شماره‌2853‏‎ ‎‏‏،‏‎ Sep.28 ,2002 مهر1381 ، ‏‎ شنبه‌ 6‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Business
Transportation
Thought
Metropolitan
Life
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
شد‏‎ برافراشته‌‏‎ بازيها‏‎ دهكده‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ پرچم‌‏‎

كشتي‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎

بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ آغاز‏‎

ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎

داد‏‎ نجات‌‏‎ را‏‎ الشباب‏‎ زيبا ، ‏‎ گلي‌‏‎ با‏‎ دايي‌‏‎

فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ بازگشت‌‏‎ خواهان‌‏‎ همه‌‏‎ :‎دادكان‌‏‎
هستند‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎

رفتند‏‎ اوكراين‌‏‎ به‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ كاراته‌كاهاي‌‏‎

واليبال‌‏‎ در‏‎ پرش‌‏‎ تا‏‎ وميداني‌‏‎ دو‏‎ پرش‌‏‎ از‏‎

نشد‏‎ شنيده‌‏‎ هيچگاه‌‏‎ كه‌‏‎ صدايي‌‏‎

داور‏‎ دارد‏‎ جريان‌‏‎ كشتي‌‏‎ وقتي‌‏‎ :‎خالدي‌‏‎ مهدي‌‏‎
كند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ مسابقه‌‏‎ برنده‌‏‎ نمي‌تواند‏‎

رنگرز‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ كارشناسان‌‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎

مقداري‌‏‎ حساس‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ رنگرز‏‎ :وروشنين‌‏‎
مي‌كند‏‎ عمل‌‏‎ احساساتي‌‏‎

شد‏‎ برافراشته‌‏‎ بازيها‏‎ دهكده‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ پرچم‌‏‎


بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎ مراسم‌‏‎ تا‏‎ ساعت‌‏‎ ‎‏‏24‏‎

آسيايي‌ 2002‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎ در‏‎ كننده‌‏‎ شركت‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ پرچم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ برافراشته‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ دهكده‌‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ جمله‌ايران‌‏‎ از‏‎ بوسان‌‏‎
تشكراز‏‎ ضمن‌‏‎ سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ كاروان‌‏‎ مدير‏‎ افشارزاده‌‏‎ بهرام‌‏‎ آيين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اعزامي‌‏‎ كاروان‌‏‎ با‏‎ صميمانه‌‏‎ همكاري‌‏‎ سبب‏‎ به‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ كميته‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ ممكن‌‏‎ نحو‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ كشورمان‌ ، ‏‎
.يابند‏‎ حضور‏‎ بازيها‏‎
ورزشي‌‏‎ مهم‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ درامر‏‎ درخشاني‌‏‎ سوابق‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ زيباي‌‏‎ كشور‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ بر‏‎ كرده‌‏‎ تقبل‌‏‎ كه‌‏‎ وظايفي‌‏‎ عهده‌‏‎ از‏‎ بخوبي‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎
نيز‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ اطمينان‌‏‎:گفت‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ افشارزاده‌‏‎
تمامي‌‏‎ براي‌‏‎ من‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ ثبت‌‏‎ آسيا‏‎ ورزش‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ موفق‌‏‎ رويدادهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
آرزوي‌‏‎ دارند ، ‏‎ رو‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رقابتهايي‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيمهاي‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ موفقيت‌‏‎
نداريم‌‏‎ مشكلي‌‏‎ افغانستان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎:ايوانكوويچ‌‏‎
قدرتمند‏‎ نه‌چندان‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ قدرت‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ گفت‌‏‎ كشورمان‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
.رفت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ افغانستان‌‏‎
كرد ، ‏‎ خواهد‏‎ بازي‌‏‎ تيمي‌‏‎ چه‌‏‎ مقابل‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كند‏‎ فرقي‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎:‎افزود‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎ برانكو‏‎
به‌‏‎ قدرت‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ افغانستان‌‏‎ مقابل‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ بنابراين‌‏‎.است‌‏‎ مهم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تنها‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ بلكه‌‏‎
.رفت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ ميدان‌‏‎
مشكلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ امروز‏‎ مسابقه‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ آماده‌‏‎ كاملا‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ تمامي‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
.نداريم‌‏‎
نتيجه‌‏‎ تا‏‎ رفت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ افغانستان‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ مهاجم‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ امروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ ايوانكوويچ‌‏‎
.بگيريم‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎
و‏‎ گرفت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ بوسان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مطمئنم‌‏‎:گفت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
.برمي‌گرديم‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ پر‏‎ دست‌‏‎ با‏‎
بازيها‏‎ مشعل‌‏‎
رسيد‏‎ بوسان‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ به‌‏‎
كره‌جنوبي‌‏‎ بوسان‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎
در‏‎ سفري‌ 22روزه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مراسمي‌ ، ‏‎ طي‌‏‎ ديروز‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ مشعل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎
ساعت‌‏‎ در‏‎ گشايش‌‏‎ رسمي‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ بوسان‌‏‎ فرودگاه‌‏‎ وارد‏‎ كره‌ ، ‏‎ سراسر‏‎
.كند‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ بازيها‏‎ مشعل‌‏‎ عصر ، ‏‎ دقيقه‌‏‎ ‎‏‏55/5‏‎
"وحدت‌‏‎ شعله‌‏‎" شده‌ ، ‏‎ روشن‌‏‎ كره‌شمالي‌‏‎ و‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ در‏‎ مقدس‌‏‎ مكانهايي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مشعل‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ نام‌‏‎
ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
كامل‌‏‎ آمادگي‌‏‎ در‏‎
بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ كشورمان‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
.مي‌برند‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ كامل‌‏‎ آمادگي‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏2002‏‎
تمامي‌‏‎:‎افزود‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ بوسان‌ ، با‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎
و‏‎ مي‌برند‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ كامل‌‏‎ آمادگي‌‏‎ در‏‎ مشكلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كشورمان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.هستند‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ واليبال‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ آغاز‏‎ آماده‌‏‎
ماكائو‏‎ و‏‎ قطر‏‎ هند ، ‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ سختي‌‏‎ نسبتا‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ دادرس‌‏‎ مهدي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ماكائو‏‎ و‏‎ قطر‏‎ هند ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ اميدواريم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ همت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ قرار‏‎
.كنيم‌‏‎ صعود‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ گروه‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
مصدومي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ديگر‏‎ است‌ ، ‏‎ آسيبديده‌‏‎ پا‏‎ مچ‌‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ راد‏‎ محمدي‌‏‎ رحمان‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
تمرينات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ آماده‌‏‎ امروز‏‎ تا‏‎ نيز‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ پزشكان‌‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نداريم‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎
واليبال‌‏‎
.شد‏‎ پيگيري‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ بوسان‌‏‎ شهر‏‎ هيوندايي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ كشورمان‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تمرينات‌‏‎
پارك‌ ، ‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ بوسان‌‏‎ هيوندايي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ محلي‌‏‎ وقت‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ كشورمان‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
توپ‌ ، ‏‎ با‏‎ كار‏‎ بازيكنان‌‏‎ كشيد ، ‏‎ طول‌‏‎ ساعت‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ ديروز‏‎ تمرين‌‏‎ در‏‎.كردند‏‎ تمرين‌‏‎ خود‏‎ كره‌اي‌‏‎ مربي‌‏‎
.كردند‏‎ مرور‏‎ را‏‎ تكنيكي‌‏‎ و‏‎ تاكتيكي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ و‏‎ بدنسازي‌‏‎ اسپك‌زدن‌ ، ‏‎
مي‌گذارند‏‎ مسابقه‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎ فردا‏‎ از‏‎ ورزشكار‏‎ هزار‏‎ ده‌‏‎
رسمي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ مراسمي‌‏‎ طي‌‏‎ مهر‏‎ هفتم‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ سال‌ 2002‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ بوسان‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ در 38‏‎
ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ در 38‏‎ آسيايي‌‏‎ كشور‏‎ از 44‏‎ ورزشكار‏‎ هزار‏‎ ده‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
هستند‏‎ تازه‌‏‎ ورزشي‌‏‎ دورشته‌‏‎ پنجگانه‌‏‎ و‏‎ اندام‌‏‎ پرورش‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎.‎پرداخت‌‏‎ خواهند‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ رقابت‌‏‎ به‌‏‎
.شده‌اند‏‎ افزوده‌‏‎ آسيايي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
اندام‌ ، ‏‎ پرورش‌‏‎ بيليارد ، ‏‎ بسكتبال‌ ، ‏‎ بيسبال‌ ، ‏‎ بدمينتون‌ ، ‏‎ كمان‌ ، ‏‎ و‏‎ تير‏‎ ميداني‌ ، شنا ، ‏‎ و‏‎ دو‏‎
ژيمناستيك‌ ، ‏‎ گلف‌ ، ‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ شمشيربازي‌ ، ‏‎ سواركاري‌ ، ‏‎ دوچرخه‌سواري‌ ، ‏‎ كانووكاياك‌ ، ‏‎ مشت‌زني‌ ، ‏‎
سبك‌‏‎ بادباني‌ ، ‏‎ قايق‌هاي‌‏‎ راگبي‌ ، ‏‎ قايقراني‌ ، ‏‎ گانه‌‏‎ پنج‌‏‎ كاراته‌ ، ‏‎ كبدي‌ ، ‏‎ جودو ، ‏‎ هاكي‌ ، ‏‎ هندبال‌ ، ‏‎
وزنه‌برداري‌ ، ‏‎ تكواندو ، ‏‎ پنگ‌ ، ‏‎ پينگ‌‏‎ اسكواش‌ ، ‏‎ تنيس‌ ، ‏‎ سافت‌‏‎ بال‌ ، ‏‎ سافت‌‏‎ تيراندازي‌ ، ‏‎ تاكرا ، ‏‎
گنجانده‌‏‎ بازيها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ رشته‌اي‌‏‎ تنيس‌ 38‏‎ و‏‎ ووشو‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ واليبال‌ ، ‏‎
.شده‌اند‏‎

