علم
معماي هانتينگتون
هنر
سينماي عاشقانه وجود ندارد
blue.gif
HAMSHAHRI
No. 2979, Mon, Feb, 10, 2003
دو شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۱
شماره ۲۹۷۹- Mon, Feb, 10, 2003
جهان
پمپ بنزين آمريكا
اقتصاد
سقوط كلمبيا
جرقه انقلاب
چگونه انقلاب اسلامي سرعت گرفت
هويدا به دستور مستقيم شخص شاه مسئوليت سفارش و تهيه مقاله را عهده دار شد و از قضا از او خواسته مي شود تا نسبت به شديداللحن ساختنش اقدام كند و حالا ديگر براي كمتر پژوهشگري اين شك باقيمانده است كه مقاله ۱۶ دي بنا به فرمان كدامين «ارباب» آماده شده است؛ نه اينكه هويدا مقصر نيست اما به زير ذره بين بردن تنها او محل مداقه است
000555.jpg

000696.jpg

000699.jpg

000720.jpg

000762.jpg

000768.jpg

000780.jpg

ادبيات
اقتصاد
ايران
تئاتر
جهان
زندگي
سينما
علم
فرهنگ
موسيقي
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  ايران  |  تئاتر  |  جهان  |  زندگي  |  سينما  |  علم  |
|  فرهنگ   |  موسيقي  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |