شماره‌ 2867‏‎ ‎‏‏،‏‎Oct.13 ,2002 مهر 1381 ، ‏‎ يكشنبه‌ 21‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Water and Agriculture
Business
Thought
Metropolitan
Life
Women
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Last Page
مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ جوري‌‏‎ اين‌‏‎ آدم‌ها‏‎

شاعر‏‎ خصوصي‌‏‎ زندگي‌‏‎

باران‌‏‎ در‏‎ آواز‏‎

شخصيت‌‏‎ خلق‌‏‎:هدف‌‏‎

مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ جوري‌‏‎ اين‌‏‎ آدم‌ها‏‎
كارگردان‌‏‎ روايت‌‏‎ به‌‏‎ "تصاحب‏‎"
لابيوت‌‏‎ نيل‌‏‎
صرافي‌زاده‌‏‎ حامد‏‎:ترجمه‌‏‎
طرف‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بوديم‌‏‎ مواجه‌‏‎ نوشته‌‏‎ و‏‎ شعرنامه‌‏‎ مقداري‌‏‎ با‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ فيلم‌از‏‎ به‌‏‎ كتاب‏‎ برگردان‌‏‎ موقع‌‏‎
مي‌كرديم‌‏‎ برقرار‏‎ توازن‌‏‎ فيلم‌‏‎ قصه‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ ديگر‏‎
.است‌‏‎ مربوط‏‎ كتاب‏‎ به‌‏‎ خواننده‌‏‎ من‌‏‎ شديد‏‎ دلبستگي‌‏‎ و‏‎ علاقه‌‏‎ به‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ "تصاحب‏‎" به‌‏‎ من‌‏‎ علاقه‌‏‎
.كنم‌‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ساخت‌‏‎ اجازه‌‏‎ تا‏‎ مي‌كردم‌‏‎ تلاش‌‏‎ داشتم‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ خوانده‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ را‏‎ كتاب‏‎
براي‌‏‎ نتيجه‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيديم‌‏‎ خوبي‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ جر‏‎ كمي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ فيلمنامه‌‏‎ ديگر‏‎ نويسنده‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎
مي‌روند ، ‏‎ پيش‌‏‎ هم‌‏‎ موازات‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ واحد‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ قصه‌هايي‌‏‎ عاشق‌‏‎.شدم‌‏‎ آماده‌‏‎ آن‌‏‎ ساخت‌‏‎
شيفته‌‏‎ و‏‎ طرفدار‏‎ طولاني‌‏‎ مدت‌‏‎ براي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎.‎مي‌آمد‏‎ خوشم‌‏‎ كتاب‏‎ اجزاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ راستش‌‏‎
با‏‎ آدم‌ها‏‎ ارتباط‏‎ درباره‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ مدام‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎.بودم‌‏‎ سرزمين‌‏‎ آن‌‏‎ ادبيات‌‏‎ و‏‎ انگليسي‌‏‎ آثار‏‎
خب‏‎.‎بودم‌‏‎ رو‏‎ روبه‌‏‎ متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎ رابطه‌‏‎ نوع‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خب‏‎ و‏‎ مي‌نوشتم‌‏‎ يكديگر‏‎
.برگردانم‌‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ وادار‏‎ مرا‏‎ بود‏‎ كتاب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ مسئله‌‏‎ همين‌‏‎
دقيقا‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎.بسازم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ بودند‏‎ گذاشته‌‏‎ كنار‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كتاب‏‎ دقيقا‏‎ كه‌‏‎ انگار‏‎
.مي‌خواستم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ چيزهايي‌‏‎ همان‌‏‎

                                 
در‏‎ البته‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ من‌‏‎ ذهنيت‌‏‎ و‏‎ نگاه‌‏‎ نوع‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ تغييري‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ خيلي‌ها ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ مي‌افتد ، ‏‎ اتفاق‌‏‎ زماني‌‏‎ مقطع‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ مثلا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ صحبت‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ نگاه‌‏‎
تا‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ آثارم‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ فيلم‌‏‎ توليد‏‎ بودجه‌‏‎ مي‌افتد ، ‏‎ اتفاق‌‏‎ گذشته‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎
باز‏‎ بخورد‏‎ شكست‌‏‎ گيشه‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎) داشته‌ام‌‏‎ گيشه‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ گرايش‌‏‎ نيز‏‎ اندازه‌اي‌‏‎
فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ خودم‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ (‎كند‏‎ تماشاگرپسند‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎
مطرح‌‏‎ بزرگتري‌‏‎ ابعاد‏‎ در‏‎ و‏‎ جامع‌تر‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ مرا‏‎ قبلي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ انديشه‌ها‏‎ همان‌‏‎
نوع‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ اين‌جا‏‎ در‏‎ ما‏‎.‎انسان‌ها‏‎ بين‌‏‎ روابط‏‎ در‏‎ كاو‏‎ و‏‎ كند‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ چيزهايي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎
برگردان‌‏‎ موقع‌‏‎.‎است‌‏‎ سخت‌‏‎ چقدر‏‎ بودن‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ بگوييم‌‏‎ كه‌‏‎ آنيم‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ باز‏‎ و‏‎ روبه‌روايم‌‏‎ رابطه‌‏‎
نوشته‌‏‎ و‏‎ نامه‌‏‎ شعر ، ‏‎ مقداري‌‏‎ با‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ ما‏‎بودم‌‏‎ رو‏‎ روبه‌‏‎ هميشگي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ كتاب‏‎
.مي‌كرديم‌‏‎ برقرار‏‎ توازن‌‏‎ فيلم‌‏‎ قصه‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بوديم‌‏‎ مواجه‌‏‎
را‏‎ قصه‌‏‎ دو‏‎ بايد‏‎ بكنيد‏‎ را‏‎ تصورش‌‏‎ حالا‏‎ مي‌كنيد؟‏‎ تعريف‌‏‎ ساعت‌‏‎ دو‏‎ ظرف‌‏‎ را‏‎ قصه‌اي‌‏‎ چگونه‌‏‎ شما‏‎
.بود‏‎ راز‏‎ يك‌‏‎ كشف‌‏‎ درباره‌‏‎ ما‏‎ قصه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ ديگر‏‎ مشكل‌‏‎.‎مي‌كردم‌‏‎ تعريف‌‏‎ زماني‌‏‎ مدت‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
.مي‌گيريد‏‎ قرار‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ ناخواه‌‏‎ خواه‌‏‎ مي‌سازيد ، ‏‎ پرهزينه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ ببينيد ، ‏‎
سعي‌‏‎ هميشه‌‏‎ بسازيد‏‎ _ بكنيد‏‎ كاري‌‏‎ هر‏‎ يا‏‎ _ فيلمي‌‏‎ تا‏‎ مي‌دهد‏‎ پولي‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎
نتيجه‌‏‎ در‏‎ پس‌‏‎ كردند‏‎ تهيه‌‏‎ كمپاني‌‏‎ رادو‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ خب‏‎ بگيرند ، ‏‎ نظر‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ تا‏‎ مي‌كنند‏‎
واقعيت‌‏‎ قطعا‏‎ باشيد ، ‏‎ داشته‌‏‎ بالاسرتان‌‏‎ رئيسي‌‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎ شما‏‎ خب‏‎ و‏‎ بود‏‎ معمول‌‏‎ دوبرابر‏‎ فشارها‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ واقعيت‌‏‎.‎نيست‌‏‎ عذابآوري‌‏‎ يا‏‎ ترسناك‌‏‎ چيز‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎:‎مي‌دانيد‏‎ را‏‎