كشتي‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎


"شيخ‌اف‌‏‎" و‏‎ "حاجي‌اف‌‏‎" مازندراني‌هابا‏‎ توافق‌‏‎
و‏‎ حاجي‌اف‌‏‎ عيسي‌‏‎ محمد‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ مازندران‌ ، ‏‎ استان‌‏‎ كشتي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
حضور‏‎ براي‌‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ داغستان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ و 96‏‎ وزن‌ 74‏‎ مطرح‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ شيخ‌اف‌ ، ‏‎ روسلان‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ مذاكراتي‌‏‎ طي‌‏‎:‎افزود‏‎ كلانتري‌‏‎ نقي‌‏‎.‎است‌‏‎ رسيده‌‏‎ توافق‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎
را‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ آنها‏‎ داديم‌‏‎ انجام‌‏‎ شيخ‌اف‌‏‎ و‏‎ حاجي‌اف‌‏‎
همراهي‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مازندران‌‏‎ كشتي‌‏‎ كه‌‏‎ گفته‌اند‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ اعلام‌‏‎
.مي‌آيند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ مازندراني‌ها‏‎.كرد‏‎ خواهند‏‎
شد‏‎ حل‌‏‎ "جوكار‏‎" كشور‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ مشكل‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ مهياي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 60‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ مصطفي‌جوكار‏‎ مسعود‏‎
ابتداي‌‏‎ از‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ در‏‎ مي‌كند ، ‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
آمادگي‌‏‎ مراحل‌‏‎ توانستم‌‏‎ و‏‎ داشتم‌‏‎ حضور‏‎ اردو‏‎ اين‌‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ ملي‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ تشكيل‌‏‎
.دارم‌‏‎ قرار‏‎ جسماني‌‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اكنون‌‏‎ بگذارم‌ ، ‏‎ پشت‌سر‏‎ به‌خوبي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جسماني‌‏‎
خدمت‌‏‎ به‌‏‎ اشتغال‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خود‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ مشكلات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ملايري‌‏‎ جوان‌‏‎ كشتي‌گير‏‎
شده‌‏‎ باعث‌‏‎ اخير‏‎ روز‏‎ چند‏‎ در‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ پي‌گيري‌‏‎ مواجه‌ام‌ ، ‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ سربازي‌‏‎
خروج‌‏‎ مشكلات‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎ البته‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎بگيرم‌‏‎ قرار‏‎ نامناسبي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ روحي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ تا‏‎
.نيستم‌‏‎ مواجه‌‏‎ خاصي‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ حل‌‏‎ بالاخره‌‏‎ من‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎

بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ آغاز‏‎


ديدار‏‎ انجام‌ 6‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
صفر‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 3‏‎ با‏‎ تايلند‏‎ دوم‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎آمد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ آن‌ 5‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ تساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ امارات‌‏‎ و‏‎ ويتنام‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ ديدار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ يمن‌‏‎
تيم‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ تركمنستان‌‏‎ مقابل‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ گل‌ 4‏‎ پر‏‎ نتيچه‌‏‎ با‏‎ چين‌‏‎ نيز‏‎ سوم‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ بنگلادش‌‏‎ گل‌‏‎ با 3‏‎ نيز‏‎ هند‏‎
حساب‏‎ با‏‎ بازي‌ها‏‎ ميزبان‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ رقابتها‏‎ اول‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
.گذشت‌‏‎ مالزي‌‏‎ تيم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ عمان‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ مالديو‏‎ تيم‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ چهار‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ امروز‏‎.مي‌شود‏‎ پيگيري‌‏‎ امروز‏‎ ديدار‏‎ انجام‌ 6‏‎ با‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎
با‏‎ فراوان‌‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ديداري‌‏‎.رفت‌‏‎ خواهد‏‎ افغانستان‌‏‎ يافته‌‏‎ تشكيل‌‏‎ تازه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ همراه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ تيم‌‏‎ ارزشمند‏‎ كاپيتان‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ پياپي‌‏‎ گلزني‌هاي‌‏‎
هنگ‌كنگ‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ با‏‎ قطر‏‎ بحرين‌ ، ‏‎ با‏‎ ازبكستان‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ با‏‎ فلسطين‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ نيز‏‎ ديدارها‏‎ ساير‏‎ در‏‎
.مي‌كنند‏‎ ديدار‏‎ پاكستان‌ ، ‏‎ با‏‎ كويت‌‏‎ و‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ با‏‎

ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎


استقلال‌‏‎ با‏‎ كخ‌‏‎ قهرماني‌‏‎ اولين‌‏‎
تيم‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ عصر‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ كشور‏‎ اتحاديه‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ نخست‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎
به‌‏‎ را‏‎ متعادلي‌‏‎ و‏‎ روان‌‏‎ بازي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎
درخشش‌‏‎ و‏‎ مهاجمان‌‏‎ ضعف‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ برخوردار‏‎ برابر‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ گذاشتند‏‎ نمايش‌‏‎
.ماندند‏‎ ناكام‌‏‎ گلزني‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ دوازه‌بانان‌ ، ‏‎
ضربه‌‏‎ اعلام‌‏‎ باعث‌‏‎ دقيقه‌ 69‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ روي‌‏‎ فولاد‏‎ مدافعان‌‏‎ خطاي‌‏‎ دوم‌كه‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
نيز‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ ديگر‏‎ همانند‏‎.‎شد‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ داور‏‎ خسروي‌‏‎ علي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ پنالتي‌‏‎
حريف‌ ، ‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ حركت‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ اين‌‏‎ پشت‌‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎
چندين‌‏‎ فولاد‏‎ مهاجم‌‏‎ استواري‌‏‎ رضا‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎برساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎
با‏‎ استقلال‌‏‎.‎شود‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ بازنده‌‏‎ تيمش‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ بي‌دقتي‌‏‎ كمال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ موقعيت‌‏‎
.شد‏‎ گلدستون‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ سومين‌‏‎ فاتح‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎
برگزار‏‎ را‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎ آذربايجان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ هما‏‎ فينال‌ ، تيمهاي‌‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ توانست‌‏‎ واسيلي‌اف‌‏‎ و‏‎ قلي‌اف‌‏‎ امير‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ آذربايجان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ سومي‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ مغلوب‏‎

