شماره‌ 1843‏‎ ‎‏‏،‏‎1 Jun 1999 خرداد 1378 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 11‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
ميدان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ توفيق‌‏‎ عدم‌‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎
تاشكند‏‎ آسيايي‌‏‎
و‏‎ تازه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ نيازمند‏‎ كشتي‌‏‎ ورزش‌‏‎
است‌‏‎ بهتري‌‏‎

قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
جوانان‌‏‎ و‏‎ بزرگسالان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آسيا‏‎
مي‌روند‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ فردا‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎

نام‌‏‎ به‌‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ و‏‎ باقي‌مانده‌‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎
!ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كميته‌‏‎

سوكوموروخوف‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎ در‏‎ آلماني‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎
مي‌آيد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ امشب‏‎

سوريه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ مشت‌زني‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎

باشگاههاي‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ ميزبان‌‏‎ ايران‌‏‎
آسيا‏‎

شدند‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ جودوكار‏‎ ‎‏‏20‏‎

ميدان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ توفيق‌‏‎ عدم‌‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎
تاشكند‏‎ آسيايي‌‏‎
و‏‎ تازه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ نيازمند‏‎ كشتي‌‏‎ ورزش‌‏‎
است‌‏‎ بهتري‌‏‎


قديمي‌ ، ‏‎ هماورد‏‎ دو‏‎ "طلايي‌‏‎ محمد‏‎" و‏‎ " دودانگه‌‏‎ اكبر‏‎ علي‌‏‎"
كشورمان‌‏‎ كشتي‌‏‎ نماينده‌‏‎ وزن‌متفاوت‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎
گردن‌‏‎ صاحب‏‎ دودانگه‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
مدال‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ غافلگيري‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ طلايي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ طلا‏‎ آويز‏‎
.بازماند‏‎
ورزش‌‏‎ كه‌‏‎ بهاري‌‏‎ گرم‌‏‎ روزهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مردان‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ بزرگي‌‏‎ تحول‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎
كوتاهي‌‏‎ بررسي‌‏‎ شده‌اند ، ‏‎ خوانده‌‏‎ فرا‏‎ خدمت‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎
در‏‎ و‏‎.نيست‌‏‎ لطف‌‏‎ از‏‎ خالي‌‏‎ چندان‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ احوال‌‏‎ و‏‎ اوضاع‌‏‎ از‏‎
قهرماني‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ پايان‌‏‎ مسير‏‎ اين‌‏‎
بر‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ كوتاهي‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‎ و‏‎ ازبكستان‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎
ما‏‎ سخن‌‏‎ نخستين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ گذشت‌ ، ‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ قهرمانان‌‏‎
يك‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ پشت‌سر‏‎ با‏‎ كشتي‌‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ شكي‌‏‎ هيچ‌‏‎.‎باشد‏‎
تازه‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ يك‌‏‎ نيازمند‏‎ اينك‌‏‎ هم‌‏‎ ماهه‌‏‎ بحراني‌ 6‏‎ دوره‌‏‎
در‏‎ حاصله‌‏‎ نتايج‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آرامش‌‏‎ مرز‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ و‏‎
صاحبمنصبان‌‏‎ و‏‎ تازه‌واردها‏‎ متوجه‌‏‎ هرگز‏‎ نيز‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎
مرز‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ فرصت‌‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.‎نيست‌‏‎ جديد‏‎
فضاي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ نامرادي‌ها‏‎ از‏‎ شدن‌‏‎ دور‏‎ و‏‎ واقع‌بيني‌ها‏‎
حرف‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎ كاملا‏‎ باشد ، ‏‎ خدمت‌‏‎ اصل‌‏‎ اگر‏‎ تازه‌‏‎
در‏‎ خوشبختانه‌‏‎.‎بود‏‎ بايد‏‎ چگونه‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بايد‏‎ چه‌‏‎ عمل‌‏‎ و‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ بوده‌ ، ‏‎ كشتي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ اخير‏‎ سال‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ كشتي‌‏‎ خرج‌‏‎ و‏‎ گذاشته‌‏‎ اخلاص‌‏‎ طبق‌‏‎ در‏‎ داشته‌ ، ‏‎ توان‌‏‎
رفتن‌‏‎ و‏‎ شدن‌ها‏‎ پائين‌‏‎ و‏‎ بالا‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چگونه‌‏‎ پس‌‏‎
مسائل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ باقي‌‏‎ قديمي‌‏‎ و‏‎ كهنه‌‏‎ مشكلات‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ آمدن‌ها‏‎ و‏‎
حداقل‌‏‎)‎.‎است‌‏‎ نگرفته‌‏‎ قرار‏‎ اصلاح‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ هرگز‏‎ لاينحل‌‏‎
رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ توفيق‌‏‎ عدم‌‏‎ اينكه‌‏‎
پس‌‏‎ (‎.است‌‏‎ كافي‌‏‎ كنوني‌‏‎ مقطع‌‏‎ در‏‎ ازبكستان‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎
در‏‎ موجود‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ ادامه‌‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎ تعارف‌‏‎ بدون‌‏‎
كه‌‏‎ بهتر‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ صلاح‌‏‎ و‏‎ خير‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
.شود‏‎ ارائه‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بهتري‌‏‎ و‏‎ تازه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
در‏‎ ازبكستان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ نسبي‌‏‎ توفيق‌‏‎ اگر‏‎
عدم‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ توجيه‌پذيري‌‏‎ نكات‌‏‎ كنار‏‎
خانواده‌‏‎ براي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ موجود‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎
كارنامه‌‏‎ انتظار‏‎ از‏‎ دور‏‎ و‏‎ ناباورانه‌‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ فرنگي‌كارها‏‎
.است‌‏‎ ناميموني‌‏‎ و‏‎ تاريك‌‏‎ بسيار‏‎
كشتي‌‏‎ بر‏‎ ازبكستان‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎:گفت‌‏‎ بايد‏‎ ديگر‏‎ تعبيري‌‏‎ به‌‏‎
واقعيت‌هاي‌‏‎ روشن‌‏‎ تصوير‏‎ و‏‎ تمام‌نما‏‎ آينه‌‏‎ گذشت‌ ، ‏‎ ما‏‎ فرنگي‌‏‎
كار‏‎ ادامه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ امروز‏‎
كارساز‏‎ نمي‌تواند‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ نيروهايي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎
.باشد‏‎
.نوشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎

قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
جوانان‌‏‎ و‏‎ بزرگسالان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آسيا‏‎
مي‌روند‏‎ به‌ژاپن‌‏‎ فردا‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎


براي‌‏‎ ايران‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ فردا‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ نوزدهمين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
.مي‌رود‏‎ ژاپن‌‏‎ كشور‏‎
احد‏‎ ميزباني‌ ، ‏‎ قادر‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎
اربطي‌ ، ‏‎ موسي‌‏‎ ملكي‌ ، ‏‎ حسن‌‏‎ امجدي‌ ، ‏‎ سعيد‏‎ عسگري‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ كاظمي‌ ، ‏‎
سيدرضايي‌‏‎ سيدمعزالدين‌‏‎ حقي‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎ زرگري‌ ، ‏‎ امير‏‎ راز ، ‏‎ رضا‏‎
دوچرخه‌سواري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ مهدوي‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎
قهرماني‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎
بزرگسالان‌‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ تيم‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ ژاپن‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ آسيا‏‎
به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ افراد‏‎ اسامي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ سفر‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎
به‌‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎
عليرضا‏‎ شمعونيان‌ ، ‏‎ ادگار‏‎ سهرابي‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ تنها ، ‏‎ سعيدي‌‏‎ عباس‌‏‎
.صبوحي‌‏‎ سعيد‏‎ و‏‎ فتح‌آبادي‌‏‎ داود‏‎ جعفرنژاد ، ‏‎ فريد‏‎
جوانان‌‏‎ و‏‎ بزرگسالان‌‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ همراهان‌‏‎
مربي‌‏‎)‎ سوليان‌ ، ‏‎ آلبرت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(سرپرست‌‏‎)‎ داودي‌‏‎ قدرت‌‏‎ كشورمان‌‏‎
كوهي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎جوانان‌‏‎ مربي‌‏‎) ناصري‌‏‎ مجيد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎بزرگسالان‌‏‎
.هستند‏‎ آريانفرد‏‎ حسن‌‏‎ و‏‎ (‎ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ مدير‏‎)

نام‌‏‎ به‌‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ و‏‎ باقي‌مانده‌‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎
!ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كميته‌‏‎


خود‏‎ بازي‌‏‎ اولين‌‏‎ فردا‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎مي‌كند‏‎ برگزار‏‎ كانادا‏‎ جانبه‌‏‎ چهار‏‎ تورنمنت‌‏‎ در‏‎ را‏‎
سفر‏‎ اين‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ كانادا‏‎ راهي‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ كميته‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ انجام‌‏‎
را‏‎ خورده‌ها‏‎ خط‏‎ و‏‎ اعزامي‌‏‎ نفرات‌‏‎ اسامي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎
.نكرد‏‎ اعلام‌‏‎
خارجي‌‏‎ مربيان‌‏‎ استخدام‌‏‎ درخصوص‌‏‎ همچنين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كميته‌‏‎
اولين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پيشه‌‏‎ سكوت‌‏‎ هم‌‏‎ كراتزون‌‏‎ اكهارد‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
كميته‌‏‎ اين‌‏‎ .‎شد‏‎ اعلام‌‏‎ آلمان‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ بار‏‎
ارتباط‏‎ در‏‎ برگزيده‌‏‎ هم‌‏‎ سازمان‌‏‎ نام‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
ضدونقيضي‌‏‎ صحبتهاي‌‏‎ هم‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎ نهايي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎
لبنان‌‏‎ راهي‌‏‎ فردا‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ اينكه‌‏‎ ديگر‏‎ نكته‌‏‎
خورده‌ها ، ‏‎ خط‏‎ اسامي‌‏‎ نفرات‌ ، ‏‎ نهايي‌‏‎ فهرست‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎
مي‌خواهيم‌‏‎ عذر‏‎) كميته‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎..و‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ وضعيت‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ اعلام‌‏‎ ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ (!سازمان‌‏‎
مي‌كنيم‌ ، ‏‎ سئوال‌‏‎ هم‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مي‌دهيم‌‏‎ ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ كميته‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ را‏‎ نفرات‌‏‎ اسامي‌‏‎ مي‌گويند‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ تا‏‎ بدهند‏‎ فدراسيون‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ آنها‏‎ و‏‎
نيز‏‎ فدراسيون‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎.گيرد‏‎ قرار‏‎ نشريات‌‏‎
و‏‎ مي‌كرد‏‎ بي‌اطلاعي‌‏‎ اظهار‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ نفرات‌‏‎ اسامي‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ سازمان‌‏‎ از‏‎ سئوال‌‏‎ صدها‏‎ و‏‎ مانده‌ايم‌‏‎ ما‏‎ حالا‏‎
."سجادي‌‏‎ نصرالله‌‏‎"

سوكوموروخوف‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎ در‏‎ آلماني‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎
مي‌آيد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ امشب‏‎