اصلا‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ همين‌‏‎ براي‌‏‎دارد‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ را‏‎ كارهايتان‌‏‎ مدام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎ بالاسرتان‌‏‎
.نداريد‏‎ برخورد‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ تئاتر‏‎ در‏‎ هيچ‌وجه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎.است‌‏‎ مضاعف‌‏‎ فشار‏‎ يك‌‏‎ خودش‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎
دقت‌‏‎ اگر‏‎برسيم‌‏‎ كتاب‏‎ ادبي‌‏‎ كاملا‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ تصويري‌‏‎ معادل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نبوديم‌‏‎ اين‌‏‎ دنبال‌‏‎ اصلا‏‎
درختان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ وزيدن‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ باد‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ اشاره‌‏‎ تصوير‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مدام‌‏‎ كتاب‏‎ در‏‎ باشيد‏‎ كرده‌‏‎
اندازه‌اي‌‏‎ تا‏‎ سينما‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ در‏‎ صحنه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌افتند‏‎ ماشين‌ها‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎
همين‌‏‎ مثلا‏‎بودم‌‏‎ كتاب‏‎ دراماتيك‌‏‎ تاكيدهاي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ من‌‏‎.‎مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ احمقانه‌‏‎
مي‌كنند‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ نامه‌ها‏‎ آن‌ها‏‎ كتاب‏‎ در‏‎ باشد‏‎ يادتان‌‏‎ اگر‏‎.‎خواندن‌‏‎ نامه‌‏‎ و‏‎ نوشتن‌‏‎ نامه‌‏‎ قضيه‌‏‎
خيال‌‏‎ با‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ منتقل‌‏‎ پايين‌‏‎ طبقه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نامه‌ها‏‎ ممكن‌‏‎ شيوه‌‏‎ دراماتيكي‌ترين‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ خب‏‎.‎مي‌نشينند‏‎ ميز‏‎ پشت‌‏‎ هم‌‏‎ روي‌‏‎ روبه‌‏‎ موفقيتشان‌ ، ‏‎ از‏‎ خوشحالي‌‏‎ و‏‎ راحت‌‏‎
نامه‌ها‏‎ خواندن‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎باشيم‌‏‎ آن‌‏‎ شاهد‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ چيزي‌‏‎ دراماتيك‌ترين‌‏‎
"رولند‏‎" و‏‎ "ماد‏‎" از‏‎ حرفي‌‏‎ اصلا‏‎ موقع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ روبه‌روايم‌‏‎ صفحه‌‏‎ چهل‌‏‎ با‏‎ فقط‏‎ ما‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
تماشاگرها‏‎ وايسا ، ‏‎ لحظه‌‏‎ يه‌‏‎":‎گفتم‌‏‎ خودم‌‏‎ با‏‎.گذاشتم‌‏‎ تماشاگر‏‎ جاي‌‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ من‌‏‎ خب‏‎.‎نيست‌‏‎
نشان‌‏‎ واكنشي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ مي‌كنن‌‏‎ برخورد‏‎ نامه‌ها‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ طوري‌‏‎ چه‌‏‎ رولند‏‎ و‏‎ ماد‏‎ ببينن‌‏‎ مي‌خوان‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ رولند‏‎ و‏‎ ماد‏‎ بين‌‏‎ روابط‏‎ طور‏‎ چه‌‏‎ نامه‌‏‎ بدهم‌‏‎ نشان‌‏‎ مي‌خواستم‌‏‎ !مي‌دن‌‏‎

                                            
كشف‌‏‎ را‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ خودم‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ بخورد‏‎ گره‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ قصه‌‏‎ دو‏‎ همواره‌‏‎ فيلم‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ مي‌خواستم‌‏‎
در‏‎ آب‏‎ از‏‎ دراماتيك‌تر‏‎ ذاتا‏‎ بدهم‌‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ بتوانم‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بدون‌‏‎ بخش‌‏‎ كدام‌‏‎:‎كنم‌‏‎
.مي‌آيد‏‎
نقش‌‏‎ بازيگر‏‎ با‏‎ من‌‏‎ خب‏‎.‎بود‏‎ جالب‏‎ و‏‎ جذاب‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ برايم‌‏‎ پالترو‏‎ گوئينت‌‏‎ مثل‌‏‎ بازيگري‌‏‎ با‏‎ كار‏‎
.نمي‌شناختم‌‏‎ اصلا‏‎ را‏‎ پالترو‏‎ گوئينت‌‏‎ اما‏‎ بودم‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ همكاري‌‏‎ دهه‌‏‎ يك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اول‌‏‎
با‏‎ زدن‌‏‎ كله‌‏‎ سرو‏‎ حوصله‌‏‎ اصلا‏‎ من‌‏‎ دلهره‌آوربود ، ‏‎ برايم‌‏‎ چيزي‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ او‏‎ با‏‎ كار‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎
براي‌‏‎ خيلي‌ها‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ نمي‌كنم‌ ، ‏‎ تعقيب‏‎ را‏‎ او‏‎ خصوصي‌‏‎ زندگي‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎.‎ندارم‌‏‎ را‏‎ ستاره‌ها‏‎
كه‌‏‎ قهوه‌اي‌‏‎ فنجان‌هاي‌‏‎ تعداد‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ لباس‌هايش‌‏‎ و‏‎ كمربند‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دارند‏‎ علاقه‌‏‎ انجامش‌‏‎
و‏‎ دارم‌‏‎ شناخت‌‏‎ او‏‎ از‏‎ اندازه‌اي‌‏‎ تا‏‎ مي‌كردم‌‏‎ فكر‏‎.‎مي‌كنند‏‎ ثبت‌‏‎ خودشان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مي‌خورد‏‎
خيلي‌ها‏‎ برعكس‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌كند‏‎ فكر‏‎ چگونه‌‏‎ من‌‏‎ درباره‌‏‎ او‏‎ بدانم‌‏‎ كه‌‏‎ بودم‌‏‎ مشتاق‌‏‎ هم‌‏‎ خودم‌‏‎ البته‌‏‎
تا‏‎ فهميدم‌ ، ‏‎ او‏‎ با‏‎ كار‏‎ موقع‌‏‎.‎مي‌بندد‏‎ هستند‏‎ بازي‌ها‏‎ دنبال‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ در‏‎ او‏‎
دوست‌‏‎ همديگر‏‎ با‏‎ آرون‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ مي‌كند ، ‏‎ افتادگي‌‏‎ تك‌‏‎ و‏‎ غريبي‌‏‎ حس‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ اندازه‌اي‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ اما‏‎ نداشت‌ ، ‏‎ آشنايي‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ چندان‌‏‎ او‏‎ اما‏‎ ;داشتيم‌‏‎ يكديگر‏‎ از‏‎ كافي‌‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ بوديم‌‏‎
از‏‎ وجه‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ آمديم‌‏‎ كنار‏‎ همديگر‏‎ با‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ چند‏‎ گذشت‌‏‎
كار‏‎ او‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌گردم‌‏‎ دليل‌‏‎ دنبال‌‏‎ دارم‌‏‎:‎بگويم‌‏‎ آرون‌‏‎ درباره‌‏‎ هم‌‏‎ چيزي‌‏‎.‎آمد‏‎ بر‏‎ نقشش‌‏‎ عهده‌‏‎
!نمي‌رسم‌؟‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ نكنم‌‏‎
نمي‌خواست‌‏‎ دلم‌‏‎ اما‏‎.‎داشتم‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ مي‌افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎
شوند ، ‏‎ دور‏‎ آن‌‏‎ احساسي‌‏‎ وجه‌‏‎ از‏‎ تماشاگران‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ مصادره‌‏‎ خودش‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ قضيه‌‏‎ وجه‌‏‎ اين‌‏‎
نقاشي‌‏‎ تابلوهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎ شبيه‌‏‎ نه‌‏‎ باشند ، ‏‎ واقعي‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ مي‌خواست‌‏‎ دلم‌‏‎
به‌‏‎ نه‌‏‎.نمي‌داد‏‎ رخ‌‏‎ حال‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ داستانش‌‏‎ كه‌‏‎ ديدم‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ همين‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌بينيم‌ ، ‏‎
.بدهم‌‏‎ ارائه‌‏‎ متفاوتي‌‏‎ تصوير‏‎ مي‌خواستم‌‏‎ بلكه‌‏‎ كنم‌‏‎ كپي‌‏‎ را‏‎ آن‌ها‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ بخواهم‌‏‎ كه‌‏‎ علت‌‏‎ اين‌‏‎
"حس‌‏‎" و‏‎ "خشمگين‌‏‎ اجتماع‌‏‎ از‏‎ دور‏‎" "ژيواگو‏‎ دكتر‏‎".بودند‏‎ بقيه‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ مي‌خواسته‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ دقيقا‏‎ پولانسكي‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
وضعيت‌‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ هل‌‏‎ جلو‏‎ مرا ، ‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎.كرد‏‎ عوض‌‏‎ مرا‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ ساختن‌‏‎ تجربه‌‏‎
.بودم‌‏‎ نرفته‌‏‎ آن‌‏‎ طرف‌‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ قضايي‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.‎دارم‌‏‎ بهتري‌‏‎
وجود‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ احساسات‌‏‎ و‏‎ ذهنيات‌‏‎ انديشه‌ها ، ‏‎ در‏‎ تغييري‌‏‎ چندان‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ اما‏‎
كاغذ‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ راحت‌تر‏‎ خيلي‌‏‎ برايشان‌‏‎ مي‌دانند‏‎ نويسندگان‌‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎.‎نياورد‏‎
.نمي‌كند‏‎ تغيير‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ توصيف‌‏‎
هم‌‏‎ ساخت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ مراحل‌‏‎ براي‌‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ نداريد‏‎ توليد‏‎ براي‌‏‎ كافي‌‏‎ مقدمات‌‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ شما‏‎
.نداريد‏‎ كافي‌‏‎ وقت‌‏‎
اين‌‏‎ مثل‌‏‎ نمي‌برم‌‏‎ لذت‌‏‎ _ فيلمبرداري‌‏‎ براي‌‏‎ _ هوا‏‎ و‏‎ آب‏‎ وضعيت‌‏‎ تغيير‏‎ براي‌‏‎ انتظار‏‎ از‏‎ اصلا‏‎
اهميت‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اصلا‏‎ همين‌‏‎ براي‌‏‎ بروند ، ‏‎ كنار‏‎ آسمان‌‏‎ از‏‎ ابرها‏‎ تا‏‎ كنم‌‏‎ صبر‏‎ آن‌قدر‏‎ كه‌‏‎
.نمي‌دهم‌‏‎
نداشته‌ام‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نمي‌كنم‌‏‎ كار‏‎ حيوانات‌‏‎ و‏‎ بچه‌ها‏‎ با‏‎ اصلا‏‎
صحنه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دختري‌‏‎.‎هستم‌‏‎ راضي‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ كار‏‎ بچه‌ها‏‎ و‏‎ حيوانات‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
به‌‏‎ فيلم‌‏‎ سگ‌‏‎ البته‌‏‎ خب‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ بازي‌‏‎ احسن‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نقشش‌‏‎ واقعا‏‎ دارد ، ‏‎ حضور‏‎ پاياني‌‏‎
كه‌‏‎ چون‌‏‎ نمي‌دادخب‏‎ گوش‌‏‎ ما‏‎ حرف‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ زياد‏‎ او‏‎.‎بود‏‎ مشكل‌آفرين‌‏‎ و‏‎ دردسرساز‏‎ برايم‌‏‎ مراتب‏‎
.بود‏‎ سگ‌‏‎
مهم‌ترين‌‏‎ مورد ، ‏‎ اين‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎شود‏‎ ابتكار‏‎ و‏‎ خلاقيت‌‏‎ جايگزين‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ سرمايه‌‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎
كنترل‌‏‎ در‏‎ چيزهايي‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ بيشتر‏‎ اوليه‌ام‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ هزينه‌‏‎.‎است‌‏‎ ممكن‌‏‎ مسئله‌‏‎
سمت‌‏‎ به‌‏‎ مرا‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎ هزينه‌ام‌‏‎ كم‌‏‎ اوليه‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ ساخت‌‏‎ در‏‎ صداقتي‌‏‎ جور‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ متمايل‌‏‎ بيشتر‏‎ فيلمسازي‌‏‎ شيوه‌‏‎ آن‌‏‎
.كنيم‌‏‎ مقايسه‌‏‎ "خوب‏‎" و‏‎ "بد‏‎" با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ واژه‌اي‌‏‎ "مستقل‌‏‎" و‏‎ "استوديو‏‎" كلمه‌هاي‌‏‎
خود‏‎ به‌‏‎ چيزي‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ فيلمتان‌‏‎ ساخت‌‏‎ شيوه‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎.كرده‌ام‌‏‎ كار‏‎ شيوه‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ با‏‎ من‌‏‎ خب‏‎
محصول‌‏‎ اندازه‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ كنيد‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ بيشتر‏‎ فيلمتان‌‏‎ روي‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎.‎برمي‌گردد‏‎ فيلمتان‌‏‎
آشغال‌‏‎ و‏‎ مزخرف‌‏‎ فيلم‌‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎.‎مي‌شود‏‎ متفاوت‌تر‏‎ كارتان‌‏‎
.است‌‏‎ فيلم‌‏‎ نهايي‌‏‎ مسئول‌‏‎ كارگردان‌‏‎ قطعا‏‎.‎ديده‌ايم‌‏‎ استوديويي‌‏‎ خوب‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎

شاعر‏‎ خصوصي‌‏‎ زندگي‌‏‎
"لابيوت‌‏‎ نيل‌‏‎" ساخته‌‏‎ "تصاحب‏‎" فيلم‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
ويلمينگتون‌‏‎ مايكل‌‏‎
تاجيك‌‏‎ امين‌‏‎:ترجمه‌‏‎
ما‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ ساخته‌‏‎ ادبي‌‏‎ و‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ معتبر‏‎ آثار‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎
و‏‎ عشق‌‏‎ درباره‌‏‎ "بايت‌‏‎.‎اس‌‏‎اي‌‏‎" داستان‌‏‎ از‏‎ نيل‌لابيوت‌‏‎ اقتباس‌‏‎.كنند‏‎ نااميد‏‎ يا‏‎ خوشحال‌‏‎ را‏‎
ناموفق‌‏‎ -‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ - و‏‎ لطيف‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ ظاهرا‏‎ درخشان‌‏‎ اثري‌‏‎ بريتانيا‏‎ در‏‎ فرهنگ‌‏‎ در‏‎ مكاشفه‌‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ دوباره‌‏‎ روايتي‌‏‎ - مي‌گيرد‏‎ را‏‎ بايت‌‏‎ زيركانه‌‏‎ چندان‌‏‎ نه‌‏‎ داستان‌‏‎ لابيوت‌‏‎ فيلم‌‏‎.‎است‌‏‎
آرون‌‏‎ و‏‎ پالترو‏‎ گوئيت‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎)‎ انگلستان‌‏‎ در‏‎ معاصر‏‎ ادبي‌‏‎ محقق‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ عاشقانه‌‏‎ داستان‌‏‎
بزرگ‌‏‎ شاعر‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ عاطفي‌‏‎ ارتباط‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پرده‌برداري‌‏‎ و‏‎ افشا‏‎ هنگام‌‏‎ كه‌‏‎ (‎مي‌شود‏‎ بازي‌‏‎ اكهارت‌‏‎
دچار‏‎ مشابه‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ خودشان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(ال‌‏‎ جنيفر‏‎ و‏‎ نورشام‌‏‎ جرمي‌‏‎) نوزدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ بريتانيايي‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تبديل‌‏‎ خوابآور‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ پرزرق‌‏‎ نمايشي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ _ مي‌شوند‏‎
فاقد‏‎ و‏‎ يكنواخت‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ و‏‎ كامل‌‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ فرسوده‌‏‎ و‏‎ پوسيده‌‏‎ شكوهمند ، ‏‎ و‏‎ عالي‌‏‎ طرزي‌‏‎
.است‌‏‎ تعليق‌‏‎

                                 
حدودي‌‏‎ تا‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ جاه‌طلب‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ دانشمند‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎اكهارت‌‏‎) ميچل‌‏‎ رولند‏‎ ماجراي‌‏‎ داستان‌ ، ‏‎
در‏‎ (‎هايكي‌‏‎ تام‌‏‎)‎ ادر‏‎ بلكه‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ بدخلقي‌‏‎ و‏‎ عصبي‌‏‎ استاد‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ ژنده‌پوشي‌‏‎
رولند‏‎.‎مي‌كند‏‎ كار‏‎ "هنري‌اش‌‏‎ رندولف‌‏‎" نوزدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ (‎خيالي‌‏‎)‎ شاعر‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎
يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ اش‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌برد‏‎ پي‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ تحقيقاتش‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ هم‌‏‎ مخفيانه‌‏‎ عاطفي‌‏‎ زندگي‌‏‎ يك‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ مشهور‏‎ خانواده‌دار‏‎ نمونه‌‏‎ مرد‏‎
.مي‌ربايد‏‎ را‏‎ نامه‌‏‎ او‏‎ بنابراين‌‏‎
هدايت‌‏‎ شگفت‌آور‏‎ و‏‎ تكان‌دهنده‌‏‎ گمان‌‏‎ يك‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ رولند ، ‏‎ بررسي‌هاي‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎
(خيالي‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎)‎ شاعر‏‎ لاموت‌ ، ‏‎ كريستابل‌‏‎ داشته‌ ، ‏‎ پنهان‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ او‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مقابلش‌‏‎ طرف‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
كمك‌‏‎ به‌‏‎ رولند‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ مشهور‏‎ انقلابي‌‏‎ و‏‎ جسور‏‎ فمينيستي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديگري‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ فمينيستي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎پالترو‏‎) مادبيلي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎كريستابل‌‏‎ بازمانده‌‏‎ و‏‎ خويشاوند‏‎)‎ پژوهش‌‏‎ دانش‌‏‎ همكار‏‎
از‏‎ عاشقانه‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ نمي‌شود ، ‏‎ ناراحت‌‏‎ هم‌‏‎ چندان‌‏‎ بزرگش‌‏‎ جد‏‎ ماهيت‌‏‎ شدن‌‏‎ آشكار‏‎ از‏‎ ابتدا‏‎
و‏‎ حريص‌‏‎ كروپر‏‎ يعني‌‏‎ رقبايشان‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ كشف‌‏‎ را‏‎ سرنخ‌هايي‌‏‎ و‏‎ نامه‌ها‏‎
.بيفتد‏‎ جلو‏‎ (‎استيفنز‏‎ توبي‌‏‎)‎ ولف‌‏‎ فرگوس‌‏‎ (ماد‏‎ عاشق‌‏‎ ديگر‏‎)‎ فريبكارش‌‏‎ همكار‏‎ و‏‎ (ترورايو‏‎) سرسخت‌‏‎

                                   
جا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ درستي‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ مهارت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ (‎بتي‌‏‎ پرستار‏‎ سازنده‌‏‎) لابيوت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ هنر‏‎ يك‌‏‎ اقتباس‌‏‎
چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ تمام‌‏‎ او‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ او‏‎ والاي‌‏‎ چندان‌‏‎ نه‌‏‎ ولي‌‏‎ محترمانه‌‏‎ كار‏‎است‌‏‎ نبوده‌‏‎ برخوردار‏‎
كم‌‏‎ دست‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ كند‏‎ قرباني‌‏‎ را‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ پرفروش‌‏‎ بسيار‏‎ اثر‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ "تصاحب‏‎" شدن‌‏‎ تبديل‌‏‎ عامل‌‏‎ كه‌‏‎
شايعه‌‏‎ اين‌‏‎ افشاي‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ عرياني‌‏‎ و‏‎ مطبوع‌‏‎ و‏‎ كنايه‌آميز‏‎ پيچيدگي‌‏‎ _ سازد‏‎ كمرنگ‌‏‎ و‏‎ خلاصه‌‏‎ بسيار‏‎
در‏‎ آن‌‏‎ شگفت‌انگيز‏‎ التقاطي‌‏‎ ساختار‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ شديد‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ كنجكاوي‌‏‎ كوچك‌ ، ‏‎
جايگزين‌‏‎ عاشقانه‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ نمايش‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ عوض‌‏‎ در‏‎ و‏‎ _ نوزدهي‌‏‎ قرن‌‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ شعرها‏‎ بررسي‌‏‎
اكهارت‌‏‎ و‏‎ خيره‌كننده‌‏‎ پالتروي‌‏‎ از‏‎ متوسط‏‎ نماهاي‌‏‎ و‏‎ درخت‌‏‎ و‏‎ دار‏‎ پر‏‎ و‏‎ شلوغ‌‏‎ آرايي‌‏‎ صحنه‌‏‎:‎كند‏‎
شدت‌‏‎ به‌‏‎ اين‌جا‏‎ ال‌‏‎)‎.‎گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎ درخشان‌‏‎ ال‌‏‎ و‏‎ مودب‏‎ نورشام‌‏‎ از‏‎ تصاويري‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ تيپ‌‏‎ خوش‌‏‎
مورد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تصويري‌‏‎ سرقت‌‏‎ يك‌‏‎ تقريبا‏‎ فيلم‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ استريپ‌‏‎ مري‌‏‎ شبيه‌‏‎
(.مي‌كند‏‎ مطرح‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎
فيلمبردار‏‎ ايواسكوفيه‌ ، ‏‎ ژان‌‏‎.مي‌آيد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ باشكوه‌‏‎ اثر‏‎ يك‌‏‎ تصاحب‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ انكار‏‎ نمي‌توان‌‏‎
ييلاقي‌‏‎ مناطق‌‏‎ تصاوير‏‎ ("بتي‌‏‎ پرستار‏‎" فيلمبردار‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ كارا‏‎ لئون‌‏‎ اصلي‌‏‎ شريك‌‏‎)‎ فرانسوي‌‏‎
فيلم‌‏‎ توليد‏‎ مدير‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ پانوراما‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مدرن‌‏‎ پاريس‌‏‎ و‏‎ لندن‌‏‎ بريتانيا ، ‏‎
انجام‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ فعاليت‌‏‎ هم‌‏‎ هواروزاند‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آريگي‌‏‎ لوچيانا‏‎
پالترو ، ‏‎ اندك‌‏‎ حضور‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ او‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ باشكوهي‌‏‎ منابع‌‏‎ اتلاف‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎
سوال‌‏‎ هم‌‏‎ فيلم‌‏‎ راهبردهاي‌‏‎ و‏‎ تدابير‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ بلكه‌‏‎ داستان‌ ، ‏‎ خود‏‎ و‏‎ بريتانيايي‌‏‎ ييلاق‌هاي‌‏‎
.برانگيزند‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آرام‌‏‎ و‏‎ سرخوش‌‏‎ بريتانيايي‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ لطيفش‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ چشمگير‏‎ و‏‎ درخشان‌‏‎ پالتروي‌‏‎
تغيير‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ لابيوت‌‏‎ تصميم‌‏‎ ولي‌‏‎ (بود‏‎ شده‌‏‎ ظاهر‏‎ هم‌‏‎ اما‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همان‌‏‎)‎ بياورد‏‎ در‏‎ نمايش‌‏‎
