شماره‌ 2096‏‎ ‎‏‏،‏‎19 APR 2000 فروردين‌ 1379 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 31‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
نيست‌‏‎ حاكم‌‏‎ سالاري‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎

نفر‏‎ هشت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ پست‌‏‎ براي‌‏‎
شده‌اند‏‎ نامزد‏‎

ارتش‌‏‎ ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ هشتمين‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

جام‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ حريفان‌‏‎ به‌‏‎ كوتاه‌‏‎ نگاهي‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎

نيست‌‏‎ حاكم‌‏‎ سالاري‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎


مطبوعاتي‌‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ پذيرفت‌‏‎ توسعه‌‏‎ عامل‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎
داشت‌‏‎ ملي‌‏‎ عزم‌‏‎ آن‌‏‎ پيشرفت‌‏‎

رشته‌پر‏‎ اين‌‏‎ حيات‌‏‎ و‏‎ بقا‏‎.‎است‌‏‎ وابسته‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎
تمام‌‏‎ در‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ شور‏‎
هاي‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ موقعيت‌‏‎ كشورها‏‎
نيز‏‎ را‏‎ فدراسيون‌‏‎ هاي‌‏‎ پايه‌‏‎ آسيا‏‎ ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎
به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ نتايج‌‏‎ با‏‎ مديريت‌‏‎ بعد‏‎ در‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ آيا‏‎.‎لرزاند‏‎
ريزد؟‏‎ مي‌‏‎ هم‌‏‎
محسن‌‏‎ راديوتلويزيوني‌‏‎ و‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ نشست‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ساعت‌‏‎ راس‌‏‎ ديروز‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ صفايي‌فراهاني‌‏‎
به‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ صفايي‌‏‎ تصور ، ‏‎ برخلاف‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مسائل‌‏‎ تمام‌‏‎ پنهان‌كاري‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ مطلب‏‎ اصل‌‏‎
.كرد‏‎ بازگو‏‎ را‏‎
يك‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ توجيه‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ راحت‌‏‎ صحبت‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ انتظار‏‎ شايد‏‎
تاحدودي‌‏‎ انتقاد‏‎ و‏‎ ناسزا‏‎ همه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ مسئول‌‏‎
تنها‏‎ توجيه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ صفايي‌‏‎ اما‏‎ باشد‏‎ غيرمترقبه‌‏‎
شديم‌‏‎ متوجه‌‏‎ (‎بودن‌‏‎ موقعيت‌‏‎ نگران‌‏‎ و‏‎ كم‌كاري‌‏‎) دارد‏‎ علت‌‏‎ دو‏‎
عضو‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎ عالي‌‏‎ مشاور‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ نمايندگي‌‏‎ "حتما‏‎ كه‌‏‎
رياست‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ ارزشي‌‏‎ شهر‏‎ سياسي‌‏‎ حزب‏‎ محبوبترين‌‏‎
هم‌‏‎ مقام‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ آن‌را‏‎ حتي‌‏‎ صفايي‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ فدراسيون‌‏‎
.نمي‌داند‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ مطبوعاتي‌ها‏‎ شما‏‎ به‌خاطر‏‎:فراهاني‌گفت‌‏‎ صفايي‌‏‎
در‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ عملكرد‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ شروع‌‏‎
سال‌ 79‏‎ در‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ سال‌ 78‏‎
.مي‌پردازيم‌‏‎
:كرد‏‎ آغاز‏‎ اين‌چنين‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اول‌‏‎ مرد‏‎
بود ، ‏‎ بد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كلام‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بزنيم‌ ، ‏‎ گول‌‏‎ نبايد‏‎ را‏‎ خودمان‌‏‎
در‏‎ حال‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ هميشه‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ پذيرفت‌‏‎ بايد‏‎ اما‏‎
قرار‏‎ ضعف‌‏‎ موضع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌آيد‏‎ پيش‌‏‎ مواردي‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ اوج‌‏‎ نقطه‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎
قدرتمند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ قوي‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ اگر‏‎
آن‌‏‎ براي‌‏‎ محكم‌‏‎ پشتوانه‌اي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ باشيم‌بايد‏‎ داشته‌‏‎
.باشيم‌‏‎
فوتبال‌‏‎ براي‌‏‎ ساله‌‏‎ بيست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ چقدر‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎
.كنيم‌‏‎ برداشت‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ حالا‏‎ كه‌‏‎ كرديم‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
فينال‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ ;مي‌زنم‌‏‎ مثال‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ مربيگري‌‏‎ كادر‏‎ و‏‎ خورد‏‎ شكست‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎
سال‌ 78‏‎ در‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ شد ، ‏‎ چه‌‏‎ خوب‏‎.كرد‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ دچار‏‎
.ديديم‌‏‎ هم‌‏‎
مجبورند‏‎ ما‏‎ باشگاههاي‌‏‎ امروز‏‎ دارد‏‎ اساسي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎
اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ سالي‌‏‎ كه‌‏‎
.كنند‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ باشگاه‌‏‎ يكسال‌‏‎ هزينه‌‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ اعزام‌‏‎
توان‌‏‎ حتي‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
آگاه‌ ، ‏‎ و‏‎ تحصيلكرده‌‏‎ مربيان‌‏‎.‎ندارند‏‎ را‏‎ داخلي‌‏‎ مسافرت‌‏‎ يك‌‏‎
حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎.نمي‌گيرند‏‎ به‌عهده‌‏‎ را‏‎ پايه‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ هدايت‌‏‎
خريد‏‎ عدم‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ مشخص‌‏‎ سيستم‌‏‎ يك‌‏‎ نبود‏‎ به‌دليل‌‏‎ را‏‎
جام‌‏‎ در‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ برگزار‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بازي‌ها‏‎
.مي‌كنند‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ مادي‌‏‎ فقر‏‎ به‌دليل‌‏‎ تيم‌ها‏‎ اكثر‏‎ حذفي‌‏‎
نبايد‏‎ باشد ، ‏‎ حاكم‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ زماني‌كه‌‏‎ تا‏‎
از‏‎ گزيده‌اي‌‏‎ اينها‏‎.داشت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ انتظاري‌‏‎
بقيه‌‏‎.‎بود‏‎ ديروز‏‎ مصاحبه‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ سخنان‌‏‎
:مي‌خوانيم‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ فشرده‌‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ حرفهاي‌‏‎
ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ *
ايشان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ وي‌‏‎ دستياران‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ آسيا‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ انتخاب‏‎
سئوالات‌‏‎ به‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ نشست‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ *
.داد‏‎ خواهد‏‎ توضيح‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ فني‌‏‎ نكات‌‏‎ درخصوص‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
كار‏‎ سرلوحه‌‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ *
.است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎
مدرسه‌‏‎ و 120‏‎ فصلي‌‏‎ مدرسه‌‏‎ ايران‌ 300‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
باشگاه‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ مدرسه‌‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داير‏‎ دائمي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اداره‌‏‎ اينترميلان‌‏‎
بودم‌‏‎ شاهد‏‎ من‌‏‎.‎نيست‌‏‎ حاكم‌‏‎ بازيكن‌سالاري‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ *
كه‌‏‎ كرد‏‎ بازي‌‏‎ تعصب‏‎ با‏‎ چنان‌‏‎ بود‏‎ آمده‌‏‎ آلمان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بازيكني‌‏‎
.زد‏‎ تاول‌‏‎ سانتي‌متر‏‎ سه‌‏‎ قطر‏‎ به‌‏‎ كف‌پايش‌‏‎ تمام‌‏‎
مرحله‌‏‎.‎است‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ براي‌‏‎ پركار‏‎ سالهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سال‌ 79‏‎ *
برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ تير‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎ مقدماتي‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ نيز‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎
ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ لبنان‌براي‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مهرماه‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ انجام‌‏‎
جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ براي‌‏‎ فوتسال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ آسيا‏‎
اعزام‌‏‎ بلژيك‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ سفر‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ بانكوك‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌‏‎
.مي‌شود‏‎
رده‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ جهاني‌‏‎ فستيوال‌‏‎ يك‌‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎ در‏‎ *
.مي‌كنيم‌‏‎ برگزار‏‎ فوتبال‌‏‎ مدارس‌‏‎ براي‌‏‎ سال‌‏‎ و 14‏‎ سني‌ 10 ، 12‏‎
بين‌المللي‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎ تورنمنت‌‏‎ يك‌‏‎ ماه‌‏‎ خرداد‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ *
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ معتبر‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
بايد‏‎ اما‏‎.‎مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ مثبت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ *
پيشرفت‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ پذيرفت‌‏‎ توسعه‌‏‎ عامل‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎
.داشت‌‏‎ ملي‌‏‎ عزم‌‏‎ آن‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ ممنوع‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ لباس‌‏‎ واردات‌‏‎ *
از‏‎ نمي‌تواند‏‎ جهان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ مانند‏‎ ايران‌‏‎
حمايت‌‏‎ آنها‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كند‏‎ استفاده‌‏‎ خارجي‌‏‎ معتبر‏‎ لباس‌هاي‌‏‎
.شود‏‎ مالي‌‏‎
مدسين‌‏‎)‎ ورزشي‌‏‎ پزشك‌‏‎ رشته‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ دانشگاهي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ *
تيم‌‏‎ در‏‎ حساس‌‏‎ مقاطع‌‏‎ در‏‎ مجبوريم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ (اسپورت‌‏‎
.كنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎ خارجي‌‏‎ دكتر‏‎ از‏‎ ملي‌‏‎
آن‌‏‎ مالي‌‏‎ بخش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فدراسيوني‌‏‎ تنها‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ *
زير‏‎ مالي‌اش‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ و‏‎ حساب‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ كار‏‎ به‌روز‏‎
.است‌‏‎ دارايي‌‏‎ وزارت‌‏‎ نظر‏‎
رسانديم‌‏‎ سال‌‏‎ به‌ 15‏‎ را‏‎ داوري‌‏‎ شروع‌‏‎ سن‌‏‎ داوري‌‏‎ ارتقاء‏‎ براي‌‏‎ *
برگزار‏‎ مختلف‌‏‎ درجه‌هاي‌‏‎ در‏‎ داوري‌‏‎ كلاس‌‏‎ سال‌جاري‌ 63‏‎ در‏‎ و‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎
باشگاه‌ها‏‎ براي‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ گذشته‌ 600‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ *
رسمي‌‏‎ تيم‌‏‎ كشور 6000‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
نبايد‏‎ آنها‏‎ آيا‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.كنند‏‎ پيشرفت‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎
من‌‏‎.‎ندارند‏‎ را‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ حق‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ *
مطبوعات‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رشد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.كنند‏‎ بازي‌‏‎ را‏‎ نقش‌‏‎ بيشترين‌‏‎ مي‌توانند‏‎
از‏‎ اما‏‎ نكرد‏‎ اعلام‌‏‎ "صراحتا‏‎ صفايي‌‏‎ آخر‏‎ نكته‌‏‎ اما‏‎ و‏‎ *
وي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مشخص‌‏‎ آينده‌‏‎ براي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌هايش‌‏‎ و‏‎ حرف‌ها‏‎
.است‌‏‎ نامزد‏‎ قطع‌‏‎ به‌طور‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ انتخاب‏‎ براي‌‏‎

