شماره‌ 2045‏‎ ‎‏‏،‏‎6 Feb 2000 بهمن‌ 1378 ، ‏‎ يكشنبه‌ 17‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Accidents
Life
Metropolis
Women
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
تحصن‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ شفاهي‌‏‎ پيام‌‏‎ با‏‎
پايان‌‏‎ قم‌‏‎ اعظم‌‏‎ مسجد‏‎ در‏‎ روحانيون‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎
يافت‌‏‎

نظارت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎
تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ مصوبه‌‏‎ :هاشمي‌رفسنجاني‌‏‎
بايد‏‎ شدگان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ درباره‌‏‎ مصلحت‌‏‎
شود‏‎ اجرا‏‎

ولي‌عصر‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ چندانفجار‏‎ وقوع‌‏‎

هاشمي‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎
نظر‏‎ با‏‎ را‏‎ سازندگي‌‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ رفسنجاني‌ ، ‏‎
اداره‌‏‎ قانوني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ مصوبات‌‏‎ و‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎
كرد‏‎

اعلام‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ نحوه‌‏‎
شد‏‎

غيرقانوني‌ ، ‏‎ احزاب‏‎ از‏‎ هواداري‌‏‎ تشخيص‌‏‎ ملاك‌‏‎
است‌‏‎ نشده‌‏‎ تعريف‌‏‎

تحصن‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ شفاهي‌‏‎ پيام‌‏‎ با‏‎
پايان‌‏‎ قم‌‏‎ اعظم‌‏‎ مسجد‏‎ در‏‎ روحانيون‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎
يافت‌‏‎


و‏‎ طلاب‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ تحصن‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - قم‌‏‎
يك‌‏‎ درج‌‏‎ به‌‏‎ دراعتراض‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ قم‌‏‎ فضلاي‌‏‎
قم‌‏‎ اعظم‌‏‎ مسجد‏‎ در‏‎ صبح‌ ، ‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ كاريكاتور‏‎
معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ شفاهي‌‏‎ پيام‌‏‎ نقل‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ شامگاه‌‏‎ بود ، ‏‎ آغازشده‌‏‎
روز‏‎ معترضين‌‏‎.‎يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ آيت‌الله‌مشكيني‌ ، ‏‎ توسط‏‎ رهبري‌‏‎
راهپيمايي‌‏‎ دريك‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تجمع‌‏‎ فيضيه‌‏‎ مسجد‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌ابتدا‏‎
.كردند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ تحصن‌‏‎ اعظم‌ ، ‏‎ مسجد‏‎ تا‏‎
بدون‌‏‎ و‏‎ آرام‌‏‎ ما‏‎ تحصن‌‏‎:داشتند‏‎ تاكيد‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ آنان‌‏‎
مراجع‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ دستور‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تشنج‌‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ لغو‏‎ را‏‎ تحصن‌‏‎ عظام‌‏‎

نظارت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎
تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ مصوبه‌‏‎ :رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎
بايد‏‎ شدگان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ درباره‌‏‎ مصلحت‌‏‎
شود‏‎ اجرا‏‎


