شماره‌ 1966‏‎ ‎‏‏،‏‎30 OCT 1999 آبان‌ 1378 ، ‏‎ شنبه‌ 8‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
تنها‏‎ تمدن‌ها‏‎ و‏‎ فرهنگها‏‎ :يونسكو‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎
مانند‏‎ مي‌‏‎ زنده‌‏‎ شنود‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ مبادله‌‏‎ با‏‎

را‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ :شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
اداري‌‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ قضايي‌ ، ‏‎ ويرانه‌اي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎
گرفتم‌‏‎ تحويل‌‏‎

صلاح‌‏‎ به‌‏‎ :تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ جنتي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
بگيرند‏‎ فاصله‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ اروپائي‌ها‏‎

كاهش‌‏‎ :‎رشت‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ حضرتي‌‏‎ الياس‌‏‎
اهداف‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎
است‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ مهم‌‏‎

رد‏‎ دلايل‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ :‎استادي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
كرد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ نامزدها‏‎ صلاحيت‌‏‎

قوانين‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ عليه‌‏‎ اتهامات‌‏‎
ندارد‏‎ انطباق‌‏‎ ومقررات‌‏‎

كيست‌؟‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎

تنها‏‎ تمدن‌ها‏‎ و‏‎ فرهنگها‏‎ :يونسكو‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎
مانند‏‎ مي‌‏‎ زنده‌‏‎ شنود‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ مبادله‌‏‎ با‏‎


