شماره‌ 1949‏‎ ‎‏‏،‏‎9 OCT 1999 مهر 1378 ، ‏‎ شنبه‌ 17‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
:خميني‌‏‎ سيدحسن‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
كار‏‎ دانشگاهي‌‏‎ بسيج‌‏‎ وظيفه‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
است‌‏‎ فكري‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎

لاري‌‏‎ انصاري‌‏‎ كشورابراهيم‌‏‎ وزير‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
احوال‌‏‎ ثبت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎
شد‏‎

نقض‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ جديد‏‎ اتهام‌‏‎ ايران‌‏‎
كرد‏‎ رد‏‎ مذهبي‌‏‎ آزادي‌هاي‌‏‎

گفتگوي‌‏‎ مركز‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
تابع‌‏‎ بايد‏‎ اجتماعي‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ :‎تمدنها‏‎
شود‏‎ وخرد‏‎ انديشه‌‏‎

قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎ شش‌‏‎
شدند‏‎ بازداشت‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎

نيروي‌‏‎ حضور‏‎ :‎رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
نشاط‏‎ با‏‎ دلسوزانه‌‏‎ بايد‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎
باشد‏‎ مسئوليت‌‏‎ احساس‌‏‎ با‏‎ و‏‎

جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ آبادي‌‏‎ خرم‌‏‎ طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
و‏‎ ستيزه‌جويي‌‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎ نظرها‏‎ اختلاف‌‏‎ :‎تهران‌‏‎
شود‏‎ تبديل‌‏‎ دشمني‌‏‎

از‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
داشت‌‏‎ برحذر‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎

:خميني‌‏‎ سيدحسن‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
كار‏‎ دانشگاهي‌‏‎ بسيج‌‏‎ وظيفه‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
است‌‏‎ فكري‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎


در‏‎ خميني‌‏‎ سيدحسن‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
بسيج‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ بسيج‌‏‎ مقاومت‌‏‎ نيروي‌‏‎ فرمانده‌‏‎ ديدار‏‎
شرايط‏‎ در‏‎ دانشگاهها‏‎ بسيج‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ كشور‏‎ دانشگاههاي‌‏‎
كه‌‏‎ چرا‏‎ شوند ، ‏‎ تبديل‌‏‎ فكري‌‏‎ هسته‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كشور‏‎ امروز‏‎
.است‌‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ كار‏‎ دانشگاهي‌‏‎ بسيج‌‏‎ وظيفه‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
خميني‌‏‎ سيدحسن‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
نشانگر‏‎ است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ بسيج‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎
است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ ارزشهاي‌‏‎ حافظ‏‎
دفاع‌‏‎ نوع‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ كه‌‏‎ نكته‌اي‌‏‎ اما‏‎
متفاوت‌‏‎ تحميلي‌‏‎ جنگ‌‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ ارزشها‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ مباني‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎
بسيج‌‏‎ حركت‌‏‎ شاخص‌هاي‌‏‎ محوري‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ امروز‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
انديشه‌‏‎ مبادي‌‏‎ تحصيل‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ انديشه‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎ محكم‌كردن‌‏‎
.است‌‏‎ فلسفي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎
مقابله‌‏‎ ما‏‎ با‏‎ مسلحانه‌‏‎ جنگ‌‏‎ دريچه‌‏‎ از‏‎ امروز‏‎ دشمن‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
است‌ ، ‏‎ زده‌‏‎ شبيخون‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ به‌‏‎ راه‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌كند ، ‏‎
و‏‎ اصول‌‏‎ در‏‎ تشكيك‌‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎ مسائل‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
و‏‎ سلاح‌‏‎ بايد‏‎ حمله‌‏‎ هر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.ارزشهاست‌‏‎
جنگ‌‏‎ به‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ حربه‌‏‎ با‏‎ اگر‏‎ گرفت‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ متناسب‏‎ دفاع‌‏‎
برويم‌ ، ‏‎ جنگ‌‏‎ به‌‏‎ نفس‌‏‎ خودسازي‌‏‎ و‏‎ اكبر‏‎ جهاد‏‎ با‏‎ بايد‏‎ آمدند ، ‏‎ ما‏‎
بايد‏‎ است‌ ، ‏‎ معرفت‌شناسي‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ مبارزه‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎
.كنيم‌‏‎ مهيا‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
و‏‎ اسلام‌‏‎ انديشه‌‏‎ مبادي‌‏‎ يادگيري‌‏‎ امروز‏‎:گفت‌‏‎ خميني‌‏‎ حسن‌‏‎ سيد‏‎
.مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ ما‏‎ مهم‌‏‎ وظيفه‌‏‎ امام‌‏‎ آراء‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ امام‌‏‎

