شماره‌ 2125‏‎ ‎‏‏،‏‎23 MAY 2000 خرداد 1379 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 3‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
بايد‏‎ اما‏‎ مي‌گويند‏‎ سخن‌‏‎ ملت‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎
مي‌گويد‏‎ چه‌‏‎ ملت‌‏‎ خود‏‎ ديد‏‎

مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ امروز‏‎
در‏‎ رزمندگان‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ همايش‌‏‎ و‏‎ رزمايش‌‏‎
خرمشهر‏‎

نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ :‎كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎
كند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ باطل‌‏‎ هاي‌‏‎ صندوق‌‏‎ شماره‌‏‎

شدند‏‎ آزاد‏‎ تركيه‌‏‎ زندان‌هاي‌‏‎ از‏‎ ايراني‌‏‎ ‎‏‏350‏‎

توجه‌‏‎ با‏‎ :تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ عطريان‌فر‏‎
آقاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ تمايل‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ كروبي‌‏‎ مهدي‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ هاشمي‌‏‎
مي‌شود‏‎ انتخاب‏‎ نبوي‌‏‎ بهزاد‏‎

دانشجويي‌‏‎ تجمع‌‏‎ در‏‎ علوي‌تبار‏‎ عليرضا‏‎
انقلاب‏‎ ادامه‌‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎ جنبش‌‏‎ :‎تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
است‌‏‎ ‎‏‏57‏‎

و‏‎ فرماندهان‌‏‎ از‏‎ شماري‌‏‎ قوابه‌‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎
اعطاء‏‎ نصر‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ نشان‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ مسئولان‌‏‎
كردند‏‎

اعلام‌‏‎ درباره‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ بيانيه‌‏‎
تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نتايج‌‏‎

نظامي‌‏‎ وابستگان‌‏‎ براي‌‏‎ بيت‌المقدس‌‏‎ عمليات‌‏‎
شد‏‎ تشريح‌‏‎

آقاي‌‏‎ با‏‎ هند‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
روابط‏‎ گسترش‌‏‎ بر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ :‎خاتمي‌‏‎
كرد‏‎ تاكيد‏‎ هندوستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ همه‌جانبه‌‏‎

وزير‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎
نتايج‌ 24‏‎ اعلام‌‏‎ در‏‎ تسريع‌‏‎ خواستار‏‎ كشور‏‎
شد‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎

بايد‏‎ اما‏‎ مي‌گويند‏‎ سخن‌‏‎ ملت‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎
مي‌گويد‏‎ چه‌‏‎ ملت‌‏‎ خود‏‎ ديد‏‎


كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ ملت‌‏‎ خواست‌‏‎ تشخيص‌‏‎ ملاك‌‏‎ مهمترين‌‏‎ :خاتمي‌‏‎
كند‏‎ مي‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ چيز‏‎ چه‌‏‎ ببينيم‌‏‎
بود‏‎ آشكاري‌‏‎ تاييد‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ و‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎
خرداد‏‎ دوم‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ انتخاب‏‎ بر‏‎
خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
جمع‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ سالگرد‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
وزارت‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ منتخب‏‎ شهر‏‎ شوراهاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ دولت‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ عملكرد‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎
مردم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ عزيزان‌‏‎ شما‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎:گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ تبلور‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ مظهر‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ شريف‌‏‎
:افزود‏‎ وي‌‏‎مي‌كنم‌‏‎ موفقيت‌‏‎ آرزوي‌‏‎ برايتان‌‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ جامعه‌‏‎
روي‌‏‎ مشخص‌‏‎ وعده‌هاي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ جديدي‌‏‎ عهد‏‎ با‏‎ دولت‌‏‎ اين‌‏‎
ثمر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خويش‌‏‎ تعهد‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ حد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ كارآمد‏‎
نيز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ ناكام‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ موفق‌‏‎ خويش‌‏‎ وعده‌هاي‌‏‎ رساندن‌‏‎
روي‌‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ موانعي‌‏‎ و‏‎ مشكلات‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ دست‌آوردهاي‌‏‎
اميدوارم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌طلبد‏‎ ديگري‌‏‎ مجال‌‏‎ چيست‌؟‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ دولت‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ مطالب‏‎ مبسوطتري‌‏‎ مجال‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بتوانم‌‏‎ و‏‎ نپايد‏‎ ديري‌‏‎
.برسانم‌‏‎ ايران‌‏‎ شريف‌‏‎ ملت‌‏‎ استحضار‏‎
به‌‏‎ متعلق‌‏‎ انقلاب‏‎.است‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ اما‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎
ملت‌ولي‌‏‎ اين‌‏‎.دارد‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تعلق‌‏‎ كشور‏‎
منصب‏‎ و‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ هستند ، ‏‎ ما‏‎ نعمت‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ سئوال‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ رسانده‌اند‏‎
اين‌‏‎ همه‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ جا‏‎ نيز‏‎ و‏‎ كرده‌ايم‌؟‏‎ چه‌‏‎ ملت‌‏‎
چه‌‏‎ و‏‎ مي‌خواسته‌‏‎ چه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بگوييم‌‏‎ هياهوها‏‎
.مي‌خواهد‏‎
مي‌گويند‏‎ سخن‌‏‎ ملت‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌زنند‏‎ ملت‌‏‎ از‏‎ دم‌‏‎ همه‌‏‎ چه‌‏‎ گر‏‎
بيان‌‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌نام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ گرايش‌هاي‌‏‎ و‏‎ خواست‌ها‏‎ و‏‎
مي‌گويد؟‏‎ چه‌‏‎ ملت‌‏‎ خود‏‎ اما‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
كه‌‏‎ دارد‏‎ مشخصي‌‏‎ راههاي‌‏‎ خود‏‎ خواست‌هاي‌‏‎ بيان‌‏‎ براي‌‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎
راههاي‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ خود‏‎ سخن‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ خواست‌‏‎ شناخت‌‏‎ براي‌‏‎
خصوص‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ مردم‌‏‎ سخن‌‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎.‎كرد‏‎ توجه‌‏‎ سخن‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎
و‏‎ روش‌‏‎ خود ، ‏‎ حضور‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ مردم‌ ، ‏‎ گر‏‎ انتخاب‏‎ حضور‏‎
.مي‌كنند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ برنامه‌اي‌‏‎
در‏‎ ببينيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ خواست‌‏‎ تشخيص‌‏‎ ملاك‌‏‎ مهمترين‌‏‎
.مي‌كند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ چيز‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ حضور‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ كجا‏‎
شده‌‏‎ انجام‌‏‎ بزرگ‌‏‎ انتخابات‌‏‎ سه‌‏‎ دولت‌‏‎ اين‌‏‎ عمر‏‎ كوتاه‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎
و‏‎ منزلت‌‏‎ و‏‎ مكانت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ خبرگان‌ ، ‏‎ انتخاب‏‎ يكي‌‏‎ است‌ ، ‏‎
اهميت‌‏‎ از‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ موقعيت‌‏‎
اتفاق‌‏‎ دفعه‌‏‎ يك‌‏‎ سال‌‏‎ و 8‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎ فوق‌العاده‌اي‌‏‎
سپاسگزاريم‌‏‎ را‏‎ خدا‏‎ و‏‎ شود‏‎ برگزار‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌افتد‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ هم‌‏‎ شكوه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ خبرگان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
.بود‏‎ دولت‌‏‎ اين‌‏‎ تصدي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎
جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ مانده‌‏‎ معطل‌‏‎ اصل‌‏‎.بود‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ دوم‌‏‎
و‏‎ داشتيم‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ آرزويي‌‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
اين‌‏‎ مختلف‌‏‎ علل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رفتند‏‎ ما‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ عزيزاني‌‏‎داشتند‏‎
.بود‏‎ مانده‌‏‎ زمين‌‏‎ بر‏‎ اصل‌‏‎
معطل‌‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ سبب‏‎ دولت‌‏‎ اين‌‏‎ پيگيري‌‏‎ و‏‎ اهتمام‌‏‎ تلاش‌ ، ‏‎
شكوه‌ترين‌‏‎ با‏‎ در‏‎ حق‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ احياء‏‎ مانده‌‏‎
گسترده‌ترين‌‏‎ خود ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ فراگيرترين‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ انتخابات‌‏‎
بزرگ‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ سرنوشت‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ گزينش‌ها‏‎
.بگيرند‏‎ بدست‌‏‎ روستاها‏‎ دورافتاده‌ترين‌‏‎ تا‏‎
مظاهر‏‎ برجسته‌ترين‌‏‎ و‏‎ برترين‌‏‎ از‏‎ گفتم‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎
در‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ سرنوشت‌‏‎ بر‏‎ مردم‌‏‎ حاكميت‌‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎
در‏‎ خداوند‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ همين‌‏‎ سرنوشت‌ ، ‏‎
انتخابات‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ سومين‌‏‎ و‏‎.شد‏‎ برگزار‏‎ دولت‌‏‎ اين‌‏‎ دوران‌‏‎
و‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎.‎بود‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ و‏‎ شكوه‌‏‎ با‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ بود‏‎ آشكاري‌‏‎ تاييد‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎
.خرداد‏‎ دوم‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ بلند‏‎ صداي‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
نشان‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تاييد‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ عرضه‌‏‎ آنها‏‎
را‏‎ پايدار‏‎ ثبات‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ تكاملي‌‏‎ مسير‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎
به‌‏‎ مي‌خواستند‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ مي‌خواهند‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ پي‌‏‎
نظام‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎ خواست‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎
پاسداري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مردم‌اند‏‎ خود‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎ پايه‌‏‎ و‏‎ آنهاست‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
و‏‎ پابرجا‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ امور‏‎ نيزاصلاح‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
.باشد‏‎ نبايد‏‎ يا‏‎ و‏‎ نباشد‏‎ پوشيده‌‏‎ هيچكس‌‏‎ بر‏‎ شايد‏‎مصمم‌اند‏‎
باشد‏‎ پوشيده‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ نبايد‏‎ نيز‏‎ افراد‏‎ ديرباورترين‌‏‎ در‏‎
جوانان‌‏‎ و‏‎ مردان‌‏‎ زنان‌ ، ‏‎ اقشار ، ‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ شاداب‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎
موارد‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ پرافتخار ، ‏‎ و‏‎ گسترده‌‏‎ و‏‎ وسيع‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ اساسي‌‏‎ حقوق‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ خود ، ‏‎ انقلاب‏‎ با‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎
هر‏‎ و‏‎ كردند‏‎ عهد‏‎ تجديد‏‎ آورده‌اند‏‎ بدست‌‏‎ انقلاب‏‎ اين‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ متوجه‌‏‎ بايد‏‎ بگويد‏‎ سخن‌‏‎ مردم‌‏‎ اين‌‏‎ زبان‌‏‎ از‏‎ مي‌خواهد‏‎ كس‌‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ خواست‌‏‎ مشخص‌‏‎ بطور‏‎.‎باشد‏‎ مردم‌‏‎ روشن‌‏‎ و‏‎ آشكار‏‎ خواست‌‏‎
يعني‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎ اين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ جاودانه‌‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎ شعار‏‎ سه‌‏‎
خلاصه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ وجمهوري‌‏‎ استقلال‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎
.مي‌شود‏‎
نمي‌خواستند‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎ رژيم‌‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎:‎افزود‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
آزادي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ رژيمي‌‏‎ بود‏‎ سركوبگر‏‎ رژيم‌‏‎ رژيم‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ چون‌‏‎ چرا؟‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ گرفتار‏‎ را‏‎ آزادگان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ بند‏‎ در‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
به‌‏‎ وابسته‌‏‎ چون‌‏‎ نمي‌خواستند‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎ رژيم‌‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎
اين‌‏‎ مستقلانه‌‏‎ عزت‌‏‎ و‏‎ مملكت‌‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎بود‏‎ بيگانگان‌‏‎
را‏‎ گذشته‌‏‎ رژيم‌‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎.بود‏‎ كرده‌‏‎ پايكوب‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
و‏‎ دين‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ اين‌‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ آرمان‌‏‎ با‏‎ چون‌‏‎ نمي‌خواستند‏‎
استقلال‌ ، ‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎.‎بود‏‎ بيگانه‌‏‎ مردم‌‏‎ اين‌‏‎ ملي‌‏‎ اصيل‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
رژيم‌‏‎ سرنگوني‌‏‎ و‏‎ مي‌خواستند‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎
كند‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ اينها‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نظامي‌‏‎ استقرار‏‎ براي‌‏‎ گذشته‌‏‎
جمهوري‌‏‎ چرا‏‎است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ روي‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ من‌‏‎ تكيه‌‏‎ و‏‎
امام‌‏‎ اصرار‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎نشد‏‎ انتخاب‏‎ ديگري‌‏‎ عنوان‌‏‎ چرا‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
روي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كسي‌‏‎ و‏‎ دورانديش‌‏‎ حكيم‌ ، ‏‎ انسان‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ بزرگواري‌‏‎
پيشنهاد‏‎.‎مي‌كرد‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ مي‌گرفت‌‏‎ تصميم‌‏‎ مي‌گفت‌ ، ‏‎ سخن‌‏‎ حساب‏‎
.بود‏‎ امام‌‏‎ شخص‌‏‎
و‏‎ وجهي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ گرچه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ حكومت‌‏‎ نگفتند‏‎ چرا‏‎
در‏‎.‎خلافت‌‏‎ نظام‌‏‎ نگفتند‏‎ چرا‏‎است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ حكومت‌‏‎ از‏‎ مصداقي‌‏‎
امام‌‏‎ خدمت‌‏‎ مدعي‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جريانهاي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ پاريس‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ پيشنهاد‏‎ بااشتياق‌‏‎ هم‌‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ رسيدند‏‎
در‏‎ را‏‎ وجودشان‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ بيعت‌‏‎ معظم‌له‌‏‎ با‏‎ مسلمين‌‏‎ خليفه‌‏‎
گرچه‌‏‎ نظام‌ ، ‏‎ حتي‌‏‎كردند‏‎ رد‏‎ ايشان‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ قرار‏‎ اختيارشان‌‏‎
امامت‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ محور‏‎ امت‌‏‎ امامت‌‏‎ و‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎
جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌جمهوري‌‏‎ نشد ، ‏‎ مطرح‌‏‎
مبناي‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ يعني‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎.دادند‏‎ راي‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.اسلامي‌‏‎ ارزش‌هاي‌‏‎ و‏‎ اصول‌‏‎
قبول‌‏‎ را‏‎ امام‌‏‎ اسلام‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ مي‌شناخت‌‏‎ امام‌‏‎ كه‌‏‎ آنطور‏‎ البته‌‏‎
است‌ ، ‏‎ يكي‌‏‎ اسلام‌‏‎ ذات‌‏‎ !بله‌‏‎.‎است‌‏‎ يكي‌‏‎ اسلام‌‏‎ نگوئيد‏‎.داشتند‏‎
از‏‎ برداشت‌ها‏‎ و‏‎ ديدگاهها‏‎ همه‌‏‎ آيا‏‎.‎است‌‏‎ يكي‌‏‎ اسلام‌‏‎ منبع‌‏‎
است‌؟‏‎ يكي‌‏‎ اسلام‌‏‎
مردم‌‏‎ امام‌ ، ‏‎ ديدگاه‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ رئيس‌جمهوربا‏‎
مردم‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ هستند ، ‏‎ جامعه‌‏‎ ومديريت‌‏‎ نظام‌ ، حكومت‌‏‎ محور‏‎
ساز‏‎ نيز‏‎ اسلاميت‌‏‎ اين‌‏‎ دادندكه‌البته‌‏‎ راي‌‏‎ نظام‌‏‎ اسلاميت‌‏‎ به‌‏‎
عين‌‏‎ آن‌را‏‎ داد‏‎ تشخيصي‌‏‎ هر‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ اينكه‌‏‎ نه‌‏‎ دارد‏‎ وكاري‌‏‎
او‏‎ ترور‏‎ فرمان‌‏‎ يا‏‎ كندو‏‎ طرد‏‎ را‏‎ خود‏‎ مخالف‌‏‎ و‏‎ بداند‏‎ اسلام‌‏‎
.است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ جرم‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ كه‌اين‌‏‎ دهد‏‎ را‏‎
در‏‎ را‏‎ انتقاد‏‎ و‏‎ فكر ، اجتماعات‌‏‎ اظهارنظر ، ‏‎ حق‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ مردم‌‏‎ مسلم‌‏‎ حق‌‏‎ قانون‌اساسي‌‏‎ چارچوب‏‎
رسما‏‎ اسلامي‌‏‎ مخالفان‌جمهوري‌‏‎ نيز‏‎ جنگ‌‏‎ دربحبوحه‌‏‎ اينكه‌‏‎
ازاسلام‌ ، ‏‎ دفاع‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ مبادا‏‎:‎گفت‌‏‎ داشتند ، ‏‎ گفتن‌‏‎ سخن‌‏‎ اجازه‌‏‎
به‌كاربريم‌‏‎ نادرستي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ نظام‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ انقلاب ، ‏‎
نداديم‌‏‎ انجام‌‏‎ جنگ‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ تلقي‌ايجاد‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
نظام‌‏‎ تثبيت‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ بيست‌سال‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ اكنون‌‏‎
.دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎
اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ همه‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
بايد‏‎ دارند‏‎ راقبول‌‏‎ نظام‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ انقلابو‏‎ ارزشهاي‌‏‎
يا‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ باافرادي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مرزهاي‌‏‎ روشن‌‏‎ و‏‎ شفاف‌‏‎
.كنند‏‎ ندارندمشخص‌‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اسلاميت‌‏‎ يا‏‎ جمهوريت‌‏‎
مرزهاي‌‏‎ نظام‌‏‎ تثبيت‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
ميثاق‌‏‎ دادن‌‏‎ قرار‏‎ معيار‏‎ با‏‎ بايد‏‎ واجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ عقيدتي‌ ، ‏‎
به‌‏‎ جمهوريت‌‏‎ و‏‎ اسلاميت‌‏‎ درآن‌‏‎ كه‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ يعني‌‏‎ ملي‌‏‎ وحدت‌‏‎
.شود‏‎ مشخص‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ شناخته‌‏‎ رسميت‌‏‎
سوء‏‎ زمينه‌‏‎ مرزها‏‎ آشفتگي‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مي‌كند ، ‏‎ ايجاد‏‎ نيستند‏‎ كشور‏‎ خيرخواه‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌را‏‎ استفاده‌‏‎
مخالف‌‏‎ افراد‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ اين‌معنا‏‎ به‌‏‎ مرزها‏‎ شدن‌‏‎ روشن‌‏‎:‎افزود‏‎
.شوند‏‎ قمع‌‏‎ و‏‎ قلع‌‏‎ نظام‌‏‎
رعايت‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ حقوقي‌‏‎ زندگي‌مي‌كند‏‎ كشور‏‎ دراين‌‏‎ هركس‌‏‎
.شود‏‎
ارائه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ حكومت‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ باتاكيد‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
نمي‌كند ، ‏‎ سئوال‌‏‎ مردم‌‏‎ گرايش‌هاي‌‏‎ و‏‎ عقيده‌ ، رفتار‏‎ از‏‎ خدمات‌‏‎
آزادي‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ زندگي‌‏‎ كشور‏‎ دراين‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎
دهد‏‎ قرار‏‎ راملاك‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ است‌‏‎ موظف‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ مشروع‌‏‎
از‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ داد‏‎ اجازه‌‏‎ نبايد‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ رئيس‌جمهوردر‏‎.‎كند‏‎ تجاوز‏‎ مرزهاي‌قانوني‌‏‎
شدن‌‏‎ نهادينه‌‏‎ برشمردو‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ مشخصه‌هاي‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎
مهمترين‌‏‎ وقانونمداري‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ براساس‌‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎
.آن‌دانست‌‏‎
از‏‎ مردم‌‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ همچنين‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
جهت‌گيري‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ وآزادي‌هاي‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ يكسو‏‎
ويژگي‌هاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ وكرامت‌‏‎ امنيت‌ ، حرمت‌‏‎ عدالت‌ ، ‏‎ بسوي‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ حماسه‌‏‎ ديگر‏‎
داراي‌‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ عمده‌‏‎ دوچالش‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
:اظهارداشت‌‏‎ دراين‌باره‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ سلبي‌يكسان‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎
در‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ دفع‌‏‎ ديده‌و‏‎ لطمه‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ ازانقلاب‏‎ كه‌‏‎ عده‌اي‌‏‎
توبه‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ شبهه‌‏‎ اين‌‏‎ ايجاد‏‎ پي‌‏‎
نيز‏‎ ديگري‌‏‎ عده‌‏‎ و‏‎ كشيده‌اند‏‎ دست‌‏‎ ارزشهايشان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎
در‏‎ مي‌دانستند‏‎ اسلام‌‏‎ عين‌‏‎ را‏‎ روش‌خود‏‎ و‏‎ سليقه‌ ، منش‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ القاءكردند‏‎ اينطور‏‎ مردم‌‏‎ منفي‌‏‎ باپاسخ‌‏‎ مواجهه‌‏‎
.گفتند‏‎ نه‌‏‎ انقلاب‏‎
آفرين‌‏‎ بحران‌‏‎ جريان‌ها‏‎ اين‌‏‎ هردوي‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
خرداد‏‎ دوم‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اوضاع‌‏‎ آنكه‌‏‎ يكي‌براي‌‏‎ بودند‏‎
و‏‎ انقلاب‏‎ دوران‌‏‎ آنكه‌القاءكند‏‎ براي‌‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ برگرداند‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎ ارزشها‏‎
استوارايستاد‏‎ چالش‌ ، ‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ درميان‌‏‎ ملت‌‏‎:گفت‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
را‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ اصلاح‌‏‎ تحول‌ ، ‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ اسلام‌ ، نظام‌‏‎ داد‏‎ ونشان‌‏‎
.مي‌خواهد‏‎
از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ خود‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ ساله‌‏‎ دوران‌سه‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎
دستاوردهاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ درصحنه‌‏‎ مردم‌‏‎ انگيز‏‎ شور‏‎ و‏‎ حضورشاداب‏‎
.دانست‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ گاه‌‏‎ تكيه‌‏‎ و‏‎ دوران‌‏‎ اين‌‏‎ بزرگ‌‏‎
مخوفي‌‏‎ سرطاني‌‏‎ باغده‌‏‎ برخورد‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عالي‌‏‎ رئيس‌شوراي‌‏‎
كاري‌‏‎ بود ، ‏‎ گرفته‌‏‎ جاي‌‏‎ كشور‏‎ امنيتي‌‏‎ قلبدستگاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎
معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ باحمايت‌‏‎ كه‌‏‎ توصيف‌كرد‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎
.گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ رهبري‌‏‎
پايه‌‏‎ و‏‎ بامايه‌‏‎ ريشه‌اي‌‏‎ برخورد‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
اين‌‏‎ پليد‏‎ سرپنجه‌هاي‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ خواهد‏‎ سرطاني‌ادامه‌‏‎ غده‌‏‎ اين‌‏‎
.كرد‏‎ قطع‌خواهيم‌‏‎ باشد ، ‏‎ كه‌‏‎ درهركجا‏‎ را‏‎ جريان‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
وزارت‌‏‎ امروز‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تقدير‏‎ اين‌وزارتخانه‌‏‎ ارزنده‌‏‎
امنيت‌‏‎ مستحكم‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ نظام‌و‏‎ مردم‌ ، ‏‎ امنيت‌‏‎ درخدمت‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
.است‌‏‎ كشور‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كنوني‌‏‎ وجاهت‌‏‎ همچنين‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كنوني‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ نظير‏‎ راكم‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.دانست‌‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ ومستحكم‌تر‏‎ مناسبتر‏‎ مراتب‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
كشور‏‎ اقتصادي‌‏‎ وضع‌‏‎ تحليل‌‏‎ به‌‏‎ درادامه‌‏‎ مجريه‌‏‎ رئيس‌قوه‌‏‎
اشاره‌‏‎ ارزي‌‏‎ تعهدات‌‏‎ بازپرداخت‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌دولت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎
ميليارد‏‎ دولت‌كنوني‌ ، 6/32‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
به‌‏‎ رقم‌‏‎ اين‌‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ خارجي‌‏‎ تعهدات‌‏‎ دلار‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ كاهش‌‏‎ دلار‏‎ ‎‏‏3/20ميليارد‏‎
با‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ درحالي‌‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
نيافتن‌‏‎ تحقق‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ هزار‏‎ و 25‏‎ نفت‌‏‎ كاهش‌قيمت‌‏‎ بحران‌‏‎
.شد‏‎ روبرو‏‎ ريالي‌‏‎ درآمدهاي‌‏‎
شوراها‏‎ قانون‌‏‎:‎كشور‏‎ وزير‏‎
دارد‏‎ نياز‏‎ بازنگري‌‏‎ به‌‏‎
وزير‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ عبدالواحد‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
.كرد‏‎ سخنراني‌‏‎ شوراها‏‎ عملكرد‏‎ درباره‌‏‎ كشور ، ‏‎
داراي‌‏‎ شوراها‏‎ قانون‌‏‎:گفت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
.دارد‏‎ جدي‌‏‎ بازنگري‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ است‌و‏‎ متعددي‌‏‎ نواقص‌‏‎
اجراكننده‌‏‎ ملت‌ ، ‏‎ خواست‌‏‎ مجري‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ منويات‌‏‎ وتامين‌كننده‌‏‎ جمهوري‌‏‎ برنامه‌رييس‌‏‎
توسعه‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ حركت‌‏‎ كاردولت‌‏‎ اساس‌‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎.‎ است‌‏‎
. است‌‏‎ بوده‌‏‎ دركشور‏‎ جانبه‌‏‎ وهمه‌‏‎ جامع‌‏‎ متوازن‌ ، ‏‎
را‏‎ گيريها‏‎ درتصميم‌‏‎ مردم‌‏‎ برمشاركت‌‏‎ دولت‌‏‎ تاكيد‏‎ وزيركشور‏‎
سليقه‌ها‏‎ حضور‏‎:وافزود‏‎ دانست‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ گام‌در‏‎ نخستين‌‏‎
سياسي‌‏‎ ازتوسعه‌‏‎ نمادي‌‏‎ دركناريكديگر‏‎ متفاوت‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ و‏‎
وديدگاههابه‌‏‎ سليقه‌ها‏‎ سركوب‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎.‎ است‌‏‎ درجامعه‌‏‎
سليقه‌ها‏‎ ازتنوع‌‏‎ بلكه‌بهره‌گيري‌‏‎ نبوده‌‏‎ كارساز‏‎ هيچ‌وجه‌‏‎
راهكارهادرپيشرفت‌‏‎ بهترين‌‏‎ دريافت‌‏‎ رابراي‌‏‎ دولت‌‏‎ مي‌تواند‏‎
.كند‏‎ ياري‌‏‎ كشور‏‎ وتوسعه‌‏‎
درقالب‏‎ مردم‌‏‎ ششم‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎ درانتخابات‌‏‎:‎گفت‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
بيانگر‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ وشعارهاي‌‏‎ وگروه‌هاي‌سياسي‌‏‎ احزاب‏‎
.كردند‏‎ راانتخاب‏‎ نمايندگان‌خود‏‎ بوده‌ ، ‏‎ گوناگون‌‏‎ سليقه‌هاي‌‏‎
به‌اشخاص‌ ، ‏‎ اينكه‌‏‎ به‌جاي‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ درانتخابات‌‏‎ مردم‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
نامزدها ، ‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ به‌‏‎ داشته‌باشند ، ‏‎ گرايش‌‏‎
.مي‌كردند‏‎ توجه‌‏‎
جديدي‌‏‎ نگاه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ حركت‌‏‎ سمتي‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎:‎وزيركشورگفت‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ اينكه‌‏‎ كندازجمله‌‏‎ عرضه‌‏‎ مديريت‌كشور‏‎ براي‌‏‎
به‌‏‎ كارهابايد‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎ببيند‏‎ پاسخگو‏‎ دربرابرمردم‌‏‎
واعمال‌‏‎ كاربرنامه‌ريزي‌ ، هدايت‌‏‎ ودولت‌‏‎ واگذارشود‏‎ مردم‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ رابرعهده‌‏‎ حاكميت‌‏‎
تشكل‌هاي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ براين‌‏‎ تلاش‌‏‎:وزيركشورگفت‌‏‎
بازوي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ وخيريه‌‏‎ مردمي‌‏‎ تشكلهاي‌‏‎ وصنفي‌ ، ‏‎ سياسي‌‏‎
نظام‌‏‎ اينكه‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎تقويت‌شود‏‎ حضورمردم‌‏‎ ونماد‏‎ دولت‌‏‎
دستگاههاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌‏‎ مردم‌‏‎ راي‌‏‎ به‌‏‎ متكي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
پشتيباني‌‏‎ به‌‏‎ كاركنندكه‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ زماني‌‏‎ اجرايي‌‏‎
.بخواهند‏‎ ياري‌‏‎ امور‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ وازآنان‌‏‎ باشند‏‎ مردم‌متكي‌‏‎
دراستانهابراي‌‏‎ ازاين‌ ، ‏‎ پيش‌‏‎ به‌اينكه‌‏‎ بااشاره‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
:مي‌شدگفت‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ استان‌‏‎ آن‌‏‎ درصداعتبار‏‎ كمترازده‌‏‎
كه‌‏‎ برويم‌‏‎ پيش‌‏‎ به‌سمتي‌‏‎ بايد‏‎ توسعه‌ ، ‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ درطول‌‏‎
استاني‌‏‎ اعتبارات‌‏‎ درصد‏‎ درمورد 50‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎
ازسال‌‏‎ براينكه‌‏‎ باتاكيد‏‎ وي‌‏‎.‎بگيرد‏‎ درهمان‌استانهاانجام‌‏‎
افزايش‌‏‎ تا100درصد‏‎ ميزان‌ 20‏‎ به‌‏‎ شهرداريها‏‎ درآمد‏‎ گذشته‌‏‎
گيرنده‌ ، ‏‎ تصميم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ شوراها‏‎:‎گفت‌‏‎ داشته‌ ، ‏‎
شهرها‏‎ اموراجرايي‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ كارخودادامه‌‏‎ به‌‏‎ برنامه‌ريزوناظر‏‎
.شود‏‎ محول‌‏‎ دهداريها‏‎ به‌شهرداريهاو‏‎ نيز‏‎ وروستاها‏‎
رئيس‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ شوراها ، ‏‎ سراسري‌‏‎ همايش‌‏‎ گشايش‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
مقام‌هاي‌‏‎ از‏‎ شماري‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ دفتر‏‎
.داشتند‏‎ شركت‌‏‎ سياسي‌‏‎

مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ امروز‏‎
در‏‎ رزمندگان‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ همايش‌‏‎ و‏‎ رزمايش‌‏‎
خرمشهر‏‎


و‏‎ رزمايش‌‏‎ خرمشهر ، ‏‎ آزادسازي‌‏‎ سالروز‏‎ خرداد‏‎ سوم‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎
رياست‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ امروز‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ رزمندگان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ گردهمايي‌‏‎
فرمانده‌‏‎ جانشين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ (‎عج‌‏‎)ولي‌عصر‏‎ هفت‌‏‎ لشگر‏‎
تيپ‌‏‎ جمعي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ "خامنه‌اي‌‏‎ يا‏‎ لبيك‌‏‎" تحت‌عنوان‌‏‎ رزمايش‌‏‎
سوم‌‏‎ تيپ‌‏‎ و‏‎ (‎ع‌‏‎)مجتبي‌‏‎ حسن‌‏‎ امام‌‏‎ دوم‌‏‎ تيپ‌‏‎ حجت‌ ، ‏‎ حضرت‌‏‎ يكم‌‏‎
خرمشهر‏‎ وارد‏‎ محور‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ زرهي‌‏‎ سواره‌‏‎ گردان‌‏‎ و‏‎ (عج‌‏‎)‎ولي‌عصر‏‎
در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ دلاورمردان‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ خواهند‏‎
سخنان‌‏‎ به‌‏‎ خرمشهر‏‎ جامع‌‏‎ مسجد‏‎ در‏‎ اجتماع‌‏‎ با‏‎ سپس‌‏‎ رزمايش‌‏‎
.داد‏‎ خواهند‏‎ فرا‏‎ گوش‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎

نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ :‎كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎
كند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ باطل‌‏‎ هاي‌‏‎ صندوق‌‏‎ شماره‌‏‎


