شماره‌ 1612‏‎ ‎‏‏،‏‎ 11 August 98 مرداد 1377 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 20‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Metropolis
Women
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
شد‏‎ رد‏‎ فيلمنامه‌كابينه‌‏‎

دنياي‌‏‎ در‏‎ فيلمسازان‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎
بسازند‏‎ فيلم‌‏‎ خودشان‌‏‎

شد‏‎ رد‏‎ فيلمنامه‌كابينه‌‏‎


دفاع‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ سينماي‌‏‎ انجمن‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ درنشست‌‏‎
با‏‎ سهيلي‌‏‎ سعيد‏‎ نوشته‌‏‎ بلور‏‎ جنس‌‏‎ مردي‌از‏‎ فيلمنامه‌‏‎ مقدس‌‏‎
بهنود‏‎ مسعود‏‎ نوشته‌‏‎(كابينه‌‏‎) شاه‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ و‏‎ تصويب‏‎ الف‌‏‎ درجه‌‏‎
انقلاب‏‎ وقايع‌‏‎ با‏‎ انطباق‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ پوراحمد‏‎ وكيومرث‌‏‎
.شد‏‎ رد‏‎ آن‌‏‎ پيرامون‌‏‎ ورخدادهاي‌‏‎دنياي‌‏‎ در‏‎ فيلمسازان‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎
بسازند‏‎ فيلم‌‏‎ خودشان‌‏‎


فرودون‌‏‎ ميشل‌‏‎ باژان‌‏‎ جليلي‌‏‎ ابوالفضل‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎

:اشاره‌‏‎
نام‌‏‎ يك‌‏‎ ايراني‌‏‎ دوستان‌‏‎ سينما‏‎ براي‌‏‎ فرودون‌‏‎ ميشل‌‏‎ ژان‌‏‎
بخش‌‏‎ مسئول‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ منتقدان‌‏‎ معتبرترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ;آشناست‌‏‎
علاقه‌فراواني‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ لوموند‏‎ روزنامه‌‏‎ سينمايي‌‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ درخشيده‌‏‎ خوش‌‏‎ سينماگران‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ نوين‌‏‎ سينماي‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مجامع‌‏‎
آمده‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ كوتاه‌‏‎ سفري‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ پيش‌‏‎ مدتي‌‏‎ فرودون‌‏‎
تعدادي‌از‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ مدتش‌‏‎ كوتاه‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎ او‏‎ بود‏‎
.نشست‌‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ سرشناس‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎
-فرودون‌‏‎ علاقه‌‏‎ مورد‏‎ فيلمسازان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ -‎جليلي‌‏‎ ابوالفضل‌‏‎
انجام‌‏‎ او‏‎ با‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ حضور‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎
را‏‎ گفت‌وگو‏‎ اين‌‏‎ ترجمه‌‏‎ مي‌خوانيد ، ‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ماحصل‌‏‎ داد‏‎
ايشان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ برعهده‌‏‎ ري‌پور‏‎ نازگل‌‏‎ خانم‌‏‎
.سپاسگزاريم‌‏‎

...خير‏‎.‎.‎.است‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ سفر‏‎ اولين‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ گمان‌‏‎ به‌‏‎
پيش‌‏‎.‎آمده‌بودم‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ در 1995‏‎ و‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ من‌‏‎
داشتيد؟‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ذهنيتي‌‏‎ چه‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ از‏‎
ساده‌‏‎ بسيار‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ غرب‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تصويري‌‏‎
پوشش‌‏‎ و‏‎ حجاب‏‎ بايد‏‎ آقايان‌‏‎ و‏‎ خانم‌ها‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ ;است‌‏‎ شده‌‏‎ خلاصه‌‏‎ و‏‎
اطمينان‌‏‎ من‌‏‎ ولي‌‏‎.‎كنند‏‎ انتخاب‏‎ اسلامي‌‏‎ موازين‌‏‎ طبق‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
و‏‎ پيچيده‌‏‎ خيلي‌‏‎ ايران‌مي‌گذرد‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ تصوير‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ داشتم‌‏‎
در‏‎ من‌‏‎ و‏‎.‎مي‌گذرد‏‎ ما‏‎ ذهن‌‏‎ كه‌در‏‎ است‌‏‎ ساده‌اي‌‏‎ تصوير‏‎ از‏‎ عميق‌تر‏‎
ايراني‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎ عاملش‌‏‎ شايد‏‎بودم‌‏‎ كنجكاو‏‎ خيلي‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎
هم‌‏‎ سادگي‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ قضيه‌‏‎ كه‌‏‎ متوجه‌مي‌شدم‌‏‎ و‏‎ مي‌ديدم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
مدت‌‏‎ كه‌‏‎ -ايران‌‏‎ به‌‏‎ قبلي‌ام‌‏‎ روزه‌‏‎ شش‌‏‎ درسفر‏‎ هرحال‌‏‎ به‌‏‎ !نيست‌‏‎
ذهنم‌‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌هايي‌‏‎ پاسخ‌‏‎ تا‏‎ كوشيدم‌‏‎ -‎هم‌بود‏‎ كمي‌‏‎ بسيار‏‎
و‏‎ مردم‌‏‎ زندگي‌‏‎ نحوه‌‏‎ مثل‌‏‎بيابم‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ خودمشغول‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
كوتاه‌‏‎ مسافرت‌‏‎ هم‌‏‎ اخير‏‎ سفر‏‎ در‏‎.‎مي‌افتد‏‎ اتفاق‌‏‎ دراين‌جا‏‎ آنچه‌‏‎
با‏‎ اغلب‏‎.‎.‎.‎و‏‎ داشته‌ام‌‏‎ اصفهان‌‏‎ مدتي‌به‌‏‎
تماس‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌نگاران‌ ، تهيه‌كنندگان‌‏‎
افرادي‌‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎ تنها‏‎ زبان‌‏‎ مشكل‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ بايدبگويم‌‏‎.‎بوده‌ام‌‏‎
مردم‌‏‎ با‏‎ نتوانسته‌ام‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ و‏‎ كرده‌ام‌‏‎ ارتباطبرقرار‏‎
صحبت‌هاي‌‏‎ آن‌ها‏‎ از‏‎ كمي‌‏‎ تعداد‏‎ با‏‎ البته‌‏‎.‎حرف‌بزنم‌‏‎
چنين‌‏‎ آرام‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ وقوع‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌جا‏‎ از‏‎ ولي‌‏‎ كوتاهي‌كرده‌ام‌‏‎
نيست‌‏‎ ميسر‏‎ من‌‏‎ اقامت‌‏‎ كوتاه‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ اتفاقي‌آن‌‏‎
.كرده‌ام‌‏‎ پيدا‏‎ مناسبي‌‏‎ شناخت‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نمي‌توانم‌بگويم‌‏‎
انجام‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ همديگر‏‎ با‏‎ بمانيد ، ‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ اگر‏‎
.مي‌دهيم‌‏‎
!مي‌توانستم‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ كاش‌‏‎ اي‌‏‎
از‏‎ مارا‏‎ هنرپيشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ بازيگران‌‏‎ زندگي‌‏‎ كه‌‏‎ بخواهيد‏‎ شايد‏‎
است‌‏‎ كدام‌شخصيت‌‏‎ ديده‌ايد‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ در‏‎..ببينيد‏‎ نزديك‌‏‎
ببينيد؟‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ او‏‎ بخواهيد‏‎ كه‌‏‎
درنقش‌‏‎ خانم‌‏‎ يك‌‏‎ زيتون‌ ، ‏‎ درختان‌‏‎ كيارستمي‌ ، زير‏‎ عباس‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎
.مي‌كرد‏‎ بازي‌‏‎ كارگردان‌‏‎ دستيار‏‎ كوتاه‌‏‎
