شماره‌ 1815‏‎ ‎‏‏،‏‎29 April 1999 ارديبهشت‌ 1378 ، ‏‎ پنجشنبه‌ 9‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
تماشاگران‌‏‎ "(ع‌‏‎)حسين‌‏‎ يا‏‎"صداي‌‏‎
لرزه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
درآورد‏‎

هواي‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ فردا‏‎
كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ استشمام‌‏‎ قهرماني‌‏‎

داليان‌از‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ چراديدار‏‎
نشد؟‏‎ پخش‌‏‎ تلويزيون‌‏‎

جهان‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
نيجريه‌‏‎ و‏‎ چك‌‏‎ اوكراين‌ ، ‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
شد‏‎ همگروه‌‏‎

داوران‌‏‎ و‏‎ ناظران‌‏‎ اسامي‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎

تماشاگران‌‏‎ "(ع‌‏‎)حسين‌‏‎ يا‏‎"صداي‌‏‎
لرزه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
درآورد‏‎

فوتبال‌‏‎ مسابقه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
مرحله‌‏‎ در‏‎ چين‌‏‎ داليان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌ايران‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎
باشگاههاي‌آسيا ، ‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎
فهيم‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ از‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
اطلاعيه‌‏‎ متن‌‏‎.كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ و‏‎ تشكر‏‎ فوتبال‌ايران‌‏‎ خوب‏‎ و‏‎
شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شد ، ‏‎ منتشر‏‎ شب‏‎ چهارشنبه‌‏‎ كه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
:است‌‏‎
شما‏‎ بر‏‎ بيكران‌‏‎ سپاس‌‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ خوب‏‎ و‏‎ فهيم‌‏‎ صديق‌ ، ‏‎ تماشاگران‌‏‎
ورزشگاه‌‏‎ ديروز‏‎ تان‌ ، ‏‎(ع‌‏‎)حسين‌‏‎ يا‏‎ صداي‌‏‎ عاشورايي‌كه‌‏‎ امت‌‏‎
حق‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شما‏‎ درودبر‏‎.‎درآورد‏‎ لرزه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎
.بوديد‏‎ (‎ع‌‏‎)حسين‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ عزادار‏‎
بر‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ حضور‏‎
.باد‏‎ مبارك‌‏‎ شما‏‎ همه‌‏‎
ديگر‏‎ بار‏‎ نيز‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ جمعه‌ 10‏‎ روز‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اميد‏‎
.باشيم‌‏‎ توفنده‌‏‎ و‏‎ عظيم‌‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ شاهد‏‎

هواي‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ فردا‏‎
كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ استشمام‌‏‎ قهرماني‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
رفت‌‏‎ "جوبيلو‏‎" ديدار‏‎ به‌‏‎ طلايي‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎

گل‌‏‎ پر‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ توانست‌‏‎ بسيار‏‎ رياضت‌‏‎ و‏‎ سختي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ بي‌نظير‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ غلبه‌‏‎ داليان‌‏‎ بر‏‎
به‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ باز‏‎ را‏‎ چين‌‏‎ دروازه‌‏‎ بار‏‎ چهار‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎
.برسد‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎

چهار‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ استقلال‌‏‎ پراشتهاي‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ مهاجم‌‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎
.رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ گل‌تيمش‌‏‎
نزديك‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ طلايي‌‏‎ گل‌‏‎ زدن‌‏‎ با‏‎ او‏‎
دوم‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ هاي‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ موسوي‌‏‎.‎كرد‏‎
خود‏‎ ارزشمند‏‎ گل‌‏‎ تك‌‏‎ با‏‎ چين‌‏‎ مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ ها‏‎ رقابت‌‏‎ اين‌‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ راهيابي‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎
مردم‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ شد‏‎ عاملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ديگري‌‏‎ حزن‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎.‎ورزش‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎
مراسم‌‏‎ پاك‌‏‎ احساس‌‏‎ با‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ صد‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎.‎داشت‌‏‎
ديدار‏‎ تماشاي‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ آوردند‏‎ جا‏‎ به‌‏‎ سوگواري‌‏‎ و‏‎ عزاداري‌‏‎
پاي‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ميليونها‏‎ اما‏‎.‎نشستند‏‎ داليان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ پرگل‌‏‎
جوبيلو‏‎.‎ماندند‏‎ باقي‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ حسرت‌‏‎ در‏‎ تلويزيون‌‏‎
در‏‎ رساند ، ‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ روي‌‏‎ "ايواتا‏‎
رشيد‏‎ و‏‎ پله‌‏‎ عابدي‌‏‎) العين‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ حالي‌كه‌‏‎
درمجموع‌‏‎.‎كنند‏‎ گل‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ نشدند‏‎ موفق‌‏‎ (داودي‌‏‎
.بود‏‎ فردي‌‏‎ زيباي‌‏‎ حركات‌‏‎ از‏‎ مملو‏‎ جوبيلو‏‎ و‏‎ العين‌‏‎ ديدار‏‎
موفق‌‏‎ دقيقه‌ 110‏‎ در‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ طلايي‌‏‎ گل‌‏‎ روي‌‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎
.بشود‏‎ جوبيلو‏‎ حريف‌‏‎ شد‏‎
گل‌‏‎ هفت‌‏‎ دقيقه‌‏‎ درمجموع‌ 110‏‎ چين‌‏‎ داليان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎
از‏‎ دقيقه‌‏‎ طي‌ 120‏‎ گل‌‏‎ چهار‏‎ نيز‏‎ اول‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ و‏‎ دربرداشت‌‏‎
تهاجمي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ پرگل‌‏‎ نتايج‌‏‎ اين‌‏‎.‎گذشت‌‏‎ دروازه‌ها‏‎
در‏‎ دروازه‌بانان‌؟‏‎ و‏‎ مدافعان‌‏‎ فاحش‌‏‎ اشتباه‌‏‎ يا‏‎ داشت‌‏‎ تيم‌ها‏‎
العين‌‏‎.‎رسيد‏‎ برابر‏‎ سهم‌‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ شرق‌‏‎ و‏‎ غرب‏‎ تقابل‌‏‎
استقلال‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ داليان‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎
ايران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ بار‏‎ سومين‌‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ آن‌‏‎ قصد‏‎
اين‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ متضاد‏‎ "كاملا‏‎ وضعيت‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.‎بياورد‏‎
بايد‏‎ بيشتر‏‎ "حجازي‌‏‎" حالا‏‎ برد ، ‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نفس‌گير‏‎ ديدار‏‎
بتواند‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ يافتن‌‏‎ و‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ ترميم‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎
فني‌‏‎ بحث‌‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ پر‏‎ را‏‎ دفاع‌‏‎ خالي‌‏‎ فضاهاي‌‏‎ نفرات‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎
اشاره‌‏‎ بسيار‏‎ نداشتن‌هاي‌‏‎ و‏‎ كمبودها‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎
چه‌‏‎ شدند‏‎ مشابه‌‏‎ اشتباهات‌‏‎ دچار‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ باب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎
كه‌‏‎ فاصله‌اي‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ پيش‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎
.داد‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ و‏‎ زد‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ داليان‌‏‎
ضربه‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ فائق‌‏‎ داليان‌‏‎ بر‏‎ راه‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ سرانجام‌‏‎ استقلال‌‏‎
از‏‎ جدا‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ ساخت‌‏‎ وارد‏‎ حريف‌‏‎ پيكر‏‎ بر‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎
دچار‏‎ گروهي‌‏‎ و‏‎ تيمي‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ خود ، ‏‎ بازيكنان‌‏‎ فردي‌‏‎ تاكتيك‌هاي‌‏‎
و‏‎ نقشه‌‏‎ با‏‎ حمله‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ اگر‏‎.‎بودند‏‎ فاحش‌‏‎ اشتباهات‌‏‎
مي‌داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ زماني‌كه‌‏‎ در‏‎ عوض‌‏‎ در‏‎ رفت‌‏‎ پيش‌‏‎ برنامه‌‏‎
يك‌‏‎ براي‌‏‎.‎نداشت‌‏‎ صحيحي‌‏‎ استقرار‏‎ و‏‎ بود‏‎ پراشتباه‌‏‎ و‏‎ لرزان‌‏‎
برنامه‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ مي‌كشد‏‎ يدك‌‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ كه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌‏‎
