شماره‌ 1837‏‎ ‎‏‏،‏‎25 May 1999 خرداد 1378 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 4‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
يافت‌‏‎ آرامش‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نيابت‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎

در‏‎ كشورمان‌‏‎ سفير‏‎ با‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ ديدار‏‎
ازبكستان‌‏‎

اكهارد‏‎":‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ آلمان‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ "رسما‏‎ "كراتزون‌‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎

پيشرفته‌‏‎ مربيگري‌‏‎ دوره‌‏‎ "قلعه‌نويي‌‏‎ امير‏‎"
رساند‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ موفقيت‌‏‎ با‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ را‏‎

:ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ فركي‌‏‎ حسين‌‏‎
در‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎
بود‏‎ خواهند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ همراه‌‏‎ بعدي‌‏‎ تورنمنت‌‏‎

را‏‎ طالقاني‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎ :‎فائقي‌‏‎
كنيم‌‏‎ اجابت‌‏‎

واليبال‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ دو‏‎

اصلي‌‏‎ حريفان‌‏‎ :‎بسكتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
هستند‏‎ لبنان‌‏‎ و‏‎ اردن‌‏‎ ما ، ‏‎

ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ همايش‌‏‎ اختتاميه‌‏‎ مراسم‌‏‎
در‏‎ ويلچرراني‌‏‎ مسابقه‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ ارتش‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ بهشت‌زهرا‏‎

يافت‌‏‎ آرامش‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نيابت‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎


رسيد‏‎ آخر‏‎ به‌ايستگاه‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
شد‏‎ جام‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ سپاهان‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ (آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎)‎ ايران‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ بسته‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎
.رفتند‏‎ استراحت‌‏‎ به‌‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ ماهها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تيم‌ها‏‎
رسيد ، ‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ فصلي‌‏‎ در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ بهتر‏‎ آينده‌‏‎ به‌‏‎ اميد‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ و‏‎ موفق‌‏‎ فصلي‌‏‎
نظر‏‎ هر‏‎ از‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ اغراق‌‏‎ بدون‌‏‎
بر‏‎ حاكم‌‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎.‎بود‏‎ گذشته‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ با‏‎ متفاوت‌‏‎
سخت‌گيري‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ هوشياري‌‏‎ بازيها ، ‏‎
بيشتر‏‎ امنيت‌‏‎ احساس‌‏‎ با‏‎ تيم‌ها‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎
مسائل‌‏‎ به‌‏‎ كمتر‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كيفي‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاي‌‏‎ درپي‌‏‎
ديدگاهي‌‏‎ با‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ حالا‏‎.آورند‏‎ روي‌‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎
نويد‏‎ كه‌‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎ راهي‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌رود‏‎ جديد‏‎
.مي‌دهد‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ موفقيتهاي‌‏‎
ميزباني‌‏‎ كسب‏‎ آسيا ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ فعال‌‏‎ حضور‏‎
آسيا ، ‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ همچون‌‏‎ اهميتي‌‏‎ با‏‎ مسابقات‌‏‎
برگزاري‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ به‌‏‎ اهتمام‌‏‎
آستانه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ داوري‌‏‎ و‏‎ مربيگري‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ بهتري‌‏‎ نتايج‌‏‎
از‏‎ روشنتر‏‎ را‏‎ آينده‌‏‎ افق‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دورنمايي‌‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎
تا‏‎ مي‌رود‏‎ باشگاهي‌‏‎ منظم‌‏‎ مسابقات‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌بيند‏‎ هميشه‌اش‌‏‎
جوانان‌ ، ‏‎ نوجوانان‌ ، ‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ توانمندي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ صاحب‏‎
.شود‏‎ باشگاهها‏‎ و‏‎ بزرگسالان‌‏‎
پيروزي‌‏‎ زودهنگام‌‏‎ شناسايي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ديروز‏‎
سقوط‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ كامل‌‏‎ مشخص‌شدن‌‏‎ و‏‎ ليگ‌‏‎ قهرمان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ كننده‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ معرفي‌‏‎ جام‌‏‎ سوم‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎
يك‌‏‎ سپاهان‌‏‎ -‎يك‌‏‎ استقلال‌‏‎
موءمن‌زاده‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏36‏‎)‎مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ :گلها‏‎
.سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏38‏‎)‎
ابهران‌‏‎ احمد‏‎ :‎داور‏‎
باغبانباشي‌‏‎ احمد‏‎ :‎اخراج‌‏‎
نفر‏‎ هزار‏‎ از 30‏‎ بيش‌‏‎ :تماشاگر‏‎
توجه‌‏‎ با‏‎ جام‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎
نيابت‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ نزد‏‎ در‏‎ موجود‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ روز‏‎ تا‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ گرماي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ قهرماني‌‏‎
.بماند‏‎ باقي‌‏‎ تماشايي‌‏‎ و‏‎ گرم‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎
داشت‌‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ بهتر‏‎ گل‌‏‎ تفاضل‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ شايسته‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سپاهان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
كامل‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ وجود‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎
ميرفت‌‏‎ تصور‏‎ آنچه‌‏‎ برخلاف‌‏‎.‎بود‏‎ موفقيت‌هايش‌‏‎ حلقه‌‏‎ كردن‌‏‎
ميهمان‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تهاجمي‌تر‏‎ شروعي‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
مجيدي‌ ، ‏‎ فكري‌ ، ‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ خود‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ خلاقيت‌‏‎ روي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎
صاحب‏‎ را‏‎ حيدري‌‏‎ و‏‎ موسوي‌‏‎ چيني‌بارها‏‎ و‏‎ نوازي‌‏‎ دين‌محمدي‌ ، ‏‎