نفر‏‎ هشت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ پست‌‏‎ براي‌‏‎
شده‌اند‏‎ نامزد‏‎فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ محسن‌‏‎

رحيمي‌‏‎ عليرضا‏‎

مصطفوي‌‏‎ داريوش‌‏‎

نوآموز‏‎ ناصر‏‎
مورخ‌ 6/10/1376‏‎ شماره‌ 4194/1‏‎ پيشنهاد‏‎ براساس‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فدراسيونهاي‌‏‎ اساسنامه‌‏‎ وزيران‌‏‎ هيئت‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎
دولت‌‏‎ هيئت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ آماتوري‌‏‎ ورزشي‌‏‎
.نمود‏‎ تصويب‏‎
فدراسيونها‏‎ وظايف‌‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎ تعريف‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اساسنامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
غيره‌‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎ تعيين‌‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ قسمت‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ كلي‌‏‎ شرح‌‏‎ و‏‎
انتخابي‌‏‎ بطور‏‎ فدراسيونها‏‎ روءساي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ مشخص‌‏‎ اينگونه‌‏‎
به‌‏‎ اقدام‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎ يعني‌‏‎.‎شوند‏‎ برگزيده‌‏‎
ورزشي‌ ، ‏‎ هيئت‌هاي‌‏‎ را‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎
مربيان‌ ، ‏‎ بازيكنان‌ ، ‏‎ برگزيدگان‌‏‎ باشگاهها ، ‏‎ اتحاديه‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ انتخاب‏‎.‎.‎.‎و‏‎ داوران‌‏‎
در‏‎ اما‏‎ نوشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ بيشتر‏‎ آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
هشت‌‏‎ مي‌آيد‏‎ به‌شمار‏‎ نيز‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎ كه‌‏‎ فوتبال‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎ تا‏‎ نموده‌اند‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ ورزشي‌‏‎ شخصيت‌‏‎
فعلي‌‏‎ رئيس‌‏‎) فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ محسن‌‏‎.‎كنند‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎
ناصر‏‎ (‎قبلي‌‏‎ رئيس‌‏‎) مصطفوي‌‏‎ داريوش‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
فرزامي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎فدراسيون‌‏‎ گذشته‌‏‎ دوره‌‏‎ دو‏‎ رئيس‌‏‎)‎ نوآموز‏‎
‎‏‏،‏‎(استقلال‌‏‎ دور‏‎ سالهاي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ و‏‎ اسكواش‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎)
كار‏‎ نيك‌‏‎ احمد‏‎ ‎‏‏،‏‎(ملي‌‏‎ مختلف‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ مربي‌‏‎)‎ ابوطالب‏‎ پرويز‏‎
رحيمي‌‏‎ عليرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎عابديني‌‏‎ مهندس‌‏‎ رياست‌‏‎ دوره‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ دبير‏‎)
استان‌‏‎ سابق‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎ و‏‎ هندبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎)
كارشناس‌‏‎ و‏‎ دانشگاهها‏‎ فوتبال‌‏‎ مسئول‌‏‎)‎ داوكان‌‏‎ محمد‏‎ ‎‏‏،‏‎(اصفهان‌‏‎
.(ورزش‌‏‎
سال‌ 1379‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ نفر‏‎ هشت‌‏‎ اين‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎
هيئت‌‏‎ رياست‌‏‎ پست‌‏‎ احراز‏‎ براي‌‏‎ "ضمنا‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزيده‌‏‎
نامزد‏‎ اربابي‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ كاظمي‌‏‎ علي‌‏‎ "فعلا‏‎ تهران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.شده‌اند‏‎

ارتش‌‏‎ ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ هشتمين‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎


گراميداشت‌‏‎ ارتش‌‏‎ ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ هشتمين‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
حماسه‌‏‎ و‏‎ (ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارتش‌جمهوري‌‏‎ روز‏‎)‎ فروردين‌‏‎ ‎‏‏29‏‎
يازدهم‌‏‎ تا‏‎ روزهاي‌ 29فروردين‌‏‎ طي‌‏‎ زميني‌‏‎ نيروي‌‏‎ آفريني‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎
ارتش‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ معاون‌‏‎ "مجدآبادي‌‏‎ علي‌اصغر‏‎" تيمسار‏‎
بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ همراه‌‏‎ ايران‌به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
اين‌‏‎ ستاد‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ ارتش‌‏‎ هوايي‌‏‎ و‏‎ دريايي‌‏‎ زميني‌ ، ‏‎ نيروهاي‌‏‎
به‌‏‎ همگاني‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ با‏‎ وگو‏‎ درگفت‌‏‎ نيرو‏‎
.پرداخت‌‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ تشريح‌برنامه‌هاي‌‏‎
ورزشي‌ ، پنجگانه‌‏‎ رشته‌‏‎ در 11‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ ورزشي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
دو‏‎ كوهنوردي‌ ، ‏‎ بسكتبال‌ ، ‏‎ قايقراني‌ ، ‏‎ سواركاري‌ ، ‏‎ نظامي‌ ، ‏‎
و‏‎ تيراندازي‌‏‎ جودو ، ‏‎ جهت‌يابي‌ ، ‏‎ دوچرخه‌سواري‌ ، ‏‎ صحرانوردي‌ ، ‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ شنا‏‎
و‏‎ مسئولان‌‏‎ تمامي‌‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ روز‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ مجدآبادي‌‏‎
يادگار‏‎ و‏‎ (ره‌‏‎) خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ مطهر‏‎ مرقد‏‎ در‏‎ ورزشكاران‌‏‎
و‏‎ گل‌‏‎ دسته‌‏‎ نثار‏‎ و‏‎ احترام‌‏‎ اداي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ حضور‏‎ امام‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎ آرمان‌هاي‌‏‎ با‏‎ فاتحه‌‏‎ خواندن‌‏‎
.بست‌‏‎ خواهند‏‎ دوباره‌‏‎ ميثاقي‌‏‎ ايران‌‏‎
مسافت‌ 6‏‎ به‌‏‎ دوصحرانوردي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ روز‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
( ره‌‏‎ )‎ خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ مرقدمطهر‏‎ حوالي‌‏‎ در‏‎ كيلومتر‏‎
اهداء‏‎ دوندگان‌برتر‏‎ از‏‎ نفر‏‎ به‌ 29‏‎ جايزه‌‏‎ و 29‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎

جام‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ حريفان‌‏‎ به‌‏‎ كوتاه‌‏‎ نگاهي‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎


دوره‌‏‎ نوزدهمين‌‏‎ پاياني‌‏‎ و‏‎ پاياني‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎ شب‏‎ فردا‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
الهلال‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ جوبيلوايواتا‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ شركت‌‏‎
پايتخت‌‏‎ رياض‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ از‏‎ سامسونگ‌‏‎ سوون‌‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎
رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎شد‏‎ خواهد‏‎ آغاز‏‎ عربستان‌‏‎
آنها‏‎ سوابق‌‏‎ و‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ معرفي‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎
شرح‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كرديم‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎
عربستان‌‏‎ الهلال‌‏‎
به‌‏‎ موفق‌‏‎ سال‌ 1991‏‎ در‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ عربستان‌‏‎ الهلال‌‏‎ تيم‌‏‎
كه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ مقام‌قهرماني‌‏‎ كسب‏‎
رقابت‌هاست‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ دوره‌‏‎ نهايي‌نوزدهمين‌‏‎ دور‏‎ برگزاري‌‏‎ ميزبان‌‏‎
خود‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ بتواندمقام‌ 9‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ مساعد‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎
"يوردانسكو‏‎ انگل‌‏‎" رهبري‌‏‎ با‏‎ اكنون‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎كند‏‎ تكرار‏‎ را‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ روماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌ملي‌‏‎ وسابق‌‏‎ نام‌‏‎ صاحب‏‎ مربي‌‏‎
و‏‎ رساند‏‎ جهاني‌ 94درآمريكا‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ رابه‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ "الدعايه‌‏‎ محمد‏‎" دروازه‌باني‌‏‎
رقبا‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ قوي‌تر‏‎ و‏‎ عربستان‌آماده‌تر‏‎
هر‏‎ برنده‌‏‎ كه‌‏‎ آسياست‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيم‌‏‎ تنها‏‎ الهلال‌‏‎رفت‌‏‎ خواهد‏‎
شده‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ سوپر‏‎ حذفي‌و‏‎ باشگاه‌ها ، ‏‎ جام‌‏‎ سه‌‏‎
.است‌‏‎
ژاپن‌‏‎ ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎
براي‌‏‎ تازه‌‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ اتخاذ‏‎ و‏‎ جديد‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ برگزيدن‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎ باشگاه‌‏‎ تيم‌اميدهاي‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎
.داده‌است‌‏‎ گذشته‌افزايش‌‏‎ سال‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ تكرار‏‎
فصل‌‏‎ اوايل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مقدونيه‌اي‌‏‎ مربي‌‏‎ "هازيوسكي‌‏‎ گيوكيكا‏‎"
تاكاشي‌‏‎" جانشين‌‏‎ ژاپن‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ رقابت‌هاي‌قهرماني‌‏‎ جاري‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جوبيلوايواتا‏‎ كه‌تيم‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ مربي‌‏‎ "كوواهارا‏‎
.است‌‏‎ رساند ، شده‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏99‏‎
:جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ "سامسونگ‌‏‎"
"هونگ‌‏‎ - سان‌‏‎ هوانگ‌‏‎" گرفتن‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ با‏‎ سامسونگ‌‏‎ سوون‌‏‎ تيم‌‏‎
بتواند‏‎ است‌‏‎ اميدوار‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نام‌‏‎ ملي‌پوش‌صاحب‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ پاياني‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌مرحله‌‏‎ نسبت‌‏‎ بهتري‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎
تيم‌‏‎ با‏‎ سال‌ 1998‏‎ در‏‎ ازاين‌‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ "هونگ‌‏‎ -سان‌‏‎ هوانگ‌‏‎"
جام‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎"استلرز‏‎ پوهانگ‌‏‎"
در‏‎ سامسونگ‌‏‎ موردتيم‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎ دست‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
جام‌‏‎ باكسب‏‎ داريم‌‏‎ قصد‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ پاياني‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎
در‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ سوپر‏‎ و‏‎ قهرماني‌باشگاه‌ها‏‎
.كنيم‌‏‎ شركت‌‏‎ باشگاه‌هاي‌جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.