و‏‎ نظارت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رفسنجاني‌ ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
پيگيري‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎ موظف‌‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ بررسي‌‏‎
داوطلبان‌‏‎ شكايات‌‏‎ به‌‏‎ دقيق‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ لزوم‌‏‎" قانون‌‏‎ كامل‌‏‎ اجراي‌‏‎
.كرد‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ مصوب‏‎ "شده‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎
پي‌‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ مكاتبه‌‏‎
دقيق‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ لزوم‌‏‎" قانون‌‏‎ رعايت‌‏‎ ضرورت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎
تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ مصوب‏‎ "شده‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ داوطلبان‌‏‎ شكايات‌‏‎ به‌‏‎
رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ توسط‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎
مجمع‌ ، ‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ ارجاع‌‏‎ با‏‎
.شد‏‎ موضوع‌‏‎ پيگيري‌‏‎ خواستار‏‎
مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ نامه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
صلاحيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ در‏‎ واصله‌ ، ‏‎ اطلاعات‌‏‎ حسب‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ نظام‌‏‎
نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ در‏‎ داوطلبان‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ رعايت‌‏‎ مواردي‌‏‎ در‏‎ مصوبه‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ مفاد‏‎ متاسفانه‌‏‎
خود‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ مورخ‌ 22‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎
و‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ افراد‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ دلايل‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تصويب‏‎
مصوبه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ تا‏‎.‎شود‏‎ اعلام‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ مدارك‌‏‎ به‌‏‎ مستند‏‎
كتبي‌به‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قانوني‌‏‎ مستندات‌‏‎ تنها‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
مدارك‌‏‎ علل‌‏‎ مصوبه‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎ اما‏‎ مي‌كرد‏‎ اعلام‌‏‎ افراد‏‎
اين‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎.‎شود‏‎ ابلاغ‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ افراد‏‎ ردصلاحيت‌‏‎
نيستند‏‎ مايل‌‏‎ خود‏‎ افراد‏‎ كه‌‏‎ خاص‌‏‎ مواردي‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ مصوبه‌‏‎
در‏‎ يا‏‎ و‏‎ شود‏‎ ابلاغ‌‏‎ كتبي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ ردصلاحيت‌‏‎ دلايل‌‏‎
لطمه‌‏‎ داوطلب‏‎ از‏‎ غير‏‎ افرادي‌‏‎ حقوق‌‏‎ به‌‏‎ دلايل‌‏‎ ارائه‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎
ديگر‏‎ موارد‏‎ در‏‎ و‏‎گرفت‌‏‎ نخواهد‏‎ صورت‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ كند ، ‏‎ وارد‏‎
به‌‏‎ ردصلاحيت‌شدگان‌‏‎ مستندات‌‏‎ و‏‎ دلايل‌‏‎ كتبي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
.شود‏‎ ابلاغ‌‏‎ آنها‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ موارد‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ خدشه‌دارشدن‌‏‎ همچنين‌‏‎
شيوه‌‏‎ و‏‎ اعلام‌‏‎ اصل‌‏‎ تشخيص‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ردصلاحيت‌‏‎ دلايل‌‏‎ اعلام‌‏‎ عدم‌‏‎
عهده‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ مصوبه‌‏‎ بنابراين‌‏‎ ردصلاحيت‌‏‎ دلايل‌‏‎ اعلام‌‏‎
كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ كشور ، ‏‎ وزير‏‎ از‏‎ مركب‏‎ كميسيوني‌‏‎
.است‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ ستاد‏‎

ولي‌عصر‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ چندانفجار‏‎ وقوع‌‏‎


گذر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ شهروند‏‎ چند‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ شهادت‌‏‎ به‌‏‎ چاپخانه‌‏‎ كارگر‏‎ يك‌‏‎
شدند‏‎ مجروح‌‏‎ خيابان‌‏‎ از‏‎
شامگاه‌‏‎ انفجار‏‎ پنج‌‏‎ صداي‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
تهران‌‏‎ جامي‌‏‎ و‏‎ ولي‌عصر‏‎ خيابانهاي‌‏‎ حدفاصل‌‏‎ در‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎
خرابكارانه‌‏‎ عمل‌‏‎ يك‌‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ گفتند‏‎ مطلع‌‏‎ منابع‌‏‎.شد‏‎ شنيده‌‏‎
.است‌‏‎
(عج‌‏‎)‎ولي‌عصر‏‎ خيابان‌هاي‌‏‎ حدفاصل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ انفجارها‏‎ اين‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎
از‏‎ گذر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عادي‌‏‎ شهروند‏‎ چند‏‎ روي‌داد‏‎ تهران‌‏‎ جامي‌‏‎ و‏‎
كارگر‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ مجروح‌‏‎ بودند ، ‏‎ منزل‌‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ و‏‎ خيابان‌‏‎
انفجار‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ را‏‎ انفجارها‏‎ آگاه‌ ، ‏‎ منابع‌‏‎شد‏‎ شهيد‏‎ چاپخانه‌‏‎
در‏‎ دريافتي‌ ، ‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ براساس‌‏‎.‎كرده‌اند‏‎ ذكر‏‎ منفجره‌‏‎ مواد‏‎
و‏‎ دبيرستان‌ ، چاپخانه‌‏‎ بيمارستان‌ ، ‏‎ چندين‌‏‎ انفجار ، ‏‎ محل‌‏‎ حوالي‌‏‎
گروهي‌‏‎ هيچ‌‏‎ تاكنون‌‏‎دارند‏‎ قرار‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ بازرسي‌‏‎ سازمان‌‏‎
اين‌‏‎ قبل‌از‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ نگرفته‌‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مشابهي‌‏‎ اقدام‌هاي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ منافقين‌‏‎ گروهك‌‏‎
.بود‏‎ گرفته‌‏‎ به‌عهده‌‏‎ ايران‌‏‎ جنوبي‌‏‎ و‏‎ شهرهاي‌غربي‌‏‎