تمامي‌‏‎ رفتن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ وجود‏‎ با‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ مناسب‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎
و‏‎ حيدري‌‏‎ عالي‌‏‎ كار‏‎ روي‌‏‎ ميزبان‌‏‎ سرانجام‌‏‎ شده‌‏‎ خلق‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎
.يافت‌‏‎ آرامش‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ مجيدي‌‏‎ ديدني‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎
با‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ مي‌ديد ، ‏‎ رفته‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ سپاهان‌‏‎
گل‌‏‎ به‌‏‎ موسوي‌‏‎ و‏‎ موءمن‌زاده‌‏‎ خويش‌ ، ‏‎ مهاجم‌‏‎ دو‏‎ ديدني‌‏‎ تحرك‌‏‎
گل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شود‏‎ برخوردتر‏‎ پر‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ بازي‌‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ تساوي‌‏‎
از‏‎ عبور‏‎ و‏‎ عالي‌‏‎ كنترلي‌‏‎ با‏‎ موءمن‌زاده‌‏‎ مجيدي‌ ، ‏‎ دقيقه‌ 36‏‎
را‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌ 38 ، ‏‎ در‏‎ انحرافي‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ زاده‌‏‎ بختياري‌‏‎
.كنند‏‎ آغاز‏‎ نو‏‎ از‏‎ باره‌‏‎ دو‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ مساوي‌‏‎
برتري‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بازي‌‏‎ راحت‌‏‎ و‏‎ روان‌‏‎ بسيار‏‎ اول‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
استقلال‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎.‎داشت‌‏‎ حريف‌‏‎ بر‏‎ محسوسي‌‏‎
.دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ گلزني‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ گروهي‌‏‎ كار‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نبود‏‎ دست‌بسته‌‏‎ حريفي‌‏‎ نيز‏‎ سپاهان‌‏‎
مي‌انداخت‌‏‎ سايه‌‏‎ آنان‌‏‎ خوب‏‎ بازي‌‏‎ بر‏‎ زيادي‌‏‎ خشونت‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎
و‏‎ نگذاشته‌‏‎ آسوده‌‏‎ بازي‌‏‎ درطول‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ آن‌‏‎ يك‌‏‎
.آفريدند‏‎ را‏‎ زيبايي‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ ديدني‌‏‎ حمله‌هايي‌‏‎ ضد‏‎ با‏‎
اضافي‌‏‎ خشونت‌‏‎ نتيجه‌‏‎ زرد‏‎ كارت‌‏‎ چندين‌‏‎ و‏‎ باغبانباشي‌‏‎ اخراج‌‏‎
چشم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مردانه‌‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.آمد‏‎
به‌‏‎ نتوانست‌‏‎ استقلال‌‏‎ كردن‌‏‎ متوقف‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎ اوصاف‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
استقلال‌‏‎ و‏‎ يابد‏‎ دست‌‏‎ بود‏‎ قهرماني‌‏‎ نيابت‌‏‎ كسب‏‎ كه‌‏‎ خواسته‌اش‌‏‎
چند‏‎ دردهاي‌‏‎ دوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ قرارگرفتن‌‏‎ با‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
.دوخت‌‏‎ آينده‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ و‏‎ سپرد‏‎ فراموشي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ هفته‌اي‌‏‎
شهرستاني‌‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ لقب‏‎ و‏‎ سومي‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎
فصل‌‏‎ يك‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ عالي‌‏‎ نمايشي‌‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ دلخواه‌‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎
.آمد‏‎ بدست‌‏‎
ملي‌‏‎ بانك‌‏‎ ديرهنگام‌‏‎ پيروزي‌‏‎
چوكا 2‏‎ -ملي‌ 3‏‎ بانك‌‏‎
رضا‏‎ و‏‎ (‎‏‏35‏‎) حامي‌فر‏‎ مهدي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏10‏‎)‎ نجفي‌‏‎ مهدي‌‏‎ سيد‏‎ :گلها‏‎
بيژن‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏63‏‎)‎ فيضي‌مقدم‌‏‎ رحمت‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ بانك‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏40‏‎) عزيزي‌‏‎
چوكا‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏75‏‎) حسيني‌‏‎
آزادگان‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جوانترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ملي‌‏‎ بانك‌‏‎
پيش‌‏‎ هفته‌ها‏‎ از‏‎ سقوطش‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ خود‏‎ آخر‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
.رسيد‏‎ هنگام‌‏‎ دير‏‎ برد‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ چوكا‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ محرز‏‎
در‏‎ و‏‎ بست‌‏‎ را‏‎ بارخود‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ بانك‌‏‎
در‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ دريافت‌‏‎ با‏‎ كرد‏‎ عقبنشيني‌‏‎ هنگاميكه‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎ريخت‌‏‎ خود‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ نهايت‌‏‎
پنجم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ مي‌توانست‌جانشين‌‏‎ پيروزي‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ چوكا‏‎
به‌‏‎ قادر‏‎ صالح‌نيا‏‎ شاگردان‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ شودكه‌‏‎ جدول‌‏‎
.نشدند‏‎ خود‏‎ تجربه‌‏‎ با‏‎ مربي‌‏‎ خواسته‌‏‎ برآورده‌كردن‌‏‎

