شماره‌ 2704‏‎ ‎‏‏،‏‎Apr.25,2002 ارديبهشت‌ 1381 ، ‏‎ شنبه‌ 5‏‎ پنج‌‏‎
Front Page
National
International
Industry
Economy
Banking and Stocks
Tourism
Building and Housing
Thought
Metropolitan
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Books
Policy Globe
Business World
Art World
Cinema World
Sport World
Culture World
National
Last Page
جهان‌ 2002‏‎

در‏‎ گذاري‌مشترك‌‏‎ سرمايه‌‏‎ تومان‌‏‎ ‎‏‏500ميليارد‏‎
"تك‌‏‎ هاي‌‏‎"

جهان‌‏‎ اقتصاد‏‎ محك‌ارزيابي‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎

اقتصاددان‌‏‎ نگاه‌‏‎

جهان‌ 2002‏‎

پور‏‎ نجف‌‏‎ سيما‏‎
انرژي‌‏‎
با‏‎ مي‌كوشد‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ اقتصادي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ كاهش‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ اوپك‌‏‎
از 25‏‎ بالاتر‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نفت‌‏‎ بشكه‌‏‎ هر‏‎ قيمت‌‏‎ توليد ، ‏‎ كاهش‌‏‎
است‌‏‎ بازار‏‎ اداره‌‏‎ براي‌‏‎ مبهم‌‏‎ شيوه‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ نگه‌‏‎ دلار‏‎
كشورهاي‌‏‎ انتقادات‌‏‎ و‏‎ قيمت‌ها‏‎ شديد‏‎ فزايش‌‏‎ ا‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ فراتر‏‎ ضدطالبان‌‏‎ مناقشه‌‏‎ اگر‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ غربي‌‏‎
تشديد‏‎ مي‌تواند‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎ يابد ، ‏‎ ادامه‌‏‎ افغانستان‌‏‎ مرزهاي‌‏‎
.بشود‏‎ هم‌‏‎
امكان‌‏‎ درازمدت‌‏‎ در‏‎ پاكستان‌ ، ‏‎ و‏‎ هند‏‎ روابط‏‎ بهبود‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎
كيلومتر‏‎ طول‌ 2400‏‎ به‌‏‎ دلاري‌‏‎ ميليارد‏‎ گازي‌ 5‏‎ لوله‌‏‎ يك‌‏‎ ساخت‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ _ هند‏‎ و‏‎ _ دارد‏‎ غني‌‏‎ گازي‌‏‎ منابع‌‏‎ كه‌‏‎ _ ايران‌‏‎ بين‌‏‎
از‏‎ بايد‏‎ لوله‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎ ;دارد‏‎ وجود‏‎ _ است‌‏‎ فقير‏‎ نظر‏‎
چاه‌‏‎ اولين‌‏‎ پتروليوم‌‏‎ بريتيش‌‏‎ شركت‌‏‎ امسال‌‏‎.كند‏‎ عبور‏‎ پاكستان‌‏‎
حوزه‌‏‎)‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ در‏‎ (‎Alov) آلوف‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نفتي‌اش‌‏‎
نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎ خواهد‏‎ حفر‏‎ (‎آذربايجان‌‏‎
درياي‌‏‎ منطقه‌‏‎.‎شود‏‎ مانع‌‏‎ دارد ، ‏‎ ادعا‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ آبهاي‌‏‎ به‌‏‎
تا‏‎ مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عظيم‌‏‎ نفتي‌‏‎ ميدان‌‏‎ سه‌‏‎ شامل‌‏‎ خزر‏‎
شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎بگيرد‏‎ قرار‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ مورد‏‎ سال‌ 2015‏‎
قابل‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نفت‌‏‎ بشكه‌‏‎ ميليون‌‏‎ روزانه‌ 4‏‎ توليد‏‎
انتقال‌‏‎ منطقه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ نفت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اصلي‌‏‎ مساله‌‏‎.‎است‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
ساخت‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ نفتي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎.مصرف‌كننده‌هاست‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎
را‏‎ خزر‏‎ نفت‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ و‏‎ قزاقستان‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نفتي‌‏‎ لوله‌اي‌‏‎
تا‏‎ اما‏‎.‎دارند‏‎ نظر‏‎ در‏‎ دهد ، ‏‎ انتقال‌‏‎ جهاني‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ به‌‏‎
چنين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ برقرار‏‎ ايران‌‏‎ عليه‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ تحريم‌هاي‌‏‎ وقتي‌‏‎
.نيست‌‏‎ ممكن‌‏‎ امري‌‏‎
درصد‏‎ اندازه‌ 45‏‎ به‌‏‎ سال‌ 2020‏‎ تا‏‎ آمريكا‏‎ در‏‎ برق‌‏‎ توليد‏‎
نيروگاه‌‏‎ تا 1900‏‎ لحاظ 1300‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ افزايش‌‏‎
در‏‎ بوش‌‏‎ جورج‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ حتي‌‏‎ بنابراين‌‏‎شد‏‎ خواهد‏‎ ساخته‌‏‎ اضافي‌‏‎
را‏‎ برق‌‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ هسته‌اي‌‏‎ راه‌حل‌‏‎ آمريكا‏‎ نيز ، ‏‎ سفيد‏‎ كاخ‌‏‎
ميليون‌‏‎ هر‏‎ قيمت‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.گرفت‌‏‎ نخواهد‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎
(كيلوژول‌‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ مساوي‌‏‎ انگليس‌‏‎ گرمايي‌‏‎ واحد‏‎)‎ گاز‏‎ BTV
گاز‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مي‌شود ، ‏‎ بالغ‌‏‎ دلار‏‎ تا 4‏‎ به‌ 3‏‎
در‏‎ برق‌‏‎ كيلووات‌‏‎ هر‏‎ توليد‏‎ براي‌‏‎مي‌شود‏‎ تمام‌‏‎ ارزان‌تر‏‎
نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ ظرف‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ دلار‏‎ گازي‌ ، 500‏‎ نيروگاه‌‏‎
نيروگاه‌‏‎ در‏‎ برق‌‏‎ ميزان‌‏‎ همين‌‏‎ توليد‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎مي‌رسد‏‎
.است‌‏‎ لازم‌‏‎ سال‌‏‎ طول‌ 6‏‎ در‏‎ دلاري‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌ 1600‏‎ هسته‌اي‌ ، ‏‎
عاري‌‏‎:‎هست‌‏‎ نيز‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ واجد‏‎ هسته‌اي‌‏‎ انرژي‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
انرژي‌‏‎ طرفداران‌‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎.گلخانه‌اي‌‏‎ گازهاي‌‏‎ از‏‎ بودن‌‏‎
خواهند‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ اهداف‌شان‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ سختي‌‏‎ تلاش‌‏‎ هسته‌اي‌ ، ‏‎
سال‌ 2030 ، ‏‎ تا‏‎ اميدوارند‏‎ محققان‌‏‎ متحده‌ ، ‏‎ ايالات‌‏‎ در‏‎.‎داشت‌‏‎
بازيافت‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ ساخته‌‏‎ نيروگاه‌ها‏‎ از‏‎ جديدي‌‏‎ نسل‌‏‎
.آيد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ نيز‏‎ سوخت‌‏‎
و‏‎ خودكفاست‌‏‎ انرژي‌‏‎ تامين‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ بريتانيا‏‎
وجود‏‎ با‏‎مي‌كنند‏‎ هم‌‏‎ صادر‏‎ را‏‎ شمال‌‏‎ درياي‌‏‎ گاز‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ حتي‌‏‎
