مجلس پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت در اين مورد را داد و تأكيد كرد كه اين پيشنهاد به امضاي ۱۴۰ نفر از نمايندگان مجلس رسيده است.
اين پيشنهاد پس از سخنان موافق و مخالف و مخبر كميسيون تلفيق و همچنين رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي به راي گذاشته شد كه به تصويب نرسيد.
مخالفان اين پيشنهاد، دليل مخالفت خود را بالارفتن نقدينگي و تورم ناشي از عدم امكان جذب منابع و ناتواني در تبديل ارز به ريال اعلام كردند.
در مقابل موافقين پيشنهاد، اعلام كردند كه عدم تخصيص مناسب منابع براي اجراي طرح هاي عمراني باعث كاهش رشد اقتصادي، ازبين رفتن منابع هزينه شده و كاهش اشتغال مي شود. مخبر كميسيون تلفيق نيز مخالفت اين كميسيون را با پيشنهاد اعلام داشت. اين درحالي بود كه فرهاد رهبر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي بر بازگشت نمايندگان به لايحه دولت اصرار كرد. با وجود اينكه پيش بيني مي شد، پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت به تصويب برسد، اين پيشنهاد با ۱۱۰ راي مثبت در مقابل ۱۰۱ راي منفي و ۱۰ راي ممتنع به تصويب نرسيد.
در جلسه بعدازظهر، پيشنهاد جايگزيني از سوي كميسيون عمران مجلس مبني بر تخصيص ۱۴۵ هزار ميليارد ريال مطرح گرديد كه پس از بررسي و ارايه سخنان موافق و مخالف، مخبر كميسيون تلفيق و نماينده دولت، به راي گذاشته شد كه به تصويب رسيد اما اين راي گيري با تذكرات شديد حسن سبحاني و احمد توكلي مبني بر اينكه طرح پيشنهادي كميسيون عمران به دليل عدم احاله مساله به اين كميسيون و غيرقانوني بودن ، مورد تشكيك قرار گرفت ، در نهايت به دليل اصرار برخي نمايندگان بر اين تشكيك، جلسه علني به دستور رييس مجلس، به مدت نيم ساعت متوقف شد.
حداد عادل براي حل مساله از هيات رئيسه و روساي كميسيون تلفيق و عمران براي بررسي بيشتر درخواست مشورت كرد.
جلسات غيرعلني و علني مجلس
مجلس  شوراي  اسلامي  بعدازظهر روز شنبه  در پي۵/ ۱ ساعت  تعطيلي  به دنبال  انتقاد جمعي  از نمايندگان  به  تصويب  پيشنهاد كميسيون  عمران  درخصوص  ميزان  اعتبارات  طرح هاي  عمراني  سال  ۸۵ و بروز اختلاف  در اين  زمينه ، جلسه  غير علني  تشكيل  داد.
پس از جلسه غيرعلني، جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در نوبت شب برگزار شد و در اين جلسه پيشنهاد ديگري براي جايگزيني بند «و» تبصره ،۲ مطرح شد كه به اين ترتيب، پيشنهاد كميسيون عمران مبني بر اختصاص ۱۴ هزار و پانصد ميليارد ريال كه يك بار درمورد آن راي گيري شد و به تصويب رسيد، لغو شد. ظاهرا استدلال برخي نمايندگان مجلس مبني بر تباين پيشنهاد كميسيون عمران با آيين نامه بررسي لايحه بودجه مورد تاييد قرار گرفت و منجر به ابطال راي گيري قبلي گرديد.پيشنهاد جديد اختصاص ۱۳۴ هزار و ۹۰۱ ميليارد و ۸۸۶ ميليون ريال به طرح هاي عمراني در سال آينده بود كه ۸ هزار ميليارد ريال بيشتر از پيشنهاد دولت، ۶۰ هزار ميليارد ريال بيشتر از پيشنهاد كميسيون تلفيق و ۱۱ هزار ميليارد ريال كمتر از پيشنهاد كميسيون عمران بود.
اين پيشنهاد نيز با ۱۱۷ راي مثبت به تصويب نرسيد و به اين ترتيب تكليف بند «و» تبصره ۲ مربوط به بودجه عمراني سال آينده به جلسه امروز موكول شد.
در جلسه صبح ديروز با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب به روش بيع متقابل و فاينانس مندرج در بودجه سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ كل كشور با شرايط مصوب در بودجه سال ۱۳۸۵ به قوت خود باقي ماند.
نمايندگان كه بخش هاي درآمدي تبصره دو لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور را بررسي مي كنند، همچنين دستگاه هاي اداري طرح هاي بيع متقابل را مكلف كردند درباره تعهدات ارزي و زمانبندي بازپرداخت اين تعهدات هماهنگي لازم را با بانك مركزي انجام دهند و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف شد گزارش عملكرد اجرايي اين مصوبه را به كميسيون هاي تخصصي مربوطه مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد.
دولت مجاز است در سال ۸۵ براي تامين منابع مالي سرمايه گذاري ثابت برنامه چهارم توسعه نسبت به تامين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري در قالب قراردادهاي تامين مالي طرح ها اقدام كند.
طبق اين مصوبه استفاده از تسهيلات مالي خارجي اين بند بدون تضمين بازپرداخت از جانب دولت است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين به هيات دولت اجازه دادند معادل ۱۴ ميليارد و ۴۶۱ ميليون دلار از محل عوايد فروش نفت را از طريق نظام بانكي به نرخ روز ارز به فروش رسانده و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بخش هاي درآمدي تبصره دو لايحه بودجه سال ۸۵ كل كشور، بانك مركزي را موظف كردند مبالغ مربوط به ۵ درصد ماليات علي الحساب و ۵/۴ درصد ارزش نفت خام توليدي به عنوان سود سهام دولت بابت عملكرد شركت نفت در سال ۸۵ را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ريال تبديل و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.