لاري‌‏‎ انصاري‌‏‎ كشورابراهيم‌‏‎ وزير‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
احوال‌‏‎ ثبت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎
شد‏‎


و‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ معاونت‌‏‎ به‌‏‎ لاري‌‏‎ انصاري‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ وي‌‏‎.شد‏‎ برگزيده‌‏‎ كشور‏‎ احوال‌‏‎ ثبت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎
.بود‏‎ بوشهر‏‎ استاندار‏‎
پيش‌‏‎ چندي‌‏‎ كشور‏‎ احوال‌‏‎ ثبت‌‏‎ سازمان‌‏‎ پيشين‌‏‎ رئيس‌‏‎ رحماني‌‏‎ اكبر‏‎
استعفا‏‎ خود‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎
.كرد‏‎

نقض‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ جديد‏‎ اتهام‌‏‎ ايران‌‏‎
كرد‏‎ رد‏‎ مذهبي‌‏‎ آزادي‌هاي‌‏‎


آزادي‌هاي‌‏‎ نقض‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ كردن‌‏‎ متهم‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مردود‏‎ با‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مذهبي‌‏‎
پرتو‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:‎كرد‏‎ اظهار‏‎ ادعا‏‎ اين‌‏‎ شمردن‌‏‎
رسمي‌‏‎ مذاهب‏‎ همه‌‏‎ آزادي‌‏‎ خود ، ‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ تعاليم‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ آصفي‌‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تضمين‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎
و‏‎ مراسم‌‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ كامل‌‏‎ آزادي‌‏‎ با‏‎ الهي‌‏‎ اديان‌‏‎ پيروان‌‏‎ ايران‌‏‎
فعاليت‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌پردازند‏‎ خود‏‎ مذهبي‌‏‎ تشريفات‌‏‎
.دارند‏‎ انكاري‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ و‏‎ سازنده‌‏‎ مشاركت‌‏‎ كشور‏‎ اجتماعي‌‏‎
اظهارات‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:‎افزود‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
جامعه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ مغرضانه‌‏‎ و‏‎ بي‌اساس‌‏‎
رنج‌‏‎ در‏‎ بي‌عدالتي‌‏‎ و‏‎ نابرابري‌‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ كماكان‌‏‎ خود‏‎ آمريكا‏‎
.است‌‏‎
پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ روبين‌‏‎ جيمز‏‎
نقض‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سودان‌‏‎ و‏‎ ميانمار‏‎ عراق‌ ، ‏‎ چين‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎
.كرد‏‎ متهم‌‏‎ ديني‌‏‎ اقليت‌هاي‌‏‎ حقوق‌‏‎

گفتگوي‌‏‎ مركز‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
تابع‌‏‎ بايد‏‎ اجتماعي‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ :‎تمدنها‏‎
شود‏‎ وخرد‏‎ انديشه‌‏‎