هيچ‌‏‎ كنون‌‏‎ تا‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ گزاري‌‏‎ بر‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
اخذ‏‎ شعب‏‎ مسئولان‌‏‎ تخلف‌‏‎ يا‏‎ سوء‏‎ عملكرد‏‎ عليه‌‏‎ گزارشي‌‏‎ ناظري‌‏‎
است‌‏‎ نكرده‌‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ماموريت‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ راي‌‏‎
شوراي‌‏‎ دبير‏‎ جنتي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ درخواست‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎ پيگرد‏‎ تحت‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ نگهبان‌‏‎
سيد‏‎ تهران‌ ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ تخلف‌‏‎ انجام‌‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
ايرنا‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ مصطفي‌‏‎
.دانست‌‏‎ مردود‏‎ را‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ شبهات‌‏‎
شوراي‌‏‎ شكايت‌‏‎ موضوع‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ گفتگو‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
:گفت‌‏‎ نگهبان‌‏‎
محترم‌‏‎ دبير‏‎ اخير‏‎ نامه‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ صداوسيما‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎
كردن‌‏‎ منتسب‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ گرفتم‌‏‎ قرار‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ تخلفات‌‏‎
ستاد‏‎ قانوني‌‏‎ پيگرد‏‎ درخواست‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رياست‌‏‎ از‏‎ كشور ، ‏‎
قابل‌‏‎ نكته‌‏‎ چند‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ نموده‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎
:است‌‏‎ توجه‌‏‎
باشد ، ‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تخلفي‌‏‎ اگر‏‎:الف‌‏‎
بنابراين‌‏‎.‎است‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ مجرمين‌‏‎ تعقيب‏‎ و‏‎ كشف‌‏‎
قوه‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ است‌ ، ‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ متوجه‌‏‎ تقصير‏‎ عمده‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎
.نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ نه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ قضائيه‌‏‎
انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ مطابق‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 99‏‎ براساس‌‏‎:‎ب‏‎
بر‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ نظارت‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
حقوقي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎" مجلس‌ ، ‏‎ انتخابات‌‏‎
مجراي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎
اعمال‌‏‎ چارچوب‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ شورا‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ نظارت‌‏‎ اعمال‌‏‎
شوراي‌‏‎ به‌‏‎ انتسابي‌‏‎ نظرات‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.مي‌كند‏‎ نظارت‌‏‎
چارچوب‏‎ در‏‎ آن‌ ، ‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ شورا‏‎ در‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نگهبان‌‏‎
شوراي‌‏‎ دارم‌ ، ‏‎ اطلاع‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ و‏‎ لازم‌الاجراست‌‏‎ قانون‌‏‎
انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ قانوني‌‏‎ پيگرد‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مصوبه‌اي‌‏‎ نگهبان‌‏‎
نامه‌‏‎ مصوبه‌اي‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ نبود‏‎ در‏‎ بنابراين‌‏‎.‎است‌‏‎ نداشته‌‏‎ كشور‏‎
يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "صرفا‏‎ ايشان‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تلقي‌‏‎ شخصي‌‏‎ نظر‏‎ جنتي‌‏‎ آقاي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ شهروند‏‎
.كند‏‎ دعوا‏‎ اقامه‌‏‎ خصوص‌‏‎
و‏‎ اشكالات‌‏‎ داراي‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ كه‌‏‎ جنتي‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎پ‌‏‎
در‏‎ مي‌داند ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ بي‌سابقه‌‏‎ و‏‎ كلان‌‏‎ تخلفات‌‏‎
صندوق‌‏‎ آراي‌ 527‏‎ بازشماري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ اسفندماه‌ 1378‏‎ تاريخ‌ 18‏‎
آرا‏‎ بازشماري‌‏‎ توقف‌‏‎ دستور‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
وي‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎كرد‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ صحت‌‏‎ و‏‎ صادر‏‎ را‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ ادعايي‌ ، ‏‎ تخلف‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ توضيح‌‏‎ بايد‏‎
بر‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ اطمينان‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ تاريخ‌‏‎
بازشماري‌‏‎ تداوم‌‏‎ مانع‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ كسب‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ صحت‌‏‎
.شد‏‎ آرا‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ صندوق‌هايي‌‏‎ شماره‌‏‎ هنوز‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ محترم‌‏‎ دبير‏‎:ت‌‏‎
با‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ نكرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ به‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ ابطال‌‏‎
.برد‏‎ پي‌‏‎ آنها‏‎ منشاء‏‎ و‏‎ احتمالي‌‏‎ تخلفات‌‏‎ به‌‏‎ بتوان‌‏‎ آنها‏‎ بررسي‌‏‎
به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ درخواست‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ حداقل‌‏‎ ايشان‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎
ستاد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ ابطال‌‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ شماره‌‏‎ احتمالي‌ ، ‏‎ تخلفات‌‏‎
در‏‎ صندوق‌ها‏‎ آن‌‏‎ دقيق‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎
معلوم‌‏‎ و‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎ مردم‌‏‎ عموم‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ اختيار‏‎
به‌‏‎ تخلف‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ خير‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ انجام‌‏‎ تخلفي‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎
در‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ احتمالي‌‏‎ عاملين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ داوطلب‏‎ كدام‌‏‎ نفع‌‏‎
.بوده‌اند‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ ناظران‌‏‎ و‏‎ مجريان‌‏‎ بين‌‏‎
ستاد‏‎ عليه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شكايتي‌‏‎ تنها‏‎:‎ث‌‏‎
نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ شكايت‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ ابطال‌‏‎ درخواست‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ عدالت‌‏‎ ديوان‌‏‎ به‌‏‎
ديوان‌ ، ‏‎ عمومي‌‏‎ هيات‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اينجانب‏‎ بخشنامه‌هاي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خودداري‌‏‎ آن‌‏‎ ابطال‌‏‎ از‏‎ مذكور ، ‏‎ بخشنامه‌‏‎ تاييد‏‎ ضمن‌‏‎
راي‌‏‎ انتشار‏‎.‎داد‏‎ راي‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ حقيقت‌‏‎
.است‌‏‎ مفيد‏‎ من‌‏‎ به‌نظر‏‎ عمومي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ براي‌‏‎ ديوان‌‏‎
نامه‌هايي‌‏‎ طي‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ آغاز‏‎ از‏‎:‎ج‌‏‎
و‏‎ مطرح‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ عملكرد‏‎ درخصوص‌‏‎ را‏‎ شبهاتي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ منتسب‏‎ اجرايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ناروايي‌‏‎ اتهام‌هاي‌‏‎
باشد‏‎ لازم‌‏‎ چنانچه‌‏‎شد‏‎ داده‌‏‎ ايشان‌‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎ پاسخ‌‏‎ مورد‏‎ هر‏‎
افكار‏‎ تا‏‎ داد‏‎ خواهيم‌‏‎ قرار‏‎ جرايد‏‎ دراختيار‏‎ را‏‎ مكاتبات‌‏‎ اين‌‏‎
دبير‏‎ ادعاهاي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ عملكرد‏‎ درخصوص‌‏‎ عمومي‌‏‎
.نمايند‏‎ قضاوت‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ محترم‌‏‎
باشد‏‎ داشته‌‏‎ شكايت‌‏‎ حقوقي‌‏‎ عنوان‌‏‎ چنانچه‌‏‎ جنتي‌‏‎ آقاي‌‏‎ ادعاي‌‏‎:چ‌‏‎
اثبات‌‏‎ نتواند‏‎ يا‏‎ كند‏‎ اثبات‌‏‎ را‏‎ تخلف‌‏‎ وجود‏‎ نتواند‏‎ ايشان‌‏‎ و‏‎
مرتكب‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ را‏‎ ادعايي‌‏‎ تخلفات‌‏‎ عمده‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 68‏‎ تبصره‌ 3‏‎ طبق‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎
متهم‌‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ مدرك‌‏‎ و‏‎ دليل‌‏‎ بدون‌‏‎ شاكي‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎":كه‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ تعقيب‏‎ قابل‌‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ افترا‏‎ عنوان‌‏‎ شاكي‌‏‎ عمل‌‏‎ و‏‎ نمايد‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ قضايي‌‏‎ پيگرد‏‎ تحت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎" است‌‏‎ پيگيري‌‏‎
عليه‌‏‎ شكايت‌‏‎ تهيه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ حقوقي‌‏‎ دفتر‏‎ زمينه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ قضايي‌‏‎ مقامات‌‏‎ تقديم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جنتي‌‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
جريان‌‏‎ صحت‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مسئول‌‏‎ تهران‌‏‎ فرماندار‏‎
آيت‌الله‌‏‎ چرا‏‎ هستند ، ‏‎ تهران‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎
مي‌دانند‏‎ مقصر‏‎ را‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ خود‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ جنتي‌‏‎
جالب‏‎.‎پرسيد‏‎ جنتي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ را‏‎ اين‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎
شوراي‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ صدور‏‎ از‏‎ ساعت‌‏‎ كه‌ 48‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ ست‌‏‎ اينجا‏‎
شورا‏‎ آن‌‏‎ هنوز‏‎ مي‌گذرد ، ‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎
نكرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ ابطال‌‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ شماره‌‏‎
برده‌‏‎ احتمالي‌‏‎ تخلفات‌‏‎ به‌‏‎ پي‌‏‎ صندوق‌ها ، ‏‎ آن‌‏‎ بررسي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ است‌‏‎
كه‌‏‎ نيست‌‏‎ روشن‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎.شود‏‎
اوليه‌‏‎ شمارش‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ رجايي‌‏‎ عليرضا‏‎ آقاي‌‏‎ نام‌‏‎ چرا‏‎ "مثلا‏‎
وي‌‏‎ آراي‌‏‎ هم‌‏‎ صندوق‌ها‏‎ بازشماري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ رتبه‌ 28‏‎ حائز‏‎ آرا‏‎
غيب‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ فهرست‌‏‎ از‏‎ يافت‌ ، ‏‎ افزايش‌‏‎ اندكي‌‏‎
به‌‏‎ از 30‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رتبه‌‏‎ چگونه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
ارسال‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ اقدام‌‏‎ است‌ ، ‏‎ يافته‌‏‎ ارتقا‏‎ ‎‏‏20‏‎
پيگرد‏‎ و‏‎ تخلفات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ در‏‎ تسريع‌‏‎ درخواست‌‏‎ و‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ تامل‌‏‎ قابل‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎
نظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎
:گفت‌‏‎ كيست‌ ، ‏‎ اصلي‌‏‎ مقصر‏‎ شما‏‎
موءثر‏‎ انتخابات‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تخلفي‌‏‎ بروز‏‎ هنوز‏‎ ما‏‎ نظر‏‎ از‏‎
ثابت‌‏‎ امري‌‏‎ چنين‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ محرز‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ باشد ، ‏‎
مكتوب‏‎ گزارش‌‏‎ دو‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎.است‌‏‎ نشده‌‏‎
و‏‎ عيد‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ صندوق‌‏‎ آراي‌ 527‏‎ بازشماري‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ نمايندگان‌‏‎
صحت‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ صندوق‌‏‎ آراي‌ 496‏‎ بازشماري‌‏‎
در‏‎ تخلف‌‏‎ بروز‏‎ موضوع‌‏‎ "اخيرا‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎
تخلف‌‏‎ احراز‏‎ بنابراين‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎
ابطال‌‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ شماره‌‏‎ اعلام‌‏‎ به‌‏‎ موكول‌‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ ديد‏‎ از‏‎ اميدوارم‌‏‎.‎است‌‏‎ آنها‏‎ وضعيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
كه‌‏‎ نباشد‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ آگاه‌‏‎ و‏‎ شريف‌‏‎ ملت‌‏‎ اصلي‌‏‎ مقصر‏‎
.داده‌اند‏‎ راي‌‏‎ اينچنين‌‏‎
برگزاري‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كنم‌‏‎ عرض‌‏‎ دهيد‏‎ اجازه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎
عليه‌‏‎ گزارشي‌‏‎ ناظري‌‏‎ هيچ‌‏‎ تاكنون‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎
ماموريت‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ شعب‏‎ مسئولان‌‏‎ تخلف‌‏‎ يا‏‎ سوء‏‎ عملكرد‏‎
ندارد‏‎ وجود‏‎ گزارشي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ ضمن‌‏‎.نكرده‌است‌‏‎ ارائه‌‏‎ خود‏‎
راي‌‏‎ اخذ‏‎ شعب‏‎ در‏‎ ناظران‌‏‎ فعاليت‌‏‎ مانع‌‏‎ مجريان‌‏‎ دهد‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎
برخي‌‏‎ ناظران‌‏‎ يعني‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ رخ‌‏‎ مساله‌‏‎ عكس‌‏‎ البته‌‏‎.‎شده‌اند‏‎
كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ يا‏‎ فرمانداري‌‏‎ با‏‎ تماس‌‏‎ در‏‎ صندوق‌ها‏‎
صحت‌‏‎ كمال‌‏‎ در‏‎ شعبه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ اعلام‌‏‎
زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گواهي‌دادن‌‏‎ آماده‌‏‎ عزيزان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎
صحت‌‏‎ دليل‌‏‎ بهترين‌‏‎ خود‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ مرجعي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ انتخابات‌‏‎
شوراي‌‏‎ دبير‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎
خواستار‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎
و‏‎ قرائن‌‏‎ و‏‎ ادله‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎ تا‏‎ سريع‌تر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ آن‌‏‎
آيت‌الله‌‏‎:‎گفت‌‏‎ گردد ، ‏‎ رسيدگي‌‏‎ تخلفات‌‏‎ به‌‏‎ نشده‌ ، ‏‎ محو‏‎ شواهد‏‎
نظارت‌‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ سالها‏‎ به‌رغم‌‏‎ جنتي‌‏‎
كه‌‏‎ نيست‌‏‎ آگاه‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ "ظاهرا‏‎ متعدد ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎
كليه‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ مضبوط‏‎ انتخابات‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مدارك‌‏‎ و‏‎ اسناد‏‎
در‏‎ بازشماري‌‏‎ يا‏‎ اوليه‌‏‎ شمارش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نيز‏‎ راي‌‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎
و‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ ناظرين‌‏‎ حضور‏‎
نيز‏‎ راي‌‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ مخزن‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ مهر‏‎ و‏‎ لاك‌‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎
مراقبت‌‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ پلمب‏‎ تهران‌‏‎ فرمانداري‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎
نيروهاي‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ نظارت‌ ، ‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ شبانه‌روزي‌‏‎
ايشان‌‏‎ چرا‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ اين‌ ، ‏‎ وجود‏‎ با‏‎.‎دارد‏‎ قرار‏‎ انتظامي‌‏‎
خود‏‎.‎گردند‏‎ محو‏‎ مي‌توانند‏‎ شواهد‏‎ و‏‎ قرائن‌‏‎ و‏‎ ادله‌‏‎ مي‌گويد‏‎
.برساند‏‎ عموم‌‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كافي‌‏‎ توضيحات‌‏‎ بايد‏‎ ايشان‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
حوزه‌‏‎ انتخابات‌ 24‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ سريع‌تر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎
صندوق‌هاي‌‏‎ شماره‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ كند‏‎ اعلام‌‏‎ باقيمانده‌‏‎ انتخابيه‌‏‎
دهد‏‎ قرار‏‎ تهران‌‏‎ فرمانداري‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ابطالي‌‏‎
.شود‏‎ امكان‌پذير‏‎ تخلف‌ها‏‎ پيگيري‌‏‎ تا‏‎

شدند‏‎ آزاد‏‎ تركيه‌‏‎ زندان‌هاي‌‏‎ از‏‎ ايراني‌‏‎ ‎‏‏350‏‎


پليس‌‏‎ بازداشت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اتباع‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دست‌كم‌ 150‏‎ هنوز‏‎
هستند‏‎ تركيه‌‏‎
حاكي‌‏‎ استانبول‌‏‎ از‏‎ دريافتي‌‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ آخرين‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
پليس‌‏‎ بازداشتگاه‌هاي‌‏‎ از‏‎ اتباع‌ايران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ حدود 350‏‎ است‌‏‎
.شده‌اند‏‎ آزاد‏‎
هنوز‏‎" موثق‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ آنكارا‏‎ از‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ و‏‎ مي‌برند‏‎ بسر‏‎ بازداشت‌‏‎ در‏‎ ايرانيان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ از 150‏‎ بيش‌‏‎
."نيست‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ اطلاعي‌‏‎ زيادي‌‏‎ شمار‏‎ سرنوشت‌‏‎
به‌‏‎ تركيه‌‏‎ امنيتي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ و‏‎ پليس‌‏‎ اخير‏‎ يورش‌‏‎ در‏‎ عده‌‏‎ اين‌‏‎
بازداشت‌‏‎ استانبول‌‏‎ در‏‎ ايرانيان‌‏‎ اقامت‌‏‎ محل‌‏‎ هتل‌هاي‌‏‎ و‏‎ اماكن‌‏‎
.شدند‏‎
محلي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎ در‏‎ مستقر‏‎ ايراني‌‏‎ ارگان‌هاي‌‏‎ تلاش‌‏‎
.دارد‏‎ ادامه‌‏‎ زنداني‌‏‎ بقيه‌ايرانيان‌‏‎ آزادي‌‏‎ براي‌‏‎
ذيربط ، ‏‎ ايراني‌‏‎ مسئولان‌‏‎ رايزني‌هاي‌‏‎ و‏‎ مكاتبات‌‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎ مسئول‌‏‎ ازمقام‌هاي‌‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ تاكنون‌‏‎
.نكرده‌اند‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ متعارف‌‏‎ غير‏‎ رويداد‏‎
ماموران‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حاكي‌‏‎ بازرگان‌‏‎ مرز‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ گزارش‌‏‎ يك‌‏‎
عبوري‌‏‎ اتوبوس‌هاي‌‏‎ كردن‌‏‎ متوقف‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ تركيه‌‏‎ مرزباني‌‏‎
به‌‏‎ ايراني‌‏‎ مسافران‌‏‎ و‏‎ براي‌رانندگان‌‏‎ را‏‎ مشكلاتي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎
.آورده‌اند‏‎ وجود‏‎
به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ حال‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
پليس‌‏‎ توسط‏‎ تركيه‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ اتباع‌‏‎ گسترده‌‏‎ دستگيري‌‏‎
را‏‎ تركيه‌‏‎ سفير‏‎ مورالي‌‏‎ توران‌‏‎ كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ امنيتي‌‏‎ ونيروهاي‌‏‎
جمهوري‌‏‎ شديد‏‎ اعتراض‌‏‎ مراتب‏‎ و‏‎ احضار‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌امور‏‎ به‌‏‎
ابلاغ‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ غيرانساني‌ ، ‏‎ اين‌رفتار‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.كرد‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ مديركل‌‏‎ مهدوي‌ ، ‏‎ شريف‌‏‎ محمد‏‎
افكار‏‎ و‏‎ مقامات‌‏‎ شديدا‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎:تصريح‌كرد‏‎ فراخواني‌‏‎
مسئوليت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نگران‌ساخته‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ عمومي‌‏‎
دولت‌تركيه‌‏‎ متوجه‌‏‎ غيرانساني‌‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ عواقب‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎
اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ كردن‌‏‎ محكوم‌‏‎ ضمن‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
دستگيري‌‏‎ نمودن‌‏‎ متوقف‌‏‎ خواستار‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ غيرانساني‌دولت‌‏‎
و‏‎ دستگيرشدگان‌‏‎ سريعترباقيمانده‌‏‎ هرچه‌‏‎ آزادي‌‏‎ ايرانيان‌ ، ‏‎
به‌ويژه‌‏‎ دستگيرشدگان‌‏‎ اموال‌‏‎ عودت‌‏‎ آنها ، ‏‎ حيثيت‌‏‎ اعاده‌‏‎
دستگيرشدگان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ماموراني‌‏‎ مجازات‌‏‎ و‏‎ رانندگان‌‏‎ خودروهاي‌‏‎
.داده‌اند‏‎ قرار‏‎ آزار‏‎ و‏‎ مورداذيت‌‏‎ را‏‎
تاكيد‏‎ آمده‌‏‎ پيش‌‏‎ حوادث‌‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ نيز‏‎ تركيه‌‏‎ سفير‏‎
موضوع‌‏‎ و‏‎ منتقل‌‏‎ خود‏‎ متبوع‌‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مراتب‏‎"سريعا‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ پيگيري‌‏‎ را‏‎

توجه‌‏‎ با‏‎ :تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ عطريان‌فر‏‎
آقاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ تمايل‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ كروبي‌‏‎ مهدي‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ هاشمي‌‏‎
مي‌شود‏‎ انتخاب‏‎ نبوي‌‏‎ بهزاد‏‎


سردبير‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ : همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ - سنندج‌‏‎
به‌‏‎:‎كرد‏‎ عقيده‌‏‎ اظهار‏‎ دانشجويي‌‏‎ نشست‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎
رياست‌‏‎ براي‌‏‎ تمايلي‌‏‎ و‏‎ آمادگي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ رسد‏‎ نمي‌‏‎ نظر‏‎
بين‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
.مي‌شود‏‎ انتخاب‏‎ نبوي‌‏‎ بهزاد‏‎ و‏‎ كروبي‌‏‎ آقايان‌‏‎
حماسه‌‏‎ سالروز‏‎ گراميداشت‌‏‎ آيين‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ محمدعطريانفر‏‎
شهر‏‎ در‏‎ كردستان‌‏‎ و‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎ دانشگاه‌هاي‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎
رياست‌‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هركدام‌‏‎:گفت‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ سخنراني‌‏‎ سنندج‌‏‎
.هستند‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ حمايت‌‏‎ مورد‏‎ شوند‏‎ انتخاب‏‎ مجلس‌‏‎
اين‌‏‎ اختلاف‌‏‎ همچنين‌‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
تفاوت‌‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ احزاب‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ حزب‏‎
سياسي‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ مسايل‌‏‎ از‏‎ پاره‌اي‌‏‎ به‌‏‎ گروهها‏‎ نگاه‌‏‎ و‏‎ سليقه‌‏‎
تاكيد‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ كشور‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ ارزشي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎
خرداد‏‎ دوم‌‏‎ گروههاي‌‏‎ در‏‎ تفاوت‌ها‏‎ بنده‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎:كرد‏‎
.نيست‌‏‎ عمده‌‏‎ چندان‌‏‎
حزب‏‎ ديدگاه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ پرسشي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎
نظر‏‎ دو‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ در‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎
آقاي‌‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ معتقد‏‎ عده‌اي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ وجود‏‎ متفاوت‌‏‎
هم‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ضروري‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ براي‌‏‎ هاشمي‌‏‎
از‏‎ بيرون‌‏‎ در‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ بوديم‌‏‎ معتقد‏‎ بنده‌‏‎ مثل‌‏‎
.باشد‏‎ مي‌تواند‏‎ كارآمدتر‏‎ مجلس‌‏‎
كه‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ اين‌‏‎ استدلالهاي‌‏‎:افزود‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
اما‏‎ شد ، ‏‎ مطرح‌‏‎ ايشان‌‏‎ خدمت‌‏‎ نكنند‏‎ شركت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎
مكلف‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ بزرگان‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ محذوريت‌هايي‌‏‎ ايشان‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ كرده‌اند‏‎
دو‏‎ از‏‎ را‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ بحث‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ سردبير‏‎
قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ و‏‎ نظري‌‏‎ حقوقي‌ ، ‏‎ زاويه‌‏‎
فقها‏‎ حقوقي‌‏‎ كلامي‌و‏‎ ‎‏‏،‏‎ نظري‌‏‎ مباحث‌‏‎ منظر‏‎ از‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ داد‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ اما‏‎ دارند ، ‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ متفاوتي‌‏‎ نظرات‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ نظريه‌‏‎ است‌‏‎ الزام‌آور‏‎ باب‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ ملتزم‌‏‎ خودرا‏‎ همه‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
.مي‌دانيم‌‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ باب‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ اجزاي‌‏‎ تمام‌‏‎
اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ قراردادن‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
قانون‌‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ انتقاد‏‎ خواند‏‎ هم‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎
قانون‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ ولايت‌‏‎ و‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ اساسي‌‏‎
.برده‌اند‏‎ خطا‏‎ به‌‏‎ ره‌‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ قرار‏‎ اساسي‌‏‎
داده‌‏‎ رخ‌‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ همچنين‌‏‎ عطريانفر‏‎
اظهار‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ انقلاب‏‎ ساله‌‏‎ تاريخ‌ 21‏‎ در‏‎ شاذ‏‎ و‏‎ نادر‏‎ امري‌‏‎
درخصوص‌‏‎ كه‌‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎ دربرابر‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎
به‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ شهروندان‌‏‎ آراء‏‎ درصد‏‎ حدود 25‏‎ ابطال‌‏‎
.باشد‏‎ پاسخگو‏‎ ملت‌‏‎
درباره‌‏‎ پرسشي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ سردبير‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اذعان‌‏‎ كردستان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ناصواب‏‎ ذهنيت‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ دريابند‏‎ ايرانيان‌‏‎ همه‌‏‎ بايد‏‎ اما‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ ذهنيت‌‏‎
وي‌‏‎.‎اقوام‌‏‎ ديگر‏‎ بعدبه‌‏‎ دارد‏‎ تعلق‌‏‎ كردها‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ ايران‌‏‎
متعلق‌‏‎ ابتدا‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ ادعا‏‎ كردها‏‎ اگر‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎
ديگر‏‎ قوميت‌هاي‌‏‎ و‏‎ نگفته‌اند‏‎ گزاف‌‏‎ به‌‏‎ سخني‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎
.نشسته‌اند‏‎ ميهماني‌‏‎ به‌‏‎ بستر‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎
گماني‌‏‎ بد‏‎ ذهنيت‌‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ حماسه‌‏‎ از‏‎:‎شد‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ رقيق‌تر‏‎ كردستان‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ مركزي‌‏‎ ونگراني‌حكومت‌‏‎
.است‌‏‎ بين‌رفتن‌‏‎ از‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ بتدريج‌‏‎
حجاريان‌‏‎ شخصي‌‏‎ شكايت‌‏‎ احتمال‌‏‎ تبيين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
و‏‎ مدعي‌‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎:‎وگفت‌‏‎ كرد‏‎ رارد‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ ضاربان‌ ، ‏‎ از‏‎
و‏‎ آمران‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ ترور‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎
"نه‌صرفا‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ شوند ، ‏‎ محاكمه‌‏‎ خشونت‌طلبي‌‏‎ تفكر‏‎ بانيان‌‏‎
خشونت‌‏‎ عاملان‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اعتقاد‏‎ حجاريان‌‏‎ بلكه‌‏‎ قضايي‌‏‎ محاكمه‌‏‎
مورد‏‎ ايدئولوژيك‌‏‎ و‏‎ به‌صورت‌سياسي‌‏‎ محكمه‌اي‌‏‎ در‏‎ بايستي‌‏‎
و‏‎ ارهاب‏‎ تفكر‏‎ بند ، ‏‎ و‏‎ زندان‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گيرند‏‎ قرار‏‎ بازخواست‌‏‎
هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎.‎گردد‏‎ ريشه‌كن‌‏‎ خشونت‌‏‎
اين‌‏‎ منزلت‌‏‎ و‏‎ شان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ خطبه‌هاي‌‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ ندانست‌‏‎ كشور‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ شخصيت‌‏‎
منتقدان‌‏‎ ايراد‏‎ خويش‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ قسمتي‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ نماز‏‎ خطبه‌هاي‌‏‎
.دانستند‏‎ وارد‏‎ را‏‎
دوم‌‏‎ حماسه‌‏‎ پديدآورنده‌‏‎ عنصر‏‎ تحليل‌‏‎ به‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ عطريانفر‏‎
رفتارهاي‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ تند‏‎ تحولات‌‏‎ از‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ خرداد‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ قدرت‌‏‎ تداول‌‏‎ و‏‎ چرخش‌‏‎ محدوديت‌‏‎ قهرآلود ، ‏‎ و‏‎ ضربتي‌‏‎
عصر‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ تحولات‌‏‎ مجموعه‌‏‎ و‏‎ نخبگان‌‏‎ از‏‎ معدودي‌‏‎
خرداد‏‎ دوم‌‏‎ حماسه‌‏‎ پديدآورنده‌‏‎ عنصر‏‎ چهار‏‎ عنوان‌‏‎ رابه‌‏‎ جديد‏‎
.برد‏‎ نام‌‏‎
نخبگان‌‏‎ كه‌‏‎ نداد‏‎ اجازه‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ تند‏‎ تحولات‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ تنگاتنگ‌‏‎ ارتباط‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ جامعه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ رهبران‌‏‎ و‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ تحولات‌‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ بينديشند‏‎ هم‌نشيني‌‏‎ و‏‎ هم‌انديشي‌‏‎
سياسي‌‏‎ هاي‌‏‎ پديده‌‏‎ آنان‌‏‎ نگاه‌‏‎ منظر‏‎ از‏‎ و‏‎ بشنوند‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎
انقلابي‌‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ فهم‌‏‎ مجموعه‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ بازخواني‌‏‎ را‏‎ زمانه‌‏‎
در 13‏‎ وي‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎دهند‏‎ انتقال‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نسل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
بربخش‌‏‎ قهرآلود‏‎ و‏‎ عكس‌العملي‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ سال‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ افكنده‌‏‎ سايه‌‏‎ ما‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ امور‏‎ تمشيت‌‏‎ از‏‎ هايي‌‏‎
مي‌انديشيدند‏‎ رفتارهايي‌‏‎ به‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ تدبير‏‎ براي‌‏‎ مسئولان‌‏‎
وي‌‏‎.‎مي‌داد‏‎ سوق‌‏‎ عكس‌العملي‌‏‎ واكنش‌هاي‌‏‎ به‌سوي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ تعدادي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ "صرفا‏‎ هم‌‏‎ قدرت‌‏‎ چرخش‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎
.بود‏‎ نخبگان‌‏‎
بازنگري‌‏‎ گرو‏‎ در‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ حماسه‌‏‎ موفقيت‌‏‎ همشهري‌‏‎ سردبير‏‎
دوم‌‏‎ حماسه‌‏‎ پيكره‌‏‎ بر‏‎ قدرت‌‏‎ احتمالي‌‏‎ آفت‌هاي‌‏‎ پالايش‌‏‎ براي‌‏‎
موفقيت‌‏‎ تداوم‌‏‎ براي‌‏‎ بپذيريم‌‏‎ بايد‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ خرداد‏‎
با‏‎ سال‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ آن‌‏‎ نيازمند‏‎ لاجرم‌‏‎ خرداد ، ‏‎ دوم‌‏‎ حماسه‌‏‎
جوهره‌‏‎ پيكره‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ قدرت‌مداري‌‏‎ آفات‌‏‎ به‌‏‎ نو‏‎ نگاهي‌‏‎
.كنيم‌‏‎ مجدد‏‎ بررسي‌‏‎ بيازارد‏‎ را‏‎ اصلاحات‌‏‎ حقيقي‌‏‎
دوم‌‏‎ حماسه‌‏‎ بقاي‌‏‎ و‏‎ استمرار‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎:‎افزود‏‎ عطريانفر‏‎
حماسه‌‏‎ كه‌‏‎ نيتي‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نداريم‌‏‎ راهي‌‏‎ هيچ‌‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ خرداد‏‎
بقا‏‎ علت‌‏‎ و‏‎ دهيم‌‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كرده‌ايم‌ ، ‏‎ برپا‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎
كه‌‏‎ بدانيم‌‏‎ هماني‌‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ تفكر‏‎ جاودانگي‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ نقش‌‏‎ ايفاي‌‏‎ آن‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎

دانشجويي‌‏‎ تجمع‌‏‎ در‏‎ علوي‌تبار‏‎ عليرضا‏‎
انقلاب‏‎ ادامه‌‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎ جنبش‌‏‎:‎تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
است‌‏‎ ‎‏‏57‏‎


دوم‌‏‎ سالروز‏‎ بزرگداشت‌‏‎ مردمي‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ تجمع‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
انبوه‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ صحن‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ خرداد‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ علاقه‌مند‏‎ و‏‎ پرشور‏‎ دانشجويان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎
شده‌‏‎ ياد‏‎ دانشجويي‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
روند‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎ تداوم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ محوريت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
ارشد‏‎ عضو‏‎ افشاري‌‏‎ علي‌‏‎ دستگيري‌‏‎ و‏‎ اصلاح‌طلب‏‎ مطبوعات‌‏‎ توقيف‌‏‎
اعضاي‌‏‎ از‏‎ علوي‌تبار‏‎ عليرضا‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ دانشجويي‌‏‎ تشكل‌‏‎ اين‌‏‎
بر‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ شده‌‏‎ توقيف‌‏‎ روزنامه‌‏‎ سردبيري‌‏‎ شوراي‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ اصلاحات‌‏‎ وجود‏‎ لزوم‌‏‎
كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ تصريح‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ علوي‌تبار‏‎
سال‌هاي‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ است‌‏‎ اصلاح‌پذير‏‎ "كاملا‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ ساخت‌‏‎
حاكميت‌‏‎ داخل‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ انقلاب ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
يا‏‎ دو‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ نبوده‌اند‏‎ برخوردار‏‎ منسجم‌‏‎ و‏‎ يكدست‌‏‎ بافت‌‏‎ از‏‎
.داشته‌اند‏‎ فعال‌‏‎ حضور‏‎ حكومت‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ نيرو‏‎ چند‏‎
مشاهده‌‏‎ دوگانگي‌‏‎ نوعي‌‏‎ حاكميت‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ امروزه‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.مي‌گذارد‏‎ صحه‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ ايجاد‏‎ ضرورت‌‏‎ لزوم‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎
به‌‏‎ گرايش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ حضور‏‎ حاكميت‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ گروهي‌‏‎
حضور‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ سياسي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ مردمسالارانه‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
حكومت‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ديگري‌‏‎ گروه‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ آنان‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ سرمايه‌هايي‌‏‎ از‏‎ مي‌كوشند‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ فعالند‏‎
با‏‎ همچنين‌‏‎ علوي‌تبار‏‎.‎كنند‏‎ محافظت‌‏‎ كرده‌اند‏‎ جمع‌آوري‌‏‎
انقلاب‏‎ ادامه‌‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎ جنبش‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎
ترديد‏‎ بدون‌‏‎ ايران‌‏‎:كرد‏‎ اظهار‏‎ است‌‏‎ ماه‌ 57‏‎ بهمن‌‏‎ بيست‌ودوم‌‏‎
بر‏‎ را‏‎ اصلاحات‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بنيادين‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ محتاج‌‏‎
وي‌‏‎.‎برانند‏‎ بحران‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ تا‏‎ مي‌كوشند‏‎ نمي‌تابند‏‎
از‏‎ پرهيز‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ به‌‏‎ توصيه‌‏‎ ضمن‌‏‎
:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ و‏‎ خودي‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ حركات‌‏‎ به‌‏‎ درغلتيدن‌‏‎
كرده‌اند‏‎ وادار‏‎ را‏‎ اقتدارگرايان‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎
كنند ، ‏‎ پيدا‏‎ قانوني‌‏‎ محمل‌‏‎ خود‏‎ بي‌قانوني‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎
ادامه‌‏‎ امكان‌‏‎ شرايط‏‎ كردن‌‏‎ تحمل‌‏‎ و‏‎ سكوت‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ دانشجويان‌‏‎
صبر‏‎ دانشجويان‌‏‎ سكوت‌‏‎ و‏‎ صبر‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ ;كنند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ اصلاحات‌‏‎
.مي‌كند‏‎ افشا‏‎ را‏‎ اصلاحات‌‏‎ ضد‏‎ توطئه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آگاهانه‌اي‌‏‎
صنفي‌‏‎ انجمن‌‏‎ عضو‏‎ ارغنده‌پور‏‎ كريم‌‏‎ همچنين‌‏‎ ديروز‏‎ تجمع‌‏‎ در‏‎
تمام‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ نيز‏‎ مطبوعات‌‏‎
جامعه‌‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ خواست‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ مطبوعات‌‏‎
.كنند‏‎ حمايت‌‏‎ آنان‌‏‎ گرايش‌هاي‌‏‎ تفكيك‌‏‎ بدون‌‏‎ مطبوعات‌‏‎

و‏‎ فرماندهان‌‏‎ از‏‎ شماري‌‏‎ قوابه‌‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎
اعطاء‏‎ نصر‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ نشان‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ مسئولان‌‏‎
كردند‏‎