نمايشگاه فروش بهاره از امروز آغاز مي شود
گروه اقتصادي : با وجود آن كه پيش از اين دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي و ساير مسئولين، خبر از برگزاري نمايشگاه فروش بهاره از ۱۰ يا حداكثر ۱۲ اسفند ماه به مدت ۱۰ روز داده بودند، اما تازه ترين اظهارنظرها حاكي از آغاز به كار اين نمايشگاه از ۱۴ تا ۲۴ اسفند ماه دارد. به نظر مي رسد عدم هماهنگي ميان دستگاه هايي مانند نيروي انتظامي، شهرداري، اصناف و وزارت بازرگاني موجب تأخير در برگزاري اين نمايشگاه شده است. گرچه به گفته حسين فرجي اين نمايشگاه با حضور ۱۱ اتحاديه و در هزار و ۸۰۰ غرفه از ساعت ۱۰ تا ۲۱ برگزار خواهد شد و اين ساعات با توجه به وضعيت ترافيك و رعايت حال شهروندان تعيين شده است.
دبير هيأت عالي نظارت با اعلام اين كه هنوز امكان ثبت نام براي صنوف توليدي جهت شركت در نمايشگاه بهاره وجود دارد، اعلام كرده است واحدهاي صنفي توليدي مي توانند براي گرفتن غرفه در سه مكان مجتمع شهيد باستاني (خاوران)، ورزشگاه قيانوري (ياخچي آباد) و باغ بهشت (لارك سابق) واقع در ميني سيتي اقدام كنند اما ظرفيت سه محل ديگر نمايشگاه واقع در پارك ارم، شركت پشتيباني امور دام (تهرانپارس) و مجموعه ورزشي شهيد سعيدي (بزرگراه شهيد محلاتي) تكميل شده است. همچنين از ۶ مكان مذكور نمايشگاه فروش بهاره واقع در تهرانپارس از هفته گذشته آغاز به كار كرده است و بقيه نيز از امروز افتتاح خواهد شد.
فروش فوق العاده از ۱۶ اسفند
همچنين به گفته رئيس شوراي اصناف در كنار برپايي نمايشگاه هاي فروش بهاره، فروش فوق العاده واحدهاي صنفي، توليدي و توزيعي كشور از ۱۶ اسفند ماه آغاز خواهد شد. علي فاضلي اين شيوه فروش را براساس ماده ۸۴ قانون نظام صنفي دانسته كه همه اصناف و فروشندگان كشور در طول سال مي توانند در ۳ نوبت نسبت به فروش فوق العاده اقدام كنند. همچنين حراج فروشگاه هاي زنجيره اي نيز همزمان با فروش فوق العاده در سراسر كشور آغاز خواهد شد.

