شماره‌ 2129‏‎ ‎‏‏،‏‎29 MAY 2000 خرداد 1379 ، ‏‎ دوشنبه‌ 9‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Accidents
Life
Women
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
شد‏‎ منصوب‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ مشاور‏‎

ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎ مراسم‌‏‎ هاي‌‏‎ برنامه‌‏‎ ويژه‌‏‎
(ره‌‏‎)‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎

هيات‌‏‎ انتخاب‏‎ درباره‌‏‎ رايزني‌ها‏‎ آخرين‌‏‎
مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎

مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ تقليد‏‎ مراجع‌‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎
لبنان‌‏‎ مردم‌‏‎ پيروزي‌‏‎

شد‏‎ خود‏‎ بازجويي‌هاي‌‏‎ انتشار‏‎ خواستار‏‎ گنجي‌‏‎

گزارش‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ به‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ پاسخ‌‏‎
آراء‏‎ رايانه‌اي‌‏‎ شمارش‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎

خبر‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ همشهري‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎
تكذيب‏‎ را‏‎ خود‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ استعفاي‌‏‎
كرد‏‎

به‌‏‎ عمل‌‏‎ :ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ انتظارات‌‏‎
اقتصاد‏‎ بهبود‏‎ قانون‌ ، ‏‎ تثبيت‌‏‎ وعده‌ها ، ‏‎

كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ زياد‏‎ باحتمال‌‏‎ :سلامتي‌‏‎ محمد‏‎
بود‏‎ خواهد‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎

همه‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ دبيركل‌‏‎
رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ خردادي‌‏‎ دوم‌‏‎ گروههاي‌‏‎
باشند‏‎ داشته‌‏‎ نقش‌‏‎ مجلس‌‏‎

عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
شد‏‎ منصوب‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ مشاور‏‎


خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
والمسلمين‌‏‎ حكمي‌حجت‌الاسلام‌‏‎ طي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
در‏‎ وعضويت‌‏‎ رهبري‌‏‎ مشاور‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نوري‌‏‎ اكبرناطق‌‏‎ علي‌‏‎
.كردند‏‎ منصوب‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ چنين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ حكم‌‏‎ متن‌‏‎ در‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ بسم‌الله‌‏‎
توفيقاته‌‏‎ دامه‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ جناب‏‎
مقننه‌‏‎ قوه‌‏‎ رياست‌‏‎ دوره‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ وتحيت‌ ، اكنون‌‏‎ باسلام‌‏‎
ترجيح‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ نمايندگي‌مردم‌‏‎ وسالها‏‎
با‏‎ دهيد ، ‏‎ خودادامه‌‏‎ خدمات‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ درسنگرهاي‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌ايد‏‎
پركار‏‎ بادوران‌‏‎ كه‌‏‎ فشرده‌اي‌‏‎ وتلاش‌‏‎ ارزنده‌‏‎ تجارب‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎
مشاورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جنابعالي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ همراه‌‏‎ حساس‌‏‎ آن‌مسئوليت‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ منصوب‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ مجمع‌تشخيص‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ و‏‎ خود‏‎
عزيزمان‌‏‎ وملت‌‏‎ كشور‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎
.شوند‏‎ بهره‌مند‏‎ باارزش‌جنابعالي‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎
عليكم‌‏‎ والسلام‌‏‎
خامنه‌اي‌ 8/3/79‏‎ سيدعلي‌‏‎

ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎ مراسم‌‏‎ هاي‌‏‎ برنامه‌‏‎ ويژه‌‏‎
(ره‌‏‎)‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎


بااعلام‌‏‎(‎ره‌‏‎) خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ سالگردارتحال‌‏‎ برگزاري‌‏‎ ستاد‏‎
مذهبي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ ايام‌ ، اقشار‏‎ برنامه‌هاي‌اين‌‏‎ ويژه‌‏‎
آن‌‏‎ ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎ يازدهمين‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ شكوهمند‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.فراخواند‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎
ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎ ويژه‌‏‎ ستاد ، برنامه‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ گزارش‌‏‎ براساس‌‏‎
(خرداد‏‎ ‎‏‏13‏‎) صفر‏‎ شب 28‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ درحرم‌مطهر‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎
حسن‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ وشهادت‌‏‎ (ص‌‏‎) اكرم‌‏‎ رسول‌‏‎ حضرت‌‏‎ رحلت‌‏‎ سالروز‏‎
اهل‌بيت‌‏‎ مداحان‌‏‎ خواني‌‏‎ نوحه‌‏‎ و‏‎ عزاداري‌‏‎ مراسم‌‏‎ با‏‎ (‎ع‌‏‎)‎ مجتبي‌‏‎
.شود‏‎ آغازمي‌‏‎ السلام‌‏‎ عليهم‌‏‎
براي‌‏‎ كروبي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ عرفاني‌‏‎ شب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ سخنراني‌‏‎ درحرم‌مطهر‏‎ عزاداران‌‏‎ و‏‎ زائران‌‏‎
سالگرد‏‎ ستاد‏‎ ازسوي‌‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ برنامه‌ريزيهاي‌‏‎ براساس‌‏‎
المسلمين‌‏‎ و‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ره‌‏‎)‎ امام‌خميني‌‏‎ حضرت‌‏‎ ارتحال‌‏‎
امام‌‏‎ ملكوتي‌‏‎ سالگردعروج‌‏‎ شب‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ سخنراني‌‏‎ (‎‎‏‏(14خرداد‏‎ راحل‌‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ خونين‌‏‎ قيام‌‏‎ سالروز‏‎ خرداد‏‎ شب 15‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎
نيز‏‎ (‎ره‌‏‎) خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ عظيم‌الشان‌‏‎ قائد‏‎ رهبري‌‏‎
نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
براساس‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ سخنراني‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ براي‌‏‎
مراسم‌‏‎ (‎ره‌‏‎) خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎ ستاد‏‎ گزارش‌‏‎
تن‌‏‎ صدها‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ عزاداران‌‏‎ انبوه‌‏‎ باحضور‏‎ خرداد‏‎ روز 14‏‎ ويژه‌‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌داخلي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ از‏‎
تا‏‎ و‏‎ آغاز‏‎ دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 30/9‏‎ از‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎ شريف‌‏‎ بيت‌‏‎ اعضاي‌‏‎
و‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎ مطهر‏‎ و‏‎ پاك‌‏‎ تربت‌‏‎ درجوار‏‎ دقيقه‌‏‎ ساعت‌30/11‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ شهدا‏‎ درصحن‌‏‎
درحرم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ ازساعت‌ 30/9‏‎ نيز‏‎ خرداد‏‎ روز 15‏‎ ويژه‌‏‎ مراسم‌‏‎
والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ سخنراني‌‏‎ با‏‎ و‏‎ آغاز‏‎ (ره‌‏‎) امام‌‏‎ مطهر‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ ستاد‏‎ اين‌‏‎.‎يافت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
حرم‌‏‎ در‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ دانشگاهيان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ همايش‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
آموزش‌‏‎ و‏‎ درمان‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎ وزير‏‎ سخنراني‌‏‎ گل‌ ، ‏‎ نثار‏‎ را‏‎ امام‌‏‎
عنوان‌‏‎ سوگواري‌‏‎ و‏‎ مداحي‌‏‎ دانشگاهيان‌ ، ‏‎ بيانيه‌‏‎ قرائت‌‏‎ پزشكي‌ ، ‏‎
.كرد‏‎

