شماره‌ 2167‏‎ ‎‏‏،‏‎16 JUL 2000 تير 1379 ، ‏‎ يكشنبه‌ 26‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements

آسيا‏‎ ماه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ كريمي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎

اول‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ تيم‌‏‎ وضعيت‌ 12‏‎ آخرين‌‏‎

است‌‏‎ غايب‏‎ "ياريگين‌‏‎" جام‌‏‎ در‏‎ "حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎"

ايران‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ ميزبان‌‏‎ قشم‌‏‎

نشد‏‎ اعلام‌‏‎ چرا‏‎ دانشجويان‌‏‎ تكواندو‏‎ تيم‌‏‎ ناكامي‌‏‎

آسيا‏‎ ماه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ كريمي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎


"كريمي‌‏‎ علي‌‏‎":كرد‏‎ اعلام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎
ميلادي‌برگزيده‌‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎
.شد‏‎
ماه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ انتخاب‏‎ اين‌‏‎
گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ (‎سال‌ 79‏‎ تيرماه‌‏‎ تا 11‏‎ خرداد‏‎ ‎‏‏12‏‎)ميلادي‌‏‎ ژوئن‌‏‎
.است‌‏‎

اول‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ تيم‌‏‎ وضعيت‌ 12‏‎ آخرين‌‏‎


مي‌كند‏‎ حركت‌‏‎ ديگر‏‎ روز‏‎ آزادگان‌ 18‏‎ جام‌‏‎ موتيو‏‎ كو‏‎ لو‏‎
ماست‌؟‏‎ فوتبال‌‏‎ تمام‌نماي‌‏‎ آينه‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تا‏‎ باشد‏‎ خاصيتهايي‌‏‎ داراي‌‏‎ بايد‏‎ جوش‌‏‎ و‏‎ پرجنب‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بناي‌‏‎ آن‌‏‎ روي‌‏‎ بتوان‌‏‎
.داد‏‎ انجام‌‏‎ همزمان‌‏‎
ليگا ، ‏‎ بوندس‌‏‎ مثل‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ ليگ‌‏‎ مجموعه‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
را‏‎ كشورها‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تماميت‌‏‎ كه‌‏‎ غيره‌‏‎ و‏‎ كالچو‏‎
.برمي‌گيرد‏‎ در‏‎
تجربه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ عمر‏‎ قسمت‌‏‎ پربارترين‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
.كند‏‎ جلب‏‎ خود‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ ورزشي‌‏‎ جريان‌‏‎ توانست‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
مختص‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎ تخصصي‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ ليگ‌‏‎ همين‌‏‎ وجود‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ وهمه‌‏‎ همه‌‏‎ فوتبال‌‏‎
روزبر‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ بيروني‌‏‎ خاصيت‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
در‏‎ تيم‌‏‎ (‎‎‏‏12‏‎) با‏‎ حالا‏‎ و‏‎.مي‌شود‏‎ افزوده‌‏‎ استعدادها‏‎ تعداد‏‎
و‏‎ گام‌‏‎ اولين‌‏‎ شايد‏‎.‎مي‌رسد‏‎ كيفيت‌‏‎ مرز‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ محتوايي‌‏‎ شكل‌‏‎
تيم‌ها‏‎ تعداد‏‎ كم‌كردن‌‏‎ كيفي‌‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ راه‌حل‌‏‎
.آسياست‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سالهاي‌‏‎ شلوغترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ (‎‎‏‏79‏‎) سال‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎
.مي‌دهد‏‎ بروز‏‎ را‏‎ خود‏‎ توان‌‏‎ جديد‏‎ شكل‌‏‎ با‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ (‎‎‏‏7980‏‎) فصل‌‏‎ در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ ديگر‏‎ روز‏‎ (‎‎‏‏18‏‎)
آشنا‏‎ تيمها‏‎ دقيق‌‏‎ وضعيت‌‏‎ آخرين‌‏‎ با‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎
.مي‌شويم‌‏‎
تهران‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
روز‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ رامسر‏‎ اردوي‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ استراحت‌ ، ‏‎
و‏‎ باغميشه‌‏‎ علي‌‏‎ برمك‌ ، ‏‎ كوروش‌‏‎ هاشمي‌نسب ، ‏‎ مهدي‌‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
خان‌‏‎ و‏‎ جباري‌‏‎ رضا‏‎ با‏‎ تاكنون‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎
خواهان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ امضاء‏‎ داخلي‌‏‎ قرارداد‏‎ محمدي‌‏‎
ابراهيم‌‏‎ و‏‎ (تراكتورسازي‌‏‎ گذشته‌‏‎ فصل‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎)‎ سيدي‌‏‎ محسن‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ نيز‏‎ ذوبآهن‌‏‎ تيم‌‏‎ مدافع‌‏‎ تقي‌پور‏‎
تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
آخر‏‎ تا‏‎ و‏‎ زده‌‏‎ اردو‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ (‎‎‏‏30‏‎) با‏‎ استقلال‌‏‎
سيروس‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ دنبال‌‏‎ بلگراد‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمرينات‌‏‎ هم‌‏‎ هفته‌‏‎
عليرضا‏‎ تيموريان‌ ، ‏‎ سرژيك‌‏‎ مجيدي‌ ، ‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ فرزاد‏‎ دين‌محمدي‌ ، ‏‎
جديد‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ هاشمي‌نسب ، ‏‎ مهدي‌‏‎ منصوريان‌ ، ‏‎
صاحبجمعي‌ ، ‏‎ پيمان‌‏‎ استقلالي‌ها‏‎.‎هستند‏‎ استقلال‌‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎
صادق‌‏‎ نوروزي‌ ، ‏‎ مجيد‏‎ نعمتي‌نژاد ، ‏‎ سيروس‌‏‎ حاجي‌پور ، ‏‎ افشين‌‏‎
.دادند‏‎ قرار‏‎ فروش‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نيك‌سيرت‌‏‎ محمد‏‎ ورمزيار ، ‏‎
شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ كمترين‌‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎
جدايي‌‏‎ خيال‌‏‎ هم‌‏‎ سيدعباسي‌‏‎ داود‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قطعي‌‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ جدايي‌‏‎
.دارد‏‎
خدمت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ (‎پاس‌‏‎)‎ مظاهري‌‏‎ وحيد‏‎ فقط‏‎ جاري‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ فجري‌ها‏‎
.مي‌گيرند‏‎
اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎
پطروسيان‌‏‎ آرمناك‌‏‎ و‏‎ استپانيان‌‏‎ لئون‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ سپاهان‌‏‎
زيادي‌‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ هم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎بازگردند‏‎ شايد‏‎ تا‏‎ هستند‏‎
(اهواز‏‎ استقلال‌‏‎)‎ سلطاني‌‏‎ هاشم‌‏‎ مهابادي‌ ، ‏‎ داود‏‎است‌‏‎ نداشته‌‏‎
.هستند‏‎ سپاهان‌‏‎ جديد‏‎ بازيكنان‌‏‎ (‎پاس‌‏‎)‎ رازيان‌‏‎ سهند‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎
آهن‌‏‎ ذوب‏‎