داستان‌واقعي‌‏‎ خودشما ، يك‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دكتري‌‏‎ يا‏‎ و‏‎..‎بله‌‏‎
دختر‏‎ يعني‌‏‎ شما ، دت‌‏‎ ديگر‏‎ فيلم‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ البته‌‏‎.داشت‌‏‎ حضور‏‎
از‏‎ خاصي‌‏‎ بيان‌‏‎ آن‌فيلم‌‏‎ ولي‌‏‎ بوده‌اند‏‎ تاثيرگذار‏‎ خيلي‌‏‎ هم‌‏‎
.كنم‌‏‎ اشاره‌‏‎ خاصي‌‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اجتماع‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎
مهم‌تر‏‎ فيلم‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ بر‏‎ اجتماع‌‏‎ اثر‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ كلي‌‏‎ به‌طور‏‎
.بوده‌ام‌‏‎ آن‌‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ بيشتر‏‎ من‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎
بسيارقوي‌‏‎ كاراكترهايي‌‏‎ -‎شما‏‎ مخصوصا‏‎ -‎فيلمسازان‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎
كه‌‏‎ همان‌طور‏‎ را‏‎ شخصيت‌ها‏‎ آن‌‏‎ مي‌دهم‌‏‎ ترجيح‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ خلق‌‏‎
آن‌ها‏‎ با‏‎ زندگي‌معمولي‌‏‎ در‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎ و‏‎ بسپارم‌‏‎ ذهن‌‏‎ به‌‏‎ ديده‌ام‌‏‎
.شوم‌‏‎ روبه‌رو‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ و‏‎ كرده‌ايد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سفرهايي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
با‏‎ چقدر‏‎ ما‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ ديده‌ايد ، ‏‎ كه‌‏‎ گوناگوني‌‏‎
دارد؟‏‎ نزديكي‌‏‎ آدم‌هايمان‌‏‎ واقعي‌‏‎ زندگي‌‏‎
ندارم‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ دقيقي‌‏‎ آشنايي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
از‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بدهم‌ ، ‏‎ شما‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ دقيقي‌‏‎ پاسخ‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ ولي‌‏‎ببرم‌‏‎ نام‌‏‎ خاصي‌‏‎ فيلم‌‏‎
خارجي‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ درباره‌‏‎
فرانسه‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎ ما‏‎.‎مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ بسياري‌‏‎ مي‌شوندبحث‌‏‎
قصدي‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دانيم‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ را‏‎ چنين‌فيلم‌هايي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ و‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ را‏‎ آن‌ها‏‎ فقط‏‎ ساخته‌شده‌اند ، ‏‎
كليشه‌اي‌‏‎ تصوير‏‎ يك‌‏‎ آيا‏‎ و‏‎ !نه‌‏‎ يا‏‎ هستند‏‎ خوبي‌‏‎ آياآثار‏‎
!نه‌‏‎ يا‏‎ مي‌دهند‏‎ ارائه‌‏‎ ازايران‌‏‎
من‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سوال‌هايي‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ خيلي‌‏‎ مي‌دهيد‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ جوابهايي‌‏‎
...مي‌كنم‌‏‎
!مي‌سازد‏‎ را‏‎ جوابها‏‎ مي‌كند ، ‏‎ مصاحبه‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎.‎.‎.‎برعكس‌‏‎ اتفاقا‏‎

داريد؟‏‎ نظري‌‏‎ چه‌‏‎ جنگي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎.‎.‎.‎متشكرم‌‏‎
فرستاده‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ جنگي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎
و‏‎ ديده‌ام‌‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌ها‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ نمي‌شود ، ‏‎
براي‌‏‎ من‌‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎.‎خوانده‌ام‌‏‎ مطالبي‌‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ درباره‌تعدادي‌‏‎
پشت‌سر‏‎ را‏‎ جنگ‌‏‎ فراز‏‎ و‏‎ پرنشيب‏‎ دوران‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ مثل‌‏‎ ملت‌كشوري‌‏‎
خيلي‌ارزشمند‏‎ و‏‎ شود‏‎ ساخته‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ گذاشته‌‏‎
اسلام‌‏‎ يا‏‎ وطن‌و‏‎ حفظ‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ جنگي‌‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بويژه‌‏‎.است‌‏‎
.مقوله‌بپردازند‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ فيلم‌ها‏‎.‎.‎و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎
ديده‌ايد؟‏‎ چيزي‌‏‎ ايراني‌‏‎ جديد‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎
فيلم‌ ، ‏‎.‎نيامد‏‎ خوشم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎.‎.‎.را‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎
آن‌ها‏‎ برخوردهاي‌‏‎ و‏‎ اجتماع‌‏‎ مختلف‌‏‎ طبقات‌‏‎ شامل‌ديالوگ‌هاي‌‏‎
گمان‌من‌‏‎ به‌‏‎ !جنگ‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ده‌سال‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎.است‌‏‎ بايكديگر‏‎
از‏‎ فيلم‌را‏‎ نمي‌خواهد‏‎ دلم‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ اغراق‌‏‎ شخصيت‌ها‏‎ درباره‌‏‎
.كنم‌‏‎ بررسي‌‏‎ جنبه‌‏‎ اين‌‏‎
ديده‌ايد‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ امسال‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ بين‌‏‎
يا‏‎ كرده‌اند‏‎ پيشرفت‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ شده‌؟‏‎ ايجاد‏‎ چه‌تغييري‌‏‎
درجازده‌اند؟‏‎
تازه‌تري‌آشنا‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ با‏‎ اما‏‎.نديده‌ام‌‏‎ چنداني‌‏‎ تغيير‏‎ من‌‏‎
و‏‎ ساخته‌شده‌اند‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ نمايش‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎.‎شده‌ام‌‏‎
آدم‌برفي‌‏‎ مثل‌‏‎ آثاري‌‏‎.نمي‌شوند‏‎ گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ جشنواره‌ها‏‎ در‏‎
هستند‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ توليدات‌جديد‏‎ كه‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ همين‌‏‎ يا‏‎
.مي‌كنند‏‎ آشنا‏‎ ايراني‌‏‎ ازفيلم‌هاي‌‏‎ جديدي‌‏‎ زمينه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ما‏‎ و‏‎
مي‌سازند‏‎ فيلم‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ايراني‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎ درباره‌‏‎
ديگران‌؟‏‎ و‏‎ اميرنادري‌‏‎ مثل‌‏‎ كساني‌‏‎ داريد؟‏‎ نظري‌‏‎ چه‌‏‎
.فيلم‌بسازد‏‎ دارد‏‎ دوست‌‏‎ كجا‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ آزاد‏‎ بايد‏‎ فيلمساز‏‎
طبق‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ نه‌‏‎ بسازد ، ‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ بخواهد‏‎ دلش‌‏‎ بايد‏‎ يعني‌‏‎
هر‏‎ من‌فيلمسازان‌‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎.‎شود‏‎ فيلمسازي‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ شرايطي‌‏‎
به‌‏‎ -‎كشورشان‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ -خودشان‌‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زمان‌‏‎
