شماره‌ 1870‏‎ ‎‏‏،‏‎7 Jul 1999 تير 1378 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 16‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
شد‏‎ منتشر‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎ ديروزتوسط‏‎
محدودسازي‌‏‎ براي‌‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ نامه‌‏‎
كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ فضاي‌‏‎

با‏‎ تايلند‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ ديدار‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎

:خميني‌‏‎ حسن‌‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
جناحي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ خاص‌‏‎ جهت‌گيري‌‏‎ و‏‎ نظري‌‏‎ تنگ‌‏‎
مي‌شود‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ قشرهايي‌‏‎ محروميت‌‏‎ موجب‏‎

:سياسي‌‏‎ وگروههاي‌‏‎ احزاب‏‎ جمع‌نمايندگان‌‏‎ در‏‎
دولت‌‏‎ هدفهاي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ كشور ، ‏‎ وزير‏‎
كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎

را‏‎ عربستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ بهبود‏‎ فهد‏‎ ملك‌‏‎
دانست‌‏‎ عرب‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎

نظارت‌‏‎ ضعف‌‏‎ از‏‎ رشت‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ انتقاد‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ بر‏‎ مجلس‌‏‎

نشد‏‎ برگزار‏‎ طبرزدي‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ تحصن‌‏‎

نوشت‌‏‎ ديروز‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ نبايد‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎

شد‏‎ منتشر‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎ ديروزتوسط‏‎
محدودسازي‌‏‎ امامي‌براي‌‏‎ سعيد‏‎ نامه‌‏‎
كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ فضاي‌‏‎


سعيد‏‎ از‏‎ نامه‌اي‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ سلام‌ ، ‏‎ روزنامه‌‏‎
وجه‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ اصلي‌‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ (‎اسلامي‌‏‎)امامي‌‏‎
.گذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ شخصيت‌‏‎ از‏‎ تازه‌اي‌‏‎
خطاب‏‎ تاريخ‌ 16/7/77‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎ (اسلامي‌‏‎)‎امامي‌‏‎ سعيد‏‎
ابراز‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ وضع‌‏‎ از‏‎ نوشته‌ ، ‏‎ "وزارت‌‏‎ محترم‌‏‎ مقام‌‏‎" به‌‏‎
فضاسازي‌‏‎" براي‌‏‎ است‌‏‎ خودخواسته‌‏‎ مافوق‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ نگراني‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ نظام‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ ساماندهي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ كنترل‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎
.شود‏‎ قائل‌‏‎ محدوديت‌هايي‌‏‎ قلم‌‏‎ اهل‌‏‎ براي‌‏‎ "كشور‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ نويسنده‌‏‎ چند‏‎ نام‌‏‎ ذكر‏‎ با‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎
را‏‎ آنان‌‏‎ زنجيره‌اي‌ ، ‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ قربانيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مختاري‌‏‎ محمد‏‎
كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ درنهايت‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ متهم‌‏‎ امنيتي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎
و‏‎ مترجمان‌‏‎ نويسندگان‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ اتخاذ‏‎ ترتيبي‌‏‎ بايد‏‎ است‌ ، ‏‎
.باشند‏‎ خود‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎ پاسخگوي‌‏‎ نيز‏‎ روزنامه‌ها‏‎ گزارشگران‌‏‎
وزير‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ توجه‌‏‎ جالب‏‎ نكات‌‏‎ از‏‎
حوزه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ مميزي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ پيشنهاد‏‎ اطلاعات‌‏‎
تعميم‌‏‎ نيز‏‎ غيره‌‏‎ و‏‎ تئاتر‏‎ موسيقي‌ ، ‏‎ سينما ، ‏‎ كتاب ، ‏‎ مانند‏‎ هنري‌‏‎
.شود‏‎ داده‌‏‎

با‏‎ تايلند‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ ديدار‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎


تايلند‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ "پيتسوان‌‏‎ سورين‌‏‎":‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ ديدار‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
.كرد‏‎ گفتگو‏‎
جايگاه‌‏‎ و‏‎ موقعيت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎ تايلند‏‎ موقعيت‌‏‎ و‏‎ خاورميانه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
مسائل‌ ، ‏‎ اهداف‌ ، ‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ آسيا‏‎ شرقي‌‏‎ جنوب‏‎
روابط‏‎ توسعه‌‏‎ ضمن‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ مشترك‌‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ ديدگاهها‏‎
عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ موءثرتر‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مناسب‏‎ زمنيه‌‏‎ دوجانبه‌ ، ‏‎
.كنيم‌‏‎ فراهم‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎
مشترك‌‏‎ كميسيون‌‏‎ نشست‌‏‎ پنجمين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ عزم‌‏‎ بر‏‎ كشور ، ‏‎ دو‏‎ اقتصادي‌‏‎
گام‌‏‎ را‏‎ كميسيون‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ تايلند‏‎ با‏‎ روابط‏‎
.دانست‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ موءثري‌‏‎ و‏‎ عملي‌‏‎
پايان‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ كه‌‏‎ قرني‌‏‎ در‏‎ ارتباطات‌‏‎ غالب‏‎ وجه‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
جهاني‌ ، ‏‎ جنگ‌‏‎ دو‏‎ وجود‏‎ و‏‎ خواند‏‎ تمدنها‏‎ ستيز‏‎ برخوردو‏‎ را‏‎ است‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ غرب‏‎ يا‏‎ آن‌‏‎ منشاء‏‎ منطقه‌اي‌كه‌‏‎ بحرانهاي‌‏‎ و‏‎ درگيريها‏‎
حاكميت‌نظريه‌‏‎ بارز‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ را‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ غرب‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎
گوي‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ بيستم‌‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎ تمدنها‏‎ ستيز‏‎
آينده‌‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جهاني‌‏‎ در‏‎ ارتباطات‌‏‎ وجه‌غالب‏‎ تمدنها ، ‏‎
آن‌‏‎ چارچوب‏‎ بايد‏‎ جهان‌‏‎ آن‌‏‎ ورودبه‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نيازمنديم‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎
.بگيريم‌‏‎ درنظر‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ را‏‎
تبعيض‌‏‎ بردن‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تمدنها‏‎ گوي‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ برقراري‌‏‎ شرط‏‎ وي‌‏‎
: كرد‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ ملت‌هابه‌‏‎ تقسيم‌‏‎ و‏‎
نظامي‌ ، ‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ برتري‌‏‎ بودن‌از‏‎ برخوردار‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ملتي‌‏‎ هيچ‌‏‎
و‏‎ ديگران‌بداند‏‎ از‏‎ برتر‏‎ را‏‎ خود‏‎ نبايد‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎
منافع‌‏‎ به‌‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ خرد‏‎ منطق‌ ، ‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ فقط‏‎ رابطه‌‏‎
.متقابل‌باشد‏‎
همه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ همكاريهاي‌‏‎ و‏‎ روابط‏‎ توسعه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ هر‏‎ جايگاه‌‏‎ تقويت‌‏‎ رابراي‌‏‎ زمينه‌ها‏‎
در‏‎ اقتصادي‌‏‎ افزايش‌همكاري‌هاي‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ موثر‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.قرارداد‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ مشترك‌‏‎ كميسيون‌‏‎ توافقات‌‏‎ چارچوب‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ تايلند‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ واستعدادهاي‌‏‎ توانايي‌ها‏‎
پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ گسترش‌‏‎ رابراي‌‏‎ بانكوك‌‏‎ آمادگي‌‏‎ مختلف‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎
با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ پيتسوان‌‏‎.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎
خود‏‎ متبوع‌‏‎ دولت‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ خود‏‎ ايراني‌‏‎ همتاي‌‏‎ خرازي‌‏‎ كمال‌‏‎
و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ دوجانبه‌ ، ‏‎ همكاريهاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎
.گذاشت‌‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بين‌المللي‌‏‎
هيات‌‏‎ يك‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ تايلند‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ مي‌شود‏‎ يادآور‏‎
با‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ بلندپايه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تهران‌‏‎ وارد‏‎ ايران‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌‏‎ مسئولين‌‏‎

:خميني‌‏‎ حسن‌‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
جناحي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ خاص‌‏‎ وجهت‌گيري‌‏‎ نظري‌‏‎ تنگ‌‏‎
مي‌شود‏‎ ازجامعه‌‏‎ قشرهايي‌‏‎ محروميت‌‏‎ موجب‏‎


سال‌‏‎ صدمين‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ ستاد‏‎ جلسه‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎ ستاد‏‎ اين‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ ميلاد‏‎
در‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎ خميني‌‏‎ حسن‌‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ حضور‏‎
و‏‎ مختلف‌‏‎ كميته‌هاي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ كه‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎
بزرگداشت‌‏‎ موءسسات‌‏‎ و‏‎ نهادها‏‎ اجرايي‌ ، ‏‎ دستگاههاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
مسئولان‌‏‎ داشتند ، ‏‎ حضور‏‎ (ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ سالگرد‏‎ مراسم‌‏‎
شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ كميته‌ها‏‎
حسن‌‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎دادند‏‎ ارايه‌‏‎
از‏‎ مناسب‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ خميني‌‏‎
امام‌‏‎ آن‌‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ ترويج‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ سال‌‏‎
جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ جدي‌‏‎ رويكرد‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ راحل‌ ، ‏‎
و‏‎ ورزشي‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ در‏‎ بانوان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎
تنگ‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ فعاليت‌ها‏‎ بودن‌‏‎ مردمي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
سال‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎ جناحي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ خاص‌‏‎ جهت‌گيري‌‏‎ و‏‎ نظري‌‏‎
محروميت‌‏‎ موجب‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آفتي‌‏‎ (ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎
.شود‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ از‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ قشرهايي‌‏‎

:گروههاي‌سياسي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ جمع‌نمايندگان‌‏‎ در‏‎
دولت‌‏‎ هدفهاي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ كشور ، ‏‎ زير‏‎ و‏‎
كرد‏‎ ششم‌اعلام‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎


جمع‌‏‎ در‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تلاش‌‏‎ بر‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎
انتخابات‌‏‎ قانونمند‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ برگزاري‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
مشترك‌‏‎ نشست‌‏‎ پنجمين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
زيربناي‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ ضمن‌‏‎ احزاب‏‎ نمايندگان‌‏‎ با‏‎
تنوع‌‏‎ برآيند‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ عمومي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎
ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ زماني‌‏‎ تقارن‌‏‎ به‌‏‎ سليقه‌هاست‌ ، ‏‎
برگزاري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎
مستلزم‌‏‎ نظام‌‏‎ مردمسالاري‌‏‎ از‏‎ جلوه‌اي‌‏‎ مثابه‌‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎
به‌‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ التزام‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ جدي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ حضور‏‎
.است‌‏‎ قانوني‌‏‎ ضوابط‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎:‎كرد‏‎ اظهار‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
برگزاري‌‏‎ با‏‎ مي‌داند‏‎ تكليف‌‏‎ خود‏‎ بر‏‎ انتخابات‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مسئول‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كساني‌‏‎ تمام‌‏‎ حضور‏‎ ميدان‌‏‎ فراگير‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎
قانون‌‏‎ چهارچوب‏‎ در‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ بازي‌‏‎ قواعد‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎
.كند‏‎ فراهم‌‏‎ مي‌شوند‏‎ عرصه‌‏‎ وارد‏‎ نظام‌‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎
همه‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
كه‌‏‎ دولت‌‏‎ ارسالي‌‏‎ لايحه‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ تغييراتي‌‏‎ دستخوش‌‏‎ مجلس‌‏‎ ادوار‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ مجلس‌‏‎ تقديم‌‏‎ ماههاست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ زمينه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ نمايندگان‌‏‎ مدون‌‏‎ طرح‌‏‎ نيز‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ زدايي‌‏‎ تنش‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ "اساسا‏‎ خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ جهت‌گيري‌‏‎
مذكور‏‎ لايحه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ استوار‏‎ نظام‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ روابط‏‎
شده‌‏‎ استوار‏‎ مبنا‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ داوطلبان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ تاييد‏‎ بينش‌‏‎ هم‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ داوطلب‏‎ برائت‌‏‎ بر‏‎ اصل‌‏‎ كه‌‏‎
قرار‏‎ كار‏‎ صدر‏‎ بينش‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎:افزود‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
داوطلب‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ "قطعا‏‎ كه‌‏‎ -‎ شهروندان‌‏‎ برائت‌‏‎ بر‏‎ اصل‌‏‎ و‏‎ گيرد‏‎
موضوعه‌‏‎ قوانين‌‏‎ و‏‎ قواعد‏‎ رعايت‌‏‎ به‌‏‎ ملتزم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ انتخاباتي‌‏‎
شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ انتخاباتي‌‏‎ "طبيعتا‏‎ باشد ، ‏‎ -‎ مي‌بيند‏‎ كشور‏‎
سياسي‌ ، ‏‎ صف‌آرايي‌هاي‌‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎
نشاندهنده‌‏‎ برگزاري‌‏‎ چگونگي‌‏‎ و‏‎ ضوابط‏‎ به‌‏‎ تشكل‌ها‏‎ التزام‌‏‎
موسوي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ نظام‌‏‎ سياسي‌‏‎ بلوغ‌‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎ همچنين‌‏‎ لاري‌‏‎
چندين‌‏‎ تاكنون‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ بهينه‌‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ با‏‎ مشترك‌‏‎ نشست‌‏‎
برگزاري‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرا‏‎ وظايف‌‏‎ تفكيك‌‏‎ داشته‌‏‎
ضوابط‏‎ صحيح‌‏‎ درك‌‏‎ در‏‎ موءثر‏‎ عوامل‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎
ضمن‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎.‎دانست‌‏‎ سياسي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ براي‌‏‎ نظام‌‏‎ قانوني‌‏‎
جامع‌‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎
اصحاب‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ احزاب‏‎ گروهها ، ‏‎ از‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎
ارائه‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ مساعدت‌‏‎ و‏‎ همياري‌‏‎ با‏‎ كرد‏‎ درخواست‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
شرايط‏‎ آوردن‌‏‎ فراهم‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مسئولين‌‏‎ كارشناسي‌‏‎ نظريات‌‏‎
.كنند‏‎ ياري‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎
وزير‏‎ مستقيم‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ دور‏‎ پنجمين‌‏‎ كه‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎
و‏‎ احزاب‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ وزارتخانه‌‏‎ سياسي‌‏‎ مسئولين‌‏‎ كشور ، ‏‎
وزير‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ بود‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎
امام‌ ، ‏‎ آثار‏‎ نشر‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎ موءسسه‌‏‎ رئيس‌‏‎ انصاري‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ كشور ، ‏‎
نمايندگان‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ ده‌‏‎ ماده‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎ و‏‎ حزب‏‎ دهها‏‎
همايش‌‏‎ اول‌‏‎ مرحله‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
مردادماه‌‏‎ هفدهم‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ سياسي‌‏‎ مشاركت‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎

را‏‎ عربستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ بهبود‏‎ فهد‏‎ ملك‌‏‎
دانست‌‏‎ عرب‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎


اظهار‏‎ ديروز‏‎ عربستان‌‏‎ پادشاه‌‏‎ فهد‏‎ ملك‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
حس‌‏‎ افزايش‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ عربستان‌سعودي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اطمينان‌‏‎
گام‌هاي‌‏‎ خليج‌فارس‌ ، ‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ ثبات‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ و‏‎ اعتماد‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ بر‏‎ بيشتري‌‏‎
سخنراني‌‏‎ ضمن‌‏‎ فهد‏‎ ملك‌‏‎ رياض‌ ، ‏‎ از‏‎ رويتر‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
پيوند‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎ اظهار‏‎ ضمن‌‏‎ عربستان‌‏‎ مشورتي‌‏‎ مجمع‌‏‎ در‏‎
و‏‎ داريم‌‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ مشتركي‌‏‎ منافع‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ همسايگي‌‏‎ و‏‎ مذهبي‌‏‎
كه‌‏‎ مطلوبي‌‏‎ اقدام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ مقامات‌دو‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ مطمئن‌‏‎
ادامه‌‏‎ آغازكرده‌اند ، ‏‎ متقابل‌‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ اعتماد‏‎ حس‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎
.داد‏‎ خواهند‏‎
در‏‎ اين‌ها‏‎ همه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ سخنراني‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
خليج‌‏‎ همكاري‌‏‎ شوراي‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ بازتاب‏‎ تر‏‎ مقياس‌وسيع‌‏‎
بر‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ اعراب‏‎ حتي‌روابط‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ فارس‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎

نظارت‌‏‎ ضعف‌‏‎ از‏‎ رشت‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ انتقاد‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ بر‏‎ مجلس‌‏‎


سخنان‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ رشت‌‏‎ نماينده‌‏‎ حضرتي‌‏‎ الياس‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎ شد‏‎ ايراد‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ دستور‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
كشور‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ سيستم‌‏‎ اداره‌شدن‌‏‎ براي‌‏‎ مجلس‌‏‎ تصميم‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
گرايش‌‏‎ تمايل‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎:گفت‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ نظام‌‏‎ مردمي‌‏‎ سازماندهي‌‏‎ به‌‏‎ ملت‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.بود‏‎ كشور‏‎ امنيتي‌‏‎
راي‌‏‎ با‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ تصميم‌‏‎ اين‌‏‎ معني‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
وزير‏‎ از‏‎ شد‏‎ لازم‌‏‎ هرگاه‌‏‎ شود ، ‏‎ مردم‌انتخاب‏‎ نمايندگان‌‏‎
تفحص‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ شود ، ‏‎ سئوال‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
عزل‌‏‎ و‏‎ استيضاح‌‏‎ وزير‏‎ لزوم‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گيرد‏‎ صورت‌‏‎
كنيم‌‏‎ نقد‏‎ را‏‎ خود‏‎ صادقانه‌‏‎ بيائيد‏‎ نماينده‌ ، ‏‎ دوستان‌‏‎ اما‏‎ شود‏‎
تشكيل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ سال‌‏‎ طي‌ 15‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
ابزارهاي‌‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎ هم‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌گذرد‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
است‌؟‏‎ نكرده‌‏‎ استفاده‌‏‎ فرديش‌‏‎ كنترل‌‏‎ و‏‎ نظارتي‌‏‎
مثل‌‏‎ آرزوي‌‏‎ و‏‎ شعار‏‎ با‏‎ محترم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ همه‌‏‎:گفت‌‏‎ حضرتي‌‏‎
و‏‎ داده‌ايم‌‏‎ قول‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌ايم‌‏‎ مجلس‌‏‎ وارد‏‎ بودن‌‏‎ مدرس‌‏‎
ايفاي‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ شجاعانه‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌ايم‌‏‎ تعهد‏‎ قسم‌نامه‌‏‎ در‏‎
انجام‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ مصالح‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نمايندگي‌‏‎ وظيفه‌‏‎
نكته‌‏‎ هيچ‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ در 15‏‎ "واقعا‏‎ آيا‏‎ اما‏‎برسانيم‌‏‎
شجاعانه‌‏‎ كه‌‏‎ نداشت‌‏‎ وجود‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ عملكرد‏‎ در‏‎ تاريكي‌‏‎
بپردازيم‌؟‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎
ماجرا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جرم‌‏‎ شريك‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ حيث‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ شايد‏‎:‎گفت‌‏‎ حضرتي‌‏‎
.باشيم‌‏‎

نشد‏‎ برگزار‏‎ طبرزدي‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ تحصن‌‏‎


اسلامي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ تحصن‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎ بازداشت‌‏‎ با‏‎ (‎طبرزدي‌‏‎ تشكيلات‌‏‎)‎ دانش‌آموختگان‌‏‎
.يافت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ تشكل‌‏‎
دانش‌آموختگان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ به‌گزارش‌‏‎
سردبير‏‎ طبرزدي‌‏‎ حشمت‌الله‌‏‎ بازداشت‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ دانشگاهها‏‎
سر‏‎ به‌‏‎ زندان‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ "خويش‌‏‎ هويت‌‏‎" هفته‌نامه‌‏‎
روز‏‎ ساعت‌ 14‏‎ از‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ مي‌برد ، ‏‎
دفتر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ نامحدود‏‎ تحصن‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ (‎ديروز‏‎)‎ سه‌شنبه‌‏‎
تشكيلات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ بنابه‌‏‎.كرد‏‎ خواهند‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎
اعضاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ دبيركل‌‏‎ آزادي‌‏‎ تا‏‎ بودند‏‎ درصدد‏‎ طبرزدي‌‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ اما‏‎ دهند ، ‏‎ ادامه‌‏‎ تحصن‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ تشكيلات‌‏‎
ساختمان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ حضور‏‎ دقايق‌‏‎ نخستين‌‏‎
انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ عوامل‌‏‎ توسط‏‎ تحصن‌كنندگان‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎
.شدند‏‎ منتقل‌‏‎ نامعلومي‌‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎ خودرو‏‎ با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ بازداشت‌‏‎
به‌‏‎ تهاجم‌‏‎ در‏‎ "عموما‏‎ كه‌‏‎ شناخته‌شده‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎
همزمان‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ نيز‏‎ دارند‏‎ فعال‌‏‎ شركت‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ تجمعات‌‏‎
يافته‌‏‎ حضور‏‎ تحصن‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ طبرزدي‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ باحضور‏‎
كرده‌‏‎ اجتماع‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ نفره‌‏‎ چند‏‎ محدود‏‎ گروههاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بودند‏‎
انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ امنيتي‌‏‎ گسترده‌‏‎ پوشش‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ بودند‏‎
به‌وجود‏‎ درگيري‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ پراكنده‌‏‎ حاضران‌‏‎ ميان‌‏‎
.نيامد‏‎
صدور‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ مذكور‏‎ تشكيلات‌‏‎ مي‌شود‏‎ يادآور‏‎
طبرزدي‌‏‎ بازداشت‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎
پارك‌‏‎ در‏‎ تظاهرات‌‏‎ و‏‎ تجمع‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مجوز‏‎ با‏‎
وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ عدم‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ لاله‌‏‎
دفتر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ تحصن‌‏‎ برگزاري‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ اين‌‏‎ كشور ، ‏‎
.كرد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎
در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مسئول‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎
تحصن‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ عدم‌‏‎ علت‌‏‎ باره‌‏‎
براي‌‏‎ "اساسا‏‎ طبرزدي‌‏‎ گروه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ يادشده‌‏‎ تشكيلات‌‏‎
از‏‎ مجوز‏‎ درخواست‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ دفتر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ تحصن‌‏‎ برگزاري‌‏‎
بدون‌‏‎ تحصن‌‏‎ برگزاري‌‏‎ روي‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ بودند ، ‏‎ نكرده‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ غيرقانوني‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مجوز‏‎

نوشت‌‏‎ ديروز‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ نبايد‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎


(‎‏‏7‏‎) انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ تغيير‏‎ طرح‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ ملاحظاتي‌‏‎
محروم‌‏‎ اشخاص‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ طرح‌‏‎ ماده‌ 30‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ احصا‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ شدن‌‏‎ ازداوطلب‏‎
و‏‎ دوم‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ بندهاي‌‏‎ در‏‎ شده‌ ، ‏‎ تنظيم‌‏‎ بند‏‎ در 11‏‎ كه‌‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎
پيروزي‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ اشخاص‌‏‎ سوابق‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ محروميت‌‏‎ به‌‏‎ دهم‌‏‎
نهم‌‏‎ و‏‎ هفتم‌‏‎ پنجم‌ ، ‏‎ چهارم‌ ، ‏‎ سوم‌ ، ‏‎ بندهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
در‏‎ و‏‎ بهمن‌ 57‏‎ از 22‏‎ پس‌‏‎ اشخاص‌‏‎ سوابق‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ محروميت‌‏‎ به‌‏‎
سوابق‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ محروميت‌‏‎ به‌‏‎ يازدهم‌‏‎ و‏‎ هشتم‌‏‎ ششم‌ ، ‏‎ بندهاي‌‏‎
كه‌‏‎ مربوط‏‎ بندهاي‌‏‎.‎دارد‏‎ اشاره‌‏‎ محكوميت‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ فارغ‌‏‎ اشخاص‌‏‎
شدن‌‏‎ داوطلب‏‎ مانع‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ اشخاص‌‏‎ سوابق‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگي‌‏‎
موءثر‏‎ نقش‌‏‎ سابق‌‏‎ رژيم‌‏‎ مباني‌‏‎ تحكيم‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
.داشته‌اند‏‎
ثبت‌‏‎ خود‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ موات‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ملاكين‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.داده‌اند‏‎
و‏‎ شهر‏‎ انجمنهاي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ سابق‌‏‎ رژيم‌‏‎ به‌‏‎ وابستگان‌‏‎ -‎‏‏10‏‎
رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ فراماسونري‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ به‌‏‎ وابستگان‌‏‎ و‏‎ شهرستان‌‏‎
فعال‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ نوين‌‏‎ ايران‌‏‎ حزب‏‎ و‏‎ رستاخيز‏‎ حزب‏‎ كانونهاي‌‏‎
.سابق‌‏‎ ملي‌‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎ سنا‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ آنها ، ‏‎
پيشنهادي‌‏‎ طرح‌‏‎ ماده‌ 30‏‎ دهم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ بندهاي‌‏‎ موضوع‌‏‎ اشخاص‌‏‎
تحكيم‌‏‎ رجهت‌‏‎ د‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ منظور‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎ كمابيش‌‏‎
چيست‌؟‏‎ داشته‌اند‏‎ موءثر‏‎ نقش‌‏‎ سابق‌‏‎ رژيم‌‏‎ مباني‌‏‎
شاه‌ ، ‏‎ دستگاه‌‏‎ در‏‎ بعدها‏‎ او‏‎ شاگرد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معلمي‌‏‎ منظور‏‎ آيا‏‎
است‌؟‏‎ درآمده‌‏‎ ساواك‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ وزير‏‎
صادر‏‎ نفت‌‏‎ او‏‎ تلاش‌‏‎ حاصل‌‏‎ با‏‎ "مثلا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كارگري‌‏‎ منظور‏‎ آيا‏‎
آمريكا‏‎ و‏‎ اسرائيل‌‏‎ با‏‎ مناسبات‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ عايدات‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
است‌؟‏‎ شده‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
جان‌‏‎ به‌‏‎ منابر‏‎ بر‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ واعظي‌‏‎ منظور‏‎ آيا‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ منظور‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎ است‌؟‏‎ كرده‌‏‎ دعا‏‎ شاه‌‏‎
گونه‌‏‎ اين‌‏‎ داشته‌اند‏‎ موءثر‏‎ نقش‌‏‎ سابق‌‏‎ رژيم‌‏‎ مباني‌‏‎ تحكيم‌‏‎ جهت‌‏‎
.نيستند‏‎ افراد‏‎
آئين‌نامه‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ سابق‌‏‎ رژيم‌‏‎ تحكيم‌‏‎ به‌‏‎ منتج‌‏‎ جرائم‌‏‎
مورد‏‎ خرداد 1358‏‎ مصوب 27‏‎ انقلاب‏‎ دادسراهاي‌‏‎ و‏‎ دادگاهها‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ تصريح‌‏‎
را‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاههاي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ اين‌‏‎ ماده‌ 2‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ احصاء‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎
مبارزات‌‏‎ سركوب‏‎ و‏‎ پهلوي‌‏‎ تحكيم‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ كشتار‏‎ و‏‎ قتل‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
.مباشرت‌‏‎ و‏‎ آمريت‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌ايران‌‏‎
بندهاي‌‏‎ و‏‎ مباشرت‌‏‎ و‏‎ آمريت‌‏‎ به‌‏‎ مبارز‏‎ مردم‌‏‎ شكنجه‌‏‎ و‏‎ حبس‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
.است‌‏‎ ما‏‎ بحث‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ كه‌‏‎ پنجم‌‏‎ و‏‎ چهارم‌‏‎ سوم‌ ، ‏‎
از‏‎ ناشي‌‏‎ تابهاي‌‏‎ و‏‎ تب‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كنيد‏‎ توجه‌‏‎
به‌‏‎ خياباني‌‏‎ عدالت‌‏‎ اجراي‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎
صرف‌‏‎ به‌‏‎ ساواك‌‏‎ اعضاي‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎.‎است‌‏‎ رسيده‌‏‎ تصويب‏‎
از‏‎ آندسته‌‏‎ بلكه‌‏‎ نشده‌اند‏‎ شناخته‌‏‎ مجرم‌‏‎ ساواك‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎
و‏‎ آمريت‌‏‎ به‌‏‎ مبارز‏‎ مردم‌‏‎ شكنجه‌‏‎ و‏‎ حبس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساواكي‌ها‏‎
نيز‏‎ اول‌‏‎ بند‏‎.گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎ هدف‌‏‎ بوده‌اند‏‎ دخيل‌‏‎ مباشرت‌‏‎
سركوب‏‎ و‏‎ كشتار‏‎ و‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نظامي‌‏‎ حكومت‌‏‎ ماموران‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎
كرده‌اند‏‎ مبادرت‌‏‎ سابق‌‏‎ رژيم‌‏‎ عليه‌‏‎ مبارزات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
.دارد‏‎ اختصاص‌‏‎
تير‏‎ مصوب 22‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاههاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ دادگاههاي‌‏‎ ماده‌ 5‏‎ ذيل‌‏‎ در‏‎ ماه‌ 1373‏‎
.شده‌اند‏‎ شناخته‌‏‎ ذيصلاح‌‏‎ ذيل‌‏‎ جرائم‌‏‎
يا‏‎ محاربه‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عليه‌‏‎ جرائم‌‏‎ كليه‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
.في‌الارض‌‏‎ افساد‏‎
مقام‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎
و‏‎ مسلحانه‌‏‎ اقدام‌‏‎ يا‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ عليه‌‏‎ توطئه‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
.نظام‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ به‌منظور‏‎ موءسسات‌‏‎ تخريب‏‎ و‏‎ ترور‏‎
.اجانب‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ جاسوسي‌‏‎ -‎‏‏4‏‎
.مخدر‏‎ مواد‏‎ و‏‎ قاچاق‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ جرائم‌‏‎ كليه‌‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
.اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 49‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ دعاوي‌‏‎ -‎‏‏6‏‎
و‏‎ تدوين‌‏‎ هنگام‌‏‎ سال‌ 73‏‎ در‏‎ مي‌كنيد‏‎ ملاحظه‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎
تحكيم‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ جرائم‌‏‎ بحث‌‏‎ "اساسا‏‎ اخيرالذكر‏‎ قانون‌‏‎ تصويب‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معني‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ حذف‌‏‎ سابق‌‏‎ رژيم‌‏‎
به‌‏‎ سابق‌‏‎ رژيم‌‏‎ تحكيم‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ اقدامات‌‏‎ قانونگذار‏‎ سال‌ 73‏‎
اجرايي‌‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ دهم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ بندهاي‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ قرار‏‎
بلكه‌‏‎ نمي‌كرده‌ ، ‏‎ تلقي‌‏‎ جرم‌‏‎ را‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاههاي‌‏‎
بندهاي‌‏‎ موضوع‌‏‎ اشخاص‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ فرض‌‏‎ قانونگذار‏‎ كه‌‏‎ آنست‌‏‎ منظور‏‎
سزاي‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاههاي‌‏‎ اجرايي‌‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎
ندارد‏‎ وجود‏‎ سابقي‌‏‎ رژيم‌‏‎ "اساسا‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ رسيده‌اند‏‎ خود‏‎ اعمال‌‏‎
لذا‏‎ شوند‏‎ محكوم‌‏‎ و‏‎ متهم‌‏‎ عنوان‌‏‎ اين‌‏‎ ذيل‌‏‎ در‏‎ جديدي‌‏‎ افراد‏‎ كه‌‏‎
سال‌ 73‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاههاي‌‏‎ تاسيس‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎
رژيم‌‏‎ شكنجه‌گر‏‎ و‏‎ سركوبگر‏‎ قاتل‌ ، ‏‎ تحكيم‌كنندگان‌ ، ‏‎ از‏‎ "اساسا‏‎
يكمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ حال‌‏‎.‎است‌‏‎ نيامده‌‏‎ ميان‌‏‎ به‌‏‎ ذكري‌‏‎ سابق‌‏‎
و‏‎ اول‌‏‎ بندهاي‌‏‎ موضوع‌‏‎ اشخاص‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ سالگرد‏‎
سركوبگر‏‎ قاتل‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاههاي‌‏‎ اجرايي‌‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ دوم‌‏‎
از‏‎ فقط‏‎ كند ، ‏‎ طمع‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ بوده‌‏‎ شكنجه‌گر‏‎ و‏‎
!بود؟‏‎ خواهد‏‎ محروم‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ داوطلبي‌‏‎
قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ لايحه‌‏‎ ماده‌ 30‏‎ اول‌‏‎ بند‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎
قوانين‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نكته‌اي‌‏‎ تكرار‏‎ آمده‌‏‎ انتخابات‌‏‎
.مي‌خورد‏‎ به‌چشم‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مصوب‏‎ انتخابات‌‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ نامزدي‌‏‎ براي‌‏‎ فردي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ يكبار‏‎ تاكنون‌‏‎
سابق‌‏‎ رژيم‌‏‎ تحكيم‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ فردي‌‏‎ نيز‏‎ او‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ داشته‌ ، ‏‎ مشاركت‌‏‎
و‏‎ دارد‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ در‏‎ وزارت‌‏‎ سابقه‌‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎ قريب‏‎
وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ متعددي‌‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ ماموريت‌هاي‌‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎
.است‌‏‎ سپرده‌‏‎

مجلس‌‏‎ راهروههاي‌‏‎ در‏‎
اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎ اينكه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ خبر‏‎ *
بمبي‌‏‎ مانند‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ دهنده‌‏‎ پيشنهاد‏‎
.شد‏‎ منفجر‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎
آقاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎ از‏‎ نسخه‌اي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
به‌‏‎ حاضر‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ "ظاهرا‏‎است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎
ناطق‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نبوي‌‏‎ مرتضي‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ خبر‏‎ خواندن‌‏‎
دوره‌‏‎ ما‏‎ را‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎:است‌‏‎ گفته‌‏‎ نماينده‌‏‎ به‌‏‎ بوده‌‏‎ نوري‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ طرح‌‏‎ آن‌‏‎:گفت‌‏‎ نماينده‌‏‎.بوديم‌‏‎ داده‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ چهارم‌‏‎
سعيد‏‎ را‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌گويند‏‎:‎گفت‌‏‎ نبوي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ فرق‌‏‎ طرح‌‏‎
بهتر‏‎ شما‏‎ "ظاهرا‏‎:‎گفت‌‏‎ نماينده‌‏‎ است‌؟‏‎ نوشته‌‏‎ اسلامي‌‏‎
مي‌دانيد؟‏‎
رئيس‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ شنيده‌‏‎ مجلس‌‏‎ راهروههاي‌‏‎ در‏‎ *
به‌‏‎ مجلس‌‏‎ امروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
رئيس‌‏‎.‎بگويد‏‎ سخن‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ موافق‌‏‎ عنوان‌‏‎
سخن‌‏‎ لوايح‌‏‎ و‏‎ طرحها‏‎ مخالف‌‏‎ يا‏‎ موافق‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "معمولا‏‎ مجلس‌‏‎
.نمي‌گويد‏‎
اما‏‎ كند‏‎ ديدار‏‎ ساوجبلاغ‌‏‎ از‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ امروز‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ *
در‏‎ نمايندگان‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ خواستند‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ گيري‌‏‎ راي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ امروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎
درخواست‌‏‎ اين‌‏‎ "ظاهرا‏‎ بيفتد ، ‏‎ تعويق‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
كه‌‏‎ نيز‏‎ معين‌‏‎ دكتر‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سفر‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ درخواست‌‏‎ برود‏‎ ياسوج‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎
.بيندازد‏‎ تعويق‌‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ درخواست‌‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ شد‏‎ شنيده‌‏‎ *
ارائه‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ علني‌‏‎ و‏‎ ورقه‌‏‎ با‏‎ راي‌‏‎ گرفتن‌‏‎
و‏‎ موافق‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اسامي‌‏‎ راي‌گيري‌ ، ‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎داده‌اند‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎ مشخص‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ مخالف‌‏‎
مسئله‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ اقدام‌هايي‌‏‎ شد‏‎ شنيده‌‏‎ همچنين‌‏‎ *
.شود‏‎ مطرح‌‏‎ ديگري‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ حسينيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ سخنان‌‏‎ اثبات‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎ عده‌اي‌‏‎ "ظاهرا‏‎
.اخيرند‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ در‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ دخالت‌‏‎
امور‏‎ و‏‎ شوراها‏‎ كميسيون‌‏‎ در‏‎ قتل‌ها‏‎ تفحص‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ هيات‌‏‎ *
موحدي‌‏‎:‎از‏‎ عبارتند‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ شد‏‎ تشكيل‌‏‎ مجلس‌‏‎ داخلي‌‏‎
‎‏‏،‏‎(ملكان‌‏‎ و‏‎ بناب‏‎)خدادادي‌‏‎ سلمان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تهران‌‏‎)ساوجي‌‏‎
‎‏‏،‏‎(قم‌‏‎)ايراني‌‏‎ حسين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎سروستان‌‏‎)‎زارعي‌‏‎ مصطفي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎گرگان‌‏‎)‎قندهاري‌‏‎
‎‏‏،‏‎(ابهر‏‎)مهدوي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(شاهرود‏‎)احمدي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(تويسركان‌‏‎)فضلعلي‌‏‎
‎‏‏،‏‎(مياندوآب‏‎)‎محبي‌نيا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎اروميه‌‏‎)‎غني‌زاده‌‏‎
و‏‎ (‎تفرش‌‏‎)‎اخوان‌‏‎ (تاكستان‌‏‎)رحماني‌‏‎ رجب‏‎ ‎‏‏،‏‎(دماوند‏‎)‎رسولي‌نژاد‏‎
نمايندگان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ قابل‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(جيرفت‌‏‎)زادسر‏‎
نمايندگان‌‏‎ از‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ عضويت‌‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎
.هستند‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎
با‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ *
انتخابات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ دهد ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ كروبي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
.است‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
كه‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ فقهاي‌‏‎ عضو‏‎ خزعلي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ *
شايعه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خبرنگاران‌‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ داشت‌‏‎ حضور‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎
مورد‏‎ در‏‎ و‏‎ نداد‏‎ پاسخ‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضويت‌‏‎ از‏‎ استعفا‏‎
خود‏‎ عناد‏‎ مطبوعات‌‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎:گفت‌‏‎ نيز‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ مصاحبه‌‏‎ گذاشتند‏‎ كنار‏‎ را‏‎


كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
در‏‎ ديروز‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاههاي‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ گروههايي‌‏‎ *
نظر‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تظاهرات‌‏‎ فرانسه‌‏‎ سفارت‌‏‎ مقابل‌‏‎
امور‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ شماري‌‏‎ مداخله‌گرانه‌‏‎
.كردند‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ داخلي‌‏‎
تمدن‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ از‏‎ تقدير‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ يونان‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ *
براي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ ابتكار‏‎ از‏‎ ايران‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ حمايت‌‏‎ تمدن‌ها‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎
پايتخت‌‏‎ بوگوتا‏‎ وارد‏‎ دوشنبه‌‏‎ بعدازظهر‏‎ حبيبي‌‏‎ دكتر‏‎*
مورد‏‎ "دورادو‏‎ ال‌‏‎" بين‌المللي‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ كلمبيا‏‎
قرار‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ "گوستاويل‌‏‎" استقبال‌‏‎
.گرفت‌‏‎
پدرش‌‏‎ كه‌‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سفارت‌‏‎ كاردار‏‎ فرزند‏‎ موسوي‌‏‎ رائد‏‎ *
رئيس‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ شد ، ‏‎ ربوده‌‏‎ فالانژ‏‎ عوامل‌‏‎ توسط‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏17‏‎
:گفت‌‏‎ اشغالي‌ ، ‏‎ فلسطين‌‏‎ ناصره‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ زندانيان‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ كميته‌‏‎
.هستند‏‎ محبوس‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ زنده‌‏‎ ايراني‌‏‎ ديپلماتهاي‌‏‎
اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ *
تداوم‌‏‎ بر‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ برگزاري‌‏‎ ستاد‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎
بهتر‏‎ برگزاري‌‏‎ جهت‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ اقامه‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ منكر‏‎ از‏‎ نهي‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ تبليغ‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎
سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎ براي‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ *
دوره‌اي‌‏‎ رئيس‌‏‎ صليبسرخ‌ ، ‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ متحد ، ‏‎ ملل‌‏‎
سوريه‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ نخست‌وزير‏‎ اروپا ، ‏‎ اتحاديه‌‏‎
ايراني‌‏‎ ديپلمات‌‏‎ چهار‏‎ آزادي‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌ها‏‎ ادامه‌‏‎ خواستار‏‎
.شد‏‎
براي‌‏‎ پيامي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ *
ولادت‌‏‎ فرخنده‌‏‎ ايام‌‏‎ فرارسيدن‌‏‎ لبنان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ لحود‏‎ اميل‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ گرامي‌‏‎ پيامبر‏‎ سعادت‌‏‎ با‏‎

Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.