شماره‌2715‏‎ ‎‏‏،‏‎May.6,2002 ارديبهشت‌ 1381 ، ‏‎ دوشنبه‌ 16‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Across Iran
Economy
Oil
Industry and Trade
Tourism
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Business World
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Informatic
Last Page
امتحان‌‏‎ اضطراب‏‎

بهشت‌زهرا‏‎ در‏‎ دانش‌آموز‏‎ دختر‏‎ شش‌‏‎ پيكر‏‎
گرفت‌‏‎ آرام‌‏‎

شد‏‎ توقيف‌‏‎ رفع‌‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎

مي‌كنم‌‏‎ اعتراض‌‏‎ خود‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎:‎زيدآبادي‌‏‎ احمد‏‎

است‌‏‎ مرده‌‏‎ مقصر‏‎ :بازتاب‏‎

شد‏‎ منتشر‏‎ آفتاب‏‎

شخصيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اعتراض‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ توقيف‌‏‎ جديد‏‎ موج‌‏‎ به‌‏‎ فرهنگي‌‏‎

امتحان‌‏‎ اضطراب‏‎


بر‏‎ سو‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ اضطراب‏‎ و‏‎ استرس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ همواره‌‏‎ بشر‏‎ نوع‌‏‎ زندگي‌‏‎ شرايط‏‎
بدين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ زيستي‌‏‎ جنبه‌‏‎ استرس‌هايش‌‏‎ عمده‌‏‎ حجر‏‎ عهد‏‎ انسان‌‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ احاطه‌‏‎ انسان‌‏‎
...و‏‎ وحشي‌‏‎ حيوانات‌‏‎ واگيردار ، ‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎ سرما ، ‏‎ گرسنگي‌ ، ‏‎ از‏‎ ترس‌‏‎ نظير‏‎ عواملي‌‏‎ كه‌‏‎ معنا‏‎
گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ طنز‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ عبارت‌‏‎ به‌‏‎.بوده‌اند‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ بشر‏‎ استرس‌زاي‌‏‎ عوامل‌‏‎ عمده‌‏‎
براي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ شكار‏‎ براي‌‏‎ يا‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ دويدن‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ دائما‏‎ حجر‏‎ عهد‏‎ انسان‌‏‎ كه‌‏‎
نيازهاي‌‏‎ زيادي‌‏‎ حدود‏‎ تا‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ امروزي‌‏‎ انسان‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ ;نشود‏‎ شكار‏‎ خود‏‎ اينكه‌‏‎
.مي‌نمايد‏‎ تحمل‌‏‎ را‏‎ اضطرابها‏‎ و‏‎ استرس‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ نوع‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ برآورده‌‏‎ زيستي‌اش‌‏‎
سروصداي‌‏‎ ترافيك‌ ، ‏‎ اداري‌ ، ‏‎ بوروكراسي‌‏‎ شهري‌ ، ‏‎ تراكم‌‏‎ گسترده‌ ، ‏‎ جنگ‌هاي‌‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ مواردي‌‏‎
تروتسكي‌‏‎ لئون‌‏‎ جمله‌‏‎ اين‌‏‎ تداعي‌كننده‌‏‎ استرس‌هايي‌‏‎ و‏‎ اضطراب‏‎ چنين‌‏‎ وجود‏‎..و‏‎ محيطي‌‏‎
قرن‌‏‎ در‏‎ نمي‌بايست‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ آرامي‌‏‎ زندگي‌‏‎ مي‌خواست‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشد‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ امتحان‌‏‎ اضطراب‏‎ نيز‏‎ جديد‏‎ زندگي‌‏‎ اضطرابهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "مي‌آمد‏‎ دنيا‏‎ به‌‏‎ بيستم‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ مختلف‌‏‎ زواياي‌‏‎ از‏‎ موضوع‌‏‎ شده‌اين‌‏‎ سعي‌‏‎ مقاله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ ناخوشايند‏‎ بسيار‏‎ منتشر ، ‏‎ احساس‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ اضطرابرا‏‎:اضطراب‏‎ تعريف‌‏‎
همراه‌‏‎ ديگر‏‎ جسمي‌‏‎ احساس‌‏‎ چند‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ عموما‏‎ كه‌‏‎ نمود‏‎ تعريف‌‏‎ دل‌واپسي‌‏‎ مبهم‌‏‎ اغلب‏‎
به‌‏‎ ميل‌‏‎ و‏‎ بيقراري‌‏‎ احساس‌‏‎ فشارخون‌ ، ‏‎ قلب ، ‏‎ طپش‌‏‎ سردرد ، ‏‎ نظير‏‎ جسمي‌‏‎ احساس‌هاي‌‏‎.مي‌گردد‏‎
صدا ، ‏‎ لرزش‌‏‎ دهان‌ ، ‏‎ خشكي‌‏‎ ادرار ، ‏‎ تكرر‏‎ ‎‏‏،‏‎ معدي‌‏‎ آشفتگي‌هاي‌‏‎ دستها ، ‏‎ كف‌‏‎ بويژه‌‏‎ تعريق‌‏‎ حركت‌ ، ‏‎
متعدد‏‎ و‏‎ مترادف‌‏‎ واژه‌هاي‌‏‎ اضطراب‏‎ حالات‌‏‎ بيان‌‏‎ براي‌‏‎ زباني‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎.‎.‎و‏‎
رواني‌ ، ‏‎ فشار‏‎ يا‏‎ استرس‌‏‎ تنش‌ ، ‏‎ نگراني‌ ، ‏‎ نظير‏‎ واژه‌هايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎.رفته‌اند‏‎ به‌كار‏‎ زيادي‌‏‎
در‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ اما‏‎ دارند‏‎ زيادي‌‏‎ اشتراكات‌‏‎ و‏‎ تشابه‌‏‎ وجه‌‏‎ فوق‌‏‎ واژه‌هاي‌‏‎ كليه‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎..و‏‎ ترس‌‏‎
به‌‏‎ واكنش‌‏‎ عموما‏‎ ترس‌‏‎ مثال‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎.‎مي‌باشند‏‎ نيز‏‎ خاصي‌‏‎ مضمون‌‏‎ و‏‎ مفهوم‌‏‎ برگيرنده‌‏‎
شما‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ مثلا‏‎.‎مي‌باشد‏‎ تعارض‌‏‎ بدون‌‏‎ منشا‏‎ نظر‏‎ از‏‎ و‏‎ قطعي‌‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ معلوم‌ ، ‏‎ تهديدي‌‏‎
شما‏‎ به‌‏‎ احتياط‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ سرعت‌‏‎ با‏‎ نقليه‌اي‌‏‎ وسيله‌‏‎ و‏‎ هستيد‏‎ خيابان‌‏‎ عرض‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ موقعيت‌‏‎ از‏‎ فرار‏‎ و‏‎ ترس‌‏‎ موارد‏‎ اين‌گونه‌‏‎ در‏‎ انساني‌‏‎ هر‏‎ واكنش‌‏‎ اولين‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ نزديك‌‏‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌رود ، ‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ ترس‌‏‎ علائم‌‏‎ خيابان‌‏‎ از‏‎ آمدن‌‏‎ بيرون‌‏‎ محض‌‏‎ به‌‏‎ معمولا‏‎ و‏‎
با‏‎ همراه‌‏‎ منشا‏‎ نظر‏‎ از‏‎ و‏‎ دروني‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎نامعلوم‌‏‎)‎مبهم‌‏‎ خطري‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ واكنش‌‏‎ عموما‏‎ "اضطراب‏‎"
داريد ، ‏‎ ملاقات‌‏‎ قرار‏‎ ناآشنا‏‎ افرادي‌‏‎ با‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ مثال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.مي‌باشد‏‎ تعارض‌‏‎
روشن‌‏‎ و‏‎ مشخص‌‏‎ آن‌چنان‌‏‎ هم‌‏‎ فرد‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ اضطراب‏‎ اصلي‌‏‎ علت‌‏‎ عموما‏‎ موارد‏‎ اين‌گونه‌‏‎ در‏‎
.نيست‌‏‎
عملكرد‏‎ و‏‎ اضطراب‏‎ بين‌‏‎ ارتباط‏‎
(استرس‌‏‎)‎ اضطراب‏‎ كمي‌‏‎ بايستي‌‏‎ بپردازد‏‎ كوشش‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ بهنجاري‌‏‎ طرز‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ آدمي‌‏‎
ميزان‌‏‎ مي‌بايستي‌‏‎ كند‏‎ كار‏‎ درست‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ عصبي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎نمايد‏‎ احساس‌‏‎
دوره‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ مدتي‌‏‎ براي‌‏‎ عادي‌‏‎ تحريك‌‏‎ فقدان‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.شود‏‎ وارد‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ تحريك‌‏‎ معين‌‏‎
نقطه‌‏‎ در‏‎.شود‏‎ عملكرد‏‎ افت‌‏‎ و‏‎ كسالت‌‏‎ باعث‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ ناراحت‌كننده‌‏‎ بسيار‏‎ مي‌تواند‏‎ كوتاه‌‏‎
خواهد‏‎ كارايي‌‏‎ و‏‎ عملكرد‏‎ افت‌‏‎ باعث‌‏‎ نيز‏‎ برانگيختگي‌‏‎ بالاي‌‏‎ سطوح‌‏‎ و‏‎ شديد‏‎ اضطراب‏‎ آن‌‏‎ مقابل‌‏‎
اساس‌‏‎ فوق‌‏‎ مطالب‏‎ ;مرگبار‏‎ و‏‎ طوفان‌كشنده‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ لذت‌بخش‌‏‎ و‏‎ مفرح‌‏‎ كه‌‏‎ نسيم‌‏‎ همانند‏‎.‎شد‏‎
آنها‏‎ احترام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرديد‏‎ مطرح‌‏‎ دادسن‌‏‎ و‏‎ يركز‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ رواني‌‏‎ قانون‌‏‎ يك‌‏‎
.مي‌نماييد‏‎ مشاهده‌‏‎ زير‏‎ نمودار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همان‌گونه‌‏‎.شد‏‎ ناميده‌‏‎ دادسن‌‏‎ يركز‏‎ قانون‌‏‎