زماني‌كه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ داليان‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ مناسبي‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ حمله‌‏‎
از‏‎ گل‌‏‎ چهار‏‎ وگرنه‌‏‎ بود‏‎ پراكنده‌‏‎ و‏‎ نامنظم‌‏‎ نداشت‌‏‎ توپ‌‏‎
رسيد ، ‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ جهت‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.‎نمي‌خورد‏‎ استقلال‌‏‎
كه‌‏‎ "جوبيلو‏‎" مقابل‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ قابل‌‏‎ كه‌‏‎ مرزي‌‏‎
چندان‌‏‎ دو‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ داليان‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎
به‌‏‎ راه‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ هرگز‏‎ كردن‌‏‎ بازي‌‏‎ شيوه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ دارد ، ‏‎ نيز‏‎
صورتي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ فردا‏‎.‎ببرد‏‎ قهرماني‌‏‎
سرعت‌‏‎ كه‌‏‎ يابد‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ سومين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎
فوجيتا‏‎ توشيا‏‎ و‏‎ "توروهيروميشي‌‏‎" تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ و‏‎ جوبيلو‏‎
سه‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ حجازي‌‏‎ اگر‏‎ نيست‌‏‎ دسترس‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ قهرماني‌‏‎.‎بگيرد‏‎ را‏‎
مهاجمان‌‏‎ "جوبيلو‏‎".‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎ برنامه‌‏‎ زمين‌‏‎ منطقه‌‏‎
در‏‎ تيمي‌‏‎ كمتر‏‎ را‏‎ امتياز‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تغذيه‌‏‎ خوب‏‎ را‏‎ خود‏‎
هواي‌‏‎ تا‏‎ مي‌رويم‌‏‎ آزادي‌‏‎ به‌‏‎ يكپارچه‌‏‎ فردا‏‎.‎دارد‏‎ آسيا‏‎
...اگر‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ نيز‏‎ چنين‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ استشمام‌‏‎ قهرماني‌‏‎
‎‏‏3‏‎(چين‌‏‎) داليان‌‏‎ -‎‏‏4‏‎(‎ايران‌‏‎) استقلال‌‏‎ *
و‏‎ (‎‎‏‏86‏‎)اكبرپور‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏52‏‎)‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ (‎‏‏44‏‎) فكري‌‏‎ محمود‏‎:‎گلها‏‎
لي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏6560‏‎) سونگ‌‏‎ يانگ‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏110‏‎) موسوي‌‏‎ علي‌‏‎
چين‌‏‎ داليان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏75‏‎)‎ مينگ‌‏‎
و‏‎ (‎بحرين‌‏‎)‎ يوسف‌القطان‌‏‎:‎كمكها‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎سوريه‌‏‎)‎ كوسه‌‏‎ محمد‏‎:داور‏‎
(ازبكستان‌‏‎)‎ كريم‌اف‌‏‎ قايرات‌‏‎
نفر‏‎ هزار‏‎ نود‏‎:تماشاگر‏‎
دقايق‌‏‎ همان‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ سعي‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ باسرعت‌دادن‌‏‎ استقلال‌‏‎
از‏‎ نوازي‌‏‎ توپ‌‏‎ ارسال‌‏‎ (‎‏‏2‏‎) دقيقه‌‏‎ در‏‎.يابد‏‎ دست‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ اوليه‌‏‎
برخورد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ توپ‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ توام‌‏‎ ملكيان‌‏‎ زيباي‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ چپ‌‏‎
به‌‏‎ داليان‌‏‎ دقيقه‌‏‎ گذشت‌ 20‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎رفت‌‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ افقي‌‏‎ تير‏‎ به‌‏‎
و‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ سنگين‌‏‎ فشار‏‎ از‏‎ بيرون‌آمدن‌‏‎ با‏‎ تدريج‌‏‎
چند‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ نزديك‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌دروازه‌‏‎ پرشورش‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
برومند‏‎ دروازه‌‏‎ خود‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ مهاجم‌‏‎ "تائو‏‎ وانگ‌‏‎" توسط‏‎ نوبت‌‏‎
.كرد‏‎ تهديد‏‎ را‏‎
دروازه‌‏‎ محكم‌‏‎ شليكي‌‏‎ با‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ سيروس‌‏‎ دقيقه‌ 40‏‎ در‏‎
مهاجم‌‏‎ ملكيان‌‏‎ خطاي‌‏‎ بدليل‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ گشود ، ‏‎ را‏‎ داليان‌‏‎
در‏‎ سرانجام‌‏‎.‎شد‏‎ اعلام‌‏‎ مردود‏‎ حريف‌‏‎ مدافعان‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ استقلال‌‏‎
از‏‎ شوت‌‏‎ با‏‎ "داليان‌‏‎" دروازه‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ پاياني‌‏‎ ثانيه‌هاي‌‏‎
برتري‌‏‎ مزد‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ چرخيد‏‎ پاشنه‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ فكري‌‏‎ دور‏‎ راه‌‏‎
براي‌‏‎ ديگر‏‎ گلي‌‏‎ نيز‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ شروع‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎
خط‏‎ خوب‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ (‎‎‏‏52‏‎) دقيقه‌‏‎ در‏‎.داشت‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎
روي‌‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مهياء‏‎ مناسبي‌‏‎ فضاي‌‏‎ استقلال‌‏‎ مياني‌‏‎
بار‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎ شيرجه‌وار‏‎ و‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ سانتر‏‎
اشتهاي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎.ريخت‌‏‎ فرو‏‎ را‏‎ داليان‌‏‎ دروازه‌‏‎
دو‏‎ "سونگ‌‏‎ يانگ‌‏‎" آوردن‌‏‎ با‏‎ حريف‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ فروكش‌‏‎ استقلال‌‏‎ گلزني‌‏‎
را‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ يابد‏‎ دست‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ تازه‌وارد‏‎ مهاجم‌‏‎ اين‌‏‎ توسط‏‎ بار‏‎
