شماره‌ 2294‏‎ ‎‏‏،‏‎16 DEC 2000 آذر 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 26‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Free Tribune
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
رئيس‌جمهوري‌استعفاي‌مهاجراني‌راپذيرفت‌‏‎
انقلابوحرمت‌‏‎ انديشه‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ :خاتمي‌‏‎
بي‌بازگشت‌‏‎ راهي‌‏‎ شهروندان‌‏‎ انسان‌وحقوق‌‏‎
است‌‏‎

درباره‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ كشمكش‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ قانوني‌‏‎ مصونيت‌‏‎

محمد‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ رئيس‌‏‎ شكايت‌‏‎ با‏‎
مي‌رود‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ سلامتي‌‏‎

نيست‌‏‎ خشونت‌طلبان‌‏‎ پذيراي‌‏‎ جامعه‌‏‎ :‎كشور‏‎ وزير‏‎

جزو‏‎ فلسطين‌‏‎ آزادسازي‌‏‎ :‎رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
است‌‏‎ مسلمان‌‏‎ ملتهاي‌‏‎ شرعي‌‏‎ وظايف‌‏‎

مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ كسي‌‏‎ هيچ‌‏‎ :كروبي‌‏‎
دهد‏‎ قرار‏‎ تعقيب‏‎ تحت‌‏‎ اظهارنظر‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎

جبهه‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎
رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ با‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎

سياسي‌‏‎ يادداشت‌‏‎

‎‏‏6‏‎- ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ يادداشتهاي‌‏‎

پذيرفت‌‏‎ را‏‎ مهاجراني‌‏‎ استعفاي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
حرمت‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ انديشه‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ :خاتمي‌‏‎
بي‌بازگشت‌‏‎ راهي‌‏‎ شهروندان‌‏‎ انسان‌وحقوق‌‏‎
است‌‏‎


مركز‏‎" رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ مشاور‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎
شد‏‎ منصوب‏‎ "تمدنها‏‎ بين‌المللي‌گفتگوي‌‏‎
شد‏‎ منصوب‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ سرپرستي‌‏‎ به‌‏‎ جامعي‌‏‎ مسجد‏‎ احمد‏‎
والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎-تهران‌‏‎
پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎
دكتر‏‎ كارساز‏‎ و‏‎ بي‌وقفه‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ با‏‎
فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ استعفاي‌‏‎ مهاجراني‌ ، ‏‎ سيدعطاءالله‌‏‎
.پذيرفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎
" ورئيس‌‏‎ مشاورخود‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎
كامل‌‏‎ متن‌‏‎كرد‏‎ منصوب‏‎ "تمدنها‏‎ بين‌المللي‌گفتگوي‌‏‎ مركز‏‎
ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ استعفانامه‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پاسخ‌‏‎
:مي‌باشد‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ الله‌‏‎ بسم‌‏‎
است‌ ، ‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ آن‌‏‎ كالاي‌‏‎ كه‌‏‎ عرصه‌اي‌‏‎ در‏‎ خدمت‌‏‎
عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خدمت‌‏‎ شايسته‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دشوار‏‎ پيچيده‌و‏‎ سنگين‌ ، ‏‎
آزادانديش‌‏‎ و‏‎ متدين‌‏‎ انديشمند ، ‏‎ زنان‌‏‎ و‏‎ مردان‌‏‎
و‏‎ هستند‏‎ جامعه‌‏‎ اساسي‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ ومدافع‌ارزشهاي‌‏‎
ديندار ، ‏‎ مردان‌‏‎ زمره‌‏‎ از‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎ آقاي‌‏‎ برادرمان‌جناب‏‎
كه‌‏‎ كجا‏‎ هر‏‎ در‏‎ قطعا‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ دوست‌‏‎ انسان‌‏‎ و‏‎ انديشه‌ورز‏‎
تا‏‎ كه‌‏‎ بودم‌‏‎ علاقمند‏‎.بود‏‎ خواهند‏‎ بركت‌‏‎ و‏‎ خير‏‎ منشا‏‎ باشند‏‎
اينك‌‏‎ ولي‌‏‎ باشم‌ ، ‏‎ عزيز‏‎ اين‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ مسئوليت‌‏‎ دوره‌‏‎ پايان‌‏‎
را‏‎ ديگري‌‏‎ وضع‌‏‎ كناره‌گيري‌ ، ‏‎ بر‏‎ ايشان‌‏‎ عزم‌‏‎ مجراي‌‏‎ از‏‎ تقدير‏‎
.مي‌زند‏‎ رقم‌‏‎
وزارت‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ كارساز‏‎ و‏‎ بي‌وقفه‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ از‏‎ سپاس‌‏‎ ضمن‌‏‎
حق‌‏‎ ياري‌‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎
خواهم‌‏‎ ايشان‌بهره‌مند‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ خدمت‌‏‎ و‏‎ كمك‌‏‎ از‏‎ همواره‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ موافقت‌‏‎ استعفايشان‌‏‎ با‏‎ بود ، ‏‎
پاسداري‌‏‎ و‏‎ پايدار‏‎ و‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ توسعه‌‏‎ راه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پرواضح‌‏‎
اساسي‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎ حرمت‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ آيين‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ حضرت‌‏‎ لطف‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بي‌بازگشت‌‏‎ راهي‌‏‎ شهروندان‌‏‎
صبور‏‎ متعهد ، ‏‎ مردان‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ همه‌‏‎ همت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ آشكار‏‎ خواست‌‏‎
.انشاءالله‌‏‎.‎يافت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ خيرخواه‌‏‎ و‏‎
خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
مهاجراني‌‏‎ استعفاي‌‏‎ متن‌‏‎
خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ حضرت‌‏‎
جمهوري‌‏‎ محترم‌‏‎ رئيس‌‏‎
توفيق‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ سلام‌‏‎ با‏‎
و‏‎ شرايط‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ جنابعالي‌ ، ‏‎ محضر‏‎ در‏‎ مذاكره‌‏‎ پيرو‏‎
شكل‌‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ قلمرو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مقتضياتي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ مسئوليت‌‏‎ گرفته‌است‌ ، ادامه‌‏‎
درخواست‌‏‎ با‏‎ اميدوارم‌‏‎ و‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ مصلحت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ميسر‏‎ را‏‎
.فرماييد‏‎ موافقت‌‏‎ اينجانب‏‎ استعفاي‌‏‎
وزارت‌‏‎ در‏‎ توانايم‌‏‎ و‏‎ متعهد‏‎ همكاران‌‏‎ همگي‌‏‎ و‏‎ اينجانب‏‎ تلاش‌‏‎
با‏‎ متناسب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ ارشاداسلامي‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎
و‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ ارتقاي‌فرهنگ‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ جنابعالي‌‏‎ دولت‌‏‎ برنامه‌‏‎
.نماييم‌‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ اعتلاي‌‏‎
نبوده‌‏‎ كم‌‏‎ ما‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ در‏‎ كاستي‌‏‎ و‏‎ نارسايي‌‏‎ ترديد‏‎ بدون‌‏‎
ملت‌‏‎ منزلت‌‏‎ و‏‎ شان‌‏‎ شايسته‌‏‎ نتوانسته‌ايم‌چنانكه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
و‏‎ نويسندگان‌‏‎ هنرمندان‌و‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ قدرشناس‌‏‎ و‏‎ سربلند‏‎
است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ عرصه‌‏‎ اصحاب‏‎ همگي‌‏‎
را‏‎ ما‏‎ محدود‏‎ تلاش‌‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ اميدوارم‌‏‎.‎توفيق‌يابيم‌‏‎
.دهد‏‎ قرار‏‎ خويش‌‏‎ درگاه‌‏‎ مقبول‌‏‎
انقلاب‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ما‏‎ عمل‌‏‎ و‏‎ انگيزه‌‏‎
از‏‎.‎گرداند‏‎ خالص‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سربلند‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ موثر‏‎ و‏‎ متين‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ جنابعالي‌‏‎
دولت‌‏‎ در‏‎ ارجمندم‌‏‎ همكاران‌‏‎ از‏‎ بوده‌ايد ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎
گرانقدرم‌‏‎ همكاران‌‏‎ همگي‌‏‎ از‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
و‏‎ توفيق‌‏‎.‎دارم‌‏‎ تمام‌‏‎ سپاس‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ آرزو‏‎ همگان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مستدام‌‏‎ عزت‌‏‎ و‏‎ سربلندي‌‏‎
مهاجراني‌‏‎.‎.‎.سيدعطاءا‏‎
مسجدجامعي‌‏‎ احمد‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكمي‌‏‎ طي‌‏‎ همچنين‌‏‎
.شد‏‎ منصوب‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ سرپرستي‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مقام‌‏‎ قائم‌‏‎
قانون‌‏‎ اصل‌ 135‏‎ براساس‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ جنابعالي‌ ، ‏‎ مفيد‏‎ تجارب‏‎ و‏‎ شايستگي‌‏‎ تعهد ، ‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ سرپرست‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ موجب‏‎
.برمي‌گزينم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎

درباره‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ كشمكش‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ قانوني‌‏‎ مصونيت‌‏‎


نامه‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تصريح‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎
وجود‏‎ شوراي‌اسلامي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ مصونيت‌‏‎ قانون‌‏‎ كردكه‌‏‎
.ندارد‏‎
از‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ ميان‌‏‎ نامه‌نگاري‌‏‎
مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ عباسي‌‏‎ حسيني‌‏‎ علي‌‏‎ كه‌محمدرضا‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ آنجا‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ چهارشنبه‌گذشته‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ نهاوند‏‎
انتقاد‏‎ شوراي‌اسلامي‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ آراي‌‏‎ ابطال‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
مدرك‌ ، ‏‎ بدون‌‏‎ حتي‌‏‎ نظارت‌‏‎ ازهياتهاي‌‏‎ بسياري‌‏‎:‎بود‏‎ گفته‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
.نمي‌كنند‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ شهرهايي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ صحت‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ نماينده‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ سخنان‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ وارده‌‏‎ اتهام‌‏‎ پيگيري‌‏‎ كردشوراي‌نگهبان‌‏‎ اعلام‌‏‎
خود‏‎ مسلم‌‏‎ حق‌‏‎ مراجع‌قضايي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ را‏‎ نهاوند‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
.مي‌داند‏‎
نيزپاسخ‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مديركل‌‏‎
نماينده‌‏‎ اظهارات‌‏‎ به‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ مديركل‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ تهديدآميزخواند‏‎ نامه‌‏‎ را‏‎ نهاوند‏‎ مردم‌‏‎
.دانست‌‏‎ نهاد‏‎ آن‌‏‎ قانوني‌‏‎ محدوده‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ تحركات‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎ پور‏‎ مسعود‏‎ اكبر‏‎ سيد‏‎
خبرگزاري‌‏‎ به‌‏‎ نمابر‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ پنجشنبه‌‏‎ كه‌عصر‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ اختيارات‌‏‎ وظايف‌ ، ‏‎ ضمن‌پذيرش‌‏‎ شد ، ‏‎ ارسال‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
اصول‌‏‎ استنادبه‌‏‎:‎نوشت‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ حرمت‌‏‎
.است‌‏‎ مطلوب‏‎ به‌‏‎ مصادره‌‏‎ نوعي‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ متشابهات‌‏‎ و‏‎ كلي‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ و 84‏‎ اصول‌ 67‏‎:افزود‏‎ نامه‌‏‎ دراين‌‏‎ وي‌‏‎
مذكور ، ‏‎ اصول‌‏‎ متن‌‏‎ از‏‎ حقوقداني‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ حدودنمايندگان‌‏‎
استنتاج‌‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ جرم‌توسط‏‎ و‏‎ خلاف‌‏‎ ارتكاب‏‎ مجوز‏‎
.نمي‌كند‏‎
:افزود‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎
بر‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تبعيض‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تعجباينجانب‏‎ موجب‏‎
ميزان‌‏‎ بدان‌‏‎ تا‏‎ ناباورانه‌‏‎ ايشان‌را‏‎ مصونيت‌‏‎ مردم‌‏‎ آحاد‏‎ ديگر‏‎
.داده‌ايد‏‎ ارتقا‏‎
مصونيت‌‏‎ قانون‌‏‎ وجود‏‎ عدم‌‏‎ از‏‎ اطمينان‌‏‎ با‏‎:‎نوشت‌‏‎ مسعودپور‏‎
مجلس‌‏‎)‎ قانون‌‏‎ درياي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ جنابعالي‌‏‎ تا‏‎ نمايندگان‌ ، علاقمندم‌‏‎
از‏‎ صريح‌‏‎ و‏‎ محكم‌‏‎ مواردي‌‏‎ فرموده‌و‏‎ تفحص‌‏‎ (اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
نمايندگان‌متخلف‌‏‎ مصونيت‌‏‎ پيرامون‌‏‎ وجود‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎
سابقين‌‏‎ از‏‎ شد‏‎ فراهم‌‏‎ فرصتي‌‏‎ چنانچه‌‏‎ و‏‎ نماييد‏‎ ايفاد‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎
مطالعه‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ محكوم‌‏‎ مجرمين‌‏‎ و‏‎ متخلفين‌‏‎ فهرست‌‏‎ اداره‌كل‌‏‎ آن‌‏‎
.باشد‏‎ شده‌‏‎ تقديمتان‌‏‎ كلام‌اينجانب‏‎ بر‏‎ شاهدي‌‏‎ تا‏‎ فرماييد‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ سكوت‌‏‎ جهات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
خود‏‎ قداست‌‏‎ و‏‎ جايگاه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ توهينها‏‎ افتراهاو‏‎ تهمت‌ها ، ‏‎
پاسخگويي‌‏‎ عدم‌‏‎ ولي‌‏‎ تنزل‌ندهد ، ‏‎ سياسي‌‏‎ حزب‏‎ يك‌‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
سويي‌براي‌‏‎ از‏‎ موهن‌‏‎ ادعاهاي‌‏‎ و‏‎ اظهارات‌‏‎ به‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ باورها‏‎ پاره‌اي‌‏‎ موجبات‌‏‎ خوديها‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ برانگيز‏‎ سوال‌‏‎ نيز‏‎ نظرخواص‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ تصريح‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 86‏‎ در‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
اظهار‏‎ در‏‎ نمايندگي‌‏‎ ايفاي‌وظايف‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
سبب‏‎ رابه‌‏‎ آنها‏‎ نمي‌توان‌‏‎ و‏‎ آزادند‏‎ كاملا‏‎ خود‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ نظر‏‎
مقام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آرايي‌‏‎ يا‏‎ كرده‌اند‏‎ اظهار‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نظراتي‌‏‎
.كرد‏‎ توقيف‌‏‎ يا‏‎ تعقيب‏‎ داده‌اند‏‎ خود‏‎ نمايندگي‌‏‎ ايفاي‌وظايف‌‏‎
در‏‎ نماينده‌‏‎ هر‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ دراصل‌ 84‏‎ همچنين‌‏‎
داخلي‌‏‎ مسائل‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ دارد‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مسئول‌‏‎ تمام‌ملت‌‏‎ برابر‏‎
.نظرنمايد‏‎ اظهار‏‎ كشور‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎

محمد‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ رئيس‌‏‎ شكايت‌‏‎ با‏‎
مي‌رود‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ سلامتي‌‏‎


انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎ سلامتي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌رود‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ شكايت‌مدعي‌العموم‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
جناحي‌‏‎:‎بود‏‎ گفته‌‏‎ مناظره‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ دوشنبه‌ 12آذرماه‌‏‎ روز‏‎
كرده‌‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ مطالبي‌‏‎ "شما‏‎" نشريه‌‏‎ در‏‎ (‎موتلفه‌‏‎ جمعيت‌‏‎) خاص‌‏‎
داده‌‏‎ احتمال‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اعترافات‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ متذكر‏‎ و‏‎
اين‌امر‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تخلف‌‏‎ اساسي‌‏‎ ازقانون‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ مي‌شود‏‎
.است‌‏‎ پيگيري‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ قابل‌‏‎
كه‌‏‎ شود‏‎ استنباط‏‎ طور‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎:‎بود‏‎ كرده‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ شود‏‎ محكوم‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ جهت‌‏‎ دراين‌‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎
البته‌‏‎ شود ، ‏‎ فراهم‌‏‎ او‏‎ سياسي‌‏‎ كفايت‌‏‎ عدم‌‏‎ طرح‌‏‎ براي‌‏‎ شرايطي‌‏‎
.نباشد‏‎ درست‌‏‎ ما‏‎ استنباط‏‎ اين‌‏‎ اميدوارم‌‏‎
كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ عليزاده‌ ، ‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ اظهارات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ مساله‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ تهران‌طرح‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎
.است‌‏‎ پيگيري‌‏‎ قابل‌‏‎ ادعا‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎
العموم‌‏‎ مدعي‌‏‎ نامه‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎
شده‌‏‎ خواسته‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ آن‌ ، ‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ دريافت‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ را‏‎
در‏‎ آينده‌‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ ظرف‌‏‎ توضيحات‌ ، ‏‎ اداي‌پاره‌اي‌‏‎ براي‌‏‎ بود‏‎
مدعي‌‏‎ شكايت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌كننده‌‏‎ شعبه‌‏‎.‎شود‏‎ حاضر‏‎ دادگاه‌‏‎
.است‌‏‎ شعبه‌1410‏‎ او ، ‏‎ از‏‎ العموم‌‏‎

نيست‌‏‎ خشونت‌طلبان‌‏‎ پذيراي‌‏‎ جامعه‌‏‎ :‎كشور‏‎ وزير‏‎


بر‏‎ كه‌‏‎ آناني‌‏‎:گفت‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ نيست‌‏‎ آنان‌‏‎ جامعه‌پذيراي‌‏‎ كه‌‏‎ بدانند‏‎ مي‌كوبند‏‎ خشونت‌‏‎ طبل‌‏‎
.ندارد‏‎ عاقبت‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مسيري‌‏‎
ابن‌‏‎ مسجدعلي‌‏‎ در‏‎ شب‏‎ پنجشنبه‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
كوبيدن‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ براي‌حفظ‏‎:افزود‏‎ اسلامشهر‏‎ (‎ع‌‏‎)‎موسي‌الرضا‏‎
با‏‎ تجمع‌ها‏‎ زدن‌‏‎ برهم‌‏‎ و‏‎ آشوبها‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎ طبل‌‏‎ بر‏‎
.نيست‌‏‎ سازگار‏‎ ديني‌‏‎ چارچوب‏‎ با‏‎ باشد‏‎ كه‌‏‎ هرانگيزه‌اي‌‏‎
و‏‎ گفتن‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ را‏‎ ديگران‌‏‎ كه‌‏‎ ديني‌‏‎:گفت‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
با‏‎ را‏‎ مسايل‌‏‎ تا‏‎ نمي‌كند‏‎ دعوت‌‏‎ مارا‏‎ چطور‏‎ مي‌كند ، ‏‎ شنيدن‌‏‎
تمدنها‏‎ گفتگوي‌‏‎ به‌بحث‌‏‎ بااشاره‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎.‎نماييم‌‏‎ حل‌‏‎ منطق‌‏‎
در‏‎ بحث‌‏‎ اين‌‏‎ به‌عنوان‌پيشقراول‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎
آغازخواهد‏‎ ايران‌‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ (‎‎‏‏2001‏‎) جديد‏‎ سال‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مطرح‌‏‎ دنيا‏‎
اهميت‌‏‎ كمتر‏‎ موضوع‌‏‎ به‌اين‌‏‎ كشور‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎ ولي‌‏‎ شد‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌خدمات‌‏‎ درادامه‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎
انقلاب‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ اشاره‌كرد‏‎ دركشور‏‎ گذشته‌‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ طول‌‏‎
و‏‎ نموده‌‏‎ عبور‏‎ دشواري‌‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ گذرگاههاي‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎
عده‌اي‌‏‎ ولي‌‏‎ داريم‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ اميدواركننده‌اي‌‏‎ و‏‎ آينده‌روشن‌‏‎
.دهند‏‎ جلوه‌‏‎ راتاريك‌‏‎ روشن‌‏‎ تادورنماي‌‏‎ دارند‏‎ سعي‌‏‎
امنيتي‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎ و‏‎ استاندار‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
.مي‌كردند‏‎ همراهي‌‏‎ تهران‌‏‎ استانداري‌‏‎

جزو‏‎ فلسطين‌‏‎ آزادسازي‌‏‎ :‎رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
است‌‏‎ مسلمان‌‏‎ ملتهاي‌‏‎ شرعي‌‏‎ وظايف‌‏‎