چنانچه‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ مي‌رود ، ‏‎ بالا‏‎ نيز‏‎ عملكرد‏‎ سطح‌‏‎ معيني‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ اضطراب‏‎ افزايش‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎
از‏‎ باعث‌‏‎ بلكه‌‏‎ شد ، ‏‎ نخواهد‏‎ عملكرد‏‎ بهبود‏‎ باعث‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ ديگر‏‎ برسد‏‎ خود‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎ اضطراب‏‎
به‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ نيافته‌‏‎ مهارت‌‏‎ يا‏‎ دشوار‏‎ عملكردهاي‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ عملكرد‏‎ در‏‎ گسيختگي‌‏‎ هم‌‏‎
در‏‎ داخل‌‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ اطاق‌‏‎ در‏‎ كشيدن‌‏‎ با‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ عادي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ معمولي‌‏‎ افراد‏‎ مثال‌‏‎ عنوان‌‏‎
در‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ عجله‌اي‌‏‎ مختصر‏‎ فرد‏‎ چنانچه‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ خارج‌‏‎ اطاق‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ باز‏‎ را‏‎
عملكرد‏‎ بهبود‏‎ باعث‌‏‎ اضطراب‏‎)كرد‏‎ خواهد‏‎ باز‏‎ كمتري‌‏‎ زمان‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ سرعت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ اطاق‌‏‎
اضطراب‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ فراتر‏‎ معيني‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ مذكور‏‎ فرد‏‎ اضطراب‏‎ چنانچه‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ (‎مي‌شود‏‎
از‏‎ فرار‏‎ مثلا‏‎ يا‏‎ آتش‌سوزي‌‏‎ از‏‎ فرار‏‎ نظير‏‎ موقعيتي‌‏‎ با‏‎ فرد‏‎ همان‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ مثلا‏‎ برسد‏‎
عملكرد‏‎ بهبود‏‎ باعث‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ فرد‏‎ شديد‏‎ اضطراب‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎ مواجه‌‏‎ نارنجك‌‏‎ انفجار‏‎
مهارت‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ افراد‏‎ اكثر‏‎ داده‌اند‏‎ نشان‌‏‎ نيز‏‎ تحقيقات‌‏‎ همچنانكه‌‏‎ بلكه‌‏‎ شد‏‎ نخواهد‏‎ فرد‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ داخل‌‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ در‏‎ كشيدن‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ اشتباها‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎ نيز‏‎ كردن‌‏‎ باز‏‎ در‏‎ ساده‌‏‎
مي‌‏‎ قرباني‌‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ آتش‌سوزيها‏‎ در‏‎ بسياري‌‏‎ افراد‏‎.‎مي‌دهند‏‎ فشار‏‎ بيرون‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎
مي‌شوند‏‎ طراحي‌‏‎ طوري‌‏‎ حتي‌الامكان‌‏‎ سالن‌ها‏‎ و‏‎ اطاق‌ها‏‎ در‏‎ جديد ، ‏‎ مهندسي‌‏‎ در‏‎ لذا‏‎ و‏‎ شوند‏‎
بعد‏‎ هفته‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ اگر‏‎ ديگر‏‎ مثال‌‏‎ در‏‎.‎داخل‌‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎ باز‏‎ بيرون‌‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
فعاليت‌هاي‌‏‎ حذف‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ ملايم‌‏‎ اضطراب‏‎ اين‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ صفحه‌اي‌‏‎ امتحان‌ 150‏‎ يك‌‏‎
باعث‌‏‎ خستگي‌‏‎ پيدايش‌‏‎ زمان‌‏‎ انداختن‌‏‎ تاخير‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تمركز‏‎ و‏‎ دقت‌‏‎ بردن‌‏‎ بالا‏‎ غيرضروري‌ ، ‏‎
امتحان‌‏‎ يك‌‏‎ ديگر‏‎ روز‏‎ چهار‏‎ دانشجو‏‎ همين‌‏‎ چنانچه‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ وي‌‏‎ عملكرد‏‎ افزايش‌‏‎
وكتاب‏‎ جزوات‌‏‎ وحتي‌‏‎ باشد‏‎ نكرده‌‏‎ شركت‌‏‎ نيز‏‎ سركلاس‌ها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ صفحه‌اي‌‏‎ ‎‏‏500‏‎
و‏‎ است‌‏‎ رفته‌‏‎ بالاتر‏‎ معيني‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ اضطراب‏‎ شدت‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ درسي‌‏‎
نخواهد‏‎ بالا‏‎ دانشجويي‌‏‎ چنين‌‏‎ مطالعه‌‏‎ عملكرد‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ ديگر‏‎ است‌‏‎ اضطرابرسيده‌‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ نيز‏‎ عادي‌‏‎ روزهاي‌‏‎ متوسط‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ بسيار‏‎ برعكس‌‏‎ بلكه‌‏‎ رفت‌‏‎
كارايي‌‏‎ واحساس‌‏‎ اضطراب‏‎ استرس‌ ، ‏‎ بين‌‏‎ ارتباط‏‎
دوم‌‏‎ سال‌‏‎ مذكر‏‎ روي‌ 002دانشجوي‌‏‎ بر‏‎ سال‌ 1979‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مهمي‌‏‎ مطالعه‌‏‎ در‏‎ وايلانت‌‏‎ جورج‌‏‎
افسردگي‌‏‎ و‏‎ اضطراب‏‎ استرس‌ ، ‏‎ مفاهيمي‌چون‌‏‎ كه‌‏‎ دريافت‌‏‎ داد ، ‏‎ انجام‌‏‎ هاروارد‏‎ دانشگاه‌‏‎
احساس‌‏‎ بين‌‏‎ تفاوت‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ سوال‌‏‎دارند‏‎ يكديگر‏‎ نزديكي‌با‏‎ ارتباط‏‎
كنيم‌؟‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ شعف‌‏‎ تهييج‌و‏‎ احساس‌‏‎ احيانا‏‎ و‏‎ افسردگي‌‏‎ احساس‌‏‎ اضطراب ، ‏‎ احساس‌‏‎ استرس‌ ، ‏‎
حقيقت‌‏‎ در‏‎ دارند ، ‏‎ زيادي‌‏‎ مشترك‌‏‎ وجوه‌‏‎ احساسي‌ ، ‏‎ مرحله‌‏‎ چهار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ چنين‌‏‎
سازگاري‌‏‎ توانايي‌‏‎ يامقدار‏‎ كنترل‌‏‎ احساس‌‏‎ به‌ميزان‌‏‎ بستگي‌‏‎ شده‌‏‎ تجربه‌‏‎ احساس‌‏‎ خاص‌‏‎ نوع‌‏‎
.دارد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ شدن‌‏‎ مواجه‌‏‎ هنگام‌‏‎ كننده‌‏‎ تهديد‏‎ عامل‌‏‎ با‏‎

كنيد‏‎ تصور‏‎.‎مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ افسردگي‌‏‎ تهييج‌تا‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ احساسي‌‏‎ پيوستار‏‎ فوق‌‏‎ نمودار‏‎
مبارزه‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ چنانچه‌‏‎ اگر‏‎ ;داريد‏‎ احساسي‌‏‎ چه‌‏‎ مي‌شويد‏‎ مضطرب‏‎ و‏‎ برانگيخته‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ كه‌‏‎
يك‌‏‎ يا‏‎ تواناييهايش‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مطمئن‌‏‎ ورزشي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ يك‌‏‎ مثال‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎)‎ باشيد‏‎ شده‌‏‎ آماده‌‏‎ خوب‏‎
.. امتحانش‌ ، ‏‎ موضوع‌‏‎ بر‏‎ كاملامسلط‏‎ دانشجوي‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ هنرش‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مطمئن‌‏‎ خواننده‌‏‎ يا‏‎ نوازنده‌‏‎
.باشد‏‎ نيز‏‎ فرح‌بخش‌‏‎ واقعا‏‎ شمامي‌تواند‏‎ تهييج‌‏‎ و‏‎ برانگيختگي‌‏‎ احساس‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎(‎.‎
انجام‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ زماني‌‏‎ فقط‏‎ مي‌كنيد‏‎ احساس‌‏‎ كه‌‏‎ وظيفه‌اي‌‏‎ با‏‎ مواجهه‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎
احساس‌‏‎ باشيد‏‎ داشته‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ كمك‌كننده‌اي‌‏‎ شخص‌‏‎ يا‏‎ كافي‌‏‎ وقت‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خواهيد‏‎ آن‌‏‎
.باشد‏‎ تحريك‌پذيري‌همراه‌‏‎ و‏‎ سردرد‏‎ با‏‎ است‌‏‎ مي‌آيدممكن‌‏‎ بوجود‏‎ كه‌‏‎ استرسي‌‏‎
موقعيت‌‏‎ كه‌‏‎ توضيح‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كنيد ، البته‌‏‎ تصور‏‎ را‏‎ تهديدزاي‌ديگري‌‏‎ موقعيت‌‏‎ مجددا‏‎ باز‏‎
انداخته‌‏‎ دست‌‏‎ تا‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎ فيزيكي‌‏‎ موردحمله‌‏‎ موقعيتي‌از‏‎ هر‏‎ شامل‌‏‎ تهديدزامي‌تواند‏‎
كه‌‏‎ بدانيد‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ چنانچه‌‏‎ البته‌‏‎ موقعيتهايي‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ شود ، ‏‎ شامل‌‏‎ را‏‎ ديگران‌‏‎ توسط‏‎ شدن‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ نگراني‌شماافزوده‌‏‎ بر‏‎ مرتبا‏‎ بود ، ‏‎ نخواهيد‏‎ برخوردار‏‎ بالايي‌‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎
استرس‌‏‎ دچار‏‎ كه‌‏‎ موقعيتي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ موقعيت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ شما‏‎ كنترل‌‏‎ ميزان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ احساس‌‏‎
در‏‎ اضطرابرا‏‎ احساس‌‏‎ شما‏‎ حالت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ كمتر‏‎ ملاحظه‌اي‌‏‎ قابل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ بوديد‏‎ شده‌‏‎
از‏‎ پرمخاطره‌‏‎ و‏‎ تهديدآميز‏‎ دريافتي‌‏‎ مستمر‏‎ به‌طور‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ نيز‏‎ افرادي‌‏‎.‎مي‌يابيد‏‎
عجز ، نااميدي‌‏‎ احساس‌‏‎ به‌‏‎ منتهي‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎ در‏‎ نگرشي‌‏‎ چنين‌‏‎ وجود‏‎.باشند‏‎ داشته‌‏‎ زندگي‌‏‎
سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ نهايتا‏‎ و‏‎ گرديده‌‏‎ تهديدها‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ آنان‌‏‎ كنترل‌‏‎ عدم‌‏‎ از‏‎ ودرماندگي‌‏‎
و‏‎ طلبيدن‌‏‎ مبارزه‌‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎ توانايي‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ ديگر‏‎ افرادي‌‏‎ چنين‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ سوق‌‏‎ افسردگي‌‏‎
.داشت‌‏‎ نخواهند‏‎ را‏‎ كردن‌‏‎ مقابله‌‏‎
امتحان‌‏‎ اضطراب‏‎ كاهش‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ هميشه‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ اضطراب‏‎ رساندن‌‏‎ حداقل‌‏‎ به‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ آماده‌سازي‌ ، ‏‎ ‎‏‏1‏‎
كل‌‏‎ بر‏‎ تسلط‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ كنيد ، ‏‎ اجتناب‏‎ امتحان‌‏‎ مطالب‏‎ كردن‌‏‎ انباشته‌‏‎ از‏‎ باشيدكه‌‏‎ داشته‌‏‎ ياد‏‎
آساني‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ غلطي‌‏‎ يادگيري‌‏‎ امتحان‌شيوه‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ تحصيلي‌ ، ‏‎ نيمسال‌‏‎ مطالبيك‌‏‎
.مي‌نمايد‏‎ ايجاد‏‎ اضطراب‏‎
روش‌‏‎ به‌‏‎ مطالعه‌‏‎نكنيد‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ خلاصه‌نويسي‌‏‎ و‏‎ يادداشت‌برداري‌‏‎ هنگام‌مطالعه‌‏‎ ‎‏‏2در‏‎
مي‌كند ، ‏‎ مطالعه‌وادار‏‎ موضوع‌‏‎ نكات‌عمده‌‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ و‏‎ دقت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ اينكه‌‏‎ فوق‌ضمن‌‏‎
كل‌كتاب‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ ديگر‏‎ مطالب ، ‏‎ يافتن‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ هست‌‏‎ نيز‏‎ كردن‌‏‎ دوره‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎
.كنيد‏‎ مراجعه‌‏‎ يادداشت‌ها‏‎ به‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ بلكه‌‏‎ بود ، ‏‎ نخواهد‏‎
سوالي‌ممكن‌‏‎ چه‌‏‎" بپرسيد‏‎ خود‏‎ از‏‎ مطالعه‌‏‎ هنگام‌‏‎ و‏‎ استفاده‌نموده‌‏‎ استدلال‌‏‎ قدرت‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏3‏‎
افكاري‌‏‎ تمامي‌‏‎ يكپارچه‌ساختن‌‏‎ و‏‎ ادغام‌‏‎ با‏‎ كنيد‏‎ سعي‌‏‎ آنگاه‌‏‎"شود؟‏‎ پرسيده‌‏‎ شما‏‎ از‏‎ است‌‏‎
به‌‏‎ آورده‌ايد ، ‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ اضافي‌‏‎ خواندني‌هاي‌‏‎ و‏‎ سخنراني‌ها‏‎ و‏‎ يادداشت‌ها‏‎ كتابها ، ‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
.دهيد‏‎ پاسخ‌‏‎ سوال‌‏‎ آن‌‏‎
اهميت‌‏‎ نمره‌‏‎ به‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ زياد‏‎ كه‌‏‎ معنا‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دهيد ، ‏‎ تغيير‏‎ امتحان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ نگرش‌خود‏‎ ‎‏‏4‏‎
خودتان‌‏‎ به‌‏‎ هميشه‌‏‎.نمي‌باشد‏‎ شما‏‎ فردي‌‏‎ ارزش‌هاي‌‏‎ از‏‎ بازتابي‌‏‎ نمره‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ ندهيد ، ‏‎
جلسه‌‏‎ در‏‎.زندگي‌هست‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ چيزهاي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ امتحان‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ امتحان‌‏‎ كه‌‏‎ بگوييد‏‎
تا‏‎ و‏‎ مي‌دانيد‏‎ را‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ كنيد‏‎ سعي‌‏‎ فقط‏‎ امتحان‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ كردن‌‏‎ فكر‏‎ به‌جاي‌‏‎ نيز‏‎ امتحان‌‏‎
.دهيد‏‎ نشان‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎.هستيد‏‎ رواني‌اجتماعي‌‏‎ زيستي‌‏‎ موجودي‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ باشيد‏‎ داشته‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ هميشه‌‏‎ ‎‏‏5‏‎
نگاه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ عاطفي‌‏‎ زيستي‌ ، ‏‎ نيازهاي‌‏‎ با‏‎ كامل‌‏‎ شخص‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ خودتان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ معنا‏‎
و‏‎ غذايي‌‏‎ خوب‏‎ عادات‌‏‎ (الف‌‏‎:‎كه‌‏‎ نماييد‏‎ سعي‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎امتحان‌دهنده‌‏‎ فقطيك‌‏‎ نه‌‏‎ كنيد‏‎
همه‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ نكنيد‏‎ قطع‌‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ تفريحات‌و‏‎دهيد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ كردن‌‏‎ ورزش‌‏‎
بخوابيد‏‎ خوب‏‎ امتحان‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ شب‏‎ (‎ب‏‎كرد‏‎ خواهد‏‎ كمك‌‏‎ شما‏‎ رواني‌‏‎ و‏‎ جسمي‌‏‎ سلامت‌‏‎ اينهابه‌‏‎
و‏‎ شما‏‎ كارآمدي‌‏‎ بر‏‎ به‌شدت‌ ، ‏‎ مي‌تواند‏‎ بدخوابي‌‏‎ بي‌خوابي‌يا‏‎ خستگي‌و‏‎ كه‌‏‎ زيرا‏‎
بدهيد‏‎ امتحان‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ پاداش‌‏‎ وعده‌‏‎ خودتان‌‏‎ به‌‏‎ (‎ج‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ منفي‌‏‎ تاثير‏‎ حافظه‌تان‌‏‎
...و‏‎ بيرون‌‏‎ در‏‎ غذا‏‎ خوردن‌‏‎ دوستان‌ ، ‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ رفتن‌ ، ‏‎ پارك‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ تماشاي‌‏‎ نظير‏‎ مواردي‌‏‎)
كنيد‏‎ عملي‌‏‎ را‏‎ داده‌ايد‏‎ وعده‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ پاداشي‌‏‎ حتما‏‎ نتيجه‌امتحان‌‏‎ از‏‎ نظر‏‎ قطع‌‏‎ (‎
كنيد ، ‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ پيشرفت‌‏‎ متوسط‏‎ آهنگ‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ مطالعه‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ (‎د‏‎.‎ببريد‏‎ لذت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎
ايجاد‏‎ تنوع‌‏‎ خود‏‎ مطالعه‌‏‎ در‏‎ حتي‌الامكان‌‏‎.‎رود‏‎ پيوسته‌‏‎ و‏‎ آهسته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ رهرو‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
مطالعه‌‏‎ بين‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ بخوانيد‏‎ معارف‌‏‎ آمار ، ‏‎ و‏‎ رياضي‌‏‎ درس‌‏‎ بين‌‏‎ مثال‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎.‎نماييد‏‎
استراحت‌‏‎ شد‏‎ لازم‌‏‎ كه‌‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎بخوانيد‏‎ رياضي‌‏‎ يا‏‎ زبان‌‏‎ جامعه‌شناسي‌ ، ‏‎ و‏‎ روانشناسي‌‏‎
ذهن‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ ننماييد‏‎ مطالعه‌‏‎ استراحت‌‏‎ وقفه‌و‏‎ بدون‌‏‎ متوالي‌‏‎ ساعت‌‏‎ چندين‌‏‎ هيچگاه‌‏‎.‎نماييد‏‎
دقيقه‌اي‌‏‎ تا 40‏‎ دودوره‌ 50‏‎ معمولا‏‎ (است‌‏‎ متغير‏‎ مطالعه‌‏‎ مورد‏‎ درس‌‏‎ برحسبسختي‌‏‎) شما‏‎
.دارد‏‎ يك‌استراحت‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ باشد‏‎ برخوردار‏‎ خوبي‌‏‎ يادگيري‌‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎
امتحان‌‏‎ روز‏‎
:كه‌‏‎ كنيد‏‎ سعي‌‏‎ باشيد‏‎ داشته‌‏‎ بيشتري‌‏‎ بتوانيدكارايي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ امتحان‌‏‎ روز‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ چرا‏‎ نماييد ، ‏‎ پرهيز‏‎ غليظ‏‎ قهوه‌‏‎ و‏‎ چاي‌‏‎ نوشيدن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بخوريد‏‎ ومناسب‏‎ سبك‌‏‎ صبحانه‌‏‎ ‎‏‏1‏‎
در‏‎ اما‏‎ مي‌شود‏‎ هشياري‌‏‎ سطح‌‏‎ رفتن‌‏‎ بالاتر‏‎ موجب‏‎ چه‌‏‎ قهوه‌اگر‏‎ و‏‎ چاي‌‏‎ موجوددر‏‎ كافئين‌‏‎
.باشد‏‎ اضطرابزا‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ مي‌تواند‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎
همچنين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ كمك‌‏‎ شما‏‎ آرامش‌‏‎ به‌‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎.‎شويد‏‎ حاضر‏‎ امتحان‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ زود‏‎ كنيد‏‎ سعي‌‏‎ ‎‏‏2‏‎
نماييد‏‎ خودداري‌‏‎ امتحان‌‏‎ به‌‏‎ مانده‌‏‎ دقايق‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ درس‌‏‎ مطالب‏‎ عجله‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎ مرور‏‎ از‏‎
.مي‌گردد‏‎ درس‌‏‎ مفاهيم‌‏‎ كل‌‏‎ بر‏‎ شما‏‎ تسلط‏‎ كاهش‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
اگر‏‎ همچنين‌‏‎.‎نماييد‏‎ پرهيز‏‎ مي‌كنند‏‎ ايجاد‏‎ اضطراب‏‎ كه‌‏‎ همكلاسي‌هايي‌‏‎ يا‏‎ دوستان‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏3‏‎
خواندن‌‏‎ معنويت‌و‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ مي‌توانيد‏‎ مي‌شود‏‎ شما‏‎ موجباضطراب‏‎ امتحان‌‏‎ شروع‌‏‎ انتظار‏‎
;مواردي‌نظير‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ اينكه‌ذهن‌‏‎ ويا‏‎ بيشتري‌برسيد‏‎ آرامش‌‏‎ نيايش‌به‌‏‎ و‏‎ دعا‏‎
نظر‏‎ در‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ امتحان‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ پاداشي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ لذت‌بخش‌اطراف‌‏‎ تصاوير‏‎ تماشاي‌‏‎
.سازيد‏‎ مشعول‌‏‎ گرفته‌ايد‏‎
زمان‌‏‎ آنگاه‌‏‎ نماييد ، ‏‎ مرور‏‎ سوالات‌را‏‎ كل‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎ امتحان‌ ، ‏‎ برگه‌‏‎ دريافت‌‏‎ زمان‌‏‎ ‎‏‏4‏‎
.دهيد‏‎ پاسخ‌‏‎ را‏‎ سوالات‌‏‎ آسان‌ترين‌‏‎ ابتدا‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ سازماندهي‌‏‎ مناسب‏‎ به‌نحوه‌‏‎ را‏‎
برداشت‌‏‎ اولين‌‏‎ به‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ بخوانيد‏‎ را‏‎ گزينه‌ها‏‎ تستي‌ابتداتمام‌‏‎ ‎‏‏5درسوالات‌‏‎
به‌‏‎ فقط‏‎ باشيد ، ‏‎ داشته‌‏‎ كلي‌‏‎ طرحي‌‏‎ نيز‏‎ تشريحي‌‏‎ سوالات‌‏‎ پاسخ‌‏‎ براي‌‏‎.‎كنيد‏‎ تكيه‌‏‎ ذهني‌خودتان‌‏‎
پاسخ‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ اگر‏‎.‎كنيد‏‎ اشاره‌‏‎ اصلي‌‏‎ نكته‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دهيد‏‎ پاسخ‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ آنچه‌خواسته‌‏‎
اصطلاح‌‏‎ اگر‏‎.بنويسيد‏‎ مي‌توانيد‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ و‏‎ مي‌دانيد‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ نمي‌آيد‏‎ يادتان‌‏‎
.بنويسيد‏‎ خود‏‎ عبارات‌‏‎ با‏‎ مي‌دانيد‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ است‌‏‎ رفته‌‏‎ شما‏‎ خاطر‏‎ از‏‎ دقيقي‌‏‎
كنترل‌‏‎ مچي‌‏‎ ساعت‌‏‎ با‏‎ مكررا‏‎ را‏‎ سوالات‌‏‎ به‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ سرعت‌‏‎ و‏‎ ندهيد‏‎ امتحان‌‏‎ شتاب‏‎ با‏‎ ‎‏‏6‏‎
.نماييد‏‎
باليني‌‏‎ روانشناسي‌‏‎ ارشد‏‎ كارشناس‌‏‎ ديواندري‌‏‎ حسن‌‏‎
روانشناسي‌‏‎ زمينه‌‏‎.‎(‎‎‏‏1370‏‎) ر‏‎.ا‏‎ هيلگارد ، ‏‎ و‏‎ ;س‌‏‎.ر‏‎ اتكينسون‌ ، ‏‎ ;ل‌‏‎.ر‏‎ منابع‌1اتكينسون‌ ، ‏‎
حسن‌‏‎ ديواندري‌ ، ‏‎ ‎‏‏2‏‎/رشد‏‎ انتشارات‌‏‎ ;تهران‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ جلد‏‎.همكاران‌‏‎ و‏‎ براهني‌‏‎ محمدنقي‌‏‎ ترجمه‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ در‏‎ Dsm-‎IVچهار‏‎ محور‏‎ اجتماعي‌‏‎ رواني‌‏‎ استرسورهاي‌‏‎ بررسي‌‏‎(‎‏‏1378‏‎)‎
علوم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎.‎باليني‌‏‎ روانشناسي‌‏‎ ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ پايان‌نامه‌‏‎ سبزوار ، ‏‎ دانشگاههاي‌‏‎
‎‏‏، خلاصه‌‏‎(‎‏‏1379‏‎)‎ بنيامين‌‏‎ سادوك‌ ، ‏‎ ;هارولد‏‎ كاپلان‌ ، ‏‎ تهران‌0/3‏‎ توانبخشي‌‏‎ و‏‎ بهزيستي‌‏‎
و‏‎ اول‌‏‎ ج‌‏‎.‎پورافكاري‌‏‎ نصرت‌الله‌‏‎ ترجمه‌‏‎ باليني‌ ، ‏‎ روانپزشكي‌‏‎.رفتاري‌‏‎ علوم‌‏‎ روانپزشكي‌ ، ‏‎
:اصفهان‌‏‎.‎يادگيري‌‏‎ روان‌شناسي‌‏‎.‎(‎‎‏‏1371‏‎)‎ محمد‏‎ قشلاقي‌ ، ‏‎ ‎‏‏4‏‎/.شهرآب‏‎ انتشارات‌‏‎ تهران‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎
.امتحان‌‏‎ اضطراب‏‎ ويژه‌نامه‌‏‎.‎(‎‎‏‏1380‏‎)‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ ماني‌0/5‏‎ انتشارات‌‏‎
). Abnormal Psychology an interoduction.‎‏‏1997‏‎Durand ,v.m& Barlow, D.H(‎‏‏6‏‎
washington: Brooks/cole Publishing company.

بهشت‌زهرا‏‎ در‏‎ دانش‌آموز‏‎ دختر‏‎ شش‌‏‎ پيكر‏‎
گرفت‌‏‎ آرام‌‏‎اندوه‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ پارك‌‏‎ دردناك‌‏‎ حادثه‌‏‎ قربانيان‌‏‎ پيكر‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
بهشت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تشييع‌‏‎ تهران‌‏‎ نوعدوست‌‏‎ شهروندان‌‏‎ و‏‎ همكلاسي‌ها‏‎ دوستان‌ ، ‏‎ خانواده‌ها ، ‏‎ اشك‌‏‎ و‏‎
.شد‏‎ سپرده‌‏‎ خاك‌‏‎ به‌‏‎ زهرا‏‎
شهرك‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ طه‌2‏‎ راهنمايي‌‏‎ مدرسه‌‏‎ دانش‌آموز‏‎ دختر‏‎ شش‌‏‎ پيكرهاي‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
پس‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ گرفته‌‏‎ تحويل‌‏‎ قانوني‌‏‎ پزشكي‌‏‎ از‏‎ دقيقه‌‏‎ و 30‏‎ ساعت‌ 10‏‎ تهران‌‏‎ شرق‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ كاروان‌‏‎
قطعه‌ 210‏‎ در‏‎ تهراني‌‏‎ اندوهگين‌‏‎ شهروندان‌‏‎ دوش‌‏‎ بر‏‎ تحصيل‌‏‎ محل‌‏‎ و‏‎ خانواده‌‏‎ با‏‎ وداع‌‏‎ از‏‎
.گرفت‌‏‎ آرام‌‏‎ بهشت‌زهرا‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ پرورش‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهرداري‌‏‎ مسئولان‌‏‎ دانش‌آموزان‌ ، ‏‎ خاكسپاري‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
.داشتند‏‎ شركت‌‏‎ ري‌‏‎ شهرستان‌‏‎ فرمانداري‌‏‎ و‏‎
حضور‏‎ ضمن‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ آسيبديدگان‌‏‎ با‏‎ همدردي‌‏‎ ابراز‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ منطقه‌ 15‏‎ شهردار‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ مساعدت‌‏‎ هرگونه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ قربانيان‌‏‎ مسكوني‌‏‎ منازل‌‏‎ در‏‎
تحصيل‌‏‎ محل‌‏‎ مدرسه‌‏‎ از‏‎ تصويري‌‏‎ گزارش‌‏‎ تهيه‌‏‎ براي‌‏‎ همشهري‌‏‎ عكاس‌‏‎ خبرنگار‏‎ آنكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
براي‌‏‎ آنها‏‎ هويت‌‏‎ كه‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ رفته‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كاروان‌‏‎ شهرك‌‏‎ در‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
بعدازظهر‏‎ شيفت‌‏‎ داشتند ، ‏‎ بيان‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ نبود ، ‏‎ مشخص‌‏‎ ما‏‎ همكار‏‎
ادامه‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ هم‌‏‎ عصر‏‎ شيفت‌‏‎ در‏‎ وجود‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بگيرند‏‎ تصوير‏‎ و‏‎ بيايند‏‎ عكاس‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
براي‌‏‎ مدرسه‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ شدند ، ‏‎ همشهري‌‏‎ عكاس‌‏‎ همكار‏‎ كار‏‎
حضور‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ عوامل‌‏‎ همين‌‏‎ اما‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ بي‌تابي‌‏‎ خود‏‎ دوستان‌‏‎ جنازه‌‏‎ تشييع‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
.شد‏‎ دوستانشان‌‏‎ خاكسپاري‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎
حادثه‌ديده‌‏‎ هاي‌‏‎ خانواده‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ كشوري‌‏‎ مسئولان‌‏‎
پرورش‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ كشور ، ‏‎ جمهور ، وزارت‌‏‎ رئيس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎
دانش‌‏‎ جمع‌خانوادهاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ شب‏‎ شنبه‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎
.كردند‏‎ دلجويي‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ شهر ، ‏‎ پارك‌‏‎ حادثه‌‏‎ داغدار‏‎ آموزان‌‏‎
اين‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ ادامه‌‏‎ شب‏‎ از‏‎ پاسي‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ دراين‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
درياچه‌‏‎ در‏‎ قايق‌‏‎ يك‌‏‎ شدن‌‏‎ واژگون‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ دانش‌آموزاني‌‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ در‏‎ هيات‌‏‎
نزديك‌‏‎ از‏‎ و‏‎ يافتند‏‎ حضور‏‎ كاروان‌‏‎ شهرك‌‏‎ در‏‎ شدند ، ‏‎ غرق‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ شهر‏‎ پارك‌‏‎ مصنوعي‌‏‎
.گفتند‏‎ تسليت‌‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ ضايعه‌‏‎ اين‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ معرفي‌‏‎ و‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ آمدن‌‏‎ بوجود‏‎ علت‌‏‎ برپيگيري‌‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ مذكور‏‎ هيات‌‏‎
ويژه‌‏‎ مراسم‌‏‎ و‏‎ امور‏‎ تمام‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ خاطي‌ ، ‏‎ افراد‏‎ مجازات‌‏‎
.كردند‏‎ اعلام‌‏‎ جان‌باختگان‌‏‎
شهر‏‎ پارك‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎ ناگوار‏‎ حادثه‌‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ نيز‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ موضوع‌‏‎ پيگيري‌‏‎ ضرورت‌‏‎ تهران‌ ، بر‏‎
دادگستري‌‏‎ دو‏‎ شماره‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎
به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ پيرامون‌‏‎ خود‏‎ دو‏‎ شماره‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ كل‌‏‎ دادگستري‌‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ روند‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎ پارك‌‏‎ دلخراش‌‏‎ حادثه‌‏‎ پرونده‌‏‎
.كرد‏‎ تشريح‌‏‎ را‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ استان‌‏‎ كل‌‏‎ دادگستري‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
لزوم‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ تاكيدات‌‏‎
تهران‌‏‎ جنايي‌‏‎ امور‏‎ مجتمع‌قضايي‌‏‎ سراج‌رئيس‌‏‎ ناصر‏‎ پرونده‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ سريع‌به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
در‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ ساعات‌‏‎ درنخستين‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ ويژه‌‏‎ قاضي‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ شخصا‏‎
و‏‎ دلايل‌‏‎ گردآوري‌‏‎ و‏‎ ويژه‌‏‎ بررسيهاي‌‏‎ انجام‌‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ حاضر‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ وقوع‌‏‎ محل‌‏‎
رسيدگيهاي‌‏‎ جهت‌‏‎ را‏‎ پرونده‌‏‎ اسفناك‌ ، ‏‎ واقعه‌‏‎ اين‌‏‎ عيني‌‏‎ شاهدان‌‏‎ با‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎
.كرد‏‎ تكميل‌‏‎ مقدماتي‌‏‎
شد‏‎ مسئول‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ خواستار‏‎ مجلس‌‏‎
شوراي‌شهر ، ‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ كديور ، ‏‎ جميله‌‏‎
پاسخگو‏‎ شهر‏‎ پارك‌‏‎ حادثه‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎
.باشند‏‎
جان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌منجر‏‎ را‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ وقوع‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ ديروزدرمصاحبه‌‏‎ وي‌‏‎
ناكارآمدي‌‏‎ نشانه‌‏‎ شد ، ‏‎ قايقران‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ دانش‌آموز ، ‏‎ باختن‌ 6‏‎
.دانست‌‏‎ نظارتي‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ سيستمهاي‌‏‎
باشدزيرا‏‎ پاسخگو‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ بايد‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
بودند ، ‏‎ داده‌‏‎ پست‌‏‎ موزه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بچه‌هاي‌‏‎ بردن‌‏‎ اجازه‌‏‎ فقط‏‎ خانواده‌ها‏‎
خاطر‏‎ كديور‏‎ خانم‌‏‎كرده‌اند‏‎ قايق‌‏‎ سوار‏‎ را‏‎ آنها‏‎ باراني‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ درحالي‌كه‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ اولين‌ها‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ اين‌‏‎:كرد‏‎ نشان‌‏‎
.هستيم‌‏‎ آنها‏‎ تكرار‏‎ شاهد‏‎ نظارت‌ ، ‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ عدم‌‏‎
حادثه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎
مي‌كند‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ شهر‏‎ پارك‌‏‎
درياچه‌‏‎ در‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ شدن‌‏‎ غرق‌‏‎ حادثه‌‏‎ دلايل‌‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ كميته‌اي‌‏‎
.شد‏‎ تشكيل‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ پارك‌شهر ، ‏‎
خسروي‌ ، ‏‎ رحمت‌الله‌‏‎ مهندس‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ علل‌‏‎ و‏‎ ابعاد‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مامور‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ حقيقي‌‏‎ محمدحسين‌‏‎ و‏‎ رضوي‌‏‎ منصور‏‎
.شدند‏‎ شهر‏‎ پارك‌‏‎ حادثه‌‏‎ عوامل‌‏‎
بايد‏‎:‎گفت‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ اظهار‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ عطريانفر‏‎ محمد‏‎ مهندس‌‏‎
شاهد‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ كنيم‌‏‎ رفع‌‏‎ شهرداري‌‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎ بشناسيم‌‏‎ را‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ ابعاد‏‎
گونه‌‏‎ تهران‌بايداين‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ لطفي‌‏‎ مرتضي‌‏‎.نباشيم‌‏‎ حوادثي‌‏‎ چنين‌‏‎
.كند‏‎ پيگيري‌‏‎ را‏‎ حوادث‌‏‎
و‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎:گفت‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ ديگر‏‎ خسروي‌‏‎ مهندس‌‏‎
اين‌‏‎ عمق‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ بگذارند ، ‏‎ داغدار‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بايد‏‎ شهرداري‌‏‎ مسئولان‌‏‎
.ببرند‏‎ پي‌‏‎ دردناك‌‏‎ حادثه‌‏‎

شد‏‎ توقيف‌‏‎ رفع‌‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎


در‏‎ تاميني‌‏‎ اقدامات‌‏‎ قانون‌‏‎ و 13‏‎ مواد 12‏‎ اعمال‌‏‎ خواست‌‏‎ پس‌گيري‌در‏‎ درپي‌‏‎:اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ دستور‏‎ شعبه‌ 1410‏‎ تهران‌ ، ‏‎ دادگستري‌‏‎ رئيس‌‏‎ توسط‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ خصوص‌‏‎
.كرد‏‎ لغو‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ درپي‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
نامه‌اي‌‏‎ در‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ "وصال‌‏‎ عبدالرسول‌‏‎" تهران‌ ، ‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 1410‏‎
توسط‏‎ مدعي‌العموم‌‏‎ شكايت‌‏‎ مورد‏‎ مطالب‏‎ چاپ‌‏‎ نحوه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎
و‏‎ متعهد‏‎ و‏‎ ارائه‌‏‎ توضيحاتي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ مديرمسئول‌‏‎ اطلاع‌‏‎ بدون‌‏‎ غيرمسئول‌‏‎ اشخاص‌‏‎
از‏‎ اشاره‌‏‎ مورد‏‎ افراد‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ نظارتي‌‏‎ نواقص‌‏‎ رفع‌‏‎ ضمن‌‏‎ توقيف‌ ، ‏‎ رفع‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ گرديد‏‎ ملزم‌‏‎
.شوند‏‎ منتقل‌‏‎ ديگري‌‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ تحريريه‌‏‎ هيات‌‏‎
خود‏‎ موافقت‌‏‎ مراتب‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رياست‌‏‎ التزام‌ ، ‏‎ تعهدو‏‎ اين‌‏‎ متعاقب‏‎:مي‌افزايد‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ ابلاغ‌‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ از‏‎ توقيف‌‏‎ رفع‌‏‎ جهت‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ را‏‎
.دارد‏‎ مجدد‏‎ انتشار‏‎ اجازه‌‏‎ تاريخ‌ 16/2/1381‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎

مي‌كنم‌‏‎ اعتراض‌‏‎ خود‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎:‎زيدآبادي‌‏‎ احمد‏‎


عضو‏‎.‎مي‌كنم‌‏‎ اعتراض‌‏‎ دادگاه‌ ، ‏‎ توسط‏‎ صادرشده‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎:‎گفت‌‏‎ زيدآبادي‌‏‎ احمد‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
خبري‌‏‎ ستاد‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ صنفي‌‏‎ انجمن‌‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎
و‏‎ كنيم‌‏‎ اعتراض‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ مهلت‌‏‎ ديگر‏‎ روز‏‎ چند‏‎ هنوز‏‎:‎افزود‏‎ مطبوعات‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهم‌‏‎ اعلام‌‏‎ وكيلم‌‏‎ توسط‏‎ آينده‌‏‎ دوروز‏‎ يكي‌‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اعتراض‌‏‎
دستگاه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ ضمن‌‏‎ همچنين‌‏‎ زيدآبادي‌‏‎
به‌‏‎ مي‌خواست‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ قضايي‌ ، ‏‎
ايران‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ صنفي‌‏‎ انجمن‌‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎.‎بدهد‏‎ هديه‌اي‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جامعه‌‏‎
هديه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ روزنامه‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ محاكمه‌‏‎ و‏‎ پورزند‏‎ آقاي‌‏‎ بنده‌ ، ‏‎ محكوميت‌‏‎ چون‌‏‎:افزود‏‎
هديه‌اي‌‏‎ بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ با‏‎ كردند‏‎ سعي‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ بنا‏‎ نمي‌رسيد ، ‏‎ نظرشان‌‏‎ به‌‏‎ بزرگي‌‏‎
.كنند‏‎ اهدا‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جامعه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ درخور‏‎

است‌‏‎ مرده‌‏‎ مقصر‏‎ :بازتاب‏‎


كه‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ زده‌اند ، ‏‎ بهت‌‏‎ شهر‏‎ پارك‌‏‎ حادثه‌‏‎ از‏‎ هنوز‏‎ تهراني‌‏‎ شهروندان‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ اصلي‌‏‎ مقصر‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ پذيرش‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ حادثه‌‏‎ ماجراي‌‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎
.نيست‌‏‎ راحت‌‏‎ چندان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مرده‌‏‎ پيمانكار‏‎ همان‌‏‎ حادثه‌‏‎
هستند‏‎ افرادي‌‏‎ مقصرين‌‏‎ اغلب‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ حوادثي‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ مي‌پرسند‏‎ خود‏‎ از‏‎ شهروندان‌‏‎ اغلب‏‎
.داده‌اند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ كه‌‏‎
داشته‌‏‎ نقش‌‏‎ هواپيما‏‎ سقوط‏‎ در‏‎ خلبان‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ ياك‌ 40‏‎ هواپيماي‌‏‎ سقوط‏‎ تحقيق‌‏‎ قبل‌‏‎ چندي‌‏‎
.بود‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ سانحه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هواپيما‏‎ خلبان‌‏‎ البته‌‏‎ است‌ ، ‏‎
اشتباه‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ متولي‌ ، ‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ نيز‏‎ خرم‌آباد‏‎ هواپيماي‌‏‎ سقوط‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
!نشد‏‎ معترض‌‏‎ كسي‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ آن‌‏‎ سقوط‏‎ عامل‌‏‎ را‏‎ خلبان‌‏‎
است‌‏‎ باخته‌‏‎ جان‌‏‎ قايقران‌‏‎ همان‌‏‎ تفريحي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ پيمانكار‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ پارك‌‏‎ فاجعه‌‏‎ در‏‎
!است‌‏‎ مرده‌‏‎ گرفت‌ ، مقصر‏‎ نتيجه‌‏‎ بنابراين‌بايد‏‎
اميري‌‏‎ محمد‏‎

شد‏‎ منتشر‏‎ آفتاب‏‎


آفتاب‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ ماهنامه‌‏‎ شماره‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ "تنگناها‏‎ و‏‎ ظرفيت‌ها‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ بررسي‌‏‎" به‌‏‎ آفتاب‏‎ ماهنامه‌‏‎ اصلي‌‏‎ گزارش‌‏‎.‎شد‏‎ منتشر‏‎
.است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ نظران‌‏‎ باصاحب‏‎ گفت‌وگو‏‎
قدرت‌ ، ‏‎ مباني‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ خرداد ، ‏‎ دوم‌‏‎ جنبش‌‏‎ نظري‌‏‎ مباني‌‏‎ اصول‌گرا ، ‏‎ مدرنيته‌‏‎ و‏‎ بنيادگرايي‌‏‎
شده‌‏‎ چاپ‌‏‎ نشريه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مطالبي‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ داشتن‌آرمان‌‏‎ ضرورت‌‏‎ مدرن‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ سحابي‌‏‎ يدالله‌‏‎ دكتر‏‎ بزرگداشت‌‏‎ در‏‎ مطالبي‌‏‎ شماره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎.‎است‌‏‎

شخصيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اعتراض‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ توقيف‌‏‎ جديد‏‎ موج‌‏‎ به‌‏‎ فرهنگي‌‏‎