(ملي‌‏‎ بانك‌‏‎) عزيزي‌‏‎ رضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎استقلال‌‏‎)‎ حجازي‌‏‎ آتيلا‏‎ با‏‎ ذوبآهن‌‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تقي‌پور‏‎ ابراهيم‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ مذاكراتي‌‏‎
.بازگرداند‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ورژسركسيان‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ شايد‏‎ بدهد‏‎
شيراز‏‎ برق‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ متحول‌‏‎ كاملا‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎
هستند ، ‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ چيني‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ اختر‏‎ ادموند‏‎
امضاء‏‎ قرارداد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ محمدنيك‌سيرت‌‏‎ و‏‎ محمدي‌‏‎ محمد‏‎
.كردند‏‎
تهران‌‏‎ پاس‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ متحول‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشد‏‎ تيمهايي‌‏‎ جزو‏‎ نيز‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎
هادي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(آرارات‌‏‎) پطروسيان‌‏‎ سامسون‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ذوبآهن‌‏‎) كرمي‌‏‎ سهيل‌‏‎
.هستند‏‎ پاس‌‏‎ جديد‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ ابراهيم‌پور‏‎ و‏‎ عبدالله‌زاده‌‏‎
مظاهري‌‏‎ و‏‎ حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎ اختر ، ‏‎ نكيسا ، ‏‎ نيما‏‎ جدايي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ حتمي‌‏‎
تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎
به‌‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ بافت‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ ليگ‌‏‎ وارد‏‎ تازه‌‏‎ تيم‌‏‎ پيكان‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ ميدان‌‏‎
گذشته‌‏‎ فصل‌‏‎ مدافع‌‏‎ نوري‌‏‎ علي‌‏‎ بازگشت‌‏‎ خواهان‌‏‎ همچنين‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
ث‌‏‎ اف‌‏‎ گذشته‌‏‎ فصل‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ربيعي‌فر‏‎ مازيار‏‎.است‌‏‎ هم‌‏‎ بهمن‌‏‎
.شد‏‎ ديده‌‏‎ خودرو‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌‏‎ دفتر‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ نيز‏‎ اگالو‏‎
تعجب‏‎ زياد‏‎ شد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ سرمربي‌‏‎ هم‌‏‎ عليدوستي‌‏‎ حميد‏‎ اگر‏‎
خواهد‏‎ مربي‌‏‎ كمك‌‏‎ بدون‌‏‎ فعلا‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ شود‏‎ چنين‌‏‎ اگر‏‎.نكنيد‏‎
.بود‏‎
رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎
.است‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ جامانده‌هاي‌‏‎ خواهان‌‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎
مسعود‏‎ ابراهيم‌پور ، ‏‎ رحيم‌‏‎ محمودي‌ ، ‏‎ كاظم‌‏‎ نعمتي‌نژاد ، ‏‎ سيروس‌‏‎
رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ موردنظر‏‎ ياران‌‏‎ داداش‌زاده‌‏‎ بهزاد‏‎ و‏‎ قاسمي‌‏‎
.هستند‏‎
سيامك‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جدايي‌‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ بازيكني‌‏‎ تنها‏‎
.است‌‏‎ رضايت‌نامه‌‏‎ فاقد‏‎ او‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ فراهاني‌‏‎
تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎
چشمه‌ ، ‏‎ گل‌‏‎مي‌آيد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ ضيايي‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
رسول‌‏‎.‎شدند‏‎ جدا‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ توكلي‌‏‎ اسدالله‌‏‎ و‏‎ سيدي‌‏‎
علي‌اصغر‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎كشاورز‏‎) كارخانه‌چي‌‏‎ احمدرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎پاس‌‏‎) غني‌زاده‌‏‎
مورد‏‎ ياران‌‏‎ (‎امارات‌‏‎ خجيره‌‏‎)‎ يوسفي‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ و‏‎ روستا‏‎ مدير‏‎
.هستند‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ نظر‏‎
اهواز‏‎ فولاد‏‎
كورش‌‏‎.‎زدند‏‎ اردو‏‎ شهريار‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ فولادي‌ها‏‎
غازاريان‌‏‎ ژورس‌‏‎ و‏‎ سيانكي‌‏‎ قاسم‌‏‎ حسيني‌نسب ، ‏‎ مهدي‌‏‎ برمك‌ ، ‏‎
رضايت‌‏‎ تا‏‎ مي‌كنند‏‎ تمرين‌‏‎ فولاد‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ بازيكناني‌‏‎
.كنند‏‎ جلب‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربي‌‏‎ بگوويچ‌‏‎
تهران‌‏‎ سايپا‏‎
.است‌‏‎ ليگ‌‏‎ تيم‌‏‎ جوانترين‌‏‎ كهن‌‏‎ مايلي‌‏‎ محمد‏‎ بامربيگري‌‏‎ سايپا‏‎
از‏‎.‎دارد‏‎ تكيه‌‏‎ اميدهايش‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ فصل‌‏‎ مانند‏‎ كهن‌‏‎ مايلي‌‏‎
يونان‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ هم‌‏‎ مومني‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ جدا‏‎ محمدي‌‏‎ محمد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
فصل‌‏‎ يك‌‏‎ ابوالقاسم‌پور‏‎ بهنام‌‏‎ و‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ اما‏‎ برود‏‎
.مي‌كنند‏‎ بازي‌‏‎ سايپا‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎

است‌‏‎ غايب‏‎ "ياريگين‌‏‎" جام‌‏‎ در‏‎ "حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎"


روسيه‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ ‎‏‏8‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جام‌‏‎ بزرگ‌‏‎ جايزه‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ يازدهمين‌دوره‌‏‎
اين‌‏‎ راهي‌‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ روزسه‌شنبه‌‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ "ياريگين‌‏‎ ايوان‌‏‎"
از 8‏‎ متشكل‌‏‎ به‌روسيه‌‏‎ ايران‌‏‎ اعزامي‌‏‎ تيم‌‏‎.مي‌شود‏‎ كشور‏‎
كيلوگرم‌‏‎ و 97‏‎ دروزن‌هاي‌ 76 ، 85‏‎ و‏‎ است‌‏‎ همراه‌‏‎ و 5‏‎ كشتي‌گير‏‎
.ندارد‏‎ كشتي‌گير‏‎
به‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ و‏‎ قهرمان‌‏‎ "حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎"
ايوان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 97‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نماينده‌تيم‌‏‎ عنوان‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ بنابه‌صلاحديد‏‎ ليكن‌‏‎ كند ، ‏‎ شركت‌‏‎ ياريگين‌‏‎
"لودز‏‎"جام‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ شركت‌‏‎ لهستان‌‏‎ در‏‎
ايوان‌‏‎" جام‌‏‎ بزرگ‌‏‎ جايزه‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ برخوردار‏‎ بالايي‌‏‎ اعتبار‏‎ كه‌از‏‎ "ياريگين‌‏‎
در‏‎ "كراسنويارسك‌‏‎" شهر‏‎ آينده‌در‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎ دوم‌‏‎ تا‏‎ تير‏‎ ‎‏‏31‏‎
كشتي‌‏‎ فقيدفدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ ياريگين‌‏‎ زادگاه‌‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎ سيبري‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ اول‌‏‎ نفرات‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ روسيه‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
و‏‎ دلار‏‎ هزار‏‎ يك‌‏‎ دوم‌‏‎ نفرات‌‏‎ دلار ، ‏‎ دوهزار‏‎ مبلغ‌‏‎ رقابتها‏‎
.گرفته‌است‌‏‎ درنظر‏‎ جايزه‌‏‎ دلار‏‎ سوم‌ 500‏‎ نفرات‌‏‎
از‏‎ روسيه‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اسامي‌‏‎
-طيبي‌‏‎ بهنام‌‏‎ و‏‎ محمدي‌‏‎ غلامرضا‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ است‌54‏‎ قرار‏‎ اين‌‏‎
‎‏‏63‏‎-جوكار‏‎ مصطفي‌‏‎ مسعود‏‎ و‏‎ دبير‏‎ عليرضا‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏58‏‎
مجيد‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏69‏‎-‎بهتري‌‏‎ اكبر‏‎ و‏‎ طلايي‌‏‎ محمد‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎
شركت‌كننده‌اي‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ و 97‏‎ ‎‏‏، 85‏‎ ‎‏‏76‏‎-محمدي‌‏‎
.رضايي‌‏‎ عليرضا‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏130‏‎-‎ندارد‏‎
‎‏‏،‏‎(مربي‌‏‎) اكبرنژاد‏‎ تقي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎سرمربي‌‏‎)‎ برزگر‏‎ منصور‏‎:همراهان‌‏‎
و‏‎ (‎داور‏‎)‎ حسيني‌‏‎ سيدحسين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(بدنساز‏‎ مربي‌‏‎) بهتاج‌‏‎ ايوب‏‎
.(سرپرست‌‏‎)‎ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مدير‏‎ صنعتكاران‌‏‎ محمدعلي‌‏‎

