شماره‌ 1881‏‎ ‎‏‏،‏‎20 Jul 1999 تير 1378 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 29‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page

مرزن‌آباد‏‎ رودخانه‌‏‎
دلاور‏‎ ولي‌زاده‌‏‎ عزيزالله‌‏‎ :‎از‏‎ عكس‌‏‎حافظ‏‎ با‏‎ امروز‏‎
دارم‌‏‎ بدن‌‏‎ در‏‎ جان‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ جانان‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ عهدي‌‏‎ مرا‏‎
دارم‌‏‎ خويشتن‌‏‎ جان‌‏‎ چو‏‎ را‏‎ كويش‌‏‎ هواداران‌‏‎
حاصل‌‏‎ خلوتي‌‏‎ دارم‌‏‎ چو‏‎ دل‌‏‎ آرزوي‌‏‎ و‏‎ كام‌‏‎ به‌‏‎
دارم‌‏‎ انجمن‌‏‎ ميان‌‏‎ گويان‌‏‎ بد‏‎ خبث‌‏‎ از‏‎ فكر‏‎ چه‌‏‎

شناسنامه‌‏‎

مازندران‌‏‎ در‏‎ هويزر‏‎ رابرت‌‏‎ عكس‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎

سينما‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ مذهبي‌‏‎ سينماي‌‏‎ بررسي‌‏‎

ارشاد‏‎ نگارخانه‌‏‎ در‏‎ نقاشي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎

فلامينگو‏‎ -‎ كلاسيك‌‏‎ گيتار‏‎ كنسرت‌‏‎

مولوي‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ "چيني‌‏‎ همسر‏‎" نمايش‌‏‎

ايراني‌‏‎ پژوهشگر‏‎ يك‌‏‎ اختراعات‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎

مهاباد‏‎ در‏‎ گرافيك‌‏‎ آثار‏‎ نمايشگاه‌‏‎

ديابت‌‏‎ انجمن‌‏‎ آموزشي‌‏‎ علمي‌‏‎ گردهمائي‌‏‎

تاريخ‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ داستاني‌‏‎ عناصر‏‎ بررسي‌‏‎
بيهقي‌‏‎

كسوف‌‏‎ از‏‎ عكسبرداري‌‏‎ و‏‎ رصد‏‎ روش‌‏‎ علمي‌‏‎ همايش‌‏‎

دياليزي‌‏‎ كودكان‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ نمايش‌‏‎ اجراي‌‏‎

مي‌پذيرد‏‎ عضو‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ فيلم‌‏‎ كانون‌‏‎

و‏‎ مجسمه‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎ برگزاري‌‏‎
مشهد‏‎ در‏‎ نقاشي‌‏‎

برپا‏‎ ري‌‏‎ در‏‎ مقاله‌نويسي‌‏‎ و‏‎ نقاشي‌‏‎ ايستگاه‌‏‎
شد‏‎

نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ ويژه‌‏‎ كاريكاتور‏‎ آموزش‌‏‎

شناسنامه‌‏‎مازندران‌‏‎ در‏‎ هويزر‏‎ رابرت‌‏‎ عكس‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎


مازندران‌‏‎ در‏‎ هويزر‏‎ رابرت‌‏‎ عكس‌‏‎ تخصصي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ دومين‌‏‎
هنرمند‏‎ آثار‏‎ از‏‎ اثر‏‎ نمايشگاه‌ 50‏‎ اين‌‏‎ در‏‎شد‏‎ برگزار‏‎
.شد‏‎ گذارده‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ ديد‏‎ معرض‌‏‎ به‌‏‎ آمريكايي‌‏‎
مسائل‌‏‎ انسان‌ ، ‏‎ طبيعت‌ ، ‏‎ پيرامون‌‏‎ عكاس‌‏‎ اين‌‏‎ آثار‏‎ مضامين‌‏‎
.است‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
برپا‏‎ ساري‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ فوق‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
.است‌‏‎

سينما‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ مذهبي‌‏‎ سينماي‌‏‎ بررسي‌‏‎


در‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميته‌‏‎ جلسات‌‏‎ ازسلسله‌‏‎ جلسه‌‏‎ سومين‌‏‎
"مذهبي‌‏‎ سينماي‌‏‎" بررسي‌‏‎ و‏‎ مرور‏‎ به‌‏‎ سينمايي‌‏‎ گونه‌هاي‌‏‎ حيطه‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ خواهد‏‎
تالار‏‎ در‏‎ ساعت‌ 18‏‎ راس‌‏‎ مرداد‏‎ يكشنبه‌ 3‏‎ كه‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
احمدرضا‏‎:‎ازآقايان‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ اجتماعات‌‏‎
-نجفي‌‏‎ علي‌‏‎ محمد‏‎ -ليالستاني‌‏‎ حسينعلي‌‏‎ -‎راعي‌‏‎ مجتبي‌‏‎ -معتمدي‌‏‎
و‏‎ اسفندياري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ -‎رئيسيان‌‏‎ عليرضا‏‎ -‎تبريزي‌‏‎ كمال‌‏‎
رادرخصوص‌‏‎ خود‏‎ نظريات‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ افصحي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
از‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميته‌‏‎.‎كنند‏‎ ارايه‌‏‎ مذهبي‌‏‎ سينماي‌‏‎
مسايل‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ محققان‌ ، ‏‎ دست‌اندركاران‌ ، ‏‎
كرده‌‏‎ دعوت‌‏‎ جلسات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ تخصصي‌‏‎
.است‌‏‎

ارشاد‏‎ نگارخانه‌‏‎ در‏‎ نقاشي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎


هنرمندان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بهنوشان‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ نقاشيهاي‌‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎
اين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ نگارخانه‌‏‎ در‏‎ كرج‌‏‎ شهرستان‌‏‎
.برپاست‌‏‎ شهرستان‌‏‎
و‏‎ گل‌‏‎ مضمون‌‏‎ با‏‎ آبرنگ‌‏‎ نقاشي‌‏‎ تابلوي‌‏‎ نمايشگاه‌ 32‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ درآمده‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ طبيعي‌‏‎ مناظر‏‎
است‌‏‎ يافته‌‏‎ گشايش‌‏‎ تيرماه‌‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ اداره‌‏‎ نگارخانه‌‏‎ در‏‎ تا 16‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 8‏‎ از‏‎ روزه‌‏‎ همه‌‏‎
.است‌‏‎ داير‏‎ علاقمندان‌‏‎ بازديد‏‎ براي‌‏‎ كرج‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎

فلامينگو‏‎ -‎ كلاسيك‌‏‎ گيتار‏‎ كنسرت‌‏‎


خوانندگي‌‏‎ و‏‎ سرپرستي‌‏‎ به‌‏‎ فلامينگو‏‎ كلاسيك‌‏‎ گيتار‏‎ كنسرت‌‏‎
تا‏‎ ساعت‌ 20‏‎ از‏‎ مرداد‏‎ تا 3‏‎ تير‏‎ از 31‏‎ خواجه‌نوري‌‏‎ داريوش‌‏‎
دربند‏‎ ميدان‌‏‎ -‎ تجريش‌‏‎ ميدان‌‏‎ نشاني‌‏‎ به‌‏‎ سعدآباد‏‎ كاخ‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏22‏‎
تلفن‌ 2144491‏‎.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

مولوي‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ "چيني‌‏‎ همسر‏‎" نمايش‌‏‎


حسن‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ اميني‌‏‎ رحمت‌‏‎ نوشته‌‏‎ "چيني‌‏‎ همسر‏‎" نمايش‌‏‎
مولوي‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ ساعت‌ 18‏‎ تيرماه‌ ، ‏‎ يكشنبه‌ 27‏‎ روز‏‎ از‏‎ وارسته‌‏‎
.رفت‌‏‎ صحنه‌‏‎ به‌‏‎
نقش‌‏‎ ايفاي‌‏‎ طنابنده‌‏‎ محسن‌‏‎ و‏‎ خسروي‌‏‎ آرزو‏‎ نمايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.مي‌كنند‏‎
تئاتر‏‎ جشنواره‌‏‎ دوازدهمين‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ "چيني‌‏‎ همسر‏‎"
كارگرداني‌ ، ‏‎ صحنه‌ ، ‏‎ طراحي‌‏‎ جوائز‏‎ و‏‎ درآمد‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ دانشجويان‌‏‎
.كرد‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ نمايشنامه‌نويسي‌‏‎ بازيگري‌ ، ‏‎
كمدي‌‏‎ مضموني‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ اقتباس‌‏‎ قصه‌اي‌‏‎ از‏‎ نمايش‌‏‎ داستان‌‏‎
.است‌‏‎ برخوردار‏‎

ايراني‌‏‎ پژوهشگر‏‎ يك‌‏‎ اختراعات‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎


چندين‌‏‎ شامل‌‏‎ كشور‏‎ مخترعان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ نخستين‌‏‎
برپا‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ابتكاري‌‏‎ و‏‎ اختراعي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ و‏‎ پژوهشي‌‏‎ طرح‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ شصت‌‏‎ فني‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ حاصل‌‏‎ پوريايي‌‏‎ استاد‏‎
پزشكي‌‏‎ كشاورزي‌ ، ‏‎ مانند‏‎ متنوع‌‏‎ بسيار‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
گذاشته‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ پژوهشگران‌‏‎ تماشاي‌‏‎ به‌‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ صنعتي‌‏‎
.است‌‏‎
خون‌‏‎ لخته‌شدن‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ دستگاه‌‏‎ دور ، ‏‎ راه‌‏‎ ميكروفن‌‏‎ دستگاه‌‏‎
تعيين‌‏‎ دستگاه‌‏‎ برد ، ‏‎ كيلومتر‏‎ صد‏‎ چند‏‎ با‏‎ بي‌سيم‌‏‎ بدن‌ ، ‏‎ در‏‎
ثبت‌‏‎ دستگاه‌‏‎ جانداران‌ ، ‏‎ محل‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ و‏‎ مرغ‌‏‎ تخم‌‏‎ جنسيت‌‏‎
وسيله‌‏‎ مدل‌ساز ، ‏‎ دستگاه‌‏‎ خطوط ، ‏‎ ترسيم‌‏‎ دستگاه‌‏‎ هوا ، ‏‎ دماي‌‏‎
هوا ، ‏‎ در‏‎ اجسام‌‏‎ نگهداشتن‌‏‎ معلق‌‏‎ دستگاه‌‏‎ گاز ، ‏‎ هشداردهنده‌‏‎
اين‌‏‎ ابتكارهاي‌‏‎ و‏‎ اختراعات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ گوشت‌‏‎ چرخ‌‏‎ ايمني‌‏‎ دستگاه‌‏‎
.است‌‏‎ ايراني‌‏‎ هشتادساله‌‏‎ مخترع‌‏‎
و‏‎ محققان‌‏‎ تشويق‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ ايراني‌‏‎ مخترع‌‏‎ اين‌‏‎ دائمي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
امور‏‎ و‏‎ كار‏‎ وزارت‌‏‎ جنب‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ پژوهشگران‌‏‎
پذيراي‌‏‎ بعدازظهر ، ‏‎ تا 17‏‎ ساعت‌ 9‏‎ از‏‎ پلاك‌ 435‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ و‏‎ علاقمندان‌‏‎

مهاباد‏‎ در‏‎ گرافيك‌‏‎ آثار‏‎ نمايشگاه‌‏‎


رازي‌‏‎ دخترانه‌‏‎ هنرستان‌‏‎ هنرجويان‌‏‎ گرافيك‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎
نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ داير‏‎ مهاباد‏‎ شهرداري‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ موضوع‌هاي‌‏‎ در‏‎ هنري‌‏‎ اثر‏‎ هشتاد‏‎ و‏‎ سيصد‏‎
مداد‏‎ روغن‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ از‏‎ آثار‏‎ اين‌‏‎ خلق‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎
نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ استفاده‌‏‎ قلم‌‏‎ سياه‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ آب‏‎ رنگي‌‏‎
داير‏‎ علاقمندان‌‏‎ بازديد‏‎ براي‌‏‎ سالجاري‌‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎ اول‌‏‎ تا‏‎
.است‌‏‎

