شماره‌2715‏‎ ‎‏‏،‏‎May.6,2002 ارديبهشت‌ 1381 ، ‏‎ دوشنبه‌ 16‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Across Iran
Economy
Oil
Industry and Trade
Tourism
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Business World
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Informatic
Last Page
خردادماه‌‏‎ گردشگري‌‏‎ صنعت‌‏‎ دومين‌نمايشگاه‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

برنامه‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ افزايش‌‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ با 9‏‎
به‌‏‎ داخلي‌‏‎ گردشگران‌‏‎ تعداد‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎
مي‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏41‏‎

است‌‏‎ تخريب‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ تهران‌‏‎ <مصور‏‎ سقاخانه‌‏‎>

بهبود‏‎ كميته‌‏‎ يا‏‎ بحران‌‏‎ كميته‌‏‎

به‌‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ حوزه‌‏‎ جهانگردان‌‏‎ ورود‏‎ افزايش‌‏‎
ايران‌‏‎

ايران‌‏‎ گردشگري‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎

خردادماه‌‏‎ گردشگري‌‏‎ صنعت‌‏‎ دومين‌نمايشگاه‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎


و‏‎ مديريت‌‏‎ مركز‏‎ توسط‏‎ كشور‏‎ هتلداري‌‏‎ و‏‎ گردشگري‌‏‎ صنعت‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ دومين‌‏‎
نمايشگاه‌هاي‌‏‎ دائمي‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ تا 24‏‎ از 20‏‎ ميلاد‏‎ نمايشگاه‌هاي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ ميلاد‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎
گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ به‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مدير‏‎
از‏‎ آنها‏‎ درصد‏‎ پنجاه‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ صد‏‎ حدود‏‎
رسيده‌‏‎ بسياري‌‏‎ تقاضاهاي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ اما‏‎ بودند‏‎ هتلداري‌‏‎ صنعت‌‏‎
برابر‏‎ دو‏‎ تا‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ تعداد‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ افزايش‌‏‎
داخل‌‏‎ در‏‎ گردشگري‌‏‎ فعال‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ را‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ وي‌‏‎
سالانه‌اي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌هاي‌‏‎ شركت‌ها‏‎ دنيا‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ و‏‎
ما‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ماه‌‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درحالي‌‏‎ اين‌‏‎ دارند‏‎ نمايشگاه‌ها‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
نمايشگاه‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ حضور‏‎ شدن‌‏‎ كمرنگ‌‏‎ موجب‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ كار‏‎ مجوز‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ بين‌المللي‌‏‎ گردشگري‌‏‎ بازار‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ شانس‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ايران‌‏‎ جهانگردي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ كم‌‏‎ ايراني‌‏‎ فعال‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎

برنامه‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ افزايش‌‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ با 9‏‎
به‌‏‎ داخلي‌‏‎ گردشگران‌‏‎ تعداد‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎
مي‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏41‏‎


پيش‌بيني‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ حدود 32‏‎ كشور‏‎ در‏‎ داخلي‌‏‎ گردشگران‌‏‎ تعداد‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
ميليون‌‏‎ از 41‏‎ بيش‌‏‎ به‌‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ افزايش‌‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ با 9‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
.برسد‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ به‌ 58‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 2010‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎
توديع‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ جهانگردي‌‏‎ و‏‎ ايرانگردي‌‏‎ سازمان‌‏‎ مستوفي‌قائم‌مقام‌‏‎ نصرالله‌‏‎ دكتر‏‎
فعالان‌صنعت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ و‏‎ ايرانگردي‌‏‎ سازمان‌‏‎ معاون‌سابق‌‏‎ خسروآبادي‌‏‎ رجبعلي‌‏‎
صنعت‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ حاضر‏‎ درحال‌‏‎:‎ گفت‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ بودبا‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ گردشگري‌‏‎
از‏‎ اعم‌‏‎ جامعه‌‏‎ سطوح‌‏‎ كليه‌‏‎ در‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ توسعه‌‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ تفكري‌‏‎ نيازمند‏‎ كشور‏‎ در‏‎ گردشگري‌‏‎
جهانگردي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دولتي‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ شود‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ دولتي‌‏‎ و‏‎ خصوصي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎
بخش‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دريافتي‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ آن‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دارند ، ‏‎ فعاليت‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ نگاه‌‏‎ اين‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ بدانند ، ‏‎ خصوصي‌‏‎
نام‌‏‎ مردمي‌‏‎ صنعتي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ است‌‏‎ گردشگري‌‏‎ آنها‏‎ اصلي‌‏‎ درآمدي‌‏‎ منابع‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برده‌‏‎
مردم‌‏‎ اكثريت‌‏‎ همراهي‌‏‎ و‏‎ كمك‌‏‎ نيازمند‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎:‎افزود‏‎ مستوفي‌‏‎
جهانگردي‌‏‎ صنعت‌‏‎ شكوفايي‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ شاهد‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ بدون‌‏‎ مسلما‏‎ است‌ ، ‏‎ جامعه‌‏‎
.باشيم‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎
در‏‎ كشور‏‎ گردشگري‌‏‎ صنعت‌‏‎ توسعه‌‏‎ اصلي‌‏‎ اهداف‌‏‎ و‏‎ راهكارها‏‎ درحال‌حاضر‏‎:افزود‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
شده‌‏‎ مشخص‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ تا 15‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ گذشته‌به‌‏‎ سال‌‏‎ آن‌‏‎ تدوين‌‏‎ كه‌‏‎ گردشگري‌‏‎ ملي‌‏‎ برنامه‌‏‎
.است‌‏‎
ارائه‌‏‎ نيازمند‏‎ داخلي‌ ، ‏‎ گردشگر‏‎ ميزان‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎:‎افزود‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ مستوفي‌‏‎
و‏‎ توريست‌پذير‏‎ مكان‌هاي‌‏‎ شناسايي‌‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ گردشگران‌‏‎ به‌‏‎ بهتر‏‎ خدمات‌‏‎
.هستيم‌‏‎ آنها‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
:گفت‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ مخبر‏‎ و‏‎ تبريز‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ شعردوست‌‏‎ امير‏‎
در‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ كميسيون‌هاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ جز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ درحال‌حاضر‏‎
.مي‌شود‏‎ نگاه‌‏‎ گردشگري‌‏‎ مقوله‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ دغدغه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ كميسيون‌هاي‌‏‎
كشور‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ توريسم‌‏‎ صنعت‌‏‎ حاضر‏‎ درحال‌‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ نمي‌افتد‏‎ اتفاق‌‏‎ خلا7‏‎ در‏‎ توسعه‌‏‎ اين‌‏‎ داشت‌‏‎ توجه‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اشتغال‌زايي‌‏‎ و‏‎
.داريم‌‏‎ سخت‌كوشي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ آن‌‏‎ گسترش‌‏‎
و‏‎ ايرانگردي‌‏‎ سازمان‌‏‎ سخت‌كوش‌‏‎ ازمديران‌‏‎ ما‏‎ انتظار‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ تبريز‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تمركز‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ متمركز‏‎ برنامه‌‏‎ يك‌‏‎ ايجاد‏‎ جهانگردي‌‏‎
.دهد‏‎ سوق‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ آن‌طور‏‎
هستيم‌‏‎ كشور‏‎ گردشگري‌‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ بخش‌خصوصي‌‏‎ توسعه‌‏‎ شاهد‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ اگرچه‌ 4‏‎:‎گفت‌‏‎ شعردوست‌‏‎
به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ تا‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ مويد‏‎ زيادي‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ نيز‏‎ آنها‏‎ توسط‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ كه‌‏‎
حاضر‏‎ درحال‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ طولاني‌‏‎ راهي‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قابل‌قبول‌‏‎ جايگاهي‌‏‎
دولت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ هستيم‌‏‎ گردشگري‌‏‎ صنعت‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ برنامه‌‏‎ تدوين‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎
بخش‌‏‎ اين‌‏‎ توسعه‌‏‎ باعث‌‏‎ كشور‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ تنظيم‌‏‎ را‏‎ قوانيني‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ منعكس‌‏‎
.شود‏‎
و‏‎ جهانگردي‌‏‎ و‏‎ ايرانگردي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ ادغام‌‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
كارشناسان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حاضر‏‎ درحال‌‏‎:‎گفت‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ وزارت‌‏‎ تشكيل‌‏‎
اين‌‏‎ حتي‌‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ سازمان‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ادغام‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ اختلاف‌نظرهايي‌‏‎
نظريه‌هاي‌‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ شود‏‎ نمي‌‏‎ گرفته‌‏‎ جدي‌‏‎ نيز‏‎ اين‌بخش‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ ادغام‌‏‎
كميسيون‌‏‎ توسط‏‎ درحال‌حاضر‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ ارائه‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ را‏‎ متفاوتي‌‏‎
.است‌‏‎ پيگيري‌‏‎ درحال‌‏‎ تمام‌‏‎ جديت‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎

است‌‏‎ تخريب‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ تهران‌‏‎ <مصور‏‎ سقاخانه‌‏‎>


درحا‏‎ قاجاريه‌‏‎ دوره‌‏‎ از‏‎ مانده‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ مصور‏‎ سقاخانه‌‏‎ تنها‏‎ <خدابنده‌لو‏‎> سقاخانه‌‏‎
.تخريباست‌‏‎ ل‌‏‎
از‏‎ شده‌‏‎ بنا‏‎ ناصرخسرو‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ خدابنده‌لو‏‎ كوچه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سقاخانه‌‏‎ اين‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ قسمتي‌‏‎ بي‌توجهي‌ ، ‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رود‏‎ به‌شمار‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ تاريخي‌‏‎ آثار‏‎ بي‌نظيرترين‌‏‎
از‏‎ درحال‌‏‎ نيز‏‎ كاشي‌ها‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تخريب‏‎ كلي‌‏‎ به‌‏‎ قديمي‌‏‎ سقاخانه‌‏‎ اين‌‏‎ مصور‏‎ كاشي‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ رفتن‌‏‎ بين‌‏‎
مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ سقاخانه‌‏‎ اين‌‏‎ نشود ، ‏‎ ذكر‏‎ نامش‌‏‎ خواست‌‏‎ كه‌‏‎ موزه‌اي‌‏‎ امور‏‎ كارشناس‌‏‎ يك‌‏‎
.شود‏‎ نابود‏‎ كاملا‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نكردن‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خواند‏‎ فرهنگي‌‏‎ آثار‏‎
كه‌‏‎ <عودلاجان‌‏‎> محله‌‏‎ سقاخانه‌هاي‌‏‎ نگهداري‌‏‎ مسووليت‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ <پناهي‌‏‎ حاج‌رضا‏‎> برعهده‌‏‎ مي‌رود ، ‏‎ به‌شمار‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ نيز‏‎ مذكور‏‎ سقاخانه‌‏‎
.شد‏‎ واگذار‏‎ فرزندش‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ او‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ محل‌‏‎ اهالي‌‏‎
مانده‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ مصور‏‎ سقاخانه‌هاي‌‏‎ معدود‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ سقاخانه‌‏‎ اين‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كارشناس‌‏‎ اين‌‏‎
ميراث‌‏‎ مسوولان‌‏‎ و‏‎ محل‌‏‎ مردم‌‏‎ بي‌مهري‌‏‎ مورد‏‎ پسر‏‎ و‏‎ پدر‏‎ اين‌‏‎ فوت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
بازسازي‌‏‎ و‏‎ مرمت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ مسوولان‌‏‎ سريع‌‏‎ اقدام‌‏‎ موزه‌اي‌ ، ‏‎ امور‏‎ متصدي‌‏‎ اين‌‏‎
.دانست‌‏‎ لازم‌‏‎ آن‌‏‎ كامل‌‏‎ تخريب‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ جهت‌‏‎ خدابنده‌لو‏‎ سقاخانه‌‏‎

بهبود‏‎ كميته‌‏‎ يا‏‎ بحران‌‏‎ كميته‌‏‎


توريسم‌‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ جهاني‌‏‎ اقتصاد‏‎ ركود‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ سو‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ سپتامبر‏‎ يازدهم‌‏‎ تروريستي‌‏‎ حملات‌‏‎
در‏‎ را‏‎ مثبتي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ بحران‌‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شد‏‎ هواپيمايي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ و‏‎
از‏‎ بين‌المللي‌‏‎ صلح‌‏‎ ارتقاي‌‏‎ و‏‎ فقر‏‎ كاهش‌‏‎ براي‌‏‎ راهكارهايي‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ متقابل‌‏‎ درك‌‏‎ ايجاد‏‎
.داشت‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ توريسم‌‏‎ صنعت‌‏‎ گسترش‌‏‎ طريق‌‏‎
را‏‎ بحران‌‏‎ كميته‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ جهاني‌‏‎ سازمان‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ در‏‎ تروريستي‌‏‎ ازحملات‌‏‎ پس‌‏‎ سه‌هفته‌‏‎
جهانگردي‌‏‎ وزير‏‎ از 21‏‎ متشكل‌‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎.داد‏‎ تشكيل‌‏‎ صنعت‌‏‎ اين‌‏‎ راهبري‌‏‎ و‏‎ هدايت‌‏‎ براي‌‏‎
رهبران‌ 15‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ آنان‌‏‎ گردشگري‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ تاثير‏‎ بيشترين‌‏‎ بحران‌‏‎ كه‌‏‎ كشورهايي‌‏‎
تور ، ‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ نمايندگان‌‏‎ جهانگردي‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ سازمان‌‏‎ تجارت‌‏‎ شوراي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎
.كرد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ هتل‌هاي‌‏‎ و‏‎ حمل‌ونقل‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎
روند‏‎ بر‏‎ بهتري‌‏‎ تاثير‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ تغيير‏‎ توريسم‌‏‎ بهبود‏‎ كميته‌‏‎ به‌‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎ نام‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ صنعت‌‏‎ اين‌‏‎ بهبود‏‎
و‏‎ داد‏‎ جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ مصر‏‎ جهانگردي‌‏‎ وزير‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎ سال‌ 80 ، ‏‎ پاياني‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎
.پرداخت‌‏‎ توريسم‌‏‎ صنعت‌‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ تنش‌‏‎ روند‏‎ تحليل‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ آسيبپذير‏‎ حد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ توريسم‌‏‎ صنعت‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ بحران‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ او‏‎
بخش‌هاي‌‏‎ اتحاد‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اما‏‎.‎مي‌دهند‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ نظرشان‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ مسافران‌‏‎ چگونه‌‏‎
>.شوند‏‎ مسلط‏‎ بحران‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ توانستند‏‎ كشورها‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بي‌نظير‏‎ پديده‌‏‎ يك‌‏‎ صنعت‌‏‎ اين‌‏‎ مختلف‌‏‎
شيوه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ گردشگري‌‏‎ ركود‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ دولت‌ها‏‎:‎افزود‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ <البلتاگويي‌‏‎ ممدوح‌‏‎
تغيير‏‎ ماليات‌ ، ‏‎ كاهش‌‏‎ بحران‌ ، ‏‎ كردن‌‏‎ فروكش‌‏‎ شامل‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مسوولند‏‎ گوناگون‌‏‎
.است‌‏‎ صنعت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تبليغات‌‏‎ افزايش‌‏‎ و‏‎ بازاريابي‌‏‎ استراتژي‌هاي‌‏‎
گردشگري‌‏‎ و‏‎ سفر‏‎ تقاضاي‌‏‎ دوباره‌‏‎ تا‏‎ برنداشته‌‏‎ تلاش‌‏‎ از‏‎ دست‌‏‎ نيز‏‎ دنيا‏‎ بزرگ‌‏‎ تورهاي‌‏‎ مديران‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ توريسم‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ گذشته‌‏‎ تجارب‏‎ زيرا‏‎ هستند ، ‏‎ خوشبين‌‏‎ مديران‌‏‎ اين‌‏‎گيرد‏‎ رونق‌‏‎
.است‌‏‎ جهاني‌‏‎ انعطاف‌پذير‏‎ صنايع‌‏‎ عمده‌‏‎
مراحل‌‏‎ توريسم‌‏‎ صنعت‌‏‎ اكنون‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بحران‌‏‎ درخصوص‌‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎ آلماني‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
سطح‌‏‎ پايين‌ترين‌‏‎ در‏‎ قبل‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ سفر‏‎ رزرواسيون‌‏‎ و‏‎ مي‌گذارد‏‎ پشت‌سر‏‎ را‏‎ ركود‏‎
عادي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ تفريح‌‏‎ و‏‎ تجارت‌‏‎ درزمينه‌‏‎ سفر‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎ اطمينان‌‏‎ به‌تدريج‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ منجر‏‎ هوايي‌‏‎ حمل‌ونقل‌‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ تقاضا‏‎ كاهش‌‏‎ به‌‏‎ بحران‌‏‎ اين‌‏‎ ديگر ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎برمي‌گردد‏‎
در‏‎.‎شدند‏‎ مواجه‌‏‎ ورشكستگي‌‏‎ نهايتا‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ ركود ، ‏‎ با‏‎ معروف‌‏‎ هواپيمايي‌‏‎ خط‏‎ چندين‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ مي‌دهند‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ قيمت‌‏‎ ارزان‌‏‎ محلي‌‏‎ هواپيمايي‌‏‎ خطوط‏‎ اروپا‏‎
.مي‌آيند‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ توريسم‌‏‎ صنعت‌‏‎ براي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مشكلي‌‏‎ هوايي‌‏‎ حمل‌ونقل‌‏‎ جهان‌‏‎ نيافته‌‏‎ توسعه‌‏‎
زندگي‌‏‎ خط‏‎ همانند‏‎ هوايي‌‏‎ خدمات‌‏‎:‎گفت‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ جهانگردي‌‏‎ جهاني‌‏‎ سازمان‌‏‎ مشاور‏‎
و‏‎ توسعه‌گرايانه‌‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ بحران‌‏‎ بهبود‏‎ و‏‎ ايمني‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎
از‏‎ ترس‌‏‎ كه‌‏‎ باورند‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ كميته‌‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎گيرد‏‎ صورت‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
مشكل‌‏‎ اسپانيا‏‎ جهانگردي‌‏‎ مديركل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گردشگري‌‏‎ صنعت‌‏‎ براي‌‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مشكل‌‏‎ يك‌‏‎ پرواز‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ گردشگران‌‏‎ تعداد‏‎ افزايش‌‏‎ با‏‎ اطلس‌‏‎ اقيانوس‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ لازم‌‏‎ ظرفيت‌‏‎ فقدان‌‏‎ را‏‎ كشورش‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ دريايي‌‏‎ خطوط‏‎
توريسم‌‏‎ درزمينه‌‏‎ فيليپين‌‏‎ موقعيت‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ گزارشي‌‏‎ طي‌‏‎ نيز‏‎ فيليپين‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ دبيركل‌‏‎
مديريت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مانيل‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎ ارتقا‏‎ حدي‌‏‎ به‌‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎
.شد‏‎ انتخاب‏‎ جهان‌‏‎ ايمن‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ جزء 10‏‎ آمريكا‏‎ هواپيمايي‌‏‎
بحران‌‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ ارتباطات‌‏‎ بازاريابي‌ ، ‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ نيز‏‎ جهانگردي‌‏‎ جهاني‌‏‎ سازمان‌‏‎
.مي‌كند‏‎ همكاري‌‏‎ عضو‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎

به‌‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ حوزه‌‏‎ جهانگردان‌‏‎ ورود‏‎ افزايش‌‏‎
ايران‌‏‎


كشورهاي‌‏‎ گردشگران‌‏‎ جذب‏‎ افزايش‌‏‎ موجب‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ گردشگري‌‏‎ فراوان‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ وجود‏‎
.مي‌شود‏‎ ايران‌‏‎ مختلف‌‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ سال‌جاري‌‏‎ تابستان‌‏‎ در‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ منطقه‌‏‎
مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سفير‏‎ خاجي‌ ، ‏‎ علي‌اصغر‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
اما‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ جهانگردي‌‏‎ توسعه‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ مانعي‌‏‎ رواديدبه‌طوركلي‌‏‎ برقراري‌‏‎ هرچند‏‎:‎گفت‌‏‎
غربي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ منفي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ و‏‎ درآمريكا‏‎ سپتامبر‏‎ يازدهم‌‏‎ وقايع‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ مسافرت‌‏‎ به‌‏‎ عربي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ اتباع‌‏‎ گرايش‌‏‎ اعراب ، ‏‎ و‏‎ مسلمانان‌‏‎ عليه‌‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎
كشورمان‌‏‎ به‌‏‎ مسافرت‌‏‎ براي‌‏‎ سعودي‌‏‎ گردشگران‌‏‎ تعداد‏‎ برآورد‏‎ درمورد‏‎ سوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ غيررسمي‌‏‎ آمارهاي‌‏‎ اما‏‎ نشده‌‏‎ دريافت‌‏‎ داخلي‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ دقيقي‌‏‎ آمار‏‎ تاكنون‌‏‎:گفت‌‏‎
از‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ حدود 50‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ تابستان‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ عربستان‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ سفر‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ عربستان‌‏‎ شهروندان‌‏‎
از‏‎ بازديد‏‎ به‌‏‎ عربستان‌‏‎ اتباع‌‏‎ گرايش‌‏‎ افزايش‌‏‎ دلايل‌‏‎ درمورد‏‎ سوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ خاجي‌‏‎
موافقتنامه‌‏‎ امضاي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ مثبت‌‏‎ فضاي‌‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎
زيارتي‌ ، ‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ يكسو‏‎ از‏‎ سال‌ 1380‏‎ اوايل‌‏‎ در‏‎ امنيتي‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ اساسي‌‏‎ نقش‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سوي‌ديگر‏‎ كشورمان‌از‏‎ جغرافيايي‌‏‎ و‏‎ سياحتي‌‏‎

ايران‌‏‎ گردشگري‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎


رودخان‌‏‎ قلعه‌‏‎

كوهستاني‌‏‎ مناطق‌‏‎ انبوه‌‏‎ جنگل‌هاي‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ فومن‌‏‎ شرقي‌‏‎ جنوب‏‎ كيلومتري‌‏‎ در 12‏‎ قلعه‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ بزرگترين‌‏‎ از‏‎ دارد ، ‏‎ شهرت‌‏‎ نيز‏‎ حسامي‌‏‎ قلعه‌‏‎ و‏‎ سكسار‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ قلعه‌‏‎ اين‌‏‎دارد‏‎ جاي‌‏‎
بر 50‏‎ بالغ‌‏‎ آن‌‏‎ مساحت‌‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ گيلان‌‏‎ نظامي‌‏‎ دژهاي‌‏‎ باعظمت‌ترين‌‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ كوه‌‏‎ نقطه‌‏‎ بلندترين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ متري‌‏‎ ارتفاع‌ 600‏‎ در‏‎ قلعه‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ مترمربع‌‏‎ هزار‏‎
ساساني‌‏‎ عصر‏‎ به‌‏‎ دژ‏‎ اين‌‏‎ احتمالا‏‎ پي‌بنا ، ‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ محوطه‌‏‎ خاكبرداري‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
از‏‎ را‏‎ رودخان‌‏‎ قلعه‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ تجديدبنا‏‎ سلاجقه‌‏‎ حكومت‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ تعلق‌‏‎
.مي‌آورند‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ اسماعيليه‌‏‎ قلاع‌‏‎
خاندان‌‏‎ از‏‎ بيه‌پس‌‏‎ گيلان‌‏‎ حكومت‌‏‎ مركز‏‎ طولاني‌‏‎ دوراني‌‏‎ فومن‌‏‎ شهر‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
.مي‌دارد‏‎ محسوس‌‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ قلعه‌‏‎ اين‌‏‎ اهميت‌‏‎ بود ، ‏‎ اسحاقوند‏‎
نشان‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نوشته‌اي‌‏‎ سنگ‌‏‎>:است‌‏‎ نوشته‌‏‎ قلعه‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ <رابينو‏‎>
هجري‌‏‎ سال‌ 918‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ حسامي‌‏‎ قلعه‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ قلعه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎
بن‌‏‎ دباج‌‏‎ امير‏‎ حسام‌الدين‌‏‎ سلطان‌‏‎> فرمان‌‏‎ به‌‏‎ (‎ميلادي‌‏‎ ‎‏‏161515‏‎) تا 921‏‎ (ميلادي‌‏‎ ‎‏‏131512‏‎)
است‌‏‎ گيلاني‌‏‎ محمد‏‎ كمال‌الدين‌‏‎ از‏‎ نوشته‌‏‎ سنگ‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ گرديده‌‏‎ مرمت‌‏‎ <اسحقي‌‏‎ علاءالدين‌‏‎ امير‏‎
اثر‏‎ آن‌‏‎ نوشته‌‏‎ و‏‎ <شيرواني‌‏‎ احمد‏‎ خان‌‏‎> از‏‎ آن‌‏‎ منظومه‌‏‎ و‏‎
شورش‌‏‎ به‌‏‎ زند‏‎ كريمخان‌‏‎ ضد‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ <هدايت‌خان‌‏‎>.است‌‏‎ <الخراساني‌‏‎ حسين‌‏‎ ابن‌‏‎>
<.داد‏‎ قرار‏‎ مهمات‌‏‎ و‏‎ اسلحه‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ و‏‎ نمود‏‎ آنجا‏‎ تعمير‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ پرداخت‌ ، ‏‎
در‏‎ امروز ، ‏‎ و‏‎ شد‏‎ پيدا‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ توسط‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ كتيبه‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ نگهداري‌‏‎ رشت‌‏‎ گنجينه‌‏‎
:است‌‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ بخش‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ رودخان‌‏‎ قلعه‌‏‎
ساخته‌‏‎ آجر‏‎ از‏‎ و‏‎ طبقه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ قلعه‌‏‎ شاه‌‏‎ يا‏‎ ارگ‌‏‎ ;خانواده‌‏‎ و‏‎ حاكم‌‏‎ اسكان‌‏‎ محل‌‏‎ يا‏‎ ارگ‌‏‎.‎‎‏‏1‏‎
.است‌‏‎ قراول‌خانه‌‏‎ و 16‏‎ ارگ‌‏‎ دو‏‎ داراي‌‏‎ كلا‏‎ قلعه‌‏‎.شده‌‏‎ واقع‌‏‎ بنا‏‎ اين‌‏‎ غربي‌‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
مسلط‏‎ اطراف‌‏‎ محيط‏‎ بر‏‎ متعدد‏‎ روزن‌هاي‌‏‎ و‏‎ نورگيرها‏‎ با‏‎ طبقه‌‏‎ دو‏‎ به‌صورت‌‏‎ قراول‌خانه‌ها‏‎
ديده‌‏‎ سنگي‌‏‎ عظيم‌‏‎ برج‌‏‎ دو‏‎ آن‌‏‎ طرف‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ جاي‌‏‎ شمال‌‏‎ سمت‌‏‎ در‏‎ قلعه‌‏‎ ورودي‌‏‎.‎بوده‌‏‎
.مي‌شود‏‎
.مي‌شد‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ آب‏‎ از‏‎ محاصره‌‏‎ وقت‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ جاري‌‏‎ قلعه‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ آبي‌‏‎ چشمه‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ خشك‌‏‎ گيلان‌‏‎ سال‌ 1369‏‎ زلزله‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ چشمه‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ مخروبه‌‏‎ بناهايي‌‏‎ رودخان‌‏‎ قلعه‌‏‎ شرقي‌‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎ ;قورخانه‌‏‎ يا‏‎ نظامي‌‏‎ قسمت‌‏‎‎‏‏2‏‎
به‌‏‎ مختلف‌ ، ‏‎ فواصل‌‏‎ در‏‎ نگهباني‌‏‎ برج‌هاي‌‏‎ قلعه‌ ، ‏‎ محصوركننده‌‏‎ ديوارهاي‌‏‎ جنوب‏‎ و‏‎ شمال‌‏‎ قسمت‌‏‎
ديده‌‏‎ برج‌ها‏‎ برفراز‏‎ هنوز‏‎ شده‌ ، ‏‎ ساخته‌‏‎ آجر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ضلعي‌‏‎ هشت‌‏‎ اتاق‌هاي‌‏‎.‎مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎
.مي‌شود‏‎
و‏‎ منافذ‏‎ قطور‏‎ ديوارهاي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎دارد‏‎ ديده‌باني‌‏‎ برج‌‏‎ حدود 40‏‎ قلعه‌‏‎ ديوارهاي‌‏‎
توجه‌‏‎ جالب‏‎ وجوه‌‏‎ از‏‎.‎بود‏‎ شده‌‏‎ تعبيه‌‏‎ نيز‏‎ تيراندازي‌‏‎ و‏‎ مذاب‏‎ مواد‏‎ ريختن‌‏‎ براي‌‏‎ تركش‌هايي‌‏‎
طرح‌هاي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ مختلف‌‏‎ انواع‌‏‎ و‏‎ جناقي‌‏‎ طاق‌هاي‌‏‎ كاربرد‏‎ رودخان‌ ، ‏‎ قلعه‌‏‎ معماري‌‏‎ در‏‎
.دارد‏‎ آن‌‏‎ سازندگان‌‏‎ نظر‏‎ دقت‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سنگ‌چيني‌‏‎ و‏‎ آجركاري‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ آگاه‌‏‎ كاملا‏‎ حصاربندي‌‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ علمي‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ قلعه‌‏‎ سازندگان‌‏‎
سر‏‎ دشمن‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ هرگز‏‎ يورش‌ها‏‎ و‏‎ تهاجم‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ قلعه‌‏‎ اين‌‏‎ متمادي‌‏‎ قرون‌‏‎ طي‌‏‎ دليل‌‏‎
.نمي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ حريق‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ تخريب‏‎ از‏‎ نشاني‌‏‎ و‏‎ نياورده‌‏‎ فرود‏‎ تسليم‌‏‎
هاله‌اي‌‏‎ در‏‎ قلعه‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ پنهان‌‏‎ پيچك‌ها‏‎ از‏‎ قشري‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ بنا‏‎ از‏‎ عمده‌اي‌‏‎ قسمت‌‏‎ امروزه‌‏‎
.است‌‏‎ غنوده‌‏‎ سرسبز‏‎ جنگل‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ رمزآلود‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.