در‏‎ كشورمان‌‏‎ سفير‏‎ با‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ ديدار‏‎
ازبكستان‌‏‎


به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎ تاشكند‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ ازبكستان‌ ، ‏‎ آسيايي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
.كشورديداركردند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ سفير‏‎
تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ و‏‎ سرپرست‌‏‎ "معزي‌پور‏‎ محمود‏‎" ديدار ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
كرد‏‎ ارائه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ آزادايران‌ ، ‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎
از‏‎ افتخار‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كشتي‌گيران‌كشورمان‌‏‎ كليه‌‏‎ آمادگي‌‏‎ و‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
مطلوبي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:گفت‌‏‎ معزي‌پور‏‎
را‏‎ خود‏‎ تمرينات‌‏‎ كشتي‌گيران‌ ، ‏‎ اخير‏‎ روزهاي‌‏‎ وطي‌‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎
.دادند‏‎ ادامه‌‏‎ تاشكند‏‎ در‏‎
قدرداني‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ ازبكستان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سفير‏‎ "آئين‌‏‎ پاك‌‏‎ محسن‌‏‎"
همواره‌‏‎ ما‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ تلاش‌قهرمانان‌‏‎ از‏‎
پرچم‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ و‏‎ بوده‌اند‏‎ وبوم‌‏‎ مرز‏‎ اين‌‏‎ افتخارآفرينان‌‏‎
در‏‎ مسابقه‌هاي‌آسيايي‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ ايران‌‏‎ پرافتخار‏‎
.درآيد‏‎ اهتزاز‏‎ به‌‏‎ ازبكستان‌‏‎
واقعي‌‏‎ سفيران‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ و‏‎ قهرمانان‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
شادمان‌‏‎ را‏‎ دوستان‌‏‎ شما‏‎ خوب‏‎ حركت‌‏‎ هر‏‎:وگفت‌‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ كشورها‏‎
شاد‏‎ را‏‎ دوستان‌‏‎ پس‌بكوشيد ، ‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ نگران‌‏‎ را‏‎ دشمنان‌‏‎ و‏‎
.كنيد‏‎
صبح‌‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ بزرگسالان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ ازبكستان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مركز‏‎ تاشكند‏‎ درشهر‏‎ امروز‏‎
.ادامه‌مي‌يابد‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎

اكهارد‏‎" :كرد‏‎ اعلام‌‏‎ آلمان‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ "رسما‏‎ "كراتزون‌‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎


كه‌‏‎ داد‏‎ خبر‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ آلمان‌‏‎ (آ‏‎.‎پ‌‏‎.‎د‏‎) خبرگزاري‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ هدايت‌‏‎ "رسما‏‎ آلماني‌‏‎"كراتزون‌‏‎ اكهارد‏‎"
.گرفت‌‏‎ بعهده‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ مونيخ‌ 1860‏‎ تيمهاي‌‏‎ سابق‌‏‎ مربي‌‏‎ "كراتزون‌‏‎ اكهارد‏‎"
سال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بوندس‌ليگاست‌‏‎ معتبر‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كايزرسلاترن‌‏‎
جام‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تونس‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ توانست‌‏‎ ‎‏‏1994‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ اين‌‏‎ برساند‏‎ آفريقا‏‎ ملتهاي‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مدارس‌‏‎ ارتوپد‏‎ كه‌‏‎ سيمايي‌‏‎ اسفنديار‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ قرارداد‏‎ اين‌‏‎ رابط‏‎ است‌‏‎ فرايبورگ‌‏‎ و‏‎ ايسبورگ‌‏‎
بر‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ كانادا‏‎ راهي‌‏‎ آلمان‌‏‎ از‏‎ كراتزون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ نظارت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كار‏‎
تيم‌‏‎ فعلي‌‏‎ سرمربي‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎ افزوده‌ ، ‏‎ خبرگزاري‌‏‎ اين‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كراتزون‌‏‎ آمدن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ استعفاء‏‎
زير‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ خارجي‌‏‎ معمولي‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ خواهان‌‏‎ پورحيدري‌‏‎
.كند‏‎ كار‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ نظر‏‎
هفت‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آورده‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ آلمان‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
و‏‎ هستند‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ مشغول‌‏‎ بوندس‌ليگا‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ بازيكن‌‏‎
تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ هم‌‏‎ آلماني‌‏‎ مشهور‏‎ بدنساز‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ كوردس‌‏‎ ايگان‌‏‎
.است‌‏‎ ايران‌‏‎ سال‌‏‎ زير 23‏‎
قبل‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ "كراتزون‌‏‎" مربيگري‌‏‎ خبر‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎
"رسما‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎.بود‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎
زمينه‌‏‎ و‏‎ آغاز‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ مسئولين‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ مذاكرات‌‏‎
.است‌‏‎ نموده‌‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ از‏‎ خود‏‎ انتقال‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ رهبري‌‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎

پيشرفته‌‏‎ مربيگري‌‏‎ دوره‌‏‎ "قلعه‌نويي‌‏‎ امير‏‎"
رساند‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ موفقيت‌‏‎ با‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ را‏‎


تيم‌‏‎ سابق‌‏‎ مربي‌‏‎ و‏‎ كاپيتان‌‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ امير‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
باير‏‎ مربيگري‌‏‎ كلاس‌‏‎ برجسته‌‏‎ شاگرد‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎
.شد‏‎ معرفي‌‏‎ لوركوزن‌‏‎
و‏‎ آفريقايي‌‏‎ آسيايي‌ ، ‏‎ باشگاه‌‏‎ چند‏‎ با‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎ باشگاه‌‏‎
باشگاه‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ جنوبي‌‏‎ آمريكاي‌‏‎
چند‏‎ قرارداد‏‎ برزيل‌‏‎ و‏‎ سنگال‌‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ آفريقاي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎
باشگاهها‏‎ اين‌‏‎ جوان‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ ساله‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ امضاء‏‎ ساله‌‏‎
باير‏‎ باشگاه‌‏‎ تجربي‌‏‎ و‏‎ عملي‌‏‎ كلاس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ دعوت‌‏‎
.كنند‏‎ شركت‌‏‎ لوركوزن‌‏‎
سابقه‌‏‎ كه‌‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ امير‏‎ شديم‌‏‎ باخبر‏‎ سال‌ 1999 ، ‏‎ كلاس‌‏‎ در‏‎
اميد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ توانست‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ مربيگري‌‏‎
غرب‏‎ بازيهاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 1367‏‎ در‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ اول‌‏‎ رتبه‌‏‎ به‌‏‎ توانسته‌‏‎ برساند‏‎ آسيا‏‎
باشگاه‌‏‎ سرمربي‌‏‎ دام‌‏‎ كريستف‌‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ پيشرفته‌‏‎ كلاس‌‏‎ اين‌‏‎ مدرس‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎ باشگاه‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎
.كرد‏‎ اهدا‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎
اجازه‌‏‎ مربيگري‌‏‎ معتبر‏‎ مدرك‌‏‎ اين‌‏‎ داشتن‌‏‎ با‏‎ اميرقلعه‌نويي‌‏‎
.كرد‏‎ دريافت‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ بوندس‌ليگا‏‎ در‏‎ مربيگري‌‏‎
هفته‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ كلاس‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ يافتن‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ باز‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎
قرارداد‏‎ بستن‌‏‎ خواهان‌‏‎ لوركوزن‌‏‎ باير‏‎ مسئولان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ مربيگري‌‏‎ كادر‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ تا‏‎ هستند‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ با‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مختلف‌‏‎ سني‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎

:ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ فركي‌‏‎ حسين‌‏‎
در‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎
بود‏‎ خواهند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ همراه‌‏‎ بعدي‌‏‎ تورنمنت‌‏‎


و‏‎ تخت‌جمشيد‏‎ جام‌‏‎ دوره‌‏‎ آخرين‌‏‎ گلزن‌‏‎ بهترين‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
همانطور‏‎ آرژانتين‌‏‎ جهاني‌ 1978‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ثابت‌‏‎ مهاجم‌‏‎
هم‌‏‎ هياهو‏‎ بدون‌‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ وداع‌‏‎ فوتبال‌‏‎ با‏‎ بي‌سروصدا‏‎ كه‌‏‎
اصلي‌‏‎ هدايت‌كنندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎ شد‏‎ مربيگري‌‏‎ دنياي‌‏‎ وارد‏‎
بازيهاي‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ افتخار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.بود‏‎ سهيم‌‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيائي‌‏‎
كنوني‌‏‎ وضعيت‌‏‎ فركي‌‏‎ حسين‌‏‎ كانادا ، ‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سفر‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎
همكارمان‌‏‎ سئوالات‌‏‎ پاسخگوي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تشريح‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ قريب‏‎ فريبرز‏‎
همچنين‌‏‎ و‏‎ كانادا‏‎ تورنمنت‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ حركت‌‏‎ زمان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ فركي‌‏‎
برنامه‌اي‌‏‎ طبق‌‏‎:گفت‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ تعداد‏‎
كانادا‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ خردادماه‌‏‎ هشتم‌‏‎ روز‏‎ شده‌ ، ‏‎ اعلام‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
دعوت‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بازيكني‌‏‎ از 30‏‎ رفت‌ ، ‏‎ خواهيم‌‏‎
.برد‏‎ خواهيم‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ را‏‎ بازيكن‌‏‎ شده‌اند ، 20‏‎
نبود‏‎ بدليل‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تورنمنت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ بيشتر‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ دوستانه‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ و‏‎ تورنمنتها‏‎ در‏‎ حساسيت‌‏‎
كانادا‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ خودباوري‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ بازيكنان‌‏‎
صاحب‏‎ كشورهاي‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ مضافا‏‎ مي‌رويم‌‏‎
براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ محك‌‏‎ مي‌تواند‏‎ خود‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ شركت‌‏‎ فوتبال‌‏‎
با‏‎ دوستانه‌‏‎ بازي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ فركي‌‏‎.‎باشد‏‎ بازيكنان‌‏‎ بهتر‏‎ شناخت‌‏‎
در‏‎ بعدازظهر‏‎ شش‌‏‎ ساعت‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎:گفت‌‏‎ اميد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
بازي‌‏‎ يك‌‏‎ المپيك‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ يك‌‏‎ شماره‌‏‎ زمين‌‏‎
اسامي‌ 20‏‎ بازي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ داد‏‎ خواهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ دوستانه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ نهائي‌‏‎ بازيكن‌‏‎
منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ عدم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ شاغل‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎ آقاي‌‏‎ نظر‏‎ طبق‌‏‎ :گفت‌‏‎
دعوت‌‏‎ اردو‏‎ به‌‏‎ متعدد‏‎ دفعات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ فوتبال‌‏‎
در‏‎ احتمالا‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ لذا‏‎ مي‌كنيم‌ ، ‏‎
نفرات‌‏‎ جزو‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ چين‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بعدي‌‏‎ تورنمنت‌‏‎
تورنمنت‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ البته‌‏‎.‎بود‏‎ خواهند‏‎ انتخابي‌‏‎
تيم‌‏‎ صعود‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بدهم‌‏‎ را‏‎ توضيح‌‏‎ اين‌‏‎ چين‌‏‎ كشور‏‎ شانگهاي‌‏‎
سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازيهاي‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ اميد‏‎ ملي‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اينصورت‌‏‎ غير‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ چين‌‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ نهائي‌‏‎ تصميم‌‏‎ بهرحال‌‏‎ .‎شد‏‎ خواهد‏‎ اعزام‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ مورد‏‎
:افزود‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ همكاري‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ فركي‌‏‎ حسين‌‏‎
اين‌‏‎ دقيق‌‏‎ مشخصات‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎ از‏‎ كاملي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ ساعت‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ من‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ كانادا‏‎ كشور‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ احتمالا‏‎ اما‏‎ ندارم‌‏‎ مربي‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ ملحق‌‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌بانهاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
اردو‏‎ در‏‎ طباطبائي‌‏‎ هادي‌‏‎ و‏‎ اسبوئي‌‏‎ حاج‌‏‎ رضا‏‎ برومند ، ‏‎ پرويز‏‎
ملي‌پوش‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بازي‌‏‎ ديدن‌‏‎ براي‌‏‎ ديروز‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ شركت‌‏‎
.بودم‌‏‎ رفته‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ به‌‏‎ برومند‏‎ پرويز‏‎ بخصوص‌‏‎ استقلال‌‏‎
منصور‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ اعلام‌‏‎ خبر‏‎ مورد‏‎ در‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ فركي‌‏‎
بخاطر‏‎ پورحيدري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كانادا‏‎ كشور‏‎ تورنمنت‌‏‎ در‏‎ پورحيدري‌‏‎
استراحت‌‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎ داشت‌‏‎ قصد‏‎ ليگ‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ خستگي‌‏‎
و‏‎ فراهاني‌‏‎ صفائي‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ صحبتهائي‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ كند ، ‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ .‎بود‏‎ خواهد‏‎ تيم‌‏‎ همراه‌‏‎ صددرصد‏‎ داشت‌‏‎ سجادي‌‏‎
تيم‌‏‎ يك‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ جمعي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ همه‌‏‎ همكاري‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ گروه‌‏‎ و‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ آسيا‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ قوي‌‏‎ ملي‌‏‎
.مي‌گيرند‏‎ بكار‏‎ را‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ همه‌‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎

را‏‎ طالقاني‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎ :‎فائقي‌‏‎
كنيم‌‏‎ اجابت‌‏‎


مي‌خواهد‏‎ بودجه‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليارد‏‎ يك‌‏‎ كشتي‌‏‎ :‎طالقاني‌‏‎
بازگشت‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ خبرهايي‌‏‎ است‌‏‎ هفته‌اي‌‏‎ سه‌‏‎ دو‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎ دوباره‌‏‎
كرده‌‏‎ خودكناره‌گيري‌‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ مشكلات‌‏‎ بدليل‌‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎
حكمي‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ مطبوعات‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ صادر‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ ازسوي‌‏‎
در‏‎ ديروز‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ فني‌‏‎ معاون‌‏‎ فائقي‌‏‎ سعيد‏‎
تلاش‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ درمطبوعات‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ خبرهاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ گفتگويي‌‏‎
بدني‌در‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ طالقاني‌‏‎ بازگشت‌‏‎ براي‌‏‎
.كند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ حضور‏‎ زمينه‌‏‎ است‌‏‎ تلاش‌‏‎
و‏‎ هستيم‌‏‎ كشتي‌‏‎ به‌‏‎ طالقاني‌‏‎ بازگشت‌‏‎ خواستار‏‎ ما‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ در‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ تمايل‌دوباره‌‏‎ "شخصا‏‎
.مي‌گيرم‌‏‎ نيك‌‏‎ فال‌‏‎
سازمان‌‏‎ مسئولان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ هفته‌اي‌‏‎ دوسه‌‏‎ حدود‏‎:‎گفت‌‏‎ فائقي‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ طالقاني‌‏‎ رضا‏‎ محمد‏‎ بازگشت‌‏‎ شرايط‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎
تعديل‌‏‎ با‏‎ كه‌اميدواريم‌‏‎ مي‌كنند‏‎ بررسي‌‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎
وي‌با‏‎ دوباره‌‏‎ همكاري‌‏‎ زمينه‌‏‎ طالقاني‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ از‏‎ مقداري‌‏‎
.شود‏‎ فراهم‌‏‎ كشتي‌‏‎
در‏‎ خود‏‎ فعاليت‌‏‎ سرگيري‌‏‎ از‏‎ براي‌‏‎ طالقاني‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
بالغ‌‏‎ بودجه‌اي‌‏‎ با‏‎ ماده‌اي‌‏‎ يك‌پيشنهاد 18‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
اين‌‏‎ تامين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درخواست‌كرده‌‏‎ را‏‎ تومان‌‏‎ ميليارد‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎
ما‏‎ ورزشي‌‏‎ فدراسيونهاي‌‏‎ بودجه‌‏‎ كل‌‏‎ كه‌‏‎ كنوني‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ مبلغ‌‏‎
.است‌‏‎ غيرممكن‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ تعيين‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليارد‏‎ ‎‏‏5/1‏‎
و‏‎ كشتي‌‏‎ به‌‏‎ طالقاني‌‏‎ وافر‏‎ علاقه‌‏‎ به‌‏‎ اعتقاد‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ فائقي‌‏‎
جهان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ پيشبرد‏‎ درجهت‌‏‎ وي‌‏‎ خلاقيت‌‏‎
را‏‎ طالقاني‌‏‎ امكان‌خواسته‌هاي‌‏‎ درصورت‌‏‎ كرد‏‎ خواهم‌‏‎ تلاش‌‏‎
دوباره‌اي‌خواهم‌‏‎ مذاكره‌‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ اينصورت‌‏‎ درغير‏‎ كنم‌ ، ‏‎ اجابت‌‏‎
حضور‏‎ زمينه‌‏‎ وي‌‏‎ درخواستي‌‏‎ بودجه‌‏‎ تعديل‌‏‎ با‏‎ بلكه‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎
.شود‏‎ فراهم‌‏‎ كشتي‌‏‎ درفدراسيون‌‏‎ وي‌‏‎ دوباره‌‏‎
افتادن‌‏‎ تعويق‌‏‎ به‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ فني‌‏‎ معاون‌‏‎
در‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ كشتي‌‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ براي‌‏‎ قطعي‌طالقاني‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎
ماده‌اي‌‏‎ طرح‌ 18‏‎ درخصوص‌‏‎ لازم‌‏‎ بررسيهاي‌‏‎ اخير‏‎ هفته‌هاي‌‏‎
آينده‌‏‎ چندروز‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ را‏‎ طالقاني‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ ارايه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ صادر‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎ راي‌‏‎ رايزني‌ها‏‎ آخرين‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎
گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎ سال‌ ، ‏‎ شش‌‏‎ حدود‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ طالقاني‌‏‎ رضا‏‎ محمد‏‎
به‌‏‎ اينكه‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌ 98‏‎ پايان‌بازيهاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
از‏‎ دهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نمي‌تواندفعاليت‌‏‎ موجود‏‎ مشكلات‌‏‎ علت‌‏‎
.كرد‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ خود‏‎ سمت‌‏‎
را‏‎ فردي‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ مقامات‌‏‎ تاكنون‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
اكبر‏‎ مهندس‌‏‎ و‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ طالقاني‌نايب‏‎ جايگزين‌‏‎
از‏‎ بلافاصله‌پس‌‏‎ كه‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ رئيس‌‏‎ تركان‌‏‎
در‏‎.‎نكرده‌اند‏‎ داد ، ‏‎ استعفا‏‎ طالقاني‌‏‎ دوهفته‌ازكناره‌گيري‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ دبير‏‎ "ربطي‌‏‎ عارف‌‏‎" عهده‌‏‎ به‌‏‎ اموركشتي‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎
.است‌‏‎ كشتي‌‏‎

