شماره‌ 1863‏‎ ‎‏‏،‏‎28 Jun 1999 تير 1378 ، ‏‎ دوشنبه‌ 7‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
تغيير‏‎ طرح‌‏‎ درباره‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ موضع‌‏‎ اعلام‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎

اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎
حضور‏‎ با‏‎ بايد‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جرم‌‏‎ :‎ خاتمي‌‏‎
شود‏‎ رسيدگي‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎

شهيدان‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ هويت‌‏‎ تخريب‏‎ با‏‎ استبداد ، ‏‎ :هفتم‌تير‏‎
مي‌كند‏‎ نابود‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ وجدان‌‏‎ مردم‌‏‎

را‏‎ منافقين‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ قضائيه‌‏‎ و‏‎ مجريه‌‏‎ قواي‌‏‎
دادند‏‎ قرار‏‎ تروريستي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎

لبنان‌‏‎ به‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ تجاوز‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
كردند‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎

شركت‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎ دعوت‌‏‎
تير‏‎ هفتم‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎

تحركات‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اعتراض‌‏‎
امامي‌‏‎ سعيد‏‎ دوستان‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎

مراسم‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دلايل‌‏‎ حسينيان‌‏‎
كرد‏‎ اعلام‌‏‎ سعيدامامي‌‏‎ ترحيم‌‏‎

تغيير‏‎ طرح‌‏‎ درباره‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ موضع‌‏‎ اعلام‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎


فعلي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ اشكالاتي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ هرچند‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
را‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ آرامش‌بخشي‌‏‎ مطبوعه‌اي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎
كه‌‏‎ اقدامي‌‏‎ هر‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ اما‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ تحت‌تاثير‏‎
محدوديت‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ حقوق‌‏‎ به‌‏‎ اهتمام‌‏‎ در‏‎ شائبه‌اي‌‏‎
كند‏‎ ايجاد‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ بيان‌‏‎ آزادي‌‏‎ براي‌‏‎ بيشتر‏‎
است‌‏‎ نادرست‌‏‎
آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.داد‏‎ جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎
اجرايي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ پيشنهاد‏‎ چند‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تعدادي‌‏‎ توسط‏‎ "اخيرا‏‎ كه‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ درباره‌‏‎
و‏‎ بحث‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تقديم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎
.شد‏‎ گفت‌وگو‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ ديشب‏‎ جلسه‌‏‎ پيرامون‌‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ دفتر‏‎ گزارش‌‏‎ در‏‎
حق‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ حقوق‌‏‎ رعايت‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ تصريح‌ ، ‏‎ شناخت‌ ، ‏‎ دولت‌‏‎
حكومت‌‏‎ اصلي‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎ از‏‎ هستند ، ‏‎ نظام‌‏‎ آورنده‌‏‎ بوجود‏‎
درخواستهاي‌‏‎ بيان‌‏‎ eوسيله‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ سليقه‌ها‏‎ اعمال‌‏‎ راه‌‏‎ شدن‌‏‎ باز‏‎ و‏‎ مي‌شناسد‏‎ مردم‌‏‎
اسلامي‌‏‎ و‏‎ مردمي‌‏‎ حكومت‌‏‎ مصالح‌‏‎ برخلاف‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ كردن‌‏‎ محدود‏‎
.مي‌داند‏‎
از‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ امنيت‌‏‎ حفظ‏‎ همچنانكه‌‏‎ حكومت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎
امنيت‌‏‎ ايجاد‏‎ لزوم‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مي‌داند ، ‏‎ نگران‌كننده‌‏‎ را‏‎ آزادي‌‏‎
دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎باشد‏‎ حساس‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ آزادي‌‏‎ تامين‌‏‎ و‏‎
باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ فعلي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ اشكالاتي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ هرچند‏‎
قرار‏‎ تحت‌تاثير‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ آرامش‌بخشي‌‏‎ مطبوعه‌اي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎
اهتمام‌‏‎ در‏‎ شائبه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ اقدامي‌‏‎ هر‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ اما‏‎ دهد‏‎
بيان‌‏‎ آزادي‌‏‎ براي‌‏‎ بيشتر‏‎ محدوديت‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ حقوق‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ نادرست‌‏‎ كند‏‎ ايجاد‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎
دادگاه‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ هم‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ همچنين‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎
در‏‎ "احيانا‏‎ كه‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎ مطبوعات‌‏‎
و‏‎ كنند‏‎ برخورد‏‎ كنند‏‎ مخالفت‌‏‎ عمومي‌‏‎ حقوق‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ اخلال‌‏‎ مباني‌‏‎
.نيست‌‏‎ مناقشه‌انگيز‏‎ اقدام‌‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ نقص‌هايي‌‏‎ فعلي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ دولت‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎
موضوعيت‌‏‎ آن‌‏‎ اصلاح‌‏‎ مي‌داشت‌‏‎ وجود‏‎ مردم‌‏‎ حقوق‌‏‎ يا‏‎ جرايم‌‏‎ تشخيص‌‏‎
در‏‎ قانون‌‏‎ آن‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ مي‌خواستيم‌‏‎ اگر‏‎ يا‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎
بيان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بيشتري‌‏‎ امكان‌‏‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ جنگ‌‏‎ زمان‌‏‎
كار‏‎ و‏‎ خبرنگاري‌‏‎ حرفه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ تمهيد‏‎ مخالفان‌‏‎ نظر‏‎
ارائه‌‏‎ و‏‎ خبررساني‌‏‎ آزادي‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ اطمينان‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎
شايد‏‎ دهيم‌ ، ‏‎ قرار‏‎ حمايت‌‏‎ مورد‏‎ مخالفت‌‏‎ و‏‎ انتقاد‏‎ و‏‎ تحليل‌‏‎
اتخاذ‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ قانون‌گذاري‌‏‎ سير‏‎ اگر‏‎ ولي‌‏‎ بود ، ‏‎ توجيه‌‏‎ قابل‌‏‎
تشخيص‌هاي‌‏‎ و‏‎ سليقه‌ها‏‎ اعمال‌‏‎ امكان‌‏‎ كه‌‏‎ تصميمي‌‏‎ هرگونه‌‏‎
مصلحت‌‏‎ به‌‏‎ كند‏‎ ميل‌‏‎ باشد ، ‏‎ مي‌خواهد‏‎ كه‌‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ را‏‎ جناحي‌‏‎
.نمي‌داند‏‎
تصميم‌گيري‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ ارائه‌‏‎ كه‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مي‌داند ، ‏‎ محترم‌‏‎ مجلس‌‏‎ حق‌‏‎ را‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ سوءتفاهم‌هايي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ نگراني‌‏‎ اظهار‏‎ بيايد‏‎ به‌وجود‏‎
مجلس‌ ، ‏‎ محترم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ ظرافت‌هايي‌‏‎ و‏‎ حساسيت‌ها‏‎ و‏‎ كشور‏‎ مصالح‌‏‎ ملاحظه‌‏‎ با‏‎
مورد‏‎ در‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ مشروع‌‏‎ آزاديهاي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ حقوق‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎
.كنند‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎

اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎
حضور‏‎ با‏‎ بايد‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جرم‌‏‎ :‎ خاتمي‌‏‎
شود‏‎ رسيدگي‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎


شود‏‎ تعريف‌‏‎ بايد‏‎ سياسي‌‏‎ جرم‌‏‎ *
و‏‎ بيان‌‏‎ آزادي‌‏‎ در‏‎ سليقه‌ها‏‎ اعمال‌‏‎ در‏‎ كمترين‌شائبه‌اي‌‏‎
باشد‏‎ نداشته‌‏‎ وجود‏‎ چارچوبقانون‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ عمل‌‏‎ آزادي‌‏‎
قضايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ سراسري‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ گشايش‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
نيست‌‏‎ معتبر‏‎ نادرست‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ با‏‎ متهم‌‏‎ اقرار‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ كشور‏‎
.ندارد‏‎ ارزش‌‏‎ اقراري‌‏‎ چنين‌‏‎ براساس‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ و‏‎
همچنين‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ حق‌است‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ قضاي‌‏‎ محور‏‎ و‏‎ مدار‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ متهم‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معنا‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ قضاي‌‏‎ حق‌مداري‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ بي‌اعتنايي‌‏‎ مورد‏‎ قضا‏‎
خويش‌‏‎ انساني‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ بودن‌‏‎ متهم‌‏‎ صرف‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
متهم‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معنا‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مداري‌‏‎ وحق‌‏‎ نمي‌شود‏‎ محروم‌‏‎
.باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ رفتاري‌‏‎ هرگونه‌‏‎
روشي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ درست‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ خاتمي‌‏‎
از‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ قضاي‌‏‎ مداري‌‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ محوري‌‏‎ حق‌‏‎.گرفته‌شود‏‎ اقرار‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ حق‌شهروندان‌‏‎ و‏‎ متهم‌‏‎ حق‌‏‎ رعايت‌‏‎ در‏‎ جمله‌‏‎
.مي‌يابد‏‎ تجلي‌‏‎ ايران‌‏‎
ندارد‏‎ حق‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ قاضي‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
با‏‎ است‌‏‎ موظف‌‏‎ بلكه‌‏‎ كند‏‎ اقرار‏‎ به‌‏‎ راوادار‏‎ متهم‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎ تلاش‌‏‎
افتخار‏‎.‎دارد‏‎ كردن‌باز‏‎ اقرار‏‎ از‏‎ را‏‎ متهم‌‏‎ لطائف‌الحيل‌‏‎
و‏‎ نشود‏‎ ثابت‌‏‎ جرم‌‏‎ حتي‌الامكان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ قضاي‌‏‎
نه‌‏‎ است‌‏‎ جرم‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ كار‏‎ اصل‌‏‎ و‏‎ اساس‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ دربينش‌‏‎
برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سخنانش‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ مجريه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎مجرم‌‏‎
استقلال‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ مي‌شد ، ‏‎ ايراد‏‎ كشورهاي‌اسلامي‌‏‎ سران‌‏‎ اجلاس‌‏‎
قضاوت‌‏‎ و‏‎ قضا‏‎ امر‏‎ استقلال‌در‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎
تمهيدات‌‏‎ اسلامي‌‏‎ بينش‌‏‎ در‏‎ندارد‏‎ جديد‏‎ دوران‌‏‎ به‌‏‎ اختصاص‌‏‎
تاثير‏‎ تحت‌‏‎ از‏‎ قضاوت‌‏‎ و‏‎ قاضي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ انديشيده‌‏‎ وسازوكارهايي‌‏‎
تا‏‎ بمانند‏‎ مصون‌‏‎ بيروني‌‏‎ و‏‎ دروني‌‏‎ همه‌عوامل‌‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎
.كنند‏‎ داوري‌‏‎ وعدل‌‏‎ حق‌‏‎ براساس‌‏‎ بتوانند‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ انتظار‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.شود‏‎ رعايت‌‏‎ بهتر‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ موازين‌‏‎ و‏‎ معيارها ، ارزشها‏‎ اصول‌ ، ‏‎
اشاره‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ حساس‌‏‎ و‏‎ خطير‏‎ وظيفه‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎
از‏‎ قوه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ اهميت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ عدالت‌‏‎ ديگرتضمين‌كننده‌‏‎ ازسوي‌‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ پاسدار‏‎ سويي‌‏‎
.است‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ "مصلحت‌‏‎" حكومت‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ محور‏‎:گفت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
محترم‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ قواي‌‏‎ براي‌همه‌‏‎ نظام‌‏‎ مصالح‌‏‎
مصالح‌‏‎ تامين‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ اموربايد‏‎ جريان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ است‌ ، ‏‎
دخالت‌‏‎ به‌معناي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎
.نيست‌‏‎ قوا‏‎ ساير‏‎ در‏‎
در‏‎ عدل‌‏‎ شدن‌‏‎ پياده‌‏‎ خواستار‏‎ ما‏‎:افزود‏‎ مجريه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ پيامبر‏‎ روش‌‏‎ و‏‎ رفتار‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ كه‌‏‎ عدلي‌‏‎.هستيم‌‏‎ جامعه‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ معصوم‌‏‎ امامان‌‏‎
اشاره‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ وظايف‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎
قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ وظايف‌‏‎ از‏‎ "جرم‌‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎":‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
اصل‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ كمك‌‏‎ كشوربايد‏‎ دستگاههاي‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ است‌‏‎
نه‌‏‎ نشود‏‎ ثابت‌‏‎ جرم‌‏‎ تا‏‎ كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎ بايد‏‎يابد‏‎ تحقق‌‏‎ طلايي‌‏‎
.شود‏‎ ثابت‌‏‎ جرم‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ اين‌‏‎ قوت‌در‏‎ قيمتي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎
حقوق‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎ آيا‏‎" كه‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ حكومت‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎"هستند؟‏‎ آشنا‏‎ خود‏‎
.شوند‏‎ آشنا‏‎ خويش‌‏‎ به‌حقوق‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ بينديشند‏‎ تمهيداتي‌‏‎ بايد‏‎
داشتن‌‏‎ متهم‌ ، ‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ براساس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎
ما‏‎ و‏‎ دارد‏‎ مسلم‌‏‎ حق‌‏‎ رده‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ متهمي‌‏‎ هر‏‎.است‌‏‎ وكيل‌‏‎
بتواند‏‎ آزادانه‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ ازوكيل‌‏‎ برخوردار‏‎ او‏‎ داريم‌‏‎ وظيفه‌‏‎
منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ حضور‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ وي‌‏‎.‎كند‏‎ دفاع‌‏‎ خويش‌‏‎ از‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎:‎داشت‌‏‎ واظهار‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جرائم‌‏‎ در‏‎
قانونگذار‏‎ دغدغه‌‏‎ امور‏‎ اين‌‏‎ ي‌‏‎ تفسيرپذير‏‎ و‏‎ حساسيت‌‏‎ خاطر‏‎
خاتمي‌‏‎.‎نرود‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ فرد‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ حق‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌بوده‌‏‎
تا‏‎ باشد‏‎ عمومي‌‏‎ وجدان‌‏‎ نماينده‌‏‎ بايد‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎:‎گفت‌‏‎
و‏‎ بيان‌‏‎ آزادي‌‏‎ در‏‎ سليقه‌ها‏‎ اعمال‌‏‎ در‏‎ كمترين‌شائبه‌اي‌‏‎
.باشد‏‎ نداشته‌‏‎ وجود‏‎ چارچوبقانون‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ عمل‌‏‎ آزادي‌‏‎
رسيدگي‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ مجريه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
حضور‏‎ با‏‎ و‏‎ صالحه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ حتما‏‎ جرائم‌مطبوعاتي‌‏‎ به‌‏‎
ضد‏‎ رفتار‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ اگرمطبوعه‌اي‌‏‎ حتي‌‏‎ باشد‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎
.باشد‏‎ امنيتي‌‏‎
به‌‏‎ آغاز‏‎ و‏‎ بنده‌‏‎ وزارت‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ افتخار‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.شد‏‎ تشكيل‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ رياست‌قوه‌‏‎ كار‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ eخلا‏‎ به‌‏‎ سخنانش‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
جرم‌‏‎ هنوز‏‎ ما‏‎:‎داشت‌‏‎ واظهار‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎"سياسي‌‏‎ جرم‌‏‎" تعريف‌‏‎
سوم‌‏‎ دهه‌‏‎ آغاز‏‎ اميدواريم‌در‏‎.‎نكرده‌ايم‌‏‎ تعريف‌‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎
eخلا‏‎ كه‌‏‎ همچنان‌‏‎شود‏‎ جبران‌‏‎ eخلا‏‎ اين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
.شد‏‎ پر‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ هدايت‌‏‎ با‏‎ استقرارشوراها‏‎
جرائم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ در‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ تشكيل‌‏‎:‎گفت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
انقلاب ، ‏‎ سوم‌‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎ كه‌‏‎ بزرگي‌است‌‏‎ گام‌‏‎ سياسي‌‏‎
.يابد‏‎ تحقق‌‏‎ منصفه‌ ، ‏‎ حضورهيات‌‏‎ با‏‎ سياسي‌‏‎ جرائم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
در‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نظامي‌‏‎ مقتدر ، ‏‎ نظام‌‏‎:‎افزود‏‎ خاتمي‌‏‎
مقتدر‏‎ نظام‌‏‎.‎كند‏‎ رعايت‌‏‎ را‏‎ "مشروع‌‏‎ آزادي‌هاي‌‏‎"قانون‌‏‎ چارچوب‏‎
.كند‏‎ محدود‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ آزادي‌هاي‌مشروع‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ آن‌‏‎
قوه‌‏‎ مشكلات‌‏‎ به‌‏‎ سخنانش‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ مجريه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
قوه‌‏‎ به‌‏‎ اختصاص‌‏‎ تنها‏‎ موجود‏‎ مشكلات‌‏‎:گفت‌‏‎ كردو‏‎ اشاره‌‏‎ قضائيه‌‏‎
روبرو‏‎ مشكلاتي‌‏‎ با‏‎ دستگاههاي‌كشور‏‎ همه‌‏‎ بلكه‌‏‎ ندارد‏‎ قضائيه‌‏‎
در‏‎ بزرگتري‌‏‎ گامهاي‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ اميدواريم‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎
.برداريم‌‏‎ كشور‏‎ حل‌مشكلات‌‏‎
و‏‎ قضات‌‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ فعلي‌‏‎ و‏‎ قبلي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ بازنگري‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ قضاوت‌‏‎ و‏‎ قضا‏‎ دست‌اندركاران‌امر‏‎
.خواند‏‎ ضروري‌‏‎ ها‏‎eخلا‏‎ واصلاح‌‏‎ نواقص‌‏‎ رفع‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ را‏‎ امور‏‎
با‏‎ مبارزه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ مسئولان‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ بي‌وفايي‌هايي‌‏‎ همه‌‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌است‌‏‎ دنيامتوجه‌‏‎ شده‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.است‌‏‎ جدي‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ زمينه‌‏‎
جداكردن‌‏‎ زندانها ، ‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
رفاهي‌‏‎ تسهيلات‌‏‎ ارائه‌‏‎ مجرمان‌ ، ‏‎ ساير‏‎ از‏‎ موادمخدر‏‎ زندانيان‌‏‎
سخنان‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ خاتمي‌‏‎.‎تاكيدكرد‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ كاركنان‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ تير ، ‏‎ فاجعه‌هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎ خاطره‌‏‎ و‏‎ ياد‏‎ گراميداشت‌‏‎ با‏‎ خود‏‎
كه‌‏‎ نيروهايي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بهشتي‌‏‎ دكتر‏‎ شهيد‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
.كرد‏‎ ياد‏‎ داشت‌ ، ‏‎ موثري‌‏‎ نقش‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ درشكل‌گيري‌‏‎
گزارشي‌‏‎ دادگستري‌‏‎ وزير‏‎ شوشتري‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
.كرد‏‎ ارائه‌‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ بيست‌ساله‌‏‎ اقدامات‌‏‎ از‏‎

