شماره‌ 1837‏‎ ‎‏‏،‏‎25 May 1999 خرداد 1378 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 4‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
...منقش‌‏‎ چيني‌‏‎ ديباي‌‏‎ همچو‏‎ يكي‌‏‎

طبيعت‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎ فرديت‌‏‎ شدن‌‏‎ حل‌‏‎

...منقش‌‏‎ چيني‌‏‎ ديباي‌‏‎ همچو‏‎ يكي‌‏‎


چين‌‏‎ هنري‌‏‎ آثار‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اولين‌‏‎ برپايي‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎
بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎
كشور‏‎ باستاني‌‏‎ اشياء‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ پوستر ، ‏‎ عكس‌ ، ‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اولين‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ ادبيات‌‏‎ دانشكده‌‏‎ در‏‎ ارديبهشت‌‏‎ تا 20‏‎ از 18‏‎ چين‌‏‎
استقبال‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎ بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎
اشياء‏‎ و‏‎ ظروف‌‏‎ شامل‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ هنردوستان‌‏‎ و‏‎ بازديدكنندگان‌‏‎
جو‏‎ دوره‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ميلاد‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا 11‏‎ قرن‌ 16‏‎) شانگ‌‏‎ دوره‌‏‎ باستاني‌‏‎
Han هان‌‏‎ دوره‌‏‎ (‎م‌‏‎.‎ق‌‏‎ تا 221‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ قرن‌ 11‏‎)‎ Zhou
‎‏‏،‏‎(م‌‏‎ تا 907‏‎ ‎‏‏618‏‎)‎ Tang تانگ‌‏‎ و‏‎ (ميلادي‌‏‎ تا 220‏‎ م‌‏‎.ق‌‏‎ ‎‏‏206‏‎)
سنگ‌‏‎ از‏‎ آثاري‌‏‎ سفال‌ ، ‏‎ چيني‌ ، ‏‎ مفرغي‌ ، ‏‎ ظروف‌‏‎ نقاشي‌ ، ‏‎ تابلوهاي‌‏‎
تاريخي‌ ، ‏‎ بناهاي‌‏‎ از‏‎ عكس‌هايي‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ هنري‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ يشم‌ ، ‏‎
ma "شن‌‏‎ جنگ‌‏‎ ما‏‎".بود‏‎ چين‌‏‎ مساجد‏‎ و‏‎ موزه‌ها‏‎ ديدني‌ ، ‏‎ مناطق‌‏‎
برگزاري‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مسئول‌‏‎ zheng shan
و‏‎ هنر‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ ساختن‌‏‎ آشنا‏‎ را‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ چين‌‏‎ تمدن‌‏‎
گفتگوي‌‏‎ سال‌‏‎ سال‌ 2001‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پيشنهاد‏‎
تصميم‌‏‎ چيني‌‏‎ مسلمان‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ ما‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ناميده‌‏‎ تمدنها‏‎
كردن‌‏‎ نزديكتر‏‎ در‏‎ كوچكي‌‏‎ سهم‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ گرفتيم‌‏‎
.باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ عظيم‌‏‎ تمدن‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ دو‏‎ پيوند‏‎
هم‌‏‎ چين‌‏‎ در‏‎ ساكن‌‏‎ ايراني‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ با‏‎ را‏‎ چين‌‏‎ مردم‌‏‎ نمايشگاههايي‌‏‎ چنين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎
.سازند‏‎ آشناتر‏‎ ايران‌‏‎ هنر‏‎
تاثيرات‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ هنري‌‏‎ روابط‏‎ گذشته‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎"
:"آن‌‏‎ متقابل‌‏‎
