يكشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۹۳۷ - Mar 5, 2006
ردپاي يك همدست كشف شد
اعتراف به قتل دوم در پرونده جنايت خيابان ابوذر
گروه حوادث- آزاده مختاري: عامل جنايت خيابان ابوذر به ارتكاب قتلي ديگر در شهرستان اصفهان اعتراف كرد.
به گزارش همشهري، در منزل نيمه باز باقي مانده بود و جسد مرد خون آلود در گوشه اي از اتاق خواب منزلش واقع در خيابان ابوذر افتاده بود. همسايه ها با رؤيت جسد، پليس را در جريان اين حادثه تلخ قرار دادند. دقايقي نگذشت كه كارآگاهان اداره دهم آگاهي تهران بزرگ به همراه بازپرس حسيني در صحنه جنايت حاضر شدند. قرباني مالك نام داشت كه با چندين ضربه چاقو به قتل رسيده بود.
تحقيقات اوليه توسط مأموران تشخيص هويت و بازپرس و پليس جنايي تهران آغاز شد. بررسي ها بيانگر اين مطلب بود كه عامل جنايت به جبر وارد قتلگاه نشده است. نفيسه همسر جوان قرباني در محل جنايت حضور نداشت و اين مسئله تمام سوءظن هاي اوليه را به سوي اين زن كه متواري شده بود برانگيخت.
جسد مالك به دستور بازپرس حسيني به پزشكي قانوني انتقال يافت. پليس جنايي تهران بعد از چند روز پيگيري مداوم موفق شد نفيسه را كه در منزل يكي از نزديكانش پناه گرفته بود بازداشت كند. اين زن در ابتدا منكر ارتكاب هرگونه جرمي بود و مدعي شد: «چند روز است با مالك اختلاف پيدا كرده و در پي اين درگيري خانوادگي از خانه خارج شده و در منزل يكي از اقواممان به سر مي بردم. هيچ اطلاعي از همسرم نداشتم و خبر قتل او را از شما مي شنوم.»
ولي افسر پرونده در ادامه تحقيقات خود به جملات ضد و نقيض اين زن مشكوك شد. نفيسه بعد از چند مرحله انكار ديگر نتوانست در برابر سؤالات همه جانبه پليس حقيقت ماجرا را پنهان كند و لب به اعتراف گشود.
اين زن جوان ضمن اعتراف به همدستي با عامل اصلي اين جنايت در خصوص علت ارتكاب اين قتل و چگونگي اتفاقات روز حادثه گفت: مدتي بود با مرد جواني به نام سعيد آشنا شده بودم. ما به يكديگر علاقه مند شديم. قصد داشتم از مالك طلاق گرفته و به عقد سعيد دربيايم ولي مالك حاضر به جدايي نبود. به همين دليل با سعيد نقشه قتل او را طراحي كرديم. روز حادثه ساعت ۱۰ صبح طبق نقشه من در خانه را گشودم و سعيد با چاقويي كه از قبل آماده كرده بود وارد خانه شد. مالك در اتاق خواب مشغول استراحت بود كه با ضربات چاقويي كه سعيد بر بدنش وارد كرد غافلگير شده و سپس جان سپرد.
سعيد بعد از ارتكاب جنايت متواري شد و من نيز محل واقعه را ترك كرده و به منزل يكي از اقوام رفتم.
با ترفندهاي خاص پليسي مخفيگاه سعيد در شهرستان شيراز كشف شد. پليس جنايي تهران براي بازداشت اين متهم به قتل، قرار ملاقاتي صوري از سوي نفيسه با سعيد گذاشت. بدين ترتيب نفيسه و كارآگاهان اداره دهم به سوي شيراز حركت كردند. سعيد در محل ملاقات به دست مأموران غافلگير شده و بعد از انتقال به تهران به قتل عمدي مالك اعتراف كرد.
بر پايه آخرين اخبار، تحقيقات پليس جنايي تهران كه زير نظر بازپرس پرونده صورت گرفت ابعاد تازه اي را فاش كرد.
