شماره‌ 1994‏‎ ‎‏‏،‏‎4 DEC 1999 آذر 1378 ، ‏‎ شنبه‌ 13‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
!شد‏‎ حذف‌‏‎ دقيقه‌ 90‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎

تيم‌‏‎ برنز‏‎ و 2‏‎ نقره‌‏‎ طلا 3‏‎ مدال‌‏‎ كسب 6‏‎ با‏‎
شد‏‎ آسيا‏‎ قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎ كاراته‌‏‎ ملي‌‏‎

شهيد‏‎ سرداران‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فاتح‌‏‎ پاس‌‏‎
آذربايجان‌‏‎

گرفت‌‏‎ اروميه‌‏‎ مقاومت‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ بهترين‌‏‎

واليبال‌‏‎ تورنمنت‌‏‎ فاتح‌‏‎ ايران‌‏‎ نماينده‌‏‎
شد‏‎ كويت‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎

باشگاههاي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ قهرمان‌‏‎ شكست‌‏‎
ايران‌‏‎ برتر‏‎

!شد‏‎ حذف‌‏‎ دقيقه‌ 90‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
يك‌‏‎ (‎عربستان‌‏‎)‎ الاتحاد‏‎ - يك‌‏‎ (‎ايران‌‏‎) استقلال‌‏‎