ديابت‌‏‎ انجمن‌‏‎ آموزشي‌‏‎ علمي‌‏‎ گردهمائي‌‏‎


به‌مناسبت‌‏‎ ايران‌‏‎ ديابت‌‏‎ انجمن‌‏‎ آموزشي‌‏‎ -‎علمي‌‏‎ گردهمايي‌‏‎
مدرس‌ ، ‏‎ محقق‌ ، ‏‎ طالقاني‌‏‎ فاطمه‌‏‎ مهندس‌‏‎ شادروان‌‏‎ مقام‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎
ارشاد‏‎ حسينيه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ديابت‌‏‎ انجمن‌‏‎ گرانقدر‏‎ مترجم‌‏‎ و‏‎ موءلف‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
جمعه‌‏‎ روز‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
به‌‏‎ نرسيده‌‏‎ شريعتي‌‏‎ خيابان‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌ 18‏‎ مردادماه‌‏‎ اول‌‏‎
.نمايند‏‎ مراجعه‌‏‎ ارشاد‏‎ حسينيه‌‏‎ ميرداماد‏‎

تاريخ‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ داستاني‌‏‎ عناصر‏‎ بررسي‌‏‎
بيهقي‌‏‎


فرهنگي‌‏‎ بحث‌‏‎ عنوان‌‏‎ "بيهقي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ داستاني‌‏‎ عناصر‏‎"
و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ تيرماه‌‏‎ چهارشنبه‌ 30‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎
سخنراني‌‏‎ عزيزي‌‏‎ محمد‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎
.مي‌كند‏‎
ساعت‌ 16‏‎ از‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ علاقمندان‌‏‎
خيابان‌‏‎ تقاطع‌‏‎ -‎ حافظ‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ هنري‌‏‎ حوزه‌‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎
.كنند‏‎ مراجعه‌‏‎ هنر‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ پژوهشكده‌‏‎ سميه‌‏‎

كسوف‌‏‎ از‏‎ عكسبرداري‌‏‎ و‏‎ رصد‏‎ روش‌‏‎ علمي‌‏‎ همايش‌‏‎


"كسوف‌‏‎ از‏‎ عكسبرداري‌‏‎ و‏‎ رصد‏‎ روش‌‏‎" موضوع‌‏‎ با‏‎ علمي‌‏‎ همايش‌‏‎
نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ فكري‌‏‎ پرورش‌‏‎ كانون‌‏‎ نجوم‌‏‎ مركز‏‎ توسط‏‎
همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كانون‌ ، ‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
و‏‎ مدرسين‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ تفرشي‌‏‎ امين‌‏‎ بابك‌‏‎ و‏‎ نوروزي‌‏‎ محمدرضا‏‎
روز‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ همايش‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ سخنراني‌‏‎ نجوم‌‏‎ علم‌‏‎ كارشناس‌هاي‌‏‎
مركز‏‎ در‏‎ ساعت‌ 17‏‎ راس‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ مرداد‏‎ سوم‌‏‎ يكشنبه‌‏‎
حجاب‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ كانون‌‏‎ هنري‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ آفرينش‌هاي‌‏‎
ذخيره‌‏‎ جهت‌‏‎ مي‌توانند‏‎ نجوم‌‏‎ علم‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
مركز‏‎ تلفن‌ 2711178‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ علمي‌‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ جا‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎.بگيرند‏‎ تماس‌‏‎ كانون‌‏‎ نجوم‌‏‎
هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ همايش‌هاي‌‏‎ مرداد‏‎ بيستم‌‏‎ كسوف‌‏‎ ويژه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎

دياليزي‌‏‎ كودكان‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ نمايش‌‏‎ اجراي‌‏‎


اداره‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ "پلنگ‌لنگ‌‏‎ و‏‎ قهرمان‌‏‎ كاكلي‌‏‎" نمايش‌‏‎ گروه‌‏‎
دياليزي‌‏‎ كودكان‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ كرج‌‏‎ شهرستان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎
.است‌‏‎ برده‌‏‎ صحنه‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ نمايش‌‏‎ شهرستان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
مي‌شود ، ‏‎ اجرا‏‎ ارشاد‏‎ تئاتر‏‎ سينما‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ موزيكال‌‏‎ نمايش‌‏‎ اين‌‏‎
كارگرداني‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مولائي‌‏‎ بيژن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رئيسي‌‏‎ اسفنديار‏‎ نوشته‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎
تئاتر‏‎ سينما‏‎ در‏‎ مرداد‏‎ تا 26‏‎ تيرماه‌‏‎ از 26‏‎ نمايش‌‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اجرا‏‎ كرج‌‏‎ چمران‌‏‎ شهيد‏‎ پارك‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ ارشاد‏‎

مي‌پذيرد‏‎ عضو‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ فيلم‌‏‎ كانون‌‏‎


ارتقاء‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ ايران‌ ، ‏‎ سينمايي‌‏‎ اصناف‌‏‎ جامعه‌‏‎ فيلم‌‏‎ كانون‌‏‎
دست‌اندركاران‌ ، ‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ آگاهي‌‏‎ و‏‎ سينمايي‌‏‎ دانش‌‏‎
دوره‌‏‎ براي‌‏‎ سينمايي‌ ، ‏‎ مختلف‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ محققان‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎
.مي‌پذيرد‏‎ جديد‏‎ عضو‏‎ سيزدهم‌ ، ‏‎
ساعت‌‏‎ راس‌‏‎ هفته‌‏‎ هر‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روزهاي‌‏‎ كه‌‏‎ كانون‌‏‎ نمايش‌‏‎ جلسات‌‏‎
روز‏‎ سينماي‌‏‎ برتر‏‎ آثار‏‎ مرور‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ ‎‏‏30/17‏‎
صاحبنظران‌ ، ‏‎ نمايش‌ ، ‏‎ هر‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ خواهد‏‎ جهان‌‏‎
به‌‏‎ سينمايي‌‏‎ صاحبنام‌‏‎ منتقدان‌‏‎ و‏‎ فيلمسازان‌‏‎ كارشناسان‌ ، ‏‎
علاقه‌مندان‌‏‎.‎پرداخت‌‏‎ خواهند‏‎ فيلم‌ها‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎
در‏‎ عضويت‌‏‎ براي‌‏‎ مرداد‏‎ سه‌شنبه‌ 5‏‎ تا‏‎ حداكثر‏‎ مي‌توانند‏‎
.كنند‏‎ مراجعه‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎ كانون‌‏‎

و‏‎ مجسمه‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎ برگزاري‌‏‎
مشهد‏‎ در‏‎ نقاشي‌‏‎


