شماره‌ 1931‏‎ ‎‏‏،‏‎18 Sep 1999 شهريور 1378 ، ‏‎ شنبه‌ 27‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
شد‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ جانشين‌‏‎ پاس‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎

فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎
شد‏‎ فراخوانده‌‏‎

تيم‌‏‎ :‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
بهترين‌‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ آسيا‏‎ قاره‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎

شد‏‎ ظاهر‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ برتر‏‎ بيروت‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎

در‏‎ كرمانشاه‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ مازندران‌‏‎
ايستاد‏‎ نخست‌‏‎ سكوي‌‏‎

شد‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ جانشين‌‏‎ پاس‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
كرد‏‎ باطل‌‏‎ را‏‎ چوكا‏‎ شكست‌ناپذيري‌‏‎ طلسم‌‏‎ فجر‏‎

از‏‎ اي‌‏‎ تازه‌‏‎ ركورد‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ جديد‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎
نوشهر‏‎ ايرسوتر‏‎ گل‌‏‎ هفت‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ ديروز‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ برجاي‌‏‎ خود‏‎
اگرچه‌‏‎ پاس‌‏‎ تجربه‌‏‎ با‏‎ مهاجم‌‏‎ "خطيبي‌‏‎ حسين‌‏‎".كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎
مناسب‏‎ سازي‌‏‎ فضا‏‎ با‏‎ بارها‏‎ ولي‌‏‎ نرساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ گلي‌‏‎
.ساخت‌‏‎ مهيا‏‎ تيمش‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ ديگر‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎
دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ پنجم‌‏‎ هفته‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌‏‎ دو‏‎ غياب‏‎ در‏‎ (‎آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎)‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ اول‌‏‎
شهرهاي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ شش‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
نتايج‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎شد‏‎ پيگيري‌‏‎ كشورمان‌‏‎ مختلف‌‏‎
خود‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ غيرمترقبه‌اي‌‏‎
در‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎.است‌‏‎ فراوان‌‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎
كسب‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ كردن‌‏‎ متوقف‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مي‌برد ، ‏‎ بسر‏‎ جدول‌‏‎ انتهاي‌‏‎
فولاد‏‎ مقابل‌‏‎ پرگل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ صدرنشين‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎
حجازي‌‏‎ حالا‏‎بود‏‎ پنجم‌‏‎ هفته‌‏‎ شگفتي‌سازان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ خوزستان‌‏‎
.مي‌انديشد‏‎ آزادگان‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ ذوبآهن‌‏‎ با‏‎ آفتابي‌‏‎ روزهاي‌‏‎ به‌‏‎
نتيجه‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ تالش‌‏‎ در‏‎ فجرسپاسي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎
تيمي‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ خانه‌اش‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ چوكا‏‎.‎بود‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎
ياوري‌‏‎ محمود‏‎ دورانديشانه‌‏‎ تدبير‏‎ اسير‏‎ سرانجام‌‏‎ بود ، ‏‎ نباخته‌‏‎
با‏‎ را‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ تالش‌‏‎ گل‌آلود‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ ياوري‌‏‎ شاگردان‌‏‎.‎شد‏‎
از‏‎ توانستند‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كردند‏‎ سر‏‎ پيروزي‌‏‎
ناپذيري‌‏‎ شكست‌‏‎ طلسم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ حراست‌‏‎ "خرم‌زي‌‏‎ محمود‏‎" گل‌‏‎
شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎.بخشند‏‎ خاتمه‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ چوكا‏‎
بار‏‎ پنج‌‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ تهاجمي‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ شيرودي‌‏‎
نيز‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گشود‏‎ را‏‎ نوشهر‏‎ "ايرسوتر‏‎" تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتيجه‌‏‎ بهترين‌‏‎ گل‌‏‎ با 7‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ ديگر‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎
با‏‎ "ايرسوتر‏‎".‎دهد‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ پنجم‌‏‎ هفته‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ را‏‎
دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ قواره‌‏‎ در‏‎ هرگز‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ سنگين‌‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎
پرگل‌‏‎ برد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎.نيست‌‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ پاس‌‏‎.شد‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ جانشين‌‏‎
سر‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ داعيه‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جام‌آزادگان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ گرماي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ و‏‎ دارد‏‎
.دهد‏‎ افزايش‌‏‎
تيم‌‏‎ سپاهان‌‏‎ ذوبآهن‌ ، ‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ برد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎
ابومسلم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ زاينده‌رود‏‎ حاشيه‌‏‎ پرطرفدار‏‎
.ساخت‌‏‎ مضاعف‌‏‎ را‏‎ ديار‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دوستداران‌‏‎ شادي‌‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎
نيز‏‎ ابومسلم‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ پشت‌سر‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ وقت‌‏‎ سپاهان‌‏‎
اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ چاشني‌‏‎ را‏‎ احتياط‏‎ كه‌‏‎
برابر‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ ناظرزاده‌‏‎ مجيد‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ روي‌‏‎
شاگردان‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ اوت‌‏‎ راهي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ ضربه‌‏‎ اما‏‎ كند ، ‏‎
مشكل‌‏‎ دچار‏‎ روحي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ "كاملا‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ ميثاقيان‌‏‎
.شوند‏‎
در‏‎ سپاهان‌‏‎ ارمنستاني‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "استپانيان‌‏‎" درخشش‌‏‎
به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ هوشياري‌‏‎ روي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎
قدم‌‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎
.شود‏‎ نزديك‌تر‏‎ جام‌‏‎ صدرنشينان‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎
آباداني‌ها‏‎.‎كرد‏‎ مساوي‌‏‎ را‏‎ برده‌‏‎ بازي‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎
باج‌‏‎ تاكنون‌‏‎ حريفي‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ خانگي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
برتري‌‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎ بهمن‌‏‎ دونده‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ پيكار‏‎ در‏‎ نداده‌اند ، ‏‎
خوب‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ رسيدند‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎
تيم‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎مي‌روند‏‎ به‌شمار‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ شهرستاني‌‏‎
آبادان‌‏‎ گرماي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بهمن‌‏‎
.شد‏‎ تهران‌‏‎ راهي‌‏‎ پر‏‎ دستي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داد‏‎ پاسخ‌‏‎
برنده‌اي‌‏‎ عليدوستي‌‏‎ و‏‎ ضيائي‌‏‎ جوان‌‏‎ تفكرات‌‏‎ تقابل‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎
دلچسب‏‎ نه‌چندان‌‏‎ پيكاري‌‏‎ شاهد‏‎ حاضر‏‎ تماشاگران‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎
تا‏‎ جنگيدن‌‏‎.‎داشت‌‏‎ جريان‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎
نبود‏‎ كافي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ سايپا‏‎ ياران‌‏‎ نزد‏‎ نفس‌‏‎ آخرين‌‏‎
روزهاي‌‏‎ منفي‌‏‎ روند‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ خاتمه‌‏‎ و‏‎ امتياز‏‎ حداقل‌‏‎ اما‏‎
.داشت‌‏‎ بر‏‎ در‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎
او‏‎ جانشين‌‏‎ تا‏‎ نتوانست‌‏‎ باهنر‏‎ يونس‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ فرستاده‌‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ متفاوت‌‏‎ تركيبي‌‏‎ كند‏‎ پيدا‏‎ را‏‎
در‏‎.‎كرد‏‎ تجربه‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ و‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ را‏‎ مشكل‌‏‎ عمده‌ترين‌‏‎
مهاجمان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ توپ‌‏‎ نرسيدن‌‏‎ و‏‎ هافبك‌ها‏‎ كم‌كاري‌‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎
دور‏‎ هميشگي‌اش‌‏‎ و‏‎ تهاجمي‌‏‎ كيفيت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آذربايجان‌‏‎ سرخ‌پوشان‌‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