شرايطي‌‏‎ در‏‎.كشاند‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ حيرت‌‏‎ و‏‎ بهت‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎
روحيه‌‏‎ با‏‎ داليان‌‏‎ بود ، ‏‎ مافات‌‏‎ جبران‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ حتي‌‏‎ "مينگ‌‏‎ لي‌‏‎" سركش‌‏‎ شليك‌‏‎ روي‌‏‎ (‎‎‏‏75‏‎)‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بهتر‏‎
را‏‎ اوضاع‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ اكبرپور‏‎ ورود‏‎.‎رسيد‏‎ نيز‏‎ (‎‎‏‏23‏‎) برتري‌‏‎
.كرد‏‎ استقلال‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎
سيروس‌‏‎ زيباي‌‏‎ كاشته‌‏‎ ضربه‌‏‎ دقيقه‌ 80‏‎ در‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
شد ، ‏‎ كرنر‏‎ راهي‌‏‎ داليان‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ عالي‌‏‎ واكنش‌‏‎ با‏‎ دين‌محمدي‌‏‎
تماشاگران‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ دقيقه‌ 87‏‎ در‏‎ اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎
مطمئن‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داد‏‎ نجات‌‏‎ شكست‌‏‎ كابوس‌‏‎ از‏‎ را‏‎ پرشمارش‌‏‎
اول‌‏‎ اضافه‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎
ديدني‌‏‎ حركات‌‏‎ با‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ مداوم‌‏‎ حملات‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ استقلال‌‏‎
خطر‏‎ با‏‎ را‏‎ داليان‌‏‎ دروازه‌‏‎ نوازي‌‏‎ و‏‎ تقوي‌‏‎ كناري‌اش‌‏‎ دوپيستون‌‏‎
كننده‌‏‎ تمام‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ (‎‎‏‏110‏‎) دقيقه‌‏‎ در‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ مواجه‌‏‎
تا‏‎ گذشت‌‏‎ خود‏‎ جدي‌‏‎ رقيب‏‎ اين‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ طلايي‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎
ژاپن‌‏‎ از‏‎ "جوبيلوايواتا‏‎" مصاف‌‏‎ به‌‏‎ پاياني‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ فردا‏‎
.برود‏‎
رسيد‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ ژاپن‌‏‎ از‏‎ "ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎"
قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏2‏‎(امارات‌‏‎)العين‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎(‎ژاپن‌‏‎)ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎ *
اضافي‌‏‎ و‏‎
.رسيد‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ (‎‏‏42‏‎)‎پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ روي‌‏‎ جوبيلو‏‎ تيم‌‏‎ *
براي‌‏‎ (‎‎‏‏36‏‎)فوجيتا‏‎ توشيا‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏15‏‎)تاكانو‏‎ ماكاتو‏‎:گلها‏‎ *
العين‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏65‏‎)‎محمد‏‎ حسن‌‏‎ فهد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏35‏‎)‎تراوري‌‏‎ عبدو‏‎ و‏‎ جوبيلو‏‎
وايابوت‌‏‎ انوچا‏‎:‎كمك‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ (‎مالزي‌‏‎)عبدالله‌‏‎ نذري‌‏‎:‎داور‏‎ *
(عراق‌‏‎)‎كاظم‌‏‎ احمد‏‎ فرات‌‏‎ و‏‎ (‎تايلند‏‎)‎
... حاشيه‌‏‎ در‏‎
وارد‏‎ دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 50/16‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ *
تماشاگران‌‏‎ يكپارچه‌‏‎ تشويق‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
.شد‏‎ روبه‌رو‏‎
عربي‌‏‎ امارات‌‏‎ العين‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ انجام‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎*
به‌‏‎ تنها‏‎ ايراني‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎ و‏‎ متحده‌‏‎
.پرداختند‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ تشويق‌‏‎
كه‌‏‎ ابري‌‏‎ نيمه‌‏‎ هوايي‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ امارات‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ ديدار‏‎*
.شد‏‎ برگزار‏‎ مي‌وزيد ، ‏‎ خنكي‌‏‎ نسيم‌‏‎
آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ نماينده‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ *
دبير‏‎ "ولاپان‌‏‎ پيتر‏‎" مطبوعاتي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ دعوتنامه‌‏‎
.شد‏‎ داده‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ كل‌‏‎
استقلال‌‏‎ هتل‌‏‎ در‏‎ (‎پنجشنبه‌‏‎) امروز‏‎ ساعت‌ 16‏‎ كنفرانس‌‏‎ اين‌‏‎ *
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ تهران‌‏‎
كارت‌‏‎ سه‌‏‎ ايواتا ، ‏‎ جوبيلو‏‎ و‏‎ العين‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ داور‏‎*
.داد‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ زرد‏‎
توشيا‏‎" و‏‎ العين‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ "مسبح‌‏‎ علي‌‏‎ فهد‏‎" و‏‎ "محمد‏‎ حسن‌‏‎ فهد‏‎"
.گرفتند‏‎ اخطار‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ "فوجيتا‏‎
ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ به‌ 65‏‎ نزديك‌‏‎ (‎ساعت‌ 30/17‏‎)‎ تا‏‎*
.بودند‏‎ شده‌‏‎ مستقر‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎
پاياني‌‏‎ روز‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
(آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎)‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ جمعه‌ 10‏‎
.رده‌بندي‌‏‎ بازي‌‏‎ (امارات‌‏‎) العين‌‏‎ -‎ (چين‌‏‎)‎ داليان‌‏‎:ساعت‌ 15‏‎
(ژاپن‌‏‎)‎ ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎ - (‎ايران‌‏‎) استقلال‌‏‎:‎ساعت‌ 30/17‏‎
.نهايي‌‏‎ بازي‌‏‎