هنرمند‏‎ زنان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ نقاشي‌‏‎ و‏‎ مجسمه‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎
.است‌‏‎ برپا‏‎ مشهد‏‎ ميرك‌‏‎ نگارخانه‌‏‎ در‏‎ مشهد‏‎
نقش‌‏‎ و‏‎ مجسمه‌‏‎ آثار‏‎ شامل‌‏‎ هنري‌‏‎ اثر‏‎ نمايشگاه‌ 137‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
معرض‌‏‎ در‏‎ كيانيان‌‏‎ خانم‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ رنگ‌روغن‌‏‎ نقاشي‌‏‎ و‏‎ برجسته‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ ديد‏‎
.است‌‏‎ داير‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎

برپا‏‎ ري‌‏‎ در‏‎ مقاله‌نويسي‌‏‎ و‏‎ نقاشي‌‏‎ ايستگاه‌‏‎
شد‏‎


با‏‎ مقاله‌نويسي‌‏‎ و‏‎ نقاشي‌‏‎ ايستگاه‌‏‎ بهزيستي‌‏‎ هفته‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎
يك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ ري‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ منطقه‌ 20‏‎ شهرداري‌‏‎ همكاري‌‏‎
.شد‏‎ داير‏‎ هفته‌‏‎
اين‌‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎ مي‌توانند‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ روزانه‌ 150‏‎
در‏‎.‎كنند‏‎ استفاده‌‏‎ مقاله‌‏‎ نوشتن‌‏‎ و‏‎ نقاشي‌‏‎ كشيدن‌‏‎ براي‌‏‎ ايستگاه‌‏‎
نقاشي‌‏‎ بهترين‌‏‎ صاحبان‌‏‎ نفر‏‎ به‌ 15‏‎ ايستگاه‌‏‎ اين‌‏‎ اختتاميه‌‏‎ روز‏‎
.مي‌شود‏‎ اهدا‏‎ جوايزي‌‏‎ مقاله‌‏‎ و‏‎

نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ ويژه‌‏‎ كاريكاتور‏‎ آموزش‌‏‎


شايان‌‏‎ استقبال‌‏‎ درپي‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ كاريكاتور‏‎ خانه‌‏‎
در‏‎ نامنويسي‌‏‎ جديد‏‎ دوره‌‏‎ كاريكاتور‏‎ آموزش‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎ از‏‎ توجه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ ويژه‌‏‎ كلاس‌ها‏‎ اين‌‏‎
برگزار‏‎ ساعت‌‏‎ سه‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نيم‌‏‎ و‏‎ يكماه‌‏‎ به‌مدت‌‏‎ كه‌‏‎ كلاسها‏‎
و‏‎ استادان‌‏‎ زيرنظر‏‎ علاقمند‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ مي‌شود‏‎
و‏‎ زمينه‌ها‏‎ روشها ، ‏‎ با‏‎ تجربه‌‏‎ با‏‎ كاريكاتوريست‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ آشنا‏‎ كاريكاتور‏‎ مختلف‌‏‎ موضوعهاي‌‏‎
دكتر‏‎ خيابان‌‏‎ به‌‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎ دهم‌‏‎ تا‏‎ مي‌توانند‏‎ علاقمندان‌‏‎
ميدان‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ نبي‌‏‎ گل‌‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎ همت‌ ، ‏‎ تقاطع‌‏‎ شريعتي‌‏‎
تماس‌‏‎ شماره‌ 2251563‏‎ تلفن‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ و‏‎ مراجعه‌‏‎ شماره‌ 60‏‎ كتابي‌‏‎
كنند‏‎ برقرار‏‎