مدافعان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ويژه‌‏‎ مراقبت‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ "مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ "
.بود‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ الاتحاد‏‎
همراهي‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ تنها‏‎ استقلال‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ مجيدي‌‏‎
متوجه‌‏‎ را‏‎ فشار‏‎ بيشترين‌‏‎ توانست‌‏‎ مي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ ديگر‏‎
از‏‎ كمتر‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ ديروز‏‎.‎كند‏‎ حريف‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎
.كردند‏‎ استفاده‌‏‎ مجيدي‌‏‎ جلو‏‎ روبه‌‏‎ هاي‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ خصوصيات‌‏‎
يك‌‏‎ (‎عربستان‌‏‎)‎ الاتحاد‏‎ - يك‌‏‎ (‎ايران‌‏‎) استقلال‌‏‎
(‎‏‏90‏‎) هساوي‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏75‏‎)‎ فكري‌‏‎ محمود‏‎ :‎گل‌ها‏‎
الاتحاد‏‎ براي‌‏‎
حسين‌‏‎ عبدالحميد‏‎ و‏‎ حمدون‌‏‎ تمام‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ عباس‌‏‎ محمود‏‎ :داور‏‎
(سوريه‌‏‎ از‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎)
نفر‏‎ هزار‏‎ هشتاد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ :تماشاگر‏‎
الاتحاد‏‎ با‏‎ خود‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ ستقلال‌‏‎ ا‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شد ، ‏‎ انجام‌‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ عربستان‌‏‎
نامدار‏‎ حريف‌‏‎ برابر‏‎ داد‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تلاشي‌‏‎ همه‌‏‎ با‏‎
.شد‏‎ حذف‌‏‎ آسيا‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ و‏‎ متوقف‌‏‎ خود‏‎
دو‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ برخلاف‌‏‎ حذفي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎
استراتژي‌‏‎ داشتن‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ بازي‌‏‎
تيمي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ برنامه‌‏‎ بازي‌‏‎ هر‏‎است‌‏‎ مهم‌‏‎ خيلي‌‏‎
حريف‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ موفق‌‏‎ بين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ اهداف‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ به‌‏‎
چنين‌‏‎ استقلال‌‏‎ آيا‏‎.‎برسد‏‎ نهايي‌‏‎ مطلوب‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ برگشت‌‏‎
هرگز‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌‏‎ از 180‏‎ پس‌‏‎ استقلال‌‏‎ كرد؟‏‎ عمل‌‏‎
در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ نشد‏‎ الاتحاد‏‎ بازي‌‏‎ چگونگي‌‏‎ نوع‌‏‎ شناخت‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎
مربي‌‏‎ اينهمه‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ مانده‌‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎
؟استقلال‌‏‎!كند‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ مثبت‌‏‎ نقاط‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ همراه‌‏‎ و‏‎
بود‏‎ داده‌‏‎ خود‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ دو‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ برخلاف‌‏‎ ديروز‏‎
اكبرپور‏‎ و‏‎ شد‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ موءمن‌زاده‌‏‎ جانشين‌‏‎ ملكيان‌‏‎ فرد‏‎
.گرفت‌‏‎ جاي‌‏‎ راست‌‏‎ گوش‌‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎
هم‌‏‎ او‏‎ استقرار‏‎ غلط‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ زرينچه‌‏‎ مفرط‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎ عقب‏‎
شد‏‎ حمله‌‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ بين‌‏‎ جبران‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ خلاء‏‎ ايجاد‏‎ باعث‌‏‎
باز‏‎ حفره‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ حريف‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎
صاحب‏‎ مزاحمتي‌‏‎ گونه‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ بارها‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎
جدا‏‎ استقلال‌‏‎.‎شدند‏‎ استقلال‌‏‎ جلوي‌‏‎ در‏‎ متعدد‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎
يك‌‏‎ داشتن‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ اشتباهات‌‏‎ از‏‎
خط‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اغلب‏‎ و‏‎ بود‏‎ رنج‌‏‎ در‏‎ طراح‌‏‎ بازيگردان‌‏‎
الاتحاد‏‎ بازيكنان‌‏‎ با‏‎ فيزيكي‌‏‎ درگيري‌‏‎ صرف‌‏‎ نيرويشان‌‏‎ تمام‌‏‎
مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ دوش‌‏‎ بر‏‎ استقلال‌‏‎ بار‏‎ تمامي‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎شد‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ سنگيني‌‏‎
خود‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تلاشي‌‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ مهاجمان‌‏‎ بودن‌‏‎ تعداد‏‎ كم‌‏‎ بدليل‌‏‎
.كند‏‎ باز‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ گره‌اي‌‏‎ نتوانست‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎
و‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ دير‏‎ خيلي‌‏‎ نيز‏‎ موءمن‌زاده‌‏‎ با‏‎ ملكيان‌‏‎ تعويض‌‏‎