هيات‌‏‎ انتخاب‏‎ درباره‌‏‎ رايزني‌ها‏‎ آخرين‌‏‎
مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎


به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ رضا‏‎ محمد‏‎ و‏‎ نبوي‌‏‎ بهزاد‏‎ گويند‏‎ مي‌‏‎ صاحبنظران‌‏‎
شد‏‎ خواهند‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ نواب‏‎ قوي‌‏‎ احتمال‌‏‎
براي‌‏‎ نبوي‌‏‎ بهزاد‏‎ مهندس‌‏‎ تمايل‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ :‎عطريانفر‏‎ *
قطعي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ نتخاب‏‎ ا‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ كانديداتوري‌‏‎
است‌‏‎
است‌‏‎ ائتلافي‌‏‎ رئيسه‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ تركيب‏‎ :چمني‌‏‎ راه‌‏‎ *
خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ نظر‏‎ تابع‌‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎ :زاده‌‏‎ جلودار‏‎ *
است‌‏‎
خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ عضو‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ رايزني‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
شد ، ‏‎ آغاز‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ تركيب‏‎ درباره‌‏‎
براساس‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ مراحل‌‏‎ وارد‏‎ اخير‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎
دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ احزاب‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ فعالان‌‏‎ برخي‌‏‎ گفته‌هاي‌‏‎
درباره‌‏‎ احزاب‏‎ اين‌‏‎ توافق‌‏‎ احتمال‌‏‎ ديروز‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ خرداد ، ‏‎
و‏‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ براي‌‏‎ مشترك‌‏‎ فهرست‌‏‎ ارائه‌‏‎
مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ فردا‏‎ و‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ جلساتي‌‏‎ در‏‎ مي‌رود‏‎ گمان‌‏‎
.آيد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ نهايي‌‏‎ توافق‌هاي‌‏‎
گفت‌وگو‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ احزاب‏‎ برخي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
خود‏‎ گروههاي‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ مباني‌‏‎ و‏‎ معيارها‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎
زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ چكيده‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ تشريح‌‏‎ گروهها‏‎ ساير‏‎ با‏‎ را‏‎
:است‌‏‎
:نيا‏‎ منتجب‏‎
است‌‏‎ جناحي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ ملاك‌‏‎
مجمع‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ منتجبنيا‏‎ رسول‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
مديريت‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مبارز‏‎ روحانيون‌‏‎
مسئولين‌‏‎ و‏‎ كارپردازان‌‏‎ منشي‌ها ، ‏‎ نواب ، ‏‎ و‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ مجلس‌‏‎
در‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ وزن‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ قدرت‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كميسيونها‏‎
مسئوليت‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ منطبق‌‏‎ اعتباري‌‏‎ و‏‎ وزانت‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ مناسبي‌‏‎ حد‏‎
و‏‎ سوابق‌‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎ ايماني‌ ، ‏‎ جهات‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎
بر‏‎ نتواند‏‎ كسي‌‏‎ تا‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ مشخصي‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ وضعيت‌‏‎ لواحق‌‏‎
.كند‏‎ وارد‏‎ خدشه‌اي‌‏‎ وي‌‏‎
ما‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ دوستان‌‏‎" كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ منتجبنيا‏‎
و‏‎ حزبي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ اقليت‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎
بايد‏‎:‎مي‌گويد‏‎ "بينديشند‏‎ لياقت‌ها‏‎ و‏‎ شايستگي‌ها‏‎ به‌‏‎ جناحي‌‏‎
شعار‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ كرد‏‎ انتخاب‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بهترين‌ها‏‎
.است‌‏‎ سالاري‌‏‎ شايسته‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎
كه‌‏‎ دومي‌‏‎ نكته‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ رياست‌‏‎ انتخاب‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ وي‌‏‎
است‌‏‎ خردادي‌‏‎ دوم‌‏‎ مجلس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ شود‏‎ توجه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎
آنها‏‎ روي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هستند‏‎ اكثريت‌‏‎ در‏‎ موءمن‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ و‏‎
وي‌‏‎.‎برسند‏‎ وفاق‌‏‎ به‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ همفكري‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎
گروه‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ رفتار‏‎ طوري‌‏‎ ناخواسته‌‏‎ خداي‌‏‎ نبايد‏‎:‎مي‌گويد‏‎
معرفي‌‏‎ سمت‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ افرادي‌‏‎ فردي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ حزبي‌‏‎ يا‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎.‎شود‏‎ نظر‏‎ اختلاف‌‏‎ موجب‏‎ عمل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نمايد‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ درباره‌‏‎ منتجبنيا‏‎
بود‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ كلي‌‏‎ بحث‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ انصراف‌‏‎
كانديداي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ ميردامادي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مدتي‌‏‎ اما‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ دوم‌‏‎ كانديداي‌‏‎ بحث‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ هستند‏‎ مطرح‌‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎
پيش‌‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎ حدود‏‎ از‏‎ و‏‎ بود‏‎ مطرح‌‏‎ نيز‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ انصراف‌‏‎
روحاني‌‏‎ غير‏‎ كانديداي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎
همين‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ اما‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎
نهايت‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ نيز‏‎ موقع‌‏‎
همه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ و‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ نظر‏‎ اتفاق‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎
توافق‌‏‎ به‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ براي‌‏‎ خردادي‌‏‎ دوم‌‏‎ گروههاي‌‏‎
حتي‌‏‎ ديگر‏‎ افراد‏‎ دارند‏‎ اصرار‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ برسند ، ‏‎
.باشند‏‎ كانديدا‏‎ نيز‏‎ روحاني‌‏‎ غير‏‎
وجود‏‎ وفاق‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ براي‌‏‎ منتجبنيا‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ منشيان‌‏‎ رئيس‌ ، ‏‎ نواب‏‎ براي‌‏‎ عمده‌‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎
بين‌‏‎ زيادي‌‏‎ فاصله‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ كارپردازان‌‏‎
تفاوت‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ گروههاي‌‏‎ كانديداهاي‌‏‎
افكار‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ نفر‏‎ سه‌‏‎ الي‌‏‎ دو‏‎ براي‌‏‎ نظرها‏‎
هم‌‏‎ به‌‏‎ خيلي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎
.است‌‏‎ نزديك‌‏‎
رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ براي‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
اما‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ نظر‏‎ اتفاق‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نبوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎
ديد‏‎ از‏‎دارد‏‎ وجود‏‎ نظر‏‎ اختلاف‌‏‎ دوم‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ مورد‏‎ در‏‎
براي‌‏‎ لايق‌‏‎ فردي‌‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎ آقاي‌‏‎ مبارز‏‎ روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎
خردادي‌‏‎ دوم‌‏‎ گروههاي‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ اما‏‎ هستند‏‎ سمت‌‏‎ اين‌‏‎
يك‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ كانديدا‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ افراد‏‎
.نيست‌‏‎ اشكال‌‏‎
خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ نظر‏‎ تابع‌‏‎ كار ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎:جلودارزاده‌‏‎
است‌‏‎
كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎ عضو‏‎ و‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ جلودارزاده‌‏‎ سهيلا‏‎
اصول‌‏‎ سري‌‏‎ يك‌‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ كه‌‏‎ جلساتي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎
كانديدا‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ افرادي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ استخراج‌‏‎ مشخص‌‏‎
ميردامادي‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ آنها‏‎ مطرح‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎
انصاري‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ نبوي‌ ، ‏‎ آقايان‌‏‎ نيز‏‎ نواب‏‎ مورد‏‎ در‏‎هستند‏‎
خردادي‌‏‎ دوم‌‏‎ گروههاي‌‏‎ نيز‏‎ منشي‌ها‏‎ مورد‏‎ در‏‎ و‏‎ هستند‏‎ مطرح‌‏‎
دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ كانديداهايي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مشخص‌‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ خردادي‌‏‎ دوم‌‏‎ گروههاي‌‏‎ (‎امروز‏‎)
رياست‌‏‎ بر‏‎ خردادي‌‏‎ دوم‌‏‎ گروههاي‌‏‎ همه‌‏‎ وفاق‌‏‎ احتمال‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
هستم‌‏‎ بستري‌‏‎ كسالت‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مدتي‌‏‎ چون‌‏‎:مي‌گويد‏‎ مجلس‌‏‎
حزب‏‎ نظر‏‎ اما‏‎ ندارم‌ ، ‏‎ خبري‌‏‎ اخير‏‎ روز‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎ از‏‎
نظر‏‎ تابع‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ انتخاب‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎
.است‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎
بر‏‎ بيشتر‏‎ الان‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ و‏‎ بحث‌ها‏‎:‎است‌‏‎ معتقد‏‎ جلودارزاده‌‏‎
در‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎ عضو‏‎.است‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ تركيب‏‎ روي‌‏‎
مشاركت‌‏‎ حزب‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ احتمال‌‏‎ چقدر‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎
:مي‌گويد‏‎ بدهد‏‎ مساعد‏‎ نظر‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ نواب‏‎ دو‏‎ درباره‌‏‎ حزب‏‎ نظراين‌‏‎ اگر‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
نخواهند‏‎ مشكلي‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ شود ، ‏‎ تامين‌‏‎
.داشت‌‏‎
:راه‌چمني‌‏‎
است‌‏‎ ائتلافي‌‏‎ رئيسه‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ تركيب‏‎
رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ درخصوص‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ دبيركل‌‏‎ راه‌چمني‌‏‎ محمدرضا‏‎
پيش‌‏‎ روز‏‎ حدود 12‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎مي‌گويد‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ جلسه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ فراكسيون‌‏‎
كروبي‌‏‎ مهدي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ حاضرين‌‏‎ دوسوم‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ راي‌گيري‌‏‎
.دادند‏‎ راي‌‏‎
بيش‌‏‎ جلسه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ دبيركل‌‏‎
حضور‏‎ فراكسيون‌‏‎ اين‌‏‎ عضو‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ از 70‏‎
رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ تركيب‏‎ درباره‌‏‎ مذكور‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ داشتند‏‎
نرسيده‌ايم‌‏‎ نهايي‌‏‎ جمع‌بندي‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ شد‏‎ بحث‌هايي‌‏‎ نيز‏‎
.هستيم‌‏‎ رايزني‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ و‏‎
بايد‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ تركيب‏‎ درخصوص‌‏‎ راه‌چمني‌‏‎
و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ نقش‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ دوم‌خردادي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ همه‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ وي‌‏‎.شود‏‎ حزبي‌‏‎ نبايد‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎
يك‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ تركيب‏‎ "نهايتا‏‎ موجود ، ‏‎ فضاي‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
.باشد‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ از‏‎ ائتلافي‌‏‎ تركيب‏‎
شماست‌‏‎ تحليل‌‏‎ كرديد‏‎ بيان‌‏‎ آنچه‌‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ اخبار‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎:؟مي‌گويد‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ آرزوي‌‏‎ يا‏‎
ائتلافي‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ گمان‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ كه‌‏‎ رايزني‌هايي‌‏‎
.باشد‏‎
تحليل‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ راه‌چمني‌‏‎
در‏‎ بماند ، ‏‎ استوار‏‎ ميردامادي‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ بر‏‎ خود‏‎ نهايي‌‏‎
يا‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ وجود‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ احتمال‌‏‎ آيا‏‎ صورت‌‏‎ آن‌‏‎
مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تركيب‏‎ نظر‏‎ از‏‎ مشاركت‌‏‎ حزب‏‎:‎مي‌گويد‏‎ نه‌؟‏‎
آنها ، ‏‎ كانديداهاي‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎نيست‌‏‎ قاطع‌‏‎ اكثريت‌‏‎ داراي‌‏‎
كانديداها‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بوده‌اند‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ مشترك‌‏‎ كانديد‏‎
مي‌دانم‌‏‎ بعيد‏‎ من‌‏‎ و‏‎ نمي‌كنند‏‎ عمل‌‏‎ مشاركت‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ "الزاما‏‎
ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ خصيصه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
.نشوند‏‎ انتخاب‏‎
كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ انتخاب‏‎
است‌‏‎ قطعي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎
ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ درخصوص‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ عطريانفر‏‎ محمد‏‎
با‏‎ به‌طوركلي‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎
.دارد‏‎ تفاوت‌‏‎ گذشته‌‏‎ مجالس‌‏‎ در‏‎ رئيسه‌ها‏‎ هيات‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ نحوه‌‏‎
مجلس‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎:مي‌گويد‏‎ تفاوت‌‏‎ اين‌‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ نگراني‌‏‎ بدون‌‏‎ ازاين‌روي‌‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎ مطلق‌‏‎ اكثريت‌‏‎ يك‌‏‎
مقتضاي‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ اقليت‌‏‎ سياسي‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ تاثير‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎
رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ جناحي‌‏‎ و‏‎ حزبي‌‏‎ سليقه‌هاي‌‏‎
سياسي‌‏‎ اراده‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نمايندگان‌‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ طراحي‌‏‎
يك‌‏‎ همواره‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ نكته‌‏‎.‎مي‌شد‏‎ همراهي‌‏‎
.بيشتر‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎ مجلس‌‏‎ براي‌رياست‌‏‎ شاخص‌‏‎ چهره‌‏‎
.نبود‏‎ مطرح‌‏‎ "معمولا‏‎ او‏‎ رياست‌‏‎ براي‌‏‎ رقيبي‌‏‎ كه‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎
نخست‌‏‎.‎نيستيم‌‏‎ مواجه‌‏‎ ويژگي‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
موءلفه‌هاي‌‏‎ و‏‎ دوم‌خرداد‏‎ جبهه‌‏‎ كلان‌نگري‌‏‎ از‏‎ فارغ‌‏‎ اگر‏‎ آنكه‌‏‎
هيچ‌‏‎ مجموعه‌‏‎ دراين‌‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ نگاه‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ سياسي‌‏‎
متشكل‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎.‎ندارد‏‎ وجود‏‎ مطلقي‌‏‎ اكثريت‌‏‎
در‏‎ هم‌‏‎ دوشادوش‌‏‎ "تقريبا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ پنج‌‏‎ حداقل‌‏‎ از‏‎
.دارند‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ حضور‏‎ مجلس‌‏‎
مجمع‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ فراكسيون‌‏‎ پنج‌‏‎ اين‌‏‎ تفكيك‌‏‎ در‏‎ عطريانفر‏‎
محافظه‌كار‏‎ جناح‌‏‎ سازندگي‌ ، ‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ مبارز ، ‏‎ روحانيون‌‏‎
پنج‌‏‎ اين‌‏‎ امام‌ ، ‏‎ خط‏‎ نيروهاي‌‏‎ مجمع‌‏‎ و‏‎ مشاركت‌‏‎ حزب‏‎ راست‌ ، ‏‎ و‏‎