حدود‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ رعايت‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ مسئوليت‌‏‎ بخش‌‏‎ مهمترين‌‏‎
است‌‏‎ آنان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ انصاف‌‏‎ و‏‎ عدالت‌‏‎ گرفتن‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎
پربركت‌‏‎ ليالي‌‏‎ درآستانه‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ع‌‏‎)‎علي‌‏‎ حضرت‌‏‎ اميرمومنان‌‏‎ شهادت‌‏‎ ايام‌‏‎ و‏‎ قدر‏‎
درجمع‌‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌ ، ‏‎
تبيين‌‏‎ ضمن‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ روزه‌دار‏‎ و‏‎ مومن‌‏‎ انبوه‌نمازگزاران‌‏‎
مولاي‌‏‎ سيره‌‏‎ و‏‎ كلام‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ اسلامي‌و‏‎ نظام‌‏‎ مسئولان‌‏‎ وظايف‌‏‎
جهان‌‏‎ مساله‌اصلي‌‏‎ را‏‎ فلسطين‌‏‎ مساله‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ع‌‏‎)‎علي‌‏‎ امام‌‏‎ متقيان‌‏‎
مظلوم‌‏‎ ملت‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ در‏‎:كردند‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ خواندند‏‎ اسلام‌‏‎
تر‏‎ كوبنده‌‏‎ و‏‎ پرشورتر‏‎ امسال‌‏‎ قدس‌‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎ مراسم‌‏‎ فلسطين‌ ، ‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ درسراسر‏‎ ديگر ، ‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎ از‏‎
و‏‎ صهيونيستها‏‎ تلاش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
مساله‌‏‎ يك‌‏‎ فلسطين‌ ، ‏‎ مساله‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ القاءاين‌‏‎ براي‌‏‎ حاميانشان‌‏‎
اين‌‏‎ مسلماني‌‏‎ ملت‌‏‎ هيچ‌‏‎:افزودند‏‎ است‌ ، ‏‎ اسرائيل‌‏‎ دولت‌‏‎ داخلي‌‏‎
فلسطين‌را‏‎ مساله‌‏‎ وجود‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نمي‌پذيرد‏‎ را‏‎ تبليغات‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ مسائل‌‏‎ اساسي‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ مساله‌‏‎
.مي‌داند‏‎
همه‌‏‎ براي‌‏‎ فلسطين‌‏‎ مساله‌‏‎ اهميت‌‏‎ علت‌‏‎ تبيين‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎
عمومي‌‏‎ و‏‎ شرعي‌‏‎ وظيفه‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ وكشورهاي‌‏‎ مسلمان‌‏‎ ملتهاي‌‏‎
و‏‎ كردند‏‎ اشاره‌‏‎ سرزمين‌فلسطين‌‏‎ كردن‌‏‎ آزاد‏‎ براي‌‏‎ مسلمين‌‏‎
براين‌‏‎ مسلمان‌‏‎ فقهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ مذاهب‏‎ همه‌‏‎:افزودند‏‎
به‌‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ خاك‌‏‎ از‏‎ قطعه‌اي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ تاكيد‏‎ نكته‌‏‎
موظفند‏‎ مسلمانان‌‏‎ آحاد‏‎ درآمد ، ‏‎ دشمنان‌‏‎ و‏‎ اشغال‌بيگانگان‌‏‎
مجاهدت‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎ به‌‏‎ آن‌سرزمين‌‏‎ بازگرداندن‌‏‎ براي‌‏‎
شرعي‌‏‎ وظايف‌‏‎ جزو‏‎ آزادسازي‌فلسطين‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كنند ، ‏‎
.است‌‏‎ مسلمان‌‏‎ ملتهاي‌‏‎
دولت‌‏‎ تشكيل‌‏‎ از‏‎ استعمارگران‌‏‎ هدف‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
تداوم‌‏‎ براي‌‏‎ زمينه‌سازي‌‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ درقلب‏‎ صهيونيستي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ دولتهاي‌‏‎ اقتدار‏‎ و‏‎ ازرشد‏‎ جلوگيري‌‏‎ و‏‎ استعمار‏‎ و‏‎ سلطه‌‏‎
فلسطين‌‏‎ نيزنجات‌‏‎ منظر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎:‎كردند‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ و‏‎ برشمردند‏‎
و‏‎ ملتها‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ مصالح‌‏‎ با‏‎ صهيونيستي‌‏‎ غاصب‏‎ دولت‌‏‎ محو‏‎ و‏‎
جمهوري‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ ارتباط‏‎ كاملا‏‎ دولتهاي‌منطقه‌‏‎
دنياي‌‏‎ آزادانديش‌‏‎ وسياستمداران‌‏‎ آگاه‌‏‎ روشنفكران‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ ملتها‏‎ تامين‌كننده‌مصالح‌‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎
.مي‌دانند‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ بيداري‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
رفتارسبعانه‌‏‎ از‏‎ بپاخاسته‌‏‎ نسل‌‏‎ اين‌‏‎:افزودند‏‎ فلسطين‌‏‎
آمدن‌‏‎ فائق‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌است‌‏‎ درك‌‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ جان‌‏‎ به‌‏‎ صهيونيستها‏‎
مقاومت‌‏‎ و‏‎ مبارزه‌‏‎ با‏‎ جز‏‎ خواري‌‏‎ و‏‎ تحقير‏‎ و‏‎ برزبوني‌‏‎
.نمي‌شود‏‎ حاصل‌‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ مذاكره‌‏‎ واز‏‎ نيست‌‏‎ امكان‌پذير‏‎
فلسطين‌‏‎ ملت‌‏‎ شديدتر‏‎ سركوب‏‎ براي‌‏‎ صهيونيستها‏‎ تلاش‌‏‎ ايشان‌‏‎
است‌‏‎ ممكن‌‏‎ بيشتر‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎ سركوب‏‎:‎افزودند‏‎ كردندو‏‎ رايادآوري‌‏‎
طوفان‌‏‎ اما‏‎ كند‏‎ ساكت‌‏‎ راظاهرا‏‎ فلسطين‌‏‎ ملت‌‏‎ برهه‌اي‌‏‎ در‏‎
فلسطيني‌سرانجام‌‏‎ وجوانان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ كينه‌‏‎ و‏‎ خشم‌‏‎ عقده‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ ويران‌‏‎ و‏‎ ريخت‌‏‎ فروخواهد‏‎ را‏‎ صهيونيستها‏‎ كاخهاي‌‏‎
هم‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ مسجدالاقصي‌‏‎ مبارك‌‏‎ انتفاضه‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎
كردندو‏‎ ارزيابي‌‏‎ صهيونيستها‏‎ محاسبات‌‏‎ ومبناي‌‏‎ پايه‌‏‎ زننده‌‏‎
بودكه‌‏‎ شده‌‏‎ استوار‏‎ اساس‌‏‎ براين‌‏‎ اسرائيلي‌‏‎ محاسبات‌‏‎:‎افزودند‏‎
ندارد‏‎ مقابله‌را‏‎ و‏‎ مبارزه‌‏‎ ونشاط‏‎ عزم‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ فلسطين‌‏‎ ملت‌‏‎
امن‌‏‎ محيط‏‎ و‏‎ ريخت‌‏‎ برهم‌‏‎ را‏‎ محاسبات‌‏‎ اين‌‏‎ پايه‌‏‎ انتفاضه‌‏‎ اما‏‎
دولت‌‏‎ و‏‎ زد‏‎ برهم‌‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ صهيونيستها‏‎ شده‌‏‎ وعده‌داده‌‏‎
.استعفاكرد‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ را‏‎ صهيونيستي‌‏‎
در‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ آشكار‏‎ نقض‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
با‏‎ را‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ حمايت‌‏‎ سرزمينهاي‌اشغالي‌ ، ‏‎
:افزودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ طبيعي‌‏‎ حكومت‌آمريكا ، ‏‎ جوهره‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
صفتان‌‏‎ شيطان‌‏‎ مفسدان‌و‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ آن‌‏‎ مبناي‌‏‎ كه‌‏‎ حكومتي‌‏‎ از‏‎
در‏‎ بايد‏‎ جهان‌‏‎ مردم‌‏‎ اما‏‎ نمي‌رود‏‎ توقعي‌‏‎ اين‌‏‎ جز‏‎ است‌‏‎
آمريكا‏‎ سياستهاي‌‏‎ شعارهاو‏‎ زشت‌‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎ چهره‌‏‎ آيينه‌فلسطين‌ ، ‏‎
.كنند‏‎ درك‌‏‎ و‏‎ رامشاهده‌‏‎
راحل‌‏‎ امام‌‏‎ مواضع‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
همانگونه‌‏‎:‎كردند‏‎ تاكيد‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ عظيم‌الشان‌درقبال‌‏‎
از‏‎ اساسا‏‎ بايد‏‎ اسرائيل‌‏‎ غده‌سرطاني‌‏‎ فرموده‌اند‏‎ امام‌‏‎ كه‌‏‎
.شود‏‎ كنده‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ وطنشان‌‏‎ به‌‏‎ فلسطيني‌‏‎ آوارگان‌‏‎ تمامي‌‏‎ بازگشت‌‏‎ ايشان‌‏‎
در‏‎ مسيحي‌‏‎ و‏‎ يهودي‌‏‎ ازمسلمان‌ ، ‏‎ اعم‌‏‎ مردم‌فلسطين‌‏‎ اظهارنظرهمه‌‏‎
انساني‌‏‎ كاملا‏‎ راه‌حل‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ آينده‌‏‎ حكومت‌‏‎ مورد‏‎
فلسطين‌‏‎ مساله‌‏‎ درقبال‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
حكومت‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مسلم‌‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎:خواندندوافزودند‏‎
فلسطين‌‏‎ سرزمين‌‏‎ امكان‌بقادر‏‎ موقعيتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ صهيونيستي‌‏‎
.يافت‌‏‎ رانخواهد‏‎
و‏‎ پايداري‌‏‎ و‏‎ صبر‏‎ به‌‏‎ فلسطين‌‏‎ ملت‌‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ ايشان‌‏‎
الهي‌‏‎ تخلف‌ناپذير‏‎ وعده‌‏‎ را‏‎ باطل‌‏‎ بر‏‎ حق‌‏‎ مقاومت‌ ، پيروزي‌‏‎
ملتهاي‌‏‎ همه‌‏‎ وظيفه‌‏‎ را‏‎ مظلومان‌فلسطيني‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎ برشمردند‏‎
.خواندند‏‎ اسلامي‌‏‎ دولتهاي‌‏‎ و‏‎ مسلمان‌‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
شهادت‌‏‎ ايام‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ جمعه‌‏‎ اول‌نماز‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