يك‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ آمد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ نوازي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ لطيفي‌‏‎
!شد‏‎ اثر‏‎ كم‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ درآيد‏‎ كلاسيك‌‏‎ چپ‌‏‎ گوش‌‏‎ و‏‎ مهاجم‌‏‎
با‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ پر‏‎ تيمي‌‏‎ الاتحاد‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ برعكس‌‏‎
الاتحاد‏‎.‎داشت‌‏‎ برنامه‌‏‎ بازي‌‏‎ لحظه‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ تاكتيك‌‏‎
با‏‎ بارها‏‎ مي‌گرفت‌‏‎ صعود‏‎ جواز‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ آنكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
متمايل‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "دونادوني‌‏‎" شده‌‏‎ حساب‏‎ حركت‌هاي‌‏‎
كمترين‌‏‎ در‏‎ بارها‏‎ بود‏‎ تيمش‌‏‎ مدافعان‌‏‎ براي‌‏‎ كمكي‌‏‎ و‏‎ عقب‏‎ به‌‏‎
بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎مي‌رساند‏‎ الاتحاد‏‎ مهاجمان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ زمان‌‏‎
و‏‎ داشت‌‏‎ الاتحاد‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ محوري‌‏‎ نقش‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ كهنه‌كار‏‎
نصيب‏‎ را‏‎ ايده‌آلي‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ ايستگاهي‌‏‎ ضربات‌‏‎ روي‌‏‎ بارها‏‎
.ساخت‌‏‎ تيمش‌‏‎ مهاجمان‌‏‎
عربستان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دوم‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ و‏‎ الاتحاد‏‎ مدافعان‌‏‎
سر‏‎ پاس‌‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ مورد‏‎ يك‌‏‎ جز‏‎ دقيق‌‏‎ بسيار‏‎ "الصادق‌‏‎ حسين‌‏‎"
همه‌‏‎ روي‌‏‎ شدند ، ‏‎ تسليم‌‏‎ فكري‌‏‎ غافلگيرانه‌‏‎ ضربه‌‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎
كمتر‏‎ و‏‎ بودند‏‎ موفق‌‏‎ گوش‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ استقلالي‌‏‎ مواج‌‏‎ سانترهاي‌‏‎
هوا‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ دادند‏‎ استقلال‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اجازه‌‏‎ اين‌‏‎
.اندازند‏‎ خطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دروازه‌‏‎
بازي‌‏‎ حساس‌‏‎ لحظات‌‏‎
صاحب‏‎ فكري‌‏‎ برگردان‌‏‎ روي‌‏‎ ملكيان‌‏‎ فرد‏‎ دقيقه‌ 25‏‎ در‏‎*
.خورد‏‎ دروازه‌‏‎ كنار‏‎ به‌‏‎ ضربه‌اش‌‏‎ و‏‎ چرخش‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ عالي‌‏‎ فرصتي‌‏‎
حمزه‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ "دونادوني‌‏‎" كرنر‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 32‏‎ در‏‎*
.خورد‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ عمودي‌‏‎ تير‏‎ به‌‏‎ فلاته‌‏‎
توپش‌‏‎ فلاته‌‏‎ ضربه‌‏‎ تلافي‌‏‎ به‌‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ دقيقه‌ 37‏‎ در‏‎*
دروازه‌‏‎ افقي‌‏‎ ديرك‌‏‎ زير‏‎ به‌‏‎ برخورد‏‎ با‏‎ عالي‌‏‎ مانوري‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
.رفت‌‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎
.شد‏‎ نزديك‌‏‎ گلزني‌‏‎ يكقدمي‌‏‎ به‌‏‎ الاتحاد‏‎ دقيقه‌ 51‏‎ در‏‎*
را‏‎ توپ‌‏‎ استقلال‌‏‎ مدافعان‌‏‎ غفلت‌‏‎ و‏‎ اشتباه‌‏‎ روي‌‏‎ عيسي‌‏‎ احمد‏‎
به‌‏‎ طباطبايي‌‏‎ و‏‎ فرستاد‏‎ دروازه‌‏‎ چارچوب‏‎ به‌‏‎ فني‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎
.كرد‏‎ كنترل‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ سختي‌‏‎
كشاند ، ‏‎ سكوت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ورزشگاه‌‏‎ ظهراني‌‏‎ خميس‌‏‎ دقيقه‌ 60‏‎ در‏‎*
.نيافت‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ راهي‌‏‎ ظهراني‌ ، ‏‎ سنگين‌‏‎ ضربه‌‏‎ اما‏‎
ثمر‏‎ به‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎ فداكاري‌‏‎ دقيقه‌ 68‏‎ در‏‎*
با‏‎ فلاته‌‏‎ توپ‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ الاتحاد‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ نشستن‌‏‎
با‏‎ بختياري‌‏‎ رسد‏‎ تور‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ مي‌رفت‌‏‎ طباطبايي‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎
.كشيد‏‎ بيرون‌‏‎ دروازه‌‏‎ راست‌‏‎ گوشه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ مناسب‏‎ جاگيري‌‏‎
با‏‎ زرينچه‌‏‎ توسط‏‎ اوت‌‏‎ پرتاب‏‎:‎استقلال‌‏‎ گل‌‏‎ دقيقه‌ 75‏‎*
ميان‌‏‎ در‏‎ فكري‌‏‎ آرام‌‏‎ ضربه‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ فكري‌‏‎ به‌‏‎ مجيدي‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎
.رسيد‏‎ تور‏‎ به‌‏‎ الصادق‌‏‎ حسين‌‏‎ ناباوري‌‏‎
به‌‏‎ لحظه‌‏‎ كه‌‏‎ الاتحاد‏‎ :الاتحاد‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ دقيقه‌ 90‏‎*
خود‏‎ بر‏‎ را‏‎ قافيه‌‏‎ استقلال‌‏‎ گل‌‏‎ رسيدن‌‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ لحظه‌‏‎
شدن‌‏‎ كشيده‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شانس‌‏‎ خوش‌‏‎ بسيار‏‎ مي‌ديد ، ‏‎ تنگ‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ واحدي‌‏‎ دودلي‌‏‎ و‏‎ ترديد‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ اضافه‌‏‎ وقت‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎
جواز‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ غافل‌‏‎ روبرويش‌‏‎ مهاجم‌‏‎
.گرفت‌‏‎ را‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎

تيم‌‏‎ برنز‏‎ و 2‏‎ نقره‌‏‎ طلا 3‏‎ مدال‌‏‎ كسب 6‏‎ با‏‎
شد‏‎ آسيا‏‎ قهرمان‌‏‎ كاراته‌ايران‌‏‎ ملي‌‏‎


به‌‏‎ مدال‌‏‎ كسب 11‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ كاراته‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ دوره‌رقابتهاي‌‏‎ چهارمين‌‏‎ نخست‌‏‎ عنوان‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ جريان‌‏‎ سنگاپور‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كاراته‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
قهرمان‌‏‎ برنز‏‎ و 2‏‎ نقره‌‏‎ طلا ، 3‏‎ مدال‌‏‎ كسب6‏‎ با‏‎ مسابقات‌‏‎
.خودايستاد‏‎ حريفان‌‏‎ ساير‏‎ از‏‎ جلوتر‏‎ و‏‎ شد‏‎ آسيا‏‎
عطايي‌ ، ‏‎ يوسف‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌هاي‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎
كتيرايي‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎ عموزاده‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ توپااسفندياري‌ ، ‏‎..‎روح‌ا‏‎
در‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ هر‏‎ با‏‎ بنيامين‌نجيبي‌‏‎ و‏‎ شاطرزاده‌‏‎ علي‌‏‎
كيلوگرم‌به‌‏‎ بالاي‌ 80‏‎ و‏‎ زير 55 ، 60 ، 70 ، 75 ، 80‏‎ اوزان‌‏‎
.آوردند‏‎ دست‌‏‎
سيد‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ وزن‌‏‎ در‏‎ خمامي‌‏‎ فريد‏‎ مازيار‏‎ همچنين‌‏‎
امين‌‏‎ و‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ دو‏‎ كاتاي‌انفرادي‌‏‎ در‏‎ نكوفر‏‎ علاءالدين‌‏‎
مدال‌‏‎ يك‌‏‎ كاتاي‌تيمي‌‏‎ در‏‎ اشجعي‌‏‎ مجيد‏‎ و‏‎ فيضي‌‏‎ عباد‏‎ مزارعي‌ ، ‏‎
.آوردند‏‎ ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ براي‌‏‎ نقره‌‏‎
مجيد‏‎ توسط‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ دو‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ تيمي‌‏‎ كوميته‌‏‎ و‏‎ زير 65كيلوگرم‌‏‎ دروزن‌‏‎ عبدالحسيني‌‏‎
.آمد‏‎
گذشته‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ بعدازظهر‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ كاراته‌‏‎ مسابقات‌‏‎
كاراته‌‏‎ ارسالي‌فدراسيون‌‏‎ خبر‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎
كاتاو‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ حريفان‌‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ كوميته‌‏‎

شهيد‏‎ سرداران‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فاتح‌‏‎ پاس‌‏‎
آذربايجان‌‏‎


فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ تيم‌‏‎ شش‌‏‎ كه‌باشركت‌‏‎ "آذربايجان‌‏‎ شهيد‏‎ سرداران‌‏‎" جام‌‏‎
جمعه‌‏‎ روز‏‎ داشت‌ ، ‏‎ جريان‌‏‎ تبريز‏‎ شهر‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
.يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ باقهرماني‌‏‎
كه‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎
جمهوري‌‏‎ پابليكوم‌‏‎" تيم‌‏‎ توانست‌‏‎ شد ، ‏‎ ديروزبرگزار‏‎ بعدازظهر‏‎
مقام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ صفرمغلوب‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ "اسلووني‌‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ نخست‌‏‎
"محمدوند‏‎ عارف‌‏‎" توسط‏‎ دقيقه‌ 61‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎
كريم‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎ با‏‎ ابهران‌‏‎ احمد‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎.‎رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎
در‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ درحضور 12‏‎ ماهرخي‌‏‎ خسرو‏‎ و‏‎ اصغرزاده‌‏‎
.كرد‏‎ قضاوت‌‏‎ تبريز‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌ 70‏‎ در‏‎ اسلووني‌‏‎ پابليكوم‌‏‎ تيم‌‏‎
شوت‌‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ گل‌‏‎ شمردن‌‏‎ مردود‏‎ داوربراي‌‏‎ تصميم‌‏‎
از‏‎ (‎آفسايد‏‎ شرايط‏‎ در‏‎)‎بود‏‎ رسيده‌‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ ماركوميتيچ‌‏‎
.شد‏‎ خارج‌‏‎ زمين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خودداري‌‏‎ مسابقه‌‏‎ ادامه‌‏‎

گرفت‌‏‎ اروميه‌‏‎ مقاومت‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ بهترين‌‏‎