ايران‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ داخلي‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ مربيان‌‏‎
در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎ روز 21‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏7978‏‎)‎ سال‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تيم‌‏‎ (‎‏‏14‏‎)‎ حضور‏‎ با‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ رقابتها‏‎
و‏‎ تغيير‏‎ دچار‏‎ مربيگري‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ تيمها‏‎ اكثر‏‎ ايام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎
را‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قطعي‌‏‎ و‏‎ رسمي‌‏‎ خبرهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ تحولات‌‏‎
.مي‌خوانيد‏‎
آلماني‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎ *
"رسما‏‎ پيروزي‌‏‎ فني‌‏‎ مدير‏‎ و‏‎ سرمربي‌‏‎ پروين‌‏‎ علي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎
پروين‌‏‎ حرف‌‏‎ آخرين‌‏‎.دارد‏‎ قوي‌تري‌‏‎ فني‌‏‎ كادر‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
مربيان‌‏‎ كادر‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎
مدير‏‎ عابديني‌‏‎ امير‏‎ اساس‌‏‎ همين‌‏‎ بر‏‎.‎گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
گفتگو‏‎ اول‌‏‎ طراز‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ شد‏‎ آلمان‌‏‎ راهي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎
.كند‏‎
خود‏‎ كار‏‎ محصص‌‏‎ و‏‎ مظلومي‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ سوكوموروخوف‌‏‎ *
مي‌كنند‏‎ شروع‌‏‎ را‏‎
.مي‌شود‏‎ تهران‌‏‎ وارد‏‎ امشب‏‎ استقلال‌‏‎ جديد‏‎ سرمربي‌‏‎ سوكوموروخوف‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ شنبه‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ سوكوموروخوف‌‏‎
مديرفني‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ آغاز‏‎
وي‌‏‎ دستياران‌‏‎ محصص‌‏‎ مرتضي‌‏‎ و‏‎ مظلومي‌‏‎ پرويز‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ منصوب‏‎
پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نيز‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ امير‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎هستند‏‎
تهران‌‏‎ وارد‏‎ ديشب‏‎ لوركوزن‌‏‎ در‏‎ مربيگري‌اش‌‏‎ كلاس‌‏‎ موفقيت‌آميز‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ گفتگو‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎ با‏‎ بعدازظهر‏‎ امروز‏‎ و‏‎ شد‏‎
پاس‌‏‎ به‌‏‎ آخوندي‌‏‎ سعيد‏‎ و‏‎ قاسمپور‏‎ ابراهيم‌‏‎ بازگشت‌‏‎ *
قرارداد‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ "رسما‏‎ آخوندي‌‏‎ سعيد‏‎ و‏‎ قاسمپور‏‎ ابراهيم‌‏‎
را‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ هدايت‌‏‎ هم‌‏‎ فصل‌ 76‏‎ در‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎.‎كردند‏‎ امضاء‏‎
جام‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ ضعيف‌‏‎ نتايج‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎داشتند‏‎ بعهده‌‏‎
بار‏‎ گرفتند‏‎ تصميم‌‏‎ پاس‌‏‎ مسئولان‌‏‎ پنجم‌ ، ‏‎ رتبه‌‏‎ كسب‏‎ و‏‎ آزادگان‌‏‎
ولي‌الله‌‏‎.‎كنند‏‎ استفاده‌‏‎ آخوندي‌‏‎ و‏‎ قاسمپور‏‎ از‏‎ ديگر‏‎
.ماند‏‎ خواهد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بدنساز‏‎ مربي‌‏‎ كماكان‌‏‎ صالح‌نيا‏‎
را‏‎ كاظمي‌‏‎ فرهاد‏‎ بهمن‌ ، ‏‎ *
كرد‏‎ انتخاب‏‎
را‏‎ كاظمي‌‏‎ فرهاد‏‎ دارد ، ‏‎ كه‌‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎
خاكپور ، ‏‎ محمد‏‎ جدايي‌‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎.‎كرد‏‎ معرفي‌‏‎ مربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
طباطبايي‌ ، ‏‎ هادي‌‏‎ همداني‌ ، ‏‎ ستار‏‎ لطيفي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ رضايي‌منش‌ ، ‏‎ رضا‏‎
كاظمي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ قطعي‌‏‎ مهرانپور‏‎ محمدرضا‏‎ و‏‎ مهدوي‌‏‎ محمدرضا‏‎
.بفرستد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دگرگون‌شده‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ تيمي‌‏‎ بايد‏‎
مديريت‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ بهمن‌‏‎ رئيس‌‏‎ مداح‌‏‎ بهرام‌‏‎ به‌‏‎ كاظمي‌‏‎
كه‌‏‎ كساني‌‏‎ نه‌‏‎ باشد‏‎ دلسوز‏‎ و‏‎ كاردان‌‏‎ افراد‏‎ بعهده‌‏‎ بايد‏‎ بهمن‌‏‎
شنيديم‌‏‎.‎هستند‏‎ غيره‌‏‎ و‏‎ امارات‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ فروش‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ به‌عهده‌‏‎ را‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ مديريت‌‏‎ مداح‌‏‎ بهرام‌‏‎
حجازي‌‏‎ رفت‌ ، ‏‎ مناجاتي‌‏‎ *
اصفهان‌‏‎ در‏‎
جدا‏‎ سپاهان‌‏‎ از‏‎ "رسما‏‎ مناجاتي‌‏‎ مهدي‌‏‎ هم‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ ناشناس‌‏‎ ايراني‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ نديميان‌‏‎ حميد‏‎ و‏‎ شد‏‎
در‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هدايت‌‏‎ كرده‌‏‎ مربيگري‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎
ابقا‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ معيني‌‏‎ فريدون‌‏‎ هم‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ در‏‎ !است‌‏‎ گرفته‌‏‎ دست‌‏‎
حاجيلو‏‎ اصغر‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ اصفهان‌‏‎ راهي‌‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎
تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ *
خواهد‏‎ مي‌‏‎ تهراني‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎
با‏‎ مذاكراتي‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ خبر‏‎ هم‌‏‎ تبريز‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ تهراني‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
نداده‌‏‎ پاسخي‌‏‎ تبريزيها‏‎ درخواست‌‏‎ مربي‌به‌‏‎ اين‌‏‎ هنوز‏‎ البته‌‏‎
مربي‌‏‎ گوجا‏‎ واسيلي‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ تمايل‌‏‎ همچنين‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎.‎است‌‏‎
.بگيرد‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ نيز‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ پيشين‌‏‎ رومانيايي‌‏‎