سعيد در بازجويي هاي تكميلي مدعي شده است در زمان ارتكاب قتل مالك مرد ديگري با وي همدست بوده است. اين متهم در ادامه به پليس جنايي تهران گفت:«چندي پيش در شهرستان اصفهان مرتكب قتل يك مرد ديگر نيز شده است. با طرح اين موضوع از سوي متهم كارآگاهان جنايي تهران روز گذشته به همراه متهم عازم شهرستان اصفهان شده اند تا تحقيقات لازم بر روي ادعاي جديد اين متهم به قتل را آغاز كنند».

آن سوي حادثه
جايي كه حقوق فرد رعايت نشود
امنيت رواني وجود نخواهد داشت
يك حقوقدان و وكيل دادگستري با اشاره به اينكه امنيت رواني همسران نتيجه احترام آنها به حقوق يكديگر است اظهار داشت: قطعا جايي كه حقوق يك فرد رعايت نشود، امنيت رواني وجود نخواهد داشت.شيرزاد حيدري شهباز حقوقدان و وكيل دادگستري در خصوص امنيت رواني همسران در زندگي مشترك اظهارداشت : تا زماني كه زن و مرد از حقوق يكساني برخوردار نباشند ، قطعا ترويج حقوق مساوي بين آنها به وجود نمي آيد.
امنيت رواني نتيجه احترام به حقوق فرد است و زماني ايجاد مي شود كه شخص احساس آرامش كرده و به حقوقش احترام گذاشته شود.قطعا جايي كه حقوق يك فرد رعايت نشود، امنيت رواني وجود نخواهد داشت.وي تصريح كرد: اگر زوجين به حقوق يكديگر در زندگي زناشويي احترام بگذارند، امنيت رواني بيشتري بين آنها بوجود خواهد آمد. در غير اين صورت شاهد مختل شدن اين امنيت رواني بين زن و مرد خواهيم بود.اين وكيل دادگستري با اشاره به تفاوت ها و تشابه هاي زنان عنوان كرد: مردان بايد با توجه به ظريف بودن جنس زنان ،بيشتر به آنها توجه كنند تا از اين طريق بتوانند احساس امنيت را در همسران خود بيشتر كنند .البته بي توجهي جامعه به عوامل فردي و اجتماعي از عوامل موثر مختل شدن امنيت رواني افراد هستند.حيدري شهباز همچنين عدم آشنايي زن و مرد به روابط زناشويي و جنسي را يكي ديگر از عوامل موثر در طلاق اشاره كرد و گفت : به خاطر بعضي محدوديت ها و تعارفات عرفي و اخلاقي هيچ گونه آموزشي براي زن و مرد در خصوص مسائل جنسي در جامعه وجود نداشته و كسي نيز به اين امر مهم توجهي نمي كند. در حالي كه اگر زوجين از اصول اوليه روابط جنسي اطلاعي نداشته باشند نمي توانند تفاهم جنسي ايجاد كنند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه طبق يكي از تحقيقات صورت گرفته ۷۰ درصد طلاق ها ناشي از عدم تفاهم در مسائل جنسي است ، اظهار داشت : با موشكافي دعواهاي زوجين مشاهده شده است كه اكثر اختلافات زوجين با يكديگر به علت عدم تفاهم آنها نسبت به مسائل جنسي است كه اين امر زمينه مناسبي براي طلاق زوجين به شمار مي آيد.
روابط و اختلافات خانوادگي
از جمله مسائلي كه استقرار نظم و امنيت اجتماعي را خدشه دار مي كند، مسائل و اختلافات خانوادگي است. اين اختلافات بر تمام اعضاي خانواده آثار سوئي دارد و آنها را به سوي ناهنجاريهاي اجتماعي سوق مي دهد. در ذيل نكات آموزشي در جهت كاهش اختلافات خانوادگي ارايه مي شود : لازمه ايجاد و حفظ روابط زناشويي سالم اين است كه طرفين براي خصوصيات، علاقه مندي ها و نيازمنديهاي يكديگر ارزش قائل شوند. از اين رو سعي كنيد در روابط كلامي، غيركلامي، عاطفي و اقدامها و تصميم گيريها به رفتار و افكار و نيازها و خواسته هاي همسرتان توجه كنيد، حساسيت نشان دهيد و پاسخ مناسب بدهيد و بي تفاوت نباشيد. بنابراين اگر زن يا شوهري گفت: «همسر من به فكر من نيست، من براي او ارزشي ندارم، او سرش به كار خودش مشغول است و...» اين امر زنگ خطر محسوب مي شود. زن و شوهر بايد مشخص كنند كه از يكديگر چه انتظاراتي دارند؟ آنها بايد گاهگاهي در يك فضاي محرمانه، محبت آميز و صميمانه به ارزيابي رفتار و روابط يكديگر بپردازند و از يكديگر سؤال كنند: «يا از من راضي هستي؟» «يا من توانسته ام پاسخگوي انتظارات تو باشم؟» «نسبت به من چه احساسي داري؟» و نظير آن. زن و شوهر نبايد تصور كنند كه اين انتظارات و احساسات به قدري روشن و گويا هستند كه نيازي به طرح و بيان آنها نيست و همه مي دانند كه...
بنابراين شوهر نسبت به زن و زن نسبت به شوهر بايد احساسات و عواطف و انتظارات خود را در ميان گذارند و به طور آشكار ابراز كنند و براي بهبود روابط خود تلاش نمايند. خطاهاي يكديگر را در حضور ديگران بازگو نكنند و گذشت داشته باشند. گذشت و عفو عنصر اصلي استمرار و استحكام پيوند زناشويي از سوي هريك از زوجهاست. لذا از خطاهاي يكديگر بگذريد و خطاهاي همديگر را تحمل كنيد. در سوره مباركه نساء يه ۱۹ به شوهران توصيه شده است كه: «با زنان خود با نيكي و مهرباني معاشرت كنيد و از بي عدالتي و خشونت بپرهيزيد».لازمه ايجاد، حفظ و استمرار روابط زناشويي سالم و با نشاط اين است كه فضاي خانواده سالم و آرام بخش باشد و زن و شوهر از مسخره كردن يكديگر و گفتن سخنان طعنه آميز و دوپهلو پرهيز كنند. در هر فرصتي كه پيش مي آيد سعي كنيد با همسر و اعضاي خانوادهتان ارتباط كلامي و عاطفي برقرار كنيد و به گفت وگوهاي خانوادگي بپردازيد. شايان ذكر است كه زنها از صحبت كردن با همسرشان بيشتر لذت مي برند و از اين روش براي نشان دادن مهر و علاقه خود نسبت به همسرشان استفاده مي كنند. بنابراين توصيه مي شود شوهران فعالانه به صحبتهاي همسران خود گوش كنند و واكنش مناسب نشان دهند.

مردي به خاطر علاقه به خواهرزن همسرش را كشت
ايسنا: در پي كشف جسد زن ۴۰ ساله اي در ورودي شهر جديد «صدرا» واقع در شمال غرب شيراز ماموران آگاهي اين شهر موفق به دستگيري متهم به قتل شدند.
۲۴ بهمن ماه امسال، در پي كشف جسد زن ۴۰ ساله اي از سوي ماموران كلانتري ۲۸ «صدرا» در ورودي شهر جديد «صدرا» كه آثار ضرب و جرح بر روي آن مشاهده نمي شد، ماموران با استفاده از شيوه هاي پليسي، شوهر وي را به عنوان مظنون اصلي ارتكاب جنايت دستگير كرده و تحت بازجويي قرار دادند.
بدين ترتيب متهم به قتل در بازجويي هاي اوليه اذعان كرد: از آنجايي كه به خواهر ۱۸ ساله همسرم علاقه مند شده بودم، با اجير كردن يك مجرم سابقه دار به وي وعده دادم كه در قبال كشتن همسرم، مبلغ ۱۲ ميليون تومان به او پرداخت كنم. بر اين اساس بنا بر اعترافات اين دو متهم، ماموران در تاريخ ۵ اسفندماه در حد فاصل روستاي «بيدزرد» به دوراهي جهرم و كوار طي تعقيب و گريزي متهم به قتل را دستگير كردند و وي در جريان تحقيقات به ارتكاب قتل اعتراف كرد. اين متهم، به اتهام قتل، ومعاونت در قتل با قرار بازداشت موقت و خواهر مقتول نيز به اتهام رابطه نامشروع و اختفاي ادله جرم با قرار كفالت روانه زندان شدند.

محاكمه دو برادر به اتهام قتل مرد جوان
006795.jpg
006798.jpg
گروه حوادث: دو برادر كه در پي درگيري باعث مرگ جواني در رباط كريم شده بودند، صبح ديروز در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان محاكمه شدند.
به گزارش همشهري، جلسه محاكمه ساعت ۳۰/۱۰ صبح ديروز با حضور پنج قاضي عالي رتبه به رياست قاضي عزيزمحمدي آغاز شد. در ابتداي جلسه محاكمه، خاكي- نماينده دادستان- در جايگاه حضور يافت و با قرائت كيفرخواست گفت: در اين پرونده،  مهدي(۱۸ساله) متهم است دو سال قبل در يك درگيري كه داخل پاركي در رباط كريم اتفاق افتاده، فردي به نام مرتضي را با يك ضربه چاقو به ناحيه قلبش به قتل رسانده و همچنين متهم به ايراد جرح عمدي به فردي به نام حامد است.
همچنين متهم رديف دوم كه ۲۱ ساله و برادر مهدي است، متهم به معاونت در قتل عمدي مرحوم از طريق گرفتن دستان مقتول است. با توجه به اينكه متهمان بلافاصله مكرراً به قتل اعتراف كرده اند، از دادگاه خواستار صدور حكم قانوني هستم. در ادامه مادر مقتول از دادگاه درخواست قصاص نفس(اعدام) كرد.
سپس برادر مقتول كه علي اكبر نام داشت به عنوان مطلع به تشريح جزئيات حادثه پرداخت و بيان داشت: ساعت ۳۰/۸ شب بود كه براي خريد از خانه بيرون رفتم. در مسير متوجه درگيري شدم. در همان لحظه برادرم را ديدم. به طرفش رفتم. همان موقع بود كه جعفر دستان برادرم را گرفته و مهدي با چاقو به او ضربه زد. من از ترسم به خانه برگشتم و مادرم را صدا كردم.
در ادامه جلسه محاكمه پس از حضور يكي از شاكيان پرونده كه در درگيري زخمي شده بود و تشريح حادثه از زبان وي، مهدي(متهم رديف اول) در جايگاه قرار گرفت و ضمن قبول اتهام قتل عمدي گفت: مقصر خود او بود. روز حادثه وقتي در قهوه خانه نشسته بوديم برادرش آمد و شروع به فحاشي كرد. چند روز قبل نيز برادر كوچكتر وي با برادرم درگير شده بود.
در همان لحظه قاضي با اشاره به اختلاف ديرينه اي كه بين متهم و مرتضي به خاطر يك دختر وجود داشت، از او خواست تا واقعيت را بگويد. مهدي در پاسخ به سؤال قاضي گفت: من مشكلم را در اين مورد با او حل كرده بودم.
سپس برادر مهدي كه متهم رديف دوم بود در جايگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهام وارده، از دادگاه درخواست بخشش كرد.
بر پايه اين گزارش پس از دفاع وكيل متهم به قتل، دادگاه قرار است حكم را ظرف مدت قانوني صادر كند.

نوجوان قاتل در دادگاه
آسوشيتدپرس : قاضي دادگاهي در كاليفرنيا نوجواني را كه همسر يك تحليلگر حقوقي برنامه هاي تلويزيون را به قتل رسانده بود گناهكار تشخيص داد.
اسكات ديلسكي كه ۱۷ سال سن داشته در دادگاه مخصوص بزرگسالان محاكمه و قطعاً حكمي مانند آنها دريافت خواهد كرد. وي متهم است كه همسر دانيل هورويتز را در منزلش به قتل رسانده است. قرار است دادگاه و اعلام حكم نهايي هفته آينده انجام گيرد. به گزارش دادستان پرونده ؛ متهم به همراه يكي از همدستانش اقدام به خريد مواد مخدر از طريق ربودن كارت هاي اعتباري سايرين مي كردند . روز حادثه نيز اسكات براي ربودن پول و كارت اعتباري مقتوله به منزل وي رفته بود كه با مقاومت وي روبه رو شده و وي را به قتل رساند. همسر مقتوله در بسياري از برنامه هاي حقوقي از جمله برنامه مربوط به اسكات پترسون شركت و بحث و تبادل نظر كرده بود.

دفاع از خود يا قتل
سايت جنايي: دادگاه ايالت پنسيلوانيا روز گذشته مردي را كه ضمن تماس با پليس اعلام كرده بود كه نيروهاي امنيتي مي توانند جنازه پسر دانشجويي را كه از چندي پيش مفقود شده بود در منزل وي پيدا كنند، بازداشت و با اتهام قتل عمد روبه رو كرد.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، قرباني با ضربات ممتد چوب بيسبال به قتل رسيده بود. علاوه بر اين آثار كبودي بر بدن وي نيز كاملاً مشهود بوده است.اندرو روجرز روز گذشته به اتهام قتل عمد و مخدوش كردن مدارك و آدم ربايي روبه ور شده است. پليس تا كنون خانواده دانشجوي مفقود شده را نيافته و به همين دليل نام وي را هنوز فاش نكرده است.متهم در اولين جلسه بازجويي ادعا كرد كه قرباني و يكي از دوستان وي براي سرقت به منزل وي آمده بودند و وي نيز براي دفاع از خود قرباني را به قتل رسانده است.زماني كه پليس از وي در خصوص تأخير در اطلاع به پليس سؤال كرد وي ادعا كرد كه از بازداشت ترسيده و علاوه بر اين گمان نمي كرده كه كسي حرف هاي وي را در خصوص دفاع از خود باور كند.پليس جنازه قرباني را سه روز پس از به قتل رسيدنش يافته بود. پليس تحقيقات بسياري را براي يافتن همدست مورد ادعاي قاتل آغاز كرده است.

دستگيري عامل قتل خيابان بهاران
گروه حوادث: صبح ديروز عامل جنايت خيابان بهاران طي يك قرار صوري بازداشت شد. به گزارش همشهري، كارآگاهان اداره دهم آگاهي تهران بزرگ بيست و چهار ساعت پس از وقوع جنايت در خيابان بهاران عامل اين قتل را در منطقه قلعه حسن خان بازداشت كردند.صبح روز جمعه مرد ۵۵ ساله اي كه در اثر اصابت چاقو به گردنش مجروح شده و به بيمارستان ضيائيان انتقال يافته بود، بعد از تلاش گروه پزشكي براي نجات وي، بر روي تخت بيمارستان در اثر شدت جراحت جان سپرد.مقتول مصطفي نام داشت.
وقوع اين جنايت به اطلاع پليس جنايي تهران رسيد و كارآگاهان تحقيقات خود را آغاز كردند. عامل جنايت كه تقي يكي از همخانه اي هاي مقتول بود شناسايي شد. تقي در اثر اختلافات مالي مرتكب قتل مصطفي شده و سپس متواري گرديد.
محمد تورنگ رئيس مركز اطلاع رساني فاتب روز گذشته در خصوص اين خبر گفت: «يكي از اولين اقدامات پليس جنايي براي دستگيري اين متهم به قتل فراري هماهنگي لازم با پيمانكار وي بود. زيرا پليس احتمال داد متهم براي تأمين خرج فرار خود با وي تماس گرفته و درخواست وجه نقد كند، كه همين امر نيز صورت گرفت و صبح روز شنبه زماني كه تقي با پيمانكار خود تماس گرفت و درخواست وجه نقد كرد پيمانكار با وي قرار ملاقاتي در منطقه قلعه حسن خان گذاشت. سپس كارآگاهان اداره دهم آگاهي تهران را در جريان ما وقع قرار داد.پليس در محل قرار حضور يافت و بدين ترتيب تقي بازداشت شد.»
تحقيقات بر روي اين پرونده جنايي ادامه  دارد.

حوادث
اجتماعي
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
خارجي
سخنگاه
سياسي
داخلي
شهرستان ها
شهري
راهنما
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   خارجي   |   سخنگاه   |  
|  سياسي   |   داخلي   |   شهرستان ها   |   شهري   |   راهنما   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |