شماره‌ 1874‏‎ ‎‏‏،‏‎12 Jul 1999 تير 1378 ، ‏‎ دوشنبه‌ 21‏‎
Front Page
National
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page

تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎
هماوندي‌‏‎ راهب‏‎ :‎از‏‎ عكس‌‏‎حافظ‏‎ با‏‎ امروز‏‎
مستي‌‏‎ و‏‎ عشق‌‏‎ اسرار‏‎ مگوييد‏‎ بامدعي‌‏‎
پرستي‌‏‎ خود‏‎ درد‏‎ در‏‎ بميرد‏‎ خبر‏‎ بي‌‏‎ تا‏‎
آيد‏‎ سر‏‎ جهان‌‏‎ كار‏‎ روزي‌‏‎ ارنه‌‏‎ شو‏‎ عاشق‌‏‎
هستي‌‏‎ كارگاه‌‏‎ از‏‎ مقصود‏‎ نقش‌‏‎ خوانده‌‏‎ نا‏‎

شناسنامه‌‏‎

كتاب‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ندوشن‌‏‎ اسلامي‌‏‎ سخنراني‌‏‎

خود‏‎ سربازي‌ ، ‏‎ طرح‌‏‎ مشمول‌‏‎ علمي‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎
كنند‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎

تبريز‏‎ در‏‎ تابستاني‌‏‎ نمايشهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎

ورامين‌‏‎ تلفنهاي‌‏‎ پيش‌شماره‌‏‎ تغيير‏‎

جنوب‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ توليدات‌‏‎ عرضه‌‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎
يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ تهران‌‏‎ غربي‌‏‎

ايران‌‏‎ صرع‌‏‎ انجمن‌‏‎ عمومي‌‏‎ همايش‌‏‎ چهارمين‌‏‎

شناسنامه‌‏‎كتاب‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ندوشن‌‏‎ اسلامي‌‏‎ سخنراني‌‏‎


محمدعلي‌‏‎ سخنرانيهاي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ كتاب‏‎ شهر‏‎ فرهنگي‌‏‎ موسسه‌‏‎
كتاب‏‎ جلد‏‎ موءلف‌ 35‏‎ و‏‎ دانشگاه‌‏‎ برجسته‌‏‎ استاد‏‎ ندوشن‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ برگزار‏‎ ايراني‌‏‎ وجدان‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ چهار‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ را‏‎
حماسه‌سراي‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ فردوسي‌‏‎ پيرامون‌‏‎ سخنراني‌‏‎ نخستين‌‏‎
بدي‌‏‎ بر‏‎ نيكي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ ;فردوسي‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
شهر‏‎ مركزي‌‏‎ ساختمان‌‏‎ در‏‎ تيرماه‌‏‎ چهارشنبه‌ 23‏‎ روز‏‎ ساعت‌ 18‏‎
برگزار‏‎ شرقي‌‏‎ زرتشت‌‏‎ و‏‎ شمالي‌‏‎ حافظ‏‎ چهارراه‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ كتاب‏‎
.مي‌شود‏‎
يگانگي‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ ;مولوي‌‏‎ عنوانهاي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ وي‌‏‎ آتي‌‏‎ سخنرانيهاي‌‏‎
ضمير‏‎ سخنگوي‌‏‎ ;حافظ‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ ضميرآگاه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ سعدي‌‏‎ انسانها ، ‏‎
سخنرانيها‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ ايراد‏‎ مردم‌‏‎ ناآگاه‌‏‎
;دوم‌‏‎ دفتر‏‎ كودكي‌ ، ‏‎ روزهاي‌‏‎ ;اول‌‏‎ دفتر‏‎ عنوانهاي‌‏‎ با‏‎ كتاب‏‎ چهار‏‎
;چهارم‌‏‎ دفتر‏‎ و‏‎ آفرينش‌‏‎ روزهاي‌‏‎ ;سوم‌‏‎ دفتر‏‎ جواني‌ ، ‏‎ روزهاي‌‏‎
قرار‏‎ علاقمندان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ و‏‎ منتشر‏‎ آثار‏‎ و‏‎ انديشه‌ها‏‎
.مي‌گيرد‏‎

خود‏‎ سربازي‌ ، ‏‎ طرح‌‏‎ مشمول‌‏‎ علمي‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎
كنند‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎


مشمولان‌‏‎ از‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ آموزشي‌‏‎ معاونت‌‏‎
آموزش‌‏‎ موءسسات‌‏‎ و‏‎ دانشگاه‌ها‏‎ علمي‌‏‎ هيات‌‏‎ تامين‌‏‎ نحوه‌‏‎ قانون‌‏‎
دوره‌‏‎ مي‌بايد‏‎ كه‌‏‎ "سربازي‌‏‎ طرح‌‏‎" كشور‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ و‏‎ عالي‌‏‎
جاري‌‏‎ سال‌‏‎ تابستان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ مدت‌‏‎ كوتاه‌‏‎ نظامي‌‏‎ آموزش‌‏‎
دو‏‎ داشتن‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ با‏‎ مشمولان‌‏‎ اين‌‏‎ كرد‏‎ درخواست‌‏‎ بگذرانند‏‎
خدمت‌‏‎ به‌‏‎ آماده‌‏‎ دفترچه‌‏‎ يا‏‎ اعزام‌‏‎ برگ‌‏‎ اصل‌‏‎ و‏‎ xعكس‌ 43‏‎ قطعه‌‏‎
به‌‏‎ سه‌شنبه‌ 5/5/78‏‎ صبح‌‏‎ هفت‌‏‎ ساعت‌‏‎ راس‌‏‎
.كنند‏‎ مراجعه‌‏‎ سپاه‌‏‎ ميدان‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ ولي‌عصر‏‎ پادگان‌‏‎
نيز‏‎ هستند‏‎ آموزش‌‏‎ كفايت‌‏‎ گواهي‌‏‎ برگ‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ مشمولاني‌‏‎
موعد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مشمولاني‌‏‎كنند‏‎ شركت‌‏‎ اعزام‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ موظفند‏‎
هيات‌‏‎ سهميه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ محسوب‏‎ غايب‏‎ نكنند‏‎ مراجعه‌‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ خارج‌‏‎ سربازي‌ ، ‏‎ طرح‌‏‎ علمي‌‏‎

تبريز‏‎ در‏‎ تابستاني‌‏‎ نمايشهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎


طول‌‏‎ در‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ فراغت‌‏‎ اوقات‌‏‎ پركردن‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎
نمايش‌هاي‌‏‎ تبريز‏‎ نمايش‌‏‎ انجمن‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ تابستان‌ ، ‏‎ فصل‌‏‎
نخستين‌‏‎ در‏‎.مي‌شود‏‎ گذاشته‌‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ متوالي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ برگزيده‌‏‎
صديق‌‏‎ يعقوب‏‎ كار‏‎ "غروب‏‎ دم‌‏‎ جمعه‌‏‎" نمايش‌‏‎ جراها‏‎ ا‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ سري‌‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ در‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ تبريز‏‎ مدني‌‏‎ شهيد‏‎ تالار‏‎ در‏‎
شهيد‏‎ تالار‏‎ در‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ عصر‏‎ ساعت‌ 5/6‏‎ از‏‎ روزه‌‏‎ همه‌‏‎ نمايش‌ها‏‎
.مي‌رود‏‎ صحنه‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ تبريز‏‎ شهر‏‎ مدني‌‏‎

ورامين‌‏‎ تلفنهاي‌‏‎ پيش‌شماره‌‏‎ تغيير‏‎


چهار‏‎ پيش‌شماره‌‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ تلفن‌هاي‌‏‎ پيش‌شماره‌‏‎ ورامين‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎
مخابرات‌‏‎ اداره‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ اعلام‌‏‎ بر‏‎ بنا‏‎ يافت‌‏‎ تغيير‏‎
تدريج‌‏‎ به‌‏‎ ورامين‌‏‎ شهر‏‎ كابل‌‏‎ شبكه‌‏‎ توسعه‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ ورامين‌‏‎
راه‌آهن‌ ، ‏‎ ايستگاه‌‏‎ حدفاصل‌‏‎ غربي‌‏‎ محدوده‌‏‎ تلفن‌هاي‌‏‎ كليه‌‏‎
محدوده‌‏‎ و‏‎ حسين‌‏‎ امام‌‏‎ ميدان‌‏‎ تا‏‎ خميني‌‏‎ مصطفي‌‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎
خيابان‌‏‎ بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎ تا‏‎ بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎ غربي‌‏‎
خواهد‏‎ تغيير‏‎ پيش‌شماره‌ 4‏‎ به‌‏‎ پيش‌شماره‌ 2‏‎ از‏‎ ادارات‌‏‎ مجتمع‌‏‎
.كرد‏‎

جنوب‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ توليدات‌‏‎ عرضه‌‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎
يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ تهران‌‏‎ غربي‌‏‎


فكري‌‏‎ پرورش‌‏‎ كانون‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ توليدات‌‏‎ فروش‌‏‎ و‏‎ عرضه‌‏‎ مركز‏‎
ايام‌‏‎ و‏‎ تابستان‌‏‎ فصل‌‏‎ آغاز‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎
.شد‏‎ افتتاح‌‏‎ تهران‌‏‎ غربي‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ فراغت‌‏‎
و‏‎ فرهنگي‌‏‎ امور‏‎ گسترش‌‏‎ فروشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎
سهولت‌‏‎ و‏‎ خواني‌‏‎ كتاب‏‎ و‏‎ مطالعه‌‏‎ به‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ تشويق‌‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ توليدات‌‏‎ به‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ شهروندان‌‏‎ دستيابي‌‏‎
عنوان‌‏‎ كننده‌ 400‏‎ عرضه‌‏‎ مربع‌‏‎ متر‏‎ مساحت‌ 26‏‎ با‏‎ فروش‌‏‎ مركز‏‎
و‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ براي‌‏‎ سرگرمي‌‏‎ عنوان‌‏‎ و 100‏‎ كتاب‏‎
در‏‎ كانون‌‏‎ شماره‌ 6‏‎ فروش‌‏‎ مركز‏‎.‎است‌‏‎ آنها‏‎ تربيتي‌‏‎ اولياء‏‎
مساعدت‌‏‎ با‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ نور‏‎ پارك‌‏‎ بريانك‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎
رسيده‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ منطقه‌ 10‏‎ شهرداري‌‏‎ همياري‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎

ايران‌‏‎ صرع‌‏‎ انجمن‌‏‎ عمومي‌‏‎ همايش‌‏‎ چهارمين‌‏‎


تيرماه‌‏‎ پنجشنبه‌ 24‏‎ ايران‌‏‎ صرع‌‏‎ انجمن‌‏‎ عمومي‌‏‎ همايش‌‏‎ چهارمين‌‏‎
صبح‌‏‎ هشت‌‏‎ ساعت‌‏‎ از‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎ مبناي‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎
متخصصان‌ ، ‏‎ محققان‌ ، ‏‎ علاقمندان‌ ، ‏‎ همه‌‏‎ حضور‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
.است‌‏‎ آزاد‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مددكاران‌‏‎ و‏‎ روانشناسان‌‏‎ پرستاران‌ ، ‏‎
مرتبط‏‎ ميشوند‏‎ مطرح‌‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ موضوعاتي‌‏‎ اصلي‌‏‎ محور‏‎
.است‌‏‎ خانواده‌‏‎ و‏‎ صرع‌‏‎ با‏‎

خبرها‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ گشتي‌‏‎
كنيد‏‎ مصرف‌‏‎ "ث‌‏‎" ويتامين‌‏‎ ميلي‌گرم‌‏‎ روزي‌ 100‏‎
ث‌‏‎ ويتامين‌‏‎ مصرف‌‏‎ كردند‏‎ اعلام‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ -‎واشنگتن‌‏‎
در‏‎ پژوهشگران‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎يابد‏‎ افزايش‌‏‎ بايد‏‎ افراد‏‎ تغذيه‌‏‎ در‏‎
ث‌ 60‏‎ ويتامين‌‏‎ مصرف‌‏‎ مناسب‏‎ ميزان‌‏‎ پزشكي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ تمام‌‏‎
نشان‌‏‎ آنها‏‎ تحقيقات‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ثبت‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ ميلي‌گرم‌‏‎
مصرف‌‏‎ ميلي‌گرم‌‏‎ روزانه‌ 100‏‎ بايد‏‎ ويتامين‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎
مي‌تواند‏‎ روزانه‌‏‎ غذاي‌‏‎ در‏‎ ث‌‏‎ ويتامين‌‏‎ مقدار‏‎ اين‌‏‎ زيرا‏‎ شود ، ‏‎
را‏‎ مرواريد‏‎ آب‏‎ و‏‎ سرطان‌ها‏‎ قلبي‌ ، ‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ابتلا‏‎ خطر‏‎
.دهد‏‎ كاهش‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎
نبايد‏‎ ث‌‏‎ ويتامين‌‏‎ مصرف‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌اند‏‎ هشدار‏‎ پژوهشگران‌‏‎ البته‌‏‎
عوارض‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ زيرا‏‎ باشد ، ‏‎ روز‏‎ در‏‎ ميلي‌گرم‌‏‎ از 100‏‎ بيش‌‏‎
.بگذارد‏‎ جاي‌‏‎ بر‏‎ نامطلوبي‌‏‎
خورشيدگرفتگي‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ كردن‌‏‎ نگاه‌‏‎ كردند‏‎ اعلام‌‏‎ انگليسي‌‏‎ چشم‌پزشكان‌‏‎ -‎ لندن‌‏‎
مضر‏‎ چشم‌‏‎ سلامت‌‏‎ براي‌‏‎ نسبي‌ ، ‏‎ يا‏‎ و‏‎ كامل‌‏‎ خورشيدگرفتگي‌هاي‌‏‎
و‏‎ عينك‌ها‏‎ از‏‎ هيچ‌يك‌‏‎ چشم‌پزشكان‌‏‎ اين‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎
آنها‏‎ از‏‎ خورشيدگرفتگي‌‏‎ هنگام‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ ويژه‌‏‎ صافي‌هاي‌‏‎
را‏‎ چشم‌‏‎ سلامت‌‏‎ مي‌بينند ، ‏‎ را‏‎ خورشيد‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎
قرمز‏‎ مادون‌‏‎ و‏‎ بنفش‌‏‎ ماوراي‌‏‎ اشعه‌‏‎ زيرا‏‎ نمي‌كنند ، ‏‎ تضمين‌‏‎
آسيبشناسي‌‏‎.‎مي‌رساند‏‎ آسيب‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ ثانيه‌‏‎ چند‏‎ ظرف‌‏‎ خورشيد‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ دردي‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ اشعه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎
مدتي‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ ولي‌‏‎.‎نمي‌شود‏‎ ظاهر‏‎ خورشيدگرفتگي‌‏‎ تماشاي‌‏‎
چشم‌پزشكي‌‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎ مراجعه‌‏‎ آمار‏‎ خورشيدگرفتگي‌ها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ خورشيدگرفتگي‌‏‎ تماشاي‌‏‎ چشم‌پزشكان‌‏‎ مي‌يابد ، ‏‎ افزايش‌‏‎
.نمي‌دانند‏‎ مناسب‏‎ چشم‌‏‎
ساله‌‏‎ كشتي‌ 300‏‎
در‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ به‌ 300‏‎ متعلق‌‏‎ انگليسي‌‏‎ جنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ -‎لندن‌‏‎
"استرلينگ‌‏‎ قلعه‌‏‎" جنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎.‎شد‏‎ كشف‌‏‎ "مانش‌‏‎" درياي‌‏‎ اعماق‌‏‎
غرق‌‏‎ دريايي‌‏‎ شديد‏‎ توفان‌‏‎ يك‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ ميلادي‌ ، ‏‎ سال‌ 1703‏‎ در‏‎
غواصان‌‏‎ سال‌ ، ‏‎ به‌ 300‏‎ نزديك‌‏‎ گذشتن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
غواصان‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎يافتند‏‎ ماسه‌‏‎ و‏‎ شن‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بقاياي‌‏‎
سالم‌‏‎ "تقريبا‏‎ كشتي‌‏‎ اين‌‏‎ زياد ، ‏‎ سال‌هاي‌‏‎ گذشتن‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ مرغوب‏‎ بلوط‏‎ چوب‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ بدنه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مانده‌‏‎
تفنگ‌هاي‌‏‎ توپ‌ ، ‏‎ كشتي‌ 70‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎است‌‏‎ سالم‌‏‎ "تقريبا‏‎
از 33‏‎ يكي‌‏‎ كشتي‌‏‎ اين‌‏‎.‎يافته‌اند‏‎ آشپزخانه‌‏‎ ظروف‌‏‎ و‏‎ باروتي‌‏‎
آن‌‏‎ ارتش‌‏‎ دريايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ميلادي‌‏‎ قرن‌ 18‏‎ در‏‎ جنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎
نظر‏‎ از‏‎ كشتي‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌داد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ انگليس‌‏‎ زمان‌‏‎
آن‌‏‎ خارج‌كردن‌‏‎ هزينه‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ باارزش‌‏‎ بسيار‏‎ باستان‌شناسان‌‏‎
از‏‎ باستان‌شناسان‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.بالاست‌‏‎ بسيار‏‎ آب‏‎ از‏‎
تلاش‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ;كرده‌اند‏‎ صرف‌نظر‏‎ آن‌‏‎ خارج‌كردن‌‏‎
دريا ، ‏‎ لاي‌‏‎ و‏‎ گل‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ مدفون‌شدن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ مي‌كنند‏‎
.آورند‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ بيشترين‌‏‎
كانادا‏‎ در‏‎ مرفه‌‏‎ زندگي‌‏‎
نظر‏‎ از‏‎ كانادا‏‎ كشور‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ -‎تورنتو‏‎
.است‌‏‎ بالاتر‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ زندگي‌‏‎ سطح‌‏‎
درآمد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ زندگي‌‏‎ سطح‌‏‎ تعيين‌‏‎ براي‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ معيار‏‎
زندگي‌‏‎ به‌‏‎ اميد‏‎ ميزان‌‏‎ آموزش‌ ، ‏‎ سطح‌‏‎ اشتغال‌ ، ‏‎ وضعيت‌‏‎ سرانه‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ افراد‏‎ عمر‏‎ طول‌‏‎ متوسط‏‎
ششمين‌‏‎ براي‌‏‎ كانادا‏‎ ملل‌ ، ‏‎ سازمان‌‏‎ توسط‏‎ شده‌‏‎ تهيه‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎
نروژ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ متوالي‌‏‎ سال‌‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎
ويرانه‌‏‎ به‌‏‎ داخلي‌‏‎ جنگ‌هاي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ "سيرالئون‌‏‎" كشور‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ جاي‌‏‎ فهرست‌‏‎ آخر‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎
دلاري‌‏‎ نيم‌ميليون‌‏‎ پيراهن‌‏‎
ستاره‌‏‎ "لوگريك‌‏‎" كناره‌گيري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سال‌‏‎ شصت‌‏‎ - نيويورك‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ او‏‎ بيس‌بال‌‏‎ پيراهن‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ بيس‌بال‌‏‎ افسانه‌اي‌‏‎
به‌فروش‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ نيم‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ تن‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مسابقه‌‏‎ آخرين‌‏‎
حراج‌‏‎ يك‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ فلوريدا‏‎ جنوب‏‎ از‏‎ ناشناس‌‏‎ ورزشكار‏‎ يك‌‏‎رسيد‏‎
نيم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تاريخي‌‏‎ پيراهن‌‏‎ اينترنت‌‏‎ الكتروني‌‏‎ پست‌‏‎ و‏‎ تلفني‌ ، ‏‎
موءسسه‌‏‎ توسط‏‎ گرانقيمت‌‏‎ پيراهن‌‏‎ حراج‌‏‎.‎خريد‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎.‎شد‏‎ انجام‌‏‎ نيويورك‌‏‎ در‏‎ "للاندز‏‎" حراج‌گذار‏‎
در‏‎ "لوگريك‌‏‎" پيراهن‌‏‎ فروش‌‏‎:‎گفت‌‏‎ حراج‌گذار‏‎ موءسسه‌‏‎ سخنگويان‌‏‎
.ندارد‏‎ سابقه‌‏‎ ورزشي‌‏‎ وسايل‌‏‎ حراج‌‏‎ تاريخ‌‏‎
!انگليس‌‏‎ امنيتي‌‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ خصوصي‌سازي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ خدمات‌‏‎ دارد‏‎ تصميم‌‏‎ انگليس‌‏‎ سمع‌‏‎ استراق‌‏‎ مركز‏‎ -لندن‌‏‎
.كند‏‎ عرضه‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ عمومي‌‏‎ وموسسات‌‏‎ تجارت‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎
محرمانه‌‏‎ سرويسهاي‌‏‎ از‏‎ عمده‌‏‎ واحد‏‎ يك‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎
خود ، ‏‎ جديد‏‎ چهره‌‏‎ با‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ اطلاعاتي‌انگليس‌‏‎ و‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ صنايع‌‏‎ و‏‎ تجارت‌‏‎ به‌صاحبان‌‏‎ علني‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خدماتي‌‏‎
.كند‏‎ عرضه‌‏‎
داده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ منظور‏‎ بدين‌‏‎ را‏‎ گروهي‌‏‎ انگليس‌ ، ‏‎ سمع‌‏‎ استراق‌‏‎ مركز‏‎
بازاريابي‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ محصولات‌‏‎ و‏‎ خدمات‌‏‎ فروش‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎
.مي‌كنند‏‎
دارد‏‎ نام‌‏‎ "ارتباطات‌‏‎ الكترونيك‌‏‎ امنيت‌‏‎ گروه‌‏‎" كه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ بازرگاني‌‏‎ نمايشگاههاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ درنشريات‌‏‎ آگهي‌‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ راآغاز‏‎ خود‏‎ فعاليت‌‏‎ كاتالوگ‌‏‎ توليد‏‎
سمع‌‏‎ استراق‌‏‎ مركز‏‎ هدف‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ تلگراف‌‏‎ ساندي‌‏‎ نوشته‌‏‎ به‌‏‎
همچنين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ تامين‌هزينه‌هاي‌‏‎ انگليس‌‏‎
حياتي‌‏‎ عمومي‌‏‎ ازخدمات‌‏‎ بسياري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎
دركنترل‌‏‎ اكنون‌‏‎ گاز‏‎ و‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ شركتهاي‌‏‎ مانند‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.هستند‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎
و‏‎ رايانه‌اي‌‏‎ سيستمهاي‌‏‎ آزمايش‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ ارايه‌‏‎ خدمات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
نوع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نفوذ‏‎ فن‌‏‎ در‏‎ خبرگان‌‏‎ توسط‏‎ الكترونيك‌شركتها‏‎
بخش‌‏‎ اين‌‏‎مي‌نامند‏‎ "هكر‏‎"را‏‎ آنها‏‎ اصطلاحا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شبكه‌ها‏‎
مستقر‏‎ "چلتنهام‌‏‎" شهر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ انگليس‌‏‎ سمع‌‏‎ استراق‌‏‎ مركز‏‎ از‏‎
اطلاعات‌‏‎ از‏‎ محافظت‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ توليد‏‎ را‏‎ است‌محصولاتي‌‏‎
برده‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ مخابراتي‌‏‎ ودستگاههاي‌‏‎ رايانه‌‏‎ در‏‎ حساس‌‏‎
انگليس‌‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌وزارت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ عمده‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
.مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎
در‏‎ را‏‎ انگليس‌‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ سرويسهاي‌‏‎ موءسسه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
محافظت‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ جاسوسي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ويروسهاي‌رايانه‌اي‌‏‎ مقابل‌‏‎
.مي‌كند‏‎
اكنون‌‏‎ ما‏‎ گفت‌‏‎ واحد‏‎ اين‌‏‎ مشتري‌‏‎ خدمات‌‏‎ بخش‌‏‎ مدير‏‎ "دودي‌‏‎ جان‌‏‎"
از‏‎ بخشي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎ و‏‎ آمده‌ايم‌‏‎ پرده‌بيرون‌‏‎ از‏‎
.شويم‌‏‎ شناخته‌‏‎ مخفيانه‌‏‎ تشكيلات‌‏‎
انگليس‌‏‎ سمع‌‏‎ استراق‌‏‎ مركز‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ خدمات‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎
ارزيابي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ براي‌رمزي‌كردن‌‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎
.مربوطه‌است‌‏‎ آموزشي‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ و‏‎ ريسك‌‏‎ ميزان‌‏‎


نقدروز‏‎
زور؟‏‎ يا‏‎ اقتدار‏‎
از‏‎ بايد‏‎ نظم‌‏‎ استقرار‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ هر‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
افراد‏‎ برخي‌‏‎ "ظاهرا‏‎ اما‏‎.‎باشد‏‎ برخوردار‏‎ لازم‌‏‎ "اقتدار‏‎"
اعتماد‏‎ از‏‎ اقتدار‏‎.‎مي‌گيرند‏‎ اشتباه‌‏‎ "زور‏‎" با‏‎ را‏‎ "اقتدار‏‎"
زور‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ حال‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ حاصل‌‏‎ نهاد‏‎ يا‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ شهروندان‌‏‎
.است‌‏‎ سركوب‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ و‏‎ فيزيكي‌‏‎ فشار‏‎ اعمال‌‏‎ نوعي‌‏‎ فقط‏‎
دهند ، ‏‎ قرار‏‎ سركوب‏‎ و‏‎ زور‏‎ بر‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ اساس‌‏‎ كه‌‏‎ نهادهايي‌‏‎
زيرا‏‎ نمي‌شوند ، ‏‎ طولاني‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ در‏‎ نظم‌‏‎ حفظ‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ هرگز‏‎
و‏‎ نظم‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎ ضرورت‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ افراد‏‎ سركوب ، ‏‎
آنكه‌‏‎ حال‌‏‎مي‌ترساند‏‎ فقط‏‎ را‏‎ آنها‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌كند ، ‏‎ قانون‌‏‎
"كاملا‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ حفظ‏‎ در‏‎ اقتدارند ، ‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ نهادهايي‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎ ضابطان‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ زيرا‏‎ موفق‌اند ، ‏‎
سرپيچي‌‏‎ مقررات‌‏‎ از‏‎ دارند ، ‏‎ نظم‌‏‎ حافظ‏‎ دستگاه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اعتمادي‌‏‎
برخي‌‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎ برخي‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎.‎نمي‌كنند‏‎
به‌شدت‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ همواره‌‏‎ خشونت‌طلب ، ‏‎ مطبوعات‌‏‎
نوع‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ ترغيب‏‎ و‏‎ تشويق‌‏‎ تجمعات‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ عمل‌‏‎
داخل‌‏‎ در‏‎ مي‌دانند‏‎ قانون‌‏‎ حفظ‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎ نشانه‌‏‎ را‏‎ برخورد‏‎
كه‌‏‎ دارند‏‎ را‏‎ تفكر‏‎ همين‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
و‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ خوابگاه‌‏‎ به‌‏‎ فاجعه‌آميز‏‎ حمله‌‏‎
چنين‌‏‎ وجود‏‎ حمله‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ دفاع‌‏‎
.مي‌كند‏‎ آشكار‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تفكري‌‏‎
ديكتاتوري‌‏‎ نظامهاي‌‏‎ در‏‎ سركوب‏‎ و‏‎ عمل‌‏‎ شدت‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پرواضح‌‏‎
نظامهاي‌‏‎ در‏‎ دارد ، ‏‎ را‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ مدت‌‏‎ كوتاه‌‏‎ كاركرد‏‎
با‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مهلك‌‏‎ سم‌‏‎ رفتارهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ مردم‌سالار‏‎
برابر‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ به‌حق‌‏‎ واكنش‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ روبرو‏‎ بحران‌‏‎
است‌‏‎ روشني‌‏‎ گواه‌‏‎ خود‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ سركوب‏‎ عمليات‌‏‎
رسيده‌‏‎ سالارانه‌‏‎ مردم‌‏‎ آگاهي‌‏‎ از‏‎ درجه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ كه‌‏‎
مسئولان‌‏‎ لذا‏‎ برنمي‌تابد ، ‏‎ را‏‎ سركوبهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
است‌‏‎ لازم‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ در‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ بلندپايه‌‏‎
عناصر‏‎ ازبرخي‌‏‎ را‏‎ سركوب‏‎ و‏‎ زور‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ تفكر‏‎
آن‌ ، ‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ حذف‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ و‏‎ بدنه‌‏‎
.كنند‏‎ جايگزين‌‏‎ را‏‎ شهروندان‌‏‎ اعتماد‏‎ جلب‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ افراد‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ طريق‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ فقط‏‎ كشور‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ "اقتدار‏‎"
زيدآبادي‌‏‎ احمد‏‎


بازتاب‏‎
...مي‌توانستيم‌‏‎ اگر‏‎
طي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ ارگاني‌‏‎ دو‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
.بود‏‎ ممنوع‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎ سالهاي‌گذشته‌‏‎
نقد‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ را‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ نيمه‌رسمي‌‏‎ نامه‌هاي‌‏‎
.ساخت‌‏‎ ممنوع‌‏‎ "تضعيف‌‏‎" بهانه‌‏‎ به‌‏‎ ارگان‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
اقدام‌برخي‌‏‎ دو‏‎ كوتاهي‌‏‎ زمان‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديديم‌‏‎ شد؟‏‎ چه‌‏‎ اما‏‎
.شد‏‎ تبديل‌‏‎ ملي‌‏‎ فاجعه‌‏‎ به‌‏‎ ارگان‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ عناصر‏‎ از‏‎
مقامات‌‏‎ برخي‌‏‎ دستور‏‎ به‌‏‎ سياسي‌‏‎ فعالان‌‏‎ و‏‎ قتل‌نويسندگان‌‏‎
هجوم‌بخشي‌‏‎ "اخيرا‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ بحران‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
شهر‏‎ مركز‏‎ در‏‎ دانشجو‏‎ هزار‏‎ خوابگاه‌ 12‏‎ به‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ از‏‎
از‏‎ تعدادي‌‏‎ دستگيري‌‏‎ و‏‎ شتم‌‏‎ و‏‎ ضرب‏‎ و‏‎ محل‌‏‎ تخريب‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
.دانشجويان‌‏‎
توان‌‏‎ امكان‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ يعني‌‏‎ نظارتي‌‏‎ بازوي‌‏‎ دو‏‎ اگر‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎ هيچگاه‌‏‎ داشتند‏‎ را‏‎ نهاد‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ نقد‏‎ (‎جرات‌‏‎ وشايد‏‎)‎
.نمي‌افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎
گروههاي‌‏‎ توسط‏‎ دانشجويان‌‏‎ قانوني‌‏‎ تظاهرات‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ اگر‏‎
خشونت‌‏‎ به‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ (‎همراهي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎) سكوت‌‏‎ با‏‎ فشار‏‎
مي‌كردند ، ‏‎ انتقاد‏‎ آزادانه‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ مي‌شد‏‎ كشيده‌‏‎
نيروي‌‏‎ شد‏‎ شناسايي‌‏‎ خبرنگار‏‎ يك‌‏‎ توسط‏‎ شب‏‎ خفاش‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ اگر‏‎
مي‌شد ، ‏‎ نقد‏‎ عملكرد‏‎ ضعف‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ انتظامي‌‏‎
از‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ عضو‏‎ خيابان‌ ، ‏‎ فلان‌‏‎ سر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ اگر‏‎
نيرو‏‎ اين‌‏‎ مي‌گرفت‌‏‎ (‎باج‌‏‎ بخوانيد‏‎)‎ پول‌‏‎ مبلغي‌‏‎ ماشين‌‏‎ فلان‌‏‎
مي‌شد ، ‏‎ نقد‏‎
نيروي‌‏‎ سابق‌‏‎ فرمانده‌‏‎ سخنان‌‏‎ مي‌كرد‏‎ جرات‌‏‎ خبرنگار‏‎ اگر‏‎
ضعفهاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خصوصي‌‏‎ به‌طور‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ تهران‌‏‎ انتظامي‌‏‎
كند ، ‏‎ چاپ‌‏‎ گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎
...اگر‏‎ و‏‎
به‌‏‎ "رسما‏‎.‎.‎.‎.‎تيمسار‏‎ كه‌‏‎ نبوديم‌‏‎ اين‌‏‎ شاهد‏‎ هيچگاه‌‏‎
دهيم‌‏‎ نشان‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زورمان‌‏‎ خواستيم‌‏‎ ما‏‎" بگويد‏‎ دانشجويان‌‏‎
مي‌توانيم‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ همه‌‏‎ ما‏‎ باشيد‏‎ هم‌‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ سه‌‏‎ شما‏‎ اگر‏‎
".بكشيم‌‏‎


استرومانته‌‏‎

Stromanthe sanguinea :علمي‌‏‎ نام‌‏‎
MARANTACEAE :خانواده‌‏‎
زيبايش‌‏‎ برگهاي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سبز‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ دائمي‌‏‎ خزنده‌‏‎ گياه‌‏‎
برگها‏‎.‎مي‌شود‏‎ نگهداري‌‏‎ و‏‎ پرورش‌‏‎ آپارتماني‌‏‎ گياه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
سبز‏‎ رويي‌‏‎ سطح‌‏‎ سانتيمتر ، ‏‎ طول‌ 45‏‎ حداكثر‏‎ با‏‎ شكل‌‏‎ نيزه‌اي‌‏‎ سر‏‎
و‏‎ بلندي‌‏‎ حداكثر‏‎.‎است‌‏‎ قرمز‏‎ به‌‏‎ مايل‌‏‎ آنها‏‎ زيرين‌‏‎ سطح‌‏‎ و‏‎ براق‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ متر‏‎ به‌ 5/1‏‎ گياه‌‏‎ گستردگي‌‏‎
خاك‌‏‎ آفتاب ، ‏‎ مستقيم‌‏‎ تابش‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ مكان‌‏‎ :نيازها‏‎
مقداري‌‏‎ با‏‎ نفوذپذيري‌‏‎ افزايش‌‏‎ جهت‌‏‎ كه‌‏‎ معمولي‌‏‎ گلداني‌‏‎
از‏‎ آبياري‌‏‎ جهت‌‏‎.باشد‏‎ داشته‌‏‎ خوب‏‎ زهكش‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ مخلوط‏‎ پيت‌ماس‌‏‎
خاك‌‏‎ ندهيد‏‎ اجازه‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ استفاده‌‏‎ (‎املاح‌‏‎ بدون‌‏‎)‎ شيرين‌‏‎ آب‏‎
.است‌‏‎ ضروري‌‏‎ آن‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ مرطوب‏‎ هواي‌‏‎ وجود‏‎.‎شود‏‎ خشك‌‏‎ گلدان‌‏‎
.است‌‏‎ سانتيگراد‏‎ درجه‌‏‎ آن‌ 18‏‎ تحمل‌‏‎ قابل‌‏‎ دماي‌‏‎ حداقل‌‏‎
.است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎ بهار‏‎ در‏‎ گياه‌‏‎ تقسيم‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ :ازدياد‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ پاركها‏‎ سازمان‌‏‎كوي‌‏‎ به‌‏‎ دارم‌‏‎ تقاضا‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ :ازتهران‌‏‎ فروتن‌‏‎ مجيد‏‎
ما‏‎ برسر‏‎ بلايي‌‏‎ چه‌‏‎ ببينند‏‎ و‏‎ بزنند‏‎ سري‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
معناي‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ حرمت‌‏‎ حفظ‏‎ معناي‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎آورده‌اند‏‎
خانوادگي‌‏‎ و‏‎ معيشتي‌‏‎ مضيقه‌‏‎ هزاران‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ جوانهايي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
كوي‌‏‎ در‏‎ انسانيت‌‏‎ دشمنان‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎درسند‏‎ و‏‎ تحصيل‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ بشري‌‏‎ بني‌‏‎ هيچ‌‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎
پرونده‌هاي‌‏‎ انبوه‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ :تهران‌‏‎ از‏‎ كرمانشاهي‌‏‎ خداداد‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ گشوده‌‏‎ هم‌‏‎ جديدي‌‏‎ پرونده‌‏‎ رسيدگي‌ ، ‏‎ دست‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ تهران‌‏‎ خوابگاه‌دانشجويان‌دانشگاه‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ پرونده‌‏‎
سرنوشت‌‏‎ به‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ اميدواريم‌‏‎.‎شود‏‎ آن‌رسيدگي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
"سريعا‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ و‏‎ نشود‏‎ دچار‏‎ ديگر‏‎ پرونده‌هاي‌‏‎
.برساند‏‎ مجازات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مجرمان‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ رسيدگي‌‏‎
ناياب‏‎ روزنامه‌ها‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ روز‏‎ دو‏‎ در‏‎ :تهران‌‏‎ از‏‎ ملكي‌‏‎ بهروز‏‎
فروشي‌هاي‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ موتوسيكلت‌‏‎ با‏‎ شديم‌‏‎ مجبور‏‎ ما‏‎ و‏‎ شد‏‎
را‏‎ روزنامه‌‏‎ تيراژ‏‎ "لطفا‏‎.بخريم‌‏‎ روزنامه‌‏‎ تا‏‎ برويم‌‏‎ شهر‏‎ سطح‌‏‎
به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ و‏‎ برسد‏‎ همه‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ روزنامه‌‏‎ تا‏‎ كنيد‏‎ بيشتر‏‎
در‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ آسان‌‏‎ همگان‌‏‎ براي‌‏‎ اخبار‏‎
.نزنيم‌‏‎
حمله‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ ما‏‎ :دانشجويان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎
را‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ خوابگاه‌‏‎ به‌‏‎ فشار‏‎ گروه‌‏‎ خصمانه‌‏‎
جمهوري‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ پيشگاه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ محكوم‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎ عرض‌‏‎ تسليت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
بي‌شك‌‏‎.‎گلوله‌‏‎ شليك‌‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ سخن‌‏‎ با‏‎ را‏‎ سخن‌‏‎ جواب‏‎
ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ كه‌‏‎ بدانند‏‎ و‏‎ هستند‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎ ضد‏‎ آنان‌‏‎
.گذشت‌‏‎ نخواهند‏‎ فاجعه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎
بلندپايه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ :تهران‌‏‎ از‏‎ سنگاشكن‌‏‎ خليل‌‏‎
تن‌‏‎ چند‏‎ ديروز‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ دعوت‌‏‎ آرامش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ كشور‏‎
جبهه‌‏‎ روزنامه‌‏‎ نسخه‌‏‎ چند‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ در‏‎ روبه‌روي‌‏‎
سو‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ خيابان‌‏‎ سوي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ "مرتبا‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ را‏‎
بيايد ، ‏‎ در‏‎ كسي‌‏‎ صداي‌‏‎ بودند‏‎ مترصد‏‎ و‏‎ بازمي‌گشتند‏‎ و‏‎ مي‌رفتند‏‎
.بزنند‏‎ كتك‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ راهبندان‌‏‎
عكس‌العمل‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ هوشيار‏‎ مردم‌‏‎ ديگر‏‎ حالا‏‎ خوشبختانه‌‏‎
.نمي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎
بيگناه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ كشيدن‌‏‎ خون‌‏‎ به‌‏‎ :تهران‌‏‎ از‏‎ نام‌‏‎ بدون‌‏‎
ددمنشي‌شان‌‏‎ كه‌‏‎ طالبان‌‏‎ "انصار‏‎" دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
تسليت‌‏‎ ايران‌‏‎ هوشيار‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ واقعي‌‏‎ علاج‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ را‏‎
سعيد‏‎ فاسد‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ زود‏‎ بزودي‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ و‏‎ مي‌گويم‌‏‎
.شود‏‎ نابود‏‎ و‏‎ كنده‌‏‎ ملت‌‏‎ زخمي‌‏‎ تن‌‏‎ از‏‎ غيراسلامي‌‏‎
وجود‏‎ با‏‎ دانشجويان‌‏‎ آگاهي‌‏‎ و‏‎ هوشياري‌‏‎ :تهران‌‏‎ از‏‎ -‎ ص‌‏‎ حسين‌‏‎
ضد‏‎ بر‏‎ قدرت‌‏‎ نمايش‌‏‎ و‏‎ وحشت‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ آشكاري‌‏‎ خشونت‌‏‎
.است‌‏‎ ستودني‌‏‎ شد‏‎ اعمال‌‏‎ آنان‌‏‎
روش‌هاي‌‏‎ يادآور‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ در‏‎ نظامي‌‏‎ شبه‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ اقدام‌‏‎
در‏‎ را‏‎ سياهپوستان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ نژادپرست‌‏‎ رژيم‌‏‎
و‏‎ مقاومت‌‏‎ با‏‎ دانشجويان‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌رساندند‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ عام‌‏‎ ملاء‏‎
به‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ كه‌‏‎ واقعه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ آگاهانه‌‏‎ اعتراضي‌‏‎ حركت‌هاي‌‏‎
ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ براي‌‏‎ بيانجامد‏‎ فاجعه‌اي‌‏‎
.آوردند‏‎
ده‌‏‎ در‏‎ حداكثر‏‎ ستون‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ درج‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كتبي‌‏‎ پيامهاي‌‏‎
‎‏‏2058811‏‎( فاكس‌‏‎ ) نمابر‏‎ يا‏‎ پستي‌ 5446/19395‏‎ صندوق‌‏‎ به‌‏‎ سطر‏‎
. كنيد‏‎ ارسال‌‏‎مژه‌‏‎ گل‌‏‎
.دهيد‏‎ توضيح‌‏‎ مژه‌‏‎ گل‌‏‎ يجاد‏‎ ا‏‎ علت‌‏‎ درمورد‏‎
و‏‎ مول‌‏‎ غده‌‏‎ يا‏‎ زايس‌‏‎ غدد‏‎)‎ پلك‌‏‎ لبه‌‏‎ غدد‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ آبسه‌‏‎ مژه‌ ، ‏‎ گل‌‏‎
ميكروبي‌‏‎ عفونت‌‏‎ آن‌‏‎ علت‌‏‎ و‏‎ مي‌باشد‏‎ (‎مژه‌ها‏‎ فوليكول‌‏‎ يا‏‎
مرور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گرم‌‏‎ كمپرس‌‏‎ اصلي‌‏‎ درمان‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ استافيلوكوك‌‏‎
تخليه‌‏‎ آبسه‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ نيز‏‎ گاهي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ حاصل‌‏‎ بهبودي‌‏‎ زمان‌‏‎
و‏‎ ميكروبي‌‏‎ آزمايش‌‏‎ پلك‌‏‎ لبه‌‏‎ از‏‎ بايستي‌‏‎ تكرار‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎.‎شود‏‎
.پذيرد‏‎ صورت‌‏‎ بيوگرام‌‏‎ آنتي‌‏‎ و‏‎ كشت‌‏‎
و‏‎ رشد‏‎ تاخير‏‎ ريختن‌ ، ‏‎ شكسته‌شدن‌ ، ‏‎ سفيدشدن‌ ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎ آن‌‏‎ عوارض‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ مژه‌ها‏‎ شكل‌‏‎ تغيير‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎ پلكها‏‎ لبه‌‏‎ در‏‎ استافيلوكوك‌‏‎ ميكروب‏‎ ديگر‏‎ عوارض‌‏‎ از‏‎
و‏‎ (‎بلفاريت‌‏‎)‎ پلكها‏‎ لبه‌‏‎ تورم‌‏‎ شالازيون‌ ، ‏‎ ايجاد‏‎ مژه‌ ، ‏‎ گل‌‏‎
به‌‏‎ احتياج‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ قرنيه‌‏‎ گرفتاري‌‏‎ و‏‎ مژه‌ها‏‎ قاعده‌‏‎ شدن‌‏‎ زخمي‌‏‎
لبه‌‏‎ شستن‌‏‎ براي‌‏‎ شامپو‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ شامل‌‏‎ مدت‌‏‎ طولاني‌‏‎ درمان‌‏‎
داروهاي‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ آنتي‌بيوتيك‌‏‎ پماد‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ -‎پلكها‏‎
.دارد‏‎ چشم‌‏‎ متخصص‌‏‎ نظر‏‎ تحت‌‏‎ عارضه‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ بسته‌‏‎ ديگر‏‎
افتخاري‌‏‎ محمدحسين‌‏‎ دكتر‏‎شرعي‌‏‎ ساعات‌‏‎
:ظهر‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 13و 10‏‎
:مغرب‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 45‏‎ ساعت‌ 20‏‎
:فردا‏‎ صبح‌‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 13‏‎ ساعت‌ 4‏‎
:فردا‏‎ آفتاب‏‎ طلوع‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 58‏‎ ساعت‌ 5‏‎


نوآوران‌‏‎
سيگار‏‎ ترك‌‏‎ قرص‌‏‎
مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ ساخته‌اند‏‎ قرص‌هايي‌‏‎ انگليسي‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ -‎لندن‌‏‎
قرص‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎.كند‏‎ كمك‌‏‎ اعتيادشان‌‏‎ ترك‌‏‎ در‏‎ سيگاري‌‏‎ افراد‏‎ به‌‏‎
افراد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ارزان‌‏‎ بسيار‏‎ گلوكزدار‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ سيگاري‌‏‎
بين‌‏‎ از‏‎ سيگار ، ‏‎ ترك‌‏‎ براي‌‏‎ روش‌‏‎ بهترين‌‏‎ پژوهشگران‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
پژوهشگران‌‏‎.‎است‌‏‎ افراد‏‎ در‏‎ كشيدن‌‏‎ سيگار‏‎ اشتياق‌‏‎ بردن‌‏‎
را‏‎ سيگار‏‎ روشن‌كردن‌‏‎ اشتياق‌‏‎ گلوكز‏‎ قرص‌هاي‌‏‎ جويدن‌‏‎ معتقدند‏‎
.مي‌برد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ سيگاري‌‏‎ افراد‏‎ در‏‎
نخستين‌‏‎ مراحل‌‏‎ سيگاري‌‏‎ افراد‏‎ روي‌‏‎ گلوكزدار‏‎ قرص‌هاي‌‏‎ آزمايش‌‏‎
.مي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎ ديگر‏‎ سال‌‏‎ تا 2‏‎ آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ مي‌گذراند‏‎ را‏‎Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.