شماره‌ 1825‏‎ ‎‏‏،‏‎11 May 1999 ارديبهشت‌ 1378 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 21‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
پيشنهادي‌‏‎ طرح‌‏‎ تصويب‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎
بيرون‌‏‎ فعلي‌‏‎ سكون‌‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ ايران‌واليبال‌‏‎
مي‌آيد‏‎

تشريح‌‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ وضعيت‌‏‎
مي‌شود‏‎

اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ پهلواني‌‏‎ كشتي‌‏‎

استقلال‌‏‎ مربيگري‌‏‎ اول‌‏‎ نامزد‏‎ "گده‌‏‎ يورگن‌‏‎"

در‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ عملكرد‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎
معلولان‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎ ورزش‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎

هاي‌‏‎ رقابت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سواران‌‏‎ دوچرخه‌‏‎
درخشيدند‏‎ انفرادي‌‏‎

پيشنهادي‌‏‎ طرح‌‏‎ تصويب‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎
بيرون‌‏‎ سكون‌فعلي‌‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ ايران‌واليبال‌‏‎
مي‌آيد‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ ساليانه‌‏‎ اجلاس‌‏‎ گشايش‌‏‎

واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ سالانه‌‏‎ اجلاس‌‏‎ نوزدهمين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اجلاس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ از‏‎ آسيا‏‎
واليبال‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ شد ، ‏‎ برپا‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎
اعضاي‌‏‎ و‏‎ دبير‏‎ رئيس‌ ، ‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ اقيانوسيه‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ كشورهاي‌‏‎
در‏‎ روز‏‎ دو‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎
با‏‎ هماهنگي‌‏‎ نحوه‌‏‎ اجراء ، ‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ مورد‏‎
ميزبانان‌‏‎ تعيين‌‏‎ واليبال‌ ، ‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
و‏‎ مردان‌‏‎ مسابقات‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ آسيايي‌‏‎ مختلف‌‏‎ مسابقات‌‏‎
انجام‌‏‎ هنگ‌كنگ‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ نزديك‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎ زنان‌‏‎
.مي‌پردازند‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ رايزني‌‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎
قابل‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ براي‌‏‎
مي‌تواند‏‎ اجلاس‌‏‎ اين‌‏‎ برپايي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ توجهي‌‏‎
در‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ارزشمندي‌‏‎ نتايج‌‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ اجلاس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ طرح‌‏‎ تصويب‏‎ صورت‌‏‎
گفت‌‏‎ بايد‏‎ منطقه‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ بزرگ‌‏‎ قاره‌‏‎ مسابقاتي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ تقسيم‌‏‎
مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ و‏‎ غرب‏‎ كشورهاي‌‏‎ نصيب‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ سود‏‎ بيشترين‌‏‎
در‏‎ به‌‏‎ فعلي‌‏‎ سكون‌‏‎ و‏‎ تحركي‌‏‎ كم‌‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎
.آمد‏‎ خواهد‏‎
مختلف‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎
و‏‎ مطرح‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ ايجادشده‌‏‎ بزرگ‌‏‎ خلاء‏‎ نتوانست‌‏‎ هرگز‏‎
دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ پر‏‎ را‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
و‏‎ تايوان‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ تيم‌هايي‌‏‎ جرقه‌وار‏‎ پيروزيهاي‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎
بزرگسالان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ شاهد‏‎ كمتر‏‎ جوانان‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ هند‏‎
ژاپن‌ ، ‏‎)‎ قاره‌‏‎ اين‌‏‎ سنتي‌‏‎ قطب‏‎ سه‌‏‎ مقابل‌‏‎ آسيايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ ديگر‏‎
.بوديم‌‏‎ (‎چين‌‏‎ و‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎
مشاركت‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ بيشتر‏‎ پويايي‌‏‎ و‏‎ تحرك‌‏‎ براي‌‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎
اعم‌‏‎ بطور‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ مختلف‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ فعال‌‏‎
و‏‎ مربيان‌‏‎ آموزش‌‏‎ رشد ، ‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ مادي‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎
اهميت‌‏‎ مسابقاتي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ روز‏‎ علم‌‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ كردن‌‏‎ مسلح‌‏‎
.دارد‏‎ بيشتري‌‏‎
آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ براي‌‏‎ بار‏‎ پر‏‎ سالي‌‏‎ انتظار‏‎
واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ سالانه‌‏‎ اجلاس‌‏‎ گشايش‌‏‎ مراسم‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎
خوشامدگويي‌‏‎ ضمن‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ رئيس‌‏‎ "يوآن‌وي‌مين‌‏‎" آسيا‏‎
با‏‎ وي‌‏‎كرد‏‎ تشريح‌‏‎ را‏‎ اجلاس‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ رئوس‌‏‎ حاضرين‌ ، ‏‎ به‌‏‎
اخيرا‏‎ كه‌‏‎ واليبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ نوين‌‏‎ سياست‌‏‎ اعلام‌‏‎
:گفت‌‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎ سوئيس‌‏‎ درلوزان‌‏‎
داخلي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ تا‏‎ شدند‏‎ موظف‌‏‎ قاره‌‏‎ پنج‌‏‎ كنفدراسيونهاي‌‏‎
.كنند‏‎ تنظيم‌‏‎ آن‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ خود‏‎
ذكر‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ براي‌‏‎ كار‏‎ پر‏‎ سالي‌‏‎ را‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ "مين‌‏‎ وي‌‏‎"
اعضاي‌‏‎ هنگ‌كنگ‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ اجلاس‌‏‎ در‏‎ داشت‌‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
خواهند‏‎ انتخاب‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ جديد‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ كميته‌هاي‌‏‎
.شد‏‎
واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ دهمين‌‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ مطلوب‏‎ انعكاس‌‏‎ خواستار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ مردان‌‏‎ قهرماني‌‏‎
.شد‏‎ صداوسيما‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ توسط‏‎ رويداد‏‎
از‏‎ صحبت‌هايش‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
اعضاي‌‏‎ گرم‌‏‎ استقبال‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ مديريت‌‏‎
.كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ و‏‎ تشكر‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎
دارد‏‎ خوبي‌‏‎ عموميت‌‏‎ جوانان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ واليبال‌‏‎:‎طباء‏‎ هاشمي‌‏‎
سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ طبا‏‎ هاشمي‌‏‎ مصطفي‌‏‎ سيد‏‎
شده‌‏‎ حاضر‏‎ اجلاس‌‏‎ در‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ چند‏‎ تاخيري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎
واگذاري‌‏‎ در‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ توجه‌‏‎ حسن‌‏‎ از‏‎ ابتدا‏‎ بود ، ‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تشكر‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ بزرگسالان‌‏‎ واليبال‌‏‎ ميزباني‌‏‎
عملكرد‏‎ و‏‎ واليبال‌‏‎ به‌‏‎ خاصي‌‏‎ توجه‌‏‎ ورزشي‌ام‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎
در‏‎ و‏‎ مدارس‌‏‎ در‏‎ واليبال‌‏‎ معتقدم‌‏‎ و‏‎ دارم‌‏‎ آسيا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎
با‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎دارد‏‎ خوبي‌‏‎ عموميت‌‏‎ جوانان‌‏‎ ميان‌‏‎
:گفت‌‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ و‏‎ شرق‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ آشكار‏‎ فاصله‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
قاره‌‏‎ و‏‎ نيابد‏‎ كاهش‌‏‎ ممكن‌‏‎ حداقل‌‏‎ به‌‏‎ فاصله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎
اين‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ نشود ، ‏‎ متعدد‏‎ قدرتمند‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ داراي‌‏‎ آسيا‏‎
جنوبي‌‏‎ آمريكاي‌‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ مطرح‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ توان‌‏‎ قاره‌‏‎
كه‌‏‎ داريم‌‏‎ انتظار‏‎:گفت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎كرد‏‎ نخواهند‏‎ پيدا‏‎ را‏‎
فدراسيون‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ همكاريهاي‌‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
.دهد‏‎ افزايش‌‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎

تشريح‌‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ وضعيت‌‏‎
مي‌شود‏‎


ايران‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ "كوردس‌‏‎ ايگان‌‏‎":ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
گفت‌وگوي‌‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ دوم‌‏‎ بيست‌و‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎
ساعت‌‏‎ فردا‏‎ وي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎ تلويزيوني‌‏‎ راديو‏‎ و‏‎ مطبوعاتي‌‏‎
سفر‏‎ نتايج‌‏‎ تيم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ عملكرد‏‎ فدراسيون‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ دقيقه‌‏‎ ‎‏‏30/12‏‎
تشريح‌‏‎ را‏‎ آينده‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ به‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ اخير‏‎
در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎.‎مي‌كند‏‎
سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازيهاي‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
نخستين‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ جمعه‌ 24‏‎ روز‏‎ مي‌كند‏‎ آماده‌‏‎
اعضاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎مي‌رود‏‎ بحرين‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎
تهران‌‏‎ به‌‏‎ آلمان‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كشورمان‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
شهريار‏‎ ورزشي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ در‏‎ صبح‌‏‎ امروز‏‎ از‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ بازگشتند‏‎
مبهم‌‏‎ وضعيت‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎.‎شوند‏‎ روزي‌‏‎ شبانه‌‏‎ اردوي‌‏‎ وارد‏‎
ديدگي‌‏‎ آسيب‏‎ و‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎ يزداني‌ ، محروميت‌‏‎ داريوش‌‏‎
كشورمان‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ جدي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ ربيعي‌فر‏‎ مازيار‏‎
.است‌‏‎

اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ پهلواني‌‏‎ كشتي‌‏‎


اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تولد‏‎ سالگرد‏‎ يكصدمين‌‏‎ گراميداشت‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎
سراسري‌‏‎ پهلواني‌‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌خميني‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎
در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ تا 27‏‎ تاريخ‌ 24‏‎ از‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ زنجان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ محل‌‏‎

استقلال‌‏‎ مربيگري‌‏‎ اول‌‏‎ نامزد‏‎ "گده‌‏‎ يورگن‌‏‎"

مي‌گيرد‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ هدايت‌‏‎ آلماني‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎

حال‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ باچند‏‎ مذاكره‌‏‎ مشغول‌‏‎ حاضر‏‎
و‏‎ تعيين‌‏‎ فوتبال‌استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ جديد‏‎ سرمربي‌‏‎ بزودي‌‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ معرفي‌‏‎
"زرينچه‌‏‎ جواد‏‎" كه‌‏‎ گرفتيم‌‏‎ تصميم‌‏‎:‎افزود‏‎ الله‌زاده‌‏‎ فتح‌‏‎
را‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ باتجربه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ "فعلا‏‎
.كند‏‎ هدايت‌‏‎
پس‌‏‎ حتي‌‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ استقلال‌‏‎ سرمربي‌‏‎ بركناري‌‏‎ علت‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
كرديم‌‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ حجازي‌‏‎ "ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎" تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ ازشكست‌‏‎
مجبور‏‎ را‏‎ ما‏‎ سايپا‏‎ مقابل‌‏‎ تلخ‌‏‎ شكست‌‏‎ و‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎ اما‏‎
.كرد‏‎ اينكار‏‎ به‌‏‎
كرده‌‏‎ فلج‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ روحي‌‏‎ فشار‏‎ و‏‎ اضطراب‏‎ بازيكنان‌دچار‏‎ و‏‎ بود‏‎
فتح‌‏‎.‎بود‏‎ ديروزدخيل‌‏‎ عجيب‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تاريك‌‏‎ نقاط‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ شكست‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ زاده‌‏‎ الله‌‏‎
واقعا‏‎ استقلال‌‏‎ ديروز‏‎ شكست‌‏‎:‎گفت‌‏‎ هستند ، ‏‎ جدانشدني‌‏‎ اجزاي‌‏‎
تا‏‎ استقلال‌‏‎.‎نمي‌گنجيد‏‎ باورهيچكس‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ آور‏‎ تعجب‏‎
بوداما‏‎ پيش‌‏‎ سايپا‏‎ از‏‎ بريك‌‏‎ سه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 62‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ بي‌موقع‌‏‎ تعويض‌هاي‌‏‎
سه‌‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ چگونه‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ واگذار‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ همگان‌ 4بر3‏‎ بهت‌‏‎
تسليم‌‏‎ اينگونه‌‏‎ بايد‏‎ دارد‏‎ حريف‌احاطه‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پيش‌‏‎ بريك‌‏‎
طرفداري‌‏‎ وميليونها‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ مشتاق‌‏‎ هوادار‏‎ هزاران‌‏‎ و‏‎ شود‏‎
.غمگين‌كند‏‎ بودند ، ‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ شاهد‏‎ تلويزيون‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ را‏‎
فردي‌‏‎ چه‌‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎ جانشين‌‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎:‎بودگفت‌‏‎ خواهد‏‎
كارسازتر‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ اعتقاددارم‌‏‎ شخصا‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ مربيان‌‏‎
راتعيين‌‏‎ سرمربي‌‏‎ آينده‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎ يك‌‏‎ ظرف‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎
از‏‎ تقدير‏‎ و‏‎ تشكر‏‎ ضمن‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎.‎كرد‏‎ خواهيم‌‏‎
:گفت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ همگاني‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ حمايت‌‏‎
قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ استقلال‌در‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎
تلاش‌‏‎ و‏‎ حمايت‌ها‏‎ اين‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
تشكر‏‎ آنان‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ گسترده‌بازيكنان‌‏‎
.مي‌دانم‌‏‎ مقصر‏‎ اخير‏‎ شكست‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎
فعال‌‏‎ استقلال‌حضوري‌‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ بازيكنان‌‏‎ تمامي‌‏‎
و‏‎ هواداران‌‏‎ دوباره‌‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎
را‏‎ استقلال‌‏‎ طرفدار‏‎ ميليونها‏‎ انتظارات‌‏‎ هابتوانيم‌‏‎ رسانه‌‏‎
.سازيم‌‏‎ برآورده‌‏‎
با‏‎ مذاكراتي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ استقلال‌‏‎ مسئولان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
"گده‌‏‎ يورگن‌‏‎" همچنين‌‏‎ و‏‎ بايرلوركوزان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مسئولان‌‏‎
آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ تا‏‎ تيم‌‏‎ آلماني‌‏‎ مربي‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ داشته‌اند‏‎
.بگيرد‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هدايت‌‏‎
هم‌‏‎ استقلال‌‏‎ سابق‌‏‎ مربي‌‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ امير‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
بسر‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎.‎بازمي‌گردد‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎
بايرلوركوزان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ كلاس‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ خود‏‎ جوان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ استقلال‌‏‎ همچنين‌‏‎
.كند‏‎ جذب‏‎ دوباره‌‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎
اصغر‏‎ راستي‌ ، ‏‎ امين‌‏‎ اختر ، ‏‎ ادموند‏‎ مهرانپور ، ‏‎ محمدرضا‏‎
را‏‎ استقلال‌‏‎ پيراهن‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ خيرانديش‌‏‎ نيما‏‎ و‏‎ رسول‌زاده‌‏‎
با‏‎ تاكنون‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهند‏‎ برتن‌‏‎
مهدوي‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ لطيفي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ جديد‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎
كنگراني‌ ، ‏‎ رضا‏‎ باهنر ، ‏‎ يونس‌‏‎ استواري‌ ، ‏‎ رضا‏‎ ربيعي‌فر ، ‏‎ مازيار‏‎
احمدرضا‏‎ و‏‎ شهرياري‌‏‎ قريبپور‏‎ آرش‌‏‎ و‏‎ جمعي‌‏‎ صاحب‏‎ پيمان‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ امضاء‏‎ قرارداد‏‎ سهرابي‌‏‎

در‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ عملكرد‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎
معلولان‌‏‎ و‏‎ ورزش‌جانبازان‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎


ومعلولان‌‏‎ جانبازان‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ معلولان‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ بودجه‌‏‎:‎گفت‌‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ كاهش‌‏‎ دهم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 76‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ‎‏‏78‏‎
سال‌ 76‏‎ در‏‎:افزود‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ "خسروي‌وفا‏‎ محمود‏‎"
(تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏200‏‎)‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ مبلغ‌ 2‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎
كرده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ بودجه‌‏‎ معلولان‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎ ورزش‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
در‏‎ اما‏‎ بود‏‎ ميلياردريال‌‏‎ نيز2‏‎ سال‌ 77‏‎ در‏‎ مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
اين‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ يافته‌‏‎ كاهش‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ به‌ 200‏‎ سال‌ 78‏‎
تنها‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ بودجه‌‏‎ از‏‎ سال‌ 76‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
ميليون‌‏‎ تنها 400‏‎ نيز‏‎ سال‌ 77‏‎ در‏‎ و‏‎ ريال‌‏‎ يك‌ونيم‌ميليارد‏‎
از 200‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ و‏‎ داده‌شد‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ريال‌‏‎
به‌فدراسيون‌‏‎ چيزي‌‏‎ سال‌جاري‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎
مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كنوني‌‏‎ روند‏‎ با‏‎ !نه‌‏‎ يا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ داده‌‏‎
جمع‌‏‎ كمك‌‏‎ عنوان‌‏‎ رابه‌‏‎ مبلغي‌‏‎ سال‌ 79‏‎ در‏‎ فدراسيون‌مي‌بايست‌‏‎
خسروي‌وفا‏‎.‎نمايد‏‎ اهداء‏‎ ملي‌المپيك‌‏‎ كميته‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ آوري‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ دبيركل‌‏‎ وعده‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎
در‏‎ بودجه‌اي‌‏‎ اختصاص‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ آتلانتا‏‎ بازيهاي‌پاراليمپيك‌‏‎
بازيهاي‌‏‎ تا‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ درطول‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ حدود 8‏‎
جانبازان‌و‏‎ ورزشهاي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ سيدني‌‏‎ پاراليمپيك‌‏‎
ورزش‌‏‎ خدا‏‎ ياري‌‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ معلولان‌‏‎
بابت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مشكلات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ تمامي‌‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎ ومعلولان‌‏‎ جانبازان‌‏‎
خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ پيشرفت‌‏‎ به‌روند‏‎ و‏‎ خورد‏‎ نخواهد‏‎ لطمه‌اي‌‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تشكر‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.داد‏‎
عملكرد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ما‏‎:فدراسيون‌گفت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بودجه‌‏‎ اختصاص‌‏‎
اين‌‏‎ دليلي‌براي‌‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ گله‌مند‏‎ بسيار‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎
و‏‎ جانبازان‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎نمي‌بينيم‌‏‎ كاهش‌‏‎
در‏‎ المپيك‌‏‎ كميته‌ملي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ معلولان‌‏‎
نكرده‌‏‎ رعايت‌‏‎ را‏‎ عدالت‌‏‎ فدراسيون‌ها ، ‏‎ به‌‏‎ بودجه‌ها‏‎ اختصاص‌‏‎
و‏‎ ناراضي‌‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ رفتار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ است‌ ، ‏‎
شده‌‏‎ داده‌‏‎ وعده‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎ مسئولان‌‏‎ عمل‌‏‎ خواستار‏‎
.هستيم‌‏‎

هاي‌‏‎ رقابت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سواران‌‏‎ دوچرخه‌‏‎
درخشيدند‏‎ انفرادي‌‏‎


اعزامي‌‏‎ ايران‌‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ جام‌‏‎ بين‌المللي‌دوچرخه‌سواري‌‏‎ مسابقه‌‏‎ به‌‏‎
فراتر‏‎ رده‌انفرادي‌‏‎ ايران‌در‏‎ دوچرخه‌سواران‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تركيه‌‏‎
خطهاي‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ وفاييان‌‏‎ قربانعلي‌‏‎.درخشيدند‏‎ انتظار‏‎ حد‏‎ از‏‎
دوچرخه‌سواران‌‏‎ با‏‎ رقابت‌هابرتري‌‏‎ اين‌‏‎ مراحل‌‏‎ تمامي‌‏‎ امتيازي‌‏‎
دوم‌‏‎ سعيدي‌مقام‌‏‎ عباس‌‏‎ نيز‏‎ كوهستان‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ ايراني‌‏‎
با‏‎ ميزان‌‏‎ ملكي‌‏‎ حسن‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ كسب‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
پيراهن‌‏‎ مرحله‌پياپي‌‏‎ هفت‌‏‎ در‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ درخشش‌‏‎
جام‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ امتيازي‌‏‎
وي‌‏‎.‎كرد‏‎ دريافت‌‏‎ تركيه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ قهرماني‌امتيازي‌‏‎
مرحله‌‏‎ هشت‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ سومي‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ دومي‌‏‎ يك‌‏‎ اولي‌ ، ‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎ كسب‏‎
در‏‎ كشورمان‌‏‎ دوچرخه‌سواران‌‏‎ جمعي‌‏‎ تلاش‌‏‎ حاصل‌‏‎ را‏‎ اين‌رقابتها‏‎
جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ جام‌‏‎ بين‌المللي‌دوچرخه‌سواري‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
. كرد‏‎ ذكر‏‎ تركيه‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.