وارد‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ سال‌ 2005 ، ‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ اين‌ ، ‏‎
مجدد‏‎ فعال‌سازي‌‏‎ طرفداران‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ گاز‏‎ كردن‌‏‎
آبي‌‏‎ انرژي‌‏‎ اكولوژيست‌ها‏‎.‎مي‌شوند‏‎ قوي‌تر‏‎ هسته‌اي‌‏‎ انرژي‌‏‎
سال‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ مقامات‌‏‎.‎مي‌دهند‏‎ ترجيح‌‏‎ را‏‎
تامين‌‏‎ تجديدشدني‌‏‎ منابع‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ برق‌‏‎ انرژي‌‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏2010 ، 10‏‎
.گردد‏‎
كه‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ;دارد‏‎ تعلق‌‏‎ كوچك‌‏‎ نيروگاه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎
نيازشان‌‏‎ مورد‏‎ انرژي‌‏‎ توليد‏‎ به‌‏‎ كوچك‌‏‎ جمعيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ خانه‌ها‏‎
.مي‌يابد‏‎ كاهش‌‏‎ هوا‏‎ آلودگي‌‏‎ جهت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهند‏‎ اقدام‌‏‎
خانه‌ها‏‎ داخل‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ راستا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سوختي‌‏‎ پيل‌هاي‌‏‎
باتري‌‏‎ يك‌‏‎ بتواند‏‎ است‌‏‎ اميدوار‏‎ موتورز‏‎ جنرال‌‏‎.كند‏‎ پيدا‏‎ راه‌‏‎
كيلووات‌‏‎ توليد 7‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ كه‌‏‎ بسازد‏‎ تلويزيون‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎
تا‏‎ سال‌هاي‌ 2003‏‎ حدفاصل‌‏‎ براي‌‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ تحقق‌‏‎.‎باشد‏‎ برق‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ ‎‏‏2005‏‎
توجه‌‏‎
استقرار‏‎ ديترويت‌‏‎ در‏‎ سال‌ 2002‏‎ در‏‎ ابرهادي‌‏‎ برق‌‏‎ كابل‌هاي‌‏‎
بين‌‏‎ معمول‌ ، ‏‎ مسي‌‏‎ مدل‌هاي‌‏‎ نسبت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كابل‌ها‏‎ اين‌‏‎.مي‌يابد‏‎
اجزاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ احتمالا‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ منتقل‌‏‎ برق‌‏‎ برابر‏‎ تا 10‏‎ ‎‏‏2‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ مدرني‌‏‎ شهر‏‎ هر‏‎ انرژي‌‏‎ زيرساخت‌هاي‌‏‎ مهم‌‏‎

كشورها‏‎ بيني‌‏‎ پيش‌‏‎
فنلاند‏‎
دلار‏‎ داخلي‌142ميليارد‏‎ ناخالص‌‏‎ توليد‏‎
دلار‏‎ داخلي‌27200‏‎ ناخالص‌‏‎ توليد‏‎ سرانه‌‏‎
نفر‏‎ ميليون‌‏‎ جمعيت‌2/5‏‎
درصد‏‎ اقتصادي‌5/2‏‎ رشد‏‎
درصد‏‎ تورم‌2‏‎


شامل‌‏‎ كه‌‏‎ حاكم‌‏‎ ائتلاف‌‏‎ قوي‌ ، ‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ سال‌‏‎ هفت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
قرار‏‎ نخست‌وزير‏‎ ليپونن‌ ، ‏‎ پاوو‏‎ رهبري‌‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حزب‏‎ پنج‌‏‎
راس‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ بعدي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ زمان‌‏‎ كه‌‏‎ سال‌ 2003‏‎ تا‏‎ دارد ، ‏‎
توليد‏‎ درصد‏‎ نوكيا ، 3‏‎ مخابرات‌‏‎ شركت‌‏‎.‎مي‌ماند‏‎ باقي‌‏‎ قدرت‌‏‎
درصد‏‎ تقريبا 25‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ فنلاند‏‎ داخلي‌‏‎ ناخالص‌‏‎
اما‏‎.‎مي‌گردد‏‎ تامين‌‏‎ نوكيا‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ صادرات‌‏‎ ارزش‌‏‎ كل‌‏‎
به‌‏‎ نوكيا‏‎ سهام‌‏‎ درصد‏‎ حدود 90‏‎ اين‌كه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
بورس‌‏‎ در‏‎ سهام‌‏‎ سقوط‏‎ دارد ، ‏‎ تعلق‌‏‎ خارجي‌‏‎ سرمايه‌گذاران‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ فنلاندي‌ها‏‎ براي‌‏‎ عواقبي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎

در‏‎ گذاري‌مشترك‌‏‎ سرمايه‌‏‎ تومان‌‏‎ ‎‏‏500ميليارد‏‎
"تك‌‏‎ هاي‌‏‎"

ايران‌‏‎ اقتصاد‏‎
زاده‌‏‎ غفار‏‎ سام‌‏‎
هفته‌‏‎ از 2‏‎ بعد‏‎ ويسه‌‏‎ رضا‏‎ پاييز 80‏‎ اوايل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎
ايران‌‏‎ صنايع‌‏‎ نوسازي‌‏‎ و‏‎ گسترش‌‏‎ سازمان‌‏‎ خودرو‏‎ معاونت‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
وزير‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ عاملي‌‏‎ هيات‌‏‎ رياست‌‏‎ حكم‌‏‎ (‎ايدرو‏‎)‎
كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ مسائل‌‏‎ آگاهان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ معادن‌‏‎ و‏‎ صنايع‌‏‎
بنگاه‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ مديريت‌‏‎ در‏‎ كلاني‌‏‎ تحولات‌‏‎ كه‌‏‎ دريافتند‏‎
.است‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ صنعتي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎


مديريت‌‏‎ گفت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ معارفه‌‏‎ جلسه‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ ويسه‌‏‎
در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهم‌‏‎ ايدرو‏‎ در‏‎ تصدي‌گري‌‏‎ نگرش‌‏‎ جايگزين‌‏‎ را‏‎ توسعه‌‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎كرد‏‎ ارائه‌‏‎ سه‌مرحله‌اي‌‏‎ طرح‌‏‎ يك‌‏‎ قدم‌‏‎ اولين‌‏‎
ميليارد‏‎ تاكنون‌ 500‏‎:گفت‌‏‎ همشهري‌‏‎ به‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ موفقيت‌‏‎ ميزان‌‏‎
طرح‌‏‎ اين‌‏‎ جذب‏‎ مختلف‌‏‎ توافق‌نامه‌‏‎ در 10‏‎ سرمايه‌‏‎ تومان‌‏‎
.شده‌اند‏‎
رسانه‌ها‏‎ در‏‎ گسترده‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مذكور‏‎ طرح‌‏‎ مختلف‌‏‎ مراحل‌‏‎
صاحبان‌‏‎ با‏‎ ايدرو‏‎ مشترك‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ شامل‌‏‎ شد‏‎ تبليغ‌‏‎
آن‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ سرمايه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اقتصادي‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎
طرح‌‏‎ يك‌‏‎ اجراي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سرمايه‌اي‌‏‎ صاحبان‌‏‎ دوم‌‏‎.‎ندارند‏‎
آخر‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ شهرت‌‏‎ كارآفريني‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ مي‌گردند‏‎ اقتصادي‌‏‎
تكنولوژي‌‏‎ داراي‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ درخصوص‌‏‎ مشترك‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ هم‌‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مذكور‏‎ توافق‌نامه‌‏‎ او 10‏‎.‎بود‏‎ (‎تك‌‏‎ هاي‌‏‎)برتر‏‎