نزديك‌‏‎ روابط‏‎ (‎م‌‏‎ ‎‏‏618960‏‎) چين‌‏‎ در‏‎ تانگ‌‏‎ سلسله‌‏‎ تاسيس‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
دانشمندان‌ ، ‏‎ سفرا ، ‏‎ تجار ، ‏‎ ميعادگاه‌‏‎ را‏‎ چين‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ با‏‎
چانگ‌ان‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ ساخته‌‏‎ ايراني‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ و‏‎ رهبانان‌‏‎
غربي‌‏‎ بازار‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ تانگ‌‏‎ سلسله‌‏‎ غربي‌‏‎ پايتخت‌‏‎ Chang-an
فلزات‌‏‎ و‏‎ سنگها‏‎ تجارت‌‏‎ به‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎
مرغوبيت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ در‏‎ ايرانيان‌‏‎ مهارت‌‏‎.‎مي‌پرداختند‏‎ قيمتي‌‏‎
مشهور‏‎ چينيان‌‏‎ نزد‏‎ در‏‎ مرواريد‏‎ انواع‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ قيمتي‌‏‎ سنگهاي‌‏‎
نمونه‌هاي‌‏‎ تانگ‌‏‎ دوران‌‏‎ رمانتيك‌‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ همگان‌‏‎
نخست‌‏‎ نقش‌‏‎ ايفاگر‏‎ هنرمند‏‎ ايرانيان‌‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ بسيار‏‎
اين‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ تاثير‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎.هستند‏‎ آن‌‏‎
خود‏‎ ابريشمي‌‏‎ بافتهاي‌‏‎ چيني‌ها‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ تاثير‏‎
بافت‌‏‎ نمونه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردند‏‎ تزئين‌‏‎ ايراني‌‏‎ نقوش‌‏‎ با‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ يافت‌‏‎ (چين‌‏‎ غرب‏‎) تورپان‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ نقش‌‏‎ با‏‎ ابريشمي‌‏‎
ايران‌‏‎ موسيقي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ لي‌‏‎-يو‏‎ خانم‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ همچنين‌‏‎
معروف‌‏‎ سازهاي‌‏‎ از‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ Pipa مي‌كند‏‎ مطالعه‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ چين‌‏‎ به‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ چين‌‏‎
اولين‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ چين‌‏‎ هنر‏‎ استاد‏‎ دانش‌پور‏‎ دكتر‏‎
م‌‏‎.‎ق‌‏‎ ‎‏‏206‏‎)‎ هان‌‏‎ سلسله‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ چين‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ هنر‏‎ تاثيرات‌‏‎
بخصوص‌‏‎ حجاري‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ تاثير‏‎ همانا‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎ (‎م‌‏‎ تا 220‏‎
يافت‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ سلطنتي‌‏‎ مقابر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شير‏‎ مجسمه‌هاي‌‏‎ نقش‌‏‎
را‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ هنر‏‎ متقابل‌‏‎ تاثيرات‌‏‎ مهمترين‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎
"معماري‌‏‎" و‏‎ "سفال‌‏‎ و‏‎ چيني‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"نقاشي‌‏‎" عنوان‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎
:كرد‏‎ مشاهده‌‏‎
نقاشي‌‏‎ -‎الف‌‏‎