سهام عدالت و تغيير رفتار مصرف كننده
توزيع سهام عدالت با همه چالشهايي كه فراروي آن قرار داشت از چندي پيش در برخي استانهاي محروم كشور آغاز شد.
هر چند توزيع اين سهام را مي توان گامي در جهت كوچك سازي دولت ارزيابي كرد اما يك نكته مهم در اين بين باقي مي ماند كه متاسفانه تاكنون كمتر در مباحث كارشناسي به آن توجه شده است و آن تأثير واگذاري اين سهام در تغيير رفتار مصرف كننده است. آنان كه با علوم اقتصاد آشنايي دارند به خوبي واقفند كه يكي از اصلي ترين تئوريهاي مطرح در اقتصاد كلان، تبيين رفتار مصرف كننده عنوان مي شود.
براساس يكي از قديمي ترين نظريات، رفتار مصرف كننده رابطه مستقيمي با درآمد وي دارد اما اين نظريه در حال حاضر بسيار تكامل يافته و متغيرهاي فراواني در الگوهاي مصرف داخل شده اند.يكي از متغيرها كه توانسته تا حد زيادي رفتار مصرف كننده را در جوامع مختلف به درستي تبيين كند، بحث ثروت خانوار و فرد است.
به بيان خيلي ساده مي توان گفت اين كه چه كسي تا چه مقدار مايل است مصرف كند اولا به درآمد وي و ثانيا به ثروتش بستگي دارد. حال با توجه به اين بحث مي توان نتيجه گرفت يكي از بارزترين تاثيرات واگذاري سهام عدالت كه نام قبلي آن افزايش ثروت خانوار ايراني بوده ، تغييرات گسترده در الگوي مصرف خانوار ايراني است. اين تغييرات هر چند در بلندمدت آثار خود را نمايان مي كند اما از آن جا كه مي تواند بر متغيرهاي كلاني چون رشد، تورم و حتي بيكاري تأثيرات مثبت و منفي داشته باشد، لازم است كه از هم اكنون مورد توجه و بررسي كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي كشور قرار گيرد.
غفلت از اين مقوله مي تواند آثار سوئي در پي داشته باشد كه ممكن است هزينه گزافي در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي كشور بر جاي گذارد.

تسهيلات بيشتر براي تأمين ميوه شب عيد
006888.jpg
فارس: سازمان بازرگاني آذربايجان غربي مقررات جديد براي واردات ميوه و مركبات اعلام كرد.
به گزارش سازمان بازرگاني آذربايجان غربي، با توجه به اقدامات حمايتي و سياستگذاريهاي تنظيم بازار ايام پاياني سال، سازمان بازرگاني استان آذربايجان غربي در ادامه تخفيف واردات ميوه و مركبات ثبت سفارش واردات پرتقال، نارنگي و سيب را به صورت بدون انتقال ارز از محل بند ۹ ماده ۳۸ آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تا تاريخ ۱۰/۰۱/۸۵ بلامانع اعلام كرد. اين سازمان در كمترين وقت ممكن نسبت به ثبت  سفارش  واردات  ميوه  و مركبات  برابر  قوانين  و مقررات اعلام شده اقدام مي نمايد.
در حال حاضر براي تأمين تقاضاي ميوه ذخيره سازي لازم نيز از سوي دولت انجام شده است.