رسيدن‌‏‎ فرا‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ :اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎تهران‌‏‎
فتح‌خرمشهر ، ‏‎ و‏‎ بيت‌المقدس‌‏‎ پيروزمندانه‌‏‎ عمليات‌‏‎ سالروز‏‎
و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
و‏‎ فرماندهان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ به‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ قواروز‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎
.كردند‏‎ اعطا‏‎ نصر‏‎ درجه‌يك‌‏‎ نشان‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ مسئولان‌‏‎
بزرگداشت‌‏‎ از‏‎ سخناني‌‏‎ ضمن‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
و‏‎ فريضه‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ عرصه‌‏‎ وفداكاران‌‏‎ مجاهدان‌‏‎
ارتش‌ ، ‏‎ در‏‎ اسلام‌‏‎ رزمندگان‌‏‎ وخدمات‌‏‎ كردند‏‎ ياد‏‎ بزرگ‌‏‎ وظيفه‌‏‎
ملت‌‏‎ براي‌‏‎ عشايررا‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ مردمي‌ ، ‏‎ سپاه‌ ، بسيج‌‏‎
.دانستند‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ و‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ بسيار‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
بايد‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ انساني‌‏‎ آثار‏‎:‎فرمودند‏‎ قوا‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎
گرامي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ محيطهاي‌‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ درسازمانهاي‌‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎
هرگز‏‎ دارند ، ‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ اموررا‏‎ مجاري‌‏‎ كه‌‏‎ وكساني‌‏‎ شود‏‎ داشته‌‏‎
و‏‎ معظم‌شهيدان‌‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎ جانبازان‌ ، ‏‎ كار‏‎ ارزش‌‏‎ نبايد‏‎
نيز‏‎ اينجانب‏‎ و‏‎ كنند‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ جاويد‏‎ حماسه‌‏‎ اين‌‏‎ سرداران‌‏‎
بويژه‌دربرابر‏‎ و‏‎ مخلصانه‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ همه‌‏‎ آن‌‏‎ مقابل‌‏‎ همواره‌در‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ تعظيم‌‏‎ رسيدند ، ‏‎ شهادت‌‏‎ مقدس‌به‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
به‌‏‎ سليمي‌‏‎ سرلشكر‏‎ انتصاب‏‎ سخنانشان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ رهبر‏‎
كارهاي‌‏‎ پيشبرد‏‎ براي‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ فرصت‌‏‎ را‏‎ كل‌ارتش‌‏‎ فرماندهي‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ نگهداري‌‏‎ توليد ، ‏‎ سازماندهي‌ ، ساخت‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎
برشمردند‏‎ ارتش‌‏‎ و‏‎ سپاه‌‏‎ ميان‌‏‎ عميق‌‏‎ و‏‎ گسترده‌‏‎ همكاري‌‏‎
به‌‏‎ براي‌‏‎ نشانه‌اي‌‏‎ تازه‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ واظهاراميدواري‌‏‎
. است‌‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بلند‏‎ برداشتن‌گامهاي‌‏‎ جلو‏‎
فرماندهان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ سليمي‌‏‎ سرلشكر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ارتش‌‏‎ داده‌‏‎ امتحان‌‏‎ و‏‎ خوش‌سابقه‌‏‎ مومن‌ ، ‏‎
شهبازي‌‏‎ سرلشكر‏‎ تلاشهاي‌‏‎ و‏‎ ازخدمات‌‏‎ تجليل‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كردند‏‎ توصيف‌‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ وسپاه‌‏‎ ارتش‌‏‎:‎فرمودند‏‎ ارتش‌‏‎ كل‌‏‎ سابق‌‏‎ فرمانده‌‏‎
و‏‎ دهند‏‎ ادامه‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎ به‌‏‎ درصد‏‎ صد‏‎ و‏‎ كامل‌‏‎
ارتش‌‏‎ در‏‎ سپاه‌‏‎ از‏‎ شخصيت‌هايي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ جالب‏‎ بسيار‏‎ اين‌پديده‌‏‎
موءثر‏‎ و‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ خدمات‌‏‎ منشاء‏‎ سپاه‌‏‎ ارتش‌در‏‎ از‏‎ شخصيتهايي‌‏‎ و‏‎
از‏‎ پرهيز‏‎ ضرورت‌‏‎ قوا‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎.‎بدانند‏‎ قدر‏‎ بوده‌اند ، ‏‎
به‌‏‎ عين‌همكاري‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وتكراري‌‏‎ موازي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ انجام‌‏‎
سخنانشان‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شدند‏‎ يادآور‏‎ سپاه‌‏‎ و‏‎ ارتش‌‏‎ فرماندهان‌‏‎
مشاوران‌‏‎ گروه‌‏‎ نژاددرتشكيل‌‏‎ ظهير‏‎ سرلشكر‏‎ نقش‌مرحوم‌‏‎ از‏‎
و‏‎ عدل‌‏‎ انصاف‌ ، ‏‎ رعايت‌‏‎ فيروزآبادي‌ ، به‌سبب‏‎ نظامي‌ ، ازسرلشكر‏‎
دريابان‌شمخاني‌‏‎ از‏‎ و‏‎ قوا‏‎ كل‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ ستاد‏‎ در‏‎ بي‌طرفي‌‏‎
و‏‎ پشتكار‏‎ سبب‏‎ به‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ وزير‏‎
قدرداني‌‏‎ و‏‎ تجليل‌‏‎ ارتش‌‏‎ و‏‎ سپاه‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ درتدارك‌‏‎ بي‌طرفي‌‏‎
كلام‌الله‌‏‎ از‏‎ چند‏‎ آياتي‌‏‎ تلاوت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كردند‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سرلشكري‌‏‎ درجه‌‏‎ ارتش‌‏‎ فرمانده‌كل‌‏‎ شد ، ‏‎ آغاز‏‎ مجيد‏‎
دوران‌‏‎ ازفرماندهان‌‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ دريافت‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
.شدند‏‎ نايل‌‏‎ نصر‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ نشان‌‏‎ دريافت‌‏‎ افتخار‏‎ به‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎
دفاع‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ و‏‎ فرماندهان‌‏‎ اين‌‏‎ اسامي‌‏‎
:شرح‌است‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مقدس‌‏‎
ارتش‌‏‎ مشترك‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ ظهيرنژاد‏‎ قاسمعلي‌‏‎ سرلشكر‏‎ مرحوم‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
اول‌جنگ‌‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎
سپاه‌‏‎ جنگ‌‏‎ ترابري‌‏‎ فرمانده‌‏‎ خاني‌‏‎ صنيع‌‏‎ شهيد‏‎ سردار‏‎ -‎‏‏2‏‎
سازندگي‌‏‎ جهاد‏‎ جنگ‌‏‎ مهندسي‌‏‎ فرمانده‌‏‎ رضوي‌‏‎ مهندس‌‏‎ شهيد‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
در‏‎ (‎ره‌‏‎) امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ نماينده‌‏‎ نامجو‏‎ شهيد‏‎ سرلشكر‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
وزيردفاع‌‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ شورايعالي‌‏‎
قرارگاه‌صراط‏‎ فرمانده‌‏‎ صفوي‌‏‎ محسن‌‏‎ سيد‏‎ شهيد‏‎ سردار‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
وزارت‌سپاه‌‏‎ مهندسي‌‏‎ وپشتيباني‌‏‎
جهاد‏‎ جنگ‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ مسئول‌‏‎ طوسي‌‏‎ چي‌‏‎ طرح‌‏‎ مهندس‌‏‎ شهيد‏‎ -‎‏‏6‏‎
جنوب‏‎ در‏‎ سازندگي‌‏‎
نيروي‌‏‎ غرب‏‎ شمال‌‏‎ لجستيك‌‏‎ فرمانده‌‏‎)‎ پور‏‎ شوكت‌‏‎ سردارشهيد‏‎ -‎‎‏‏7‏‎
(سپاه‌‏‎ زميني‌‏‎
جانشين‌‏‎ و‏‎ زميني‌‏‎ نيروي‌‏‎ فرمانده‌‏‎ فلاحي‌‏‎ امير‏‎ سرلشكرشهيد‏‎ -‎‏‏8‏‎
مشترك‌ارتش‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎
سپاه‌‏‎ نجف‌‏‎ قرارگاه‌‏‎ لجستيك‌‏‎ فرمانده‌‏‎ نژاد‏‎ اثري‌‏‎ سردارشهيد‏‎ -‎‎‏‏9‏‎
خاتم‌‏‎ قرارگاه‌‏‎ جانشين‌لجستيك‌‏‎ و‏‎
جهاد‏‎ جنگ‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ قرارگاه‌‏‎ فرمانده‌‏‎ ساجدي‌‏‎ هاشم‌‏‎ شهيد‏‎ -‎ ‎‏‏10‏‎
درغرب‏‎ سازندگي‌‏‎
صراط‏‎ كوثر‏‎ مهندسي‌‏‎ قرارگاه‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ جولايي‌‏‎ سيد‏‎ شهيد‏‎ -‎‎‏‏11‏‎
سپاه‌‏‎ وزارت‌‏‎ جنوب ، ‏‎ در‏‎
كميسيون‌‏‎ مسئول‌‏‎ فيروزآبادي‌‏‎ سيدحسن‌‏‎ دكتر‏‎ سرلشكربسيجي‌‏‎ -‎‎‏‏12‏‎
جنگ‌‏‎ وپشتيباني‌‏‎ صنعتي‌‏‎ مهندسي‌‏‎
در‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ مشاورت‌‏‎ دفتر‏‎ مسئول‌‏‎ سليمي‌‏‎ سرتيپ‌‏‎ امير‏‎ -‎‏‏13‏‎
دفاع‌‏‎ وزير‏‎ و‏‎ نامنظم‌‏‎ جنگهاي‌‏‎ ستاد‏‎ ومسئول‌‏‎ دفاعي‌‏‎ امور‏‎
جنگ‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ روحاني‌‏‎ حسن‌‏‎ دكتر‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ -‎‎‏‏14‏‎
دفاع‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ سپاه‌‏‎ مركزي‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ افشار‏‎ سردار‏‎ -‎‏‏15‏‎
مقدس‌‏‎
در‏‎ سپاه‌‏‎ وزير‏‎ و‏‎ سپاه‌‏‎ تداركات‌‏‎ مسوول‌‏‎ دوست‌‏‎ رفيق‌‏‎ محسن‌‏‎ -‎ ‎‏‏16‏‎
مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ دوران‌‏‎
سپاه‌‏‎ مستضعفين‌‏‎ بسيج‌‏‎ واحد‏‎ مسئول‌‏‎ رحماني‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ -‎ ‎‏‏17‏‎
مردمي‌‏‎ كمكهاي‌‏‎ وهدايت‌‏‎ جذب‏‎ ستاد‏‎ مسئول‌‏‎ و‏‎
دفاع‌‏‎ وزير‏‎ جلالي‌‏‎ پاسدار‏‎ سرتيپ‌‏‎ سردار‏‎ - ‎‏‏18‏‎
سازندگي‌‏‎ جهاد‏‎ جنگ‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ ستاد‏‎ مسوول‌‏‎ فروزش‌‏‎ مهندس‌‏‎ -‎ ‎‏‏19‏‎

اعلام‌‏‎ درباره‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ بيانيه‌‏‎
تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نتايج‌‏‎


صدور‏‎ با‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ ستاد‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اعلام‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ خود‏‎ شماره‌ 6‏‎ اعلاميه‌‏‎
كه‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ اعتراض‌‏‎
از 700‏‎ بيش‌‏‎ ابطال‌‏‎ با‏‎ باشد‏‎ ملت‌‏‎ راي‌‏‎ پاسدار‏‎ بايد‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ برخلاف‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ راي‌‏‎ هزار‏‎
اعتراضات‌‏‎ و‏‎ انتقادها‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ رهبري‌‏‎ مقام‌‏‎ رهنمودهاي‌‏‎
اراده‌‏‎ شدن‌‏‎ قرباني‌‏‎ خطر‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ موجه‌‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ عليه‌‏‎
شگفت‌‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ طنز‏‎.‎است‌‏‎ واقعي‌‏‎ نظارتي‌‏‎ چنين‌‏‎ تيغ‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ ملت‌‏‎
و‏‎ قانوني‌‏‎ توضيح‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ كه‌‏‎ آنجاست‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎
راي‌‏‎ به‌‏‎ اهانت‌آميز‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ خلاف‌‏‎ اقدامات‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ روشنگر‏‎
وزارت‌‏‎ عليه‌‏‎ جرم‌‏‎ اعلام‌‏‎ به‌‏‎ غيرمعمول‌‏‎ مواضعي‌‏‎ اتخاذ‏‎ با‏‎ ملت‌‏‎
شوراي‌‏‎:‎افزايد‏‎ مي‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎
هيات‌مركزي‌‏‎ بركناري‌‏‎ علت‌‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ توضيح‌‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ نگهبان‌‏‎
در‏‎ چرا‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ چه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ منصوب‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ نظارتي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ جايگزين‌‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ هيات‌‏‎ اخير‏‎ بازشماري‌‏‎ مرحله‌‏‎
هيات‌نظارت‌‏‎ كه‌‏‎ نبوده‌‏‎ علت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ فوق‌‏‎ تبديل‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ آيا‏‎
يا‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ابطال‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نبوده‌‏‎ حاضر‏‎ نخست‌‏‎
ابزار‏‎ و‏‎ كند‏‎ تمكين‌‏‎ تهران‌‏‎ راي‌‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ از‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ بخش‌‏‎
گردد؟‏‎ مردم‌‏‎ آراء‏‎ با‏‎ وسيع‌‏‎ و‏‎ صريح‌‏‎ مقابله‌‏‎