به‌‏‎ ديشب‏‎ فرانسه‌‏‎ از‏‎ روزه‌‏‎ سه‌‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
بازگشت‌‏‎ تهران‌‏‎
رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
شب‏‎ فرانسه‌‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ روزه‌‏‎ سه‌‏‎ سفر‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎
.بازگشت‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ بلندپايه‌‏‎ هياتي‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
پاريس‌‏‎ رهسپار‏‎ فرانسه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ ژاك‌شيراك‌‏‎ رسمي‌‏‎ دعوت‌‏‎
برخي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ خود‏‎ فرانسوي‌‏‎ همتاي‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎
دولت‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ تبيين‌‏‎ ضمن‌‏‎ فرانسه‌‏‎ دولت‌‏‎ اول‌‏‎ طراز‏‎ مسئولين‌‏‎
گسترش‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ گوناگون‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.كرد‏‎ مذاكره‌‏‎ پاريس‌‏‎ - تهران‌‏‎ جانبه‌‏‎ دو‏‎ روابط‏‎
وزير‏‎ شامل‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ همراه‌‏‎ هيات‌‏‎ همچنين‌‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
ضمن‌‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ مقامات‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ و‏‎ خارجه‌‏‎
عملكرد‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ فرانسوي‌‏‎ همتايان‌‏‎ و‏‎ مسئولين‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎
.پرداختند‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎
كه‌‏‎ فرانسه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ شيراك‌‏‎ ژاك‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ بلندپايه‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
"تمدن‌ساز‏‎ ملت‌‏‎ دو‏‎" عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ از‏‎
قرن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ مردمي‌ترين‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎
.رساندند‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ بيستم‌‏‎
توام‌‏‎ دمكراسي‌‏‎" را‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ نوين‌‏‎ تجربه‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ "معنويت‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ دين‌داري‌‏‎ با‏‎
"برابري‌‏‎ و‏‎ برادري‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎" كه‌‏‎ فرانسه‌‏‎ انقلاب‏‎ شعار‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ نشانه‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "باستيل‌‏‎" زندان‌‏‎ فتح‌‏‎ از‏‎ بود ، ‏‎
.كرد‏‎ ياد‏‎ باشد ، ‏‎ آزاد‏‎ بايد‏‎ انسان‌‏‎ كه‌‏‎
بشريت‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
خاطرنشان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ نيازمند‏‎ ديگري‌‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎
بر‏‎ مبتني‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌ماند‏‎ پايدار‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ واقعي‌‏‎ صلح‌‏‎:‎كرد‏‎
.باشد‏‎ ملت‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ عدالت‌‏‎
وجه‌‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ گرو‏‎ در‏‎ را‏‎ بهتر‏‎ دنياي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
وجه‌‏‎ قرن‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ ملت‌ها‏‎ ميان‌‏‎ روابط‏‎ در‏‎ غالب‏‎
را‏‎ "گفت‌وگو‏‎" بايد‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ زور‏‎ و‏‎ تبعيض‌‏‎ ملت‌ها ، ‏‎ ميان‌‏‎ غالب‏‎
.كنيم‌‏‎ آن‌‏‎ جايگزين‌‏‎
ممتاز‏‎ موقعيت‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ انساني‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ منابع‌‏‎ جغرافيايي‌ ، ‏‎
منطقه‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ ما‏‎ تنش‌زدايي‌‏‎ سياست‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ سخن‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ سوق‌‏‎ بيشتري‌‏‎ ثبات‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
"ودرين‌‏‎ اوبر‏‎" سفر‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ شيراك‌‏‎ ژاك‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ مايل‌‏‎ فرانسه‌‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ فرانسه‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
از‏‎ و‏‎ دهد‏‎ گسترش‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ روابط‏‎
.كند‏‎ كمك‌‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ توسعه‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ طرفي‌‏‎
در‏‎:‎گفت‌‏‎ قطبي‌‏‎ تك‌‏‎ جهان‌‏‎ رد‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ فرانسه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
.دارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ ويژه‌‏‎ جايگاه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ قطبي‌ ، ‏‎ چند‏‎ دنياي‌‏‎
افغانستان‌ ، ‏‎ خليج‌فارس‌ ، ‏‎ منطقه‌‏‎ موضوعات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ شيراك‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ از‏‎ قفقاز‏‎ و‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎
.كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ موادمخدر‏‎ قاچاق‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ از‏‎ ستايش‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
ايران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ بسيار‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مخدر‏‎
ياد‏‎ موادمخدر‏‎ با‏‎ مسئولانه‌‏‎ مبارزه‌‏‎ در‏‎ الگو‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
.كنم‌‏‎
جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ خصوصي‌‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
حضور‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
آن‌‏‎ مذهبي‌‏‎ جمععت‌‏‎ دومين‌‏‎ كه‌‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ مسلمان‌‏‎ اقليت‌‏‎ گسترده‌‏‎
.شود‏‎ رعايت‌‏‎ آنان‌‏‎ شئون‌‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎ شيراك‌‏‎ از‏‎ كشورند‏‎
يهودي‌‏‎ سيزده‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ ملاقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ جاسوسي‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎
نيز‏‎ مسلمان‌‏‎ تعدادي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ جاسوسي‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ دستگيرشدگان‌‏‎
.نيست‌‏‎ بودن‌‏‎ يهودي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ دستگيري‌‏‎ لذا‏‎ دارند ، ‏‎ وجود‏‎
هنوز‏‎ و‏‎ هستند‏‎ متهم‌‏‎ دستگيرشدگان‌‏‎ البته‌‏‎:‎افزود‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
عدالت‌‏‎ براساس‌‏‎ آنان‌‏‎ محاكمه‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ صادر‏‎ آنها‏‎ درباره‌‏‎ حكمي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ رعايت‌‏‎ آنها‏‎ شهروندي‌‏‎ حقوق‌‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎
ضمن‌‏‎ شيراك‌‏‎ ژاك‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ همچنين‌‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
حضور‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ خبرنگار‏‎ دهها‏‎ كه‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ و‏‎ ديدگاهها‏‎ داشتند‏‎
.كرد‏‎ تشريح‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ مهم‌‏‎ مسائل‌‏‎ خصوص‌‏‎
دادن‌‏‎ قرار‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ براي‌‏‎ خارجي‌‏‎ توطئه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
اقدامات‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ عليه‌‏‎ عراق‌‏‎ تحميلي‌‏‎ جنگ‌‏‎ از‏‎ ايران‌ ، ‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كه‌‏‎ تهديدهايي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تروريستي‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ ياد‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ روبرو‏‎ آن‌‏‎ با‏‎
شبكه‌‏‎ خبرنگار‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اتهام‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ سيزده‌‏‎ دستگيري‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ دوم‌‏‎
امنيت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كشورها‏‎ همه‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ جاسوسي‌‏‎
پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بويژه‌‏‎ حساسند ، ‏‎ خود‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ روبرو‏‎ فشارها‏‎ و‏‎ توطئه‌ها‏‎ انواع‌‏‎ با‏‎ انقلاب‏‎
هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پرسش‌‏‎ جاي‌‏‎ بسيار‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎:گفت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
گفته‌‏‎ سخن‌‏‎ يهودي‌‏‎ سيزده‌‏‎ از‏‎ جاسوسان‌ ، ‏‎ دستگيري‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎
هستند ، ‏‎ دستگيرشدگان‌‏‎ همراه‌‏‎ كه‌‏‎ مسلماني‌‏‎ هشت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
.نمي‌آيد‏‎ ميان‌‏‎ به‌‏‎ سخني‌‏‎
اتهام‌‏‎ به‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ دستگيري‌‏‎ مساله‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
نيز‏‎ يهوديان‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ مذهبي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ جاسوسي‌ ، ‏‎
.برخوردارند‏‎ شهروندي‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
شهروندي‌‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
.شود‏‎ پيگيري‌‏‎ او‏‎ مسئله‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ موازين‌‏‎ طبق‌‏‎ بايد‏‎ باشد‏‎ متهم‌‏‎
متهم‌‏‎ سيزده‌‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ شدن‌‏‎ طولاني‌‏‎ دليل‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