امسال‌‏‎ همچنين‌نامگذاري‌‏‎ و‏‎ (‎ع‌‏‎)‎علي‌‏‎ اميرالمومنين‌‏‎ حضرت‌‏‎
و‏‎ مردم‌‏‎ آحاد‏‎ پيروي‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ حضرت‌‏‎ آن‌‏‎ سال‌‏‎ بعنوان‌‏‎
اين‌‏‎ عملي‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ ايشان‌‏‎ دستورات‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ مسئولان‌نظام‌‏‎
نظام‌‏‎ شدن‌‏‎ مطرح‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ اصلاح‌امور‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ دستورات‌‏‎
.كردند‏‎ تاكيد‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ الگو‏‎ بعنوان‌‏‎ اسلامي‌‏‎
البلاغه‌‏‎ نهج‌‏‎ در‏‎ (‎ع‌‏‎)علي‌‏‎ حضرت‌‏‎ فرمايشات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ايشان‌‏‎
نشان‌‏‎ خاطر‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ حكومتي‌‏‎ منصب‏‎ و‏‎ خصوص‌مسئوليت‌‏‎ در‏‎
براي‌‏‎ وسيله‌اي‌‏‎ نبايد‏‎ اسلام‌ ، مسئوليت‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ در‏‎:‎كردند‏‎
به‌‏‎ بلكه‌بايد‏‎ باشد‏‎ خوشگذراني‌‏‎ و‏‎ مال‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ و‏‎ راحتي‌‏‎
موظف‌‏‎ انسان‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ نگريسته‌‏‎ مسئوليتي‌‏‎ بعنوان‌‏‎ حكومتي‌‏‎ منصب‏‎
.گيرد‏‎ به‌كار‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ همت‌‏‎ است‌تمام‌‏‎
نظام‌‏‎ در‏‎ مسئوليت‌‏‎ قبول‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
و‏‎ مردم‌ ، ‏‎ آسايش‌‏‎ و‏‎ حوائج‌‏‎ تامين‌‏‎ اجراي‌عدالت‌ ، ‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ استعدادها‏‎ براي‌شكفتن‌‏‎ انساني‌‏‎ جامعه‌‏‎ زمينه‌‏‎ كردن‌‏‎ فراهم‌‏‎
اسلامي‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎:افزودند‏‎ و‏‎ برشمردند‏‎ مردم‌‏‎ صلاح‌‏‎ و‏‎ هدايت‌‏‎
و‏‎ اشراف‌‏‎ و‏‎ اعيان‌‏‎ مانند‏‎ ندارند‏‎ حق‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ و‏‎ مناصب‏‎ صاحبان‌‏‎
زندگي‌‏‎ گرايانه‌‏‎ تجمل‌‏‎ و‏‎ مسرفانه‌‏‎ وبصورتي‌‏‎ داران‌‏‎ سرمايه‌‏‎
بلكه‌‏‎ كنند ، ‏‎ مقايسه‌‏‎ باآنها‏‎ را‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ نبايد‏‎ و‏‎ نمايند‏‎
ضعيف‌ترين‌آنها‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ عامه‌‏‎ زندگي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ بايد‏‎
.كنند‏‎ مقايسه‌‏‎
مردم‌‏‎ نظام‌‏‎ وجه‌‏‎ دو‏‎ يادآوري‌‏‎ با‏‎ خامنه‌اي‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
و‏‎ مردم‌ ، ‏‎ جانب‏‎ از‏‎ مسئولان‌‏‎ انتخاب‏‎ مبني‌بر‏‎ ديني‌‏‎ سالاري‌‏‎
مهمترين‌‏‎:‎كردند‏‎ مردم‌تاكيد‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ براي‌‏‎ مسئولين‌‏‎ وظيفه‌‏‎
مردم‌و‏‎ حدود‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ رعايت‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ مسئوليت‌‏‎ بخش‌‏‎
.است‌‏‎ آنان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ انصاف‌‏‎ و‏‎ عدالت‌‏‎ درنظرگرفتن‌‏‎
به‌‏‎ خدمت‌‏‎ و‏‎ مسئوليت‌‏‎ اينگونه‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
كردند ، ‏‎ تصريح‌‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ خداوند‏‎ با‏‎ وارتباط‏‎ اخلاص‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
و‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ خداارتباط‏‎ با‏‎ مسوول‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎
خداوندمتعال‌‏‎ درگاه‌‏‎ به‌‏‎ تضرع‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اوقات‌‏‎ بهترين‌‏‎
نيز‏‎ آنان‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ ندهد ، ‏‎ قرار‏‎
.شد‏‎ مشكل‌خواهد‏‎ دچار‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ (ع‌‏‎)‎علي‌‏‎ حضرت‌‏‎ سخنان‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎
و‏‎ معروف‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مهمترين‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ در‏‎ عامه‌مردم‌‏‎ وظايف‌‏‎
تاكيد‏‎ با‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ اجتماعي‌‏‎ درمسايل‌‏‎ زباني‌‏‎ منكر‏‎ از‏‎ نهي‌‏‎
آن‌‏‎ رواج‌‏‎ فريضه‌و‏‎ اين‌‏‎ دقيق‌‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎ تعريف‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎
منكر‏‎ از‏‎ نهي‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ معناي‌‏‎ اگر‏‎ كردند ، ‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎
شد‏‎ خواهد‏‎ مشخص‌‏‎ شود ، ‏‎ تبيين‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ صحيح‌‏‎ بصورت‌‏‎ آن‌‏‎ وحدود‏‎
شيوه‌‏‎ كارآمدترين‌‏‎ و‏‎ نوترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ فريضه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
گسترش‌نظارت‌‏‎ آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ تعامل‌هاي‌‏‎ هاي‌‏‎
و‏‎ منكرات‌‏‎ شدن‌‏‎ محدود‏‎ در‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ خير‏‎ و‏‎ نيكي‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎
.خواهدبود‏‎ بديها‏‎
شر‏‎ و‏‎ نيك‌‏‎ امور‏‎ جايگاه‌‏‎ تغيير‏‎ از‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
كار‏‎ روي‌‏‎ زمينه‌ساز‏‎ و‏‎ تهديدكننده‌‏‎ بعنوان‌خطري‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎
مهمترين‌‏‎:‎كردند‏‎ وتاكيد‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ ناباب‏‎ انسان‌هاي‌‏‎ آمدن‌‏‎
درجامعه‌‏‎ منكر‏‎ از‏‎ نهي‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ فريضه‌‏‎ رواج‌‏‎ ثمره‌‏‎
جايگاه‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ بد‏‎ و‏‎ نيك‌‏‎ امور‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ نگرش‌‏‎ تغييرنكردن‌‏‎
با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎است‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ وشر‏‎ خير‏‎ امور‏‎
منكر ، ‏‎ از‏‎ ونهي‌‏‎ معروف‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ گوناگون‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ منكر‏‎ از‏‎ نهي‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ را ، ‏‎ آن‌‏‎ مهمترين‌‏‎
را‏‎ مسئولين‌‏‎ بايد‏‎ مردم‌‏‎ كردند ، ‏‎ تصريح‌‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ مسئولان‌‏‎
كار‏‎ انجام‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نمايند‏‎ ازمنكر‏‎ نهي‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎
.بخواهند‏‎ را‏‎ خوب‏‎
از‏‎ نهي‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ ابعاد‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ ايشان‌‏‎
به‌‏‎ امر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ عموم‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ظاهري‌‏‎ ازمسايل‌‏‎ فراتر‏‎ منكر‏‎
براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ همچون‌‏‎ مهمي‌‏‎ خصوص‌مسايل‌‏‎ در‏‎ منكر‏‎ از‏‎ نهي‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎
آن‌ ، ‏‎ اتلاف‌‏‎ عمومي‌و‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ سوء‏‎ رواج‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎
اسراف‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ مسئولين‌ ، ‏‎ جانب‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ رفاقت‌‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎
و‏‎ برق‌‏‎ آب ، ‏‎ همچون‌‏‎ عمومي‌‏‎ منابع‌‏‎ و‏‎ نان‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ غذايي‌‏‎ درمواد‏‎
.كردند‏‎ توصيه‌‏‎ سوخت‌‏‎
در‏‎ افراد‏‎ حقوق‌‏‎ رعايت‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
از‏‎ نهي‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ رااز‏‎ خانواده‌ها‏‎
و‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ رعايت‌حقوق‌‏‎:افزودند‏‎ و‏‎ برشمردند‏‎ منكر‏‎
مسايل‌تربيتي‌‏‎ درنظرگرفتن‌‏‎ و‏‎ خانواده‌ها‏‎ در‏‎ كودكان‌‏‎ همچنين‌‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مسايلي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كودكان‌‏‎ عاطفي‌‏‎ و‏‎
.شود‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ آنهااهتمام‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎

مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ كسي‌‏‎ هيچ‌‏‎ :كروبي‌‏‎
دهد‏‎ قرار‏‎ تعقيب‏‎ تحت‌‏‎ اظهارنظر‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎


مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ كروبي‌‏‎ مهدي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ :‎گروه‌سياسي‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
.دهد‏‎ پيگردقرار‏‎ و‏‎ تعقيب‏‎ تحت‌‏‎ اظهارنظر‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎
واكنش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ ايرنا ، ‏‎ گفتگوي‌‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ شامگاه‌‏‎ وي‌‏‎
مجلس‌‏‎ در‏‎ نهاوند‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ اظهارات‌‏‎ به‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
است‌‏‎ ازاين‌‏‎ بالاتر‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ شان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎
.دهد‏‎ نشان‌‏‎ واكنش‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
كرد ، ‏‎ توصيه‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
صحن‌‏‎ در‏‎ نماينده‌‏‎ اين‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎ دهد‏‎ اجازه‌‏‎
به‌‏‎ فرد‏‎ نخستين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌‏‎
داخل‌‏‎ در‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ العمل‌‏‎ عكس‌‏‎ اظهاراتش‌‏‎
عباسي‌‏‎ حسيني‌‏‎ رضاعلي‌‏‎ محمد‏‎.‎شود‏‎ فصل‌‏‎ و‏‎ حل‌‏‎ مجلس‌‏‎
مجلس‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ علني‌‏‎ درجلسه‌‏‎ نهاوند‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ آراي‌‏‎ ابطال‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
نظارت‌‏‎ ازهيات‌هاي‌‏‎ بسياري‌‏‎:بود‏‎ گفته‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ اسلامي‌انتقاد‏‎
.نمي‌كنند‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ شهرهايي‌‏‎ صحت‌انتخابات‌‏‎ مدرك‌ ، ‏‎ بدون‌‏‎ حتي‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ نماينده‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ سخنان‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎
نماينده‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ وارده‌‏‎ اتهام‌‏‎ پيگيري‌‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎":‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎
"مي‌داند‏‎ خود‏‎ مسلم‌‏‎ حق‌‏‎ قضايي‌‏‎ مراجع‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ را‏‎ نهاوند‏‎ مردم‌‏‎
.نمايندگان‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ ازاصول‌‏‎ يكي‌‏‎ براساس‌‏‎:افزود‏‎ كروبي‌‏‎
به‌‏‎ ندارد‏‎ حق‌‏‎ كسي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ آزاد‏‎ كاملا‏‎ دراظهارنظر‏‎ مجلس‌‏‎
.قراردهد‏‎ تعرض‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ نماينده‌اي‌ ، ‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ دليل‌‏‎

جبهه‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎
رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ باآيت‌الله‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎


خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاء‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ در‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ عصر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎
گفتگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ با‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎
.كردند‏‎
را‏‎ خود‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ اين‌‏‎ اعضاء‏‎ ديدار ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
از‏‎ گزارشي‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ بيان‌‏‎ كشور‏‎ روز‏‎ مسايل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
مجلس‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ فعاليت‌ها‏‎
نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
.رساندند‏‎
از‏‎ تشكر‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
خرداد ، ‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاء‏‎ ملاقات‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ ميان‌‏‎ مستمر‏‎ همفكري‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎
ايجاد‏‎ لازمه‌‏‎ را‏‎ قضائيه‌‏‎ و‏‎ مجريه‌‏‎ قوه‌‏‎ و‏‎ دستگاه‌ها‏‎ ساير‏‎ با‏‎
كشور‏‎ جاري‌‏‎ امور‏‎ پيشبرد‏‎ براي‌‏‎ مفيدتر‏‎ و‏‎ مشترك‌‏‎ درك‌‏‎ و‏‎ تفاهم‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ زماني‌‏‎ حساسيت‌‏‎ و‏‎ شرايط‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎دانست‌‏‎
ويژه‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دلسوز‏‎ جريان‌هاي‌‏‎ و‏‎ گروه‌ها‏‎ همه‌‏‎
و‏‎ تلاش‌‏‎ تمام‌‏‎ بايد‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
اختلافات‌‏‎ كاهش‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ صرف‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مساعي‌‏‎
.كنند‏‎ يكديگر‏‎ ميان‌‏‎ اطمينان‌‏‎ و‏‎ اعتماد‏‎ حس‌‏‎ افزايش‌‏‎ و‏‎ جناحي‌‏‎
امري‌‏‎ جزئيات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ سليقه‌‏‎ اختلاف‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
انقلاب‏‎ دلسوزان‌‏‎ و‏‎ سربازان‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ است‌ ، ‏‎ طبيعي‌‏‎
و‏‎ دستگاه‌ها‏‎ ساير‏‎ و‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ دولت‌ ، ‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ منافع‌‏‎ مصالح‌ ، ‏‎ قراردادن‌‏‎ محور‏‎ با‏‎ دارند‏‎ انتظار‏‎ نهادها‏‎
سياست‌هاي‌‏‎ با‏‎ هماهنگ‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ والاي‌‏‎ ارزش‌هاي‌‏‎
هم‌‏‎ با‏‎ يكديگر‏‎ كنار‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ كلي‌‏‎
نهايي‌‏‎ هدف‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ اهداف‌‏‎ پيشبرد‏‎ و‏‎ كنند‏‎ همكاري‌‏‎
.دهند‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ حركت‌‏‎
مجمع‌‏‎ جدي‌‏‎ اهتمام‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
و‏‎ مجلس‌‏‎ ميان‌‏‎ بيشتر‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ تحكيم‌‏‎ به‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎
اعضاء‏‎ تركيب‏‎ اينكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎
مجريه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ از‏‎ متنوع‌‏‎ تركيبي‌‏‎ نظام‌ ، ‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎
افراد‏‎ و‏‎ نظران‌‏‎ صاحب‏‎ ساير‏‎ و‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ مقننه‌ ، ‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎
تا‏‎ شده‌‏‎ تلاش‌‏‎ تاكنون‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ مختلف‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ و‏‎ سلايق‌‏‎ با‏‎
منافع‌‏‎ و‏‎ مصالح‌‏‎ آراء ، ‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ تصميم‌گيري‌ها‏‎ در‏‎ مجمع‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ جناحي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ بدور‏‎ و‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ عمل‌‏‎ ملاك‌‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎
تحليل‌هاي‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‎ و‏‎ كارشناسانه‌‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ با‏‎ سياسي‌ ، ‏‎
آينده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎ رسيدگي‌‏‎ ارجاع‌شده‌‏‎ موضوعات‌‏‎ به‌‏‎ كارشناسي‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ مجمع‌‏‎ در‏‎ مشي‌‏‎ خط‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎

سياسي‌‏‎ يادداشت‌‏‎


دولتمرد‏‎ يك‌‏‎ ميراث‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ بذرهايي‌‏‎ زيرا‏‎.‎نمي‌شوند‏‎ بازنشسته‌‏‎ هرگز‏‎ سياسي‌‏‎ مردان‌‏‎
.مي‌نشيند‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ عصري‌‏‎ در‏‎ مي‌كارند ، ‏‎ سياسي‌‏‎ كار‏‎ دوران‌‏‎
آنان‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ ساحت‌‏‎ به‌‏‎ سياسي‌‏‎ مردان‌‏‎ تاثيرگذاري‌‏‎ وجه‌‏‎ اين‌‏‎
ميل‌‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ خاتمي‌ 10‏‎ سيدمحمد‏‎.‎مي‌شود‏‎ مربوط‏‎
وزارت‌‏‎ كرسي‌‏‎ ترك‌‏‎ به‌‏‎ ناگزير‏‎ وقت‌ ، ‏‎ دولت‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ قلبي‌‏‎
قلم‌‏‎ اهل‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ كوچك‌‏‎ روزنه‌اي‌‏‎ شد ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎
كناره‌گيري‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ همين‌‏‎ نهادن‌‏‎ برابر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ گشوده‌‏‎
.مي‌داد‏‎ تسلايش‌‏‎ ناخواسته‌ ، ‏‎
ميرحسين‌‏‎ دولت‌هاي‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ بذرهاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ميوه‌اي‌‏‎
دهها‏‎ اكران‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ آمد ، ‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ و‏‎ موسوي‌‏‎
و‏‎ روشنگر‏‎ كتاب‏‎ هزاران‌‏‎ انتشار‏‎ هنرمندانه‌ ، ‏‎ سينمايي‌‏‎ فيلم‌‏‎
شاخه‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ نهال‌هاي‌‏‎.بود‏‎ مطبوعات‌‏‎ چراغ‌‏‎ تدريجي‌‏‎ شدن‌‏‎ روشن‌‏‎
كه‌‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ چنان‌‏‎ را‏‎ ايرانيان‌‏‎ افكار‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎
پياپي‌ ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ تا 1376‏‎ سالهاي‌ 1374‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
و‏‎ مانع‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كساني‌‏‎ (هفتم‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ پنجم‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎)‎
.نهادند‏‎ كنار‏‎ مي‌دانستند ، ‏‎ خاتمي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ راه‌‏‎ رادع‌‏‎
به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ جايگاه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ امروز‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ سيدمحمد‏‎
انجام‌‏‎ سالها‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ احتمالا‏‎ مي‌كند ، ‏‎ نگاه‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎
كه‌‏‎ بذرهايي‌‏‎ زيرا‏‎ مي‌كند ، ‏‎ رضايت‌‏‎ و‏‎ خرسندي‌‏‎ احساس‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎
مطالبات‌‏‎ باران‌هاي‌‏‎ با‏‎ وقتي‌‏‎ بود‏‎ افشانده‌‏‎ نامساعد‏‎ خاك‌‏‎ در‏‎
خيمه‌گاه‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ آورد‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ درختاني‌‏‎ شد‏‎ سيراب‏‎ اجتماعي‌‏‎
شد‏‎ گفته‌‏‎ آنچه‌‏‎.است‌‏‎ ايران‌‏‎ انسان‌دوستان‌‏‎ و‏‎ آزاديخواهان‌‏‎
بود؟‏‎ خواهد‏‎ چه‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎ ميراث‌‏‎.‎بود‏‎ خاتمي‌‏‎ ميراث‌‏‎
خاتمي‌‏‎ وزارت‌‏‎ دوره‌‏‎ با‏‎ متفاوت‌‏‎ دوراني‌‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎
كشور‏‎ فرهنگ‌‏‎ سكاندار‏‎ زمانه‌اي‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎نشست‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ كرسي‌‏‎ به‌‏‎
را‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ همه‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ مطالبات‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
وزارت‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ كورسوي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ خود‏‎ منقاد‏‎
.شود‏‎ شعله‌ور‏‎ مي‌خواست‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ افروخته‌‏‎ آرامي‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎
جامعه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ جهت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ "روزنامه‌‏‎" به‌‏‎ مردم‌‏‎ فزاينده‌‏‎ ميل‌‏‎
.بود‏‎ پنهانكاري‌‏‎ پرده‌هاي‌‏‎ دريدن‌‏‎ و‏‎ خبر‏‎ بي‌تاب‏‎
دولت‌‏‎ كلان‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎ آنچه‌‏‎
خواسته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ سنجيده‌‏‎ و‏‎ به‌موقع‌‏‎ پاسخ‌‏‎ داد ، ‏‎ انجام‌‏‎ خاتمي‌‏‎
و‏‎ كاشت‌‏‎ توفان‌‏‎ هنگامه‌‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎ كه‌‏‎ بذري‌‏‎.‎بود‏‎ اجتماعي‌‏‎
كسي‌‏‎ كه‌‏‎ آورد‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ ميوه‌اي‌‏‎ پرورد ، ‏‎ مدارا‏‎ و‏‎ خرد‏‎ نسيم‌‏‎ با‏‎
(زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ عاملان‌‏‎)‎ آدمكش‌‏‎ باندهاي‌‏‎:نمي‌برد‏‎ گمان‌‏‎
نان‌‏‎ روياي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ بي‌اثر‏‎ فرهنگي‌‏‎ ساحران‌‏‎ جادوي‌‏‎ شدند ، ‏‎ افشا‏‎
پريشان‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ افشاگري‌‏‎ كابوس‌‏‎ با‏‎ بي‌زحمت‌‏‎ و‏‎ آسان‌‏‎ خوردن‌‏‎
.شد‏‎
ايجاد‏‎ و‏‎ كهن‌‏‎ هنجارهاي‌‏‎ شكستن‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ مهاجراني‌‏‎ ميراث‌‏‎
تاثيرگذاري‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ خاتمي‌‏‎ ميراث‌‏‎ جنس‌‏‎ از‏‎ نوين‌ ، ‏‎ هنجارهاي‌‏‎
و‏‎ شرايط‏‎ تغيير‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ رسوخ‌‏‎ نوع‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ مهاجراني‌‏‎
از‏‎ گام‌‏‎ يك‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ حماسه‌‏‎ از‏‎ حاصل‌‏‎ پيشرفتهاي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ تفاوت‌‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎.‎است‌‏‎ بيشتر‏‎ او‏‎ سلف‌‏‎ تاثيرگذاري‌‏‎
دهه‌ 60‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ ممكن‌‏‎ روش‌‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ - خاتمي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ روش‌‏‎
زيرا‏‎ ;بود‏‎ استوار‏‎ نخبگان‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ روشنگري‌‏‎ بر‏‎ -‎ بود‏‎
اجتماعي‌‏‎ گستره‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ يعني‌‏‎ خاتمي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎
به‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ شاخه‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ پيام‌‏‎ انتقال‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ محدودي‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ و‏‎ روشنفكران‌‏‎ يعني‌‏‎ رابط‏‎ و‏‎ مرجع‌‏‎ گروههاي‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎
پيام‌رساني‌‏‎ لاجرم‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ نياز‏‎ متوسط‏‎ طبقه‌‏‎ فرهيختگان‌‏‎ و‏‎
مهاجراني‌ ، ‏‎ روش‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.مي‌شد‏‎ انجام‌‏‎ كند‏‎ و‏‎ ناقص‌‏‎ به‌صورت‌‏‎
مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ بلاواسطه‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎
دو‏‎ مهاجراني‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ روشنگري‌‏‎ محصول‌‏‎.‎راه‌يافتند‏‎
.بود‏‎ (‎ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ شوراها‏‎) بزرگ‌‏‎ انتخابات‌‏‎
اصلاح‌طلبان‌‏‎ مجموعه‌‏‎ با‏‎ دشمني‌‏‎ اگرچه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ واقعيتي‌‏‎ اما‏‎ داد‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎ بويژه‌‏‎
آنچه‌‏‎:‎مي‌نمايد‏‎ ناممكن‌‏‎ الي‌الابد‏‎ آن‌‏‎ پوشاندن‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ عيان‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ همان‌‏‎ بخواهند ، ‏‎ مردم‌‏‎
صدري‌‏‎ محمود‏‎