نظامي‌‏‎ وابستگان‌‏‎ براي‌‏‎ بيت‌المقدس‌‏‎ عمليات‌‏‎
شد‏‎ تشريح‌‏‎


و‏‎ بيت‌المقدس‌‏‎ بزرگ‌‏‎ درعمليات‌‏‎ ايران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ علل‌‏‎ و‏‎ ويژگي‌ها‏‎
تشريح‌‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ نظامي‌ 28‏‎ وابستگان‌‏‎ براي‌‏‎ آزادسازي‌خرمشهر‏‎
.شد‏‎
طراحان‌‏‎ از‏‎ بختياري‌‏‎ مسعود‏‎ اميرسرتيپ‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مشترك‌‏‎ ستاد‏‎ در‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ بيت‌المقدس‌‏‎ پيروزمند‏‎ عمليات‌‏‎
منطقه‌‏‎ تشريح‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ارتش‌‏‎
و‏‎ ادامه‌‏‎ اجرا ، ‏‎ طرح‌ريزي‌ ، ‏‎ چگونگي‌‏‎ به‌‏‎ حاضران‌ ، ‏‎ عملياتي‌براي‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ بيت‌المقدس‌‏‎ سياسي‌عمليات‌‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ نتايج‌‏‎
آزادسازي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ را‏‎ عراق‌‏‎ توسط‏‎ پدافندي‌‏‎ خطوط‏‎ ايجاد‏‎ وي‌‏‎
ارتفاعات‌‏‎ و‏‎ استالينگراد‏‎ پدافندي‌‏‎ خطوط‏‎ مستحكم‌تراز‏‎ خرمشهر‏‎
توسط‏‎ پدافندي‌‏‎ خطوط‏‎ شكستن‌اين‌‏‎:افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎ جولان‌‏‎
دشمنان‌اسلام‌‏‎ براي‌‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ارتش‌‏‎
تجهيزات‌‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ بختياري‌‏‎ سرتيپ‌‏‎.‎بود‏‎ تصور‏‎ غيرقابل‌‏‎
سنگين‌‏‎ آفندي‌‏‎ يك‌عمليات‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ اسلام‌‏‎ رزمندگان‌‏‎
كمبودها‏‎ ليكن‌‏‎ نبود‏‎ كافي‌‏‎ دشمن‌‏‎ امكانات‌‏‎ درمقابل‌‏‎
بي‌نظير‏‎ و‏‎ قاطع‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ و‏‎ رزمندگان‌‏‎ الهي‌‏‎ راانگيزه‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎ جبران‌‏‎(‎ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎
درهدايت‌‏‎ صيادشيرازي‌‏‎ اميرسپهبدعلي‌‏‎ شهيد‏‎ برجسته‌‏‎ نقش‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
چهار‏‎ در‏‎ بيت‌المقدس‌‏‎ عمليات‌‏‎:افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عمليات‌ياد‏‎ اين‌‏‎
مشترك‌‏‎ قرارگاههاي‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ طرح‌ريزي‌‏‎ مرحله‌‏‎
به‌‏‎ رزمندگان‌‏‎ بين‌‏‎ كامل‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ وحدت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ سپاه‌‏‎ و‏‎ ارتش‌‏‎
كيلومتر‏‎ و 400‏‎ هزار‏‎ پنج‌‏‎ آزادسازي‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ و‏‎ درآمد‏‎ اجرا‏‎
.شد‏‎ خرمشهر‏‎ و‏‎ ميهن‌اسلامي‌‏‎ خاك‌‏‎ از‏‎ مربع‌‏‎
درسركوب‏‎ هوانيروز‏‎ بالگردهاي‌‏‎ موءثر‏‎ نقش‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
هوايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ افكن‌هاي‌‏‎ بمب‏‎ جنگنده‌‏‎ دشمن‌و‏‎ زرهي‌‏‎ پاتك‌هاي‌‏‎
سايت‌هاي‌‏‎ دشمن‌و‏‎ هوايي‌‏‎ و‏‎ زميني‌‏‎ نيروي‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ در‏‎
يادآور‏‎ را‏‎ عراقي‌‏‎ هواپيماي‌‏‎ دهها‏‎ سرنگوني‌‏‎ در‏‎ هوايي‌‏‎ پدافند‏‎
.شد‏‎

آقاي‌‏‎ با‏‎ هند‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
روابط‏‎ گسترش‌‏‎ بر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ :‎خاتمي‌‏‎
كرد‏‎ تاكيد‏‎ هندوستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎


در‏‎ ديروز‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
كردن‌‏‎ مستحكم‌تر‏‎ بر‏‎ هند‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ سينگ‌‏‎ وانت‌‏‎ جاس‌‏‎ ديدار‏‎
و‏‎ اقتصادي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ صنعتي‌‏‎
بزرگ‌‏‎ تمدن‌‏‎ سابقه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
سرنوشت‌‏‎ موثردر‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ تمدن‌‏‎ كه‌‏‎ ملت‌هايي‌‏‎ هند ، ‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
.دانست‌‏‎ معدود‏‎ ساخته‌اند‏‎ را‏‎ جهاني‌‏‎
:گفت‌‏‎ هند‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ديرپاي‌‏‎ پيوند‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
سياسي‌‏‎ زودگذر‏‎ منافع‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ فقط‏‎ هند‏‎ با‏‎ همبستگي‌ما‏‎ احساس‌‏‎
و‏‎ مدني‌‏‎ مستحكم‌‏‎ ماپيوندهاي‌‏‎ اشتراك‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ مادي‌‏‎ و‏‎
بشريت‌‏‎ انسان‌و‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ شرق‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ ديدگاهي‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ دارند‏‎
يكديگر‏‎ با‏‎ تمدن‌ها‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ در‏‎ هند‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ حيات‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ ممتازي‌‏‎ نقش‌بسيار‏‎ مي‌توانند‏‎
.كنند‏‎ ايفا‏‎
منطقه‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ منطقه‌‏‎ خواندن‌‏‎ حساس‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ منافع‌‏‎ همكاري‌ ، ‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نيازمند‏‎ امنيت‌‏‎ چيزبه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎
امنيت‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎ كشورمي‌تواند‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ مشترك‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎
.بكند‏‎ ايفا‏‎ منطقه‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ ثبات‌‏‎ و‏‎
و‏‎ آرزو‏‎:‎گفت‌‏‎ پاكستان‌‏‎ و‏‎ هند‏‎ مساله‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مشترك‌‏‎ منافع‌‏‎ بر‏‎ باتكيه‌‏‎ كشور‏‎ اين‌دو‏‎ مي‌كنم‌‏‎ توصيه‌‏‎
روش‌‏‎ به‌‏‎ حل‌مشكلاتشان‌‏‎ در‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ كه‌‏‎ مشتركي‌‏‎ وتهديدهاي‌‏‎
بهتر‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ طرفين‌‏‎ منافع‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎
.برسند‏‎ وبيشتري‌‏‎
و‏‎ منطقه‌‏‎ امنيت‌‏‎ براي‌‏‎ خطري‌‏‎ را‏‎ افغانستان‌‏‎ بحران‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ موادمخدر‏‎ كانون‌توليد‏‎ نيز‏‎
روش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ اراده‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ جهاني‌‏‎ اراده‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎
باشد ، ‏‎ خوبافغانستان‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ همه‌‏‎ حق‌‏‎ كه‌‏‎ انساني‌‏‎
.برقرارشود‏‎ حساس‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پايدار‏‎ صلح‌‏‎ يك‌‏‎ تا‏‎ كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎
آقاي‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رياست‌‏‎ اخبار‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
جمهوري‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ در‏‎ تنش‌زدايي‌‏‎ اصل‌‏‎ اشاره‌به‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎
امورخارجه‌‏‎ خرازي‌وزير‏‎ آقاي‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ تقدير‏‎ مورد‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎
تقديم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ هند‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
آقاي‌‏‎ براي‌‏‎ كشورش‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ نخست‌وزيرو‏‎ گرم‌‏‎ سلام‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ بوده‌ايم‌‏‎ معتقد‏‎ همواره‌‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎
رادرجهت‌‏‎ مشاركت‌‏‎ بيشترين‌‏‎ بايد‏‎ هند‏‎ و‏‎ چون‌ايران‌‏‎ كشورهايي‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ افغانستان‌‏‎ مشكل‌‏‎ حل‌‏‎
پاكستان‌‏‎ و‏‎ هند‏‎:‎گفت‌‏‎ پاكستان‌‏‎ با‏‎ كشورش‌‏‎ روابط‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
ضمن‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ همكاري‌‏‎ كه‌‏‎ همسايه‌اند‏‎ دوكشور‏‎
.كند‏‎ خالي‌‏‎ خشونت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ ثبات‌ ، ‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ ايجاد‏‎

وزير‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎
نتايج‌ 24‏‎ اعلام‌‏‎ در‏‎ تسريع‌‏‎ خواستار‏‎ كشور‏‎
شد‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎


به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ تسريع‌‏‎ خواهان‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ جنتي‌‏‎ احمد‏‎ آيت‌الله‌‏‎
حوزه‌‏‎ دوم‌ 24‏‎ مرحله‌‏‎ انتخابات‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ شورا‏‎ آن‌‏‎ نظر‏‎ اعلام‌‏‎
.شد‏‎ باقيمانده‌‏‎ انتخابيه‌‏‎
آمده‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ به‌گزارش‌‏‎
مجلس‌‏‎ ششم‌‏‎ دوره‌‏‎ الهي‌‏‎ فضل‌‏‎ به‌‏‎ مستحضريد‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎:‎است‌‏‎
شد ، ‏‎ خواهد‏‎ افتتاح‌‏‎ خردادماه‌‏‎ هفتم‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
اعتبارنامه‌‏‎ صدور‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ وقت‌‏‎ ضيق‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ بنابراين‌‏‎
نظر‏‎ اعلام‌‏‎ در‏‎ فرمائيد‏‎ اتخاذ‏‎ ترتيبي‌‏‎ است‌‏‎ خواهشمند‏‎ منتخبين‌‏‎
انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ دوم‌ 24‏‎ مرحله‌‏‎ انتخابات‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ شورا‏‎ آن‌‏‎
.شود‏‎ تسريع‌‏‎ باقي‌مانده‌‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
براي‌‏‎ پيامي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎ *
روز‏‎ رسيدن‌‏‎ فرا‏‎ يمن‌ ، ‏‎ كشور‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ صالح‌‏‎ علي‌عبدالله‌‏‎
ملت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ سال‌وحدت‌‏‎ دهمين‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ يمن‌‏‎ مسلمان‌‏‎
فتح‌‏‎ سالروز‏‎ خرداد ، ‏‎ سوم‌‏‎ بيانيه‌اي‌ ، ‏‎ صدور‏‎ با‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎*
.داشت‌‏‎ گرامي‌‏‎ را‏‎ خرمشهر‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ بانوان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجمع‌‏‎ *
و‏‎ پرشكوه‌‏‎ ماه‌‏‎" خرداد ، ‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ پانزدهم‌ ، ‏‎ حماسه‌هاي‌‏‎
"است‌‏‎ شيرين‌‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ حوادث‌‏‎ يادآور‏‎" كه‌‏‎ را‏‎ "خرداد‏‎ سرنوشت‌ساز‏‎
.داشت‌‏‎ گرامي‌‏‎
Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.