از‏‎ كه‌‏‎كرد‏‎ عنوان‌‏‎ "هاي‌تك‌‏‎"زمينه‌‏‎ در‏‎ مشترك‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
مواد‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ ويسكوز‏‎ توليد‏‎ قرارداد‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ آن‌‏‎ جمله‌‏‎
اخير‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎ ويسكوز‏‎.‎كرد‏‎ اشاره‌‏‎ است‌‏‎ نساجي‌‏‎ صنعت‌‏‎ اوليه‌‏‎
برتر‏‎ كيفيت‌‏‎ و‏‎ بهداشتي‌‏‎ جديد‏‎ استانداردهاي‌‏‎ رعايت‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ صنعت‌‏‎ اين‌‏‎ اوليه‌‏‎ مواد‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ جايگزين‌‏‎
براي‌‏‎ زيادي‌‏‎ تمايل‌‏‎ ويسه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مشخص‌‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎
اسحاق‌‏‎ آنكه‌‏‎ چه‌‏‎ دارد‏‎ "هاي‌تك‌‏‎"صنايع‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
در‏‎ خود‏‎ سخنراني‌‏‎ هنگام‌‏‎ نيز‏‎ معادن‌‏‎ و‏‎ صنايع‌‏‎ وزير‏‎ جهانگيري‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ گرفتن‌‏‎ براي‌‏‎ مجلس‌‏‎
مورد‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برنامه‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ دوم‌‏‎ دولت‌‏‎
تكنولوژي‌‏‎ داراي‌‏‎ صنايع‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ قرارداد‏‎ تاكيد‏‎
.بود‏‎ برتر‏‎
هيات‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ ويسه‌‏‎ رضا‏‎ ورود‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مهنما‏‎ عبدالحسين‌‏‎
سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ صنعتي‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ گسترش‌‏‎ معاونت‌‏‎ و‏‎ ايدرو‏‎ عاملي‌‏‎
بخش‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ درخصوص‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ مسئول‌‏‎ عملا‏‎ درآمد ، ‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ بازارگان‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ايدرو‏‎ انرژي‌‏‎
معتقد‏‎ شده‌‏‎ جنوبي‌‏‎ پارس‌‏‎ و 5‏‎ پروژه‌هاي‌ 4‏‎ مدير‏‎ پتروپارس‌‏‎ طرف‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ زياد‏‎ آنقدر‏‎ مناقصه‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ شرايط‏‎ مشكلات‌‏‎ است‌‏‎
مناقصه‌ ، ‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تنها‏‎ ايدرو‏‎ -‎دايلم‌‏‎ كنسرسيوم‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ ايراني‌‏‎ خصوصي‌‏‎ شركت‌‏‎ با 10‏‎ هيونداي‌‏‎ كنسرسيوم‌‏‎
را‏‎ داخل‌‏‎ توان‌‏‎ از‏‎ حداكثر‏‎ استفاده‌‏‎ رعايت‌‏‎ قانون‌‏‎ نيز‏‎ هيونداي‌‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ رعايت‌‏‎
با‏‎)‎ مهنما‏‎ فعلي‌‏‎ سمت‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ تابستان‌‏‎ تا‏‎ بازارگان‌‏‎
ساختار‏‎ ايجاد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ معاونت‌‏‎ وظايف‌‏‎ شرح‌‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ اندكي‌‏‎
كراچيان‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎.بود‏‎ شاغل‌‏‎ (‎گسترش‌‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎
فاز 1پارس‌‏‎ فعلي‌‏‎ مدير‏‎ و‏‎ ايدرو‏‎ سابق‌‏‎ ارشد‏‎ مدير‏‎ ديگر‏‎
رفته‌‏‎ پتروپارس‌‏‎ به‌‏‎ ايدرو‏‎ از‏‎ تركان‌‏‎ اكبر‏‎ نقل‌مكان‌‏‎ با‏‎ جنوبي‌‏‎
(اقماري‌اني‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ از‏‎ )‎ اجيپ‌‏‎ اعتراض‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎
ايدرو‏‎ از‏‎ ما‏‎:‎مي‌گويد‏‎ و‏‎ مي‌داند‏‎ مناقصه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مجري‌‏‎ را‏‎
قيمت‌‏‎ و 5‏‎ فازهاي‌ 4‏‎ مناقصه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ هستيم‌‏‎ راضي‌‏‎ فاز 1‏‎ در‏‎
.بود‏‎ كمتر‏‎ درصد‏‎ هيونداي‌ 10‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ او‏‎ است‌ ، ‏‎ خودروسازي‌‏‎ صنايع‌‏‎ ويسه‌‏‎ ديگر‏‎ پرچالش‌‏‎ حوزه‌‏‎
رشد‏‎ صنعت‌‏‎ اين‌‏‎ مديريتي‌‏‎ مختلف‌‏‎ مراتب‏‎ در‏‎ مشخص‌‏‎ فكري‌‏‎ خط‏‎ يك‌‏‎
دار‏‎ سهام‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ سازماني‌‏‎ عامل‌‏‎ هيات‌‏‎ رياست‌‏‎ اكنون‌‏‎ كرده‌‏‎
شركت‌‏‎ سابق‌‏‎ مدير‏‎.است‌‏‎ كشور‏‎ بزرگ‌‏‎ خودروساز‏‎ شركت‌‏‎ دو‏‎ اصلي‌‏‎
رفتار‏‎ كشور‏‎ خودروسازي‌‏‎ منازعات‌‏‎ در‏‎ تمام‌‏‎ زيركي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ساپكو‏‎
چند‏‎ چالش‌برانگيز‏‎ برهه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ ديپلماتيك‌‏‎
كه‌‏‎ سمند‏‎ پروژه‌‏‎ افتتاح‌‏‎ يعني‌‏‎ خودروسازي‌‏‎ صنايع‌‏‎ اخير‏‎ ماه‌‏‎
و‏‎ مي‌خوانند‏‎ ملي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اصرار‏‎ به‌‏‎ خودرو‏‎ ايران‌‏‎ مديران‌‏‎
از‏‎ صنعت‌‏‎ اين‌‏‎ مديران‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ و‏‎ خودرو‏‎ قيمت‌‏‎ كاهش‌‏‎ دستور‏‎
اين‌‏‎ با‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ اختيار‏‎ سكوت‌‏‎ معادن‌‏‎ و‏‎ صنايع‌‏‎ وزير‏‎ سوي‌‏‎
و‏‎ مجلس‌‏‎ معادن‌‏‎ و‏‎ صنايع‌‏‎ كميسيون‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ او‏‎ حال‌‏‎
در‏‎ دارد‏‎ دوستانه‌اي‌‏‎ روابط‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ به‌‏‎ متمايل‌‏‎ گرايش‌‏‎
صنعت‌‏‎ استراتژي‌‏‎ تدوين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ فكري‌‏‎ خط‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ تلاش‌‏‎
.كند‏‎ حاكم‌‏‎ صنعت‌‏‎ اين‌‏‎ سياست‌گذاري‌‏‎ كميته‌‏‎ در‏‎ خودرو‏‎
كارخانجات‌‏‎ و‏‎ شركت‌ها‏‎ واگذاري‌‏‎ و‏‎ تصدي‌گري‌‏‎ از‏‎ رهايي‌‏‎ اما‏‎
از‏‎ غير‏‎ كشور‏‎ بزرگ‌‏‎ صنايع‌‏‎ اكثر‏‎ شامل‌‏‎ كه‌‏‎ ايدرو‏‎ زيرمجموعه‌‏‎
پرمسئله‌‏‎ حوزه‌‏‎ مي‌باشد‏‎ كارخانه‌‏‎ از 150‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ فلزي‌‏‎ صنايع‌‏‎
رئيس‌‏‎ اختلاف‌نظر‏‎ شايعه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ ديگري‌‏‎
شركت‌ها‏‎ برخي‌‏‎ سهام‌‏‎ واگذاري‌‏‎ درخصوص‌‏‎ ايدرو‏‎ با‏‎ خصوصي‌‏‎ سازمان‌‏‎
ايدرو‏‎ كارخانه‌‏‎ واگذاري‌ 31‏‎ زمان‌بندي‌‏‎ برنامه‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
براي‌‏‎ تهران‌‏‎ بورس‌‏‎ محدوديت‌‏‎ كه‌‏‎ دريافتند‏‎ همگان‌‏‎ شد ، ‏‎ برطرف‌‏‎
كم‌‏‎ مي‌شد‏‎ تصور‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ آنقدر‏‎ دولتي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ سهام‌‏‎ واگذاري‌‏‎
و‏‎ فراوان‌‏‎ كارخانجات‌‏‎ سهام‌‏‎ واگذاري‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ ايدرو‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎
.بگيرد‏‎ نظر‏‎ در‏‎ بايد‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ نكات‌‏‎ خود‏‎ قديمي‌‏‎ بعضا‏‎
بزرگترين‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ دولتي‌‏‎ بانك‌هاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ايدرو‏‎ هرحال‌‏‎ به‌‏‎
اگر‏‎.‎است‌‏‎ كشور‏‎ غيررقابتي‌‏‎ و‏‎ بسته‌‏‎ اقتصاد‏‎ مصاديق‌‏‎ مهمترين‌‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ همان‌‏‎ يعني‌‏‎ توسعه‌اي‌‏‎ مديريت‌‏‎ نگرش‌‏‎ بتواند‏‎ ويسه‌‏‎ رضا‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ ايدرو‏‎ اوليه‌‏‎ اساسنامه‌‏‎ در‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ موثر‏‎ گام‌هاي‌‏‎ اولين‌‏‎ شاهد‏‎ مي‌توان‌‏‎ كند‏‎ حاكم‌‏‎ سازمان‌‏‎
.بود‏‎ صنعتي‌‏‎ سازي‌‏‎ آزاد‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ حركت‌‏‎

جهان‌‏‎ اقتصاد‏‎ محك‌ارزيابي‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎

نفت‌‏‎
نصير‏‎ غلامرضارضايي‌‏‎:‎مترجم‌‏‎
آن‌‏‎ افكنده‌ ، ‏‎ سايه‌‏‎ جهان‌‏‎ بر‏‎ ناگهان‌‏‎ ديگر‏‎ نفتي‌‏‎ بحران‌‏‎ يك‌‏‎ شبح‌‏‎
سر‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ بحران‌‏‎ از‏‎ تازه‌‏‎ جهان‌‏‎ اقتصاد‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎
درگيري‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ خطر‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ آورده‌‏‎ بر‏‎
و‏‎ شود‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ چشمگير‏‎ افزايش‌‏‎ باعث‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ خاورميانه‌‏‎
روي‌‏‎ از‏‎ اگر‏‎.‎بيابد‏‎ نزولي‌‏‎ سيري‌‏‎ جهان‌‏‎ اقتصاد‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎
خطري‌‏‎ چنين‌‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ قضاوت‌‏‎ تاكنون‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎
.گرفت‌‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎ را‏‎ نفت‌‏‎ قدرت‌‏‎ نبايد‏‎ اما‏‎ندارد‏‎ وجود‏‎
عقبنشيني‌‏‎ كمي‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ تا‏‎ دسامبر‏‎ ماه‌‏‎ از‏‎
دلار‏‎ بشكه‌اي‌ 18‏‎ از‏‎ غربي‌‏‎ تكزاس‌‏‎ متوسط‏‎ خام‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ كند ، ‏‎
اين‌‏‎ اندازه‌اي‌‏‎ تا‏‎.‎رسيد‏‎ دلار‏‎ بشكه‌اي‌ 28‏‎ تقريبا‏‎ به‌‏‎
رونق‌گيري‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ تقاضاي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ قيمت‌‏‎ افزايش‌‏‎
تنش‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ اصلي‌‏‎ دليل‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ مختلف‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ اقتصاد‏‎
گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎.‎بود‏‎ عرضه‌‏‎ كمبود‏‎ خطر‏‎ و‏‎ خاورميانه‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎
مناطق‌‏‎ به‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ تجاوز‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ عراق‌‏‎
قطع‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نفت‌‏‎ صادرات‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ باختري‌ ، ‏‎ كرانه‌‏‎ در‏‎ فلسطيني‌‏‎
چنين‌‏‎ كردن‌‏‎ دنبال‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ليبي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎.‎مي‌كند‏‎
ميان‌‏‎ به‌‏‎ (راسخ‌‏‎ عزمي‌‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ هرچند‏‎) سخناني‌‏‎ راهكارهايي‌‏‎
كننده‌‏‎ صادر‏‎ چهارمين‌‏‎ ونزوئلا ، ‏‎ در‏‎ نفتي‌‏‎ اعتصاب‏‎.‎آورده‌اند‏‎
افزوده‌‏‎ نفت‌‏‎ عرضه‌‏‎ كمبود‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نگراني‌‏‎ بر‏‎ نيز‏‎ دنيا ، ‏‎ بزرگ‌‏‎
.است‌‏‎
منجر‏‎ نفتي‌‏‎ بحران‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ حالا‏‎ تا‏‎ فوق‌‏‎ موارد‏‎ از‏‎ هيچيك‌‏‎ اما‏‎
جهان‌ ، ‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎ بزرگترين‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎است‌‏‎ نشده‌‏‎
احتمال‌‏‎.‎است‌‏‎ دانسته‌‏‎ منتفي‌‏‎ را‏‎ نفتي‌‏‎ تحريم‌‏‎ هرگونه‌‏‎ قاطعانه‌‏‎
بيشتري‌‏‎ نفت‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ قيمت‌ها‏‎ افزايش‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
تقاضا‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ مايل‌‏‎ سعودي‌‏‎ پادشاهي‌‏‎ زيرا‏‎ كند ، ‏‎ صادر‏‎
كويت‌ ، ‏‎ و‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎.‎كند‏‎ تثبيت‌‏‎ را‏‎ قيمت‌ها‏‎ مدت‌‏‎ بلند‏‎ در‏‎
نفتي‌‏‎ تحريم‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ بعيد‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎
اضافي‌‏‎ ظرفيت‌‏‎ بشكه‌‏‎ ميليون‌‏‎ روزي‌ 4‏‎ تقريبا‏‎ هم‌‏‎ روي‌‏‎ بپيوندد ، ‏‎
از‏‎ نفت‌‏‎ احتمالي‌‏‎ صدور‏‎ قطع‌‏‎ جبران‌‏‎ براي‌‏‎ مقدار‏‎ اين‌‏‎.دارند‏‎
ميليون‌‏‎ و 2‏‎ ميليون‌‏‎ ترتيب 7/1‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ونزوئلا‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ سوي‌‏‎
و‏‎ ليبي‌‏‎ اگر‏‎.بود‏‎ خواهد‏‎ كافي‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ صادر‏‎ روز‏‎ در‏‎ بشكه‌‏‎
صورت‌ 5/3‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ بپيوندد ، ‏‎ فرضي‌‏‎ نفتي‌‏‎ تحريم‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
براي‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ آمد ، ‏‎ خواهد‏‎ كم‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ بشكه‌‏‎ ميليون‌‏‎
در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎.نيست‌‏‎ امكان‌پذير‏‎ آن‌‏‎ جبران‌‏‎ هم‌‏‎ سعودي‌ها‏‎
;پركند‏‎ را‏‎ كمبود‏‎ اين‌‏‎ اوپك‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ اضافه‌‏‎ ظرفيت‌‏‎ نهايت‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ صعود‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ قطعا‏‎ مدت‌‏‎ كوتاه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
خود‏‎ تحليل‌هاي‌‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ كيسه‌‏‎ در‏‎ دست‌‏‎ اقتصاددانان‌‏‎ بنابراين‌‏‎
رشد‏‎ بر‏‎ تاثيري‌‏‎ چه‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ اينكه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ را‏‎
لطف‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎.آورده‌اند‏‎ بيرون‌‏‎ گذاشت‌ ، ‏‎ خواهد‏‎ اقتصادي‌‏‎
از‏‎ رويگرداني‌‏‎ و‏‎ انرژي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ بهره‌وري‌‏‎ ارتقاء‏‎
دارد‏‎ نفت‌‏‎ به‌‏‎ كمتري‌‏‎ وابستگي‌‏‎ گذشته‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ سنگين‌ ، ‏‎ صنايع‌‏‎
.دهد‏‎ تكان‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ قدرت‌‏‎ اين‌‏‎ نفت‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎
افزايش‌‏‎ شديدا‏‎ مورد‏‎ چهار‏‎ در‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ گذشته‌‏‎ دهه‌‏‎ سه‌‏‎ طي‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ اوپك‌ ، ‏‎ تحريم‌‏‎ اعمال‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سال‌ 1973‏‎ در‏‎:است‌‏‎ يافته‌‏‎
عراق‌‏‎ حمله‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سال‌ 1990‏‎ در‏‎ ايران‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ‎‏‏1979‏‎
شكوفا‏‎ جهان‌‏‎ اقتصاد‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ سال‌ 20001999‏‎ در‏‎ و‏‎ كويت‌‏‎ به‌‏‎
بيش‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ بار‏‎ هر‏‎.‎داد‏‎ كاهش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ توليد‏‎ اوپك‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ نزولي‌‏‎ سيري‌‏‎ جهان‌‏‎ اقتصاد‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ برابر‏‎ سه‌‏‎ از‏‎
تركيدن‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ عمدتا‏‎ آمريكا‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ ركود‏‎
از‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ پيشرفته‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ بخش‌‏‎ حباب‏‎
قبل‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ دلار‏‎ بشكه‌اي‌ 37‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎ دلار‏‎ بشكه‌اي‌ 10‏‎
.است‌‏‎ نبوده‌‏‎ بي‌تاثير‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎
بهاي‌‏‎ اخير‏‎ افزايش‌‏‎ قبلي‌ ، ‏‎ نفتي‌‏‎ بحران‌هاي‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎
از‏‎ كمي‌‏‎ هنوز‏‎ كنوني‌‏‎ بهاي‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ معتدل‌‏‎ نسبتا‏‎ نفت‌‏‎
.است‌‏‎ كمتر‏‎ سال‌ 20012000‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ دلار‏‎ بشكه‌اي‌ 28‏‎ متوسط‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نفت‌‏‎ هزينه‌‏‎ امروزه‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎
مرز‏‎ از‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ كمتر‏‎ هم‌‏‎ نصف‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏1990‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ نيايد ، ‏‎ پايين‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ رود‏‎ فراتر‏‎ دلار‏‎ بشكه‌اي‌ 30‏‎
سازمان‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ مواجه‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ صورت‌‏‎
افزايش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ برآورد‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎
در‏‎ تورم‌‏‎ افزايش‌‏‎ باعث‌‏‎ دلار‏‎ بشكه‌اي‌ 10‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎
كاهش‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ درصد‏‎ نيم‌‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ ثروتمند‏‎ كشورهاي‌‏‎
اين‌‏‎ تاثير‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ درصد‏‎ صدم‌‏‎ ميزان‌ 25‏‎ به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎
آمريكا‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ آمريكا‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ بر‏‎ امر‏‎
نفت‌‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎ خود‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ مي‌بلعد ، ‏‎ بيشتري‌‏‎ نفت‌‏‎
.است‌‏‎ كمتر‏‎ آن‌‏‎ خالص‌‏‎ نفتي‌‏‎ واردات‌‏‎ بنابراين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
پيش‌‏‎ را‏‎ سناريو‏‎ چند‏‎ استنلي‌‏‎ مورگان‌‏‎ موسسه‌‏‎ اقتصاد‏‎ گروه‌‏‎
بشكه‌اي‌‏‎ تا‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ اگر‏‎ حالت‌ ، ‏‎ بدترين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ بيني‌‏‎
باقي‌‏‎ سطح‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ يابد‏‎ افزايش‌‏‎ دلار‏‎ ‎‏‏40‏‎
/به‌ 8‏‎ درصد‏‎ از 6/2‏‎ سال‌ 2001‏‎ مثل‌‏‎ جهان‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ بماند ، ‏‎
بيفتد ، ‏‎ اتفاق‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ يافت‌ ، ‏‎ خواهد‏‎ كاهش‌‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏1‏‎
را‏‎ جهان‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ روند‏‎ كندترين‌‏‎ و 2002‏‎ سال‌هاي‌ 2001‏‎
.زد‏‎ خواهند‏‎ رقم‌‏‎
فريبكار‏‎ ارقام‌‏‎
تاثير‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ آماده‌‏‎ و‏‎ حاضر‏‎ تحليل‌هاي‌‏‎ مشكل‌‏‎
احتمالي‌‏‎ تاثيرات‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ نگاه‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ مستقيم‌‏‎
ناديده‌‏‎ سهام‌ ، ‏‎ قيمت‌‏‎ بر‏‎ يا‏‎ تجارت‌‏‎ و‏‎ مصرف‌‏‎ تمايلات‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
نسبت‌‏‎ آمريكا‏‎ سهام‌‏‎ بازار‏‎ معيارها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ با‏‎مي‌گيرند‏‎
ارزش‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ همچنان‌‏‎ شركت‌ها ، ‏‎ سود‏‎ در‏‎ آتي‌‏‎ رشد‏‎ هرگونه‌‏‎ به‌‏‎
است‌‏‎ ممكن‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ رفتن‌‏‎ بالا‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ گذاري‌‏‎ ارزش‌‏‎ واقعي‌‏‎
امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ برگرداند‏‎ واقعي‌‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سهام‌‏‎ قيمت‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ جدي‌تري‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎
.دارد‏‎ بستگي‌‏‎ هم‌‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌هاي‌‏‎ واكنش‌‏‎ به‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ تاثير‏‎
مي‌شود ، ‏‎ تلقي‌‏‎ تورم‌زا‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ معمول‌ ، ‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
نرخ‌هاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌هاي‌‏‎ اصلاحي‌‏‎ واكنش‌‏‎ بنابراين‌‏‎
را‏‎ تورم‌‏‎ نرخ‌‏‎ مطمئنا‏‎ نفت‌‏‎ بالاتر‏‎ قيمت‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ بهره‌‏‎
نامحسوس‌تر‏‎ آن‌‏‎ تاثير‏‎ مدت‌ ، ‏‎ بلند‏‎ در‏‎ اما‏‎.داد‏‎ خواهد‏‎ افزايش‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎
كشورهاي‌‏‎ اقتصاد‏‎ بر‏‎ عمده‌‏‎ روش‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ نفت‌‏‎ بالاتر‏‎ قيمت‌هاي‌‏‎
ايجاد‏‎ عرضه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ منفي‌‏‎ شوك‌‏‎ يك‌‏‎ اول‌‏‎.‎مي‌گذارد‏‎ تاثير‏‎ جهان‌‏‎
با‏‎ بنابراين‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ شركت‌ها‏‎ هزينه‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎
دوم‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ توليد‏‎ كمتر‏‎ شركت‌ها‏‎ محصول‌ ، ‏‎ نهايي‌‏‎ قيمت‌‏‎ هر‏‎
از‏‎ تجارت‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ نمايانگر‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ اينكه‌‏‎
نفت‌‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎ كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ نفت‌‏‎ مصرف‌كننده‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
بين‌‏‎ در‏‎ واقعي‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ و‏‎ درآمدها‏‎ نتيجه‌ ، ‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
بخش‌‏‎ بر‏‎ آن‌‏‎ كلي‌‏‎ تاثير‏‎ مي‌يابد ، ‏‎ كاهش‌‏‎ كننده‌‏‎ مصرف‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
پول‌هاي‌‏‎ نفت‌‏‎ صادركنندگان‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ بستگي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تقاضا‏‎
از‏‎ واردات‌‏‎ خريد‏‎ صرف‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ يا‏‎ مي‌كنند‏‎ ذخيره‌‏‎ را‏‎ بادآورده‌‏‎
اقتصاددانان‌ ، ‏‎ زبان‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كنند‏‎ نفت‌‏‎ كننده‌‏‎ مصرف‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
كاهش‌‏‎ را‏‎ عرضه‌‏‎ مجموع‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ تقاضا‏‎ مجموع‌‏‎ هم‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎
بر‏‎ آن‌‏‎ تاثير‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ توليد‏‎ كاهش‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎
عامل‌‏‎ چندين‌‏‎.‎نيست‌‏‎ آشكار‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ هم‌‏‎ چندان‌‏‎ زيربنايي‌‏‎ تورم‌‏‎
تورم‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ مهمتر‏‎:دارد‏‎ نقش‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.خير‏‎ يا‏‎ مي‌شود‏‎ منجر‏‎ دستمزدها‏‎ افزايش‌‏‎ به‌‏‎ بالاتر‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ بهره‌‏‎ نرخ‌هاي‌‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌هاي‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ بهره‌‏‎ نرخ‌هاي‌‏‎ يا‏‎ مي‌برند‏‎ بالا‏‎ تورم‌‏‎ افزايش‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎
اندازه‌اي‌‏‎ تا‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ كاهش‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ افت‌‏‎ از‏‎ كاستن‌‏‎ براي‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ اقتصاد‏‎ اگر‏‎.‎دارد‏‎ بستگي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ چرخه‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎
باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ انقباضي‌‏‎ حالتي‌‏‎ كار‏‎ بازارهاي‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ شكوفايي‌‏‎
و‏‎ دستمزدها‏‎ افزايش‌‏‎ به‌‏‎ زياد‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎
صورت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.‎انجاميد‏‎ خواهد‏‎ هسته‌اي‌‏‎ تورم‌‏‎ رفتن‌‏‎ بالا‏‎
.گيرند‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ انقباضي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ بايد‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌هاي‌‏‎
در‏‎ سابق‌‏‎ در‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ ناگهاني‌‏‎ افزايش‌‏‎ مورد‏‎ چهار‏‎ تمامي‌‏‎
داده‌‏‎ روي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ رونق‌‏‎ دوران‌‏‎ آخر‏‎ مراحل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تورمي‌‏‎ شرايط‏‎
و‏‎ است‌‏‎ زياد‏‎ بسيار‏‎ اضافي‌‏‎ ظرفيت‌‏‎ كه‌‏‎ كنوني‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
برخوردار‏‎ قيمت‌ها‏‎ مورد‏‎ در‏‎ چنداني‌‏‎ عمل‌‏‎ قدرت‌‏‎ از‏‎ شركت‌ها‏‎
سود‏‎ كاهش‌‏‎ باعث‌‏‎ زياد‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ نيستند ، ‏‎
كه‌‏‎ دارد‏‎ احتمال‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎تورم‌‏‎ افزايش‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎
را‏‎ سهام‌‏‎ قيمت‌هاي‌‏‎ سقوط‏‎ نفت‌‏‎ بالاتر‏‎ قيمت‌هاي‌‏‎ اصلي‌‏‎ تاثير‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
باعث‌‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ CSFB موسسه‌‏‎ اقتصاددانان‌‏‎
بانك‌‏‎ احتمالا‏‎ شود ، ‏‎ يورو‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ تورم‌‏‎ نرخ‌‏‎ رفتن‌‏‎ بالا‏‎
گفتني‌‏‎.‎داد‏‎ خواهد‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ بهره‌‏‎ نرخ‌هاي‌‏‎ اروپا‏‎ مركزي‌‏‎
از‏‎ بالاتر‏‎ نيز‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ يورو‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ تورم‌‏‎ نرخ‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
آمريكا‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ درصدي‌‏‎ رسمي‌ 2‏‎ سقف‌‏‎
كند‏‎ بر‏‎ نفت‌‏‎ بهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ تاثير‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آنقدر‏‎ (‎رزرو‏‎ فدرال‌‏‎)‎
هراسي‌‏‎ تورم‌‏‎ رفتن‌‏‎ بالا‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ نگران‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ شدن‌‏‎
.ندارد‏‎
آنكه‌‏‎ با‏‎.است‌‏‎ درست‌‏‎ CSFB موسسه‌‏‎ بيني‌‏‎ پيش‌‏‎ قوي‌‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ درصد‏‎ حدود 5‏‎ سال‌‏‎ نخست‌‏‎ ماهه‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ اقتصاد‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ آن‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ ‎‏‏،‏‎ داشته‌‏‎ رشد‏‎
سرمايه‌‏‎ هنوز‏‎.‎زده‌اند‏‎ خود‏‎ موجودي‌‏‎ بازسازي‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ شركت‌ها‏‎
كه‌‏‎ دارد‏‎ بستگي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ بهبود‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ضعيف‌‏‎ گذاري‌‏‎
قيمت‌هاي‌‏‎ اگر‏‎.دهند‏‎ ادامه‌‏‎ مصرف‌‏‎ به‌‏‎ بدهكار‏‎ كنندگان‌‏‎ مصرف‌‏‎
توسط‏‎ مصرف‌‏‎ كاهش‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ سهام‌‏‎ قيمت‌‏‎ كاهش‌‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ بالاتر‏‎
به‌‏‎ آمريكا‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ زيادي‌‏‎ احتمال‌‏‎ شود ، ‏‎ شركت‌ها‏‎ و‏‎ خانوارها‏‎
بهره‌‏‎ نرخ‌هاي‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎.گردد‏‎ باز‏‎ ركود‏‎ دوره‌‏‎
بانك‌‏‎ هستند ، ‏‎ پايين‌‏‎ بسيار‏‎ درصد‏‎ سطح‌ 75/1‏‎ در‏‎ نيز‏‎ هم‌اكنون‌‏‎
بهره‌‏‎ نرخ‌هاي‌‏‎ بيشتر‏‎ كاهش‌‏‎ براي‌‏‎ چنداني‌‏‎ امكان‌‏‎ آمريكا‏‎ مركزي‌‏‎
اقتصاد‏‎ بماند ، ‏‎ باقي‌‏‎ كنوني‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ اگر‏‎ندارد‏‎
قيمت‌ها‏‎ اگر‏‎ اما‏‎.‎شد‏‎ نخواهد‏‎ رو‏‎ روبه‌‏‎ جدي‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ جهان‌‏‎
قيمت‌هاي‌‏‎ كاهش‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ خطر‏‎ رود ، ‏‎ بالاتر‏‎
سياست‌هاي‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌هاي‌‏‎ درك‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ سهام‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ ناشي‌‏‎ گيرند ، ‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ انقباضي‌‏‎
آوريل‌ 2002‏‎ اكونوميست‌ 13‏‎

اقتصاددان‌‏‎ نگاه‌‏‎

اقتصاد‏‎ آسمان‌‏‎
آفتابي‌‏‎ يا‏‎ ابري‌‏‎
ويپلوس‌‏‎ شارل‌‏‎
موثر‏‎ اقتصادي‌‏‎ سقوط‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ نجات‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ عامل‌‏‎ دو‏‎
كاهش‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ مصرف‌كنندگان‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ بازگشت‌‏‎:بوده‌اند‏‎
.پولي‌‏‎ مقامات‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بهره‌‏‎ نرخ‌هاي‌‏‎
شاخص‌‏‎ تحول‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ CEPR موسسه‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ نموداري‌‏‎
اين‌‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ يورو‏‎ منطقه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎
است‌‏‎ واقعي‌‏‎ به‌طور‏‎ اقتصادي‌‏‎ اوضاع‌‏‎ تحول‌‏‎ ميزان‌‏‎ سنجيدن‌‏‎ شاخص‌ ، ‏‎
يا‏‎ است‌‏‎ ابري‌‏‎ اقتصاد ، ‏‎ آسمان‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دانيم‌‏‎ اكنون‌‏‎ ما‏‎ زيرا‏‎
را‏‎ موجود‏‎ ارقام‌‏‎ هميشه‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ اوضاع‌‏‎ كارشناسان‌‏‎.‎آفتابي‌‏‎
بيكاري‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ ارقام‌‏‎ مثلا‏‎) مي‌كنند‏‎ بررسي‌‏‎ بلافاصله‌‏‎
كارشناسان‏‎.‎(‎غيره‌‏‎ و‏‎ سهام‌‏‎ قيمت‌هاي‌‏‎ توليد ، ‏‎ جزيي‌‏‎ شاخص‌هاي‌‏‎
اوضاع‌‏‎ و‏‎ عوامل‌‏‎ اين‌‏‎ ميان‌‏‎ تاريخي‌‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎ معمولا‏‎ دقت‌‏‎ با‏‎
.مي‌كنند‏‎ تاكيد‏‎ اقتصادي‌‏‎
كه‌‏‎ هرچند‏‎.‎بود‏‎ خواهند‏‎ دلگرم‌كننده‌‏‎ پس‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ شاخص‌ها‏‎
داد ، ‏‎ نمي‌توان‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ رونق‌‏‎ بازگشت‌‏‎ درباره‌‏‎ قطعي‌‏‎ تضمين‌‏‎
آن‌‏‎ وقت‌‏‎ شايد‏‎ لذا‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌آيد‏‎ به‌نظر‏‎ اما‏‎
.بپردازيم‌‏‎ سپتامبر‏‎ حادثه‌ 11‏‎ آثار‏‎ به‌‏‎ مجددا‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎
رونق‌‏‎ اوت‌ 2001‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ شاخص‌ها‏‎ نمودار‏‎
آغاز‏‎ سال‌ 1999‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ركودي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ مختصري‌‏‎
تركيدن‌‏‎ ديگري‌ ، ‏‎ و‏‎ نفتي‌‏‎ شوك‌‏‎ يكي‌‏‎:‎داشت‌‏‎ دليل‌‏‎ دو‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎
اما‏‎ عميق‌‏‎ و‏‎ سريع‌‏‎ سقوطي‌‏‎ به‌‏‎ نيويورك‌‏‎ سوءقصدهاي‌‏‎.‎مالي‌‏‎ حباب‏‎
از‏‎ ناشي‌‏‎ احتمالا‏‎ سقوط‏‎ اين‌‏‎انجاميد‏‎ كوتاه‌مدت‌‏‎
از‏‎ مصرف‌كنندگان‌‏‎:‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ سياسي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ بي‌اعتمادي‌ها‏‎
و‏‎ هول‌‏‎ دچار‏‎ تجارت‌‏‎ جهاني‌‏‎ مركز‏‎ ساختمان‌‏‎ به‌‏‎ حملات‌‏‎ خشونت‌‏‎ شدت‌‏‎
گرفته‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ احتياط‏‎ راه‌‏‎ نيز‏‎ شركت‌ها‏‎ و‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ هراس‌‏‎
از‏‎ تار‏‎ و‏‎ تيره‌‏‎ پيش‌بيني‌هاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ به‌‏‎ سقوط‏‎ اين‌‏‎.‎بودند‏‎
بعد ، ‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎.‎مي‌زند‏‎ دامن‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ اوضاع‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ سوي‌‏‎