نگراني در بازار نفت به افزايش قيمت منجر شد
افزايش اميد هند و پاكستان به اجرايي شدن طرح خط لوله صادرات گاز ايران
گروه اقتصادي: با تحولات جاري بازار نفت كه تحت تاثير بحران اتمي ايران و ناآرامي ها در نيجريه تحت فشار رواني ناشي از كاهش احتمالي عرضه نفت خام است ديروز قيمت هر بشكه نفت خام سبك آمريكا با ۳۹/۱ دلار افزايش براي تحويل در ماه آينده ميلادي ۳۶/۶۳ دلار معامله شد.
به گزارش همشهري ديروز برخي منابع نزديك به بازار نفت مهمترين دليل رشد قيمت ها را نگراني از تشديد بحران روابط ايران و كشورهاي غربي اعلام كردند.
نزديك شدن به اجلاس اوپك در روز ۱۸ اسفند و اظهارات ادموند راكور رييس دوره اي اين سازمان نيز كه از احتمال كاهش سقف توليد اوپك به دليل افزايش عرضه در بازار كه ازنظر وي كه وزارت نفت نيجريه را نيز برعهده دارد تا ۲ ميليون بشكه پيش بيني مي شود عامل ديگري است كه افزايش قيمت نفت خام را موجب شده است.
خط لوله صادرات گاز ايران
در پايان سفر جورج بوش به پاكستان وي در مصاحبه مطبوعاتي مشتركي كه با پرويز مشرف رييس جمهوري اين كشور داشت در پاسخ به سئوالي درمورد خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان بدون ابراز مخالفت با اين طرح تاكيد كرد كه مساله ما با ايران انرژي هسته اي است.
اين اظهارات كه از سوي برخي منابع چراغ سبز آمريكا به رغم مخالفت و سنگ اندازي طولاني در راه اجراي اين طرح مهم تلقي شده با اظهارات مقامات هندي درمورد تداوم مذاكرات و برگزاري مناقصه هاي اوليه براي انتخاب پيمانكاران در سال جاري ميلادي اميد به اجرايي شدن اين طرح را افزايش داده است.مقامات هندي اعلام كرده اند كه اين طرح در سال ۲۰۱۲ اجرايي مي شود و گاز در خط لوله ۲ هزار و ۷۰۰ كيلومتري صادراتي ايران به پاكستان و هند جريان پيدا مي كند.

معاون كل وزير اقتصاد:
فهرست جديد كالاهاي مشمول تجميع
عوارض امروز تصويب مي شود
مهر: معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: فهرست جديد كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض امروز به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.طهماسب مظاهري در خصوص فهرست جديد كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض گفت: اين فهرست هم اكنون براي تصويب نهايي در هيات دولت قراردارد.وي افزود: تغييراتي در فهرست جديد كالاهاي مشمول تجميع عوارض داده شده است.وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري، خواستار تصويب فهرست جديد كالاهاي مشمول تجميع عوارض شده بود.

از فردا
جويندگان كار فقط به دفاتر مشاوره شغلي
غير دولتي مراجعه كنند
006891.jpg
گروه اقتصادي: براي اجراي ماده ۱۳۶ قانون برنامه چهارم و به منظور جلب مشاركت غيردولتي مقرر شده است جويندگان كار براي دريافت خدمات كاريابي از ۱۵ اسفندماه فقط به دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي مراجعه كنند. از اين رو تمامي جويندگان كار كه نزد اداره هاي كار و امور اجتماعي ثبت نام كرده اند از تاريخ فوق بايد به يكي از مراكز كاريابي غيردولتي داراي مجوز رسمي از وزارت كار كه نزديك محل سكونت آنان باشد مراجعه كنند.از اين رو وظايف مراكز خدمات اشتغال دولتي در ارتباط با ارايه خدمات كاريابي نظير ثبت نام از جويندگان كار، راهنمايي و مشاوره شغلي، كسب فرصتهاي شغلي و به كارگماري از تاريخ ۱۵ اسفندماه به دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي واگذار مي شود.