:مي‌كند‏‎ تاكيد‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ فراكسيون‌‏‎
تحت‌‏‎ نيز‏‎ ديگري‌‏‎ كوچك‌‏‎ كلني‌هاي‌‏‎ فراكسيون‌ ، ‏‎ پنج‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎
و‏‎ مستقل‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ ادواري‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎
حضور‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ سياسي‌‏‎ وزن‌‏‎ تناسب‏‎ به‌‏‎ هركدام‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎
.دارند‏‎
فاقد‏‎ اين‌فراكسيونهاي‌‏‎ وجود‏‎":شهر‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
منافع‌‏‎ كردن‌‏‎ فرع‌‏‎ و‏‎ اصل‌‏‎ و‏‎ مشاركت‌‏‎ زمينه‌‏‎ مطلق‌ ، ‏‎ اكثريت‌‏‎
را‏‎ گروهها‏‎ استراتژيك‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ كردن‌‏‎ هم‌جهت‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ گروهها‏‎
يك‌‏‎ حتي‌‏‎ مجلسي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎" عطريانفر‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎ ".‎مي‌كند‏‎ تقويت‌‏‎
جدي‌‏‎ تاثير‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ قادر‏‎ مواقع‌‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ كوچك‌‏‎ كلني‌‏‎
داشته‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ تصميم‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ سرنوشت‌ساز‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎
وجود‏‎ به‌دليل‌‏‎ قبلي‌‏‎ درمجالس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎ همان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎.‎باشد‏‎
اقليت‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ و‏‎ نمي‌افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ مطلق‌‏‎ اكثريت‌‏‎
دو‏‎ در‏‎ خود‏‎ قابليت‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ دوم‌خردادي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ نيرومند‏‎
وآرايش‌‏‎ اكثريت‌‏‎ راي‌‏‎ توانستند‏‎ موارد‏‎ كمتر‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ مجلس‌‏‎
خود‏‎ سخنان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ عطريانفر‏‎.‎بزنند‏‎ برهم‌‏‎ آنهارا‏‎ سياسي‌‏‎
ضمن‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ گذشته‌‏‎ مجالس‌‏‎ با‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ تفاوت‌‏‎ درخصوص‌‏‎
جناب‏‎ سابقه‌دار‏‎ شخصيت‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ احترام‌‏‎
كنش‌هاي‌‏‎ و‏‎ ماهيت‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ حاضر‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ قائلم‌ ، ‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎
اخير ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ نتايج‌‏‎ در‏‎ حزبي‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ گرفتن‌‏‎ قوت‌‏‎ و‏‎ حزبي‌‏‎
و‏‎ مبارز‏‎ معتبر ، ‏‎ شخصيت‌‏‎ با‏‎ هم‌طراز‏‎ چهره‌هايي‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ خود‏‎
آمده‌‏‎ ظهوربر‏‎ عرصه‌‏‎ به‌‏‎ ها‏‎ رقابت‌‏‎ صحن‌‏‎ در‏‎ ايشان‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ وفاداري‌‏‎
.است‌‏‎
ميردامادي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ آقاي‌‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ چهره‌هايي‌‏‎
سياسي‌‏‎ سابقه‌‏‎ و‏‎ سن‌‏‎ اعتبار‏‎ به‌‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ انصاري‌ ، ‏‎ مجيد‏‎ آقاي‌‏‎
را‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ مثل‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎ با‏‎ معارضه‌‏‎ و‏‎ رقابت‌‏‎ امكان‌‏‎ آنها‏‎
سياسي‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ حزبي‌شان‌‏‎ سياسي‌‏‎ وزن‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ اما‏‎ ندارند‏‎
وزن‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ در‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ تصميمات‌‏‎ دايره‌‏‎ گروههايشان‌در‏‎
اين‌‏‎ درواقع‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ پيدا‏‎ خود‏‎ ذاتي‌‏‎ وزن‌‏‎ از‏‎ نيرومندتر‏‎
حزبي‌‏‎ استعاري‌‏‎ قدرت‌هاي‌‏‎ و‏‎ ذاتي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ از‏‎ برآيندي‌‏‎ چهره‌ها‏‎
رويارويي‌‏‎ قدرت‌‏‎ وضعيتي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارند‏‎ خود‏‎ به‌همراه‌‏‎ را‏‎
پيدا‏‎ نيز‏‎ را‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ مثل‌‏‎ مبارزي‌‏‎ و‏‎ قديمي‌‏‎ چهره‌‏‎ با‏‎
مهندس‌‏‎ همچون‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎ وجود‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهند‏‎
سياسي‌‏‎ وزن‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ معتبر‏‎ سوابق‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ نبوي‌‏‎ بهزاد‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎ ساله‌‏‎ بيست‌‏‎ معادلات‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎
نيزبعنوان‌‏‎ داشته‌اند‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ نقش‌‏‎ مهم‌‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ مقاطع‌‏‎
.نيست‌‏‎ ذهن‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ هردوقابليت‌‏‎ صاحب‏‎
مي‌كنم‌‏‎ تصور‏‎":مي‌گويد‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ سردبير‏‎
مجموعه‌‏‎ از‏‎ برخاسته‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ و‏‎ وضعيتي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎
باتوجه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ اجتماعي‌‏‎-‎سياسي‌‏‎ مطالبات‌‏‎
از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مجلس‌‏‎ گريبانگير‏‎ سويي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ملاحظاتي‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎
الزام‌آور‏‎ اقتضاهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ فراسوي‌‏‎ از‏‎ سوي‌‏‎ ديگر‏‎
- رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ تركيببندي‌‏‎ مقدار‏‎ هر‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ مطرح‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎
نيرومندتري‌‏‎ تاثيرگذاري‌‏‎ قابليت‌‏‎ و‏‎ علي‌الاصول‌توانمندي‌‏‎ كه‌‏‎
طراحي‌ ، ‏‎ در‏‎ - دارد‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ مشابه‌‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
و‏‎ وظايف‌‏‎ چشم‌انداز‏‎ ترسيم‌‏‎ و‏‎ تركيببندي‌‏‎ ساماندهي‌ ، ‏‎
و‏‎ منطقي‌تر‏‎ عميق‌تر ، ‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ ماموريت‌هاي‌‏‎
ارائه‌‏‎ و‏‎ حركت‌‏‎ بقاء ، ‏‎ جوهره‌‏‎ كند ، ‏‎ عمل‌‏‎ واقع‌بينانه‌تر‏‎
دوم‌خردادرا‏‎ اصلاح‌طلبي‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ راهبردي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎
.خواهدكرد‏‎ غني‌تر‏‎
نيروهاي‌‏‎ چنانچه‌‏‎ وضعيتي‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎:مي‌گيرد‏‎ نتيجه‌‏‎ عطريانفر‏‎
رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ تركيببندي‌‏‎ و‏‎ طراحي‌‏‎ در‏‎ نقش‌‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ تاثيرگذار‏‎
توقعات‌‏‎ و‏‎ مطالبات‌‏‎ مشترك‌‏‎ فصل‌‏‎ و‏‎ ها‏‎ متيقن‌‏‎ قدر‏‎ به‌‏‎ نگاهشان‌‏‎
گام‌‏‎ باشد ، ‏‎ -‎ محافظه‌كار‏‎ جناح‌‏‎ حتي‌‏‎ -‎ مجلس‌‏‎ فراكسيونهاي‌‏‎ همه‌‏‎
برداشته‌اندبه‌‏‎ مجلس‌‏‎ آينده‌‏‎ براي‌‏‎ نيرومندتري‌‏‎ و‏‎ موفق‌تر‏‎
افكار‏‎ مجموعه‌‏‎ بايد‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اشاره‌‏‎ به‌طور‏‎ ديگر‏‎ زبان‌‏‎
مجموعه‌‏‎ از‏‎ نمادي‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ نمايندگي‌‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎
و‏‎ باشد‏‎ آنها‏‎ سياسي‌‏‎ وزن‌‏‎ و‏‎ اندازه‌‏‎ كردن‌‏‎ لحاظ‏‎ با‏‎ فراكسيونها‏‎
مورد‏‎ بايد‏‎ مجلس‌‏‎ سياسي‌داخلي‌‏‎ اداري‌‏‎ سامان‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎
براي‌‏‎ مجلس‌‏‎ بر‏‎ منطقي‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ آرامش‌‏‎ تا‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎
.باشد‏‎ حاكم‌‏‎ بلندمدت‌‏‎
:مي‌گويد‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ درخصوص‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
براي‌‏‎ نبوي‌‏‎ بهزاد‏‎ آقاي‌‏‎ آمادگي‌‏‎ عدم‌‏‎ اظهار‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
سياسي‌‏‎ رايزني‌هاي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ كانديداتوري‌‏‎
و‏‎ منحصر‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ گروهها‏‎ همه‌‏‎ في‌مابين‌‏‎
.است‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ در‏‎ ممحض‌‏‎

مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ تقليد‏‎ مراجع‌‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎
لبنان‌‏‎ مردم‌‏‎ پيروزي‌‏‎


و‏‎ شيرازي‌‏‎ مكارم‌‏‎ لنكراني‌ ، ‏‎ فاضل‌‏‎ عظام‌‏‎ آيات‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.گفتند‏‎ تبريك‌‏‎ را‏‎ لبنان‌‏‎ مردم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ همداني‌‏‎ نوري‌‏‎
در‏‎ لنكراني‌‏‎ فاضل‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ قم‌‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
:گفتند‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مقيم‌‏‎ لبناني‌‏‎ روحانيون‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ ديدار‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ لبنان‌‏‎ شيعيان‌‏‎ و‏‎ مسلمانان‌‏‎ پيروزي‌‏‎
مقاومت‌هاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ خداوند‏‎ خاصه‌‏‎ عنايات‌‏‎
از‏‎ زيادي‌‏‎ افراد‏‎ زنداني‌شدن‌‏‎ و‏‎ بسيار‏‎ شهداي‌‏‎ تقديم‌‏‎ و‏‎ فراوان‌‏‎
.است‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ مسلمانان‌‏‎ مذاهب‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ اتحاد‏‎ و‏‎ حزبالله‌‏‎
بر‏‎ لبنان‌‏‎ مردم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
مستضعفان‌‏‎ و‏‎ مسلمانان‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ درسي‌‏‎ غاصب‏‎ اسرائيل‌‏‎
در‏‎.‎كرد‏‎ ايستادگي‌‏‎ ظالمين‌‏‎ همه‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ بدانند‏‎
مكارم‌‏‎ ناصر‏‎ آيت‌الله‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مناسبت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رمزي‌‏‎ و‏‎ راز‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ نيز‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ شيرازي‌‏‎
عبرتي‌‏‎ درس‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نهفته‌‏‎ كم‌نظير‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ تاريخي‌‏‎
ما‏‎ عزيز‏‎ هموطنان‌‏‎ براي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ مسلمين‌‏‎ عموم‌‏‎ براي‌‏‎
همين‌‏‎ اگر‏‎ آيا‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ همچنين‌‏‎ ايشان‌‏‎ بيانيه‌‏‎ در‏‎.باشد‏‎
و‏‎ يابد‏‎ تحقق‌‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ [مسلمين‌‏‎ اتحاد‏‎] مسئله‌‏‎
و‏‎ حقوق‌‏‎ غصب‏‎ قدرت‌‏‎ كسي‌‏‎ بدهند‏‎ هم‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ مسلمين‌‏‎ همه‌‏‎
بر‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ سيطره‌‏‎ و‏‎ آنان‌‏‎ خاك‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ اشغال‌‏‎
داشت‌؟‏‎ خواهد‏‎ را‏‎ آنها‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ پيام‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ همداني‌‏‎ نوري‌‏‎ حسين‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
نتيجه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ عظيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎:آورده‌اند‏‎ مناسبت‌‏‎
انقلاب‏‎ و‏‎ (ره‌‏‎)‎ خميني‌‏‎ امام‌‏‎ جهادگرانه‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ الگوپذيري‌‏‎
مردم‌‏‎ مخصوصا‏‎ جهان‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ به‌‏‎ آمد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
مقاومت‌‏‎ و‏‎ حزبالله‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ متعهد‏‎ و‏‎ مسلمان‌‏‎
نزديك‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ و‏‎ مي‌گوييم‌‏‎ تبريك‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.شود‏‎ آزاد‏‎ اشغالي‌‏‎ اراضي‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ شريف‌‏‎ قدس‌‏‎