شهيدان‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ هويت‌‏‎ تخريب‏‎ با‏‎ استبداد ، ‏‎ :هفتم‌تير‏‎
مي‌كند‏‎ نابود‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ وجدان‌‏‎ مردم‌‏‎


اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تشابهات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ تير ، ‏‎ هفتم‌‏‎ قتلگاه‌شهداي‌‏‎ در‏‎ ايران‌ ، ‏‎
:گفت‌‏‎ ياران‌انقلاب ، ‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ شهادت‌‏‎ و‏‎ كربلا‏‎ حادثه‌ي‌‏‎
.دريد‏‎ منافقان‌‏‎ چهره‌ي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ نفاق‌‏‎ پرده‌ي‌‏‎ تير‏‎ هفتم‌‏‎ عاشوراي‌‏‎
هجري‌ ، ‏‎ سال‌ 61‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
نفاق‌‏‎ پرده‌‏‎ يارانش‌‏‎ از‏‎ هفتادودوتن‌‏‎ و‏‎ (‎ع‌‏‎)‎اباعبدالله‌الحسين‌‏‎
رسول‌‏‎ خلافت‌‏‎ مدعيان‌‏‎ و‏‎ دروغ‌گويان‌‏‎ چهره‌ي‌‏‎ از‏‎ را‏‎
تاريخ‌‏‎ قضاوت‌‏‎ دربرابر‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ كريه‌‏‎ چهره‌ي‌‏‎ و‏‎ خدابرداشتند‏‎
تير‏‎ هفتم‌‏‎ عاشورائيان‌‏‎ هم‌‏‎ خورشيدي‌‏‎ سال‌60‏‎ در‏‎ و‏‎ دادند‏‎ قرار‏‎
رئيس‌‏‎.‎كردند‏‎ تضمين‌‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ خود ، استحكام‌‏‎ خون‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ تاريخ‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ ملتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎
نگرفته‌ ، ‏‎ قرار‏‎ تروريسم‌‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ مردم‌ايران‌ ، ‏‎ اندازه‌‏‎
محكوم‌‏‎ و‏‎ مطرود‏‎ خشن‌‏‎ استبداد‏‎ تروريستها ، ‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ و‏‎ بيش‌‏‎:گفت‌‏‎
و‏‎ خواه‌‏‎ استقلال‌‏‎ استبداد ، ‏‎ ضد‏‎ ملتي‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎
به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ برسرنوشت‌‏‎ حاكميت‌‏‎ كه‌براي‌‏‎ خواند‏‎ طلب‏‎ عزت‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ مدتي‌‏‎ براي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.كرد‏‎ انقلاب‏‎ مردمي‌ ، ‏‎ حكومتي‌‏‎
امكان‌پذير‏‎ امر‏‎ هميشه‌اين‌‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ را‏‎ انديشه‌‏‎ جلوي‌‏‎
از‏‎ پرسش‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ استبدادي‌ ، ‏‎ حكومتهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎
:گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.مي‌شود‏‎ زيرزميني‌‏‎ بلكه‌‏‎ بين‌نرفته‌ ، ‏‎
تمامي‌هويت‌‏‎ تخريب‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ وجدان‌‏‎ نابودي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎استبداد‏‎)‎
آزادي‌‏‎ احساس‌‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ جامعه‌‏‎ تا‏‎ مي‌زند‏‎ دست‌‏‎ جامعه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
در‏‎ بي‌بندوباري‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎ ولنگاري‌‏‎ بارواج‌‏‎ و‏‎ نكند‏‎
تا‏‎ مي‌كشاند‏‎ پوچي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌جامعه‌‏‎ آزادي‌خواه‌ ، ‏‎ جوامع‌‏‎
.نكند‏‎ احساس‌‏‎ آزادي‌‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎

را‏‎ منافقين‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ قضائيه‌‏‎ و‏‎ مجريه‌‏‎ قواي‌‏‎
دادند‏‎ قرار‏‎ تروريستي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎


فدرال‌‏‎ فرجام‌‏‎ دادگاه‌‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ نيويورك‌‏‎
نام‌‏‎ حذف‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ منافقين‌‏‎ تروريستي‌‏‎ گروهك‌‏‎ تقاضاي‌‏‎ آمريكا‏‎
.كرد‏‎ رد‏‎ تروريستي‌ ، ‏‎ گروههاي‌‏‎ فهرست‌‏‎ از‏‎ گروهك‌‏‎ اين‌‏‎
تشكيلات‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ منافقين‌‏‎ گروهك‌‏‎ آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎
.خوانده‌است‌‏‎ تروريستي‌‏‎
اقدام‌‏‎:‎گفت‌‏‎ آمريكا‏‎ فرجام‌‏‎ دادگاه‌‏‎ قاضي‌‏‎ "راندولف‌‏‎ ريموند‏‎"
سازمان‌‏‎ معرفي‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ آلبرايت‌وزيرامور‏‎ مادلين‌‏‎
ازسوي‌‏‎ تروريستي‌‏‎ يك‌سازمان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ (منافقين‌‏‎) مجاهدين‌‏‎
.نيست‌‏‎ بررسي‌‏‎ قابل‌‏‎ دادگستري‌‏‎ قضات‌‏‎
:گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ "راندولف‌‏‎ ريموند‏‎" قاضي‌‏‎
كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ رسيده‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ برمبناي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حكم‌‏‎ آلبرايت‌‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قضاوت‌‏‎ راهي‌براي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
گروههاي‌‏‎ درفهرست‌‏‎ گروهي‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ آمريكا‏‎ قوانين‌‏‎ براساس‌‏‎
حسابهاي‌‏‎ و‏‎ تعطيل‌‏‎ بايد‏‎ آن‌‏‎ دفاتر‏‎ گيرد‏‎ مي‌‏‎ قرار‏‎ تروريستي‌‏‎
توسط‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ كمك‌مالي‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ مصادره‌‏‎ آن‌‏‎ بانكي‌‏‎
.شود‏‎ ممنوع‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ شهروندان‌‏‎

لبنان‌‏‎ به‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ تجاوز‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
كردند‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎


گذشته‌‏‎ روز‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزيران‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اخير‏‎ هوايي‌‏‎ حملات‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ دمشق‌انزجار‏‎ در‏‎ مذاكراتي‌‏‎ طي‌‏‎
نشانگر‏‎ را‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ اعلام‌‏‎ لبنان‌‏‎ به‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎
.دانستند‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ رژيم‌‏‎ اين‌‏‎ شوم‌‏‎ اهداف‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ ضد‏‎ ماهيت‌‏‎
بويژه‌‏‎ منطقه‌‏‎ تحولات‌‏‎ آخرين‌‏‎ بررسي‌‏‎ ضمن‌‏‎ "الشرع‌‏‎" و‏‎ خرازي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ ايستادگي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ حمايت‌‏‎ لبنان‌‏‎ اوضاع‌‏‎
منطقه‌‏‎ در‏‎ رژيم‌صهيونيستي‌‏‎ سلطه‌طلبي‌‏‎ و‏‎ تجاوزات‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎
.دادند‏‎ قرار‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎

شركت‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎ دعوت‌‏‎
تير‏‎ هفتم‌‏‎ مراسم‌بزرگداشت‌‏‎ در‏‎


اعلام‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دكتر‏‎ شهادت‌‏‎ سالگرد‏‎) تير‏‎ هفتم‌‏‎ فرارسيدن‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ كرد‏‎
.مي‌كند‏‎ برگزار‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ مراسم‌‏‎ (‎همرزمانش‌‏‎ و‏‎ بهشتي‌‏‎
ارسال‌‏‎ همشهري‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نسخه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ حزب‏‎ اين‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ بنابه‌‏‎
تحت‌‏‎ (‎دوشنبه‌‏‎)‎ امروز‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎ بزرگداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎ شده‌‏‎
در‏‎ صبح‌‏‎ الي‌ 11‏‎ ساعت‌ 9‏‎ از‏‎ "سرچشمه‌‏‎ شهداي‌‏‎ يادمان‌‏‎" عنوان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ بهشت‌زهرا‏‎ تير‏‎ هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎ قطعه‌‏‎
عموم‌‏‎ و‏‎ هواداران‌‏‎ اعضا ، ‏‎ از‏‎ خود‏‎ اطلاعيه‌‏‎ در‏‎ حزب‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ شهدا‏‎ خاطره‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ كرده‌‏‎ دعوت‌‏‎ هموطنان‌‏‎
.دارند‏‎ گرامي‌‏‎

تحركات‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اعتراض‌‏‎
امامي‌‏‎ سعيد‏‎ دوستان‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎


روز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تحركات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎
حضور‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ (اسلامي‌‏‎) امامي‌‏‎ سعيد‏‎ دوستان‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎
روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ قضات‌‏‎ از‏‎ حسينيان‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
.كردند‏‎ عنوان‌‏‎ مطالبي‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ ختم‌‏‎ درمراسم‌‏‎
را‏‎ ختم‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ حسينيان‌‏‎ حضور‏‎ كرمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ مرعشي‌‏‎ حسين‌‏‎
عنوان‌‏‎ "سياسي‌‏‎ مواضع‌‏‎ كردن‌‏‎ شفاف‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شجاعانه‌‏‎" عملي‌‏‎
افرادي‌‏‎ زيرا‏‎ كرد‏‎ تخطئه‌‏‎ را‏‎ حسينيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ نبايد‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
به‌‏‎ دست‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ افرادي‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎
مي‌كنند ، ‏‎ تاييد‏‎ و‏‎ مي‌دانند‏‎ بي‌تقصير‏‎ زده‌اند‏‎ اخير‏‎ ترورهاي‌‏‎
وجود‏‎ است‌‏‎ آزادي‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ حال‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ قبول‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎.‎نباشد‏‎ آزاد‏‎ تفكرات‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎
من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مرعشي‌‏‎.بزنند‏‎ را‏‎ خود‏‎ حرف‌‏‎ آزادانه‌‏‎ نيز‏‎ افراد‏‎ گونه‌‏‎
اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ معتقدند‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ اظهارنظر‏‎ مخالف‌‏‎
.نيستم‌‏‎ است‌‏‎ نبوده‌‏‎ قتل‌ها‏‎
با‏‎ حسينيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ هم‌جناح‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ جستن‌‏‎ برائت‌‏‎ قصدشان‌‏‎ مي‌كنند‏‎ مخالفت‌‏‎ مسجد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ حضور‏‎
با‏‎ چرا‏‎ هستند‏‎ سانسور‏‎ مخالف‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ دوستان‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ وي‌‏‎ كار‏‎
مي‌كنند؟‏‎ مخالفت‌‏‎ اين‌كار‏‎
اين‌‏‎ نيز‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ ختم‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ حسينيان‌‏‎:گفت‌‏‎ مرعشي‌‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ هم‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ مشخص‌‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ منتقل‌‏‎ را‏‎ خبر‏‎
آن‌‏‎ شايد‏‎ نمي‌كنند‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ فجيع‌‏‎ طرز‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎ كشتن‌‏‎ و‏‎ قتل‌‏‎
هم‌‏‎ اقرار‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ قاتلين‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌دانند‏‎ هم‌‏‎ خوبي‌‏‎ كار‏‎ را‏‎
حضور‏‎ علت‌‏‎ مورد‏‎ مرعشي‌در‏‎نمي‌كنند‏‎ محكوم‌‏‎ كرده‌اند‏‎
مباني‌‏‎ تا‏‎ بپرسيد‏‎ خودش‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎:‎گفت‌‏‎ ختم‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ حسينيان‌‏‎
داشته‌‏‎ كافي‌‏‎ فقهي‌‏‎ و‏‎ شرعي‌‏‎ مباني‌‏‎ وي‌‏‎ شايد‏‎ دهد‏‎ توضيح‌‏‎ را‏‎ كارش‌‏‎
!كنيد‏‎ شركت‌‏‎ چهلم‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ قانع‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ و‏‎ باشد‏‎
در‏‎ اطلاعات‌‏‎ پيشين‌‏‎ وزير‏‎ فلاحيان‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
:گفت‌‏‎ امنيتي‌‏‎ معاونت‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎ بكارگيري‌‏‎
.است‌‏‎ مسئول‌‏‎ بوده‌‏‎ وزير‏‎ كه‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ وي‌‏‎ "قاعدتا‏‎
اهميت‌‏‎ علت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ كرمان‌‏‎ نماينده‌‏‎
و‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ قتل‌ها‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ ندادن‌‏‎
جناح‌‏‎ دوستان‌‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اكثريت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ هستند ، ‏‎ دولت‌‏‎ مقابل‌‏‎
سه‌نفره‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ تاكنون‌‏‎ ولي‌‏‎ كنيم‌‏‎ سئوال‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ طرح‌‏‎
در‏‎ ولي‌‏‎ داشتيم‌‏‎ اعتماد‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎
خودكشي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ سه‌نفره‌‏‎ هيات‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎
تاكنون‌‏‎ قانع‌كننده‌اي‌‏‎ توضيح‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ سكوت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بايد‏‎ مجلس‌‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ نشنيده‌ايم‌‏‎
جمعي‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.‎دهد‏‎ به‌خرج‌‏‎ بيشتري‌‏‎ حساسيت‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ در‏‎ فعلي‌‏‎ آزاد‏‎ فضاي‌‏‎ اگر‏‎ مي‌كنند‏‎ فكر‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎
از‏‎ هم‌‏‎ بعضي‌ها‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ موقعيت‌‏‎ يابد‏‎ ادامه‌‏‎
مي‌كنند‏‎ فكر‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ براي‌‏‎ دلسوزي‌‏‎ موضع‌‏‎
در‏‎ كنند‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ كردن‌‏‎ محدود‏‎ با‏‎
كردن‌‏‎ محدود‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ اشتباه‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
.كرد‏‎ بيمه‌‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ بتوان‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
عمومي‌‏‎ گرايش‌‏‎ با‏‎ نمايندگان‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ مرعشي‌‏‎
.كنند‏‎ عمل‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ حريم‌‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ جامعه‌‏‎
و‏‎ رهبري‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ اصفهان‌‏‎ نماينده‌‏‎ تاج‌الدين‌‏‎
اخير‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ كالبدشكافي‌‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎
در‏‎ نظام‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ مسئولين‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎:‎گفت‌‏‎
را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ شركت‌‏‎ قتل‌ها‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎ ختم‌‏‎ مراسم‌‏‎
.ورزند‏‎ اصرار‏‎ تعصبخود‏‎ بر‏‎ كماكان‌‏‎ و‏‎ بگيرند‏‎ مسخره‌‏‎ به‌‏‎
ملي‌‏‎ مصالح‌‏‎ مخالف‌‏‎ را‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حسينيان‌‏‎ حضور‏‎ تاج‌الدين‌‏‎
قتل‌هاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ارزيابي‌‏‎ نظام‌‏‎ جهاني‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎
آن‌‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ ربطي‌‏‎ سياسي‌‏‎ جناح‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ نظام‌‏‎ كردن‌‏‎ بي‌اعتبار‏‎
در‏‎ را‏‎ روحانيون‌‏‎ شركت‌‏‎ نيز‏‎ ياسوج‌‏‎ نماينده‌‏‎ آباد‏‎ جهان‌‏‎ موسوي‌‏‎
خارجي‌‏‎ عوامل‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ ختم‌‏‎ مراسم‌‏‎
جدي‌‏‎ سئوال‌‏‎ جاي‌‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ تعجب‏‎ باعث‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎
.دارد‏‎
جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ هشترود‏‎ نماينده‌‏‎ عربلو‏‎ شاهي‌‏‎ محمد‏‎
امامي‌‏‎ سعيد‏‎ براي‌‏‎ ختم‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مراسم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نيز‏‎ راست‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ قتل‌ها‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎
طريقي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فردي‌‏‎ براي‌‏‎ ختم‌‏‎ مراسم‌‏‎ برگزاري‌‏‎:گفت‌‏‎ مراسم‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ گاهي‌‏‎ اگر‏‎ است‌‏‎ عادي‌‏‎ امري‌‏‎ اسلام‌‏‎ در‏‎ مي‌كند‏‎ فوت‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎ اعتراضاتي‌‏‎ كسي‌‏‎ ترحيم‌‏‎ مجلس‌‏‎
مي‌گذارند‏‎ راهپيمايي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ ترحيم‌‏‎ مجلس‌‏‎ آن‌‏‎
كسي‌‏‎ هر‏‎ حق‌‏‎ ترحيم‌‏‎ مراسم‌‏‎ صرف‌‏‎ والا‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ شعارهايي‌‏‎
.نيست‌‏‎ عقلايي‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
مسئله‌‏‎:‎گفت‌‏‎ معدومين‌‏‎ براي‌‏‎ ختم‌‏‎ مراسم‌‏‎ ممنوعيت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
عامل‌‏‎ و‏‎ ريخته‌‏‎ خونها‏‎ نظام‌‏‎ براندازي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ منافقين‌‏‎
سعيد‏‎ مثل‌‏‎ عادي‌‏‎ افراد‏‎ با‏‎ بودند‏‎ اسلام‌‏‎ دشمنان‌‏‎ مستقيم‌‏‎
:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎ بودن‌‏‎ عادي‌‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎دارد‏‎ فرق‌‏‎ اسلامي‌‏‎
به‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ عزل‌‏‎ مسئوليتش‌‏‎ از‏‎ كسي‌‏‎ وقتي‌‏‎
چارچوب‏‎ در‏‎ او‏‎ جرائم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تلقي‌‏‎ معمولي‌‏‎ فرد‏‎ عنوان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ رسيدگي‌‏‎ قانون‌‏‎
در‏‎ عدالت‌‏‎ وجود‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎ خودكشي‌‏‎ علت‌‏‎ عربلو‏‎ شاهي‌‏‎
و‏‎ پرونده‌‏‎ محتويات‌‏‎ براساس‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ قضايي‌‏‎ محاكم‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ برده‌‏‎ پي‌‏‎ وي‌‏‎ قضايي‌ ، ‏‎ تشكيلات‌‏‎ در‏‎ عدالت‌‏‎ بودن‌‏‎ حاكم‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ نخواهد‏‎ داده‌‏‎ ايشان‌‏‎ مجازات‌‏‎ در‏‎ تخفيفي‌‏‎ و‏‎ ارفاق‌‏‎ هيچ‌‏‎
.كرد‏‎ خودكشي‌‏‎ جهت‌‏‎ همين‌‏‎
ختم‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ حسينيان‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ بي‌اطلاعي‌‏‎ اظهار‏‎ ضمن‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ وي‌‏‎ حضور‏‎ اگر‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ صحت‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎
وي‌‏‎ خانواده‌‏‎ دعوت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ آشنايي‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ يعني‌‏‎ طبيعي‌‏‎ صورت‌‏‎
دوري‌‏‎ تهمت‌‏‎ مواضع‌‏‎ از‏‎ انسان‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ ولي‌‏‎ ندارد‏‎ مشكلي‌‏‎ بوده‌‏‎
.كند‏‎
وقت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ نبايد‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كل‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ هشترود‏‎ نماينده‌‏‎
در‏‎ تشنجاتي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ صرف‌‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎
كردن‌‏‎ واگذار‏‎ مسائل‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎بنمايند‏‎ كند‏‎ ايجاد‏‎ جامعه‌‏‎
حل‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ مشكل‌‏‎ ذيربط‏‎ مسئولين‌‏‎ به‌‏‎ مسئله‌‏‎
مردم‌‏‎ به‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ "صرفا‏‎ مطبوعات‌‏‎ وظيفه‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ مي‌كند‏‎
برخوردارند‏‎ كافي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ از‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ تلف‌‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ وقت‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ اضافه‌‏‎ پرداختن‌‏‎ و‏‎
مردم‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ ايجاد‏‎ ذهنيت‌هايي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ هم‌‏‎
در‏‎ حسينيان‌‏‎ شركت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نيز‏‎ كروبي‌‏‎ فاطمه‌‏‎ خانم‌‏‎.‎نيست‌‏‎
از‏‎ چراغ‌‏‎ برنامه‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎ ختم‌‏‎ مراسم‌‏‎
يك‌‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ گفتيم‌‏‎ شد‏‎ پخش‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎
مراسم‌‏‎ به‌‏‎ رفتن‌‏‎ با‏‎ حسينيان‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ حال‌‏‎.‎است‌‏‎ سناريو‏‎
.كرد‏‎ ثابت‌‏‎ را‏‎ برنامه‌‏‎ آن‌‏‎ بودن‌‏‎ سناريو‏‎ ختم‌‏‎
قتل‌هاي‌‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نيز‏‎ نهاوند‏‎ نماينده‌‏‎ حسيني‌‏‎ علي‌‏‎
.مي‌شد‏‎ اعدام‌‏‎ بايد‏‎ شواهد‏‎ برابر‏‎ نمي‌كرد‏‎ خودكشي‌‏‎ اگر‏‎ اخير‏‎
نظام‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ بوده‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ رسم‌‏‎ تاكنون‌‏‎
به‌‏‎ تجليلي‌‏‎ مي‌شدند‏‎ محكوم‌‏‎ اعدام‌‏‎ مجازات‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
ترتيب‏‎ مراسم‌‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ نمي‌آمد ، ‏‎ عمل‌‏‎
حال‌‏‎ مي‌گرفتند‏‎ قرار‏‎ بازپرسي‌‏‎ مورد‏‎ متهم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌دادند‏‎
خداي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎ ختم‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ مسئولين‌‏‎ برخي‌‏‎ حضور‏‎
بين‌‏‎ نكند‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ جدي‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ نكرده‌‏‎
داشته‌‏‎ وجود‏‎ ارتباطي‌‏‎ مزبور‏‎ فرد‏‎ و‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎
.است‌‏‎
مراسم‌‏‎ در‏‎ حسينيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ نهاوند‏‎ نماينده‌‏‎
سعيد‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ سخناني‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ ختم‌‏‎
.آيد‏‎ بوجود‏‎ ترديد‏‎ و‏‎ شك‌‏‎ مي‌شد‏‎ مطرح‌‏‎ اسلامي‌‏‎
-محفل‌ 4‏‎ در‏‎ قتل‌ها‏‎ سازماندهي‌‏‎ كه‌‏‎ بوديم‌‏‎ اميدوار‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ باشد‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ محدود‏‎ نفري‌‏‎ ‎‏‏5‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ كمي‌‏‎ محفل‌‏‎ آن‌‏‎ حيطه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ حركت‌ها‏‎
.مي‌كرديم‌‏‎ فكر‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ محدوده‌اي‌‏‎
فكر‏‎:‎گفت‌‏‎ شود‏‎ درج‌‏‎ نامش‌‏‎ نخواست‌‏‎ كه‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎
داشت‌‏‎ جا‏‎ مي‌كرد‏‎ اقدامي‌‏‎ چنين‌‏‎ ديگري‌‏‎ روحاني‌‏‎ اگر‏‎ مي‌كنم‌‏‎
چطور‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ سئوال‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ حسينيان‌‏‎ آقاي‌‏‎
رهبري‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كردي‌‏‎ شركت‌‏‎ قتل‌هايي‌‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ عنوان‌‏‎ خارجي‌ها‏‎ سرانگشت‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
مراسم‌‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ مسئول‌‏‎ و‏‎ قاضي‌‏‎ روحاني‌ ، ‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎ وقتي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ آن‌‏‎ معناي‌‏‎ مي‌كند‏‎ شركت‌‏‎ قتل‌ها‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎ ختم‌‏‎
قبول‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ فرد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎ همه‌‏‎ يا‏‎
.مي‌كند‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ عملكردها‏‎ آن‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ندارد‏‎

مراسم‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دلايل‌‏‎ حسينيان‌‏‎
كرد‏‎ اعلام‌‏‎ سعيدامامي‌‏‎ ترحيم‌‏‎


كشور‏‎ سياسي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ انتقاد‏‎ و‏‎ اعتراض‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
از‏‎ (‎اسلامي‌‏‎)‎امامي‌‏‎ سعيد‏‎ براي‌‏‎ متعدد‏‎ مجالس‌‏‎ برپايي‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ شخصيت‌ها‏‎ برخي‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ اصلي‌‏‎ عاملان‌‏‎
انتشار‏‎ با‏‎ حسينيان‌‏‎ روح‌الله‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ مراسم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
اعلام‌‏‎ مجالس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دلايل‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
چراغ‌ ، ‏‎ معروف‌‏‎ و‏‎ جنجالي‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ پيشتر‏‎ حسينيان‌‏‎كرد‏‎
متهم‌‏‎ قتل‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ داشتن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ياران‌‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ كرده‌‏‎
تحليل‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ و‏‎ كيهان‌‏‎ در‏‎ قبلي‌‏‎ مصاحبه‌هاي‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎*
و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ (كاظمي‌‏‎ مصطفي‌‏‎)‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ نموده‌ام‌‏‎
آقاي‌‏‎ وابستگي‌‏‎ خبر‏‎ اصل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تغييري‌‏‎ هيچ‌‏‎ جديد‏‎ اطلاعات‌‏‎ همه‌‏‎
خوشبختانه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نياورده‌‏‎ به‌وجود‏‎ خرداد‏‎ جبهه‌ 2‏‎ به‌‏‎ موسوي‌‏‎
.است‌‏‎ زنده‌‏‎ هنوز‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎
با‏‎ تا‏‎ مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎ حاكم‌‏‎ جناح‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎*
الان‌‏‎ كه‌‏‎ بدهند‏‎ جلوه‌‏‎ فردي‌‏‎ را‏‎ اصلي‌‏‎ مجرم‌‏‎ آشكار‏‎ مغالطه‌‏‎ يك‌‏‎
در‏‎ نيست‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ دنيا‏‎ از‏‎ دستش‌‏‎
تلويزيوني‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ قضائي‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ حالي‌كه‌‏‎
متهمين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ كنند‏‎ ثابت‌‏‎ تا‏‎ داشتند‏‎ تلاش‌‏‎ خود‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ بسته‌‏‎ تحقيق‌‏‎ دريچه‌‏‎ وي‌‏‎ مرگ‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ اصلي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ نيازي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ تلويزيوني‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎*
دست‌‏‎ بر‏‎ دلالت‌‏‎ قرائني‌‏‎ و‏‎ شواهد‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ شد‏‎ گفته‌‏‎ متهم‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ اخير‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ ماجراي‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ داشتن‌‏‎
قتل‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ رابطه‌‏‎ وقتي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ افزود‏‎ وي‌‏‎ همچنين‌‏‎
.كرد‏‎ پيدا‏‎ خودكشي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ وي‌‏‎ گرديد‏‎ مطرح‌‏‎ جدي‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎
مي‌دانند‏‎ خوب‏‎ مطلعند‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ قضائي‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ كساني‌كه‌‏‎
غير‏‎ "خارجي‌‏‎ رابطه‌‏‎ طرح‌‏‎" و‏‎ است‌‏‎ دليل‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ قرائن‌‏‎ و‏‎ شواهد‏‎
"خارجي‌‏‎ رابطه‌‏‎ طرح‌‏‎" چه‌بسا‏‎ است‌ ، ‏‎ جرم‌‏‎ مدارك‌‏‎ آوردن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ از‏‎
هيات‌‏‎ توسط‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ دادستان‌‏‎ يا‏‎ بازجو‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎
.باشد‏‎ شده‌‏‎ متهم‌‏‎ از‏‎ تحقيق‌‏‎ درخواست‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ سه‌نفره‌‏‎
جرم‌‏‎ اثبات‌كننده‌‏‎ هرگز‏‎ دادسرا‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ جاسوسي‌‏‎ اتهام‌‏‎*
جرم‌‏‎ اثبات‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ مدني‌‏‎ و‏‎ جزائي‌‏‎ قوانين‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎.‎نيست‌‏‎
به‌‏‎ هنوز‏‎ اسلامي‌‏‎ آقاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ و‏‎ دادسرا ، ‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎
قابل‌‏‎ افراد‏‎ براي‌‏‎ جاسوسي‌‏‎ لوازم‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ نرفته‌‏‎ دادگاه‌‏‎
.باشد‏‎ ملاحظه‌‏‎
سعيد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ دارم‌‏‎ حق‌‏‎ بنده‌‏‎ آزادي‌‏‎ اصل‌‏‎ و‏‎ مقدمات‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎*
حق‌‏‎ يا‏‎ كنم‌‏‎ جاري‌‏‎ را‏‎ البرائه‌‏‎ اصالت‌‏‎ يا‏‎ استصحاب‏‎ اصل‌‏‎ امامي‌‏‎
و‏‎ نپذيرم‌‏‎ را‏‎ اتهام‌‏‎ واردكنندگان‌‏‎ از‏‎ هيچ‌يك‌‏‎ ادعاي‌‏‎ دارم‌‏‎
نرسانده‌‏‎ به‌اثبات‌‏‎ را‏‎ متهم‌‏‎ مجرميت‌‏‎ صالحه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ ماداميكه‌‏‎
مانند‏‎ متهم‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اينجانب‏‎ فردي‌‏‎ حقوق‌‏‎ اوليه‌‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎
نبايد‏‎ قانونمندي‌‏‎ مدعيان‌‏‎.‎نمايم‌‏‎ رفتار‏‎ معمولي‌‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎
اينكه‌‏‎ چه‌‏‎ كنند‏‎ تحميل‌‏‎ ديگران‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ خود‏‎ قانون‌گريزي‌‏‎
آزادي‌‏‎ لااقل‌‏‎ ديگران‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مربوط‏‎ فرد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ فرد‏‎ اعتقادات‌‏‎
تحمل‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ سعي‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ قضائي‌‏‎ مسئله‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ آنهم‌‏‎ اعتقاد‏‎
.نمايند‏‎
با‏‎ و‏‎ مي‌گذرد‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ تحقيق‌‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ از 6‏‎ بيش‌‏‎ اكنون‌‏‎*
پرونده‌‏‎ مي‌گويند‏‎ اكنون‌‏‎ دادند‏‎ ارائه‌‏‎ "قبلا‏‎ كه‌‏‎ اخباري‌‏‎ همه‌‏‎
اگر‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ دستگير‏‎ اول‌‏‎ همان‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ متهم‌‏‎ چهار‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎ ديگري‌‏‎ متهمين‌‏‎ يا‏‎ باشد‏‎ ديگري‌‏‎ جاسوسان‌‏‎
كه‌‏‎ باشند‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ و‏‎ باشند‏‎ شده‌‏‎ متواري‌‏‎ مدت‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ همكاران‌‏‎ جاسوسي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ است‌‏‎ قطعي‌‏‎
پرونده‌‏‎ كه‌‏‎ نرسيده‌‏‎ آن‌‏‎ وقت‌‏‎ آيا‏‎ گذاشت‌‏‎ نخواهند‏‎ ايران‌‏‎ محاكم‌‏‎
مدارك‌‏‎ و‏‎ ادله‌‏‎ دادستان‌‏‎ و‏‎ نمايند‏‎ طرح‌‏‎ علني‌‏‎ محكمه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎
نمايد‏‎ صادر‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎ نظر‏‎ هم‌‏‎ دادگاه‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
كساني‌كه‌‏‎ عمدي‌‏‎ بحران‌سازيهاي‌‏‎ و‏‎ ابهامات‌‏‎ اينهمه‌‏‎ جلو‏‎ تا‏‎
سرويس‌هاي‌‏‎ اگر‏‎.شود‏‎ گرفته‌‏‎ دارد‏‎ بستگي‌‏‎ بحران‌‏‎ به‌‏‎ حياتشان‌‏‎
بيگانگان‌‏‎ براي‌‏‎ مداركي‌‏‎ چه‌‏‎ دارند‏‎ دست‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎
.بماند‏‎ مخفي‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ پرونده‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مخفي‌‏‎

مجلس‌‏‎ راهرهاي‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ قرار‏‎.‎دارد‏‎ جلسه‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ مجلس‌‏‎ حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ *
ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزيران‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
قانون‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.گيرند‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ مطبوعات‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ بررسي‌‏‎ كميته‌‏‎
باهنر‏‎ محمدرضا‏‎ انصاري‌ ، ‏‎ مجيد‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
كشور ، ‏‎ وزير‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ نيز‏‎ دولت‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ هستند ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ طه‌‏‎ و‏‎
رئيس‌‏‎ پارلماني‌‏‎ معاون‌‏‎ صدوقي‌‏‎ و‏‎ دادگستري‌‏‎ وزير‏‎ شوشتري‌‏‎
مشخص‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ هنوز‏‎.‎مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ جمهوري‌‏‎
حقوقدانان‌‏‎ از‏‎ عليزاده‌‏‎ "احتمالا‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ ولي‌‏‎ نشده‌اند‏‎
.مي‌شوند‏‎ حاضر‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ فرد‏‎ و‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
.كند‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظريات‌‏‎ دارد‏‎ فرصت‌‏‎ روز‏‎ ده‌‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ مزبور‏‎ نهاد‏‎ سه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ تفاهم‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎
طرح‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ نظريات‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ نحوه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مطرح‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎
خود‏‎ دستور‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ نطق‌هاي‌‏‎ در‏‎ نمايندگان‌‏‎ اكثر‏‎ ديروز‏‎ *
از‏‎ سخني‌‏‎ كمترين‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ هجوم‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎
عامل‌‏‎ براي‌‏‎ ختم‌‏‎ مراسم‌‏‎ برگزاري‌‏‎ و‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ مسئله‌‏‎
است‌‏‎ بوده‌‏‎ خارجي‌‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ قتل‌ها‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ سخنان‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎نياوردند‏‎ ميان‌‏‎ به‌‏‎
.كرد‏‎ حمله‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ دستور‏‎
قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ براي‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ پيشنهادهاي‌‏‎ برخي‌‏‎ *
مطرح‌‏‎ دوم‌‏‎ شور‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ كليات‌‏‎ تصويب‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
.شد‏‎ مشخص‌‏‎ مي‌شود‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ پيشنهادها‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نشريه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ نسخه‌اي‌‏‎ شوند‏‎ موظف‌‏‎ نشريات‌‏‎
بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ارشاد‏‎ كميسيون‌‏‎ و‏‎ استان‌‏‎ مركز‏‎ دادگستري‌‏‎
.دهند‏‎ ارائه‌‏‎
كرد‏‎ تغيير‏‎ نشريه‌اي‌‏‎ مشي‌‏‎ خط‏‎ اگر‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ پيشنهاد‏‎ همچنين‌‏‎
در‏‎ كند ، ‏‎ نشريه‌‏‎ آن‌‏‎ شماره‌‏‎ يك‌‏‎ توقيف‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎
ماه‌‏‎ تا 6‏‎ را‏‎ نشريه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ تكرار ، ‏‎ صورت‌‏‎
.كند‏‎ لغو‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ پروانه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ توقيف‌‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ اختيار‏‎ مدعي‌العموم‌‏‎ به‌‏‎ پيشنهادها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ شود‏‎ منتشر‏‎ شده‌‏‎ توقيف‌‏‎ نشريه‌‏‎ مشابه‌‏‎ نشريه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎
كنوني‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ شود‏‎ آن‌‏‎ توقيف‌‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ كند‏‎ شكايت‌‏‎ دادگاه‌‏‎
حق‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ الگوبرداري‌‏‎ آن‌‏‎ روش‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نشريه‌اي‌‏‎ صاحب‏‎ فقط‏‎
خصوصي‌‏‎ حقوق‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ حق‌‏‎ مدعي‌العموم‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ شكايت‌‏‎
.ندارد‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
است‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ شرايط‏‎ پيرامون‌‏‎ كه‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ در‏‎
ارزشهاي‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ مباني‌‏‎ به‌‏‎ عملي‌‏‎ التزام‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ آشنايي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گنجانده‌‏‎ نيز‏‎ انقلاب‏‎
براي‌‏‎ مجازات‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ نمايندگان‌‏‎ پيشنهادهاي‌‏‎ اكثر‏‎
پيش‌بيني‌‏‎ زيادي‌‏‎ مجازات‌هاي‌‏‎ فعلي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ نشريات‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎
انتشار‏‎ متقاضيان‌‏‎ براي‌‏‎ دشواري‌‏‎ شرايط‏‎ پيشنهادها‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎
اوقات‌‏‎ مالي‌ ، ‏‎ توان‌‏‎ داشتن‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ نشريه‌‏‎
حرفه‌اي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رواني‌ ، ‏‎ و‏‎ جسمي‌‏‎ سلامت‌‏‎ كافي‌ ، ‏‎ فرصت‌‏‎ و‏‎ فراغت‌‏‎
در‏‎ عضويت‌‏‎ عدم‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ عليه‌‏‎ تبليغ‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ انقلاب‏‎ دادگاههاي‌‏‎ محكومين‌‏‎ و‏‎ ضدانقلاب‏‎ گروههاي‌‏‎
اصول‌‏‎ نشريه‌ ، ‏‎ انتشار‏‎ تقاضاي‌‏‎ براي‌‏‎ همچنين‌‏‎.است‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ تغيير‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ شود‏‎ قيد‏‎ بايد‏‎ متقاضي‌‏‎ سياسي‌‏‎ موضع‌‏‎ فكري‌‏‎
شده‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ موافقت‌‏‎ به‌‏‎ منوط‏‎ انتشار‏‎ پروانه‌‏‎ در‏‎ تبديل‌‏‎
.است‌‏‎
انقلاب‏‎ شورايعالي‌‏‎ نماينده‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ پيشنهاد‏‎ همچنين‌‏‎
.درآيد‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ فرهنگي‌‏‎


كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
مراسم‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ *
جديد‏‎ استاندار‏‎ به‌عنوان‌‏‎ پنجه‌فولادگران‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ معارفه‌‏‎
برخوردهاي‌‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ مديران‌‏‎ سمنان‌ ، ‏‎
كرد‏‎ دعوت‌‏‎ تنگ‌نظرانه‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ روسيه‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ "پروشين‌‏‎ موريي‌‏‎ "*
تهران‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ مقامات‌‏‎ با‏‎ رايزني‌ها‏‎ برخي‌‏‎ انجام‌‏‎ منظور‏‎
مورد‏‎ موضوعات‌‏‎ خود‏‎ ايراني‌‏‎ همتاي‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ كرده‌‏‎ سفر‏‎
داد‏‎ قرار‏‎ تبادل‌نظر‏‎ مورد‏‎ را‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ علاقه‌‏‎
جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ خبرنگار‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ ديپلمات‌‏‎ خانواده‌ 9‏‎ *
افراد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ افغانستان‌‏‎ مزارشريف‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎
به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ رسيدند ، ‏‎ شهادت‌‏‎ به‌‏‎ طالبان‌‏‎ گروه‌‏‎
اجراي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ خواستند‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎
مجازات‌‏‎ و‏‎ دستگيري‌‏‎ شناسايي‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ قطعنامه‌هاي‌‏‎
.كند‏‎ اقدام‌‏‎ سريعتر‏‎ هرچه‌‏‎ جنايت‌‏‎ اين‌‏‎ عاملان‌‏‎
طرح‌‏‎ فوريت‌‏‎ يك‌‏‎ تصويب‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ *
.كردند‏‎ مخالفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ استاني‌شدن‌‏‎
رژيم‌‏‎ تجاوز‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ خاورميانه‌‏‎ منطقه‌‏‎ تحولات‌‏‎ آخرين‌‏‎ *
عربي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سفير‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ لبنان‌‏‎ به‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎
بررسي‌‏‎ مورد‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ وزير‏‎ با‏‎ سوريه‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎
"تير‏‎ هفتم‌‏‎" حادثه‌‏‎:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ *
از‏‎ حكايت‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ نظام‌‏‎ بقاي‌‏‎ عامل‌‏‎ و‏‎ تضمين‌كننده‌‏‎
.دارد‏‎ شهدا‏‎ اين‌‏‎ بالاي‌‏‎ فهم‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ دشمنان‌‏‎ حساسيت‌‏‎

Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.