به‌وقوع‌‏‎ واقعي‌‏‎ ركودي‌‏‎ دوران‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ برقرار‏‎ مجددا‏‎ نظم‌‏‎
سال‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اندكي‌‏‎ كاهش‌‏‎ فقط‏‎ شاخص‌ها‏‎ نمودار‏‎ و‏‎ نپيوست‌‏‎
.رساندند‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏2001‏‎
اولين‌‏‎ !فراگرفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ وقايع‌‏‎ از‏‎ درسي‌‏‎ چه‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ نظام‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ استحكام‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ ذهن‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ حقيقتي‌‏‎
و‏‎ بازيافتند‏‎ را‏‎ خود‏‎ اعتماد‏‎ سريع‌‏‎ خيلي‌‏‎ مصرف‌كنندگان‌‏‎.‎است‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ هزينه‌‏‎.‎بست‌‏‎ واقعي‌‏‎ ركود‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎
اقدامات‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ هنگفت‌‏‎ بسيار‏‎ سوءقصدها‏‎
به‌وقوع‌‏‎ زند ، ‏‎ برهم‌‏‎ را‏‎ اوضاع‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ تروريستي‌‏‎
تروريستي‌‏‎ سوءقصدهاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ اقتصادي‌‏‎ ركود‏‎ تهديد‏‎.‎نپيوست‌‏‎
كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ حوادث‌‏‎ روند‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ باقي‌‏‎ خود‏‎ قوت‌‏‎ به‌‏‎ همچنان‌‏‎
.كرد‏‎ مهار‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ فاجعه‌‏‎
حياتي‌‏‎ نقش‌‏‎ آموختيم‌ ، ‏‎ حوادث‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ حقيقتي‌‏‎ دومين‌‏‎
پولي‌ ، ‏‎ مقامات‌‏‎ سال‌ 2001 ، ‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ مقامات‌‏‎ تصميمات‌‏‎
.داشت‌‏‎ حياتي‌‏‎ تاثيري‌‏‎ مداخله‌‏‎ اين‌‏‎.‎دادند‏‎ كاهش‌‏‎ را‏‎ بهره‌‏‎ نرخ‌‏‎
اما‏‎ ندهند ، ‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ اجازه‌‏‎ شايد‏‎ ما‏‎ آگاهي‌هاي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ واكنش‌‏‎ به‌‏‎ وادار‏‎ را‏‎ ما‏‎
.مي‌زنند‏‎ ريسك‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ هميشه‌‏‎ مقامات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اما‏‎
اين‌‏‎.‎باشد‏‎ اشتباه‌‏‎ آنها‏‎ اقدام‌‏‎ اوقات‌‏‎ گاهي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎
اوضاع‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ غلط‏‎ ارزيابي‌هاي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ اشتباه‌‏‎
سال‌هاي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ ركود‏‎ مثال‌ ، ‏‎ براي‌‏‎.‎باشد‏‎ اقتصادي‌‏‎ احوال‌‏‎ و‏‎
:بود‏‎ اروپا‏‎ پولي‌‏‎ مقامات‌‏‎ تاريخي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ و 92‏‎ ‎‏‏91‏‎
بوندس‌‏‎)‎ آلمان‌‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردند‏‎ احساس‌‏‎ آنان‌‏‎
عواقب‏‎ درگير‏‎ بانك‌‏‎ اين‌‏‎ حالي‌كه‌‏‎ در‏‎ نمايند ، ‏‎ پيروي‌‏‎ (‎بانك‌‏‎
.بود‏‎ آلمان‌‏‎ دو‏‎ اتحاد‏‎ تورم‌زاي‌‏‎
كه‌‏‎ دريافتيم‌‏‎ پند ، ‏‎ آخرين‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ اخير ، ‏‎ حوادث‌‏‎ از‏‎ ما‏‎
اقتصاد‏‎ مي‌توانند‏‎ و‏‎ هستند‏‎ بي‌ثبات‌‏‎ بسيار‏‎ مالي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎
در‏‎ بورس‌ها ، ‏‎ در‏‎ قيمت‌ها‏‎ افزايش‌‏‎.‎كنند‏‎ بي‌ثبات‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎
كه‌‏‎ شركت‌هايي‌‏‎.‎بود‏‎ غيرواقعي‌‏‎ پديده‌اي‌‏‎ دهه‌ 90 ، ‏‎ اواخر‏‎
قيمت‌‏‎ افزايش‌‏‎ با‏‎ ناگهان‌‏‎ بودند‏‎ نكرده‌‏‎ حصول‌‏‎ سودي‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎
خوش‌بيني‌‏‎ از‏‎ موجي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ شدند ، ‏‎ روبه‌رو‏‎ خود‏‎ سهام‌‏‎
بازگشت‌ ، ‏‎ ذهن‌ها‏‎ به‌‏‎ منطق‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎كرد‏‎ ايجاد‏‎ غيرمنطقي‌‏‎
مالي‌‏‎ تحليل‌گران‌‏‎.‎شد‏‎ متوقف‌‏‎ رشد‏‎ و‏‎ كردند‏‎ سقوط‏‎ قيمت‌ها‏‎
مقامات‌‏‎ بپذيرند ، ‏‎ حوادث‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مسئوليت‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ بايد‏‎
اداي‌‏‎ جز‏‎.بپردازند‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تفكر‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ پولي‌‏‎
حباب‏‎ فشار‏‎ از‏‎ كاستن‌‏‎ براي‌‏‎ هيچ‌كاري‌‏‎ آنان‌‏‎ مبهم‌ ، ‏‎ جمله‌‏‎ چند‏‎
به‌‏‎ قادر‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردند‏‎ احساس‌‏‎ آنان‌‏‎.بودند‏‎ نداده‌‏‎ انجام‌‏‎ مالي‌‏‎
بورس‌‏‎ در‏‎ قيمت‌ها‏‎ تثبيت‌‏‎ و‏‎ كالا‏‎ قيمت‌هاي‌‏‎ ثبات‌‏‎ ايجاد‏‎
.كرده‌اند‏‎ اتخاذ‏‎ را‏‎ موضع‌‏‎ همان‌‏‎ نيز‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ آنان‌‏‎.‎نيستند‏‎
از‏‎ حفاظت‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ مالي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ در‏‎ ثبات‌‏‎ ايجاد‏‎
برابر‏‎ در‏‎ شهروندان‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ حفاظت‌‏‎ به‌‏‎ بلكه‌‏‎ سرمايه‌گذاران‌‏‎
مقامات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ واقعيت‌‏‎مي‌كند‏‎ كمك‌‏‎ مالي‌‏‎ تندبادهاي‌‏‎
اين‌‏‎.‎دارند‏‎ هراس‌‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مسئوليت‌‏‎ پذيرفتن‌‏‎ از‏‎ پولي‌‏‎
متعهد‏‎ روزي‌‏‎ بايد‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌هاي‌‏‎.‎نيست‌‏‎ دفاع‌‏‎ قابل‌‏‎ موضع‌ ، ‏‎
در‏‎ بانك‌ها‏‎ شايد‏‎.گردند‏‎ مالي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ در‏‎ ثبات‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎
قرار‏‎ شديد‏‎ انتقادات‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ شوند‏‎ اشتباه‌‏‎ دچار‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ خواهند‏‎ ياد‏‎ آنها‏‎ اما‏‎ بگيرند ، ‏‎
نظام‌هاي‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ كمك‌‏‎ مالي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ ثبات‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهند‏‎ بيشتري‌‏‎ استحكام‌‏‎ اقتصادي‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.