حق‌‏‎ نشدن‌‏‎ ضايع‌‏‎ براي‌‏‎ همه‌جانبه‌نگري‌‏‎ و‏‎ دقت‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ دستگير‏‎
.است‌‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ متهمان‌‏‎
ضايع‌‏‎ ايراني‌‏‎ شهروند‏‎ هيچ‌‏‎ از‏‎ حقي‌‏‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ موازين‌‏‎ طبق‌‏‎ و‏‎ عادلانه‌‏‎ آنها‏‎ محاكمه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ نخواهد‏‎
رابطه‌‏‎ امكان‌‏‎ دستگيرشدگان‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
سخن‌‏‎ خود‏‎ وكيل‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎ و‏‎ دارند‏‎ را‏‎ خود‏‎ بستگان‌‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ اتهام‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ فعلا‏‎ و‏‎ بگويند‏‎
دو‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ اقليت‌ها‏‎ حقوق‌‏‎ درباره‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ خبرنگار‏‎ سئوال‌‏‎
مسئله‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ شيراك‌‏‎ ژاك‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ مذاكرات‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎
كرده‌‏‎ صحبت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ جاسوسي‌‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ دستگير‏‎ افراد‏‎
شيراك‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ اقليت‌ها‏‎ مورد‏‎ در‏‎ داشت‌‏‎ اظهار‏‎ است‌ ، ‏‎
شده‌‏‎ دستگير‏‎ يهوديان‌‏‎ مسئله‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اما‏‎ نداشتيم‌‏‎ مذاكراتي‌‏‎
.شد‏‎ صحبت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
پاسخ‌‏‎ قبلي‌‏‎ سئوالات‌‏‎ در‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شيراك‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ داده‌‏‎
فرانسه‌‏‎ در‏‎ مسلمانان‌‏‎ حقوق‌‏‎ خواستم‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎
.شود‏‎ رعايت‌‏‎ شهروندان‌‏‎ ساير‏‎ مانند‏‎
مورد‏‎ در‏‎ نيز‏‎ آمريكا‏‎ "ژورنال‌‏‎ استريت‌‏‎ وال‌‏‎" روزنامه‌‏‎ خبرنگار‏‎
سياسي‌‏‎ رابطه‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كشورهايي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ روابط‏‎
اظهار‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.كرد‏‎ سئوال‌‏‎ ندارد‏‎
مختلف‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ اقتصادي‌‏‎ روابط‏‎ براي‌‏‎ منعي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ما‏‎ داشت‌‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ آمريكايي‌ها ، ‏‎ بلكه‌‏‎ نداريم‌ ، ‏‎ آمريكا‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
ديگران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قوانين‌‏‎ كردند‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ تحريم‌‏‎
بيانگر‏‎ دنيا ، ‏‎ در‏‎ آنها‏‎ خواست‌‏‎ نيافتن‌‏‎ تحقق‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ تحميل‌‏‎
.است‌‏‎ گذشته‌‏‎ تك‌قطبي‌‏‎ جهان‌‏‎ دوران‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎
سياسي‌‏‎ روابط‏‎ از‏‎ اقتصادي‌‏‎ روابط‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ مصالح‌‏‎ خريدها ، ‏‎ و‏‎ صادرات‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ و‏‎ جداست‌‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ مي‌گيريم‌‏‎ تصميم‌‏‎ خود‏‎ داريم‌ ، ‏‎ نظر‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ نگفتيم‌‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ ما‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
زيان‌‏‎.‎نداريم‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ رابطه‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎
اول‌‏‎ درجه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ عليه‌‏‎ آمريكا‏‎ تحريم‌هاي‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ امروز‏‎ آمريكا‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ مي‌رسد‏‎ آمريكايي‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ به‌‏‎
عليه‌‏‎ تحريم‌ها‏‎ لغو‏‎ براي‌‏‎ كشورها‏‎ و‏‎ شركتها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
.است‌‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ ايران‌‏‎
يونسكو‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ فرانسه‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
سعادتمند‏‎ براي‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ پاريس‌‏‎ در‏‎ يونسكو‏‎ مقر‏‎
گفتگو‏‎ محور‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ آتي‌‏‎ قرن‌‏‎ مدار‏‎ جهان‌ ، ‏‎ سرنوشت‌‏‎ شدن‌‏‎
مدار‏‎ بر‏‎ بيستم‌‏‎ قرن‌‏‎ اگر‏‎:افزود‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎شود‏‎ استوار‏‎
بچرخد‏‎ گفتگو‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ ناگزير‏‎ آتي‌‏‎ قرن‌‏‎ مدار‏‎ گشت‌ ، ‏‎ شمشير‏‎
رحم‌‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ دولبه‌اي‌‏‎ تيغ‌‏‎ شمشير ، ‏‎ آن‌‏‎ وگرنه‌‏‎
آن‌‏‎ قربانيان‌‏‎ نخستين‌‏‎ زورمند‏‎ افروزان‌‏‎ چه‌بساجنگ‌‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎
.باشند‏‎
.خواند‏‎ شدن‌‏‎ جهاني‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎ و‏‎ لوازم‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ سخن‌‏‎ اين‌‏‎ وي‌‏‎
فلسفي‌‏‎ و‏‎ نقادانه‌‏‎ رويكردي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ تمدن‌ها‏‎ و‏‎ فرهنگ‌ها‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎
اندازه‌‏‎ به‌‏‎ اين‌پيشنهاد‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بيني‌‏‎ درخوش‌‏‎ اغراق‌‏‎
بازدارنده‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ كنوني‌‏‎ وضع‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بدبيني‌‏‎ در‏‎ اغراق‌‏‎
.است‌‏‎ ومايوس‌كننده‌‏‎
توجه‌‏‎ انساني‌‏‎ درجوامع‌‏‎ پوشيده‌تر‏‎ عوامل‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
پيشنهاد‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ گوييم‌‏‎ پاسخ‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ بتوانيم‌به‌‏‎ تا‏‎ كنيم‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ مورداستقبال‌‏‎ چنين‌‏‎ "تمدنها‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎"
گفت‌وگوي‌‏‎ مفهوم‌‏‎ تحليل‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
طبعا‏‎ مي‌خوانيم‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ وقتي‌ما ، ‏‎:‎گفت‌‏‎ تمدنها‏‎
بحث‌‏‎ جلسات‌‏‎ تشكيل‌‏‎ يعني‌‏‎ نظرباشد ، ‏‎ مورد‏‎ مي‌تواند‏‎ معني‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎
وي‌‏‎.‎مصاديق‌گفت‌وگوست‌‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎ مسايل‌‏‎ درباره‌‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎ و‏‎
جمعي‌‏‎ جنبه‌‏‎ به‌‏‎ خاص‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ تاكيد‏‎ را ، ‏‎ تمدنها‏‎ گوي‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎
تمدن‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ بي‌مرز‏‎ و‏‎ عام‌‏‎ جنبه‌‏‎ بر‏‎ وتاكيد‏‎ انسان‌‏‎ وجود‏‎
تمدن‌هايي‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌ها‏‎:افزود‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.دانست‌‏‎
قدرت‌‏‎" داراي‌‏‎ كه‌‏‎ ادامه‌دهند‏‎ خود‏‎ به‌حيات‌‏‎ توانسته‌اند‏‎
و‏‎ گفت‌‏‎ نظريه‌‏‎ صاحب‏‎.‎بوده‌اند‏‎ "شنيدن‌‏‎" و‏‎ "گفتن‌‏‎" و‏‎ "مبادله‌‏‎
كسب‏‎ آن‌را‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فضيلتي‌‏‎ شنيدن‌‏‎:افزود‏‎ تمدن‌ها‏‎ گوي‌‏‎
و‏‎ اخلاقي‌‏‎ تربيت‌‏‎ انسان‌‏‎ بايد‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ يافتن‌‏‎ دست‌‏‎ براي‌‏‎ كرد ، ‏‎
.داشته‌باشد‏‎ عقلي‌‏‎
خاص‌‏‎ توانايي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سياستمدار‏‎ و‏‎ هنرمند‏‎ اشتراك‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
نوآوري‌‏‎ متضمن‌‏‎ را‏‎ خلاقيت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"خلاقيت‌‏‎"يعني‌‏‎ آنها‏‎
شجاعت‌‏‎ به‌‏‎ منوط‏‎ آدمي‌ ، ‏‎ در‏‎ خلاقيت‌‏‎ بروز‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.‎خواند‏‎
مي‌شود‏‎ هنري‌‏‎ حقيقت‌‏‎ متعرض‌‏‎ شجاعت‌‏‎ خلاقيت‌و‏‎ با‏‎ هنرمند‏‎.‎اوست‌‏‎
و‏‎ اساسي‌‏‎ خلاقيت‌مسايل‌‏‎ و‏‎ شجاعت‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ بزرگ‌‏‎ سياستمدار‏‎ و‏‎
.مي‌دهد‏‎ سامان‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ حياتي‌‏‎
تمدنها‏‎ وگوي‌‏‎ گفت‌‏‎ طرح‌‏‎ تحقق‌‏‎ شرط‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ تواضع‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مهمترين‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ اخلاق‌‏‎ اساسي‌در‏‎ تحولي‌‏‎ را‏‎
از‏‎ را‏‎ احكامي‌‏‎ چنين‌‏‎ وتحقق‌‏‎ دانست‌‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ عهد‏‎ به‌‏‎ وفاي‌‏‎
.خواند‏‎ يونسكو‏‎ مثل‌‏‎ مهم‌‏‎ سازمان‌هايي‌‏‎ مهم‌‏‎ وظايف‌‏‎
:گفت‌‏‎ ديني‌‏‎ ايمان‌‏‎ مسئله‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ رئيس‌‏‎
بي‌تحرك‌‏‎ و‏‎ لايتغير‏‎ امري‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ديني‌نبايد‏‎ ايمان‌‏‎
ايمان‌‏‎ روح‌‏‎ با‏‎ دين‌نبايد‏‎ از‏‎ ما‏‎ تفسير‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ فهميده‌شود‏‎
و‏‎ قطعاگفت‌‏‎ تعارضي‌‏‎ چنين‌‏‎ وجود‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ وگرنه‌‏‎ باشد‏‎ تعارض‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎ نخواهد‏‎ ممكن‌‏‎ است‌ ، ‏‎ پايداري‌‏‎ صلح‌‏‎ هر‏‎ مقدمه‌‏‎ كه‌‏‎ اديان‌‏‎ گوي‌‏‎
و‏‎ ضروري‌‏‎ را‏‎ صلح‌‏‎ تمدن‌ها‏‎ گوي‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ با‏‎ متفاوت‌‏‎ را‏‎ مذاكرات‌سياسي‌‏‎
صادقانه‌‏‎ كوشش‌‏‎ و‏‎ محبت‌‏‎ همدلي‌ ، ‏‎ تمدن‌هاجز‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ حقيقت‌‏‎
استخدام‌‏‎ مذاكره‌سياسي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ديگران‌‏‎ فهم‌‏‎ براي‌‏‎
غلبه‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ منافع‌‏‎ جلب‏‎ براي‌‏‎ ديپلماتيك‌‏‎ زبان‌‏‎
.است‌‏‎ بردشمن‌‏‎

را‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ :شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
اداري‌‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ قضايي‌ ، ‏‎ ويرانه‌اي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎
گرفتم‌‏‎ تحويل‌‏‎


ومديران‌‏‎ قضات‌‏‎ درگردهمايي‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
دردوران‌‏‎ كه‌‏‎ زحماتي‌‏‎ برغم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ كشيده‌‏‎ قضائيه‌‏‎ وضعيت‌قوه‌‏‎ بهبود‏‎ براي‌‏‎ گذشته‌‏‎ دهساله‌‏‎
قضايي‌‏‎ مالي‌ ، اداري‌ ، ‏‎ دربخش‌‏‎ ويرانه‌‏‎ و‏‎ خرابه‌‏‎ يك‌‏‎ وارث‌‏‎ ما‏‎ اينك‌‏‎
.هستيم‌‏‎ قوه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قوانين‌‏‎ و‏‎
بااشاره‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ آيت‌الله‌هاشمي‌‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
اينكه‌‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ آنچه‌‏‎ افزود‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ در‏‎ مشكلات‌موجود‏‎ به‌‏‎
ببنديم‌‏‎ همت‌‏‎ كمر‏‎ بايد‏‎ لذا‏‎ و‏‎ مجموعه‌شده‌ايم‌‏‎ اين‌‏‎ وارث‌‏‎ ما‏‎
قوه‌‏‎ از‏‎ واعتباررفته‌‏‎ شان‌‏‎ آهنين‌‏‎ اراده‌اي‌‏‎ و‏‎ عزم‌‏‎ با‏‎ تا‏‎
.بازگردانيم‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قضائيه‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ جرايم‌‏‎ افزايش‌‏‎ قوه‌قضائيه‌به‌‏‎ رئيس‌‏‎
مشكلات‌‏‎ بيشترين‌‏‎ ميان‌‏‎ دراين‌‏‎:‎وافزود‏‎ كرد‏‎ غيرسياسي‌اشاره‌‏‎
حمايتها ، ‏‎ ازكمترين‌‏‎ قوه‌‏‎ اين‌‏‎ شده‌درحاليكه‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ نصيب‏‎
:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ پشتيباني‌هابهره‌مند‏‎ و‏‎ خدمات‌رسانيها‏‎
قوه‌‏‎ در‏‎ نزولي‌‏‎ سير‏‎ موجب‏‎ وكيفي‌‏‎ كمي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ موجود‏‎ مشكلات‌‏‎
ومجرب‏‎ خوب‏‎ كادرهاي‌‏‎ (‎خروج‌‏‎) زمينه‌‏‎ بطوريكه‌‏‎ است‌‏‎ قضائيه‌شده‌‏‎
به‌خاطر‏‎ آنان‌‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ آورده‌و‏‎ فراهم‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ از‏‎ را‏‎
قوه‌‏‎ از‏‎ واعتبار‏‎ عزت‌‏‎ و‏‎ رفاه‌‏‎ امكانات‌ ، ‏‎ (‎نبود‏‎)
.قضائيه‌بگريزند‏‎
امكانات‌‏‎ نبودن‌‏‎ قاضي‌ ، ‏‎ كمبود‏‎ درادامه‌ ، ‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
از‏‎ را‏‎ درقانون‌‏‎ نقص‌‏‎ و‏‎ دستگاهها‏‎ ديگر‏‎ وابستگي‌به‌‏‎ رفاهي‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ وبااشاره‌‏‎ ذكركرد‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ مشكلات‌‏‎ ديگر‏‎
دربخش‌‏‎:‎گفت‌‏‎ شده‌است‌‏‎ واقع‌‏‎ مظلوم‌‏‎ قانونگذاري‌‏‎ دربخش‌‏‎ قوه‌‏‎
اجرا‏‎ كرده‌اندزحمت‌‏‎ تلاش‌‏‎ ازدستگاهها‏‎ بسياري‌‏‎ قانونگذاري‌ ، ‏‎
بدون‌‏‎ بگذارند ، ‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ دوش‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎ وتطبيق‌‏‎
گرفته‌‏‎ درنظر‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ توانايي‌‏‎ قانونگذاري‌‏‎ آنكه‌درجريان‌‏‎
.شود‏‎
چك‌‏‎ قانون‌‏‎ مشكل‌‏‎ به‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
در‏‎ چك‌‏‎ متخلفان‌‏‎ و‏‎ زندانيان‌‏‎ براينكه‌‏‎ باتاكيد‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
چك‌‏‎ قانون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ قراردارند‏‎ كشور‏‎ زندانيان‌‏‎ دوم‌‏‎ رديف‌‏‎
نظام‌بانكي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ سود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تنطيم‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎
.ميافتد‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ گردن‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ ضرر‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎
قضات‌‏‎ معيشتي‌‏‎ وضع‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
وزير‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ محتاج‌‏‎ كه‌‏‎ قاضي‌‏‎:‎قضائيه‌افزود‏‎ قوه‌‏‎ وكارمندان‌‏‎
عمل‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانددرقضاوت‌‏‎ چگونه‌‏‎ باشد‏‎ وزارتخانه‌‏‎ يا‏‎
.كند‏‎
قوانين‌‏‎ به‌‏‎ بااشاره‌‏‎ قضات‌‏‎ فعاليت‌‏‎ درزمينه‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
اصل‌‏‎ دركشور‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ زمان‌جنگ‌‏‎ خاص‌‏‎
اسلام‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ آزاديهاي‌‏‎ طريق‌آن‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ بربرائت‌‏‎
.شود‏‎ تامين‌‏‎
خود‏‎ كار‏‎ دراولويت‌‏‎ را‏‎ "حق‌‏‎ احقاق‌‏‎" خواست‌‏‎ كشور‏‎ قضات‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
مظاهر‏‎ محاكمات‌‏‎ روند‏‎ در‏‎ اعتماد‏‎ ايجاد‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ قراردهندو‏‎
.كنند‏‎ متجلي‌‏‎ را‏‎ وحقوقي‌اسلام‌‏‎ فقهي‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎
كاركنان‌‏‎ تمام‌‏‎ همياري‌‏‎ برلزوم‌‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
عالي‌‏‎ كادرهاي‌‏‎ اگر‏‎:‎افزود‏‎ اوضاع‌‏‎ بهبود‏‎ قضائيه‌براي‌‏‎ قوه‌‏‎
بخشنامه‌ ، ‏‎ نكنند‏‎ جزم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اوضاع‌همت‌‏‎ بهبود‏‎ براي‌‏‎ وقضات‌‏‎
.برد‏‎ نخواهد‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ كاري‌‏‎ امكانات‌ ، ‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎

صلاح‌‏‎ به‌‏‎ :تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ در‏‎ جنتي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
بگيرند‏‎ فاصله‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ اروپائي‌ها‏‎


آيت‌الله‌‏‎ امامت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ ديروز‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ اقامه‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎ جنتي‌‏‎
مباحث‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ نماز‏‎ اول‌‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎
مطرح‌‏‎ را‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ "الهي‌‏‎ عدل‌‏‎" به‌‏‎ خود ، ‏‎ گذشته‌‏‎
با‏‎ چگونه‌‏‎ مردم‌‏‎ مصيبت‌هاي‌‏‎ و‏‎ گرفتاري‌ها‏‎ توجيه‌‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎
است‌؟‏‎ سازگار‏‎ الهي‌‏‎ عدالت‌‏‎
اشاره‌‏‎ والهي‌‏‎ مادي‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
هنگام‌‏‎ نيستند‏‎ معتقد‏‎ خداوند‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
آنها‏‎ مادي‌‏‎ علل‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ ناكامي‌ها‏‎ و‏‎ گرفتاري‌ها‏‎
يك‌‏‎ تا‏‎ ببرند‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ علل‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎
.كنند‏‎ تامين‌‏‎ بشر‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مرفه‌‏‎ زندگي‌‏‎
به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سفر‏‎ به‌‏‎ نماز‏‎ دوم‌‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ جنتي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
بركت‌‏‎ با‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ اشاره‌‏‎ فرانسه‌‏‎
.باشد‏‎
آمريكا‏‎ زياد‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎
و‏‎ دنيا‏‎ با‏‎ ما‏‎ ارتباط‏‎ قطع‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ منزوي‌كردن‌‏‎ براي‌‏‎
اسلام‌ ، ‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ مملكت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ دنيا‏‎ بدبين‌كردن‌‏‎
اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كشورها‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ كم‌كم‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ هم‌‏‎ خودشان‌‏‎ صلاح‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌فهمند‏‎
فاصله‌‏‎ استراتژيك‌‏‎ موقعيت‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ قدرتمند‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎
.بگيرند‏‎
حرفمان‌‏‎ هم‌‏‎ آخر‏‎ تا‏‎ و‏‎ بوديم‌‏‎ گفته‌‏‎ اول‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
آن‌‏‎ با‏‎ حاضريم‌‏‎ نكند‏‎ دشمني‌‏‎ ما‏‎ با‏‎ كشوري‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ همين‌‏‎
ارتباط‏‎ آنان‌‏‎ با‏‎ متقابل‌‏‎ احترام‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ بريزيم‌‏‎ دوستي‌‏‎ طرح‌‏‎
.باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎
است‌‏‎ داشته‌‏‎ خوبي‌‏‎ بازتابهاي‌‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ خطيب‏‎
سفرها‏‎ اينگونه‌‏‎ بركات‌‏‎ از‏‎ نزديك‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ اميدواريم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎
.كنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎
دنيا‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ بازتابهاي‌‏‎ و‏‎ يهودي‌‏‎ جاسوس‌‏‎ بازداشت‌ 13‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
مسلمان‌‏‎ يك‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انتظاري‌‏‎ چه‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
يك‌‏‎ ولي‌‏‎ برود‏‎ اعدام‌پيش‌‏‎ مرز‏‎ تا‏‎ و‏‎ محاكمه‌‏‎ بايد‏‎ بود‏‎ مجرم‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ مصونيت‌‏‎ بايد‏‎ كرد‏‎ كه‌‏‎ جرمي‌‏‎ هر‏‎ بهايي‌‏‎ يا‏‎ يهودي‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ نامعقول‌‏‎ را‏‎ انتظار‏‎ اين‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎
رسيدگي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎ دادگاه‌‏‎ متهم‌‏‎ اين‌ 13‏‎ مورد‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ صادر‏‎ باشد‏‎ لازم‌‏‎ كه‌‏‎ حكمي‌‏‎ هر‏‎ آنان‌ ، ‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎
آبان‌‏‎ يوم‌الله‌ 13‏‎ سخنانش‌‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ جنتي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
اين‌‏‎ نامگذاري‌‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ داشت‌و‏‎ گرامي‌‏‎ را‏‎
آمريكا‏‎ سركردگي‌‏‎ به‌‏‎ بااستكبار‏‎ مبارزه‌‏‎ ملي‌‏‎ روز‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎
.كرد‏‎ قدرداني‌‏‎
‎‏‏،‏‎(ره‌‏‎) خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ تبعيد‏‎ سالروز‏‎ يادآور‏‎ آبان‌‏‎ ‎‏‏13‏‎
آمريكا‏‎ جاسوسي‌‏‎ لانه‌‏‎ تسخير‏‎ و‏‎ ازدانش‌آموزان‌‏‎ تعدادي‌‏‎ شهادت‌‏‎
.است‌‏‎(‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ خط‏‎ پيرو‏‎ دانشجويان‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ خدمات‌‏‎ تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ كاپيتولاسيون‌‏‎ لايحه‌‏‎ لغو‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ ستود‏‎ انقلاب‏‎
.بماند‏‎ جاويد‏‎ و‏‎ زنده‌‏‎ هميشه‌‏‎ ايشان‌‏‎ ياد‏‎