خبرها‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ گشتي‌‏‎
جمعيت‌‏‎ ميليارد‏‎ شش‌‏‎ و‏‎ نوزاد‏‎ يك‌‏‎
يكشنبه‌‏‎ شب‏‎ نيمه‌‏‎ زيرا‏‎ شد ، ‏‎ سنگين‌تر‏‎ خاكي‌‏‎ كره‌‏‎ -‎لندن‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎ ساكنان‌‏‎ كه‌‏‎ آمد‏‎ به‌دنيا‏‎ نوزادي‌‏‎ تير‏‎ بيست‌وهفتم‌‏‎
.رفت‌‏‎ فراتر‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ رساند‏‎ تن‌‏‎ ميليارد‏‎ شش‌‏‎
نفر‏‎ ميليارد‏‎ مرز 6‏‎ از‏‎ كره‌زمين‌‏‎ جمعيت‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ نيمه‌شب‏‎
.گذشت‌‏‎
دو‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ در 40‏‎ زمين‌‏‎ كره‌‏‎ جمعيت‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
سال‌ 2200‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎ برابر‏‎
.برسد‏‎ ميلياردنفر‏‎ به‌ 11‏‎ زمين‌‏‎ كره‌‏‎ جمعيت‌‏‎ ميلادي‌‏‎
و 123‏‎ بود‏‎ ميلياردنفر‏‎ يك‌‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 1804‏‎ در‏‎ زمين‌‏‎ جمعيت‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ برسد ، ‏‎ نفر‏‎ ميليارد‏‎ به‌ 2‏‎ تا‏‎ كشيد‏‎ طول‌‏‎ سال‌‏‎
گذشته‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ در 12‏‎ جهان‌ ، ‏‎ در‏‎ ولد‏‎ و‏‎ زاد‏‎ نزولي‌‏‎ سير‏‎ وجود‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎ نفر‏‎ ميليارد‏‎ يك‌‏‎ جهان‌‏‎ جمعيت‌‏‎
اسپانيا‏‎ در‏‎ گاوبازان‌‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎
كشور‏‎ شرق‌‏‎ در‏‎ "كاتولونيا‏‎" منطقه‌‏‎ محلي‌‏‎ مقامات‌‏‎ -مادريد‏‎
زير‏‎ كودكان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ گاوبازي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ تماشاي‌‏‎ اسپانيا‏‎
منطقه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ دولتي‌‏‎ مقامات‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎كردند‏‎ ممنوع‌‏‎ سال‌‏‎ چهارده‌‏‎
آزردگي‌‏‎ دچار‏‎ را‏‎ كودكان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خونين‌‏‎ و‏‎ خشن‌‏‎ ورزشي‌‏‎ گاوبازي‌‏‎
ديگر‏‎ منطقه‌‏‎ چند‏‎.دارد‏‎ منفي‌‏‎ تاثير‏‎ آنها‏‎ روحيه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
اين‌‏‎ تماشاي‌‏‎ دارد‏‎ نظر‏‎ در‏‎ نيز‏‎ "مادريد‏‎" جمله‌‏‎ از‏‎ اسپانيا‏‎
.كند‏‎ اعلام‌‏‎ ممنوع‌‏‎ كودكان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎
هم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ اسپانيا‏‎ در‏‎ وسطي‌‏‎ قرون‌‏‎ در‏‎ گاوبازي‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ورزش‌ها‏‎ طرفدارترين‌‏‎ پر‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ نيز‏‎ اكنون‌‏‎
در‏‎ حيوانات‌‏‎ و‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ طرفداران‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ به‌شمار‏‎
مخالفت‌‏‎ خونين‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ گسترش‌‏‎ با‏‎ همواره‌‏‎ نيز‏‎ اسپانيا‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سنتي‌‏‎ اسپانيا‏‎ در‏‎ گاوبازي‌‏‎ اما‏‎ كرده‌اند ، ‏‎
نماد‏‎ زيرا‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ افتخار‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌دانند‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎
مسئولان‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ تدبير‏‎ و‏‎ شجاعت‌‏‎
.مخالفند‏‎ گاوبازي‌‏‎ با‏‎ دولتي‌‏‎
آلماني‌‏‎ مرد‏‎ به‌‏‎ موش‌‏‎ حمله‌‏‎
آلماني‌‏‎ مرد‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ متري‌‏‎ نيم‌‏‎ صحرايي‌‏‎ موش‌‏‎ يك‌‏‎ -‎ فرانكفورت‌‏‎
شهر‏‎ در‏‎ خانه‌اش‌‏‎ از‏‎ ساله‌‏‎ مرد 59‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎.‎كرد‏‎ حمله‌‏‎
به‌‏‎ موش‌‏‎ديد‏‎ خانه‌‏‎ جلوي‌‏‎ را‏‎ صحرايي‌‏‎ موش‌‏‎ شد ، ‏‎ خارج‌‏‎ فرانكفورت‌‏‎
يك‌‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ مرد‏‎.‎شد‏‎ حمله‌ور‏‎ مرد‏‎ به‌‏‎ بگريزد‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ جاي‌‏‎
فرو‏‎ چوب‏‎ در‏‎ را‏‎ دندانهايش‌‏‎ موش‌‏‎ اما‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ چوبي‌‏‎ تخته‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ موش‌‏‎ و‏‎ چوب‏‎ مرد‏‎.‎افتاد‏‎ دام‌‏‎ به‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
ابتدا‏‎ ماموران‌‏‎.‎گذاشت‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پليس‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ خانه‌‏‎ داخل‌‏‎
ببرند ، ‏‎ باغ‌وحش‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ اسير‏‎ زنده‌‏‎ را‏‎ موش‌‏‎ كردند‏‎ تلاش‌‏‎
موش‌‏‎ ساكنان‌ ، ‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نشدند‏‎ موفق‌‏‎ اما‏‎
"ظاهرا‏‎.‎كشتند‏‎ و‏‎ دادند‏‎ قرار‏‎ گلوله‌‏‎ هدف‌‏‎ را‏‎ جنگجو‏‎ صحرايي‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ جنگلي‌‏‎ پارك‌‏‎ از‏‎ غذا‏‎ يافتن‌‏‎ براي‌‏‎ موش‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ مسكوني‌‏‎ منطقه‌‏‎
.آفريد‏‎ حادثه‌‏‎ مصر‏‎ ملي‌‏‎ موزه‌‏‎ در‏‎ موش‌‏‎ يك‌‏‎ نيز‏‎ مصر‏‎ در‏‎
موشي‌‏‎ ترس‌‏‎ از‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ ديدن‌‏‎ ملي‌‏‎ موزه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ جهانگرداني‌‏‎
درهاي‌‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ مي‌جستند‏‎ فرار‏‎ راه‌‏‎ بود‏‎ يافته‌‏‎ راه‌‏‎ موزه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
راه‌‏‎ به‌‏‎ موزه‌‏‎ در‏‎ جنجالي‌‏‎ مي‌شد‏‎ باز‏‎ داخل‌‏‎ از‏‎ فقط‏‎ موزه‌‏‎
كه‌‏‎ بهانه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ موزه‌‏‎ مسئولان‌‏‎.نداشت‌‏‎ سابقه‌‏‎ كه‌‏‎ انداختند‏‎