تا‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ وقيح‌‏‎ جوان‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ برايتوني‌‏‎ مرتبه‌‏‎ بلند‏‎ و‏‎ مترقي‌‏‎ شهروند‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ رولند‏‎
كرد‏‎ باور‏‎ مي‌توان‌‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎.بيايد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ شخصيت‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بين‌‏‎ زيادي‌‏‎ ناسازگاري‌‏‎ و‏‎ ناهماهنگي‌‏‎
قبول‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ سخت‌تر‏‎ و‏‎ كنند‏‎ شروع‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ عاطفي‌‏‎ رابطه‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌توانند‏‎ ماد‏‎ و‏‎ پرجوش‌‏‎ رولند‏‎ كه‌‏‎
.داشته‌اند‏‎ شدن‌‏‎ دل‌بسته‌‏‎ براي‌‏‎ مشابهي‌‏‎ رغبت‌‏‎ و‏‎ انگيزه‌‏‎ كريستابل‌‏‎ و‏‎ رندولف‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
آورده‌اند ، ‏‎ روي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ادبي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ با‏‎ كردن‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ اواخر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ فيلمسازاني‌‏‎ اغلب‏‎ مثل‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ آورد ، ‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ كارش‌‏‎ براي‌‏‎ سينمايي‌‏‎ تصويري‌‏‎ تا‏‎ كوشيده‌‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ لابيوت‌‏‎
يك‌‏‎ خصوصي‌‏‎ زندگي‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ شما‏‎ آن‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ راهي‌‏‎ داستان‌ ، ‏‎ اصلي‌‏‎ درونمايه‌هاي‌‏‎
نقل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎ كنيد ، ‏‎ تعقيب‏‎ كارهايش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ احساساتش‌‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ وفور‏‎ به‌‏‎ داستانش‌‏‎ در‏‎ بايت‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎)‎ بيابند‏‎ كاهش‌‏‎ اندازه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ لاموت‌‏‎ و‏‎ قول‌هاي‌اش‌‏‎
.(است‌‏‎ برده‌‏‎ بهره‌‏‎
هستند‏‎ آن‌هايي‌‏‎ معمولا‏‎ داستاني‌‏‎ اقتباس‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎.‎دارد‏‎ احتياج‌‏‎ راوي‌‏‎ يك‌‏‎ صداي‌‏‎ به‌‏‎ تصاحب‏‎
اساس‌‏‎ بر‏‎ ديويدلين‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ كتاب‏‎ آهنگ‌‏‎ و‏‎ لحن‌‏‎ شكل‌ ، ‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
"كوكي‌‏‎ پرتغال‌‏‎" و‏‎ ناباكوف‌‏‎ ي‌‏‎"لوليتا‏‎" از‏‎ كوبريك‌‏‎ استنلي‌‏‎ اقتباس‌‏‎ ديكنز ، ‏‎ چارلز‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎
.هستند‏‎ دست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نمونه‌هايي‌‏‎ برجس‌ ، ‏‎
تام‌‏‎ گرفتن‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ با‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ بازيگرها‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ تصاحب‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎
درخشاني‌‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ فيلمنامه‌نويس‌ ، ‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ (‎انتخاب‏‎ آشكارترين‌‏‎)‎ استاپارد‏‎
عاشق‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ احتمالا‏‎ آمريكايي‌ ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بي‌دقتي‌اش‌‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎ با‏‎ لابيوت‌‏‎.شود‏‎
كه‌‏‎ جايي‌‏‎ تا‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ _ پالترو‏‎ و‏‎ اكهارت‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ _ بريتانيا‏‎ ادبيات‌‏‎ شكل‌‏‎ و‏‎ ظاهر‏‎ پيچيدگي‌‏‎
تيزبين‌ ، ‏‎ چشم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تصاحب‏‎:‎كند‏‎ رعايت‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مناسب‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ عدالت‌‏‎ نمي‌تواند‏‎
.دارد‏‎ نياز‏‎ مولفش‌‏‎ صداي‌‏‎ به‌‏‎ چيز‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ تحسين‌كننده‌‏‎ كمتر‏‎ و‏‎ شرور‏‎ زباني‌‏‎

باران‌‏‎ در‏‎ آواز‏‎
ارتفاع‌‏‎ هيجان‌ ، ‏‎ هيچكاك‌ ، ‏‎
جواهريان‌‏‎ نگار‏‎
(اسكات‌‏‎)‎ كارآگاه‌‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎ پاسباني‌‏‎.‎است‌‏‎ تبهكاران‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ بام‌ها‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ كارآگاه‌‏‎ يك‌‏‎
را‏‎ كارآگاه‌‏‎ عجيب‏‎ گناهي‌‏‎ و‏‎ ترس‌‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ سقوط‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ عذاب‏‎
آلفرد‏‎" ماندني‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ فيلمي‌‏‎.‎بود‏‎ "سرگيجه‌‏‎" فيلم‌‏‎ شروع‌‏‎ خط ، ‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎
معتقدند‏‎ بعضي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ شاخصي‌‏‎ فيلم‌‏‎ نيز‏‎ سينما‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ عين‌حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎.است‌‏‎ "هيچكاك‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ كشيده‌‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ذهني‌اش‌‏‎ درگيري‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ "هيچكاك‌‏‎" كه‌‏‎ است‌‏‎ فيلمي‌‏‎ سرگيجه‌‏‎
سال‌ 1966‏‎ در‏‎ "وود‏‎ رابين‌‏‎":است‌‏‎ داشته‌‏‎ فيلم‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ رساندن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ دغدغه‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ -‎ تاريخ‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ - هيچكاك‌‏‎ شاهكار‏‎ سرگيجه‌‏‎":‎مي‌كند‏‎ را‏‎ داوري‌‏‎ اين‌‏‎ سرگيجه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
".است‌‏‎ سينما‏‎ تاريخ‌‏‎ عميق‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ بسيار‏‎ فيلم‌‏‎ پنج‌‏‎ يا‏‎ چهار‏‎

                                            
وجود‏‎ به‌‏‎ تماشاگر‏‎ براي‌‏‎ نيافتني‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ رويايي‌‏‎ لحظاتي‌‏‎ هيچكاك‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ تقريبا‏‎
ديگر‏‎ با‏‎ سرگيجه‌‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ولي‌‏‎.‎مي‌يابد‏‎ تسلط‏‎ منطق‌‏‎ بر‏‎ كاملا‏‎ عاطفه‌‏‎ كه‌‏‎ لحظاتي‌‏‎ مي‌آيد ، ‏‎
حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رويايي‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ جهاني‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ تماشاگر‏‎.‎است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ كارگردان‌‏‎ اين‌‏‎ آثار‏‎