را‏‎ چين‌‏‎ نقاشي‌‏‎ هنر‏‎ تكامل‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ نقاشي‌‏‎ هنر‏‎ نقش‌‏‎ مهمترين‌‏‎
پس‌‏‎ درست‌‏‎ زيرا‏‎ دانست‌‏‎ چين‌‏‎ نقاشي‌‏‎ به‌‏‎ رنگ‌‏‎ معرفي‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎
در‏‎ رنگ‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ ساسانيان‌ ، ‏‎ با‏‎ تانگ‌‏‎ سلسله‌‏‎ ارتباط‏‎ از‏‎
.مي‌شود‏‎ پديدار‏‎ چين‌‏‎ نقاشي‌هاي‌‏‎
تاثير‏‎ از‏‎ جدا‏‎":مي‌گويد‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دانش‌پور‏‎ دكتر‏‎
پشت‌‏‎ نقش‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ ساسانيان‌‏‎ دوران‌‏‎ هنري‌‏‎ موضوعات‌‏‎
ميوه‌‏‎ انگور ، ‏‎ خوشه‌هاي‌‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ تانگ‌‏‎ دوره‌‏‎ فلزي‌‏‎ آينه‌هاي‌‏‎
دوره‌‏‎ در‏‎ چين‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ ارتباط‏‎ اثر‏‎ در‏‎ شير ، ‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ انار‏‎
موضوعاتي‌‏‎ در‏‎ چين‌‏‎ هنر‏‎ از‏‎ تاثيراتي‌‏‎ ايران‌‏‎ نقاشي‌هاي‌‏‎ مغول‌ ، ‏‎
حيوانات‌‏‎ زردپوستي‌ ، ‏‎ قيافه‌هاي‌‏‎ ابر ، ‏‎ آب ، ‏‎ نقش‌‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎
كشيده‌‏‎ فلك‌‏‎ سربه‌‏‎ كوههاي‌‏‎ و‏‎ سيمرغ‌‏‎ و‏‎ اژدها‏‎ مانند‏‎ افسانه‌اي‌‏‎
بر‏‎ ايراني‌‏‎ رنگهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همچنانكه‌‏‎.‎است‌‏‎ پذيرفته‌‏‎
صفوي‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎.‎است‌‏‎ يافته‌‏‎ نفوذ‏‎ چين‌‏‎ نقاشي‌‏‎
را‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ ايراني‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ چيني‌ ، ‏‎ پرنده‌‏‎ و‏‎ نقش‌تك‌شاخه‌‏‎
".مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎
پكن‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ خاورشناسي‌‏‎ دانشكده‌‏‎ سابق‌‏‎ استاد‏‎ بختيار‏‎ دكتر‏‎
:مي‌گويد‏‎ چين‌‏‎ معاصر‏‎ نقاشي‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ نقاشي‌‏‎ تاثير‏‎ مورد‏‎ در‏‎
و‏‎ موضوع‌‏‎ كه‌‏‎ چين‌‏‎ معاصر‏‎ برجسته‌‏‎ نقاش‌‏‎ "Huang Zhou خوانگ‌جو‏‎"
مسلمانان‌‏‎ از‏‎ اوست‌‏‎ شيوه‌‏‎ مشخصه‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ نقاشي‌هايي‌‏‎ كارمايه‌‏‎
ميراث‌هاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ عبارت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ Xin Jiang شين‌جيانگ‌‏‎ منطقه‌‏‎
مجسم‌‏‎ عناصر‏‎ و‏‎ مسلمانان‌‏‎ جامعه‌‏‎ هويت‌‏‎ و‏‎ برگرفته‌‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
تصوير‏‎ به‌‏‎ چين‌‏‎ نقاشي‌‏‎ آثار‏‎ مشهورترين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
در‏‎ مانوي‌‏‎ هنر‏‎ تاثير‏‎ به‌‏‎ اعتراف‌‏‎ تعصب‏‎ بدون‌‏‎ خود‏‎ است‌‏‎ كشيده‌‏‎
وي‌‏‎.‎بود‏‎ مانوي‌‏‎ هنر‏‎ ستايشگر‏‎ خود‏‎ و‏‎ مي‌نمود‏‎ چين‌‏‎ نقاشي‌‏‎ قوام‌‏‎
و‏‎ مانستانها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ ديوارنگارهاي‌‏‎ و‏‎ نقاشي‌ها‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ كوچا‏‎ تارم‌ ، ‏‎ حوزه‌‏‎ تورپان‌ ، ‏‎ در‏‎ بودايي‌‏‎ -‎مانوي‌‏‎ غارهاي‌‏‎
ايراني‌‏‎ نقاشي‌‏‎ سنتي‌‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ بود ، ‏‎ ديده‌‏‎ را‏‎ دون‌هوانگ‌‏‎