شود ، ‏‎ وارد‏‎ تاريخي‌‏‎ آثار‏‎ به‌‏‎ خساراتي‌‏‎ موزه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ موش‌‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ راهنمايي‌‏‎ موزه‌‏‎ حياط‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جهانگردان‌‏‎
.بيندازند‏‎ تله‌‏‎
انگليسي‌‏‎ چاق‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ با‏‎ خداحافظي‌‏‎
خود‏‎ مادر‏‎ و‏‎ پدر‏‎ با‏‎ انگليسي‌‏‎ نوجوان‌‏‎ ‎‏‏40‏‎-‎ ليدز‏‎
دشوار‏‎ تمرين‌هاي‌‏‎ و‏‎ غذايي‌‏‎ رژيم‌‏‎ تحت‌‏‎ تا‏‎ خداحافظي‌كردند‏‎
.شود‏‎ متناسب‏‎ اندامشان‌‏‎ و‏‎ گيرند‏‎ قرار‏‎ ورزشي‌‏‎
آنها 84‏‎ وزن‌‏‎ ميانگين‌‏‎ كه‌‏‎ ساله‌‏‎ تا 17‏‎ نوجوانان‌ 11‏‎ اين‌‏‎
خواهند‏‎ ورزشي‌‏‎ دشوار‏‎ تمرينهاي‌‏‎ به‌‏‎ هفته‌‏‎ است‌ ، 6‏‎ كيلوگرم‌‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهند‏‎ قرار‏‎ نيز‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ غذايي‌‏‎ رژيم‌‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎
هزار‏‎ روزانه‌ 6‏‎ غذا‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ نوجوانان‌‏‎ اين‌‏‎
روزانه‌‏‎ رژيم‌‏‎ هفته‌‏‎ در 6‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ دريافت‌‏‎ كالري‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ دريافت‌‏‎ كالري‌‏‎ حدود 1500‏‎
يك‌‏‎ شعبه‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ هفته‌‏‎ اين‌ 6‏‎ انگليسي‌‏‎ چاق‌‏‎ نوجوانان‌‏‎
با‏‎ و‏‎ گذراند‏‎ خواهند‏‎ آمريكايي‌‏‎ چاقي‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ مركز‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ لاغر‏‎ علمي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ انگليس‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ سازمان‌‏‎ كه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دستاوردهايي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ نوجوانان‌‏‎ تندرستي‌‏‎ و‏‎ بسته‌‏‎ دل‌‏‎ آن‌‏‎
شد‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ اردن‌‏‎ مرد‏‎ كوتاه‌ترين‌‏‎
حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جريش‌‏‎ ناپلئون‌‏‎ به‌‏‎ ملقب‏‎ اردني‌‏‎ مرد‏‎ يك‌‏‎ - امان‌‏‎
شهر‏‎ شوراي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ اردن‌‏‎ در‏‎ مرد‏‎ كوتاه‌قدترين‌‏‎
امان‌‏‎ شهر‏‎ مديريت‌‏‎ شوراي‌‏‎.‎آورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ چشمگيري‌‏‎ پيروزي‌‏‎ امان‌‏‎
و‏‎ متر‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ ساله‌‏‎ ‎‏‏37‏‎(حمدي‌‏‎ محمد‏‎) ابوعلي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ عضو‏‎ هشت‌‏‎
امان‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ مقام‌‏‎ دومين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ قد‏‎ سانتي‌متر‏‎ ‎‏‏15‏‎
در‏‎.‎داد‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ راي‌‏‎ ابوعلي‌ 2485‏‎شد‏‎ برگزيده‌‏‎
عده‌‏‎ شد ، ‏‎ انجام‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ اردن‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎
و‏‎ ريختند‏‎ صندوقها‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آراء‏‎ اردن‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ كثيري‌‏‎
.سپردند‏‎ مردم‌‏‎ منتخب‏‎ شوراهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شهرها‏‎ امور‏‎ اداره‌‏‎
اردن‌‏‎ پايتخت‌‏‎ شمال‌‏‎ كيلومتري‌‏‎ فاصله‌ 50‏‎ در‏‎ جريش‌‏‎ باستاني‌‏‎ شهر‏‎
.است‌‏‎
از‏‎ مانده‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ آثار‏‎ و‏‎ شد‏‎ ويران‌‏‎ اسكندر‏‎ حمله‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎
همه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اردن‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ از‏‎ اكنون‌‏‎ ويراني‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌خواند‏‎ خود‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جهانگرد‏‎ هزاران‌‏‎ ساله‌‏‎
تقلبي‌‏‎ بانك‌‏‎ رئيس‌‏‎ دستگيري‌‏‎
معرفي‌‏‎ بانك‌‏‎ رئيس‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمستردام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مردي‌‏‎ -‎آمستردام‌‏‎
.شد‏‎ دستگير‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ كلاهبرداري‌‏‎ آلماني‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ و‏‎
شخص‌‏‎ اين‌‏‎ اينترنت‌‏‎ جهاني‌‏‎ شبكه‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ گزارشهاي‌‏‎ براساس‌‏‎
آمستردام‌‏‎ بانكهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بالاي‌‏‎ درطبقه‌‏‎ را‏‎ آپارتماني‌‏‎
.است‌‏‎ بانك‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ وانمودكرده‌‏‎ چنين‌‏‎ و‏‎ اجاره‌‏‎
كند‏‎ اغفال‌‏‎ را‏‎ سرمايه‌گذارآلماني‌‏‎ توانست‌ 2‏‎ شگرد‏‎ بااين‌‏‎ او‏‎
آنهاكلاهبرداري‌‏‎ از‏‎ دلار‏‎ معادل‌ 460هزار‏‎ گيلدر‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎
.كند‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ فوق‌الذكر‏‎ آپارتمان‌‏‎ همدستانش‌‏‎ و‏‎ ساله‌‏‎ مرد 45‏‎ اين‌‏‎
كه‌‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ تظاهر‏‎ و‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ ساعت‌اجاره‌‏‎ چندين‌‏‎
براي‌‏‎ هم‌‏‎ رسيدهاي‌تقلبي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ بانك‌‏‎ اعضاي‌‏‎
.بودند‏‎ كرده‌‏‎ صادر‏‎ سرمايه‌گذاران‌‏‎
شده‌‏‎ موفق‌‏‎ بانك‌‏‎ واقعي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ پليس‌‏‎
و‏‎ دستگير‏‎ همدستانش‌‏‎ تمامي‌‏‎ همراه‌‏‎ رابه‌‏‎ فردكلاهبردار‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.گيرد‏‎ پس‌‏‎ باز‏‎ آنها‏‎ از‏‎ شده‌را‏‎ كلاهبرداري‌‏‎ پولهاي‌‏‎