.است‌‏‎ نابودي‌‏‎ روبه‌‏‎ كه‌‏‎ جهاني‌‏‎ ;است‌‏‎ روبه‌رو‏‎ وهم‌آلود‏‎
پليس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "فرگوسن‌‏‎ اسكاتي‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ پليس‌‏‎ كارآگاه‌‏‎ يك‌‏‎" كه‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ داستان‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ سقوط‏‎ شاهد‏‎ شهر‏‎ پشت‌بام‌هاي‌‏‎ در‏‎ تبهكار‏‎ يك‌‏‎ تعقيب‏‎ حين‌‏‎ در‏‎ مي‌كند‏‎ كار‏‎ سان‌فرانسيسكو‏‎
نيروهاي‌‏‎ در‏‎ كردن‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ارتفاع‌‏‎ از‏‎ ترس‌‏‎ بيماري‌‏‎ دچار‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ همكارانش‌‏‎
همسرش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ او‏‎ از‏‎ "الستر‏‎ گاوين‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ دوستانش‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ صرف‌نظر‏‎ پليس‌‏‎
"اسكات‌‏‎".‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ زيرنظر‏‎ كند ، ‏‎ خودكشي‌‏‎ قصد‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ روحي‌‏‎ بيماري‌‏‎ يك‌‏‎ دچار‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ "مادلن‌‏‎"
نمي‌تواند‏‎ ارتفاع‌‏‎ از‏‎ ترس‌‏‎ بيماري‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ مي‌بندد ، ‏‎ دل‌‏‎ مادلن‌‏‎ به‌‏‎ تعقيبها‏‎ اين‌‏‎ حين‌‏‎ در‏‎
اسكات‌‏‎ بعد‏‎ مدتي‌‏‎.مي‌كند‏‎ پرتاب‏‎ بلند‏‎ برج‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ مادلن‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ جلوگيري‌‏‎ او‏‎ خودكشي‌‏‎ از‏‎
خود‏‎ -‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ -‎ و‏‎ دارد‏‎ مادلن‌‏‎ با‏‎ زيادي‌‏‎ شباهت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ آشنا‏‎ "جودي‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ ديگري‌‏‎ زن‌‏‎ با‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جودي‌‏‎ اما‏‎.‎دربياورد‏‎ مادلن‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ راكاملا‏‎ جودي‌‏‎ دارد‏‎ سعي‌‏‎ اسكات‌‏‎.‎است‌‏‎ او‏‎
همان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ گمان‌‏‎ بد‏‎ جودي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تصادف‌‏‎ يك‌‏‎ طي‌‏‎ اسكات‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ در‏‎.دارد‏‎ اكراه‌‏‎
و‏‎ مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تعادلش‌‏‎ جودي‌‏‎.كند‏‎ اعتراف‌‏‎ تا‏‎ مي‌برد‏‎ كرده‌‏‎ سقوط‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مادلن‌‏‎ كه‌‏‎ برجي‌‏‎
".مي‌شود‏‎ او‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ منتقدان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ رسيده‌‏‎ خود‏‎ هنري‌‏‎ خلاقيت‌‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎ هيچكاك‌‏‎ تا 1960‏‎ سال‌هاي‌ 1954‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎
"عقبي‌‏‎ پنجره‌‏‎ حياط‏‎ روبه‌‏‎ پنجره‌‏‎".‎مي‌دانند‏‎ هيچكاك‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ دوران‌‏‎ پرثمرترين‌‏‎ را‏‎ دوران‌‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ (‎‎‏‏1960‏‎) "رواني‌‏‎ بيمار‏‎" و‏‎ (‎‎‏‏1959‏‎) "غربي‌‏‎ شمال‌‏‎ شمال‌به‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(‎‏‏1958‏‎)‎ "سرگيجه‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏1954‏‎)‎
بود‏‎ سفيد‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ "عوضي‌‏‎ مرد‏‎".‎ساخت‌‏‎ اوجش‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ كارگردان‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ درخشاني‌‏‎
شد ، ‏‎ ساخته‌‏‎ سال‌ 1956‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎.داشت‌‏‎ تلخ‌‏‎ فضايي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ مستند‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ تقريبا‏‎ كه‌‏‎
آمدن‌‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎خورد‏‎ شكست‌‏‎ گيشه‌‏‎ در‏‎ بد‏‎ بخت‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ سال‌ها ، ‏‎ همين‌‏‎ خلال‌‏‎ در‏‎ يعني‌‏‎
.كرد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ سرگيجه‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ نوشتن‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ هيچكاك‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
برايش‌‏‎ را‏‎ پراضطراب‏‎ لحظاتي‌‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ جنون‌زده‌‏‎ و‏‎ خوف‌آلود‏‎ دنيايي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مخاطب‏‎ "سرگيجه‌‏‎"
و‏‎ دهد‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ همه‌چيز‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ جبر‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌فهماند‏‎ او‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌آورد‏‎ فراهم‌‏‎
.است‌‏‎ عميقي‌‏‎ و‏‎ وحشتناك‌‏‎ تزلزل‌‏‎ چه‌‏‎ دچار‏‎ انسان‌ها‏‎ هستي‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ حساس‌‏‎ بسيار‏‎ نمايش‌اش‌‏‎ پخش‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بعدها‏‎ نيز‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ ساخت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ "هيچكاك‌‏‎"
مورد‏‎ موسيقي‌‏‎ نوع‌‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ براي‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مثلا‏‎.‎مي‌كرد‏‎ عمل‌‏‎ سختگيرانه‌‏‎
عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ كار‏‎ بالاخره‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ جست‌وجو‏‎ لندن‌‏‎ تئاترهاي‌‏‎ در‏‎ مدت‌ها‏‎ نظرش‌‏‎
بسيار‏‎ هيچكاك‌‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ كردن‌‏‎ واگذار‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ نمايش‌‏‎ حقوق‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎.گذاشت‌‏‎ "هرمن‌‏‎ برنارد‏‎"
سال‌‏‎ در‏‎.بگذارد‏‎ موسسه‌اي‌‏‎ يا‏‎ شخصي‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ نمايش‌‏‎ حقوق‌‏‎ نشد‏‎ حاضر‏‎ و‏‎ بود‏‎ سخت‌گير‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ دوم‌‏‎ بار‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شد ، ‏‎ پخش‌‏‎ وسيع‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ هيچكاك‌‏‎ مرگ‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ يعني‌‏‎ ‎‏‏1984 ،‏‎
.رفت‌‏‎ سينماها‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ نيز‏‎ ‎‏‏1996‏‎
مارتين‌‏‎".‎است‌‏‎ توصيف‌ناپذير‏‎ مي‌آورد‏‎ پديد‏‎ مخاطبش‌‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ عاطفي‌‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎ بار‏‎
آنچه‌‏‎ بيان‌‏‎":‎مي‌نويسد‏‎ "هيچكاكي‌‏‎ كلاسيك‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ ساختن‌‏‎ سرگيجه‌ ، ‏‎" كتاب‏‎ مقدمه‌‏‎ در‏‎ "اسكورسيزي‌‏‎
داشتند ، ‏‎ معنايي‌‏‎ چه‌‏‎ دقيقا‏‎ فيلمساز ، ‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ دوست‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎ من‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ سرگيجه‌‏‎
".است‌‏‎ دشوار‏‎
نقش‌‏‎ در‏‎ "استوارت‌‏‎ جيمس‌‏‎" بازي‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎.‎گذشت‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ نيز‏‎ فيلم‌‏‎ خوب‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ از‏‎
"بارتن‌‏‎ جودي‌‏‎ / الستر‏‎ مادلن‌‏‎" نقش‌‏‎ در‏‎ "نوواك‌‏‎ كيم‌‏‎" همچنين‌‏‎ و‏‎ "فرگوسن‌‏‎ جان‌‏‎ / اسكاتي‌‏‎" كارآگاه‌‏‎
شده‌اند‏‎ عرضه‌‏‎ DVD صورت‌‏‎ به‌‏‎ هيچكاك‌‏‎ آلفرد‏‎ برتر‏‎ و‏‎ شاخص‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ باقي‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎
و‏‎ نشست‌‏‎ تماشايشان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ راحت‌تر‏‎ ماست‌‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ از‏‎ كيفيتي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ تميز‏‎ كپي‌هاي‌‏‎ و‏‎
دوران‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ گنجينه‌اي‌‏‎ درآمده‌‏‎ DVD صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كلاسيك‌‏‎ فيلم‌‏‎ هر‏‎.‎زد‏‎ حرف‌‏‎ درباره‌شان‌‏‎
را‏‎ ديگران‌‏‎ تا‏‎ مي‌ساختند‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ سينما‏‎ عاشق‌‏‎ كارگردان‌ها‏‎ كه‌‏‎ سال‌هايي‌‏‎.سينما‏‎ باشكوه‌‏‎
منتقدان‌‏‎ سال‌هاست‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ بي‌خود‏‎ بود ، ‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سرگيجه‌‏‎.‎كنند‏‎ سينما‏‎ عاشق‌‏‎ نيز‏‎
.مي‌دانند‏‎ خود‏‎ عمر‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ جزو‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كارگردان‌ها‏‎ و‏‎

شخصيت‌‏‎ خلق‌‏‎:هدف‌‏‎
فرانك‌‏‎ اسكات‌‏‎
نورمحمدان‌‏‎ سحر‏‎:ترجمه‌‏‎
چه‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ كه‌‏‎ واقعا‏‎ آدم‌ها‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ مي‌كنم‌‏‎ شروع‌‏‎ يادداشت‌برداري‌‏‎ از‏‎ هميشه‌‏‎ را‏‎ كارم‌‏‎
موضوع‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ مي‌انديشم‌‏‎ هراس‌هايشان‌‏‎ و‏‎ خواسته‌ها‏‎ به‌‏‎دارند‏‎ خصوصياتي‌‏‎
چيزهايي‌‏‎ از‏‎ فرار‏‎ و‏‎ خواسته‌هايشان‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ مي‌كنم‌‏‎ سعي‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎
هر‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ اما‏‎.‎ببينم‌‏‎ تاثيرگذاري‌‏‎ و‏‎ مهيج‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ هستند ، ‏‎ كشمكش‌‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ نمي‌خواهند ، ‏‎ كه‌‏‎
اينكه‌‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎.‎كنم‌‏‎ بررسي‌‏‎ آنها‏‎ مورد‏‎ در‏‎ را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ كه‌‏‎ آدم‌ها‏‎ اين‌‏‎ بدانم‌‏‎ بايد‏‎ چيز‏‎
.چيست‌‏‎ آنها‏‎ مشكل‌‏‎ واقعا‏‎ ببينم‌‏‎ بلكه‌‏‎ آمدند ، ‏‎ دنيا‏‎ به‌‏‎ كجا‏‎
محض‌‏‎ نگرش‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ داستانم‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مي‌كنم‌‏‎ سعي‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ بخشيدن‌‏‎ روح‌‏‎ براي‌‏‎
موردشان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بنگرم‌‏‎ زنده‌‏‎ و‏‎ حقيقي‌‏‎ آنهاي‌‏‎ مانند‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ سعي‌‏‎ بينديشم‌ ، ‏‎
مردمي‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيستند‏‎ من‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ هستند‏‎ بد‏‎ همه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ خوب‏‎ آنها‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ آدم‌هايي‌‏‎كنم‌‏‎ فكر‏‎
جذاب‏‎ برايم‌‏‎ مي‌برند‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ بحران‌‏‎ نوعي‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ و‏‎ هستند‏‎ خودشان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ ستيز‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎

                                        
مشكل‌‏‎ با‏‎ كنم‌‏‎ شروع‌‏‎ (‎شخصيت‌ها‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎)‎ داستان‌‏‎ مفهوم‌‏‎ و‏‎ معني‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ كردم‌‏‎ سعي‌‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎
اگر‏‎ چون‌‏‎ نمي‌شناسم‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ داستانم‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ معني‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ مواجه‌‏‎
.كني‌‏‎ كار‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ داري‌‏‎ فراواني‌‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎ موضوعات‌‏‎ هميشه‌‏‎ بشناسي‌ ، ‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ را‏‎ شخصيت‌ها‏‎
سرهم‌‏‎ را‏‎ مي‌افتد‏‎ اتفاق‌‏‎ كه‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ تنها‏‎ باشي‌ ، ‏‎ وفادار‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كني‌‏‎ سعي‌‏‎ فقط‏‎ اگر‏‎ اما‏‎
.مي‌كني‌‏‎
اين‌‏‎ انتهاي‌‏‎ تا‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎است‌‏‎ "ديد‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎" فيلمنامه‌نويس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ تجربه‌‏‎ بهترين‌‏‎
كار‏‎.‎آموختم‌‏‎ زيادي‌‏‎ چيزهاي‌‏‎ "Dead Again" در‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ بردم‌‏‎ لذت‌‏‎ ديگري‌‏‎ كار‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كار‏‎
هر‏‎ مي‌تواند‏‎ او‏‎.‎بود‏‎ شگفت‌انگيز‏‎ تجربه‌‏‎ يك‌‏‎ "اقليت‌‏‎ گزارش‌‏‎" فيلم‌‏‎ در‏‎ اسپيلبرگ‌‏‎ استيون‌‏‎ با‏‎
را‏‎ چيزي‌‏‎ هر‏‎ است‌‏‎ مايل‌‏‎ اسپيلبرگ‌‏‎.‎دهد‏‎ انجام‌‏‎ ممكن‌‏‎ صورت‌‏‎ زيباترين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎
.باشد‏‎ نيز‏‎ خسته‌كننده‌‏‎ مي‌تواند‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ خوبي‌‏‎ روش‌‏‎ البته‌‏‎ كند ، ‏‎ امتحان‌‏‎
سياه‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ خلق‌‏‎ مرموزي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎:‎بود‏‎ نكرده‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ وادارم‌‏‎ كاري‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ كردم‌‏‎ سعي‌‏‎
و‏‎ تاريك‌‏‎ آن‌‏‎ اعماق‌‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ ارائه‌‏‎ پيچيده‌‏‎ داستان‌‏‎ يك‌‏‎ خواستم‌‏‎ او‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ نباشند ، ‏‎ سفيد‏‎ و‏‎