كار‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ نقاشي‌هاي‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎ سنجيده‌‏‎ بسيار‏‎ هم‌‏‎ را‏‎
برداشت‌‏‎ جشن‌‏‎ مانند‏‎ جو‏‎ خوانگ‌‏‎ معروف‌‏‎ نقاشي‌‏‎ چند‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ برده‌‏‎
دو‏‎ بهاران‌ ، ‏‎ برف‌‏‎ و‏‎ قربان‌‏‎ عيد‏‎ يا‏‎ سوزن‌گر‏‎ زنان‌‏‎ خرمن‌ ، ‏‎
از‏‎ چشمديد‏‎ يكي‌‏‎.است‌‏‎ برده‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ (‎Prespective) چشمديد‏‎
چشمديد‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ چين‌‏‎ نقاشي‌‏‎ خاص‌‏‎ كه‌‏‎ (bird eye) فرازنگر‏‎
خط‏‎ و‏‎ حجم‌‏‎ ذاتي‌‏‎ واقعيت‌‏‎ و‏‎ اصالت‌‏‎ تصوير‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ بودنما‏‎
كه‌‏‎ چشم‌‏‎ ديد‏‎ در‏‎ و‏‎ بعد‏‎ دو‏‎ در‏‎ دو‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ عارض‌‏‎ دگرنمايي‌‏‎ بدون‌‏‎
.است‌‏‎ ايران‌‏‎ سنتي‌‏‎ نقاشي‌‏‎ خاص‌‏‎
سفال‌‏‎ و‏‎ چيني‌سازي‌‏‎ -‎ب‏‎
دوره‌‏‎ چيني‌‏‎ و‏‎ سفالي‌‏‎ مصنوعات‌‏‎ در‏‎ چين‌‏‎ چيني‌سازي‌‏‎ هنر‏‎ نفوذ‏‎
و‏‎ نقاشي‌ها‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ تيموري‌‏‎
باقي‌‏‎ جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎ موزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كتابهايي‌‏‎
و‏‎ لطيف‌‏‎ صنعت‌‏‎ از‏‎ متناسب‏‎ و‏‎ مخلوط‏‎ صنعتي‌‏‎ آنها‏‎ در‏‎ است‌‏‎ مانده‌‏‎
دوره‌‏‎ چيني‌سازي‌‏‎ فن‌‏‎ زيبايي‌‏‎ و‏‎ جمال‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ ظرايف‌‏‎ اسلوب‏‎
و‏‎ سفالگري‌‏‎ هنر‏‎ شكوفايي‌‏‎ درباره‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ Ming مينگ‌‏‎
مصنوعات‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ مقايسه‌‏‎ و‏‎ صفوي‌‏‎ عصر‏‎ در‏‎ مينايي‌‏‎ ظروف‌‏‎
:مي‌نويسد‏‎ "شاردن‌‏‎ شواليه‌‏‎" چين‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎
با‏‎ "كاملا‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ مينايي‌‏‎ ظروف‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ اوقات‌‏‎ اغلب‏‎ "
دو‏‎ مصنوعات‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشتباه‌‏‎ چين‌‏‎ كشور‏‎ محصولات‌‏‎
اين‌‏‎ بعضي‌اوقات‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ تشخيص‌‏‎ يكديگر‏‎ از‏‎ را‏‎ مملكت‌‏‎
از‏‎ بهتر‏‎ آبداري‌‏‎ و‏‎ جلا‏‎ زيبايي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ چيني‌‏‎ ظروف‌‏‎
".يافت‌‏‎ خواهيد‏‎ چين‌‏‎ مال‌‏‎
معماري‌‏‎ -‎ج‌‏‎
معماري‌‏‎ در‏‎ چين‌‏‎ معماري‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ معماري‌‏‎ تاثير‏‎ بيشترين‌‏‎
مقبره‌هاي‌‏‎ و‏‎ مساجد‏‎ معماري‌‏‎ شامل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ چين‌‏‎ اسلامي‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ رسمي‌‏‎ آمارگيري‌‏‎ طبق‌‏‎.‎است‌‏‎ چين‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ بزرگان‌‏‎
معماري‌‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ چين‌‏‎ در‏‎ مسجد‏‎ ‎‏‏44000‏‎"تقريبا‏‎ حاضر‏‎