ايران‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎
برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تبريز‏‎ موتوژن‌‏‎ اروميه‌ ، ‏‎ مقاومت‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
بازيهاي‌‏‎ در‏‎.كردند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ مشهد‏‎ ابومسلم‌‏‎ و‏‎
گرفت‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ بهترين‌‏‎ اروميه‌‏‎ استقلال‌‏‎ مقاومت‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ را‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ سوم‌‏‎ تيم‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ توانست‌‏‎ و‏‎
شاگردان‌‏‎.‎كند‏‎ مغلوب‏‎ متوالي‌‏‎ گيم‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ خانه‌اش‌‏‎
از‏‎ زيبايي‌‏‎ نمايش‌‏‎ اصفهان‌‏‎ شهريور‏‎ سالن‌ 17‏‎ در‏‎ كارگرپيشه‌‏‎
اصغر‏‎ بالاي‌‏‎ تجربه‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ واليبال‌‏‎
خمسه‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ صحنه‌‏‎ غياث‌الدين‌‏‎ دامغاني‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ نائيني‌ ، ‏‎
را‏‎ تصور‏‎ از‏‎ دور‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ بنيادي‌‏‎ و‏‎ غلامعباس‌‏‎ درخشش‌‏‎ و‏‎
.زدند‏‎ رقم‌‏‎
شاگردان‌‏‎.‎رسيد‏‎ خود‏‎ برد‏‎ دومين‌‏‎ به‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎
ديگر‏‎ گيم‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شدند‏‎ ميزبان‌‏‎ حريف‌‏‎ گيم‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ صالحيه‌‏‎
در‏‎.‎كردند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ تابش‌نژاد‏‎ ياران‌‏‎
تا‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ پرسپوليس‌‏‎ موفقيت‌‏‎ خط‏‎ روي‌‏‎ موتوژن‌‏‎ تبريز‏‎
عليرضا‏‎ با‏‎ موتوژن‌‏‎.‎باشد‏‎ جام‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ مستوفي‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ ايماني‌‏‎ مهدي‌‏‎ شهابي‌ ، ‏‎ رضا‏‎ اماني‌ ، ‏‎
بعدي‌‏‎ گيم‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ غافلگير‏‎ اول‌‏‎ گيم‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.كرد‏‎ خود‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ با‏‎

واليبال‌‏‎ تورنمنت‌‏‎ فاتح‌‏‎ ايران‌‏‎ نماينده‌‏‎
شد‏‎ كويت‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎


به‌‏‎ ايران‌‏‎ نماينده‌‏‎ تهران‌‏‎ صنام‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ پيروزي‌‏‎ سومين‌‏‎ دنبال‌‏‎
.كرد‏‎ تصاحب‏‎ را‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ كويت‌ ، ‏‎ چهارجانبه‌‏‎
ميزبان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ شب‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ صنام‌‏‎ تيم‌‏‎
سه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ كويت‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎
.رسيد‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎
منتخب‏‎ تيم‌‏‎ دادن‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ لبنان‌‏‎ "بشريه‌‏‎" باشگاهي‌‏‎ تيم‌‏‎
از‏‎ دوره‌‏‎ دراين‌‏‎ خود‏‎ پيروزي‌‏‎ دومين‌‏‎ به‌‏‎ ودستيابي‌‏‎ سوريه‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ دوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ بازيها‏‎
جايگاه‌‏‎ در‏‎ سوريه‌‏‎ منتخب‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ درجايگاه‌‏‎ كويت‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ آغاز‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ شنبه‌‏‎ سه‌‏‎ مسابقات‌كه‌از‏‎ اين‌‏‎ چهارم‌‏‎
.گرفتند‏‎ قرار‏‎

باشگاههاي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ قهرمان‌‏‎ شكست‌‏‎
ايران‌‏‎ برتر‏‎


برتر‏‎ جام‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ قهرمان‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
بي‌شكست‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ گرگان‌‏‎ شهرداري‌‏‎
تهران‌‏‎ فجر‏‎ تيم‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شكست‌ناپذيري‌اش‌‏‎ طلسم‌‏‎ بود ، ‏‎ مانده‌‏‎
.شد‏‎ باطل‌‏‎
شده‌‏‎ انجام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
اروميه‌ 67‏‎ دخانيات‌‏‎ -‎ اصفهان‌ 110‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ *
پيكان‌ 89‏‎ - راه‌آهن‌ 76‏‎ *
مباركه‌ 96‏‎ فولاد‏‎ -‎ هما 85‏‎ *
تهران‌ 71‏‎ فجر‏‎ - گرگان‌ 70‏‎ شهرداري‌‏‎ *


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.