واليبال‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ دو‏‎


مي‌آيد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ مسكو‏‎ نفت‌‏‎ تيم‌‏‎
بازي‌‏‎ چند‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ مسكو‏‎ نفت‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دهم‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ بزرگسالان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ تداركاتي‌‏‎
طي‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.كرد‏‎ خواهد‏‎ سفر‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ تيرماه‌‏‎
تيم‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ با‏‎ دوبار‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ هفته‌اي‌‏‎ يك‌‏‎ حضور‏‎
قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ آماده‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ ملي‌‏‎
اين‌‏‎ موقعيت‌‏‎ كيف‌‏‎ و‏‎ كم‌‏‎ از‏‎.شود‏‎ روبرو‏‎ مي‌كنند‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎
به‌‏‎ موفق‌‏‎ خير ، ‏‎ يا‏‎ دارد‏‎ ملي‌پوشي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ آيا‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎
.نشديم‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ كسب‏‎
"باكه‌‏‎ هورست‌‏‎" بيوگرافي‌‏‎
تهران‌‏‎ مربيگري‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كلاس‌‏‎ مدير‏‎
تا 29‏‎ روزهاي‌ 19‏‎ طي‌‏‎ تهران‌‏‎ مربيگري‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كلاس‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ واليبال‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ تيرماه‌‏‎
در‏‎ "باكه‌‏‎".‎است‌‏‎ "باكه‌‏‎ هورست‌‏‎" دكتر‏‎ با‏‎ كلاس‌‏‎ اين‌‏‎ مديريت‌‏‎
در‏‎ آلمان‌‏‎ ب‏‎ و‏‎ الف‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ عضو‏‎ قهرماني‌‏‎ ورزش‌‏‎ دوران‌‏‎
دووميداني‌‏‎ و‏‎ اسكي‌‏‎ هندبال‌ ، ‏‎ واليبال‌ ، ‏‎ ژيمناستيك‌ ، ‏‎ رشته‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ جهان‌‏‎ مربيان‌‏‎ براي‌‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ آموزشي‌‏‎ كتاب‏‎ چندين‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ در‏‎ تحرير‏‎ رشته‌‏‎

اصلي‌‏‎ حريفان‌‏‎ :‎بسكتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
هستند‏‎ لبنان‌‏‎ و‏‎ اردن‌‏‎ ما ، ‏‎


مسابقات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اول‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ اردوي‌‏‎.مي‌شود‏‎ آماده‌‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ بسكتبال‌‏‎
روز‏‎ تا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ بازيكن‌‏‎ شركت‌ 20‏‎ با‏‎ ماه‌‏‎ خرداد‏‎
سرمربي‌‏‎ آتشي‌‏‎ عنايت‌‏‎.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ تيرماه‌‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎
آنها‏‎:‎گفت‌‏‎ اردو‏‎ در‏‎ غائبين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.كنند‏‎ معرفي‌‏‎ مربيان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دارند ، ‏‎ فرصت‌‏‎ فردا‏‎ تا‏‎
اردن‌‏‎:‎گفت‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اصلي‌‏‎ حريفان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ و‏‎ مي‌روند‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ مستقيم‌‏‎ حريفان‌‏‎ لبنان‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيم‌‏‎ جمع‌ 7‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ صعود‏‎ آسيا‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
با‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ تير‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ قهرماني‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ شركت‌ 7‏‎

ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ همايش‌‏‎ اختتاميه‌‏‎ مراسم‌‏‎
در‏‎ ويلچرراني‌‏‎ مسابقه‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ ارتش‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ بهشت‌زهرا‏‎


به‌‏‎ ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ همايش‌‏‎ اختتاميه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
علي‌‏‎ سپهبد‏‎ امير‏‎ شهادت‌‏‎ اربعين‌‏‎ گراميداشت‌‏‎ مناسبت‌‏‎
مسابقه‌‏‎ يكسري‌‏‎ (‎خرمشهر‏‎ آزادسازي‌‏‎) خرداد‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ صيادشيرازي‌‏‎
نفر‏‎ حضور 50‏‎ با‏‎ T‎‏‏4‏‎T‎‏‏3‏‎Tپزشكي‌ 2‏‎ گروه‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ ويلچرراني‌‏‎
آسايشگاه‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ قالب‏‎ در‏‎ معلول‌‏‎ و‏‎ جانباز‏‎
و‏‎ جانبازان‌‏‎ آسايشگاههاي‌‏‎ ستاد‏‎ كهريزك‌ ، ‏‎ جانبازان‌‏‎ و‏‎ معلولين‌‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ مطهر‏‎ مرقد‏‎ شمالي‌‏‎ ضلع‌‏‎ از‏‎ رعد‏‎ معلولين‌‏‎ موءسسه‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ كيلومتر‏‎ سه‌‏‎ بطول‌‏‎ تير‏‎ هفت‌‏‎ شهداي‌‏‎ مزار‏‎ تا‏‎
جمهوري‌‏‎ سرود‏‎ و‏‎ كريم‌‏‎ قرآن‌‏‎ تلاوت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ اختتاميه‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
كشوري‌‏‎ مسئولين‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ زيادي‌‏‎ بسيار‏‎ شكوه‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
رئيس‌‏‎ حسني‌‏‎ حاج‌آقا‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ گرديد ، ‏‎ آغاز‏‎ لشكري‌‏‎ و‏‎
.كرد‏‎ سخنراني‌‏‎ ارتش‌‏‎ دژبان‌‏‎ سياسي‌‏‎ عقيدتي‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.