كاهش‌‏‎ :‎رشت‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ حضرتي‌‏‎ الياس‌‏‎
اهداف‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎
است‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ مهم‌‏‎


اهداف‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ مشاركت‌‏‎ كاهش‌‏‎ :همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎رشت‌‏‎
.است‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ مهم‌‏‎
منطقه‌اي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ رشت‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ حضرتي‌ ، ‏‎ الياس‌‏‎
احمد‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ گيلان‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎
شورا‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ و‏‎ رشت‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ ديگر‏‎ رمضان‌پورنرگسي‌‏‎
معاون‌‏‎ و‏‎) حزب‏‎ اين‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ باقري‌ ، ‏‎ محمد‏‎ و‏‎
مطبوعاتي‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ (گيلان‌‏‎ استانداري‌‏‎ امنيتي‌‏‎ سياسي‌‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ هدف‌‏‎:گفت‌‏‎ فوق‌‏‎ مطلب‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ بود ، ‏‎ ه‌‏‎ كرد‏‎ شركت‌‏‎
مي‌آيد ، ‏‎ پديد‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ كنوني‌‏‎ بحران‌هاي‌‏‎
عبدالله‌‏‎ محاكمه‌‏‎.‎است‌‏‎ سياسي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ دلسردكردن‌‏‎
هدف‌‏‎ همين‌‏‎ همه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎
.مي‌كند‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رمضان‌پورنرگسي‌نيز‏‎ احمد‏‎
تدارك‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ به‌‏‎ لطمه‌زدن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ گسترده‌اي‌‏‎
ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مهم‌‏‎:گفت‌‏‎ شده‌‏‎ ديده‌‏‎
مردم‌‏‎.‎بپرهيزند‏‎ دوستانه‌‏‎ و‏‎ خانوادگي‌‏‎ عاطفي‌ ، ‏‎ گرايشهاي‌‏‎ از‏‎
طرفدار‏‎ جريان‌‏‎ ;برگزينند‏‎ را‏‎ موجود‏‎ جريان‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بايد‏‎
مقابل‌‏‎ جريان‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ او‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
دولت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مشكلاتي‌‏‎ بخواهند‏‎ مردم‌‏‎ اگر‏‎.‎را‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎
عمل‌‏‎ هوشيارانه‌‏‎ بهمن‌‏‎ در 29‏‎ بايد‏‎ كنند ، ‏‎ حل‌‏‎ رسيده‌‏‎ ارث‌‏‎ خاتمي‌‏‎
.دهند‏‎ راي‌‏‎ خود‏‎ برگزيده‌‏‎ دولت‌‏‎ حاميان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎

رد‏‎ دلايل‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ :‎استادي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
كرد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ نامزدها‏‎ صلاحيت‌‏‎


و‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ فقهاي‌‏‎ عضو‏‎ استادي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
شوراي‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ مشخص‌‏‎ قانون‌‏‎ آنچه‌‏‎ براساس‌‏‎ فقط‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
آيت‌الله‌‏‎ تبريز‏‎ از‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎مي‌كند‏‎ عمل‌‏‎
معتبرترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎:استادي‌گفت‌‏‎
دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ تلاش‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ نهادهاي‌‏‎
صلاحيت‌‏‎ قانون‌‏‎ چهارچوب‏‎ در‏‎ بي‌طرفي‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ نيز‏‎ انتخابات‌‏‎
:گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ استادي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎.كند‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ داوطلبان‌‏‎
مورد ، ‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
يا‏‎ شفاهي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نامزدها‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ موارد‏‎ بقيه‌‏‎ در‏‎
اما‏‎ كرد ، ‏‎ خواهد‏‎ ابلاغ‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎ مدارك‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ كتبي‌‏‎
سه‌‏‎ وي‌‏‎.مي‌كند‏‎ خودداري‌‏‎ مدارك‌‏‎ اين‌‏‎ دريافت‌‏‎ منابع‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎
صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ علل‌‏‎ اعلام‌‏‎ عدم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دليل‌‏‎
حيثيت‌‏‎ حفظ‏‎ كشور ، ‏‎ امنيت‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مسايل‌‏‎ نامزدها‏‎
اشاعه‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎ و‏‎ داوطلب‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎
از‏‎ بي‌طرفي‌‏‎ رعايت‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ مي‌شود‏‎ فحشا‏‎
قانون‌‏‎ به‌‏‎ عمل‌‏‎ و‏‎ ضوابط‏‎ رعايت‌‏‎ با‏‎ خواست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ناظران‌‏‎
دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ گسترده‌‏‎ مشاركت‌‏‎ زمينه‌‏‎ انتخابات‌‏‎
.كنند‏‎ فراهم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎
اختلافي‌‏‎ هيچ‌‏‎ نبايد‏‎ اينكه‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
از‏‎ پرهيز‏‎ ضرورت‌‏‎ كند ، ‏‎ بروز‏‎ اجرايي‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ هيئت‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎
قرار‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سليقه‌‏‎ اعمال‌‏‎ و‏‎ برخورد‏‎
حداقل‌‏‎ انتخابات‌‏‎ جديد‏‎ قانون‌‏‎ براساس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎.داد‏‎
بايد‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ تحصيلي‌‏‎ مدرك‌‏‎
.باشد‏‎ آن‌‏‎ معادل‌‏‎ يا‏‎ فوق‌ديپلم‌‏‎

قوانين‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ عليه‌‏‎ اتهامات‌‏‎
ندارد‏‎ انطباق‌‏‎ ومقررات‌‏‎


دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ حقوقدانان‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ نمايندگان‌‏‎ اعتراض‌‏‎
روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎
در‏‎ تا‏‎ مي‌رود‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كند‏‎ دفاع‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ صفحه‌اي‌‏‎ كيفرخواست‌ 44‏‎ برابر‏‎
ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ دركيفرخواست‌‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ معتقدند‏‎ آگاه‌‏‎ ناظران‌‏‎
حقوقي‌‏‎ استدلال‌‏‎ فاقد‏‎ غالبا‏‎ شده‌ ، ‏‎ مطرح‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ عليه‌‏‎
اتهام‌هايي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مشهود‏‎ كاملا‏‎ آن‌‏‎ سياسي‌‏‎ بوي‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
برخي‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ نشر‏‎ يا‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ تبليغ‌‏‎ نظير‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ اتهام‌هاست‌‏‎ اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ خرداد‏‎ در‏‎ احزاب‏‎ و‏‎ اشخاص‌‏‎
مجازات‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ كيفري‌ ، ‏‎ قوانين‌‏‎ مجموعه‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
.ندارد‏‎ تعريف‌شده‌اي‌‏‎ مابه‌ازاء‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
موضع‌گيريهاي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ اصلي‌‏‎ ادعاي‌‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ با‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
احزاب‏‎ حقوقدانان‌ ، ‏‎ كارشناسان‌ ، ‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ اما‏‎.‎دارد‏‎ تعارض‌‏‎
دادگاه‌‏‎ ادعاي‌‏‎ اين‌‏‎ كشور ، ‏‎ بلندپايه‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ و‏‎
.ندارند‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ ويژه‌‏‎
به‌‏‎.‎است‌‏‎ محاكمه‌‏‎ اين‌‏‎ معترضان‌‏‎ و‏‎ منتقدان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
پيش‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ عبدالواحد‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎
عبدالله‌‏‎ دادگاه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎:‎گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎
و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ جدي‌‏‎ خيلي‌‏‎ محاكم‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ نوري‌‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ داد ، ‏‎ خواهد‏‎ دادستان‌‏‎ به‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ پاسخ‌هايي‌‏‎
كشورهم‌‏‎ سياسي‌‏‎ رجال‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎كرد‏‎ خواهد‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎
.دارند‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ مانند‏‎ نظرياتي‌‏‎
مشاور‏‎ امام‌جماراني‌‏‎ سيدمهدي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
فطرت‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ طبيعت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
پاي‌‏‎ به‌‏‎ معظم‌‏‎ روحاني‌‏‎ عالم‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌پسندد‏‎ پاك‌‏‎ انسانهاي‌‏‎
داراي‌‏‎ علما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ محاكمه‌‏‎ ميز‏‎
نصبالعين‌‏‎ بايد‏‎ علما‏‎ به‌‏‎ احترام‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشند‏‎ احترام‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎
مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ به‌گزارش‌‏‎
سخن‌‏‎ خاتمي‌‏‎ روح‌الله‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ درگذشت‌‏‎ سالگرد‏‎ يازدهمين‌‏‎
حرمت‌‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ "ره‌‏‎"خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎:‎افزود‏‎ مي‌گفت‌ ، ‏‎
دادند‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ نشود‏‎ شكسته‌‏‎ روحانيت‌‏‎
در‏‎ مخفيانه‌‏‎ كرد‏‎ خطا‏‎ روحاني‌‏‎ عالمي‌‏‎ اگر‏‎ كردند‏‎ مقرر‏‎ و‏‎
.نشود‏‎ شكسته‌‏‎ كشور‏‎ علماي‌‏‎ احترام‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ محاكمه‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎
يك‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ كارانجام‌‏‎ اين‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎ ولي‌‏‎
فاسدي‌‏‎ عالم‌‏‎ اگر‏‎ مي‌شودو‏‎ كوبيده‌‏‎ ديگر‏‎ عالمي‌‏‎ بدست‌‏‎ عالم‌‏‎
.نمي‌زند‏‎ حرفي‌‏‎ هيچكس‌‏‎ ببرند‏‎ محاكمه‌‏‎ براي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
اين‌‏‎:‎است‌‏‎ معتقد‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ اهواز‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ بيانك‌‏‎ امين‌‏‎
بلكه‌‏‎ مي‌رود‏‎ محاكمه‌‏‎ مسلخ‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
و‏‎ بردند‏‎ محاكمه‌‏‎ قربانگاه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كرباسچي‌‏‎ روزي‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎
امروز‏‎ كردند ، ‏‎ محاكمه‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ دستگاهها‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ محاكمه‌‏‎ مورد‏‎ فرهنگي‌‏‎ جامعه‌‏‎ نيز‏‎
عبدالله‌‏‎ محاكمه‌‏‎ درباره‌‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ نماينده‌‏‎ هاشمي‌‏‎ فائزه‌‏‎
جرايم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نوري‌‏‎
قانون‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ را‏‎ مطبوعاتي‌‏‎
.بدهند‏‎ نظر‏‎ مطبوعات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نمي‌توانند‏‎ نشده‌اند‏‎ انتخاب‏‎
راست‌‏‎ جناح‌‏‎:گفت‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ محاكمه‌‏‎ انگيزه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
افراد‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ اقداماتي‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ پيش‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ از‏‎
و‏‎ جناح‌‏‎ اين‌‏‎ تريبونهاي‌‏‎ بردن‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ خرداد ، ‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ شاخص‌‏‎
است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ كم‌كردن‌‏‎
است‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ قابل‌‏‎ راستا‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ دادگاه‌‏‎
.است‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ جناحي‌‏‎ كاملا‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ خيرخواهانه‌‏‎ اقدامي‌‏‎ و‏‎
با‏‎ مي‌توان‌‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ هاشمي‌‏‎ فائزه‌‏‎
.است‌‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎:گفت‌‏‎ كرد ، ‏‎ مقابله‌‏‎ اقدامات‌‏‎ اين‌‏‎
حاضر‏‎ راي‌‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ موجود‏‎ فشارهاي‌‏‎ عليرغم‌‏‎ مردم‌‏‎ اگر‏‎
راست‌ ، ‏‎ جناح‌‏‎ اكنون‌‏‎ زيرا‏‎ داشت‌ ، ‏‎ خواهد‏‎ بهتري‌‏‎ نتيجه‌‏‎ شوند ، ‏‎
مي‌نمايد ، ‏‎ محاكمه‌‏‎ را‏‎ افراد‏‎ مي‌كند ، ‏‎ تعطيل‌‏‎ را‏‎ روزنامه‌ها‏‎
.مي‌كنند‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ آنها‏‎ ولي‌‏‎ مي‌شود‏‎ صدا‏‎ و‏‎ سر‏‎ هفته‌اي‌‏‎ يك‌‏‎
جاي‌‏‎ عوض‌شدن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ آخر‏‎ اميد‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
.آيد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ اقدامات‌‏‎ اينگونه‌‏‎ از‏‎ اكثريت‌‏‎ و‏‎ اقليت‌‏‎