ايران‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ ميزبان‌‏‎ قشم‌‏‎


در‏‎ ساله‌‏‎ چند‏‎ قدمتي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ ندارد‏‎ سال‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ منظمي‌‏‎ و‏‎ مدون‌‏‎ برنامه‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎
دوره‌‏‎ يك‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ آزاد‏‎ مناطق‌‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎ گاه‌‏‎ از‏‎ هر‏‎
.مي‌شود‏‎ مسابقه‌‏‎
عامل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ گذرا‏‎ نگاهي‌‏‎
آن‌‏‎ ريشه‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ مديريت‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ ركود‏‎ اصلي‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎.‎كرد‏‎ جستجو‏‎ مالي‌‏‎ منابع‌‏‎ كمبود‏‎ در‏‎ بايد‏‎ را‏‎
رسيده‌‏‎ قشم‌‏‎ فعال‌‏‎ جزيره‌‏‎ به‌‏‎ نوبت‌‏‎ كيش‌‏‎ و‏‎ چابهار‏‎ آزاد‏‎ بندر‏‎
ساحلي‌‏‎ واليباليستهاي‌‏‎ ميزبان‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ اواخر‏‎ از‏‎ تا‏‎ است‌‏‎
.باشد‏‎ كشور‏‎
بر‏‎ سرشناس‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ بازيها 20‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
سال‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ تا‏‎ مي‌يابند‏‎ را‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ گرم‌‏‎ ماسه‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎
.زنند‏‎ توپ‌‏‎ به‌‏‎ دستي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ خاطره‌اي‌‏‎ تجديد‏‎ يكبار‏‎

نشد‏‎ اعلام‌‏‎ چرا‏‎ دانشجويان‌‏‎ تكواندو‏‎ تيم‌‏‎ ناكامي‌‏‎


خبري‌‏‎ ورزشي‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ صبح‌‏‎ ديروز‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كشورمان‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ تكواندوكاران‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ درج‌‏‎
در‏‎ همگي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ تكواندو‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎
ادامه‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ برابر‏‎ شكست‌‏‎ قبول‌‏‎ با‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎
حذف‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ جدول‌‏‎ از‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ بازمانده‌‏‎ ديدارها‏‎
كه‌‏‎ كشور‏‎ دانشجويي‌‏‎ ورزش‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ گلايه‌‏‎ !شده‌اند‏‎
همچون‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ بوده‌‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اعزام‌‏‎ مسئول‌‏‎
شده‌‏‎ كسب‏‎ نتايج‌‏‎ خبر‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اعزام‌‏‎ و‏‎ شركت‌‏‎ خبر‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ رسمي‌‏‎ بصورت‌‏‎ كشورمان‌‏‎ تكواندوكار‏‎ دانشجويان‌‏‎ توسط‏‎
دست‌رفتن‌‏‎ از‏‎ شايد‏‎ !است‌؟‏‎ نشده‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ همگاني‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ تكواندو‏‎ تيم‌‏‎ گذشته‌براي‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ سومي‌‏‎ عنوان‌‏‎
باعث‌‏‎ بود‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ تكواندو‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
نشود‏‎ فراموش‌‏‎.‎باشد‏‎ ما‏‎ اشاره‌‏‎ مورد‏‎ خبر‏‎ سراسري‌‏‎ ارسال‌‏‎ عدم‌‏‎
پيگيري‌‏‎ ورزشي‌‏‎ رويدادهاي‌‏‎ وقوع‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ وظيفه‌‏‎ كه‌‏‎
هر‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ اخبار‏‎ انحصاري‌كردن‌‏‎ و‏‎ انتهاست‌‏‎ تا‏‎ آن‌ها‏‎
.بود‏‎ نخواهد‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ موفقيت‌‏‎ مايه‌‏‎ باشد‏‎ كه‌‏‎ زمينه‌اي‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.