داد‏‎ نجات‌‏‎ را‏‎ الشباب‏‎ زيبا ، ‏‎ گلي‌‏‎ با‏‎ دايي‌‏‎


بازيكن‌‏‎ دو‏‎ ميناوند‏‎ مهرداد‏‎ و‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ كه‌‏‎ امارات‌‏‎ الشباب‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎.‎رسيد‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ العين‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ شب‏‎ پنجشنبه‌‏‎ دارد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ سرشناس‌‏‎
را‏‎ الشباب‏‎ دروازه‌‏‎ (‎امارات‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ گذشته‌‏‎ فصل‌‏‎ قهرمان‌‏‎)‎ العين‌‏‎ ابتدا‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
گل‌‏‎ تماشايي‌‏‎ شوتي‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ دقيقه‌ 52‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ باز‏‎
.بدهد‏‎ نجات‌‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ الشباب‏‎ و‏‎ بزند‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ تساوي‌‏‎
آسيب‏‎ دچار‏‎ ازناحيه‌سر‏‎ مدافع‌حريف‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ در‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ الشباب‏‎ باشگاه‌‏‎ كاپيتان‌‏‎.‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ اما‏‎ شد‏‎ ديدگي‌‏‎
كاپيتان‌‏‎.‎شود‏‎ ملحق‌‏‎ كشورمان‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ بوسان‌‏‎ راهي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ايران‌‏‎
كاروان‌‏‎ پرچمدار‏‎ بوسان‌ ، ‏‎ آسيايي‌ 2002‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎

فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ بازگشت‌‏‎ خواهان‌‏‎ همه‌‏‎ :‎دادكان‌‏‎
هستند‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎


رياست‌‏‎ پست‌‏‎ در‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ مهندس‌‏‎ بي‌شائبه‌‏‎ خدمات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ دادكان‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مهندس‌‏‎ مجدد‏‎ حضور‏‎ خواهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اكثريت‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
بازگشت‌‏‎ با‏‎ او‏‎ اميدواريم‌‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشند‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ پست‌‏‎ در‏‎ فراهاني‌‏‎
.بدهند‏‎ بيشتري‌‏‎ قداست‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ مجدد ، ‏‎
فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ مجدد‏‎ بازگشت‌‏‎ به‌‏‎ چنداني‌‏‎ علاقه‌‏‎ خودش‌‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ مهندس‌‏‎ شايد‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
خواهان‌‏‎ هرشرايطي‌‏‎ تحت‌‏‎ واقفند‏‎ وي‌‏‎ كارنامه‌‏‎ ارزش‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ تمام‌‏‎ ولي‌‏‎ باشند‏‎ نداشته‌‏‎ فوتبال‌‏‎
پست‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ مجدد‏‎ بازگشت‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎.‎هستند‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ در‏‎ او‏‎ حضور‏‎
.نيست‌‏‎ دسترس‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ نيز‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎

رفتند‏‎ اوكراين‌‏‎ به‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ كاراته‌كاهاي‌‏‎


اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ مرزي‌‏‎ برون‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
عازم‌‏‎ "سياه‌‏‎ درياي‌‏‎ جام‌‏‎" پيكارهاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ پنجشنبه‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ كاراته‌‏‎ تيم‌‏‎
:گفت‌‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎ "قديمي‌‏‎ بهرام‌‏‎" دكتر‏‎شد‏‎ اوكراين‌‏‎ كشور‏‎
و‏‎ اسكاتلند‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ ميلادي‌‏‎ و 2001‏‎ سال‌هاي‌ 2000‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ موفقيت‌‏‎ دوره‌‏‎ دو‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ نيز‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ كسب‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎ عناوين‌‏‎ مالزي‌‏‎
ميثم‌‏‎ احمدي‌ ، ‏‎ شيخ‌‏‎ جليل‌‏‎گردد‏‎ باز‏‎ پر‏‎ دست‌‏‎ با‏‎ اوكراين‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ دانشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ كاراته‌‏‎ تيم‌‏‎
امين‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ سعيد‏‎ دادرس‌ ، ‏‎ پويا‏‎ فرخي‌ ، ‏‎ رحمان‌‏‎ واصفي‌ ، ‏‎ منصور‏‎ سيد‏‎ گلي‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ داود‏‎ اسمعيلي‌ ، ‏‎
.هستند‏‎ اوكراين‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎ (‎مربي‌‏‎) صافي‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ زارعي‌‏‎

واليبال‌‏‎ در‏‎ پرش‌‏‎ تا‏‎ وميداني‌‏‎ دو‏‎ پرش‌‏‎ از‏‎


كبيري‌‏‎ حسن‌‏‎ محفل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎

تجربه‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ پيوست‌‏‎ مربيان‌‏‎ جرگه‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ بعد‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ كبيري‌‏‎ حسن‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ بازيگري‌‏‎ عمر‏‎ دوران‌‏‎ بيشترين‌‏‎ كه‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ همان‌‏‎ دخانيات‌ ، ‏‎ در‏‎ خود‏‎ مربيگري‌‏‎
در‏‎ هم‌‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎ واليبال‌‏‎ ستارگان‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "كرد‏‎ حسن‌‏‎" كه‌‏‎ شد‏‎ تيمي‌‏‎ سكاندار‏‎ گذراند ، ‏‎
رقابت‌هاي‌‏‎ فاتح‌‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ نفس‌گير‏‎ جدالي‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كبيري‌‏‎مي‌كرد‏‎ بازي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
سمت‌‏‎ از‏‎ دوم‌‏‎ نفر‏‎ ايستاده‌‏‎ كرد‏‎ حسن‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ راست‌‏‎ از‏‎ ايستاده‌‏‎ اول‌‏‎ نفر‏‎ كبيري‌‏‎.‎شد‏‎ تهران‌‏‎
.دارند‏‎ حضور‏‎ عكس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ تهراني‌‏‎ حسين‌‏‎ چايچي‌ ، ‏‎ محمود‏‎ چپ‌ ، ‏‎
زندگينامه‌‏‎
حسن‌‏‎:‎نام‌‏‎
كبيري‌‏‎:‎خانوادگي‌‏‎ نام‌‏‎
متولد1323‏‎
تهران‌‏‎:‎تولد‏‎ محل‌‏‎
ديپلم‌‏‎:‎تحصيلات‌‏‎
پسر‏‎ فرزند‏‎ داراي‌ 6‏‎ ;متاهل‌‏‎
تهرانجوان‌‏‎ هماو‏‎ دخانيات‌ ، ‏‎ ديهيم‌ ، ‏‎:باشگاهها‏‎

:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
سرنوشت‌‏‎ دست‌‏‎ كه‌‏‎ رفتيم‌‏‎ چهل‌‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ موفق‌‏‎ نسل‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ ستاره‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ آمال‌‏‎ همه‌‏‎ رشد‏‎ و‏‎ بالندگي‌‏‎ راه‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جواني‌‏‎داد‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ او‏‎ ورزشي‌‏‎ زندگي‌‏‎
راه‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ واليبال‌‏‎ بنام‌‏‎ ورزشكار‏‎ يك‌‏‎ توصيه‌‏‎ به‌‏‎ مي‌جست‌ ، ‏‎ ورزش‌ها‏‎ مادر‏‎ در‏‎ را‏‎ آرزوهايش‌‏‎
.رسيد‏‎ واليبال‌‏‎ به‌‏‎ دووميداني‌‏‎ در‏‎ پرش‌‏‎ رشته‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داد‏‎ مسير‏‎ تغيير‏‎
او‏‎ كه‌‏‎ گذاشت‌‏‎ جوان‌‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎ عمق‌‏‎ در‏‎ تاثيري‌‏‎ آنچنان‌‏‎ "همت‌يار‏‎ محمد‏‎" كننده‌‏‎ دلگرم‌‏‎ حرف‌هاي‌‏‎
.واليبال‌‏‎ شد‏‎ عشقش‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ سپرد‏‎ فراموشي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دووميداني‌‏‎ از‏‎ جدايي‌‏‎ و‏‎ فراق‌‏‎ غم‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎
بزرگان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ توانست‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ مثال‌زدني‌‏‎ پشتكار‏‎ و‏‎ اشتياق‌‏‎ با‏‎ "كبيري‌‏‎ حسن‌‏‎"
.ببيند‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ واليبال‌‏‎
سن‌ 17‏‎ در‏‎ واليبال‌‏‎ در‏‎ رسيده‌‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ تازه‌‏‎ اين‌‏‎ پاي‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ كافي‌‏‎ ديهيم‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ ماه‌‏‎ شش‌‏‎
دست‌‏‎ بزرگي‌‏‎ افتخارات‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ و‏‎ برسد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ سالگي‌‏‎
واليبال‌‏‎ كه‌‏‎ مدالي‌‏‎.بود‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌ 1966‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ آن‌‏‎ "نابترين‌‏‎" كه‌‏‎ يابد‏‎
.نشد‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ تكرارش‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ هرگز‏‎ بعد‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ باشد‏‎ مفيد‏‎ بازيكني‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ كبيري‌‏‎
جرگه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ وداع‌‏‎ بازيگري‌‏‎ دنياي‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ داد‏‎ ترجيح‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اخلاقي‌‏‎ ارزش‌هاي‌‏‎ شدن‌‏‎ كمرنگ‌‏‎
مرتضوي‌ ، ‏‎ مجتبي‌‏‎ صالحيه‌ ، ‏‎ مسعود‏‎ كرد ، ‏‎ حسن‌‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎ او‏‎ همدوره‌هاي‌‏‎ از‏‎.‎بپيوندد‏‎ مربيان‌‏‎
خسرو‏‎ مطلق‌ ، ‏‎ محمود‏‎ آيريا ، ‏‎ جمشيد‏‎ جعفر ، ‏‎ حاج‌‏‎ انصاري‌ ، ‏‎ چنگيز‏‎ همت‌يار ، ‏‎ محمد‏‎ دراني‌ ، ‏‎ محمد‏‎
.بخوانيد‏‎ پيشكسوت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ما‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎.‎كرد‏‎ ياد‏‎.‎.‎.‎و‏‎ ابراهيم‌‏‎
شاكري‌‏‎ علي‌‏‎
:گفت‌‏‎ شد ، ‏‎ علاقه‌مند‏‎ واليبال‌‏‎ به‌‏‎ ورزش‌ها‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ چگونه‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ صحبت‌هايش‌‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎ كبيري‌‏‎
پرش‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ و‏‎ دووميداني‌‏‎ به‌‏‎ ورزشي‌ام‌‏‎ فعاليت‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ تحصيل‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ جواني‌‏‎ سن‌‏‎ در‏‎
چهل‌‏‎ دهه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ "همت‌يار‏‎ محمد‏‎" كه‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ اما‏‎ بودم‌ ، ‏‎ علاقه‌مند‏‎ ارتفاع‌‏‎ و‏‎ طول‌‏‎
كه‌‏‎ خواست‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ غافلگيرم‌‏‎ انتظار‏‎ از‏‎ دور‏‎ پيشنهادي‌‏‎ با‏‎ بود ، ‏‎ پرش‌‏‎ در‏‎ تمرينم‌‏‎ تماشاگر‏‎
و‏‎ برسي‌‏‎ بالا‏‎ رده‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ واليبال‌‏‎ در‏‎ مي‌تواني‌‏‎ تلاش‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ او‏‎.‎آورم‌‏‎ روي‌‏‎ واليبال‌‏‎ به‌‏‎
.شوي‌‏‎ مبدل‌‏‎ بزرگي‌‏‎ ستاره‌‏‎ به‌‏‎
رشته‌اي‌‏‎ پذيرش‌‏‎ و‏‎ دووميداني‌‏‎ كردن‌‏‎ رها‏‎ و‏‎ بود‏‎ سخت‌‏‎ بسيار‏‎ برايم‌‏‎ پيشنهاد‏‎ اين‌‏‎ پذيرش‌‏‎ ابتدا‏‎
وادار‏‎ مرا‏‎ "همت‌يار‏‎" كننده‌‏‎ اميدوار‏‎ حرف‌هاي‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ ساخته‌‏‎ دودلي‌‏‎ و‏‎ ترديد‏‎ دچار‏‎ مرا‏‎ جديد‏‎
.پي‌بگيرم‌‏‎ واليبال‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ورزشي‌ام‌‏‎ فعاليت‌‏‎ ادامه‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ افكارم‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ ساخت‌‏‎
بود‏‎ راه‌‏‎ آغاز‏‎ ديهيم‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ (‎استقلال‌‏‎)‎ تاج‌‏‎ دوم‌‏‎ تيم‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ ديهيم‌‏‎.‎بود‏‎ ديهيم‌‏‎ باشگاه‌‏‎ با‏‎ واليبالم‌‏‎ آغاز‏‎
ديهيم‌‏‎ به‌‏‎ "همت‌يار‏‎" پيشنهاد‏‎ به‌‏‎.مي‌زدند‏‎ توپ‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دوران‌‏‎ آن‌‏‎ واليبال‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎
پورهاشمي‌ ، ‏‎ كمال‌‏‎ جعفر ، ‏‎ حاج‌‏‎ انصاري‌ ، ‏‎ چنگيز‏‎ دراني‌ ، ‏‎ محمد‏‎ چون‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ و‏‎ پيوستم‌‏‎
به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ باشگاهي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ تجربه‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ خاوري‌‏‎ اختر‏‎ و‏‎ شيرواني‌‏‎ اصغر‏‎ آيريا ، ‏‎ جمشيد‏‎
.رسيديم‌‏‎ تهران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نيابت‌‏‎ مقام‌‏‎
صوفيه‌‏‎ و‏‎ بانكوك‌‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ گشود ، ‏‎ رويم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ درهاي‌‏‎ واليبال‌‏‎ در‏‎ ماه‌تمرين‌‏‎ شش‌‏‎
اروپا‏‎ قاره‌‏‎ از‏‎ كننده‌اش‌‏‎ شركت‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مسابقاتي‌‏‎ در‏‎.‎رفتم‌‏‎ تركيه‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
توام‌‏‎ مكث‌‏‎ با‏‎ تور‏‎ بالاي‌‏‎ در‏‎ پروازم‌‏‎ كه‌‏‎ سرعتي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مسابقات‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.بودند‏‎
.شدم‌‏‎ دفاعي‌‏‎ مغلوب‏‎ كمتر‏‎ كردن‌ها‏‎ مكث‌‏‎ همين‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ معروف‌شدم‌‏‎ بسيار‏‎ بود ، ‏‎
شادروان‌‏‎ مربيگري‌‏‎ با‏‎ آسيايي‌ 1966‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ بازيگري‌ام‌‏‎ دوران‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
دوره‌‏‎ نتيجه‌‏‎ نتوانستيم‌‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌ 1970‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيديم‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ جبارزادگان‌‏‎
بازيهاي‌ 70‏‎ در‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎.‎نبود‏‎ خوبي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ اصلا‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ پيش‌‏‎
.كرد‏‎ پيدا‏‎ ارتقا‏‎ جهان‌‏‎ مربيان‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ تا‏‎ بعدها‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ چكسلواكي‌‏‎ از‏‎ "رايم‌‏‎"
فراموش‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ هرگز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ورزشي‌ام‌‏‎ زندگي‌‏‎ مهم‌‏‎ رويدادهاي‌‏‎ از‏‎ صوفيه‌‏‎ جهاني‌ 1970‏‎ مسابقات‌‏‎
خود‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ نگاهها‏‎ همه‌‏‎ توجه‌‏‎ درخور‏‎ بازيهاي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎نمي‌كنم‌‏‎
.شد‏‎ بالاتر‏‎ مراحل‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ صعود‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ تجربه‌‏‎ كمبود‏‎ كه‌‏‎ حيف‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ ساخته‌‏‎