صفر‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ - اصفهان‌ 4‏‎ ذوبآهن‌‏‎ *
رضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏60‏‎) افضلي‌‏‎ عليرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏30‏‎)‎ محققيان‌‏‎ جواد‏‎ :گلها‏‎
ذوبآهن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏81‏‎)‎ استواري‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ (‎‏‏65‏‎)‎ يوزباشي‌‏‎
صفر‏‎ نوشهر‏‎ ايرسوتر‏‎ -‎ تهران‌ 7‏‎ پاس‌‏‎ *
‎‏‏،‏‎(و 83‏‎ ‎‏‏32 ، 39‏‎) مظاهري‌‏‎ وحيد‏‎ ‎‏‏،‏‎(و 44‏‎ ‎‏‏6‏‎)‎خطيبي‌‏‎ رسول‌‏‎ :گلها‏‎
پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏78‏‎)‎ محتشمي‌‏‎ رامين‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏37‏‎)‎ جنامي‌‏‎ لطيف‌‏‎
صفر‏‎ خراسان‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ -‎ اصفهان‌ 3‏‎ سپاهان‌‏‎ *
براي‌‏‎ (‎و 67‏‎ ‎‏‏60‏‎) استپانيان‌‏‎ لئون‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏36‏‎)‎ بصيرت‌‏‎ مجيد‏‎ :گلها‏‎
سپاهان‌‏‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ - صفر‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ *
كرج‌ 2‏‎ بهمن‌‏‎ -‎ آبادان‌ 2‏‎ نفت‌‏‎ *
امين‌‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏38‏‎)اصل‌‏‎ حمدي‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏28‏‎) شريفي‌نسب‏‎ :گلها‏‎
كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏48و90‏‎)‎ راستي‌‏‎
يك‌‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ -‎ صفر‏‎ تالش‌‏‎ چوكاي‌‏‎ *
(‎‏‏38‏‎) خرم‌زي‌‏‎ محمود‏‎ :‎گل‌‏‎

فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎
شد‏‎ فراخوانده‌‏‎


فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎ تصميمات‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎
فوتبال‌ذوبآهن‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ "حجازي‌‏‎ ناصر‏‎":‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.فراخوانده‌شد‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ گذشته‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
ديدار‏‎ داور‏‎ و‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ نماينده‌اعزامي‌‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎
تخلفات‌‏‎ تهران‌درخصوص‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
مي‌بايست‌‏‎ نامبرده‌‏‎ "حجازي‌‏‎ ناصر‏‎" سوي‌‏‎ از‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎
در‏‎ جاري‌‏‎ شهريورماه‌‏‎ ‎‏‏27‏‎(‎امروز‏‎) شنبه‌‏‎ روز‏‎ راس‌ساعت‌ 18‏‎
.يابد‏‎ فدراسيون‌حضور‏‎ اين‌‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎
.خواهدشد‏‎ اقدام‌‏‎ مقررات‌‏‎ برابر‏‎ نامبرده‌‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎
را‏‎ اصفهان‌‏‎ استان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ هيات‌‏‎ همچنين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ مطلوب‏‎ برگزاري‌‏‎ در‏‎ عدم‌توانايي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎
تا‏‎ و‏‎ كرد‏‎ كتبي‌‏‎ توبيخ‌‏‎ باشگاه‌هاي‌ايران‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ قهرماني‌‏‎
اختصاصي‌تيم‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ مسابقه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ثانوي‌‏‎ اطلاع‌‏‎
فدراسيون‌‏‎.‎نخواهدشد‏‎ برگزار‏‎ شهر‏‎ فولاد‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎
و‏‎ مربي‌‏‎ "ميثاقيان‌‏‎ اكبر‏‎" كرد‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ فوتبال‌‏‎
مرتكب‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ خراسان‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ "رمضان‌شكري‌‏‎"
تهران‌‏‎ سايپا‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ اين‌تيم‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ تخلفاتي‌‏‎ شدن‌‏‎
بعدازظهر‏‎ كه‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎ در‏‎ مي‌بايست‌‏‎
بازيكن‌‏‎ "خطيبي‌‏‎ رسول‌‏‎".يابند‏‎ حضور‏‎ مي‌شود ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ امروز‏‎
ديدار‏‎ داده‌در‏‎ انجام‌‏‎ تخلفات‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎
ساعت‌ 17‏‎ راس‌‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
حضور‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎ در‏‎ امروزمي‌بايست‌‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎

تيم‌‏‎ :‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
بهترين‌‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ آسيا‏‎ قاره‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎


ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :كرد‏‎ اعلام‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
قاره‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ جهان‌‏‎ پنجاهم‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎
در‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ در‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ قاره‌اي‌‏‎ فهرست‌رده‌بندي‌‏‎ كرد‏‎ صادر‏‎ كوالالامپور‏‎
.ساخت‌‏‎ منتشر‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ كشورهاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎
را‏‎ آسيايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ توانمندي‌‏‎ كه‌‏‎ فهرست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌هاي‌ملي‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ قاره‌كهن‌‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ ترتيب‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ در‏‎ عربستان‌‏‎ تيم‌‏‎
چهلم‌‏‎ رتبه‌‏‎ در‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ هشتم‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ دررتبه‌‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
مقام‌‏‎ در‏‎ فهرست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.ايستاده‌اند‏‎
.ايستاده‌است‌‏‎ پنجم‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ وكويت‌‏‎ شده‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ آسيا‏‎ چهارم‌‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ قطر‏‎ و‏‎ ازبكستان‌‏‎ تايلند ، ‏‎ عربي‌متحده‌ ، ‏‎ امارات‌‏‎ چين‌ ، ‏‎
اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ دهم‌‏‎ تا‏‎ رده‌هاي‌ششم‌‏‎ ترتيب‏‎
رتبه‌‏‎ از‏‎ آسيايي‌‏‎ شده‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎.‎داده‌اند‏‎
عراق‌ ، ‏‎ عمان‌ ، ‏‎:از‏‎ ترتيبعبارتند‏‎ به‌‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ چهل‌‏‎ تا‏‎ يازدهم‌‏‎
هند ، اردن‌ ، ‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ سوريه‌ ، ‏‎ ويتنام‌ ، ‏‎ اندونزي‌ ، ‏‎ سنگاپور ، ‏‎
تاجيكستان‌ ، ‏‎ ميانمار ، ‏‎ تركمنستان‌ ، ‏‎ بحرين‌ ، ‏‎ قزاقستان‌ ، ‏‎ مالزي‌ ، ‏‎
قرقيزستان‌ ، ‏‎ لائوس‌ ، ‏‎ يمن‌ ، ‏‎ بنگلادش‌ ، ‏‎ كنگ‌ ، سريلانكا ، ‏‎ هنگ‌‏‎
تايپه‌ ، ‏‎ چين‌‏‎ كامبوج‌ ، ‏‎ نپال‌ ، فلسطين‌ ، ‏‎ شمالي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ مالديو ، ‏‎
و‏‎ دارالسلام‌ ، مغولستان‌‏‎ برونئي‌‏‎ پاكستان‌ ، ‏‎ فيليپين‌ ، ‏‎ ماكائو ، ‏‎
بهترين‌‏‎ دويستم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ گوام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.‎گوام‌‏‎
آسيا 43‏‎ قاره‌‏‎ در‏‎.‎دارد‏‎ قرار‏‎ فوتبال‌جهان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
كنفدراسيون‌فوتبال‌‏‎ مقر‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
.است‌‏‎ مالزي‌‏‎ پايتخت‌‏‎ كوالالامپور‏‎ در‏‎ آسيا‏‎

شد‏‎ ظاهر‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ برتر‏‎ بيروت‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎

آسيا‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎

تبديل‌‏‎ عيار‏‎ تمام‌‏‎ مهاجمي‌‏‎ به‌‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ "مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎"
تيم‌‏‎ گل‌‏‎ زننده‌ 4‏‎ لبنان‌‏‎ نماينده‌‏‎ با‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.مي‌شود‏‎
.بود‏‎ استقلال‌‏‎
صفر‏‎ (‎لبنان‌‏‎)‎ هومن‌من‌‏‎ - ‎‏‏8‏‎(‎ايران‌‏‎) استقلال‌‏‎
‎‏‏،‏‎(و 89‏‎ ‎‏‏38‏‎) لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏32‏‎)‎ نيكبخت‌واحدي‌‏‎ عليرضا‏‎:گل‌ها‏‎
(و 86‏‎ ‎‏‏63 ، 75 ، 85‏‎) مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏44‏‎)‎ موءمن‌زاده‌‏‎ احمد‏‎
.استقلال‌‏‎ براي‌‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نماينده‌‏‎ استقلال‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ بعدازظهر‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎
در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ظاهر‏‎ خود‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ تمريني‌‏‎ ديداري‌‏‎
مغلوب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ گل‌‏‎ با 8‏‎ بيروت‌‏‎ شهر‏‎ "حمود‏‎ برج‌‏‎" ورزشگاه‌‏‎
.شد‏‎ لبنان‌‏‎ نماينده‌‏‎ كردن‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ نخستين‌‏‎ موءمن‌زاده‌‏‎ احمد‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
خط‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ انجام‌‏‎ استقلال‌‏‎
.داد‏‎ نشان‌‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ زهردارتر‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ حمله‌‏‎
وجود‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ مصدوم‌‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎ و‏‎ طباطبايي‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎
سيروس‌‏‎ نيز‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ برد‏‎ سود‏‎ فكري‌‏‎ و‏‎ برومند‏‎
.رفت‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ نعمتي‌نژاد‏‎
بازي‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ راحت‌تر‏‎ به‌مراتب‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
خود‏‎ "كاملا‏‎ حريف‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ توانست‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ رفت‌‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ بارها‏‎ بود ، ‏‎ باخته‌‏‎ را‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ گلهاي‌‏‎ تعداد‏‎ مي‌توانست‌‏‎ حتي‌‏‎ استقلال‌‏‎
نعمتي‌نژاد‏‎ موءمن‌زاده‌ ، ‏‎ لطيفي‌ ، ‏‎ ضربات‌‏‎ بارها‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ دورقمي‌‏‎
و‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ خوش‌اقبالي‌‏‎ با‏‎ دروازه‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎
.نكرد‏‎ پيدا‏‎ چارچوب‏‎ به‌‏‎ راهي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مدافعان‌‏‎
ماه‌‏‎ آذر‏‎ روز 5‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
سال‌‏‎ قهرمان‌‏‎ عربستان‌‏‎ الاتحاد‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ رياض‌‏‎ در‏‎ سال‌جاري‌‏‎
اين‌‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎.مي‌رود‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ گذشته‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎

در‏‎ كرمانشاه‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ مازندران‌‏‎
ايستاد‏‎ نخست‌‏‎ سكوي‌‏‎


كشور‏‎ نوجوانان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎
نوجوانان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ :همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎ آباده‌‏‎
دوره‌‏‎ طي‌ 7‏‎ تيم‌‏‎ سي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ كشتي‌گير‏‎ شركت‌ 294‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎
تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ آباده‌‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ كرمانشاه‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎.‎رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ مازندران‌‏‎
.شدند‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ مازندران‌‏‎
.است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ اوزان‌‏‎ برتر‏‎ نفرات‌‏‎
(مازندران‌‏‎)‎ داداشي‌‏‎ تقي‌‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏39‏‎
(همدان‌‏‎)‎ بهاري‌‏‎ مسلم‌‏‎ :كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏42‏‎
(كرمانشاه‌‏‎)‎ مرادي‌‏‎ نورالدين‌‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏46‏‎
(تهران‌‏‎ توابع‌‏‎)‎ رازاني‌‏‎ حميدرضا‏‎ :كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏50‏‎
(تهران‌‏‎)‎ مهاجر‏‎ حسن‌‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏54‏‎
(تهران‌‏‎)‎ رجبي‌‏‎ يزدان‌‏‎ :كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏58‏‎
(غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎)‎ پور‏‎ نصرالله‌‏‎ ايوب‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏63‏‎
(مازندران‌‏‎)‎ نيستاني‌‏‎ سعيد‏‎ :كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏69‏‎
(مازندران‌‏‎)‎ طالبي‌‏‎ محمود‏‎ :كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏76‏‎
(مازندران‌‏‎)‎ پورعليجان‌‏‎ هادي‌‏‎ :كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏85‏‎
(تهران‌‏‎)‎ خالقي‌فر‏‎ محمدحسين‌‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏100‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.