سوريه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ مشت‌زني‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎


ديدار‏‎ يك‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ مشتزني‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پايتخت‌‏‎ دمشق‌‏‎ راهي‌‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ كردن‌‏‎ داير‏‎ و‏‎ دوستانه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ سوريه‌‏‎
راهي‌‏‎ جاري‌‏‎ خردادماه‌‏‎ روز 17‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ مشتزني‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
ديدار‏‎ يك‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ حضور‏‎ مدت‌‏‎ مي‌شونددر‏‎ دمشق‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ برگزار‏‎ اين‌كشور‏‎ مشتزني‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ با‏‎ دوستانه‌‏‎
:از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ ايران‌‏‎ مشتزني‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اسامي‌‏‎
فرجي‌‏‎ مجتبي‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 48‏‎
رحيمي‌‏‎ محمد‏‎:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 51‏‎
يعقوبلو‏‎ مرتضي‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 54‏‎
عاشري‌‏‎ محمد‏‎:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 57‏‎
قاسمي‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ عوض‌پور‏‎ حميد‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 60‏‎
لك‌‏‎ محمود‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 5/63‏‎
اميري‌‏‎ همايون‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 71‏‎
قاروني‌‏‎ محمدرضا‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 81‏‎
حسيني‌‏‎ روح‌الله‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 91‏‎
استكي‌‏‎ عليرضا‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ اضافه‌ 91‏‎ به‌‏‎ وزن‌‏‎
شفيعي‌‏‎ و‏‎ اسبال‌‏‎ رولاندو‏‎ :مربيان‌‏‎
صادقي‌‏‎ ابوالقاسم‌‏‎ :‎داور‏‎
كشفي‌‏‎ محمدباقر‏‎ :‎سرپرست‌‏‎

باشگاههاي‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ ميزبان‌‏‎ ايران‌‏‎
آسيا‏‎


موافقت‌‏‎ با‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
غرب‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ آسيا ، ‏‎ بسكتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ قاره‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ تيم‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ كرد ، ‏‎ اضافه‌‏‎ همچنين‌‏‎
اين‌‏‎ قوي‌‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ اصفهان‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ بازي‌ها‏‎

شدند‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ جودوكار‏‎ ‎‏‏20‏‎


ايران‌‏‎ جودو‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ چهارمين‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ماه‌‏‎ خرداد‏‎ شانزدهم‌‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
در‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ برپا‏‎ محمودآباد‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ مدت‌ 5‏‎ به‌‏‎
مصطفي‌‏‎ پرهيزگار ، ‏‎ بهروز‏‎ حاجي‌آخوندزاده‌ ، ‏‎ مسعود‏‎ اردو‏‎ اين‌‏‎
علي‌‏‎ سازگار ، ‏‎ غلامرضا‏‎ عليزاده‌ ، ‏‎ حبيبالله‌‏‎ حسن‌زاده‌ ، ‏‎
احمدرضا‏‎ فلاح‌ ، ‏‎ عباسي‌‏‎ دلير ، ‏‎ خسرو‏‎ برومندي‌ ، ‏‎ يحيي‌‏‎ چمن‌پا ، ‏‎
ساريخاني‌ ، ‏‎ كاظم‌‏‎ سرباز ، ‏‎ امير‏‎ ميان‌دربندي‌ ، ‏‎ شيرزاد‏‎ احمدي‌ ، ‏‎
مجيد‏‎ خسروي‌نژاد ، ‏‎ مسعود‏‎ تيرگير ، ‏‎ كمال‌‏‎ ميران‌ ، ‏‎ سيدمحمود‏‎
دارند‏‎ حضور‏‎ شاطرزاده‌‏‎ امين‌‏‎ و‏‎ ميراسماعيلي‌‏‎ آرش‌‏‎ بهاروندي‌ ، ‏‎
مربيان‌‏‎ و‏‎ كوبايي‌‏‎ اساتيد‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمرينات‌‏‎ كه‌‏‎
.داد‏‎ خواهند‏‎ انجام‌‏‎ كشورمان‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.