شد‏‎ خود‏‎ بازجويي‌هاي‌‏‎ انتشار‏‎ خواستار‏‎ گنجي‌‏‎


:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اوين‌‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ نامه‌اي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ گنجي‌‏‎ اكبر‏‎
امكان‌‏‎ و‏‎ محبوس‌‏‎ اوين‌‏‎ زندان‌‏‎ آموزشگاه‌‏‎ بند 24‏‎ در‏‎ چون‌‏‎
ندارم‌‏‎ را‏‎ مي‌شود‏‎ منتشر‏‎ من‌‏‎ عليه‌‏‎ كه‌‏‎ اتهاماتي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎
قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ است‌ 3‏‎ بهتر‏‎
نمايند‏‎ منتشر‏‎ را‏‎ بازجويي‌‏‎ صفحه‌‏‎ يكصد‏‎ حدود‏‎ كل‌‏‎ و‏‎ نوشته‌ام‌‏‎
به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ ضمن‌‏‎ خود‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.شود‏‎ مشخص‌‏‎ اكاذيب‏‎ ناشر‏‎ تا‏‎
باشد‏‎ به‌صورتي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اگر‏‎:‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ بازجويي‌‏‎ روند‏‎
از‏‎ شود‏‎ جلوگيري‌‏‎ مستقل‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
.كرد‏‎ نخواهم‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خود‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ چگونه‌‏‎:است‌‏‎ نوشته‌‏‎ خود‏‎ نامه‌‏‎ آخر‏‎ در‏‎ گنجي‌‏‎
تهيه‌‏‎ چراكه‌‏‎ بپردازم‌‏‎ دفاعيه‌‏‎ تهيه‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانم‌‏‎ هستم‌‏‎ زندان‌‏‎
تا‏‎ بوده‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ مطالب‏‎ و‏‎ منابع‌‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ نيازمند‏‎ آن‌‏‎
اين‌‏‎ زندان‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مستندات‌‏‎ بتوانم‌‏‎
.بود‏‎ نخواهد‏‎ ميسر‏‎ امر‏‎

گزارش‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ به‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ پاسخ‌‏‎
آراء‏‎ رايانه‌اي‌‏‎ شمارش‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎


گزارش‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ به‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ آراي‌‏‎ رايانه‌اي‌‏‎ شمارش‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
.داد‏‎ پاسخ‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
با‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اصولي‌‏‎ موافقت‌‏‎ اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎ پاسخ‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
شمارش‌‏‎ با‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎ مخالفت‌‏‎ دلايل‌‏‎ آرا ، ‏‎ رايانه‌اي‌‏‎ شمارش‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ آراي‌‏‎ رايانه‌اي‌‏‎
عدم‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ معرفي‌‏‎ نرم‌افزار‏‎ به‌‏‎ كافي‌‏‎ اطمينان‌‏‎ عدم‌‏‎ را‏‎
شمارش‌ ، ‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ احتمالي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ قانون‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
مربوط‏‎ نرم‌افزار‏‎ نگرفتن‌‏‎ قرار‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎
و‏‎ شمارشگر‏‎ دستگاههاي‌‏‎ ‎‏‏، مشكل‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎ حداقل‌‏‎
شيوه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آرا‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ زياد‏‎ انتقال‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ توضيح‌‏‎
گفتگويي‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ مديركل‌‏‎ ذاكر‏‎ قديمي‌‏‎ *
شوراي‌‏‎ (‎شب‏‎ ‎‏‏9‏‎) خبر‏‎ تنظيم‌‏‎ لحظه‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ باايرنا‏‎
آمار‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ باطل‌‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ شماره‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ نگهبان‌‏‎
ارسال‌‏‎ كشور‏‎ براي‌وزارت‌‏‎ اي‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ آنها‏‎ در‏‎ موجود‏‎ آراء‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎

خبر‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ همشهري‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎
تكذيب‏‎ را‏‎ خود‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ استعفاي‌‏‎
كرد‏‎


روزنامه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎ شايعه‌‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تشكل‌‏‎ اين‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ پنج‌‏‎ استعفاي‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ عصر‏‎
.كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ دانشجويي‌‏‎
وجود‏‎ بر‏‎ دال‌‏‎..‎روزنامه‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ خبر‏‎ انتشار‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
اعلام‌‏‎ و‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ برجسته‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ميان‌‏‎ شديد‏‎ نظر‏‎ اختلاف‌‏‎
با‏‎ تماس‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ اعضا ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ پنج‌‏‎ استعفاي‌‏‎
سقم‌‏‎ و‏‎ صحت‌‏‎ خواستار‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ عطري‌‏‎ اكبر‏‎
.شد‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎
:كرد‏‎ اظهار‏‎.‎.‎.‎روزنامه‌‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎ خبر‏‎ شديد‏‎ تكذيب‏‎ ضمن‌‏‎ عطري‌‏‎
چنين‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ باري‌‏‎ نخستين‌‏‎ اين‌‏‎
شدن‌‏‎ روشن‌‏‎ براي‌‏‎.مي‌زند‏‎ است‌‏‎ مشخص‌‏‎ آن‌‏‎ هدف‌‏‎ كه‌‏‎ شيطنت‌هايي‌‏‎
لازم‌‏‎ هستند‏‎ سناريوهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ پرده‌‏‎ پشت‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ متوهم‌‏‎ ذهن‌‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ خبر‏‎ در‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نشستي‌‏‎ جلسه‌‏‎ بگويم‌‏‎ است‌‏‎
اعضاي‌‏‎ "صرفا‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ داخلي‌‏‎ نشست‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ اشاره‌‏‎
نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشته‌اند‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ حق‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎
داخلي‌‏‎ خبرهاي‌‏‎ كه‌‏‎ " اصولگرا‏‎ اعضاي‌‏‎ برخي‌‏‎ "حضور‏‎ براي‌‏‎ راهي‌‏‎
نداشته‌‏‎ وجود‏‎ بدهند‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نشست‌‏‎
.است‌‏‎
پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ دانشجويي‌‏‎ تشكل‌‏‎ اين‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
انشقاق‌‏‎ و‏‎ شكاف‌‏‎ وجود‏‎ بر‏‎ دال‌‏‎ اخباري‌‏‎ انتشار‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎" كه‌‏‎
اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ "چيست‌؟‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ هواداران‌‏‎ و‏‎ اعضا‏‎ ميان‌‏‎
همفكران‌‏‎ و‏‎..روزنامه‌‏‎ وحدت‌شكني‌‏‎ سياست‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ اقدامات‌‏‎
مي‌كوشند‏‎ خبري‌‏‎ شانتاژهاي‌‏‎ انواع‌‏‎ با‏‎ طريق‌‏‎ بدين‌‏‎ و‏‎ آنهاست‌‏‎
را‏‎ مجموعه‌ها‏‎ اين‌‏‎ دانشجويي‌ ، ‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ ضمن‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ خود‏‎ افكنانه‌‏‎ تفرقه‌‏‎ اختلاف‌نظرهاي‌‏‎ درگير‏‎
را‏‎ دانشجويان‌‏‎ نيروي‌‏‎ ريزش‌‏‎ و‏‎ فروپاشي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ ترتيب‏‎
ساختار‏‎ "اساسا‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ همچنين‌‏‎ عطري‌‏‎.‎آورند‏‎ فراهم‌‏‎
مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
خود‏‎ شخصي‌‏‎ تصميم‌‏‎ بنابه‌‏‎ و‏‎ جانبه‌‏‎ يك‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ آن‌‏‎
.دهند‏‎ استعفا‏‎