معماري‌‏‎ تداوم‌‏‎ يكي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ تقسيم‌‏‎ بخش‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ چين‌‏‎ اسلامي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ معماري‌‏‎ از‏‎ تاثير‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ سنتي‌‏‎
سنتي‌‏‎ معمار‏‎.‎ايران‌‏‎ يعني‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كشور‏‎ نزديكترين‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎
آنها‏‎ اسلامي‌‏‎ معماري‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ چيني‌‏‎ معابد‏‎ شبيه‌‏‎ چين‌‏‎ مساجد‏‎
است‌‏‎ بناهايي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ واقع‌‏‎ Xin-Jiang شين‌جيانگ‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎
بناهاي‌‏‎ سبك‌‏‎ به‌‏‎ مناره‌هايي‌‏‎ و‏‎ آجري‌‏‎ بلند‏‎ ايوانهاي‌‏‎ با‏‎
كه‌‏‎ چين‌‏‎ "شنگ‌‏‎ هوايي‌‏‎" مسجد‏‎ مناره‌‏‎ نمونه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.‎اسلامي‌‏‎
چيني‌‏‎ پرستش‌گاه‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ ميلادي‌‏‎ دهم‌‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ آن‌‏‎ اطراف‌‏‎ در‏‎ چوبي‌‏‎ تيرهاي‌‏‎ فاقد‏‎
:نمايشگاه‌‏‎ بازديدكنندگان‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎
را‏‎ ‎‏‏، آن‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ از‏‎ بازديد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شهيدي‌‏‎ سيدجعفر‏‎ دكتر‏‎
چيني‌‏‎ مسلمان‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎ خوب‏‎ و‏‎ جالب‏‎ بسيار‏‎
وي‌‏‎.‎كرد‏‎ تشكر‏‎ بودند‏‎ كشيده‌‏‎ زحمت‌‏‎ آن‌‏‎ برپايي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ وسيع‌تر‏‎ نمايشگاهي‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اظهاراميدواري‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎ بزرگتر‏‎
نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ احمدي‌‏‎ مريم‌‏‎.‎شود‏‎ برگزار‏‎ چين‌‏‎ تمدن‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ "مخصوصا‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ معرفي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ خوبي‌‏‎ بسيار‏‎ حركت‌‏‎ را‏‎
ايران‌‏‎ تاريخي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ روابط‏‎ معرفي‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ آن‌‏‎ تمدن‌‏‎
نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ كاستي‌هاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ابريشم‌‏‎ جاده‌‏‎ بخصوص‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ و‏‎
فرهنگ‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ استقبال‌‏‎ عباسي‌‏‎ ساعد‏‎.‎دانست‌‏‎
بود‏‎ بهتر‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تصور‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ را‏‎ چين‌‏‎
مختلف‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ نيز‏‎ پاسخ‌‏‎ و‏‎ پرسش‌‏‎ جلسات‌‏‎
نيز‏‎ ستوده‌‏‎ دكتر‏‎.شود‏‎ برگزار‏‎ كارشناسان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ چين‌‏‎ مسائل‌‏‎
چين‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ خاطرات‌‏‎ شدن‌‏‎ زنده‌‏‎ باعث‌‏‎ را‏‎ نمايشگاه‌‏‎ از‏‎ بازديد‏‎