مرجاني‌‏‎ ختمي‌‏‎

Hibiscus schizopetalus :علمي‌‏‎ نام‌‏‎
MALVACEAE :خانواده‌‏‎
آفريقا ، ‏‎ شرق‌‏‎ بومي‌‏‎ كم‌پشت‌ ، ‏‎ و‏‎ گسترده‌‏‎ سبز ، ‏‎ هميشه‌‏‎ درختچه‌اي‌‏‎
با‏‎ آن‌‏‎ آويز‏‎ گلهاي‌‏‎ دندانه‌دار ، ‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بيضوي‌‏‎ برگها‏‎
يا‏‎ صورتي‌‏‎ گلبرگهاي‌‏‎ داراي‌‏‎ سانتيمتر‏‎ پهناي‌ 6‏‎ و‏‎ بلند‏‎ دمگل‌‏‎
ظاهر‏‎ تابستان‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ عميق‌‏‎ بريدگيهاي‌‏‎ و‏‎ برگشته‌‏‎ لب‏‎ با‏‎ قرمز‏‎
پرورش‌‏‎ رونده‌‏‎ بالا‏‎ گياه‌‏‎ يك‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌توان‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎
.مي‌رسد‏‎ متر‏‎ به‌ 2‏‎ درختچه‌‏‎ گستردگي‌‏‎ و‏‎ بلند 3‏‎ حداكثر‏‎.‎داد‏‎
حداقل‌‏‎ هوموس‌ ، ‏‎ از‏‎ غني‌‏‎ خاك‌‏‎ آفتابي‌ ، ‏‎ كاملا‏‎ مكان‌‏‎:نيازها‏‎
.است‌‏‎ سانتي‌گراد‏‎ درجه‌‏‎ آن‌ 1310‏‎ تحمل‌‏‎ قابل‌‏‎ دماي‌‏‎
يا‏‎ بهار‏‎ آخر‏‎ در‏‎ سبز‏‎ چوب‏‎ قلمه‌هاي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎:‎ازدياد‏‎
.است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎ تابستان‌‏‎ در‏‎ رسيده‌‏‎ نيمه‌‏‎ قلمه‌هاي‌‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ پاركها‏‎ سازمان‌‏‎مي‌خواستم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ اخير‏‎ حوادث‌‏‎ پيرامون‌‏‎ :‎نوري‌‏‎ عبدالمهدي‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ به‌‏‎ اسلام‌‏‎ اسم‌‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎ برخي‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ بگويم‌‏‎
.شوند‏‎ احساساتي‌‏‎ نبايد‏‎ دانشجويان‌‏‎ اما‏‎ كرده‌اند‏‎ بي‌حرمتي‌‏‎
خانم‌‏‎ يا‏‎ آقا‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎ صحبت‌‏‎ روي‌‏‎ -تهران‌‏‎ از‏‎ معزي‌‏‎ پاشا‏‎
:رسيد‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ تير‏‎ روز 15‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ پيام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نامي‌‏‎ بدون‌‏‎
جنابعالي‌‏‎ مقاله‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ كه‌‏‎ كرديد‏‎ ملاحظه‌‏‎ "اولا‏‎
به‌‏‎ ما‏‎ اهداف‌‏‎ و‏‎ ماهيت‌‏‎ كنيد‏‎ لطف‌‏‎ "ثانيا‏‎.‎رساند‏‎ به‌چاپ‌‏‎ را‏‎
خودمان‌‏‎ تا‏‎ بگوئيد‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ باندهاي‌‏‎ شما‏‎ قول‌‏‎
باندهاي‌‏‎ از‏‎ مسلمان‌‏‎ ملت‌‏‎ از‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏20‏‎"ثالثا‏‎.‎شويم‌‏‎ خبردار‏‎
.هستند‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎
خوانده‌ايم‌‏‎ و‏‎ شنيده‌‏‎ بارها‏‎ و‏‎ بارها‏‎ :‎تهران‌‏‎ از‏‎ ركني‌‏‎ مسعود‏‎
و‏‎ فرصت‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ كمين‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ دشمنان‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ رسانده‌‏‎ زيان‌‏‎ و‏‎ ضرر‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ سرزمين‌‏‎ به‌‏‎ موقعيت‌‏‎
ملت‌‏‎ افراد‏‎ همگي‌‏‎ لذا‏‎ و‏‎ كنند‏‎ وارد‏‎ ما‏‎ بر‏‎ را‏‎ خود‏‎ كاري‌‏‎ ضربه‌‏‎
لطمه‌اي‌‏‎ دشمن‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ باشند‏‎ هوشيار‏‎ و‏‎ مراقب‏‎ كه‌‏‎ موظفند‏‎
تاكنون‌‏‎ سال‌ 76‏‎ خرداد‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ لطمه‌اي‌‏‎ من‌‏‎ بنظر‏‎ اما‏‎.‎نخورند‏‎
ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ ارجمند‏‎ و‏‎ عزيز‏‎ خاتمي‌‏‎ مخالف‌‏‎ گروههاي‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎
و‏‎ لطمات‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ مراتب‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ ادامه‌‏‎ همچنان‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ وارد‏‎
بارها‏‎ همچنين‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ خارجي‌‏‎ دشمنان‌‏‎ زيانهاي‌‏‎ و‏‎ ضرر‏‎
صاحبنظران‌‏‎ و‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ علماي‌‏‎ نويسندگان‌ ، ‏‎ استادان‌ ، ‏‎
مطبوعات‌‏‎ كردن‌‏‎ محدود‏‎ كه‌‏‎ نوشته‌اند‏‎ و‏‎ گفته‌اند‏‎ آگاه‌‏‎ و‏‎ بصير‏‎
و‏‎ است‌‏‎ جامعه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ ضرر‏‎ به‌‏‎ صددرصد‏‎ و‏‎ "حتما‏‎
واقعي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ كردن‌‏‎ محدود‏‎
قرار‏‎ غيره‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ حوادث‌‏‎ و‏‎ وقايع‌‏‎ حقيقي‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آنوقت‌‏‎ و‏‎ بمانند‏‎ باقي‌‏‎ بي‌خبر‏‎ و‏‎ ناآگاه‌‏‎ و‏‎ نگرفته‌‏‎
.آورند‏‎ مي‌‏‎ روي‌‏‎ خارجي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ رسانه‌ها‏‎ به‌‏‎ ناچار‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ مسئولين‌‏‎ برخي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:تهران‌‏‎ از‏‎ ميركاظمي‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ تهاجم‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتلهاي‌‏‎ عاملان‌‏‎
ننگين‌‏‎ جنايات‌‏‎ مرتكب‏‎ اسلامي‌‏‎ حكومت‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ و‏‎
قتلها ، ‏‎ عاملان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ وانمود‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ عبارتي‌‏‎ به‌‏‎ ;شدند‏‎
به‌‏‎ اگر‏‎داشته‌اند‏‎ نادرست‌‏‎ عملكردي‌‏‎ ولي‌‏‎ ارزشمند‏‎ نيتي‌‏‎
چرا‏‎ پس‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ مابانه‌‏‎ دين‌‏‎ و‏‎ والا‏‎ هدفي‌‏‎ با‏‎ قتلها‏‎ راستي‌‏‎
هلاك‌‏‎ نظافت‌‏‎ داروي‌‏‎ با‏‎ شرمسارانه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قتلها‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎
انسان‌‏‎ هزاران‌‏‎ همانند‏‎ !اهدافش‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ نشد‏‎ حاضر‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎
.بخرد‏‎ جان‌‏‎ به‌‏‎ مردانه‌‏‎ را‏‎ زندان‌‏‎ درد‏‎ هدفمند ، ‏‎
ده‌‏‎ در‏‎ حداكثر‏‎ ستون‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ درج‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كتبي‌‏‎ پيامهاي‌‏‎
‎‏‏2058811‏‎(فاكس‌‏‎) نمابر‏‎ يا‏‎ پستي‌ 5446/19395‏‎ صندوق‌‏‎ به‌‏‎ سطر‏‎
.كنيد‏‎ ارسال‌‏‎مناسب‏‎ تغذيه‌‏‎
باشد؟‏‎ بايد‏‎ چگونه‌‏‎ بدن‌‏‎ بهداشت‌‏‎ حفظ‏‎ نظر‏‎ از‏‎ ما‏‎ غذايي‌‏‎ برنامه‌‏‎
مي‌طلبد‏‎ را‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ و‏‎ مفصل‌‏‎ بسيار‏‎ پاسخ‌‏‎ شما‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎
خلاصه‌‏‎ به‌طور‏‎ نمي‌توان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خارج‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ حوصله‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ كليدي‌‏‎ نكته‌‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ اما‏‎.‎نمود‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تمام‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ اشاره‌‏‎ كنيد‏‎ رعايت‌‏‎ خود‏‎ غذائي‌‏‎ برنامه‌‏‎
چند‏‎ تا‏‎ روز‏‎ هر‏‎ عادي‌‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎ "معمولا‏‎.‎نخوريد‏‎ چرب‏‎ غذاي‌‏‎ -‎
راه‌‏‎ از‏‎ چربي‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ مصرف‌‏‎ چربي‌‏‎ خود‏‎ بدن‌‏‎ نياز‏‎ برابر‏‎
لبنيات‌‏‎ و‏‎ خوراكي‌‏‎ روغنهاي‌‏‎ انواع‌‏‎ قرمز ، ‏‎ گوشت‌‏‎ "خصوصا‏‎ گوشت‌ ، ‏‎
در‏‎ رگها‏‎.‎مي‌برد‏‎ بالا‏‎ را‏‎ كلسترول‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ بدن‌‏‎ وارد‏‎ چرب‏‎
متعددي‌‏‎ بيماريهاي‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ تنگ‌‏‎ كلسترول‌‏‎ رسوبات‌‏‎ اثر‏‎
ايجاد‏‎ (‎..و‏‎ مغزي‌‏‎ و‏‎ قلبي‌‏‎ سكته‌‏‎) عروق‌‏‎ و‏‎ قلب‏‎ بيماري‌‏‎ مانند‏‎
.مي‌شود‏‎
سينه‌ ، ‏‎ پروستات‌ ، ‏‎ بزرگ‌ ، ‏‎ روده‌‏‎ سرطان‌‏‎ با‏‎ مستقيم‌‏‎ نسبت‌‏‎ چرب‏‎ غذاي‌‏‎
.دارد‏‎.‎.‎.و‏‎ لوزالمعده‌‏‎
.است‌‏‎ امراض‌‏‎ همه‌‏‎ مادر‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ فرد‏‎ چاقي‌‏‎ باعث‌‏‎ چربي‌‏‎
از‏‎.‎.‎.و‏‎ صفرا‏‎ كيسه‌‏‎ كليه‌ ، ‏‎ قلب ، ‏‎ ديابت‌ ، ‏‎:نظير‏‎ بيماريهايي‌‏‎
.است‌‏‎ چاقي‌‏‎ عوارض‌‏‎
و‏‎ سبزي‌‏‎ وعده‌‏‎ چند‏‎ روزانه‌‏‎ كنيد‏‎ سعي‌‏‎.‎بخوريد‏‎ فيبردار‏‎ غذاي‌‏‎ -‎
.بخوريد‏‎ تازه‌‏‎ ميوه‌‏‎
"كاملا‏‎ كنيد‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ نرويد‏‎ غذا‏‎ سرميز‏‎ نشده‌ايد‏‎ گرسنه‌‏‎ تا‏‎ -
.نشود‏‎ پر‏‎ "كاملا‏‎ شما‏‎ معده‌‏‎ و‏‎ نشويد‏‎ سير‏‎ هم‌‏‎
.بخوريد‏‎ آب‏‎ ليوان‌‏‎ روزانه‌ 8‏‎ -‎
رختخواب‏‎ به‌‏‎ رفتن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ساعت‌‏‎ تا 3‏‎ را 2‏‎ خود‏‎ شبانه‌‏‎ غذاي‌‏‎ -‎
.بخوريد‏‎
و‏‎ ميوه‌ها‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ لازم‌‏‎ ويتامينهاي‌‏‎ كه‌‏‎ كنيد‏‎ توجه‌‏‎
.برسد‏‎ شما‏‎ بدن‌‏‎ به‌‏‎ سبزيها‏‎
نقوي‌‏‎ سيدحميدرضا‏‎ دكتر‏‎شرعي‌‏‎ ساعات‌‏‎
:ظهر‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 13و 11‏‎
:مغرب‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 40‏‎ ساعت‌ 20‏‎
:فردا‏‎ صبح‌‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 20‏‎ ساعت‌ 4‏‎
:فردا‏‎ آفتاب‏‎ طلوع‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و4‏‎ ساعت‌ 6‏‎