دخانيات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ بيشترين‌‏‎
بيشترين‌‏‎ كه‌‏‎ داشتم‌‏‎ عضويت‌‏‎ تهرانجوان‌‏‎ هماو‏‎ دخانيات‌ ، ‏‎ ديهيم‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
پيداكردن‌‏‎ براي‌‏‎ دبيرستان‌‏‎ دوره‌‏‎ تحصيلات‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎بود‏‎ دخانيات‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ عضويت‌ام‌‏‎ زمان‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بازيگري‌ام‌‏‎ دوران‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ چندقهرماني‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ پيوستم‌‏‎ دخانيات‌‏‎ به‌‏‎ شغل‌‏‎
.دادم‌‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ ورزشي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ سال‌‏‎ مدت‌ 3‏‎ به‌‏‎ مربي‌‏‎
پرتوي‌ ، ‏‎ عزيز‏‎ قديري‌ ، ‏‎ جمشيد‏‎ پاكرو ، ‏‎ نادر‏‎ حسن‌كرد ، ‏‎ بازيكناني‌چون‌‏‎ ‎‏‏، با‏‎ دخانيات‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎
.شديم‌‏‎ تهران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ حيدري‌‏‎ امير‏‎ ابراهيم‌‏‎ و‏‎ چايچي‌‏‎ محمود‏‎
ژاپن‌‏‎ و‏‎ شوروي‌‏‎ چكسلواكي‌ ، ‏‎ مربيگري‌‏‎ كلاس‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
پراگ‌‏‎ در‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كلاس‌هاي‌‏‎ در‏‎ بگيرم‌ ، ‏‎ قرار‏‎ مربيگري‌‏‎ روز‏‎ دانش‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ بازي‌‏‎ دوران‌‏‎ اندوخته‌هاي‌‏‎ بتوانم‌‏‎ تا‏‎ كردم‌‏‎ شركت‌‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ سابق‌‏‎ شوروي‌‏‎ و‏‎ چكسلواكي‌‏‎
.دهم‌‏‎ انتقال‌‏‎ جوانان‌‏‎
.شدم‌‏‎ مختلف‌‏‎ مسابقات‌‏‎ فاتح‌‏‎ هدايتم‌‏‎ تحت‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ مربيگري‌‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ چندسالي‌‏‎
امروز‏‎ و‏‎ ديروز‏‎ واليبال‌‏‎ تفاوت‌‏‎
الي‌‏‎ به‌ 3‏‎ نزديك‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ آسان‌‏‎ بسيار‏‎ ما‏‎ دوره‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ واليبال‌‏‎ بازي‌‏‎ الان‌‏‎
.مي‌شدند‏‎ پيراهن‌‏‎ چهار‏‎ تا‏‎ سه‌‏‎ تعويض‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ بازيكنان‌‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎ مي‌انجاميد‏‎ طول‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌‏‎ ‎‏‏5/3‏‎
يك‌‏‎ "ليبرو‏‎"بازيكن‌‏‎ شدن‌‏‎ اضافه‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ كاهش‌‏‎ بازيها‏‎ زمان‌‏‎ هم‌‏‎ قوانين‌‏‎ باتغيير‏‎ حالا‏‎
.مي‌گردد‏‎ باز‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ كافي‌‏‎ استراحت‌‏‎ با‏‎ زمين‌‏‎ از‏‎ رفتن‌‏‎ بيرون‌‏‎ با‏‎ اسپوكر‏‎
از‏‎ سطل‌‏‎ نصف‌‏‎ مي‌شد‏‎ چلانده‌‏‎ بازيكني‌‏‎ پيراهن‌‏‎ وقتي‌‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ گاه‌‏‎ پنجاه‌‏‎ و‏‎ چهل‌‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎
.مي‌شد‏‎ پر‏‎ آب‏‎ از‏‎ پيراهن‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ خيسي‌‏‎
فعلي‌‏‎ زمين‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ مي‌آيد‏‎ يادم‌‏‎.مي‌كرديم‌‏‎ بازي‌‏‎ آماده‌‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎ مواقع‌‏‎ بيشتر‏‎ خودمان‌‏‎ تازه‌‏‎
پارو‏‎ با‏‎ برف‌‏‎ باريدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ بود‏‎ زمين‌‏‎ ‎‏‏، محافظ‏‎ حسن‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ فردي‌‏‎ (امجديه‌‏‎) شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎
رشته‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تير‏‎ سالن‌هفتم‌‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎.‎مي‌ساختيم‌‏‎ بازي‌‏‎ آماده‌‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎
امروز‏‎.‎مي‌گرفت‌‏‎ قرار‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ دوبار‏‎ هفته‌اي‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اختصاص‌‏‎ ورزشي‌‏‎
توپ‌هاي‌‏‎ خوب ، ‏‎ قراردادهاي‌‏‎ پيش‌‏‎ آماده‌ ، ‏‎ سالن‌‏‎.‎مشغولند‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ نعمت‌‏‎ و‏‎ ناز‏‎ در‏‎ بازيكنان‌‏‎
اگر‏‎.‎نبود‏‎ خبرهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ هرگز‏‎ ما‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ نيست‌ ، ‏‎ مشكل‌‏‎ چندان‌‏‎ كردن‌‏‎ بازي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ استاندارد‏‎
.مي‌برديم‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ بود‏‎ "رالي‌‏‎" واليبال‌‏‎
.هستند‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ هم‌‏‎ ضعيف‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ واليبال‌ ، ‏‎ شدن‌‏‎ "رالي‌‏‎" با‏‎ امروز‏‎
تيم‌‏‎ بود‏‎ "رالي‌‏‎" واليبال‌‏‎ ما‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ هم‌‏‎ شايد‏‎.دارد‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ سرويس‌‏‎ هر‏‎ شدن‌‏‎ خراب‏‎ الان‌‏‎
.كند‏‎ غلبه‌‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ بلغارستان‌‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ دوران‌‏‎ آن‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بر‏‎ مي‌توانست‌‏‎ ايران‌‏‎
كامل‌‏‎ رفيق‌‏‎ يك‌‏‎ كرد‏‎ حسن‌‏‎
به‌‏‎ خود‏‎ همدوره‌اي‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ مي‌كشانيم‌ ، ‏‎ دوران‌‏‎ دوستي‌هاي‌آن‌‏‎ و‏‎ رفاقت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ صحبت‌‏‎ وقتي‌‏‎
ذكر‏‎ با‏‎ كبيري‌‏‎.‎مي‌داند‏‎ كامل‌‏‎ رفيق‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ "كرد‏‎ حسن‌‏‎" آنها‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ مي‌كند ، ‏‎ ياد‏‎ نيكي‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بود ، ‏‎ قرار‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌ 1970‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خاطره‌اي‌‏‎
باشگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ دوران‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خسرواني‌‏‎ اما‏‎ برود ، ‏‎ روسيه‌‏‎ به‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ چند‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎
بدرقه‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎.‎شد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ عضويتم‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نرفتنم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ تاج‌‏‎
جمع‌‏‎ در‏‎ استحقاق‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ كرد‏‎ حسن‌‏‎ رفتم‌ ، ‏‎ راه‌آهن‌‏‎ ايستگاه‌‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ و‏‎ جبارزادگان‌‏‎
.شد‏‎ رفتني‌‏‎ من‌‏‎ اصرار‏‎ و‏‎ دلداري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نرود‏‎ مسكو‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ گريه‌‏‎ نيستم‌‏‎ اعزامي‌‏‎ نفرات‌‏‎
تيم‌‏‎ دوم‌‏‎ نفر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بودم‌‏‎ آماده‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ تمرين‌‏‎ آنقدر‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازگشت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎
.رفتم‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎
دوست‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ رفيق‌‏‎ يك‌‏‎ زمين‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مقتدر‏‎ كاپيتاني‌‏‎ ميدان‌ ، ‏‎ در‏‎ كرد‏‎ حسن‌‏‎ كلام‌‏‎ دريك‌‏‎
.بود‏‎ داشتني‌‏‎
واليبال‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ خوب‏‎ آينده‌اي‌‏‎
آينده‌‏‎ سال‌‏‎ دوسه‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اعتقاد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اميدوار‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ آينده‌‏‎ به‌‏‎ كبيري‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ يزداني‌خرم‌‏‎ تصدي‌‏‎ دوران‌‏‎ او‏‎.‎مي‌كشد‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ انتظار‏‎ بزرگي‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎
.مي‌داند‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ دوران‌‏‎ بهترين‌‏‎
وجوان‌‏‎ نوجوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ واليبال‌‏‎ فعلي‌‏‎ مشكل‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
منزلت‌‏‎ و‏‎ قدر‏‎ و‏‎ هستند‏‎ لازمه‌‏‎ شادابي‌‏‎ و‏‎ انگيزه‌‏‎ آن‌‏‎ فاقد‏‎ مي‌رسند‏‎ بزرگسالان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كارشناسي‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مشكل‌نياز‏‎ اين‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎نمي‌دانند‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ پيراهن‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ مشكلي‌‏‎ چنين‌‏‎ گرفتار‏‎ بازيكنان‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ بپردازد‏‎ معضل‌‏‎ اين‌‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎ زوايا‏‎ تمامي‌‏‎
بهترين‌ها‏‎ اوليايي‌‏‎ و‏‎ محمودي‌‏‎ كرد ، ‏‎
بسيار‏‎ محمودي‌‏‎ بهنام‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ ششدانگ‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎ حسن‌‏‎ من‌‏‎ ديد‏‎ به‌‏‎
جهان‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ شود‏‎ هدايت‌‏‎ خوب‏‎ اگر‏‎ هم‌‏‎ اوليايي‌‏‎ افشين‌‏‎ و‏‎ عاليست‌‏‎
.باشد‏‎
.مي‌پسندم‌‏‎ را‏‎ عندليب‏‎ كار‏‎ هم‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎

نشد‏‎ شنيده‌‏‎ هيچگاه‌‏‎ كه‌‏‎ صدايي‌‏‎


بود‏‎ تنها‏‎ رنگرز‏‎

منصوريان‌‏‎ رضا‏‎ محمد‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ طلاي‌‏‎ آساني‌مدال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ "رنگرز‏‎ حسن‌‏‎" كند‏‎ باور‏‎ نمي‌تواند‏‎ هيچكس‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎
گذشت‌‏‎ با‏‎.باشد‏‎ كرده‌‏‎ "اوف‌‏‎ گايدرمامدعلي‌‏‎" روسي‌‏‎ نيمه‌‏‎ و‏‎ نصف‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ تقديم‌‏‎ را‏‎ ميلادي‌‏‎ ‎‏‏2002‏‎
حريف‌‏‎ با‏‎ رنگرز‏‎ مبارزه‌‏‎ نحوه‌‏‎ درباره‌‏‎ متفاوتي‌‏‎ اظهارنظرهاي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ متحمل‌‏‎ "گوكولوف‌‏‎" مقابل‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ تلخي‌‏‎ شكست‌‏‎ و‏‎ تركمني‌اش‌‏‎
دردآلود‏‎ ناكامي‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ حياتي‌‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ بسيار‏‎ نكته‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ تمامي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ اشاره‌‏‎ كمتر‏‎ باشد‏‎
تجزيه‌‏‎ سطحي‌‏‎ خيلي‌‏‎ دوره‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ حاصله‌‏‎ اتفاقات‌‏‎ هميشه‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎
بررسي‌‏‎ و‏‎ نقد‏‎ بوته‌‏‎ در‏‎ حاصله‌‏‎ نتايج‌‏‎ و‏‎ اتفاقات‌‏‎ اصل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ديده‌‏‎ كمتر‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎
ي‌‏‎ باخت‌ها‏‎ و‏‎ شكست‌ها‏‎ حتي‌‏‎.‎شود‏‎ گرفته‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ لازم‌‏‎ درس‌هاي‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ كارشناسي‌‏‎ دقيق‌‏‎
حلاجي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ بتوان‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ برداشته‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ نكاتي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ هم‌‏‎ بد‏‎ خيلي‌‏‎
.گشود‏‎ ابهامات‌‏‎ بسياري‌‏‎ از‏‎ گره‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كرد ، ‏‎
كوچينگ‌‏‎ و‏‎ مربيگري‌‏‎ آموزش‌ ، ‏‎ امر‏‎ مي‌بيند‏‎ و‏‎ ديده‌‏‎ آسيب‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ كشتي‌‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
آنها‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ جايگاه‌‏‎ در‏‎ مورد‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ ديده‌‏‎ گاه‌‏‎ هيچ‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.شود‏‎ گرفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ شان‌‏‎ ضعف‌‏‎ و‏‎ قوت‌‏‎ نقاط‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎
جديد‏‎ علوم‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ موارد‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ فهميد‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كوتاه‌‏‎ بررسي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
گرفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ حالاتي‌‏‎ در‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خاصي‌‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ كرسي‌ها‏‎ داراي‌‏‎ ورزشي‌‏‎
درمجموعه‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ شده‌‏‎ تفكيك‌‏‎ مسائلي‌‏‎ چنين‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درحالي‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎
.مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎ محسوسي‌‏‎ ريختگي‌‏‎ به‌هم‌‏‎ و‏‎ آشكار‏‎ تداخل‌‏‎ كشورمان‌‏‎ در‏‎ رايج‌‏‎ ورزش‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ديده‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ آگاه‌‏‎ خود‏‎ وظايف‌‏‎ شرح‌‏‎ از‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ هيچ‌كس‌‏‎ ديگر‏‎ بيان‌‏‎ به‌‏‎ يعني‌‏‎
كاملا‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نيستند‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ آگاه‌‏‎ يكديگر‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ حالات‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ مربيان‌‏‎
.مي‌خورند‏‎ هم‌‏‎ مشكل‌‏‎ به‌‏‎ طبيعي‌‏‎
.كردند‏‎ قلمفرسايي‌‏‎ هم‌‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎ گفتند‏‎ سخن‌‏‎ همه‌‏‎ مسكو‏‎ در‏‎ رنگرز‏‎ حسن‌‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ اخير‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎
نكته‌‏‎ اين‌‏‎ لهجه‌‏‎ صراحت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ شجاعت‌‏‎ كه‌‏‎ نشد‏‎ پيدا‏‎ كسي‌‏‎ اما‏‎
وجود‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ بلكه‌كسان‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ او‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ تنها‏‎ رنگرز‏‎ شكست‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ بيان‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎
همان‌‏‎ يعني‌‏‎.‎باشند‏‎ داشته‌‏‎ او‏‎ شكست‌‏‎ يا‏‎ پيروزي‌‏‎ در‏‎ مستقيم‌‏‎ تاثير‏‎ مي‌توانسته‌اند‏‎ كه‌‏‎ داشته‌اند‏‎
ايفا‏‎ را‏‎ مربي‌‏‎ يا‏‎ كوچينگ‌‏‎ نقش‌‏‎ كنارش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ همان‌‏‎ داده‌اند ، ‏‎ تعليم‌‏‎ را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
با‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ درنظر‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ جايگاهي‌‏‎ در‏‎ توانسته‌اند‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎كرده‌اند‏‎
آگاهي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ او‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ القاء‏‎ خود‏‎ فرمان‌‏‎ تحت‌‏‎ شاگرد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كافي‌‏‎ تمركز‏‎ لازم‌ ، ‏‎ تدبير‏‎ و‏‎ درايت‌‏‎
.بفرستند‏‎ تشك‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ حريف‌‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ كامل‌‏‎
كه‌‏‎ حالتي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ تركمن‌‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ رنگرز‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ باوري‌‏‎ چنين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ چگونه‌‏‎
گرفتار‏‎ حريف‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ روي‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ بارانداز‏‎ فن‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ است‌‏‎ برده‌‏‎ (‎‎‏‏09‏‎) را‏‎ مسابقه‌‏‎
به‌‏‎ نيازي‌‏‎ هيچ‌‏‎ برده‌اي‌ ، ‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ حسن‌جان‌‏‎ بگويد‏‎ كه‌‏‎ نشنود‏‎ هم‌‏‎ صدايي‌‏‎ هيچ‌‏‎ !ياللعجب‏‎ و‏‎ شود‏‎
همين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ برده‌اي‌‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ تو‏‎.نرو‏‎ فني‌‏‎ هيچ‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎.‎كن‌‏‎ آرام‌‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎.نيست‌‏‎ فن‌‏‎ اجراي‌‏‎
را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ آشنا‏‎ صداي‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ دريغ‌‏‎ !اشاره‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ دريغ‌‏‎ اما‏‎.برسي‌‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواني‌‏‎ هم‌‏‎ برد‏‎
را‏‎ معيني‌‏‎ استراتژي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ نقشه‌‏‎ كشتي‌‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ اينها‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ كند‏‎ راهنمايي‌‏‎
.باشد‏‎ كرده‌‏‎ ترسيم‌‏‎
از‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اشتباهاتي‌‏‎ و‏‎ اشكالات‌‏‎ قرباني‌‏‎ "رنگرز‏‎ حسن‌‏‎" في‌الواقع‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎.‎آن‌نداريم‌‏‎ درمان‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ نسخه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ناآگاهانه‌‏‎ يا‏‎ ناخواسته‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ خود‏‎ كشتي‌‏‎
جايگاه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كساني‌‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ يا‏‎ اين‌‏‎ دلجويي‌‏‎ اسباب‏‎ بخواهيم‌‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎ بدتر‏‎ هم‌‏‎
ضرر‏‎ هميشه‌‏‎ عملكردشان‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ قرار‏‎ كوچ‌‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎
.است‌‏‎ امثالهم‌‏‎ و‏‎ رنگرز‏‎ نظير‏‎ قهرماناني‌‏‎ آفرين‌‏‎
اولويت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ ورزش‌‏‎ بدنه‌‏‎ در‏‎ اصلاحات‌‏‎ امر‏‎ كه‌‏‎ كشتي‌‏‎ محترم‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ است‌‏‎ خوب‏‎ چه‌‏‎
راه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ اهميت‌‏‎ مربيان‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
.بردارد‏‎ را‏‎ موثري‌‏‎ اساسي‌و‏‎ گام‌هاي‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ اصلاح‌پذيري‌‏‎ و‏‎ ساماندهي‌‏‎

داور‏‎ دارد‏‎ جريان‌‏‎ كشتي‌‏‎ وقتي‌‏‎ :‎خالدي‌‏‎ مهدي‌‏‎
كند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ مسابقه‌‏‎ برنده‌‏‎ نمي‌تواند‏‎


مسابقات‌‏‎ در‏‎ رنگرز‏‎ غيرمنتظره‌‏‎ شكست‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ داوران‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ خالدي‌‏‎ مهدي‌‏‎
.بود‏‎ مانده‌‏‎ مبهوت‌‏‎ تركمنستاني‌‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ رنگرز‏‎ مسابقه‌‏‎ داور‏‎:مي‌گويد‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎
روي‌‏‎ بارانداز‏‎ فن‌‏‎ اجراي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ وي‌‏‎.‎بود‏‎ پيش‌‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ كه‌ 9‏‎ شد‏‎ ضربه‌فني‌‏‎ درحالي‌‏‎ رنگرز‏‎
در‏‎ بديهي‌‏‎ قانون‌‏‎ يك‌‏‎ اما‏‎.است‌‏‎ داده‌‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ عالي‌‏‎ امتياز‏‎ با‏‎ آن‌كه‌‏‎ خيال‌‏‎ به‌‏‎ خوابيد‏‎ پل‌‏‎
كشتي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"كند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ مسابقه‌‏‎ برنده‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ داور‏‎ دارد‏‎ جريان‌‏‎ كشتي‌‏‎ وقتي‌‏‎" مي‌گويد‏‎ كشتي‌‏‎
حسن‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ اعلام‌‏‎ امكان‌‏‎ داور‏‎ تا‏‎ بازگردد‏‎ عادي‌‏‎ حالت‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
.بود‏‎ مقصر‏‎ رنگرز‏‎

رنگرز‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ كارشناسان‌‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎


دارد‏‎ ارزش‌‏‎ طلا‏‎ مثل‌‏‎ رنگرز‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ :‎اميررضاخادم‌‏‎

دوره‌‏‎ اين‌‏‎ كشتي‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ من‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎ "رنگرز‏‎" كشتي‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ "خادم‌‏‎ رضا‏‎ امير‏‎"
در‏‎ امتياز‏‎ از60‏‎ بيش‌‏‎ آوردن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ با‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رقابتها‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ بهتر‏‎ جهان‌‏‎ كيلوگرمي‌هاي‌‏‎ تمامي‌55‏‎ از‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ كشتي‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ باورنكردني‌‏‎ حادثه‌‏‎ يك‌‏‎ تركمنستاني‌‏‎ "گوكولوف‌‏‎" برابر‏‎ در‏‎ "رنگرز‏‎" شكست‌‏‎:شد‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ حوادث‌‏‎ جور‏‎ اين‌‏‎ هميشه‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎
فال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ دارد‏‎ كه‌‏‎ هوشمندي‌‏‎ و‏‎ توانايي‌ها‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ "رنگرز‏‎":شد‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎
المپيك‌2004‏‎ بازيهاي‌‏‎ و‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ براي‌‏‎ گران‌‏‎ تجربه‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ نيك‌‏‎
.كند‏‎ استفاده‌‏‎
حريفان‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ برتر‏‎ وزني‌‏‎ هر‏‎ قهرمان‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ بهترين‌‏‎ برنده‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ هميشه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ "خادم‌‏‎"
بهترين‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ وجود‏‎ با‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "رنگرز‏‎" اما‏‎ نمي‌دهد ، ‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎
.داشت‌‏‎ را‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ استحقاق‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كسي‌‏‎
غيرمنتظره‌‏‎ شكست‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ كارشناسان‌‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ "خادم‌‏‎"
طلا‏‎ مانند‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ وي‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ نخواهد‏‎ كم‌‏‎ وي‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ از‏‎ هيچ‌وجه‌‏‎ به‌‏‎ "رنگرز‏‎"
.دارد‏‎ ارزش‌‏‎
وخودباوري‌‏‎ شكوفايي‌‏‎ توانايي‌ ، ‏‎ قدرت‌ ، ‏‎ اوج‌‏‎ كه‌در‏‎ "رنگرز‏‎" براي‌‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
راهنمايي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ فرا‏‎ گوش‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ جديت‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ عطفي‌‏‎ نقطه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎
.كند‏‎ ترسيم‌‏‎ ايران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ روشنتري‌‏‎ بسيار‏‎ آينده‌‏‎ مربيانش‌‏‎
خاطر‏‎ به‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ حدود‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎ مسابقه‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "رنگرز‏‎":گفت‌‏‎ "خادم‌‏‎"
زيبايي‌‏‎ بسيار‏‎ بود ، كشتي‌هاي‌‏‎ نگذاشته‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ سنگيني‌‏‎ تمرينات‌‏‎ راستش‌‏‎ پاي‌‏‎ مچ‌‏‎ آسيبديدگي‌‏‎
داد ، ‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ ممكن‌‏‎ امتيازهاي‌‏‎ بيشترين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ارائه‌‏‎ خود‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ نبوده‌‏‎ بيش‌‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ آن‌شكست‌ ، ‏‎
هستي‌‏‎ تو‏‎ واقعي‌‏‎ قهرمان‌‏‎:رنگرز‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ مارتينتي‌‏‎
مدالهاي‌‏‎ توزيع‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ (‎فيلا‏‎) كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎ "مارتينتي‌‏‎ رافي‌‏‎"
را‏‎ او‏‎ دلاورانه‌‏‎ كشتي‌هاي‌‏‎ كوتاهي‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌55‏‎ قهرمانان‌‏‎
.هستي‌‏‎ تو‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ واقعي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎:‎مي‌شود‏‎ يادآور‏‎ و‏‎ مي‌گويد‏‎ تبريك‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎
بودي‌‏‎ سرتر‏‎ كيلوگرمي‌ها‏‎ تمامي‌55‏‎ از‏‎ گردن‌‏‎ سرو‏‎ يك‌‏‎ تو‏‎ مي‌شود ، ‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎
.شوي‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ تا‏‎ كني‌‏‎ تلاش‌‏‎ بايد‏‎ نباش‌‏‎ ناراحت‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ تو‏‎ حق‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ و‏‎
بود‏‎ رنگرز‏‎ برازنده‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎:گوميش‌‏‎ علي‌‏‎
از‏‎ (‎ايپز‏‎)‎ ورزشي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ عكاسان‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎ انجمن‌‏‎ كشتي‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ "گوميش‌‏‎ علي‌‏‎"
تنها‏‎ جهان‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌55‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ شد ، ‏‎ حيف‌‏‎:‎گفت‌‏‎ رنگرز‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تركيه‌‏‎
.بود‏‎ "رنگرز‏‎ حسن‌‏‎" برازنده‌‏‎
داشت‌‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ بسيار‏‎ انعكاس‌‏‎ تركيه‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎ "رنگرز‏‎" شكست‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
.مي‌دانستند‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ مستحق‌‏‎ را‏‎ او‏‎ و‏‎ بودند‏‎ وي‌‏‎ ناراحت‌‏‎ آنها‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎
.مي‌دانند‏‎ وي‌‏‎ شكست‌‏‎ اصلي‌‏‎ علت‌‏‎ را‏‎ داوري‌‏‎ مقررات‌‏‎ به‌‏‎ "رنگرز‏‎" آگاهي‌‏‎ عدم‌‏‎ تركها‏‎:‎گفت‌‏‎ "گوميش‌‏‎"
كشتي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ واقعي‌‏‎ پهلوان‌‏‎ و‏‎ كشتي‌گير‏‎ يك‌‏‎ "رنگرز‏‎" تفاصيل‌‏‎ اين‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
سالها‏‎ شيوه‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ خواهد‏‎ و‏‎ مي‌گذارد‏‎ اجرا‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ تركها‏‎ و‏‎ ايراني‌ها‏‎ سبك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.باشد‏‎ مطرح‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎
كرد‏‎ اشتباه‌‏‎ رنگرز‏‎:"خواه‌‏‎ سيم‌‏‎"
ايران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ "رنگرز‏‎ حسن‌‏‎" اختصاصي‌‏‎ مربي‌‏‎ "سيم‌خواه‌‏‎ رضا‏‎"
غافلگيري‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ "رنگرز‏‎" اخير‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ زحمات‌‏‎ مزد‏‎ كمترين‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎ درباره‌‏‎
.شد‏‎ تبديل‌‏‎ برنز‏‎ به‌‏‎
را‏‎ روسيه‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ نشده‌‏‎ غافلگير‏‎ اگر‏‎ "رنگرز‏‎":‎افزود‏‎ "سيم‌خواه‌‏‎"
.شد‏‎ مي‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ ستاره‌‏‎ بار‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ مي‌داد‏‎ شكست‌‏‎
روسيه‌‏‎ متوسط‏‎ كشتي‌گير‏‎ تقديم‌‏‎ دودستي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ طلاي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ "رنگرز‏‎":كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
.كرد‏‎
بود‏‎ طلا‏‎ رنگرز‏‎ حق‌‏‎:‎مولينا‏‎
رنگرزو‏‎ رده‌بندي‌‏‎ كشتي‌‏‎ تشك‌‏‎ رياست‌‏‎ كه‌‏‎ كوبا‏‎ از‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ ممتاز‏‎ داور‏‎ "مولينا‏‎"
در‏‎ تو‏‎ حق‌‏‎ است‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ "رنگرز‏‎" به‌‏‎ كشتي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ داشت‌ ، ‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ارمنستان‌‏‎ از‏‎ خاچاطوريان‌‏‎
.رسيد‏‎ خواهي‌‏‎ حقت‌‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ بكوش‌‏‎ نباش‌ ، ‏‎ ناراحت‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ رنگرز‏‎: شيراني‌‏‎
كرد‏‎ رها‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ داور‏‎ سوت‌‏‎
نتوانسته‌ايم‌‏‎ هنوز‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ مسكو‏‎ در‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "شيراني‌‏‎ رسول‌‏‎"
كشتي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ هضم‌‏‎ تركمنستاني‌‏‎ خوب‏‎ نه‌چندان‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ مقابل‌‏‎ را‏‎ رنگرز‏‎ شكست‌‏‎
آخرين‌‏‎ "رنگرز‏‎" كه‌‏‎ زماني‌‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎.‎بود‏‎ اسير‏‎ رنگرز‏‎ دستان‌‏‎ در‏‎ موم‌‏‎ مثل‌‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎
به‌‏‎ او‏‎ امتيازهاي‌‏‎ حساب‏‎ چون‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تصور‏‎ شد‏‎ امتياز‏‎ دو‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اجرا‏‎ وي‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ بارانداز‏‎
رها‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ داور‏‎ پاياني‌‏‎ سوت‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎ كشتي‌‏‎ ديگر‏‎ رسيده‌‏‎ ‎‏‏11‏‎
مقاومت‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خراب‏‎ رنگرز‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ خاص‌‏‎ زرنگي‌‏‎ با‏‎ "گوكولوف‌‏‎" شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
.كرد‏‎ آشنا‏‎ تشك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ او‏‎ شانه‌هاي‌‏‎
گذاشت‌‏‎ كنار‏‎ رنگرز‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ المپيك‌‏‎ طلاي‌‏‎ :‎توكل‌‏‎ دكتر‏‎