آن‌‏‎ جلوه‌هاي‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ شكوفايي‌‏‎ براي‌‏‎ خود‏‎ آرزومندي‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎
.كرد‏‎ بيان‌‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ آثار‏‎ در‏‎ را‏‎
ايرواني‌‏‎ احمد‏‎
:منابع‌‏‎
روابط‏‎ موءسسه‌‏‎.‎باستان‌‏‎ چين‌‏‎ روايت‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎.‎عباس‌‏‎ تشكري‌ ، ‏‎ -‎‏‏1‏‎
خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎
چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ تاريخ‌‏‎.‎علاءالدين‌‏‎ آذري‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
(مقالات‌‏‎ مجموعه‌‏‎)‎ وزيركشان‌‏‎سيدجعفر‏‎ حميدي‌ ، ‏‎ -‎‎‏‏3‏‎

طبيعت‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎ فرديت‌‏‎ شدن‌‏‎ حل‌‏‎


چيني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ "دائو‏‎ -ژونگ‌‏‎ -‎ژانگ‌‏‎" درباره‌‏‎
:چيني‌‏‎ كاريكاتوريستهاي‌‏‎ آثار‏‎ بر‏‎ مقدمه‌اي‌‏‎
تصوير‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ مصطلح‌ ، ‏‎ غلط‏‎ به‌صورت‌‏‎ اغلب‏‎ كاريكاتور‏‎ واژه‌‏‎
كه‌‏‎ نيست‌‏‎ پوشيده‌‏‎ اهل‌نظر‏‎ بر‏‎ اما‏‎.‎مي‌شود‏‎ اطلاق‌‏‎ طنزآميز‏‎
طراحي‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ اصل‌‏‎ در‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ در‏‎ واژه‌‏‎ اين‌‏‎
تنها‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎ ناطق‌‏‎ حيوان‌‏‎ گاه‌‏‎ كه‌‏‎ آدمي‌‏‎ چهره‌‏‎ از‏‎ اغراق‌آميز‏‎
!مي‌آيد‏‎ به‌شمار‏‎ خنديدن‌‏‎ قابليت‌‏‎ با‏‎ زميني‌‏‎ موجود‏‎
كارتون‌‏‎ اغلب‏‎ ترسيمي‌ ، ‏‎ طنز‏‎ آثار‏‎ كليه‌‏‎ موارد ، ‏‎ ساير‏‎ در‏‎
Hamor Graphic گرافيك‌‏‎ طنز‏‎ موارد‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ‎‏‏،‏‎CARTOON
عام‌‏‎ واژه‌‏‎ از‏‎ همچنان‌‏‎ ما‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ ناميده‌‏‎
.بهره‌مي‌بريم‌‏‎ ترسيمي‌‏‎ طنز‏‎ به‌قولي‌‏‎ يا‏‎ كاريكاتور‏‎
من‌‏‎ دلدار‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ قافيه‌‏‎
من‌‏‎ ديدار‏‎ جز‏‎ مينديش‌‏‎ گويدم‌‏‎
هنر‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ جهاني‌‏‎ تجربه‌‏‎ يك‌‏‎ محصول‌‏‎ كاريكاتور‏‎ اما‏‎ و‏‎
مي‌كند ، ‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ مليت‌‏‎ قوم‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ مسائل‌‏‎ كه‌‏‎ حال‌‏‎ درعين‌‏‎
آن‌‏‎ با‏‎ عام‌‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ انسان‌‏‎ كه‌‏‎ موضوعاتي‌‏‎ به‌‏‎ نفوذ‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
زبان‌‏‎ كاريكاتور‏‎.‎است‌‏‎ فرامليتي‌‏‎ هنر‏‎ يك‌‏‎ "طبيعتا‏‎ است‌ ، ‏‎ درگير‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مليت‌هايي‌‏‎ و‏‎ نژادها‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ است‌ ، ‏‎ قاره‌‏‎ پنج‌‏‎ مشترك‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ آنها‏‎
و‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ مطلوب‏‎ كمال‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بيافريند‏‎ را‏‎ اثري‌‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مكان‌‏‎ هر‏‎ در‏‎