هاشمي‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎
نظر‏‎ با‏‎ را‏‎ سازندگي‌‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ رفسنجاني‌ ، ‏‎
اداره‌‏‎ قانوني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ مصوبات‌‏‎ و‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎
كرد‏‎


و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ دبيرشوراي‌‏‎ روحاني‌‏‎ حسن‌‏‎ دكتر‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اعضاي‌‏‎ با‏‎ ديداري‌‏‎ طي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجلس‌شوراي‌‏‎ اول‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎
فارغ‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌دانشجويي‌‏‎ اتحاديه‌انجمن‌هاي‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎
جنبش‌‏‎)‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ مراكز‏‎ و‏‎ دانشگاه‌ها‏‎ التحصيلان‌‏‎
مجلس‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ اهميت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ (اعتدال‌اسلامي‌‏‎
به‌‏‎ هم‌‏‎ دنيا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ساز‏‎ سرنوشت‌‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ بسيار‏‎ مجلسي‌‏‎ آينده‌‏‎
.است‌‏‎ دوخته‌‏‎ چشم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎
مطلوب‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ روحاني‌‏‎ دكتر‏‎
سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ جوان‌‏‎ نظام‌‏‎:‎وگفت‌‏‎ جامعه‌دانست‌‏‎
درمورد‏‎ سئوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ روحاني‌‏‎ حسن‌‏‎ دكتر‏‎.‎باشد‏‎ همراه‌‏‎
و‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ تلاش‌‏‎ محصول‌‏‎ سازندگي‌‏‎ دوره‌‏‎ گفت‌‏‎ سازندگي‌‏‎ دوران‌‏‎
به‌‏‎ دوران‌‏‎ اين‌‏‎ بردن‌‏‎ زيرسئوال‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تاريخي‌‏‎ دوره‌‏‎ دريك‌‏‎ نظام‌‏‎
.است‌‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ تلاش‌‏‎ بردن‌‏‎ سئوال‌‏‎ زير‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ تخريب‏‎ قصد‏‎
.داشته‌است‌‏‎ رابرعهده‌‏‎ دوره‌‏‎ آن‌‏‎ عالي‌‏‎ مديريت‌‏‎ آقاي‌هاشمي‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ براين‌‏‎ علاوه‌‏‎ تخريبمي‌كنند‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ آناني‌‏‎
و‏‎ ملت‌‏‎ واقع‌به‌‏‎ در‏‎ روش‌‏‎ بااين‌‏‎ برد‏‎ نخواهند‏‎ سودي‌‏‎ خود ، ‏‎ اقدام‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ ظلم‌‏‎ نظام‌‏‎
رسيده‌‏‎ امام‌‏‎ تاييد‏‎ به‌‏‎ جنگ‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بازسازي‌‏‎ دوران‌‏‎ برنامه‌‏‎
قانوني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ تصويببرنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
دوم‌‏‎ هم‌‏‎ سياسي‌‏‎ بعد‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎بود‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎
همان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آقاي‌هاشمي‌‏‎ دوره‌‏‎ سياسي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ محصول‌‏‎ خرداد‏‎
مجوز‏‎ دوران‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ احزاب‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ محقق‌‏‎ دوران‌‏‎
وجود‏‎ احزاب‏‎ تشكيل‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ تسهيلات‌‏‎ و‏‎ گرفته‌اند‏‎ فعاليت‌‏‎
.داشت‌‏‎
آزادي‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ سئوالي‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ روحاني‌‏‎ دكتر‏‎
پرونده‌‏‎ گفت‌‏‎ نمي‌شود‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ موجبتضعيف‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎
با‏‎ هرمحكومي‌‏‎ طي‌كرده‌است‌‏‎ را‏‎ عادي‌‏‎ روال‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎
.گيرد‏‎ عفوقرار‏‎ مشمول‌‏‎ مي‌تواند‏‎ زندان‌‏‎ مدت‌‏‎ سوم‌‏‎ يك‌‏‎ گذراندن‌‏‎
برج‌سازي‌‏‎ مساله‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ مديريت‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎
خدمات‌‏‎ شد ، ‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ بروزمشكلاتي‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ بي‌رويه‌‏‎
موفق‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ او‏‎ و‏‎ گرفته‌است‌‏‎ صورت‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎
.است‌‏‎ سازندگي‌‏‎ دوره‌‏‎
و‏‎ جنگ‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ سئوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ روحاني‌‏‎ دكتر‏‎
از‏‎ بعد‏‎ جنگ‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ انداختن‌‏‎ پي‌‏‎ محافل‌در‏‎ از‏‎ اينكه‌برخي‌‏‎
نهايي‌‏‎ تصميم‌گير‏‎ :‎هستندگفت‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ برعهده‌‏‎ خرمشهر‏‎ فتح‌‏‎
جنگ‌‏‎ استراتژي‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ شخص‌‏‎ مراحل‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ درجنگ‌‏‎
.مي‌كردند‏‎ ترسيم‌‏‎ امام‌‏‎ را‏‎

اعلام‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ نحوه‌‏‎
شد‏‎


ساعت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شروع‌‏‎ بهمن‌‏‎ از 21‏‎ نامزدها‏‎ تبليغاتي‌‏‎ مجاز‏‎ فعاليت‌‏‎
يابد‏‎ مي‌‏‎ پايان‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ صبح‌ 28‏‎ ‎‏‏9‏‎
تبليغات‌‏‎ نحوه‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ تهران‌‏‎ فرمانداري‌‏‎
حوزه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ انتخابات‌ششمين‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ واسلامشهر‏‎ شميرانات‌‏‎ ري‌ ، ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ انتخابيه‌‏‎
نامزدهاي‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ مجاز‏‎ فعاليت‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ از21‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ششمين‌دوره‌‏‎ نمايندگي‌‏‎
.مي‌يابد‏‎ پايان‌‏‎ ماه‌ ، ‏‎ بهمن‌‏‎ صبح‌ 28‏‎ ساعت‌ 9‏‎ در‏‎ و‏‎ شروع‌‏‎
در‏‎ شخصيت‌ها‏‎ حمايت‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ اطلاعيه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
موافقت‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ عنوان‌مسئوليت‌‏‎ ذكر‏‎ با‏‎ تبليغات‌‏‎
.است‌‏‎ فرمانداري‌ممنوع‌‏‎ به‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ آنان‌‏‎ شده‌‏‎ امضاء‏‎ كتبي‌‏‎
را‏‎ ستاد‏‎ محل‌‏‎ كه‌‏‎ تابلوهايي‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎)‎ تابلو‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
كاروان‌‏‎ و‏‎ ديوارنويسي‌‏‎ و‏‎ پلاكارد ، پوستر‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ كردن‌بيش‌‏‎ داير‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ محسوب‏‎ جرم‌‏‎ و‏‎ ممنوع‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎
شهرداري‌‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ شهرستان‌‏‎ و‏‎ شهر‏‎ بخش‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ستاد‏‎
مسئول‌‏‎ نام‌‏‎ و‏‎ نشاني‌‏‎ اعلام‌‏‎ بدون‌‏‎ ستاد‏‎ شدن‌‏‎ فعال‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
.است‌‏‎ ممنوع‌‏‎ بخشداري‌‏‎ فرمانداري‌يا‏‎ به‌‏‎ ستادها‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎
تبليغاتي‌‏‎ آثار‏‎ هرگونه‌‏‎ نصب‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ تهران‌‏‎ فرمانداري‌‏‎
دولتي‌ ، ‏‎ سازمانهاي‌‏‎ و‏‎ ادارات‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ ديوارهاي‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎
دستگاههاي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ تابلو‏‎ هرگونه‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎ تابلوهاي‌‏‎
.است‌‏‎ جرم‌‏‎ و‏‎ ممنوع‌‏‎ دولتي‌‏‎
محل‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ بلندگو‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ اطلاعيه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ طبق‌‏‎
هر‏‎ براي‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ انجام‌هرگونه‌‏‎ و‏‎ ستاد‏‎ و‏‎ سخنراني‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ جمعه‌‏‎ خطابه‌نماز‏‎ ميز‏‎ سيما ، ‏‎ و‏‎ صدا‏‎ از‏‎ نامزدها‏‎ از‏‎ يك‌‏‎
جرم‌‏‎ و‏‎ ممنوع‌‏‎ دارد‏‎ دولتي‌‏‎ و‏‎ رسمي‌‏‎ جنبه‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ وسيله‌‏‎ هر‏‎
عنوان‌‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ اطلاعيه‌‏‎.‎محسوبمي‌شود‏‎
به‌‏‎ كافي‌‏‎ مدرك‌‏‎ بدون‌ارائه‌‏‎ باشد‏‎ تحصيلي‌‏‎ مدرك‌‏‎ بيانگر‏‎ كه‌‏‎
دانسته‌و‏‎ ممنوع‌‏‎ را‏‎ داوطلبان‌‏‎ حرمت‌‏‎ هتك‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ فرمانداري‌‏‎
.مي‌داند‏‎ مجازات‌‏‎ شامل‌‏‎ مقررات‌ ، ‏‎ طبق‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎
در‏‎ قانوني‌‏‎ موارد‏‎ كه‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ تراكتهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ مخدوش‌‏‎ و‏‎ پاره‌‏‎
مداخله‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ و‏‎ افراد‏‎ توسط‏‎ شده‌باشد‏‎ رعايت‌‏‎ آن‌‏‎
نامزدها‏‎ عليه‌‏‎ و‏‎ تبليغ‌له‌‏‎ در‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ يا‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ دخالت‌‏‎ و‏‎
اعلام‌‏‎ ممنوع‌‏‎ فرمانداري‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ در‏‎ امكانات‌شهرداري‌ها‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
آگهي‌‏‎:‎است‌‏‎ افزوده‌‏‎ خود‏‎ اطلاعيه‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ تهران‌‏‎ فرمانداري‌‏‎
ابعاد 15‏‎ با‏‎ تراكت‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ "صرفا‏‎ اطلاعيه‌هاي‌تبليغاتي‌‏‎ و‏‎
رنگ‌‏‎ محدوديت‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ دورو‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ سانتيمتر‏‎ در 20‏‎
.است‌‏‎ مجاز‏‎ باشد ، ‏‎
حامي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ داوطلبان‌‏‎:است‌‏‎ كرده‌‏‎ تاكيد‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎
پخش‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ خود‏‎ تبليغاتي‌‏‎ آثار‏‎ يك‌از‏‎ هر‏‎ از‏‎ بايد‏‎ آنها‏‎
(تبليغات‌‏‎ نظارت‌بر‏‎ واحد‏‎)‎ تهران‌‏‎ فرمانداري‌‏‎ به‌‏‎ نسخه‌‏‎ چهار‏‎
.كنند‏‎ ارسال‌‏‎
در‏‎:‎است‌‏‎ شده‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ تهران‌‏‎ فرمانداري‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
زمان‌‏‎ در‏‎ تبليغ‌‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ تخلف‌تبليغاتي‌‏‎ مشاهده‌‏‎ صورت‌‏‎
وبروشورهاي‌‏‎ تراكت‌‏‎ مشخصات‌‏‎ و‏‎ ابعاد‏‎ رعايت‌‏‎ عدم‌‏‎ غيرمجاز ، ‏‎
و‏‎ غيرمجاز‏‎ محلهاي‌‏‎ در‏‎ تبليغاتي‌‏‎ امكانات‌‏‎ نصب‏‎ تبليغاتي‌ ، ‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ فرمانداري‌ها‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ تخلفات‌ ، نيروهاي‌‏‎ ديگر‏‎
قانوني‌‏‎ براي‌برخورد‏‎ قضائي‌‏‎ مراجع‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ اقدام‌‏‎ آنها‏‎ امحاء‏‎
اقدام‌‏‎ آنها‏‎ امحاء‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ ارجاع‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎

غيرقانوني‌ ، ‏‎ احزاب‏‎ از‏‎ هواداري‌‏‎ تشخيص‌‏‎ ملاك‌‏‎
است‌‏‎ نشده‌‏‎ تعريف‌‏‎


استانداري‌‏‎ امنيتي‌‏‎ -‎سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎ :‎همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎تبريز‏‎
بيان‌‏‎ با‏‎ استان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اداري‌‏‎ شوراي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎
قبل‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ با‏‎ ششم‌‏‎ دوره‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ تفاوت‌هاي‌‏‎
افراد‏‎ آن‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ دلايلي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎:‎افزود‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ غيرقانوني‌‏‎ احزاب‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ مي‌شدند‏‎ ردصلاحيت‌‏‎
منجر‏‎ ردصلاحيت‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ احزاب‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ هواداري‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎
نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ تعريف‌‏‎ آن‌‏‎ مصداق‌هاي‌‏‎ اما‏‎ مي‌شود ، ‏‎
ساختمان‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ يا‏‎ خوانده‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ روزنامه‌‏‎ كه‌‏‎ شخصي‌‏‎ آيا‏‎
!خير؟‏‎ يا‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ هوادار‏‎ شده‌ ، ‏‎ رد‏‎ آنها‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.