به‌واقع‌‏‎:‎گفت‌‏‎ "رنگرز‏‎" درباره‌‏‎ فيلا‏‎ پزشكي‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ "توكل‌‏‎ محمد‏‎" دكتر‏‎
دوره‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ برد ، ‏‎ نام‌‏‎ جهان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ پديده‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "رنگرز‏‎" از‏‎ بايد‏‎
و‏‎ تماشاگران‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ خاصي‌‏‎ هيجان‌‏‎ فن‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ نمايش‌‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ فنون‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎ رقابتها‏‎ از‏‎
ديده‌‏‎ فرنگي‌كاري‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ كمتر‏‎ در‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ مسابقه‌ها‏‎ برگزاركنندگان‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ تركمنستاني‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ جز‏‎ به‌‏‎"رنگرز‏‎":شد‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
و‏‎ داد‏‎ فني‌شكست‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كشتي‌گير‏‎ سه‌‏‎ شد ، ‏‎ فني‌‏‎ ضربه‌‏‎ غيرمنتظره‌‏‎ به‌طور‏‎ امتياز‏‎ كسب11‏‎
جهان‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ فرنگي‌در‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ حريفش‌‏‎ از‏‎ امتياز‏‎ هم‌10‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ بي‌نظير‏‎
اما‏‎ بود ، ‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "رنگرز‏‎" حق‌‏‎ كمترين‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌55‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎:گفت‌‏‎ توكل‌‏‎ دكتر‏‎
المپيك‌2004‏‎ بازيهاي‌‏‎ طلاي‌‏‎ بايد‏‎ كند‏‎ دنبال‌‏‎ منظم‌‏‎ و‏‎ مرتب‏‎ همچنان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمرينات‌‏‎ وي‌‏‎ اگر‏‎
.گذاشت‌‏‎ كنار‏‎ وي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ يونان‌‏‎
شد‏‎ حادثه‌‏‎ دچار‏‎ رنگرز‏‎ :حميدي‌‏‎ امير‏‎

:گفت‌‏‎ "رنگرز‏‎" درباره‌‏‎ مسكو‏‎ جهاني‌‏‎ به‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ اعزامي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎ "حميدي‌‏‎ امير‏‎" استاد‏‎
بلكه‌‏‎ ما‏‎ نه‌تنها‏‎.‎نمي‌كند‏‎ كم‌‏‎ رنگرز‏‎ فني‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ از‏‎ چيزي‌‏‎ تركمن‌‏‎ حريف‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ او‏‎ شكست‌‏‎
حادثه‌‏‎ دچار‏‎ و‏‎ بود‏‎ ميدان‌‏‎ برتر‏‎ كشتي‌گير‏‎ "رنگرز‏‎" كه‌‏‎ ديدند‏‎ مسابقه‌ها‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ حاضران‌‏‎ تمامي‌‏‎
.شد‏‎

مقداري‌‏‎ حساس‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ رنگرز‏‎ :وروشنين‌‏‎
مي‌كند‏‎ عمل‌‏‎ احساساتي‌‏‎


سرمربي‌‏‎ و‏‎ مدرس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سالي‌نيز‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ روسيه‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ وروشنين‌‏‎
:گفت‌‏‎ "رنگرز‏‎" مورد‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ خدمات‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ بزرگسالان‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
چون‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ قهرمان‌‏‎ دوباره‌‏‎ كند‏‎ استفاده‌‏‎ فكرش‌‏‎ از‏‎ "رنگرز‏‎" اگر‏‎ گفتم‌‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ مصاحبه‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎
.مي‌كند‏‎ عمل‌‏‎ احساساتي‌‏‎ مقداري‌‏‎ حساس‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ "رنگرز‏‎" مي‌دانستم‌‏‎
جوان‌‏‎ او‏‎.طلابود‏‎ مدال‌‏‎ حقش‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "رنگرز‏‎" بگويم‌‏‎ بايد‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
جهان‌‏‎ در‏‎ تمرينات‌‏‎ تداوم‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ هنوز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ واقعي‌‏‎ كار‏‎ فرنگي‌‏‎ ويك‌‏‎ توانمند‏‎ بسيار‏‎
.باشد‏‎ چهره‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎
باعث‌‏‎ تركمني‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ برابر‏‎ در‏‎ باورنكردني‌‏‎ شرايط‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ "رنگرز‏‎" شكست‌‏‎:گفت‌‏‎ "وروشنين‌‏‎"
.كنم‌‏‎ تماشا‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ روسيه‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ با‏‎ وي‌‏‎ كشتي‌‏‎ داشتم‌‏‎ دوست‌‏‎ چون‌‏‎ شد ، ‏‎ من‌‏‎ تاسف‌‏‎ و‏‎ تاثر‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.