به‌‏‎ عمل‌‏‎ :ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ انتظارات‌‏‎
اقتصاد‏‎ بهبود‏‎ قانون‌ ، ‏‎ تثبيت‌‏‎ وعده‌ها ، ‏‎


ششمين‌‏‎ التهاب ، ‏‎ و‏‎ پرهيجان‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
چالش‌هاي‌‏‎.‎كرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎
سياسي‌‏‎ دسته‌بندي‌هاي‌‏‎ و‏‎ جناح‌ها‏‎ گروهها ، ‏‎ احزاب ، ‏‎ تمام‌عيار‏‎
اقشار‏‎ مشاركت‌‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎
سطح‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ سبب‏‎ نيز‏‎ شد ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ وسيع‌تري‌‏‎
و‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ مشاركت‌‏‎ تبع‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ انتظارات‌‏‎
.باشد‏‎ معمول‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ ديدگاهها‏‎ قابل‌توجه‌‏‎ تفاوت‌‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ فعال‌‏‎ شركت‌‏‎ نحوه‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎
جناح‌ها‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ مواضع‌‏‎ اعلام‌‏‎ يافتن‌‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎
ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ خواست‌هاي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ شفاف‌تر‏‎ به‌صورت‌‏‎
.باشد‏‎ كاربردي‌تر‏‎ و‏‎ دقيق‌تر‏‎ متراكم‌تر ، ‏‎
شهرهاي‌‏‎ و‏‎ استان‌ها‏‎ مراكز‏‎ از‏‎ متفاوتي‌‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايرنا‏‎
از‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ انتظارات‌‏‎ و‏‎ خواست‌ها‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ايران‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ گزيده‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ پرسش‌‏‎ مردم‌‏‎ گوناگون‌‏‎ اقشار‏‎
.مي‌آيد‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ پاسخ‌ها‏‎
معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎:مي‌گويد‏‎ اصفهان‌‏‎ فرهنگيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ به‌‏‎ خودشان‌‏‎ پيام‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎
مرحله‌‏‎ سرآغاز‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ هر‏‎ به‌كار‏‎ آغاز‏‎ شدند ، ‏‎ متذكر‏‎
و‏‎ آرمان‌ها‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ دسته‌جمعي‌‏‎ حركت‌‏‎ از‏‎ نويني‌‏‎
.است‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ آرزوهاي‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎:مي‌گويد‏‎ بختياري‌‏‎ و‏‎ چهارمحال‌‏‎ از‏‎ حسينيان‌‏‎ جلال‌‏‎
دغدغه‌هاي‌‏‎ رفع‌‏‎ و‏‎ انقلابي‌‏‎ مردم‌‏‎ مادي‌‏‎ و‏‎ معنوي‌‏‎ آرمان‌هاي‌‏‎
و‏‎ حزبي‌‏‎ اهداف‌‏‎ بر‏‎ مردم‌‏‎ كار‏‎ تقدم‌‏‎ و‏‎ گرا‏‎ ارزش‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎
منتخب‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ فهيم‌‏‎ مردم‌‏‎ توقع‌‏‎ جناحي‌حداقل‌‏‎
كاهش‌‏‎:‎افزود‏‎ دانشگاه‌‏‎ آخر‏‎ سال‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎
زمينه‌هاي‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ فرهنگي‌جوانان‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ محدوديت‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ مجلس‌‏‎ اين‌‏‎ نخست‌‏‎ اولويت‌‏‎ آنان‌‏‎ اشتغال‌‏‎
در‏‎ بايد‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ شهركرد‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎
از‏‎ زدايي‌ ، بخشي‌‏‎ راستاي‌تمركز‏‎
.كند‏‎ تفويض‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ اختيارات‌‏‎
مشاركت‌‏‎ براي‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎:‎افزود‏‎ حسيني‌‏‎ رحمت‌الله‌‏‎ مهندس‌‏‎
از‏‎ بخشي‌‏‎ بايد‏‎ خود‏‎ سرنوشت‌‏‎ درتعيين‌‏‎ مردم‌‏‎ آحاد‏‎ دادن‌‏‎
.كند‏‎ استان‌هاواگذار‏‎ به‌مسوولان‌‏‎ را‏‎ اجرايي‌‏‎ هاي‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎
مسايل‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ گرايي‌ ، ‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎ شيرازي‌‏‎ شهروندان‌‏‎
كردن‌‏‎ كم‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎ كشور ، وتلاش‌‏‎ زيربنايي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ طلب‏‎ نمايندگان‌منتخبخود‏‎ از‏‎ را‏‎ طبقاتي‌‏‎ فاصله‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ به‌خبرگزاري‌‏‎ دولت‌‏‎ كارمند‏‎ يك‌‏‎ خوارزمي‌‏‎ مهدي‌‏‎
كاهش‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ قوانيني‌‏‎ تصويب‏‎ براي‌‏‎ نمايندگان‌بايد‏‎:‎گفت‌‏‎
وي‌‏‎.‎كنند‏‎ تلاش‌‏‎ ايجاداشتغال‌‏‎ و‏‎ تورم‌‏‎ مهار‏‎ و‏‎ دستمزدها‏‎ فاصله‌‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ طبقاتي‌‏‎ فاصله‌‏‎ و‏‎ درآمدها‏‎ بين‌‏‎ زياد‏‎ تفاوت‌‏‎:افزود‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ مختلف‌‏‎ ناهنجاري‌هاي‌‏‎ بوجودآمدن‌‏‎ موجب‏‎
بحران‌هاي‌‏‎ و‏‎ مسايل‌‏‎ ديدي‌عميق‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.كنند‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎
مجلس‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ معلم‌‏‎ تربيت‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ يگانه‌‏‎ مرضيه‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ آغاز‏‎ نمايندگان‌‏‎ همسويي‌‏‎ و‏‎ هماهنگي‌‏‎ كه‌با‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ مسلم‌‏‎ را‏‎ زدايي‌جامعه‌‏‎ درتشنج‌‏‎ توافق‌‏‎ ايجاد‏‎ ضرورت‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ معضلات‌‏‎ رفع‌‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎ كردن‌‏‎ نهادينه‌‏‎ وي‌‏‎
مهمترين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ معيشتي‌‏‎ ونيزبررسي‌مشكلات‌‏‎ جوانان‌‏‎
.بپردازند‏‎ آن‌‏‎ بايدبه‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎
دوره‌‏‎ دراين‌‏‎ اميدوارند‏‎ نيز‏‎ گيلان‌‏‎ مردم‌استان‌‏‎ اقشارمختلف‌‏‎
مسائلي‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ همه‌‏‎ باهمدلي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
ازدواج‌‏‎ بيكاري‌ ، ‏‎ حقوق‌بگير ، ‏‎ قشر‏‎ اقتصادي‌‏‎ وضع‌‏‎ بهبود‏‎ نظير‏‎
.شود‏‎ انديشيده‌‏‎ اساسي‌‏‎ چاره‌اي‌‏‎ مسكن‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎
نظري‌‏‎ اقتصاد‏‎ ليسانس‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تحصيلي‌‏‎ مدرك‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامه‌‏‎ حسين‌‏‎
كار‏‎ به‌‏‎ با‏‎ ازمجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ دراين‌‏‎ اميدواريم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كرد ، ‏‎ اعلام‌‏‎
گذشته‌‏‎ سالهاي‌‏‎ افرادناكارآمد‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ متخصص‌‏‎ گيري‌افراد‏‎
رونق‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ و‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ فعاليت‌‏‎
.شود‏‎ برخوردار‏‎ واعتباربيشتري‌‏‎

كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ زياد‏‎ باحتمال‌‏‎ :سلامتي‌‏‎ محمد‏‎
بود‏‎ خواهد‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎


اولويت‌هاي‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ رهبري‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ ارگان‌هاي‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎
و‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ تقويت‌‏‎ موجب‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ باشد ، ‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ رهبري‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎
اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ سلامتي‌ ، ‏‎ سيدمحمد‏‎
نظارت‌‏‎ عدم‌‏‎:افزود‏‎ مطلب ، ‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ (ايسنا‏‎) با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎
و‏‎ آنها‏‎ در‏‎ انحرافي‌‏‎ عملكرد‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ نهادها‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎
فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ به‌‏‎ نارضايتي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مردم‌‏‎ نارضايتي‌‏‎
.زد‏‎ خواهد‏‎ لطمه‌‏‎
در‏‎ خشونت‌طلب‏‎ عناصر‏‎ و‏‎ فشار‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
باندهاي‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ عظيمي‌‏‎ ضربات‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ جامعه‌‏‎
مي‌توانند‏‎ باندها‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ وارد‏‎ نظام‌‏‎ بر‏‎ مافيايي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ نفوذي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دهند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ جنايت‌ها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
جلوگيري‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ قانوني‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ از‏‎ دارند‏‎ مختلف‌‏‎ ارگان‌هاي‌‏‎
مردم‌‏‎ بدبيني‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ است‌‏‎ نظام‌‏‎ براي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ خطري‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ بدنبال‌‏‎ را‏‎
و‏‎ فرصت‌‏‎ بايد‏‎ "حتما‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ بنابراين‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ سلامتي‌‏‎
.دهد‏‎ اختصاص‌‏‎ سرطاني‌‏‎ غدد‏‎ اين‌‏‎ بردن‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كافي‌‏‎ وقت‌‏‎
تشريح‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ فراكسيون‌ها‏‎ تركيب‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ آرايش‌‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ علاقه‌مند‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ خردادي‌‏‎ دوم‌‏‎ گروههاي‌‏‎
اما‏‎ آنهاست‌ ، ‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ باشند ، ‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ فراكسيون‌‏‎
بايد‏‎ بزرگ‌تر‏‎ فراكسيون‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ اتفاق‌نظر‏‎ گروهها‏‎ همه‌‏‎
كه‌‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ پوشش‌‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ خردادي‌‏‎ دوم‌‏‎ گروههاي‌‏‎ تمام‌‏‎
خواست‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎ بتواند‏‎ فراگير‏‎ فراكسيون‌‏‎ اين‌‏‎ اميدواريم‌‏‎
منافع‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ كوچك‌تر‏‎ فراكسيون‌هاي‌‏‎
.بردارد‏‎ گام‌‏‎ كشور‏‎ ملي‌‏‎
عملكرد‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ عصر‏‎ نامه‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
جريانهاي‌‏‎ اميدواريم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ اقليت‌‏‎ فراكسيون‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ تكميل‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ بتوانند‏‎ مجلس‌‏‎ اقليت‌‏‎ و‏‎ اكثريت‌‏‎
تخريبي‌‏‎ برخوردهاي‌‏‎ و‏‎ انتقام‌گيري‌‏‎ بدنبال‌‏‎ اقليت‌‏‎ جناح‌‏‎ خصوص‌‏‎
.نباشد‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ مستقل‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ نقش‌‏‎ همچنين‌‏‎ سلامتي‌‏‎
كم‌‏‎ تعداد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:افزود‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ محدودتر‏‎ گذشته‌‏‎ مجالس‌‏‎
نقش‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ آنهانمي‌توانند‏‎ مستقل‌ ، ‏‎ نمايندگان‌‏‎
اين‌‏‎ نظرات‌‏‎ و‏‎ عقايد‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ باشند ، ‏‎ داشته‌‏‎ سرنوشت‌سازي‌‏‎
.است‌‏‎ احترام‌‏‎ قابل‌‏‎ هم‌‏‎ تعداد‏‎
رئيس‌‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎
زياد‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ طيف‌‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎:گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎
است‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ايشان‌‏‎ انتخاب‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎
قابل‌‏‎ شخصيت‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ كه‌‏‎
مديريت‌‏‎ سابقه‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ ضمن‌‏‎.مي‌داند‏‎ احترامي‌‏‎
.دارند‏‎ نيز‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎

همه‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ دبيركل‌‏‎
رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ خردادي‌‏‎ دوم‌‏‎ گروههاي‌‏‎
باشند‏‎ داشته‌‏‎ نقش‌‏‎ مجلس‌‏‎


سبزوار‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مجلس‌‏‎ ششم‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ فعالي‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ حزب‏‎ اين‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
چارچوب ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ ايرنا‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ راه‌چمني‌‏‎ محمدرضا‏‎
اجتماعي‌ ، ‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ مسايل‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مواضعش‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ اين‌‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ يا‏‎ و‏‎ سخنگو‏‎ دبيركل‌ ، ‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ حزب‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎
همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ عضو‏‎ نمايندگان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ نشستي‌‏‎ طي‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ يافته‌اند ، ‏‎ راه‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
حزب‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎.شدند‏‎ انتخاب‏‎ نفر ، ‏‎ هفت‌‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ حزب‏‎
والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ همبستگي‌‏‎
فراكسيون‌‏‎ حمايت‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ پيشنهادي‌‏‎ نامزد‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كروبي‌‏‎
ما‏‎ هدف‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.كرد‏‎ ياد‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ رياست‌‏‎ براي‌‏‎ حزب‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ خردادي‌‏‎ دوم‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
انسجام‌‏‎ و‏‎ اتحاد‏‎ با‏‎ تا‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ نقش‌‏‎ مجلس‌‏‎ هيات‌رئيسه‌‏‎
عمل‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ پسند‏‎ مورد‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ بتوانند‏‎
.درآورند‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.