داليان‌از‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ چراديدار‏‎
نشد؟‏‎ پخش‌‏‎ تلويزيون‌‏‎


اين‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ صداوسيما‏‎ مسئولين‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ ندانسته‌و‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ را‏‎ عمومي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مركز‏‎
چين‌‏‎ داليان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازي‌‏‎ مستقيم‌‏‎ پخش‌‏‎
ايراني‌‏‎ ميليونها‏‎ خواسته‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ جلوگيري‌‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ توضيح‌‏‎ كمترين‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ نقاط‏‎ اقصي‌‏‎ در‏‎ علاقه‌مند‏‎
.كردند‏‎ خودداري‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎
شده‌‏‎ اتخاذ‏‎ تدابيري‌‏‎ چه‌‏‎ تحت‌‏‎ صداوسيما‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎
مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ حزن‌انگيز‏‎ فضاي‌‏‎ بخاطر‏‎ صداوسيما‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎
از‏‎ (‎ع‌‏‎)الحسين‌‏‎ اباعبدالله‌‏‎ جهان‌‏‎ آزادگان‌‏‎ سرور‏‎ شهادت‌‏‎ سالگرد‏‎
و‏‎ بينندگان‌‏‎ اما‏‎ كرده‌باشد ، ‏‎ جلوگيري‌‏‎ بازي‌‏‎ مستقيم‌‏‎ پخش‌‏‎
بين‌‏‎ تقابلي‌‏‎ چه‌‏‎ بدانند‏‎ كه‌‏‎ آنند‏‎ خواستار‏‎ خوانندگان‌‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ هزار‏‎ صد‏‎ عزاداري‌‏‎ و‏‎ حزن‌انگيز‏‎ شورانگيز ، ‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ جامعه‌‏‎ كنوني‌‏‎ فضاي‌‏‎ با‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
.شده‌اند‏‎ محروم‌‏‎ آن‌‏‎ ديدن‌‏‎
كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ پخش‌‏‎ عدم‌‏‎
عزاداري‌‏‎ مراسم‌‏‎ برگزاري‌‏‎ خبر‏‎ "صداوسيما‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎"
نيمه‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ و‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ را‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ تماشاگران‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مخابره‌‏‎ داليان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ مسابقه‌‏‎
تماشاگران‌‏‎:‎نوشت‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ عزاداري‌‏‎ مراسم‌‏‎ از‏‎ گوشه‌هايي‌‏‎
مراسم‌‏‎ برگزاري‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ حسين‌‏‎ حسين‌ ، ‏‎ و‏‎ "واحسينا‏‎" شعار‏‎ با‏‎
.هستند‏‎ عزاداري‌‏‎
بر‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ تصاويري‌‏‎ چنين‌‏‎ دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ آيا‏‎ براستي‌‏‎
بي‌محتوا‏‎ برنامه‌‏‎ پخش‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ باشد‏‎ تاثيرگذار‏‎ كشور‏‎ جوانان‌‏‎
.دارد‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ روي‌‏‎ منفي‌‏‎ تاثير‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مبتذل‌‏‎ سريالهاي‌‏‎ و‏‎
در‏‎ اجتماعي‌‏‎ مسائل‌‏‎ كه‌‏‎ بپذيرند‏‎ بايد‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ مسئولين‌‏‎
اگر‏‎ زيرا‏‎.‎است‌‏‎ دقيق‌‏‎ و‏‎ سنجيده‌‏‎ پاسخهاي‌‏‎ نيازمند‏‎ جديد‏‎ جوامع‌‏‎
امراض‌‏‎ نشود ، ‏‎ داده‌‏‎ بايسته‌‏‎ و‏‎ خور‏‎ در‏‎ پاسخ‌‏‎ مسائل‌‏‎ بدين‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ رخ‌‏‎ ديرعلاجي‌‏‎ يا‏‎ لاعلاج‌‏‎ وناهنجاري‌هاي‌‏‎
يا‏‎ مسئله‌‏‎ به‌‏‎ پاسخها‏‎ طبيعي‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ ديني‌ ، ‏‎ جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
خواهانند‏‎ مردم‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.مي‌گردند‏‎ باز‏‎ نيز‏‎ ديني‌‏‎ منابع‌‏‎
به‌‏‎ علاقمندان‌‏‎ عزاداري‌‏‎ مراسم‌‏‎ ديدن‌‏‎ از‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ بدانند‏‎
كه‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎
صداوسيما‏‎.‎شده‌اند‏‎ محروم‌‏‎ بوده‌‏‎ آن‌‏‎ سوي‌‏‎ يك‌‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎
روزنامه‌‏‎.‎است‌‏‎ نداده‌‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ عكس‌العملي‌‏‎ كوچكترين‌‏‎
توام‌‏‎ كه‌‏‎ ورزشي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ رويداد‏‎ اين‌‏‎ پخش‌‏‎ عدم‌‏‎ بابت‌‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎
.كند‏‎ مي‌‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ بود‏‎ عزاداري‌‏‎ مراسم‌‏‎ با‏‎

جهان‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
نيجريه‌‏‎ و‏‎ چك‌‏‎ اوكراين‌ ، ‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
شد‏‎ همگروه‌‏‎


تيم‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اوكراين‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ ايران‌همراه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
رقابت‌هاي‌فوتبال‌‏‎ چهارم‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ نيجريه‌‏‎ و‏‎ چك‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ جهان‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ قهرماني‌‏‎
با‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ تيرماه‌‏‎ تا 22‏‎ روزهاي‌ 10‏‎ در‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ اسپانيا‏‎ -‎ پالما‏‎ شهر‏‎ تيم‌در‏‎ شركت‌ 16‏‎
آسيا ، 3‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ آفريقا ، 3‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ اروپا ، 3‏‎ قاره‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ ‎‏‏6‏‎
مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اقيانوسيه‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ تيم‌از‏‎
.دارند‏‎ شركت‌‏‎ دانشجويان‌جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ فوق‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ گروه‌بندي‌‏‎
مراكش‌‏‎ -‎ اروگوئه‌‏‎ -‎ استراليا‏‎ - اسپانيا‏‎:اول‌‏‎ گروه‌‏‎
ايرلند‏‎ -‎ مكزيك‌‏‎ -‎ ژاپن‌‏‎ -ايتاليا‏‎:دوم‌‏‎ گروه‌‏‎
جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ -‎ برزيل‌‏‎ - انگليس‌‏‎ - كره‌جنوبي‌‏‎:‎سوم‌‏‎ گروه‌‏‎
نيجريه‌‏‎ و‏‎ چك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ - اوكراين‌‏‎ - ايران‌‏‎:‎چهارم‌‏‎ گروه‌‏‎

داوران‌‏‎ و‏‎ ناظران‌‏‎ اسامي‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎


و‏‎ ناظران‌‏‎ اسامي‌‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ برگشت‌‏‎ ازدور‏‎ سيزدهم‌‏‎ هفته‌‏‎ داوران‌‏‎
.شد‏‎ اعلام‌‏‎ (‎آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎)‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ اول‌‏‎
ديدارها‏‎ اين‌‏‎ داوران‌‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎ داوران‌‏‎ ناظران‌ ، ‏‎ اسامي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌اين‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ سيزدهم‌‏‎ هفته‌‏‎
پنجشنبه‌ 9/2/78‏‎
تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ ساعت‌ 16‏‎ تهران‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ بانك‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎
تهران‌‏‎
امير‏‎:‎كمك‌ها‏‎ بخشي‌ ، ‏‎ سيامك‌‏‎ داور‏‎ بهلولي‌ ، ‏‎ بهمن‌‏‎:‎ناظر‏‎
.مبيني‌‏‎ وهدايت‌‏‎ داودزاده‌‏‎
شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ ساعت‌ 16‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ سپاهان‌‏‎ سيمان‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎
شيرودي‌تهران‌‏‎
مسعود‏‎:‎كمك‌ها‏‎ مرادي‌ ، ‏‎ جلال‌‏‎ داور‏‎ خوشخوان‌ ، ‏‎ محمود‏‎:‎ناظر‏‎
.حسين‌سنجاقي‌‏‎ و‏‎ فلاح‌‏‎
انزلي‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ ساعت‌ 16‏‎ تهران‌ ، ‏‎ سايپا‏‎ با‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎
رحيم‌‏‎:‎كمك‌ها‏‎ شجاعي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ داور‏‎ خوشخوان‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎:‎ناظر‏‎
.خسروماهرخي‌‏‎ مقدم‌و‏‎ رحيمي‌‏‎
‎‏‏78‏‎/جمعه‌ 10/2‏‎
ورزشگاه‌ 22‏‎ ساعت‌ 16‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ ذوبآهن‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎
اصفهان‌‏‎ بهمن‌‏‎
محمد‏‎:‎كمك‌ها‏‎ ابهران‌ ، ‏‎ احمد‏‎ داور‏‎ حيدري‌ ، ‏‎ داود‏‎:‎ناظر‏‎
.پرويز‏‎ اصلان‌‏‎ ورحمان‌‏‎ پيروزرام‌‏‎
تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ ساعت‌ 16‏‎ آبادان‌ ، ‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ با‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎
اهواز‏‎
اسماعيل‌‏‎:‎كمك‌ها‏‎ نظري‌ ، ‏‎ ايرج‌‏‎ داور‏‎ صالحي‌ ، ‏‎ محمد‏‎:ناظر‏‎
.رضاخداداد‏‎ و‏‎ صفيري‌‏‎
تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ ساعت‌ 16‏‎ مشهد ، ‏‎ ابومسلم‌‏‎ با‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎
تبريز‏‎
نادر‏‎:‎كمك‌ها‏‎ فروغي‌ ، ‏‎ محمدعلي‌‏‎ داور‏‎ دزفولي‌ ، ‏‎ هادي‌‏‎:‎ناظر‏‎
.هنروري‌‏‎ ومهدي‌‏‎ جعفري‌‏‎
ورزشگاه‌‏‎ ساعت‌ 16‏‎ تبريز ، ‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ با‏‎ تالش‌‏‎ چوكا‏‎
پورياي‌ولي‌‏‎
:كمك‌ها‏‎ يثربي‌ ، ‏‎ فرج‌الله‌‏‎ داور‏‎ سليماني‌ ، ‏‎ يدالله‌‏‎:ناظر‏‎
.پور‏‎ بك‌‏‎ حاتم‌‏‎ و‏‎ رحيم‌عبدلي‌‏‎


Copyright; 1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.