چوپان‌‏‎ هم‌‏‎ كند ، ‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ چيني‌‏‎ شكسته‌بند‏‎ دكتر‏‎ هم‌‏‎ واحد ، ‏‎
هم‌‏‎ نيويورك‌ ، ‏‎ هارلم‌‏‎ محله‌‏‎ در‏‎ سياه‌پوست‌‏‎ نوازنده‌‏‎ هم‌‏‎ ژاپني‌ ، ‏‎
كانادايي‌ ، ‏‎ ماهيگير‏‎ سرخپوست‌‏‎ هم‌‏‎ سوئيسي‌ ، ‏‎ گردن‌كلفت‌‏‎ بانكدار‏‎
صومعه‌‏‎ در‏‎ بودايي‌‏‎ راهب‏‎ هم‌‏‎ انگليسي‌ ، ‏‎ پابرهنه‌‏‎ روستايي‌‏‎ هم‌‏‎
كارگر‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ شمال‌‏‎ قطب‏‎ در‏‎ اسكيمو‏‎ شكارچي‌‏‎ هم‌‏‎ كلكته‌ ، ‏‎ گمنام‌‏‎
اجرايي‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ و‏‎ فرم‌‏‎ اما‏‎ !جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ معادن‌‏‎
و‏‎ رنگ‌‏‎ مي‌تواند‏‎ آثار ، ‏‎ عام‌‏‎ مضامين‌‏‎ به‌موازات‌‏‎ كاريكاتور ، ‏‎
نگرش‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ زاويه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ قومي‌‏‎ بوي‌‏‎
شناخته‌‏‎ به‌سرعت‌‏‎ چيني‌‏‎ كاريكاتورهاي‌‏‎ غيرحرفه‌اي‌‏‎ حتي‌‏‎
.مي‌شوند‏‎
تكنيكي‌‏‎ اصالت‌‏‎ نوعي‌‏‎ چيني‌‏‎ تجسمي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
هنر‏‎ استخوان‌بندي‌‏‎ در‏‎ بالطبع‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ پابرجا‏‎ و‏‎ محكم‌‏‎
ژانگ‌ژونگ‌دائو‏‎ آثار‏‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ رسوب‏‎ نيز‏‎ چين‌‏‎ كاريكاتور‏‎
.نيست‌‏‎ مستثني‌‏‎ قاعده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ (‎ZHANG ZHONG DAO)
فضاسازي‌‏‎ در‏‎ هماهنگي‌‏‎ ضمن‌‏‎ ژانگ‌ژونگ‌دائو‏‎ كاريكاتورهاي‌‏‎ در‏‎
خطوط‏‎ با‏‎ كوچك‌‏‎ اغلب‏‎ فراوان‌‏‎ آدمك‌هاي‌‏‎ آثار ، ‏‎ دست‌‏‎ يك‌‏‎ بافت‌‏‎ و‏‎
يا‏‎ و‏‎ كميك‌‏‎ موقعيت‌‏‎ تا‏‎ آمدند‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ در‏‎ اندام‌ها‏‎ لرزان‌‏‎
بازتاب‏‎.‎شود‏‎ پرداخته‌‏‎ و‏‎ ساخته‌‏‎ صحنه‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ طنز‏‎ موقعيت‌‏‎
فرديت‌‏‎ شدن‌‏‎ حل‌‏‎ يعني‌‏‎ چين‌‏‎ كاريكاتور‏‎ هنر‏‎ مسلط‏‎ جهان‌بيني‌‏‎
طبيعت‌‏‎ مجموعه‌‏‎ يا‏‎ جمعيت‌‏‎ پرتلاطم‌‏‎ موج‌‏‎ در‏‎ او‏‎ "من‌‏‎" يا‏‎ انسان‌‏‎
وجه‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ احاطه‌‏‎ را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ جهاني‌‏‎ يا‏‎ و‏‎
جهان‌‏‎ ملل‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ چيني‌‏‎ كاريكاتوريست‌هاي‌‏‎ آثار‏‎ تمايز‏‎
.مي‌شود‏‎ محسوب‏‎
ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎
***
شهر‏‎ در‏‎ (شمسي‌‏‎ ‎‏‏1327‏‎)‎ ميلادي‌‏‎ در 1948‏‎ ژانگ‌ژونگ‌دائو‏‎
او‏‎.‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ به‌دنيا‏‎ چين‌‏‎ باستاني‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ شانگهاي‌‏‎ بندري‌‏‎
با‏‎)‎ چين‌‏‎ ادبيات‌‏‎ و‏‎ زبان‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ مقدماتي‌ ، ‏‎ تحصيلات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
شانگهاي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ (‎ملي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ به‌‏‎ گرايش‌‏‎