شكل‌‏‎ همفكري‌‏‎ و‏‎ تعامل‌‏‎ لزوم‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ كشور‏‎ درون‌‏‎ روابط‏‎
گيرد‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سيدمحمدخاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تمدنها‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ مركز‏‎ بخشهاي‌مختلف‌‏‎ پنجشنبه‌از‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎
.كرد‏‎ ديدن‌‏‎
سلام‌ ، ‏‎ زمين‌‏‎ بچه‌هاي‌‏‎ ستادهمايش‌‏‎ در‏‎ باحضور‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
گفت‌‏‎ مركز‏‎ بصري‌‏‎ و‏‎ سمعي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ بخش‌‏‎ تخصصي‌و‏‎ كتابخانه‌‏‎
اين‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ ازچگونگي‌‏‎ سئوالاتي‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ تمدنها ، ‏‎ وگوي‌‏‎
.شد‏‎ مطلع‌‏‎ بخشها‏‎
تخصصي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ هيات‌هاو‏‎ اعضاي‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ سپس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ متفكران‌‏‎ از‏‎ تمدنها‏‎ وگوي‌‏‎ گفت‌‏‎ كارشناسان‌مركز‏‎ وعلمي‌و‏‎
ياد‏‎ تمدنها‏‎ وگوي‌‏‎ عرصه‌گفت‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ انديشمندان‌‏‎
اجتماعي‌تابع‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ اگر‏‎ معتقدم‌‏‎:كرد‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ و‏‎
.داشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ ديگري‌‏‎ دنياي‌‏‎ مطمئنا‏‎ شود ، ‏‎ خرد‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎
و‏‎ سياست‌‏‎ تابع‌‏‎ مسايل‌‏‎ همه‌‏‎ همچنان‌‏‎ اگر‏‎:‎افزود‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
تعبير‏‎ مادي‌‏‎ فايده‌‏‎ هم‌‏‎ مصلحت‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ تابع‌مصلحت‌‏‎ هم‌‏‎ سياست‌‏‎
.ماند‏‎ باقي‌خواهد‏‎ فعلي‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ شود ، ‏‎
نادرست‌‏‎ امروز‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ رابطه‌‏‎ اساس‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ فقر‏‎ و‏‎ ترور‏‎ بي‌عدالتي‌ ، ‏‎ خشونت‌ ، ‏‎ جنگ‌ ، ‏‎ نتيجه‌آن‌‏‎ و‏‎
رابطه‌‏‎ مبناي‌‏‎ بايد‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ بهتري‌‏‎ اگردنياي‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ صورت‌‏‎ دراين‌‏‎;دهيم‌‏‎ قرار‏‎ گو‏‎ و‏‎ وگفت‌‏‎ خرد‏‎ را‏‎
.كرد‏‎ دگرگون‌‏‎ دنيا‏‎ ودر‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ واجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ روابط‏‎
نياز‏‎ ديگر ، ‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ امروز‏‎ جهان‌‏‎:گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
گفت‌‏‎ پايه‌‏‎ و‏‎ مايه‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ گو‏‎ و‏‎ به‌گفت‌‏‎
.بايدآغازشود‏‎ دشوار‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خرد‏‎ نيز‏‎ وگو‏‎
را‏‎ كشور‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ همفكري‌‏‎ و‏‎ تعامل‌‏‎ لزوم‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ روابط‏‎ مبناي‌‏‎ نيز‏‎ درون‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ وتاكيد‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎
مركز‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎.‎دهيم‌‏‎ قرار‏‎ وگو‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎
و‏‎ حوزه‌‏‎ از‏‎ شخصيتهاي‌برجسته‌‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ تمدنها‏‎ وگوي‌‏‎ گفت‌‏‎
كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ و‏‎ اشاره‌‏‎ فعاليتها‏‎ دراين‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
مركز‏‎ دو‏‎ براي‌‏‎ وبركت‌‏‎ خير‏‎ منشاء‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ ارتباط‏‎ كه‌اين‌‏‎
.دانشگاه‌باشد‏‎ و‏‎ علمي‌حوزه‌‏‎
مشترك‌‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ كلمه‌‏‎ وحدت‌‏‎ با‏‎:‎كرد‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ملتي‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ نماينده‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎
و‏‎ گفت‌‏‎ ديگر‏‎ فرهنگهاي‌‏‎ و‏‎ باملتها‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ بزرگي‌‏‎ تمدن‌‏‎ صاحب‏‎
.كنيم‌‏‎ گو‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ تمدنها‏‎ گفتگوي‌‏‎ مركز‏‎ رئيس‌‏‎ فريدزاده‌‏‎ جواد‏‎ محمد‏‎
بدو‏‎ از‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ جمهوري‌ ، درباره‌‏‎ رئيس‌‏‎ اظهارات‌‏‎
.كرد‏‎ ارائه‌‏‎ گزارشي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ تاسيس‌‏‎
تشكيل‌‏‎ را‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ مهم‌‏‎ محورهاي‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ مطالعاتي‌‏‎ و‏‎ چندگانه‌تحقيقاتي‌‏‎ گروههاي‌‏‎
مجامع‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ يونسكو‏‎ ملل‌ ، ‏‎ سازمان‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ مركز‏‎
مركزدر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مختلفي‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ ارتباط‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.است‌‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ حال‌‏‎

قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎ شش‌‏‎
شدند‏‎ بازداشت‌‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎


به‌‏‎ كرد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎ شش‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ نظامي‌‏‎ دادسراي‌‏‎ حكم‌‏‎
دستگير‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ پاييز‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ توطئه‌‏‎ پرونده‌‏‎
مسلح‌ ، ‏‎ نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎شده‌اند‏‎
آنان‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ متهمان‌‏‎ دخالت‌‏‎ ميزان‌‏‎ درباره‌‏‎ تحقيقات‌‏‎
.دارد‏‎ ادامه‌‏‎ جريان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
انتشار‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ آنكه‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎:‎مي‌افزايد‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎
كند‏‎ ايجاد‏‎ اختلال‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ روند‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ موضوع‌‏‎ جزئيات‌‏‎
به‌‏‎ "متعاقبا‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ متهمان‌‏‎ هويت‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ عموم‌‏‎ استحضار‏‎

نيروي‌‏‎ حضور‏‎ :‎رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
نشاط‏‎ با‏‎ دلسوزانه‌‏‎ بايد‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎
باشد‏‎ مسئوليت‌‏‎ احساس‌‏‎ با‏‎ و‏‎


جشن‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نيروي‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ علوم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ فارغ‌التحصيلي‌‏‎
آنان‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ كشور‏‎ بخشهاي‌‏‎ فعال‌ترين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ انتظامي‌‏‎
.كرد‏‎ ارزيابي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ نيرومندي‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎
دلسوزانه‌ ، ‏‎ فعال‌ ، ‏‎ حضور‏‎ بر‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ بااحساس‌‏‎ و‏‎ بانشاط‏‎
ناامني‌‏‎ و‏‎ افسرده‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ پليس‌‏‎ افسردگي‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎
رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ تزريق‌‏‎ جامعه‌‏‎ بطن‌‏‎ در‏‎ را‏‎
كشور‏‎ مديريت‌‏‎ مراحل‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎:افزود‏‎
لمس‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ كار‏‎ نقش‌‏‎ داشته‌ام‌‏‎ حضور‏‎
و‏‎ جدي‌‏‎ بسيار‏‎ را‏‎ پليس‌‏‎ حضور‏‎ شهروند‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌ام‌‏‎
به‌‏‎ خطاب‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎مي‌دانم‌‏‎ كارساز‏‎
مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎ شما‏‎ افتخار‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ دانشجويان‌‏‎
همين‌‏‎ و‏‎ هستيد‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ نظام‌‏‎
.است‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ براي‌‏‎ بي‌نظير‏‎ پشتيباني‌‏‎ امر‏‎
مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ معاش‌‏‎ تامين‌‏‎ كرد‏‎ توجه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ بايستي‌‏‎ كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ از‏‎ حفاظت‌‏‎ كه‌‏‎ سربازي‌‏‎ و‏‎ فرمانده‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مسلح‌‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎.باشد‏‎ بي‌نياز‏‎ و‏‎ غني‌‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ دارد‏‎ اختيار‏‎
لطفيان‌‏‎ هدايت‌‏‎ تيمسار‏‎ نظام‌ ، ‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ سخنان‌‏‎
از‏‎ گزارشي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ فرمانده‌‏‎
.كرد‏‎ ارائه‌‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ وضعيت‌‏‎

جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ آبادي‌‏‎ خرم‌‏‎ طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
و‏‎ ستيزه‌جويي‌‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎ نظرها‏‎ اختلاف‌‏‎ :تهران‌‏‎
شود‏‎ تبديل‌‏‎ دشمني‌‏‎