كيست‌؟‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎


ويژه‌‏‎ دادستان‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ اتهام‌هاي‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
حقوقي‌‏‎ غير‏‎ عناصر‏‎ از‏‎ مالامال‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎ عبدالله‌‏‎ عليه‌‏‎ روحانيت‌‏‎
اشخاص‌‏‎ برخي‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ نشر‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ تبليغ‌‏‎.است‌‏‎
ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ است‌‏‎ بعيد‏‎ كه‌‏‎ اتهام‌هاست‌‏‎ اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ احزاب‏‎ و‏‎
مابه‌ازاي‌‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ اتهامات‌‏‎ اين‌‏‎ تفهيم‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎
كيفرخواست‌‏‎ اين‌‏‎ روح‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎.‎كند‏‎ ارائه‌‏‎ محكمي‌‏‎ حقوقي‌‏‎
نوري‌ ، ‏‎ عبدالله‌‏‎ سياسي‌‏‎ سابقه‌‏‎ لاجرم‌‏‎ است‌ ، ‏‎ سياسي‌‏‎ "اساسا‏‎
ادعاهاي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ به‌‏‎ نگاه‌‏‎ با‏‎ مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دفاعيه‌اي‌‏‎ بهترين‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ مداقه‌‏‎ مورد‏‎ ديگري‌‏‎ منظر‏‎ از‏‎ را‏‎ كيفرخواست‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آمده‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ ذيل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فهرستي‌‏‎ براساس‌‏‎
شايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برانگيز‏‎ رشك‌‏‎ "حقيقتا‏‎ نوري‌‏‎ شخصيت‌‏‎:‎كرد‏‎ ادعا‏‎
.آورده‌اند‏‎ روي‌‏‎ حسد‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ رشك‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎ درباره‌‏‎ كساني‌‏‎
انقلاب‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
متولد1328‏‎
اصول‌‏‎ و‏‎ فقه‌‏‎ خارج‌‏‎ :‎تحصيلات‌‏‎
انقلاب‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ در‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ مبارزات‌‏‎ در‏‎ فعال‌‏‎ شركت‌‏‎
فاضل‌‏‎ و‏‎ زنجاني‌‏‎ بشير‏‎ موسي‌‏‎ آقا‏‎ عظام‌‏‎ آيات‌‏‎ حضرات‌‏‎:اساتيد‏‎
لنكراني‌‏‎
انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎
حكم‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ صداوسيماي‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎
قضايي‌‏‎ شورايعالي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ نماينده‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
صداوسيما‏‎ سرپرستي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
رجايي‌‏‎ شهيد‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ معاون‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
سازندگي‌‏‎ جهاد‏‎ در‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ نماينده‌‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ در‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ نماينده‌‏‎ -‎‎‏‏6‏‎
رئيس‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ -‎‎‏‏7‏‎
(سوم‌‏‎ دوره‌‏‎)مجلس‌‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ كميسيون‌‏‎
امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ بازنگري‌‏‎ مجلس‌‏‎ عضو‏‎ -‎‏‏8‏‎
رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ -‎‏‏9‏‎
(دوره‌‏‎ دو‏‎) نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عضو‏‎ -‎‎‏‏10‏‎
(پنجم‌‏‎ دوره‌‏‎) اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ -‎‏‏11‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ -‎‏‏12‏‎
ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ -‎‏‏13‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ توسعه‌‏‎ معاون‌‏‎ -‎‎‏‏14‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ -‎‎‏‏15‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.