در‏‎ هنر‏‎ معلم‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ سال‌ 1973‏‎ از‏‎ و‏‎ شد‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎
.است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ "چانگ‌يانگ‌‏‎" عالي‌‏‎ مدرسه‌‏‎
استادان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ زيرنظر‏‎ ميلادي‌‏‎ از 1979‏‎ ژانگ‌ژونگ‌دائو‏‎
هنر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ جدي‌‏‎ به‌طور‏‎ چين‌‏‎ كاريكاتور‏‎ پيشكسوت‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎
شرح‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ فعاليت‌ها‏‎ سالشمار‏‎.‎است‌‏‎ پرداخته‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎
اثر‏‎ دو‏‎ با‏‎ چيني‌‏‎ كاريكاتور‏‎ ملي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎ در 1982 ، ‏‎ *
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎
درآمده‌‏‎ شانگهاي‌‏‎ كاريكاتور‏‎ انستيتوي‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ در 1984 ، ‏‎ *
.است‌‏‎
انجمن‌‏‎ كاريكاتوريست‌هاي‌‏‎ شاخه‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ در 1986‏‎ *
.است‌‏‎ درآمده‌‏‎ شانگهاي‌‏‎ شعبه‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ هنرمندان‌‏‎
كاريكاتور ، ‏‎ نمايشگاه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ طلايي‌‏‎ جايزه‌‏‎ اولين‌‏‎ در 1989 ، ‏‎ *
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ دريافت‌‏‎ "چيني‌‏‎ ملي‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎" موضوع‌‏‎ با‏‎
بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ در 1991 ، ‏‎ *
نمايشگاه‌‏‎ نقدي‌‏‎ جايزه‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ بلغارستان‌‏‎ كاريكاتور‏‎
خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ژاپن‌‏‎ شيمبون‌‏‎ يوميوري‌‏‎ كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.است‌‏‎ ساخته‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ (‎نقدي‌‏‎) سوم‌‏‎ جايزه‌‏‎ در 1992 ، ‏‎ *
.است‌‏‎ داده‌‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ژاپن‌‏‎ (OKHOTSK)‎ "اخوتسك‌‏‎"
جهاني‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ لوح‌افتخار‏‎ و‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ در 1995 ، ‏‎ *
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ تركيه‌‏‎ در‏‎ "ملانصرالدين‌‏‎"
نمايشگاه‌‏‎ ششمين‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ بارديگر‏‎ در 1996 ، ‏‎ *
.است‌‏‎ افزوده‌‏‎ افتخاراتش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ "اخوتسك‌‏‎" بين‌المللي‌‏‎
ژاپن‌ ، ‏‎:‎ازجمله‌‏‎ كشور‏‎ چندين‌‏‎ در‏‎ تاكنون‌‏‎ ژانگ‌ژونگ‌دائو‏‎ آثار‏‎
تركيه‌‏‎ سوئيس‌ ، ‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ بلغارستان‌ ، ‏‎ ايتاليا ، ‏‎ روسيه‌ ، ‏‎
در‏‎.‎است‌‏‎ رسيده‌‏‎ به‌چاپ‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ درآمده‌‏‎ به‌نمايش‌‏‎ بلژيك‌‏‎ و‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎ مرور‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ او‏‎ آثار‏‎ از‏‎ گزيده‌اي‌‏‎ اينجا ، ‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.