.ارائه‌كرده‌اند‏‎ بهتري‌‏‎ فيلم‌‏‎ پرداخته‌اند ، ‏‎ فيلمسازي‌‏‎
ولي‌بايد‏‎ بدهم‌‏‎ ارايه‌‏‎ تعريف‌‏‎ خاصي‌‏‎ سينماي‌‏‎ از‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎ من‌‏‎
تمدن‌‏‎ ايراني‌و‏‎ تمدن‌‏‎ به‌‏‎ خيلي‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎ اشاره‌‏‎
وابسته‌‏‎ دارد‏‎ پيوستگي‌‏‎ خانوادگي‌‏‎ ارتباطهاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ قديم‌‏‎ ايران‌‏‎
مي‌شود‏‎ كه‌ساخته‌‏‎ برفيلم‌هايي‌‏‎ تمدني‌‏‎ چنين‌‏‎ طبيعي‌‏‎ بطور‏‎.است‌‏‎
ساخت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كه‌ايده‌ها‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ تاثير‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تاثيرگذار‏‎
.است‌‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ مي‌دهد‏‎ شكل‌‏‎ فيلم‌‏‎
فيلم‌هاي‌ايراني‌‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ شما‏‎ پاسخهاي‌‏‎
به‌‏‎.‎كننده‌است‌‏‎ خوشحال‌‏‎ خيلي‌‏‎ شما‏‎ ريشه‌اي‌‏‎ توجه‌‏‎ ديده‌ايد ، ‏‎ را‏‎
ايران‌‏‎ به‌سينماي‌‏‎ را‏‎ مستقل‌‏‎ نام‌سينماي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ آيا‏‎ شما‏‎ نظر‏‎
كرد؟‏‎ اطلاق‌‏‎
از‏‎ ولي‌‏‎ ندارد ، ‏‎ مشكل‌‏‎ عنوان‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ هنري‌‏‎ سينماي‌‏‎
واقع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نرسيده‌‏‎ به‌استقلال‌‏‎ هنوز‏‎ اقتصادي‌‏‎ نظر‏‎
جايي‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ دارد‏‎ لرزان‌‏‎ حالتي‌‏‎ اقتصادي‌اش‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎
.بياورد‏‎ دوام‌‏‎ نرسدنمي‌تواند‏‎
هنري‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ سازندگان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ فيلمسازاني‌‏‎ جزو‏‎ من‌‏‎ خود‏‎
اغلب‏‎.‎دارد‏‎ پاييني‌‏‎ بسيار‏‎ فروش‌‏‎ فيلم‌هايشان‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ معروف‌‏‎
تا‏‎ بسازي‌‏‎ هم‌‏‎ تجاري‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎
مي‌خواهم‌‏‎.‎كند‏‎ راجبران‌‏‎ فيلم‌هايت‌‏‎ ساير‏‎ مالي‌‏‎ خسارت‌هاي‌‏‎ بتواند‏‎
هم‌‏‎ تجاري‌‏‎ فيلم‌‏‎ گاهي‌اوقات‌‏‎ بايد‏‎ من‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ آيا‏‎ بدانم‌‏‎
بسازم‌؟‏‎
اصلا‏‎ شايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ هنري‌‏‎ زيباي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ ساختن‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ استعداد‏‎
فكر‏‎ كه‌اصلا‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ پس‌‏‎.بسازيد‏‎ تجاري‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ نتوانيد‏‎
!كنيد‏‎ فراموش‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ ساختن‌‏‎
مخملباف‌را‏‎ محسن‌‏‎ دختر‏‎ سميرا‏‎ ساخته‌‏‎ فيلم‌سيب‏‎ راستي‌‏‎
يا‏‎ كمك‌كرده‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ پدرش‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ هم‌‏‎ شما‏‎.‎.‎.‎ديده‌ايد؟‏‎
اوست‌؟‏‎ خود‏‎ كار‏‎ فيلم‌ ، ‏‎
مي‌كنم‌و‏‎ توجه‌‏‎ مي‌بينم‌‏‎ سينما‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ من‌‏‎
من‌ايران‌‏‎ شد‏‎ ساخته‌‏‎ سيب‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ !مي‌گويند‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ نه‌‏‎
به‌‏‎ اما‏‎كرده‌است‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ بفهمم‌‏‎ تا‏‎ نبودم‌‏‎
مخملباف‌‏‎ را‏‎ شده‌ ، فيلمنامه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎ صحنه‌ها‏‎ هرحال‌‏‎
اگر‏‎ حالا‏‎.‎مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ درفيلم‌‏‎ او‏‎ كار‏‎ اثر‏‎ حتما‏‎ و‏‎ نوشته‌‏‎
مي‌پذيرم‌‏‎ من‌‏‎ كرده‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ سيبرا‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ او‏‎ دختر‏‎
.مي‌دهد‏‎ توضيح‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ صحبت‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ چون‌‏‎
.نپسنديدم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ من‌‏‎ است‌ولي‌‏‎ جالبي‌‏‎ فيلم‌‏‎ سيب‏‎
را‏‎ فيلم‌سيب‏‎ كه‌‏‎ نوشته‌اند‏‎ اينجا‏‎ مطبوعات‌‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ دخترش‌‏‎ نه‌‏‎ ساخته‌ ، ‏‎ مخملباف‌‏‎ خود‏‎
هميشه‌‏‎ همديگرداشته‌ايم‌ ، ‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ گفت‌وگو‏‎
كنيد ، ‏‎ توجه‌‏‎ اتفاق‌‏‎ زيبايي‌هاي‌هر‏‎ و‏‎ خوبي‌ها‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ايد‏‎ سعي‌‏‎
.است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نگرش‌‏‎ عين‌‏‎
.كرد‏‎ خواهم‌‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ نظرم‌‏‎
ميان‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ سينماي‌‏‎ درباره‌‏‎ سوال‌‏‎ يك‌‏‎
و‏‎ تروفو‏‎ گدار ، فرانسوا‏‎ لوك‌‏‎ فرانسوي‌ ، ژان‌‏‎ سينماگران‌‏‎
كه‌‏‎ شنيده‌ام‌‏‎ اما‏‎.‎دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ را‏‎ برسون‌‏‎ روبر‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ ساخت‌‏‎ به‌‏‎ معاش‌‏‎ امرار‏‎ براي‌‏‎ گدار‏‎ لوك‌‏‎ ژان‌‏‎
!دارد؟‏‎ واقعيت‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ آورده‌‏‎ روي‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎
نيازي‌‏‎ كه‌‏‎ اشتباه‌ ، ‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ غلط‏‎ كاملا‏‎ ادعا‏‎ اين‌‏‎
.نيست‌‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ صحبت‌‏‎ به‌‏‎
درروزنامه‌اي‌‏‎ برگشتيد ، ‏‎ فرانسه‌‏‎ به‌‏‎ وقتي‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ هرحال‌‏‎ به‌‏‎
.برسانيد‏‎ به‌برسون‌‏‎ را‏‎ من‌‏‎ سلام‌‏‎ مي‌كنيد ، ‏‎ كار‏‎ برايش‌‏‎ كه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ طولاني‌‏‎ مدتي‌‏‎ شايد‏‎است‌‏‎ مريض‌‏‎ و‏‎ پير‏‎ خيلي‌‏‎ او‏‎
...نماند‏‎ دنيا‏‎
و‏‎ زنده‌بماند‏‎ شود ، ‏‎ خوب‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ دعا‏‎ برايش‌‏‎ ما‏‎ ولي‌‏‎..
.بسازد‏‎ فيلم‌‏‎ دوباره‌‏‎كتاب‏‎ معرفي‌‏‎
(اشعار‏‎ گزينه‌‏‎)‎درد‏‎ رد‏‎ o
رضايي‌‏‎ نغمه‌‏‎ سروده‌‏‎
زندگي‌‏‎ نغمه‌‏‎:انتشارات‌‏‎
تومان‌‏‎ قيمت‌350‏‎
از‏‎ و‏‎ آمد‏‎ دنيا‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1363‏‎ بهار‏‎ در‏‎ رضايي‌‏‎ نغمه‌‏‎
در‏‎ او‏‎گذاشت‌‏‎ پارسي‌‏‎ شعر‏‎ به‌دنياي‌‏‎ قدم‌‏‎ سالگي‌‏‎ ده‌‏‎ سن‌‏‎
به‌‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ جستجو‏‎ را‏‎ شده‌اي‌‏‎ گم‌‏‎ انسانهاي‌‏‎ رد‏‎ نغمه‌هايش‌‏‎
درد ، ‏‎ چون‌چرخ‌‏‎ عناويني‌‏‎ با‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎زنده‌اند‏‎ مرگ‌‏‎ عشق‌‏‎
چاپ‌‏‎ به‌‏‎ صفحه‌‏‎ در 81‏‎.‎.‎.فرداو‏‎ برگ‌ ، نگاه‌ ، انتقام‌ ، درس‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎
(شعر‏‎ مجموعه‌‏‎)‎ عشق‌‏‎ آبي‌‏‎ سرزمين‌‏‎:كتاب‏‎ نام‌‏‎ o
فتوعي‌‏‎ احمد‏‎:شاعر‏‎
تابستان‌ 1377‏‎:انتشار‏‎ تاريخ‌‏‎
تومان‌‏‎ بهاء400‏‎

عشق‌‏‎ يك‌‏‎ زن‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ o
آقايي‌‏‎ فرخنده‌‏‎:‎نوشته‌‏‎
نيلوفر‏‎ انتشارات‌‏‎
تومان‌‏‎ قيمت‌500‏‎
حاصل‌‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ داستان‌‏‎ بر 9‏‎ مشتمل‌‏‎ عشق‌‏‎ يك‌‏‎ زن‌ ، ‏‎ مجموعه‌يك‌‏‎
عيني‌‏‎ دنياي‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎.است‌‏‎ آقايي‌‏‎ اخيرفرخنده‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ كار‏‎
دغدغه‌‏‎ قديم‌ ، ‏‎ ازتهران‌‏‎ فضاهايي‌‏‎ بازآفريني‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ ذهني‌‏‎ و‏‎
نظر‏‎ از‏‎است‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ داستانهاي‌‏‎ خلق‌‏‎ در‏‎ نويسنده‌‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎ مقايسه‌‏‎ كوچك‌‏‎ داستان‌راز‏‎ مجموعه‌‏‎ نويسنده‌ ، موفقيت‌‏‎
حيطه‌‏‎ در‏‎ كماكان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ وي‌‏‎ ليكن‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎ درپي‌‏‎ را‏‎ مجموعه‌‏‎
جدا‏‎ مجموعه‌راهي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خواسته‌‏‎ عمد‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌بيند‏‎ تجربه‌‏‎
بعدش‌‏‎ مجموعه‌‏‎ براي‌‏‎ همچنانكه‌‏‎.كند‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ قبلي‌اش‌‏‎ مجموعه‌‏‎ از‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ اينگونه‌‏‎

سكوت‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ دانستن‌‏‎ o
رحماني‌‏‎ محمدرضا‏‎:‎نوشته‌‏‎
پاكان‌‏‎ انتشارات‌‏‎
تومان‌‏‎ قيمت‌270‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ رحماني‌‏‎ محمدرضا‏‎ سروده‌‏‎ اشعار‏‎ مجموعه‌‏‎ حاضر ، ‏‎ كتاب‏‎
.است‌‏‎ چاپ‌رسيده‌‏‎ به‌‏‎ صفحه‌‏‎ ‎‏‏80‏‎

(جنگ‌‏‎ نخستين‌‏‎)‎ شاهنامه‌‏‎ در‏‎ رستم‌‏‎ o
وحيدي‌‏‎ حسين‌‏‎ دكتر‏‎
فرزين‌‏‎ انتشارات‌‏‎
تومان‌‏‎ قيمت‌600‏‎
نوشتن‌‏‎ از‏‎ نويسنده‌‏‎ آماج‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ پيشگفتار‏‎ در‏‎
ساختن‌‏‎ براي‌‏‎ زمينه‌‏‎ كردن‌‏‎ فراهم‌‏‎ شاهنامه‌‏‎ در‏‎ دفترهاي‌رستم‌‏‎
ويژه‌‏‎ به‌‏‎ شاهنامه‌ ، ‏‎ داستانهاي‌‏‎ از‏‎ شايسته‌‏‎ و‏‎ درخور‏‎ سوژه‌هاي‌‏‎
:نام‌‏‎ با‏‎ يكم‌‏‎ دفتر‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ رستم‌‏‎ داستانهاي‌‏‎
زايش‌‏‎ و‏‎ رودابه‌‏‎ و‏‎ زال‌‏‎ داستان‌‏‎ درباره‌‏‎ زايش‌‏‎ شاهنامه‌ ، ‏‎ رستم‌در‏‎
خواهد‏‎ پخش‌‏‎ و‏‎ چاپ‌‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ وداستانهاي‌‏‎ شده‌‏‎ پخش‌‏‎ و‏‎ چاپ‌‏‎ رستم‌‏‎
.شد‏‎

بابونه‌‏‎ و‏‎ محبوبه‌‏‎ o
تاجي‌‏‎ نگين‌‏‎ خداخواست‌‏‎
دارينوش‌‏‎ انتشارات‌‏‎
تومان‌‏‎ قيمت‌190‏‎
چاپ‌‏‎ به‌‏‎ صفحه‌‏‎ در 56‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شعري‌‏‎ مجموعه‌‏‎ شامل‌‏‎ حاضر‏‎ كتاب‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎

زرتشت‌‏‎ روشن‌‏‎ شهر‏‎ o
وحيدي‌‏‎ حسين‌‏‎ دكتر‏‎
تومان‌‏‎ قيمت‌1300‏‎
رسيده‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ فرزين‌‏‎ انتشارات‌‏‎ توسط‏‎ و‏‎ صفحه‌‏‎ در 361‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.