پس‌‏‎.‎بود‏‎ من‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ همان‌‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ را‏‎ فيلمي‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ صحنه‌‏‎ سر‏‎ ميل‌‏‎ كمال‌‏‎ با‏‎ او‏‎ و‏‎ باشد‏‎ مبهم‌‏‎
.بدانيد‏‎ مقصر‏‎ مرا‏‎ بايد‏‎ است‌‏‎ درنيامده‌‏‎ آب‏‎ از‏‎ خوب‏‎ شايد‏‎ و‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ آنطور‏‎ اگر‏‎
را‏‎ پلان‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ مي‌داند‏‎ را‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ وظايف‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آرام‌‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎ با‏‎ راحت‌ ، ‏‎ بسيار‏‎ كار‏‎ حين‌‏‎ در‏‎ او‏‎
.مي‌كند‏‎ مرور‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌بيند‏‎ كند ، ‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎

                                    
از‏‎ يكي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ديديد‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ مانند‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
نيز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مهيج‌‏‎ بسيار‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ بي‌روح‌‏‎ و‏‎ سرد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تخيلي‌‏‎ _ علمي‌‏‎ داستان‌هاي‌‏‎ معدود‏‎
_ علمي‌‏‎ داستان‌هاي‌‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ چون‌‏‎ دادم‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ تاكنون‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كارهايي‌‏‎ مشكل‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
مطالب‏‎ (‎اصل‌‏‎) منبع‌‏‎ گذشته‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎بودم‌‏‎ ننوشته‌‏‎ تاكنون‌‏‎ و‏‎ نمي‌خوانم‌‏‎ ندارم‌ ، ‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ تخيلي‌‏‎
بسيار‏‎ برايم‌‏‎ "اقليت‌‏‎ گزارش‌‏‎".كردم‌‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ تغييرناپذير‏‎ عملا‏‎
لذت‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ دقيقه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ كار‏‎ صحنه‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هنرپيشه‌‏‎ با 12‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ بود ، ‏‎ جالب‏‎
.بردم‌‏‎
مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎..‎خير‏‎ يا‏‎ كنم‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ خواسته‌ام‌‏‎ تاكنون‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ پرسيده‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎ بارها‏‎
:شده‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ مانع‌‏‎ عملا‏‎ عامل‌‏‎ سه‌‏‎ اما‏‎ مي‌دادم‌‏‎ انجام‌‏‎ بايد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ خيلي‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ حدود‏‎ مي‌زند ، ‏‎ لطمه‌‏‎ شخصي‌‏‎ زندگي‌‏‎ به‌‏‎ كارگرداني‌‏‎.‎فرزندانم‌‏‎ استلا ، ‏‎ و‏‎ لوكاس‌‏‎ سوفيا ، ‏‎
هر‏‎ به‌‏‎نيستي‌‏‎ بيش‌‏‎ غريبه‌اي‌‏‎ برمي‌گردي‌‏‎ خانه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎ هستي‌‏‎ دور‏‎ خانواده‌ات‌‏‎ و‏‎ خانه‌‏‎
شخصيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ شرايط‏‎ اما‏‎ مي‌كردم‌‏‎ ازدواجم‌ ، ‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ قبل‌ ، ‏‎ سال‌ها‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ من‌‏‎ حال‌‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بتوانم‌‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ روشي‌‏‎ يافتن‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎.‎..مي‌خواستند‏‎ ديگري‌‏‎ چيز‏‎ زندگي‌ام‌‏‎
همراه‌‏‎ خودم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آنها‏‎ همه‌‏‎ بتوانم‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ باشم‌‏‎ نزديك‌‏‎ خانواده‌ام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ بپردازم‌‏‎
را‏‎ فيلمنامه‌اي‌‏‎ مي‌دهم‌‏‎ ترجيح‌‏‎.‎آورم‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ برايشان‌‏‎ ناراحتي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎ اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎ كنم‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ خوبي‌‏‎ كار‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ دركش‌‏‎ بهتر‏‎ چون‌‏‎ كنم‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ مي‌نويسم‌‏‎ خودم‌‏‎ كه‌‏‎
.حرفه‌‏‎ اين‌‏‎ نه‌‏‎ مي‌ترساند‏‎ مرا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زندگي‌‏‎ اين‌‏‎
چون‌‏‎ بگويم‌ ، ‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ چيزي‌‏‎ كنم‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ چه‌‏‎ اينكه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
همان‌‏‎ رمان‌‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎.‎برسانم‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ كردم‌‏‎ شروع‌‏‎ تازه‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ رماني‌‏‎ دارم‌‏‎ دوست‌‏‎.نمي‌دانم‌‏‎
نوشتم‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ "look out" رمان‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ كارگرداني‌اش‌‏‎ بعدا‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ چيزي‌‏‎
راهي‌‏‎" آن‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ كند‏‎ كارگرداني‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ "منديز‏‎ سم‌‏‎" بود‏‎ قرار‏‎ اول‌‏‎.‎كنم‌‏‎ كارگرداني‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ تشويق‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ براي‌‏‎ مرا‏‎ خيلي‌‏‎ او‏‎.‎كرد‏‎ كارگرداني‌‏‎ را‏‎ "تباهي‌‏‎ به‌‏‎
دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ اينكه‌‏‎ درباره‌‏‎ مشتاق‌ ، ‏‎ كارگردان‌هاي‌‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ همچنين‌‏‎
قرار‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نگيريم‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كارگردان‌ها‏‎ از‏‎ هيچ‌يك‌‏‎ اگر‏‎كرده‌اند‏‎ صحبت‌‏‎
فكر‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ خواهم‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ خودم‌‏‎ من‌‏‎ نكند ، ‏‎ كار‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اين‌‏‎ روي‌‏‎ كسي‌‏‎ باشد‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ من‌‏‎ همراه‌‏‎ نيز‏‎ وركس‌‏‎ دريم‌‏‎ شركت‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.