سيد‏‎ آيت‌الله‌‏‎ امامت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ عضو‏‎ خرم‌آبادي‌‏‎ طاهري‌‏‎ محمود‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎
اول‌ ، ‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ خرم‌آبادي‌‏‎ طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تشريح‌‏‎ را‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎ افكار‏‎ و‏‎ شخصيت‌‏‎ از‏‎ گوشه‌هايي‌‏‎
به‌‏‎ "مردم‌‏‎ و‏‎ فقيه‌ ، ‏‎ ولايت‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ اسلامي‌‏‎ حكومت‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎"
.برد‏‎ نام‌‏‎ ايشان‌‏‎ سياسي‌‏‎ انديشه‌‏‎ ركن‌‏‎ سه‌‏‎ عنوان‌‏‎
بايد‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ پيروي‌‏‎ را‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ بخواهيم‌‏‎ اگر‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ كنيم‌‏‎ سعي‌‏‎ داريم‌ ، ‏‎ نگه‌‏‎ زنده‌‏‎ را‏‎ او‏‎ سياسي‌‏‎ انديشه‌‏‎
صحنه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ نشود‏‎ تضعيف‌‏‎ اسلام‌‏‎ نشود ، ‏‎ تضعيف‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎
بگوييم‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ كرديم‌ ، ‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ ركن‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎.‎باشند‏‎
.گرفته‌ايم‌‏‎ پي‌‏‎ را‏‎ امام‌‏‎ راه‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ وحدت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خودي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ خطيب‏‎
زياد‏‎ دشمن‌‏‎ با‏‎ را‏‎ فاصله‌ها‏‎ بايد‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ فرا‏‎ اتحاد‏‎
.باشند‏‎ مهربان‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ بايد‏‎ خوديها‏‎.‎خود‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ كنيم‌ ، ‏‎
به‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ نبايد‏‎ اما‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ نظرها‏‎ اختلاف‌‏‎ البته‌‏‎
.آيد‏‎ فراهم‌‏‎ دشمنان‌‏‎ براي‌‏‎ زمينه‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ تبديل‌‏‎ دشمني‌‏‎ و‏‎ ستيزه‌‏‎
مسائل‌‏‎ طرح‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ خطبه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ عضو‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ اخير‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ هجمه‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
(عج‌‏‎)‎والاي‌ولي‌عصر‏‎ و‏‎ مقدس‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ جسارت‌‏‎ كه‌‏‎ اخير‏‎ مورد‏‎
كشورهاي‌‏‎ ديگر‏‎ شيعيان‌‏‎ نزد‏‎ را‏‎ ما‏‎ و‏‎ آزرد‏‎ را‏‎ همه‌‏‎ دل‌‏‎ بود ، ‏‎
.شرمنده‌كرد‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ نفرت‌‏‎ اظهار‏‎ امر ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
.شود‏‎ ريشه‌يابي‌‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ كردند ، ‏‎ انزجار‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ دستهايي‌‏‎ آيا‏‎.‎رفت‌‏‎ معلول‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎
كند؟‏‎ تضعيف‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ را‏‎ ولايت‌فقيه‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ حكومت‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎
اين‌ها‏‎ بايد‏‎ دارند؟‏‎ دست‌‏‎ قضيه‌‏‎ در‏‎ اجنبي‌‏‎ عوامل‌‏‎ آيا‏‎
.شود‏‎ ريشه‌يابي‌‏‎
جامعه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ محيط‏‎ بايد‏‎ چرا‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ خطيب‏‎
حضرت‌‏‎ مقدس‌‏‎ ساحت‌‏‎ به‌‏‎ دهد‏‎ اجازه‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ جوري‌‏‎ ما‏‎
گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ محيط‏‎ بايد‏‎ چرا‏‎ كند؟‏‎ جسارت‌‏‎ (عج‌‏‎)‎عصر‏‎ ولي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ احكام‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ اجازه‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ افرادي‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎
چاره‌انديشي‌‏‎ اينها‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ بدهند؟‏‎ را‏‎ قصاص‌‏‎ و‏‎ ديه‌‏‎ مانند‏‎
.كرد‏‎

از‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
داشت‌‏‎ برحذر‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎


روءساي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
معاونت‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ اقتصادي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
اجراي‌‏‎ و‏‎ تدوين‌‏‎ در‏‎ نظر‏‎ وحدت‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎
و‏‎ لازم‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياستهاي‌‏‎
هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ خبر ، ‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.خواند‏‎ ضروري‌‏‎
معاونت‌‏‎ اشراف‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شاهرودي‌‏‎
:گفت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ سياستها‏‎ بر‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎
پيشرفت‌‏‎ موجب‏‎ اقتصادي‌‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ بودن‌‏‎ هم‌راي‌‏‎ و‏‎ نظر‏‎ اتفاق‌‏‎
اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ تدوين‌‏‎ در‏‎ نظر‏‎ اختلاف‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ طرحهاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اخلال‌‏‎ موجب‏‎ سياستها‏‎
را‏‎ اقتصادي‌‏‎ گرايشهاي‌‏‎ و‏‎ بينشها‏‎ در‏‎ تضاد‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ روءساي‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ اقتصادي‌‏‎ معضلات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
و‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ اولويت‌بندي‌ ، ‏‎ با‏‎ بايد‏‎ كشور‏‎ اقتصادي‌‏‎
در‏‎ شدن‌‏‎ دخيل‌‏‎ از‏‎ دوري‌‏‎ و‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ اصولي‌‏‎ تبليغات‌‏‎
.بدهند‏‎ سامان‌‏‎ مهم‌‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎
استكبار‏‎ توطئه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
اقتصاد‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ ضربه‌‏‎ براي‌‏‎ جهاني‌‏‎
اگر‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ استكبار‏‎ حربه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎
موفقيت‌‏‎ شاهد‏‎ كنيم‌‏‎ ايجاد‏‎ اقتصادي‌‏‎ امنيت‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ بتوانيم‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهيم‌‏‎ مختلف‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎
رسوائي‌‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ ليبراليسم‌‏‎ و‏‎ سرمايه‌داري‌‏‎ نظامهاي‌‏‎ براي‌‏‎
اقتدار‏‎ پايه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اركان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ اقتصادي‌‏‎ نظام‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎
به‌‏‎ خطاب‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎
و‏‎ چشم‌‏‎ شما‏‎:گفت‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ معاونت‌‏‎ كاركنان‌‏‎
بخش‌‏‎ اين‌‏‎ حساسيت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ هستيد‏‎ اقتصادي‌‏‎ امنيت‌‏‎ گوش‌‏‎
ايجاد‏‎ در‏‎ نظر‏‎ اتفاق‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ با‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كنيد‏‎ سعي‌‏‎ بايد‏‎
.بكوشيد‏‎ مقتدر‏‎ و‏‎ شكوفا‏‎ اقتصادي‌‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
منع‌‏‎ معاهده‌‏‎ پيشبرد‏‎ نشست‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ *
و‏‎ هسته‌اي‌‏‎ سلاح‌‏‎ خلع‌‏‎ خواستار‏‎ وين‌‏‎ در‏‎ هسته‌اي‌‏‎ آزمايشهاي‌‏‎
.شد‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ سلاح‌ها‏‎ اين‌‏‎ كامل‌‏‎ انهدام‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ نشست‌‏‎ *
معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ دفتر‏‎ رئيس‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كشور‏‎ استانهاي‌سراسر‏‎ علماي‌‏‎
و‏‎ اساسنامه‌‏‎ در‏‎ تغييرات‌‏‎ برخي‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌منظور‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ تشكيلات‌‏‎
حضور‏‎ با‏‎ "روسيه‌‏‎ نگاه‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎" تحقيقي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ همايش‌‏‎ *
و‏‎ ايران‌شناسان‌‏‎ سياستمداران‌ ، ‏‎ انديشمندان‌ ، ‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ مسكو‏‎ در‏‎ روسيه‌‏‎ علمي‌‏‎ مسائل‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎
دفاع‌‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سفير‏‎ *
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ رياض‌‏‎ - تهران‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ بر‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ صدها‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ هفته‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ ششمين‌‏‎ در‏‎ *
نسبت‌‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎ مطهر‏‎ حرم‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ فرماندهان‌‏‎
.كردند‏‎ احترام‌‏‎ اداي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ ترك‌‏‎ به‌هنگام‌‏‎ زنگبار‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ *
كشورش‌‏‎ علاقه‌مندي‌‏‎ ايران‌‏‎ صنعتي‌‏‎ و‏‎ كشاورزي‌‏‎ مراكز‏‎ از‏‎ ديدارش‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎ گسترش‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎ ملي‌‏‎ روز‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ سفير‏‎ *
نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ محل‌‏‎
كميت‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎
جهشي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كيفيت‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ عميق‌‏‎
Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.