‎‏‏6‏‎- ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ يادداشتهاي‌‏‎


ژاپن‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ رفاه‌‏‎
صباغيان‌‏‎ علي‌‏‎
سال‌‏‎ پنجاه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ "كاوازكي‌‏‎ رو‏‎ ايشي‌‏‎" وقتي‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ حدود 30‏‎
در‏‎ ژاپن‌‏‎ سفارتخانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ خدمت‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ "نقاب‏‎ بدون‌‏‎ ژاپن‌‏‎" كتاب‏‎ جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
جمله‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌نوشت‌‏‎ ژاپن‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بر‏‎ نقدي‌‏‎
نظامي‌‏‎ و‏‎ ايدئولوژيكي‌‏‎ نژادي‌ ، ‏‎ علل‌‏‎ به‌‏‎" كه‌‏‎ رساند‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎
نقش‌‏‎ دنيا‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ جهاني‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ نمي‌تواند‏‎ امروز‏‎ ژاپن‌‏‎
صنعت‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎كند‏‎ بازي‌‏‎ را‏‎ ابرقدرت‌ها‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ مردم‌‏‎ رفاه‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ سطح‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎
".داد‏‎ خواهد‏‎ ارتقاء‏‎ خويش‌‏‎ جزيره‌اي‌‏‎ محدود‏‎ و‏‎ تنگ‌‏‎ سرزمين‌‏‎
تلقي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ جامعه‌‏‎ عمده‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بالا‏‎ سن‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎
با‏‎ است‌‏‎ توانسته‌‏‎ كاوازكي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ من‌‏‎ اما‏‎ مي‌شود‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ كه‌‏‎ ببيند‏‎ خويش‌‏‎ عمر‏‎ نهم‌‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎ زندگي‌‏‎
درآمده‌‏‎ آب‏‎ از‏‎ درست‌‏‎ او‏‎ جهت‌دهي‌هاي‌‏‎ درواقع‌‏‎ و‏‎ پيش‌بيني‌ها‏‎
تمامي‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ آن‌‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎ نكته‌‏‎ يك‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎نه‌‏‎ يا‏‎ است‌‏‎
نزديك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ژاپن‌‏‎ جامعه‌‏‎ اخير‏‎ سال‌هاي‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
را‏‎ كاوازكي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كتاب‏‎ آخر‏‎ جمله‌‏‎ آن‌كه‌‏‎ سواي‌‏‎ ديده‌اند‏‎
مردم‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ خواهند‏‎ تصديق‌‏‎ را‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ نه‌‏‎ يا‏‎ باشند‏‎ خوانده‌‏‎
.برخوردارند‏‎ خوبي‌‏‎ رفاه‌‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎ امروزه‌‏‎ ژاپن‌‏‎
ژاپني‌ ، ‏‎ خاص‌‏‎ سخت‌كوشي‌‏‎ همچون‌‏‎ مختلف‌‏‎ عوامل‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ دوم‌‏‎ جهاني‌‏‎ جنگ‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ گذشته‌‏‎ دردناك‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎
اقتصاد‏‎ كاوازكي‌ ، ‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ اقتصادي‌‏‎ درون‌گرايي‌‏‎ پرتو‏‎ در‏‎
رتبه‌‏‎ در‏‎ "نقاب‏‎ بدون‌‏‎ ژاپن‌‏‎" كتاب‏‎ نوشتن‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ژاپن‌‏‎
دوم‌‏‎ رتبه‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اكنون‌‏‎ داشت‌‏‎ قرار‏‎ جهاني‌‏‎ سوم‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ داخلي‌‏‎ ناخالص‌‏‎ توليد‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ صعود‏‎
ذخيره‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ بالغ‌‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ و 200‏‎ تريليون‌‏‎ به‌ 4‏‎ گذشته‌‏‎
صادرات‌‏‎ ميزان‌‏‎ رسيده‌ ، ‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ به‌ 350‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ ارزي‌‏‎
توليد‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ قرار‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ مرز 400‏‎ در‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎
است‌‏‎ رفته‌‏‎ فراتر‏‎ دلار‏‎ و 350‏‎ هزار‏‎ رقم‌ 32‏‎ از‏‎ سرانه‌‏‎ ناخالص‌‏‎
عدد 92‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎ با‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ عمر‏‎ طول‌‏‎ شاخص‌‏‎ و‏‎
كرده‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ نصيب‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ عمر‏‎ طول‌‏‎ ميزان‌‏‎ بالاترين‌‏‎
.است‌‏‎
كلان‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ عملكرد‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ رقم‌‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎ ساده‌‏‎ معناي‌‏‎
كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ نتايج‌‏‎ عملي‌‏‎ بروز‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎
فقدان‌‏‎ و‏‎ كاوازكي‌‏‎ اميشي‌رو‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ بالاي‌‏‎ رفاه‌‏‎ وجود‏‎
جمعيت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ژاپن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎.است‌‏‎ تكدي‌گري‌‏‎ و‏‎ فقر‏‎
كشورهاي‌‏‎ برخي‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ ميليوني‌‏‎ بالاي‌ 127‏‎
انساني‌‏‎ توسعه‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ نهم‌‏‎ رتبه‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ ديگر‏‎ پيشرفته‌‏‎
يا‏‎ توكيو‏‎ خيابانهاي‌‏‎ به‌‏‎ گذرش‌‏‎ كه‌‏‎ فردي‌‏‎ هر‏‎ اما‏‎ دارد ، ‏‎ قرار‏‎
درخواهد‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بيفتد‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ ساير‏‎
كشورهاي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ برخلاف‌‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎
متكدياني‌‏‎ و‏‎ فقرا‏‎ خوشايند‏‎ نه‌چندان‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ از‏‎ پيشرفته‌‏‎
.نيست‌‏‎ خبري‌‏‎ دارند‏‎ كمك‌‏‎ تقاضاي‌‏‎ رهگذران‌‏‎ از‏‎ سماجت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
بسياري‌‏‎ شيوع‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ خودبه‌خود‏‎ فقر‏‎ زشت‌‏‎ پديده‌‏‎ نبود‏‎
در‏‎ كلاهبرداري‌‏‎ و‏‎ سرقت‌‏‎ همچون‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ ديگر‏‎ ناهنجاريهاي‌‏‎ از‏‎
صرف‌نظر‏‎ البته‌‏‎ ژاپن‌‏‎ لحاظ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بسته‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎ بين‌‏‎
وضعيت‌‏‎ در‏‎ كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خارجي‌ها‏‎ جنايت‌‏‎ و‏‎ جرم‌‏‎ ميزان‌‏‎ از‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ خوبي‌‏‎ نسبتا‏‎
پيش‌‏‎ سال‌‏‎ كاوازكي‌ 30‏‎ ايشي‌رو‏‎ كه‌‏‎ همانطوري‌‏‎ ژاپن‌‏‎ امروزه‌‏‎
خودروسازي‌ ، ‏‎ صنايع‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ صنعت‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ داشته‌‏‎ آرزو‏‎
صنايع‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ و‏‎ ماشين‌آلات‌‏‎ فولادسازي‌ ، ‏‎ كشتي‌سازي‌ ، ‏‎
فروشگاه‌‏‎ صدها‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ الكتريكي‌‏‎ و‏‎ مخابراتي‌‏‎
در‏‎ ديگر‏‎ فروشگاه‌‏‎ هزاران‌‏‎ توكيو‏‎ ي‌‏‎"اكي‌بي‌بارا‏‎" منطقه‌‏‎ بزرگ‌‏‎
فروش‌‏‎ و‏‎ ديد‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎
همچون‌‏‎ قوانيني‌‏‎ تصويب‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داده‌اند‏‎ قرار‏‎ جهان‌‏‎ مردم‌‏‎
سعي‌‏‎ كالاها‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ فروش‌‏‎ ماليات‌‏‎ اخذ 5درصد‏‎ قانون‌‏‎
خويش‌‏‎ جزيره‌اي‌‏‎ سرزمين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رفاه‌‏‎ به‌نوعي‌‏‎ تا‏‎ كرده‌اند‏‎
خصيصه‌‏‎ اين‌‏‎ نقش‌‏‎ نبايد‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎.سازند‏‎ برقرار‏‎
و‏‎ حرص‌‏‎ از‏‎ ثروتمندي‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ژاپني‌ها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ فردي‌‏‎
.برد‏‎ ياد‏‎ از‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ هستند‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ فزون‌طلبي‌‏‎
براي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ معتقد‏‎ كاوازكي‌‏‎ ايشي‌رو‏‎ وقتي‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏30‏‎
را‏‎ ابرقدرت‌‏‎ يك‌‏‎ نقش‌‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ مسئله‌‏‎ كند‏‎ توجه‌‏‎ ملي‌‏‎ صنعت‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كند‏‎ بازي‌‏‎
ژاپن‌‏‎ پيشرفت‌ها‏‎ اين‌‏‎ پرتو‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎.‎بود‏‎ كرده‌‏‎ درك‌‏‎ به‌خوبي‌‏‎
"ايشي‌هارا‏‎ شنتارو‏‎" آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ برخوردار‏‎ قدرتي‌‏‎ چنان‌‏‎ از‏‎
از‏‎ خود‏‎ معروف‌‏‎ كتاب‏‎ در‏‎ توكيو‏‎ كنوني‌‏‎ انتخابي‌‏‎ پرقدرت‌‏‎ شهردار‏‎
يا‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ياد‏‎ "نه‌‏‎ بگويد‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ ژاپني‌‏‎" عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎
"يك‌‏‎ شماره‌‏‎ كشور‏‎" عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ هاروارد‏‎ استاد‏‎ پروفسور‏‎ آن‌‏‎
ناشي‌‏‎ رفاه‌‏‎ پيشرفته‌ ، ‏‎ اقتصاد‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ آورده‌‏‎ ميان‌‏‎ به‌‏‎ سخن‌‏‎
رهگذر‏‎ از‏‎ نه‌‏‎ آن‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
جمعي‌‏‎ خرد‏‎ عملكرد‏‎ نتيجه‌‏‎ از‏‎ بلكه‌‏‎ ملي‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎
بيشتر‏‎ بعد‏‎ شماره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ امري‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ حاصل‌‏‎ ژاپن‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ داده‌‏‎ توضيح‌‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.