از‏‎ را‏‎ انتقاد‏‎ و‏‎ اعتراض‌‏‎ از‏‎ موجي‌‏‎ سراسري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ دو‏‎ توقيف‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
ساعات‌‏‎ در‏‎ چند‏‎ هر‏‎.برانگيخت‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ فعالان‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ نمايندگان‌‏‎ سوي‌‏‎
پا‏‎ بنيان‌‏‎ توقيف‌‏‎ حكم‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ توقيف‌‏‎ رفع‌‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ از‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ ديروز‏‎ مياني‌‏‎
.دارد‏‎ ادامه‌‏‎ همچنان‌‏‎ نيز‏‎ احكام‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ انتقادات‌‏‎ و‏‎ اعتراضات‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جا‏‎ بر‏‎
رفتن‌‏‎ با‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ زمينه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ يك‌‏‎
بوي‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ سنگين‌‏‎ احكام‌‏‎ صدور‏‎ و‏‎ توقيف‌‏‎ محاق‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ مهم‌‏‎ روزنامه‌‏‎ دو‏‎
بورقاني‌‏‎ احمد‏‎.‎رفت‌‏‎ باد‏‎ بر‏‎ نشريات‌‏‎ تعطيلي‌‏‎ روند‏‎ توقف‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ اوضاع‌‏‎ بهبود‏‎
دو‏‎ براي‌‏‎ موقت‌‏‎ توقيف‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ فراهاني‌‏‎
توقيف‌‏‎ دلايل‌‏‎ در‏‎ كنكاش‌‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎ چندان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ روزنامه‌‏‎
سنگين‌‏‎ احكام‌‏‎ صدور‏‎ شاهد‏‎ روز‏‎ فردا‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ تعجب‏‎ نيز‏‎ چندان‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ مي‌رفت‌‏‎ تصور‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎باشيم‌‏‎ خاك‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ اين‌‏‎ مشفق‌‏‎ خيرخواهان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ براي‌‏‎
شنواتر‏‎ زيرك‌‏‎ گوش‌‏‎ و‏‎ بيناتر‏‎ عبرت‌‏‎ چشم‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ توقيف‌‏‎ سخت‌‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ روند‏‎
دو‏‎ ناگهاني‌‏‎ توقيف‌‏‎ كه‌‏‎ افسوس‌‏‎ صد‏‎ اما‏‎ نباشيم‌‏‎ ملت‌‏‎ حقوق‌‏‎ تضييع‌‏‎ شاهد‏‎ ديگر‏‎ ما‏‎ و‏‎ شود‏‎
.كشيد‏‎ بطلان‌‏‎ خط‏‎ ما‏‎ خوشدلي‌‏‎ همه‌‏‎ بر‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ روزنامه‌‏‎
و‏‎ ايستادند‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ پي‌‏‎ انتخاب‏‎ چهار‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
ايام‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ آزادي‌‏‎ سالروز‏‎ در‏‎ اما‏‎":كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"آزادي‌‏‎" نوشتند‏‎ و‏‎ گفتند‏‎
آراء‏‎ به‌‏‎ بي‌توجه‌‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميهمان‌‏‎ صدها‏‎ منظر‏‎ در‏‎ كتاب‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ جشنواره‌‏‎ برپايي‌‏‎
به‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ ملت‌ ، ‏‎ قانوني‌‏‎ حقوق‌‏‎ به‌‏‎ فروبستن‌‏‎ چشم‌‏‎ با‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ مجامع‌‏‎
ماست‌؟‏‎ متوجه‌‏‎ خارجي‌‏‎ تهديد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ نه‌‏‎ مگر‏‎":كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎"مي‌شوند‏‎ برده‌‏‎ تعطيلي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ نه‌‏‎ مگر‏‎ و‏‎ استقامت‌؟‏‎ و‏‎ مهر‏‎ به‌‏‎ دهيم‌‏‎ هم‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ دست‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ نه‌‏‎ مگر‏‎
كوبيده‌‏‎ جدايي‌‏‎ گران‌‏‎ طبل‌‏‎ بر‏‎ همچنان‌‏‎ چرا‏‎ پس‌‏‎ كنيم‌؟‏‎ تحمل‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ ايستادن‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎
"مي‌شود؟‏‎ نقض‌‏‎ آشكارا‏‎ ملت‌‏‎ حقوق‌‏‎ چرا‏‎ مي‌شود؟‏‎
امور‏‎ اصلاح‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ اگر‏‎ هستند؟‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ پاسخگوي‌‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎":‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ بورقاني‌‏‎
بود؟‏‎ خواهند‏‎ مملكت‌‏‎ زيان‌‏‎ و‏‎ خسران‌‏‎ مسئول‌‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ شوند ، ‏‎ نااميد‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎
است‌‏‎ چگونه‌‏‎ دارد؟‏‎ وجود‏‎ پاسخي‌‏‎ چه‌‏‎ رفتاري‌‏‎ تناقض‌‏‎ و‏‎ دوگانه‌‏‎ برخورد‏‎ براي‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
پيرايه‌ها‏‎ ما‏‎ اولياء‏‎ بر‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ قرار‏‎ هدف‌‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ هويت‌‏‎ آزادند‏‎ روئين‌تنان‌‏‎ كه‌‏‎
سنجش‌‏‎ و‏‎ نقد‏‎ ترازوي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ زيان‌‏‎ و‏‎ منفعت‌‏‎ باشند‏‎ نداشته‌‏‎ حق‌‏‎ بي‌پناهان‌‏‎ اما‏‎ بربندند؟‏‎
."است‌‏‎ دير‏‎ فردا‏‎ كه‌‏‎ هشدار‏‎.‎دهند‏‎ قرار‏‎
به‌‏‎ وزرا‏‎ نمي‌كنند؟‏‎ خطا‏‎ قضات‌‏‎ ما‏‎ مملكت‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎ ":كرد‏‎ سئوال‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
ره‌‏‎ بسته‌اند ، ‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ميثاقي‌‏‎ مصدر‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ مجلس‌‏‎ وكلاي‌‏‎ نمي‌پيمايند؟‏‎ ره‌‏‎ ناصواب‏‎
محاكم‌‏‎ در‏‎ بدوي‌‏‎ محاكم‌‏‎ احكام‌‏‎ درصد‏‎ از 50‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌نويسند‏‎ چرا‏‎ پس‌‏‎ مي‌سپارند؟‏‎
خطا‏‎ حق‌‏‎ همگان‌‏‎ كه‌‏‎ پذيرفته‌ايم‌‏‎ همه‌‏‎ بنابراين‌‏‎":افزود‏‎ وي‌‏‎ "مي‌شود؟‏‎ شكسته‌‏‎ تجديدنظر‏‎
از‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ اجتماع‌‏‎ جمع‌‏‎ از‏‎ گروهها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ تنها‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ براستي‌‏‎ اما‏‎ دارند‏‎ كردن‌‏‎
."شوند‏‎ توانگرتر‏‎ غم‌‏‎
شبيخون‌‏‎ ايشان‌‏‎ براي‌‏‎ آشتي‌‏‎ وفاق‌ ، ‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎":‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ اين‌‏‎
"تير؟‏‎ دلشان‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ كشيده‌‏‎ كمان‌‏‎ دوستان‌‏‎ رخ‌‏‎ در‏‎ منطق‌‏‎ كدامين‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ معنا‏‎
كرد‏‎ اعتراض‌‏‎ بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ به‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ مزروعي‌ ، ‏‎ رجبعلي‌‏‎ همچنين‌‏‎
خود‏‎ سابق‌‏‎ روال‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تغيير‏‎ اوضاع‌‏‎ كرده‌اند‏‎ گمان‌‏‎ آقايان‌‏‎ شايد‏‎":گفت‌‏‎ و‏‎
".دهند‏‎ ادامه‌‏‎
دستگاه‌‏‎ اقدام‌‏‎ پارلماني‌ ، ‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ اصفهان‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
نام‌‏‎ اگر‏‎ ":‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ قانوني‌‏‎ وجاهت‌‏‎ فاقد‏‎ را‏‎ بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ براي‌‏‎ قضايي‌‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ با‏‎ ابتدا‏‎ بايد‏‎ را‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ ايراد‏‎ روزنامه‌‏‎
بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎.‎"مي‌شد‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ وارد‏‎ مستقيما‏‎ دادگستري‌‏‎ نبايد‏‎مي‌گذاشتند‏‎
كرد‏‎ انتقاد‏‎ روزنامه‌ها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ موقت‌‏‎ توقيف‌‏‎ دوران‌‏‎ شدن‌‏‎ طولاني‌‏‎ از‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎
بسياري‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ موقت‌ ، ‏‎ توقيف‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نداريم‌‏‎ چيزي‌‏‎ چنين‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ ":گفت‌‏‎ و‏‎
."كنند‏‎ تعطيل‌‏‎ را‏‎ نشريات‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ دهن‌كجي‌‏‎ يك‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ جشنواره‌‏‎ ايام‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ روزنامه‌ها ، ‏‎ توقيف‌‏‎":كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
."ندارد‏‎ انطباق‌‏‎ مصلحت‌‏‎ با‏‎ هيچ‌وجه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎
قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ شيراز‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ نژاد‏‎ سازگار‏‎ جليل‌‏‎
توقيف‌‏‎ ادامه‌‏‎ با‏‎ حساسي‌‏‎ شرايط‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مشكوكي‌‏‎ تصميمات‌‏‎ و‏‎ حركات‌‏‎ از‏‎" تا‏‎ كرد‏‎ درخواست‌‏‎
افكار‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ ممتاز‏‎ چهره‌‏‎ ساختن‌‏‎ مخدوش‌‏‎ قصد‏‎ بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎
".بنمايد‏‎ قانوني‌‏‎ برخورد‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ جدا‏‎ دارند ، ‏‎ را‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مجامع‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎
از‏‎ توقيف‌‏‎ رفع‌‏‎ خواستار‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ مجمع‌‏‎ عضو‏‎ بيات‌‏‎ اسدالله‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
.شد‏‎ بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎
از‏‎ نفر‏‎ هزاران‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ سوم‌‏‎ دوره‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎
نظام‌‏‎ كه‌‏‎ ببينند‏‎ منتظرند‏‎ و‏‎ مي‌آيند‏‎ نمايشگاه‌‏‎ به‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
در‏‎ ما‏‎ دوستان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ نشريه‌‏‎ يك‌‏‎ توقيف‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ دفاع‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ چقدر‏‎
.هستند‏‎ بي‌خبر‏‎ بيروني‌ ، ‏‎ تحولات‌‏‎ مجموعه‌‏‎ از‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎
و‏‎ دردناك‌‏‎ بسيار‏‎ مطبوعات‌‏‎ توقيف‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ صنفي‌‏‎ انجمن‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎
امنيت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎:افزود‏‎ "ارغنده‌پور‏‎ كريم‌‏‎".‎است‌‏‎ تاسف‌آور‏‎
و‏‎ بيان‌‏‎ آزادي‌‏‎ بر‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ تهديد‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎
با‏‎ تقابل‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ تاكيد‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ حفاظت‌‏‎
بدتر‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ شغلي‌‏‎ امنيت‌‏‎ وضعيت‌‏‎ روز‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
محكوميت‌‏‎" را‏‎ آن‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ توقيف‌‏‎ دوره‌‏‎ شدن‌‏‎ طولاني‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ارغنده‌پور‏‎.‎مي‌شود‏‎
.كرد‏‎ توصيف‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ "دفاع‌‏‎ بدون‌‏‎
جهاني‌‏‎ روز‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ را‏‎ روزنامه‌ها‏‎ بستن‌‏‎ نيز‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎ هاديزاده‌‏‎ علي‌اصغر‏‎
توقيف‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ و‏‎ خواند‏‎ بي‌سياستي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎
معنايي‌‏‎ چه‌‏‎ روزنامه‌‏‎ يك‌‏‎ روزه‌‏‎ يك‌‏‎ بازكردن‌‏‎ و‏‎ بستن‌‏‎:‎گفت‌‏‎ بنيان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ احساس‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ حركات‌‏‎ بعضي‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ باشد؟هاديزاده‌‏‎ داشته‌‏‎ مي‌تواند‏‎
.كنند‏‎ ناراضي‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ دست‌هايي‌‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ دست‌‏‎ انسان‌‏‎
پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ نماينده‌‏‎ راد‏‎ كيانوش‌‏‎ محمد‏‎
جناح‌‏‎ هيچوقت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مي‌شوند؟‏‎ توقيف‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ چرا‏‎ همگرايي‌‏‎ و‏‎ وفاق‌‏‎ بحث‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
اعلام‌‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ جريان‌‏‎ با‏‎ همراهي‌‏‎ و‏‎ وفاق‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ تصميماتي‌‏‎ در‏‎ محافظه‌كار‏‎
.پرداخته‌اند‏‎ كلي‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ طرح‌‏‎ به‌‏‎ صرفا‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ وارد‏‎ جدي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كرده‌اند‏‎
در‏‎ مجلس‌‏‎ قدرت‌‏‎ تحديد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نگاهي‌‏‎ نوع‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ راد‏‎ كيانوش‌‏‎
هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ جامعه‌‏‎ سياسي‌‏‎ آينده‌‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ است‌‏‎ انجام‌‏‎ حال‌‏‎
انتخابات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مردم‌‏‎ تشخيص‌‏‎ و‏‎ نظريات‌‏‎ قبول‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ موضع‌‏‎ مخالف‌‏‎ جناح‌‏‎ بايد‏‎
و‏‎ فراوان‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ پرداخت‌‏‎ از‏‎ مملكت‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎ روشن‌‏‎ داده‌اند‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ گوناگون‌‏‎
.شود‏‎ معاف‌‏‎ توسعه‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ جهت‌‏‎ وقت‌‏‎ اتلاف‌‏‎
.كرد‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ بنيان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ نيزبا‏‎ ايران‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎
خوش‌باوران‌‏‎ پندار‏‎ كشور ، ‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ توقيف‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آمده‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ جز‏‎ ‎‏‏،‏‎ سياسي‌‏‎ به‌شدت‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ اعتقاد‏‎ و‏‎ باور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ باطل‌‏‎ يكسره‌‏‎ را‏‎
اراده‌‏‎" بتوان‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ خارج‌‏‎ صحنه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بي‌پناه‌‏‎ رقيبان‌‏‎ بايد‏‎ وسيله‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌گنجد‏‎
.كرد‏‎ حاكم‌‏‎ را‏‎ "خاص‌‏‎
چرا‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ اصلاح‌‏‎ اراده‌‏‎ واقع‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ است‌ ، ‏‎ آمده‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
تعداد‏‎ كه‌‏‎ قاضي‌‏‎ معدودي‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ جز‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ مهم‌‏‎ پرونده‌هاي‌‏‎ نمي‌دهند‏‎ اجازه‌‏‎
مورد‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎ كاملا‏‎ نيز‏‎ آنها‏‎ سياسي‌‏‎ مواضع‌‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ تجاوز‏‎ دست‌‏‎ يك‌‏‎ انگشتان‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎
گيرد؟‏‎ قرار‏‎ رسيدگي‌‏‎
توسط‏‎ "بنيان‌‏‎" روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ بيانيه‌اي‌ ، ‏‎ در‏‎ نيز‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ انجمن‌‏‎
.خواند‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ حقوق‌‏‎ نقض‌‏‎ و‏‎ تحديد‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎
روشهاي‌‏‎ به‌‏‎ توسل‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ امنيت‌‏‎ برهم‌زدن‌‏‎:است‌‏‎ شده‌‏‎ تصريح‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ آشكار‏‎ نقض‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ آزادي‌‏‎ حق‌‏‎ اعمال‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎
عمومي‌‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ مصالح‌‏‎ قضائي‌ ، ‏‎ عدالت‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ نظم‌‏‎.‎است‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
قرار‏‎ قانوني‌‏‎ تعقيب‏‎ مورد‏‎ آن‌‏‎ مرتكبان‌‏‎ رويه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ جدي‌‏‎ برخورد‏‎ ضمن‌‏‎ اقتضادارد‏‎
.گيرند‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.