نوآوران‌‏‎
آنفلوانزا‏‎ ضد‏‎ كرم‌‏‎
مقابله‌‏‎ براي‌‏‎ كرم‌‏‎ نوعي‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ -‎لندن‌‏‎
مانند‏‎ كرم‌‏‎ اين‌‏‎.كرده‌اند‏‎ تهيه‌‏‎ آنفلوانزا‏‎ ويروس‌‏‎ با‏‎
از‏‎ نازكي‌‏‎ لايه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آفتاب‏‎ برابر‏‎ در‏‎ پوست‌‏‎ محافظ‏‎ كرم‌هاي‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ بدن‌‏‎ پوست‌‏‎ روي‌‏‎ آن‌‏‎
بدن‌‏‎ سلولهاي‌‏‎ سطح‌‏‎ مولكولي‌‏‎ گيرنده‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ آنفلوانزا‏‎ ويروس‌‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ ترتيب‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ مثل‌‏‎ توليد‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ متصل‌‏‎
واقع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنفلوانزا‏‎ ضد‏‎ كرمهاي‌‏‎.مي‌يابد‏‎ گسترش‌‏‎ بدن‌‏‎
عمل‌‏‎ سلولي‌‏‎ گيرنده‌هاي‌‏‎ مانند‏‎ مي‌دهند‏‎ فريب‏‎ را‏‎ ويروسها‏‎
متصل‌‏‎ گيرنده‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ آنفلوانزا‏‎ سلولهاي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎
.مي‌روند‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎
مصونيت‌‏‎ دوره‌‏‎ بيماري‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ واكسن‌هاي‌‏‎ برخلاف‌‏‎ كرمها‏‎ اين‌‏‎
مناسب‏‎ آنفلوانزا‏‎ انواع‌‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ ايجاد‏‎ طولاني‌‏‎
.هستند‏‎

Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.