سودآوري حساب ذخيره ارزي با تبديل
آن به صندوق از بين مي رود
گروه اقتصادي: اخيراً طرح دوفوريتي تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است. اين در حالي است كه به هنگام تدوين قانون برنامه چهارم توسعه در دولت پيشنهاد شده بود حساب ذخيره ارزي به صندوق تبديل شود كه پس از بحث هاي فراوان حساب ذخيره ارزي در قانون به دنبال مخالفت مسئولان بانك مركزي با تبديل آن به صندوق لحاظ شد. درخصوص تبعات اين اقدام با دكتر بايزيد مردوخي دبير سابق حساب ذخيره ارزي گفتگو كرده ايم.
***
* در ساختار و ماهيت چه تفاوتي بين حساب و صندوق وجود دارد؟
-حساب ذخيره ارزي طبق قانون برنامه سوم توسعه به صورت حساب تشكيل شده و در برنامه چهارم هم به همين شكل فعال است از انعطاف هاي بسياري برخوردار است. هم اكنون اين حساب بدون هزينه مديريت مي شود و توسط ۹ بانك عامل در برنامه سوم عملكرد داشته است و در برنامه چهارم توسعه نيز بانك هاي خصوصي به آن افزوده مي شود. يعني با ۱۴ تا ۱۵ بانك كارگزار تنها با هزينه اي معادل ۲ درصد براي دولت حساب اداره مي شود، چرا كه دولت بايد ۲ درصد از سودي را كه عايد اين حساب مي شود به عنوان حق العمل به بانك ها بدهد.حال اگر قرار باشد اين حساب به صندوق تبديل شود بايد مديرعامل و هيأت مديره داشته باشد كه خود هزينه بالاتري دربر خواهد داشت. از طرف ديگر تصويب طرح ها در صورتي كه از سوي صندوق انجام گردد باز هم هزينه بر خواهد بود چرا كه يك سازمان عريض و طويلي چون سازمان مديريت براي رسيدگي به طرح ها و ارائه وام ها در اين عرصه نياز خواهد بود.همچنين حساب ذخيره ارزي بايد سودآور باشد چرا كه ذخاير ارزي نه تنها بايد به دارايي هاي مولد تبديل شوند بلكه خود حساب نيز بايد سود داشته باشد چرا كه اگر ذخاير آن صرف سرمايه گذاري توليدي و اشتغال زا نگردد مي توانيم با ورود آن به بازارهاي بين المللي سود كسب كنيم. از اين رو به نفع دولت است كه حساب ذخيره ارزي سود داشته باشد حال آن كه با تبديل آن به صندوق ديگر سودآوري در كار نخواهد بود.
* در صورت تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق آيا شاهد تأثيرات مثبت بركارآمد شدن استفاده از درآمدهاي نفتي خواهيم بود؟
-اين حساب وقتي كارآمد است كه درآمد مازاد نفتي را به سمت سرمايه هاي مولد و اشتغال زا سوق دهد كه با شرايط فعلي كه دارد (حساب ذخيره ارزي كنوني) اين امر شدني است و نيازي نيست تا با تبديل آن به صندوق اين اتفاق رخ دهد.
* آيا تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق موجب كوتاه شدن دست دولت از منابع حساب و برداشتن كمتر از آن نخواهد شد؟
-دولت در هر شرايطي چه حساب ذخيره ارزي وجود داشته باشد چه صندوق مي تواند از منابع آن برداشت كند، لذا دست دولت از برداشت منابع ارزي كوتاه نخواهد شد. در حقيقت برداشت از منابع ارزي بايد طبق اصولي كه در قانون برنامه تعريف شده است انجام پذيرد حال چه اين حساب ذخيره ارزي باشد چه صندوق.
از طرف ديگر نمي شود گفت يك صندوق نوپا مي تواند از ۱۵ بانك عامل بهتر كار كند چرا كه بانك هاي عامل طي ۶ سال گذشته بسيار در اين عرصه كارآمد شده اند.
* عملكرد حساب ذخيره ارزي را با توجه به اين كه حجم كمتري از آنچه بايد به بخش خصوصي اختصاص مي يافت تاكنون تحقق يافته است، چگونه ارزيابي مي كنيد؟
-عملكرد حساب از سال ۱۳۷۹ تاكنون باعث راه اندازي ۱۵۰۰ طرح سرمايه گذاري در سراسر كشور شده است كه در طول برنامه سوم توسعه بي سابقه بوده است.

قيمت طلا و ارز
006894.jpg

اقتصادي
اجتماعي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
خارجي
سخنگاه
سياسي
داخلي
شهرستان ها
شهري
راهنما
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
سكه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   خارجي   |   سخنگاه   |  
|  سياسي   |   داخلي   |   شهرستان ها   |   شهري   |   راهنما   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |