يكشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۹۳۷ - Mar 5, 2006
هويت را به تهران بازگردانيد
رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران بر۳ محور عمده مسائل شهر تهران ۱- هويت ايراني و اسلامي ۲- زيبايي و روح نوازي ۳- مقاوم سازي و تأمين رفاه عمومي تأكيد كرده اند.
در تقسيم بندي مسائل كلان و عمده تهران اين موضوعات اصلي ترين مسائل و مشكلات اين شهر به شمار مي آيد.
تهران با وجود آن كه از آن به عنوان ام القراي اسلامي ياد مي شود متأسفانه فاقد هويت و روحي اسلامي است و در بسياري از جهات نمادهاي ايراني و اسلامي در اين شهر ضعيف و كمرنگ خودنمايي مي كند. معماري تهران به عنوان يكي از جلوه هاي هويتي فاقد اصالت و هويت بومي و ديني است و در ساير مظاهر شهري نيز اين مشكل به چشم مي خورد. به عنوان مثال در استانبول مهمترين شهر يك كشور لائيك ۷۰۰ مسجد متحدالشكل وجود دارد كه در طول شبانه روز در ۵ نوبت همزمان صداي اذان از گلدسته هاي آن در تمام شهر حكمفرما مي شود. اما جالب است كه در تهران صداي اذان در بسياري از مناطق اصلاً به گوش نمي رسد.
البته مشكل تهران فقط پخش اذان نيست و ذكر اين مثال به معناي خلاصه شدن هويت ايراني و اسلامي صرفاً در اذان و اقامه نماز نيست بلكه در مجموع با وجود سرمايه  گذاريهاي سالهاي اخير در امور فرهنگي و ساخت فرهنگسراها و مراكز فرهنگي متأسفانه اين مراكز آن گونه كه بايد و شايد نقش خود را ايفا نكرده اند. در تهران جز در يكي دو مورد محدود درباره هويت تاريخي و نمادهاي آن اقدام شايسته و در خور توجهي نشده است و يا اگر اقدامي هم صورت گرفته اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي چندان مؤثر عمل نكرده است. در حالي شهرري در جوار تهران از مراكز مهم تاريخ ايراني و اسلامي به شمار مي رود.
بدون شك توجه به اين موارد و بازگرداندن هويت ايراني و اسلامي به تهران و احياي اصالت هاي فرهنگي و اجتماعي كه فرهنگ ايراني سرشار از آنهاست، روح زندگي و شادابي و نشاط را هم براي ساكنان اين شهر تأمين خواهد كرد.
در ساليان گذشته به ويژه در دوران پس از جنگ توجه بيش از اندازه به مظاهر مدرنيته در ساخت و نوسازي تهران و كم توجهي به حقوق معنوي شهروندان، روح زندگي را از اين شهر سلب كرده و روز به روزآسايش و آرامش انسانها به نفع ماشين ها و خيابانها و اتوبانها عقب نشيني مي كنند.
وقت آن رسيده شهرداري تهران و ساير نهادهاي ذي مدخل كه كم تعداد هم نيستند، به ويژه دولت كم توجهي ها و  آشفته كاريهايي كه درباره تهران به عمل آمده را جبران كنند و شادابي و سرزندگي را براي آن به ارمغان بياورند.

يادداشت
اجتماعي
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
خارجي
سخنگاه
سياسي
داخلي
شهرستان ها
شهري
راهنما
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   خارجي   |   سخنگاه   |  
|  سياسي   |   داخلي   |   شهرستان ها   |   شهري   |   راهنما   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |