شماره‌ 1874‏‎ ‎‏‏،‏‎12 Jul 1999 تير 1378 ، ‏‎ دوشنبه‌ 21‏‎
Front Page
National
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ طلايي‌‏‎ دوران‌‏‎

رقابتهايي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ دووميداني‌‏‎
ورشو‏‎ جهاني‌‏‎

سال‌ 2000‏‎ المپيك‌‏‎ در‏‎ ساعي‌‏‎ هادي‌‏‎

كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ طلايي‌‏‎ دوران‌‏‎

ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎
كرد‏‎ فتح‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎

در‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ محبوب‏‎ مرد‏‎ "بزيك‌‏‎ ادموند‏‎"
گل‌‏‎ اولين‌‏‎ بزيك‌‏‎.داد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ارزشهاي‌‏‎ استقلال‌‏‎ مقابل‌‏‎
موءثرترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ نيز‏‎ بازي‌‏‎ سرتاسر‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎
و‏‎ بزرگ‌‏‎ مهاجم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ رفته‌‏‎ رفته‌‏‎ او‏‎.بود‏‎ پيروزي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تبديل‌‏‎ هوشمند‏‎
كشور‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎ *
يك‌‏‎ استقلال‌‏‎ -‎پيروزي‌ 2‏‎ *
(‎‏‏85‏‎)پيرواني‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ و‏‎ (‎دقيقه‌ 11‏‎)هاشمي‌نسب‏‎ مهدي‌‏‎ :گل‌‏‎
براي‌‏‎ (‎دقيقه‌ 50‏‎)‎بختياري‌زاده‌‏‎ سهراب‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎
استقلال‌‏‎
فلاح‌‏‎ مسعود‏‎ و‏‎ خسروي‌‏‎ علي‌‏‎:كمك‌‏‎ به‌‏‎ (سوريه‌‏‎)كوسه‌‏‎ محمد‏‎ :‎داور‏‎
(ايران‌‏‎)‎
افشين‌‏‎ و‏‎ (پيروزي‌‏‎) انصاريان‌‏‎ علي‌‏‎ استيلي‌ ، ‏‎ حميد‏‎:اخطار‏‎
(استقلال‌‏‎)‎ بختياري‌زاده‌‏‎ و‏‎ محمودي‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاجي‌پور ، ‏‎
تن‌‏‎ هزار‏‎ جمعيت‌80‏‎
مهدي‌‏‎ پيرواني‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ محمد‏‎ فنايي‌ ، ‏‎ داود‏‎:‎پيروزي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
مهدوي‌‏‎ هادي‌‏‎ انصاريان‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ فر ، ‏‎ رهبري‌‏‎ بهروز‏‎ هاشمي‌نسب ، ‏‎
حلالي‌ ، ‏‎ اسماعيل‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎برزگر‏‎) استيلي‌‏‎ حميد‏‎ عبدي‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ كيا ، ‏‎
.بزيك‌‏‎ ادموند‏‎ و‏‎ رافت‌‏‎ پايان‌‏‎
پروين‌‏‎ علي‌‏‎ :مربي‌‏‎
جواد‏‎ زرين‌چه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ برومند ، ‏‎ پرويز‏‎:‎استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
حاجي‌پور ، ‏‎ افشين‌‏‎ تقوي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ محمودي‌ ، ‏‎ كاظم‌‏‎ حسن‌زاده‌ ، ‏‎
هاشم‌‏‎ مجيدي‌ ، ‏‎ فرهاد‏‎ دين‌محمدي‌ ، ‏‎ سيروس‌‏‎ زاده‌ ، ‏‎ بختياري‌‏‎ سهراب‏‎
.ملكيان‌‏‎ فرد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎) حيدري‌‏‎
سكومورخوف‌‏‎ :‎مربي‌‏‎
تيم‌‏‎ دو‏‎ !گرم‌‏‎ و‏‎ دلچسب‏‎ نه‌چندان‌‏‎ فضايي‌‏‎ در‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فينال‌‏‎ ديدار‏‎ تماشاگر‏‎ هشتادهزار‏‎ حضور‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎
.كردند‏‎ برگزار‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ شايعات‌‏‎ تمام‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ را‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎
اما‏‎ ننشست‌ ، ‏‎ دل‌‏‎ بر‏‎ اخير‏‎ حوادث‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ اگرچه‌‏‎
انجام‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ شكلي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ نياز‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
.برسد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ جام‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ قدم‌‏‎ خود‏‎ تركيب‏‎ و‏‎ نفرات‌‏‎ بهترين‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎
"سكومورخوف‌‏‎" و‏‎ بود‏‎ محتاطتر‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎.‎گذاشتند‏‎
شناخت‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ برتر‏‎ نيروي‌‏‎ به‌‏‎ آگاهي‌‏‎ با‏‎
مدافع‌‏‎ سه‌‏‎ جلوي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ زاده‌‏‎ بختياري‌‏‎ سهراب‏‎ خود ، ‏‎ دفاعي‌‏‎ ضعف‌‏‎
يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ مياني‌‏‎ و‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ تا‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ مياني‌‏‎
در‏‎ تاكتيكي‌‏‎ تغيير‏‎ همين‌‏‎.‎دهد‏‎ اتصال‌‏‎ يكديگر‏‎ به‌‏‎ مدافع‌‏‎
را‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎ دقيقه‌‏‎ بيست‌‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ مهره‌چيني‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ بدود‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ توپ‌‏‎ اداره‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎ سرگردان‌‏‎
به‌موقع‌‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ "بزيك‌‏‎" فرار‏‎ برد ، ‏‎ را‏‎ بهره‌‏‎ بهترين‌‏‎ مسئله‌‏‎
خطاي‌‏‎ مرتكب‏‎ بازي‌‏‎ يازدهم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ حسن‌زاده‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ او‏‎
و‏‎ كرد‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎.‎شود‏‎ پنالتي‌‏‎
كه‌‏‎ زماني‌‏‎ از‏‎.‎كرد‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ برتري‌‏‎ همچنان‌‏‎ پيروزي‌‏‎
خود‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎ افتاد ، ‏‎ جا‏‎ خود‏‎ پست‌‏‎ در‏‎ "بختياري‌زاده‌‏‎"
از‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ توپ‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ عرضي‌‏‎ كوتاه‌‏‎ حركت‌هاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ آمد‏‎
زمين‌‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ بر‏‎ استقلال‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ پيروزي‌‏‎
.نكرد‏‎ ايجاد‏‎ پيروزي‌‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ جدي‌‏‎ خطر‏‎ اما‏‎ داشت‌ ، ‏‎ تسلط‏‎
كرد ، ‏‎ كمتر‏‎ را‏‎ خود‏‎ سه‌گانه‌‏‎ خطوط‏‎ فاصله‌‏‎ استقلال‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
"تقريبا‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ و‏‎ شد‏‎ نزديك‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ به‌‏‎ كمي‌‏‎ "ملكيان‌‏‎"
تا‏‎ كرد‏‎ نزديكتر‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎ كند‏‎
باقي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ خطمياني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ مانور‏‎ براي‌‏‎ فضايي‌‏‎ و‏‎ فاصله‌‏‎
نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ "دين‌محمدي‌‏‎" بازي‌‏‎ پنجاه‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎.نگذارد‏‎
موقعيتي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎ سهراب‏‎ زيبا ، ‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ كرنر‏‎
و‏‎ تماشايي‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ و‏‎ بلند‏‎ پرشي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ وي‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ قرار‏‎
گل‌‏‎ برسد‏‎ توپ‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ فنايي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
را‏‎ استقلال‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎برساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تساوي‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ استقلال‌‏‎ دراختيار‏‎ "كاملا‏‎ توپ‌‏‎ و‏‎ درآورد‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎
لطيفي‌‏‎ خود‏‎ و‏‎ افزود‏‎ خواسته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ نيز‏‎ "لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎" آمدن‌‏‎
كه‌‏‎ برساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ گل‌‏‎ دقيقه‌ 72‏‎ در‏‎ مي‌توانست‌‏‎
اما‏‎ آورد‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ موقعيت‌‏‎ نيز‏‎ "مجيدي‌‏‎" حتي‌‏‎نشد‏‎ چنين‌‏‎
تماشاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ پيروزي‌‏‎.گرفت‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ تاخير‏‎ كمي‌‏‎
"برزگر‏‎" آوردن‌‏‎ و‏‎ پروين‌‏‎ درايت‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ خودآمده‌‏‎ به‌‏‎ حريف‌‏‎ بازي‌‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ يك‌بار‏‎ و‏‎ داد‏‎ آهنگ‌‏‎ تغيير‏‎ استيلي‌ ، ‏‎ به‌جاي‌‏‎
پايان‌‏‎" فردي‌‏‎ حركت‌‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 85‏‎ در‏‎ بالاخره‌ ، ‏‎ و‏‎ شد‏‎ حاكم‌‏‎
فرستاده‌‏‎ استقلال‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ درون‌‏‎ كه‌‏‎ زيبايي‌‏‎ توپ‌‏‎ و‏‎ "رافت‌‏‎
پيروزي‌‏‎ گل‌‏‎ خود‏‎ زيباي‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ "پيرواني‌‏‎ محمدعلي‌‏‎" بود ، ‏‎
حساس‌‏‎ جام‌‏‎ دو‏‎ فاتح‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تيمش‌‏‎ تا‏‎ رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.شود‏‎ كشور‏‎
ميدان‌‏‎ برتر‏‎ بازيكن‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "پيرواني‌‏‎"
.داشت‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
خود‏‎ آرشيو‏‎ در‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ افتخار‏‎ تنها‏‎ حالا‏‎ پيروزي‌‏‎
همه‌جانبه‌‏‎ افتخارات‌‏‎ به‌‏‎ يونايتد‏‎ منچستر‏‎ چون‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ كم‌‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎

رقابتهايي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ دووميداني‌‏‎
ورشو‏‎ جهاني‌‏‎


شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ دووميداني‌‏‎ تيم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ماه‌‏‎ تير‏‎ روز 22‏‎ جهان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ رقابتهاي‌دووميداني‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ ترك‌خواهد‏‎ ورشو‏‎ مقصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ جاري‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ تيم‌‏‎ دووميداني‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
‎‏‏،‏‎(مانع‌‏‎ با‏‎ متر‏‎ و 110‏‎ طول‌‏‎ پرش‌‏‎)عسگري‌‏‎ روح‌الله‌‏‎ را‏‎ رقابتها‏‎
پرتاب‏‎)‎ حالي‌عيدي‌‏‎ محمدمهدي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎گام‌‏‎ سه‌‏‎ پرش‌‏‎) محققي‌‏‎ محمدرضا‏‎
متر‏‎ ‎‏‏800‏‎) ميرزاگلي‌‏‎ رستم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ديسك‌‏‎ پرتاب‏‎) سالمي‌‏‎ هادي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎نيزه‌‏‎
متر‏‎ و 3000‏‎ مانع‌‏‎ با‏‎ متر‏‎ ‎‏‏2000‏‎) رضايي‌‏‎ افشين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(متر‏‎ و 1500‏‎
.مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ (‎آزاد‏‎
استان‌‏‎ دووميداني‌‏‎ هيات‌‏‎ رييس‌‏‎ شاهوزهي‌‏‎ محمد‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ همراهي‌‏‎ سرپرست‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎
بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ دووميداني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
در‏‎ سال‌جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ تير‏‎ و 25‏‎ طي‌روزهاي‌ 24‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ لهستان‌‏‎ پايتخت‌‏‎ ورشو‏‎

سال‌ 2000‏‎ المپيك‌‏‎ در‏‎ ساعي‌‏‎ هادي‌‏‎


المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ جواز‏‎ "ساعي‌‏‎ هادي‌‏‎" :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.آورد‏‎ به‌دست‌‏‎ را‏‎ استراليا‏‎ سيدني‌‏‎ سال‌ 2000‏‎
انتخابي‌‏‎ تكواندو‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎ ساعي‌‏‎
با‏‎ دارد ، ‏‎ جريان‌‏‎ كرواسي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ جواز‏‎ كيلوگرم‌توانست‌‏‎ منهاي‌ 68‏‎ وزن‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎
.كند‏‎ كسب‏‎ را‏‎ فوق‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
به‌ترتيب‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ ايراني‌‏‎ تكواندوكا‏‎ اين‌‏‎
فيليپين‌ ، ‏‎ ماداگاسكار ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ مقابل‌تكواندوكاران‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ اتريش‌‏‎ آلمان‌و‏‎ كره‌جنوبي‌ ، ‏‎ يوگسلاوي‌ ، ‏‎
منهاي‌ 68‏‎ وزن‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ نخست‌‏‎ سكوي‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ ساعي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
شد‏‎ دوم‌‏‎ اتريشي‌‏‎ تكواندوكا‏‎ ايستاد ، ‏‎ فوق‌‏‎ كيلوگرم‌رقابت‌هاي‌‏‎
سوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ مشترك‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ وايتاليايي‌‏‎ آلماني‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ و‏‎
.ايستادند‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ ايراني‌‏‎ تكواندوكا‏‎ ديگر‏‎ "افلاكي‌‏‎ مجيد‏‎"
المپيك‌ 2000‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ جواز‏‎ مسابقه‌هانتوانست‌‏‎
.كند‏‎ كسب‏‎ را‏‎ سيدني‌‏‎
رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ منهاي‌ 80‏‎ وزن‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ افلاكي‌‏‎
.ششم‌ايستاد‏‎ رده‌‏‎ در‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.